Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

m.3

Published by joe angelo basco, 2022-11-13 05:57:01

Description: m.3

Search

Read the Text Version

PEL Learning Resource Material Mathematics G1 1


PEL Learning Resource Material Ikaapat na Markahan Unang Edisyon, 2021 MATHEMATICS Ikatlong Baitang JESSIE E. QUESEA, Ph.D Public Schools District Supervisor MARY ROSE C. ESTRABO School-Head In-Charge AILEEN E. ABADILLA (Chairman) VICKY B. ABRAHAM MYLA V. ELLA Writers MARIA ADELFA M. NANO MARICRIS V. DATOR Content Evaluators VICKY ABRAHAM ELAINE D. DE GUZMAN Language Evaluators ANGELICA L. HARI MARK WINSON C. MECIJA Lay-out Artists/ Illustrators PEL Learning Resource Material Mathematics G1 2


WEEK 1 Lesson 1: Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang Segundo, Minuto, Oras at Araw………….…………..…………..... 5 Lesson 2: Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang Araw, Linggo, Buwan at Taon……………………..…………... 8 Lesson 3: Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang Linggo, Buwan at Taon……………………..……………………. 11 Lesson 4: Pagsasalin sa Sukat ng Oras Gamit ang Buwan at Taon……………………..………….………………………. 15 WEEK 2 Lesson 1: Mga Suliranin Gamit ang Pagsasalin ng Sukat ng Oras…………………………………………………………. 18 WEEK 3 Lesson 1: Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng Panukat na Linear, Sukat ng Timbang at Panukat ng Dami o Laman……………………………………………………… 23 Lesson 2: Routine at Non-Routine na Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng Panukat………………………… 27 WEEK 4 Lesson 1: Routine at Non-Routine na Pagsasalin ng mga Karaniwang Yunit ng Panukat ng Dami o Laman… 34 WEEK 5 Lesson 1: Area ng Parihaba at Parisukat………………………… 40 Lesson 2: Mga Suliraning Routine at Non-Routine na Ginagamit ang Area ng Parisukat at Parihaba……. 46 WEEK 6 Lesson 1: Pagkolekta ng Datos……………………………………. 52 Lesson 2: Paggawa at Paglalahad ng Datos sa Talahanayan at Bar Graph ……………………………. 58 WEEK 7 Lesson 1: Pag-interpret sa Data na nasa Bar Graph………… 64 WEEK 8 Lesson 2: Paglutas ng Routine at Non-Routine na Suliranin Gamit ang Bar Graph………………………………… 70 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 3


WEEK 9 76 Lesson 1: Pagtukoy sa Posibilidad o Pagkakataon na 81 Maaaring Mangyari o Maganap…………………….. 86 Lesson 2: Pagtukoy sa Posibilidad o Pagkakataon na 87 Maaaring Mangyari o Maganap…………………….. SANGGUNIAN………………………………………………………… SUSI SA PAGWAWASTO…….…………………………………………………. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 4


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 1 PAGSASALIN SA SUKAT NG ORAS GAMIT ANG SEGUNDO, MINUTO, ORAS AT ARAW (Q4W1L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang segundo, minuto, oras at araw. Mayroong 60 segundo sa loob ng isang minuto. Halimbawa: a. 120 segundo = 2 minuto b. 5 minuto = 300 segundo Mayroong 60 minuto sa loob ng isang oras. Halimbawa: a. 180 minuto = 3 oras b. 4 na oras = 240 minuto Mayroong 24 oras sa loob ng isang araw. Halimbawa: a. 48 oras = 2 araw b. 3 araw = 72 oras PEL Learning Resource Material Mathematics G1 5


Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes, represents and converts time measure from seconds to minutes, minutes to hours and hours to a day and vice versa. (M3ME-Iva-8) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Lutasin ang sumusunod na suliranin. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. ___1. Ilang segundo mayroon sa 9 na minuto? A. 600 B. 540 C. 480 D. 420 ___2. Ilang segundo mayroon sa loob ng 4 na minuto? A. 240 B. 180 C. 120 D. 60 ___3. Ang 6 minuto ay mayroong katumbas na ___ segundo. A. 480 B. 420 C. 360 D. 300 ___4. Sa loob ng ______ minuto ay mayroong 480 segundo. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 ___5. Ilang minuto ang katumbas ng 300 segundo? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 PEL Learning Resource Material Mathematics G1 6


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Isulat ang katumbas na minuto at oras sa patlang. 1. _____ oras = 300 minuto 2. 240 minuto = _____ oras 3. _____ minuto = 6 oras 4. 420 minuto = _____ oras 5. 9 na oras = _____ minute Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Punan ang patlang ng tamang sagot ayon sa nakasaad na yunit. 1. Ang 48 oras ay may katumbas na _____ araw. 2. Ang 4 na araw ay may katumbas na _____oras. 3. ______ araw ang katumbas ng 60 oras. 4. Ang _____ araw ay may katumbas na 120 oras 5. Pitong araw ang katumbas ng _____ oras Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 7


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 2 PAGSASALIN SA SUKAT NG ORAS GAMIT ANG ARAW, LINGGO, BUWAN AT TAON (Q4W1L2) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang araw, linggo, buwan at taon. Mayroong 7 araw sa loob ng isang linggo. Halimbawa: a. 21 araw = 3 linggo b. 5 linggo = 35 araw Mayroong 30 araw sa loob ng isang buwan. Halimbawa: a. 90 araw = 3 buwan b. 4 na buwan = 120 araw Mayroong 365 araw sa loob ng isang taon. Halimbawa: a. 730 araw = 2 taon b. 1 taon = 365 araw PEL Learning Resource Material Mathematics G1 8


Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes, represents ang converts time measure from days to weeks, months and year and vice versa. M3ME-Iva-9 Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang katumbas na time measure at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A. 49 na araw B. 5 linggo C. 15 araw D. 9 na linggo E. 56 na araw F. 10 linggo _____1. 35 araw _____4. 63 araw _____2. 8 linggo _____5. 70 araw _____3. 7 linggo Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Panuto: Isulat sa patlang ang W kung ang magkatumbas na time measure ay wasto at DW kung ito at di-wasto. _____ 1. 3 buwan = 90 araw _____ 2. 2 buwan = 65 araw _____ 3. 150 araw = 5 buwan PEL Learning Resource Material Mathematics G1 9


_____ 4. 45 araw = 2 buwan _____ 5. 4 na buwan = 120 araw Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 Panuto: punan ang patlang ng tamang sagot ayon sa nakasaad na yunit 1. _____ araw ang katumbas ng 6 na taon. 2. 2 taon ang katumbas ng _____ araw. 3. _____ taon ang katumbas 1 095 araw. 4. 4 na taon ang katumbas ng _____ araw. 5. _____ taon ang katumbas ng 365 araw Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G1 10


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 3 PAGSASALIN SA SUKAT NG ORAS GAMIT ANG LINGGO, BUWAN AT TAON (Q4W1L3) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang linggo, buwan at taon. Mayroong apat na linggo sa loob ng isang buwan Halimbawa: a. 8 linggo = 2 buwan b. 4 na buwan = 16 linggo Mayroong 52 linggo sa loob ng isang taon. Halimbawa: a. 104 na linggo = 2 taon b. 3 taon = 156 na lingo Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes, represents and converts time measure from weeks to months and years and vice versa. (M3ME-IVa-9) PEL Learning Resource Material Mathematics G3 11


Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____1. Ang pamilya ni Mang Berto ay pansamantalang nanirahan ng 6 na buwan sa Brgy. Aliliw. Ilang linggo silang nanirahan doon? A. 24 B. 30 C. 36 D. 48 _____ 2. Ang pamangkin ko ay walong buwan na ngayong araw. Ilang linggo ang katumbas ng edad niya? A. 45 B. 40 C. 32 D. 24 _____ 3. Tumira si Ben sa Brgy. Ayuti sa loob ng 8 linggo. Ilang buwan siya namalagi sa Brgy. Ayuti? A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 _____ 4. Tumira si Nena sa bahay ng kanyang lola Baby sa loob ng 3 buwan. Ilang linggo niyang nakasama ang kanyang lola? A. 60 B. 48 C. 24 D. 12 _____ 5. Ang alagang aso ni Carlo ay dalawa at kalahating buwan na. Ilang linggo na itong nabubuhay? A. 10 B. 12 C. 14 D. 16 PEL Learning Resource Material Mathematics G3 12


Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Isulat ang katumbas na linggo at taon sa patlang. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon. 52 26 208 15 260 6 1. 104 na linggo = _____ buwan 2. 5 taon = _____ na linggo 3. 312 linggo = _____ taon 4. 1 taon = _____ na linggo 5. 4 na taon = _____ na linggo Gawain sa Pagkatuto 3 Panuto: Punan ang patlang ng tamang sagot ayon sa nakasaad na yunit. 1. _____ linggo ang katumbas ng 7 buwan. 2. 2 taon ang katumbas _____ linggo. 3. _____ buwan ang katumbas ng 60 linggo. 4. 6 na linggo ang katumbas ng _____ buwan. 5. _____ linggo ang katumbas ng 6 na buwan. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 13


Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 14


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 4 PAGSASALIN SA SUKAT NG ORAS GAMIT ANG BUWAN AT TAON (Q4W1L4) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang buwan attaon Mayroong 12 buwan sa loob ng isang taon. Halimbawa: a. 36 na buwan = 3 taon b. 5 taon = 60 buwan Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes, represents and converts time measure from weeks to months and years and vice versa. (M3ME-IVa-9) PEL Learning Resource Material Mathematics G3 15


Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____1. Si G. Cruz ay nakapagtrabaho ng 9 na taon sa Pamilihang Bayan ng Lucban. Ilang buwan siyang nagtrabaho doon? B. 144 B. 132 C. 120 D. 108 _____ 2. Ang anak ni Aling Martha ay 120 buwan ngayon. Ilang taong gulang na siya? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 _____ 3. Tumira si ate sa Nagsinamo sa loob ng 8 taon. Ilang buwan siya namalagi sa Nagsinamo? B. 96 B. 84 C. 72 D. 60 _____ 4.Si John ay 72 buwan na, Ilang taon ang katumbas ng kanyang edad? B. 7 B. 6 C. 5 D. 4 _____ 5. Ang bunso kong kapatid ay lima at kalahating taon, Ilang buwan ang katumbas ng kanyang edad? B. 70 B. 66 C. 60 D. 54 PEL Learning Resource Material Mathematics G3 16


Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Isulat ang TAMA sa patlang kung ang magkatumbas na buwan at taon ay wasto at MALI naman kung hindi. _____ 1. 8 taon = 96 na buwan _____ 2. 60 buwan = 4 na taon _____ 3. 36 na buwan = 3 taon _____ 4. 9 na taon = 45 buwan _____ 5. 11 taon = 132 buwan Gawain sa Pagkatuto 3 Panuto: Punan ang patlang ng tamang sagot ayon sa nakasaad na yunit. 1. _____ taon = 36 na buwan 2. 2 taon = _____ buwan 3. _____ buwan = 6 taon 4. _____ taon = 84 buwan 5. _____ taon = 120 buwan Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 17


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 1 MGA SULIRANIN GAMIT ANG PAGSASALIN NG SUKAT NG ORAS (Q4W2L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang paglutas ng mga suliranin gamit ang pagsasalin sa sukat ng oras. - Upang maisalin ang malaking yunit tungo sa maliit na yunit, i-multiply gamit ang conversion factor. - Upang maisalin ang maliit na yunit tungo sa malaking yunit, i-divide gamit ang conversion factor. Halimbawa: 1. Si Grace ay limang taong gulang na. Ilang buwan ang katumbas ng kanyang edad? 5 X 12 = 60 – Ang edad ni Grace ay 60 buwan. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 18


2. Sinamahan ni Liza ang kanyang lola sa loob ng 96 na oras. Ilang araw kasama ni Liza ang kanyang lola? 96 ÷ 24 = 4 – Kasama ni Liza ang kanyang lola sa loob ng 4 na araw. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Solves problems involving conversion of time measure. (M3ME-IVb-10) Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na suliranin. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____1. Si G. Mario Cruz ay nagtrabaho ng 12 taon sa Post Office ng Lucban. Ilang buwan siya nagtrabaho doon? A. 144 B. 132 C. 120 D. 108 _____ 2. Ang pamangkin ni Aling Susan ay 8 buwan. Ilang linggo ang katumbas ng kanyang edad? A. 24 B. 28 C. 32 D. 36 PEL Learning Resource Material Mathematics G3 19


_____ 3. Tumira si Gng. Santos sa May It sa loob ng 8 taon. Ilang buwan siya namalagi sa May It? A. 96 B. 84 C. 72 D. 60 _____ 4. Si John ay 7 buwan. Ilang linggo ang katumbas nito? A. 28 B. 35 C. 42 D. 49 _____ 5. Ang bunso kong kapatid ay nagsulat sa loob ng lima at kalahating minuto, Ilang segundo siyang nagsulat? A. 300 B. 330 C. 360 D. 390 Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Hanapin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang solusyon sa patlang. 2½ 35 120 36 7 1 200 1. Nagkaroon ng programa ang mga mag-aaral sa PEL 2. Ito ay tumagal ng 2 oras. Gaano kahaba ang programa sa minuto? ____________________________ 2. Naglakbay ang barko patunong General Santos City sa loob ng 60 oras. Ilang araw ang katumbas ng kanilang paglalakbay? __________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 20


3. Nagdiwang ng ikatatlong taong kaarawan si baby Vincent. Ilang buwan ang katumbas ng kaniyang edad? _______________________ 4. Tumigil sa probinsya ang pamilya Dela Cruz sa loob ng 5 linggo. Ilang araw sila namalagi sa probinsya? _______________________ 5. Si nanay ay nagluto ng pananghalian sa loob ng 20 minuto. Gaano katagal ang pagluluto ni nanay sa segundo? _____________________________ Gawain sa Pagkatuto 3 Panuto: Lutasin ang sumusunod na suliranin. Ipakita ang solusyon. 1. Naglinis si Anna ng kanyang kuwarto sa loob ng 30 minuto. Ilang oras ang katumbas nito? 2. Dalawang taon na ang anak ni Nena. Ilang araw ang katumbas ng edad niya? 3. Pinalaki ni Mang Cardo ang kanyang mga pananim na siling tilos sa loob ng 75 araw. Ilan ang katumbas nito sa buwan? 4. Nagbasa ng kuwento si Bryan sa loob ng 15 minuto. Gaano katagal siyang nagbasa sa segundo? PEL Learning Resource Material Mathematics G3 21


5. Natapos ni kuya ang pagwawalis sa paligid ng bahay sa loob ng isa at kalahating oras. Ilan ang katumbas nito sa minuto? Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 22


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 1 PAGSASALIN NG MGA KARANIWANG YUNIT NG PANUKAT NA LINEAR, SUKAT NG TIMBANG AT PANUKAT NG DAMI O LAMAN (Q4W3L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matututunan mo ang pagpapakita at pagsasalin ng mga karaniwang yunit ng mga panukat na ginagamit sa pagsukat ng linear o haba, timbang at dami o laman mula malaki hanggang maliit na yunit. Panukat ng linear o haba 23 Ang 1 metro (m) ay katumbas ng 100 centimetro (cm) Panukat ng timbang Ang 1 kilogram (kg) ay katumbas ng 1000 gramo (g) Panukat ng dami o laman Ang 1 litro (L) ay katumbas ng 1000 mililitro (mL) Pagsasalin mula malaking yunit paliit. PEL Learning Resource Material Mathematics G3


Sa pagsasalin ng malaking yunit paliit , i-multiply ang bilang o given ng 100 o 1000. Halimbawa: 4 m x 100 = 400 cm 4 kg x 1 000 = 4 000 g 4 L x 1 000 = 4 000 mL Sa pagsasalin ng maliit na yunit palaki, i-divide ang bilang o given ng 100 o 1000. Halimbawa: 500 cm ÷ 100 = 5 m 5 000 g ÷ 1 000 = 5 kg 5 000 mL ÷ 1 000 = 5 L Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes and represents and converts common units of measure from larger to smaller unit and vice versa: meter and centimeter, kilogram and gram, liter and milliliter (M3ME-IVb-39) Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 24 Panuto: Isulat ang katumbas na sukat. PEL Learning Resource Material Mathematics G3


1. 900 cm = ________ m 2. 600 cm = ________ m 3. 1 000 cm = ________ m 4. 12 m = ________ cm 5. 6 m = ________ cm Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Isulat ang katumbas na sukat. 1. 3 000 g = ________ kg 2. 8 kg = ________ g 3. 11 kg = ________ g 4. 15 000 mL = ________ L 5. 8 L = ________ mL Gawain sa Pagkatuto 3 25 Panuto: Sagutin ang mga sumusunod. 1. 9 000 mL ng juice = ________ L 2. 5 000 g ng sibuyas = ________ kg 3. Ilang sentimetro mayroon ang 7 metro? 4. Ang 9 000 mL ay katumbas ng ilang litro? PEL Learning Resource Material Mathematics G3


5. Ilang gramo mayroon sa 12 kilogram? Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 26


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 2 ROUTINE AT NON-ROUTINE NA PAGSASALIN NG MGA KARANIWANG YUNIT NG PANUKAT (Q4W3L2) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matututunan mo ang paglutas ng mga suliranin na may kinalaman sa pagsasalin ng mga sukat mula malaking yunit paliit o vice-versa. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano nilulutas ang isang suliranin na may kinalaman sa pagsasalin ng mga sukat mula malaking yunit paliit o vice-versa. Halimbawa #1 Ang aming kama ay may habang 3 m. Ilang sentimetro kaya ang haba nito? Solusyon: 3 m x 100 = 300 cm. 300 sentimetro ang haba ng kanilang kama. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 27


Halimbawa #2 Ang lapad ng kubo nina Aling Arcelie at Mang Teody sa kanilang bukid ay 400 sentimetro. Ilang metro ang lapad nito? Solusyon: 400 cm ÷ 100 = 4 m 4 na metro ang lapad ng kubo nina Aling Arcelie at Mang Teody sa kanilang bukid. Halimbawa #3 Bumili kami ng 3 kilogram na pansit habhab upang lutuin bukas pagkatapos ng palaro. Ilang gramong pansit habhab ang kanilang lulutuin bukas? Solusyon 3 kg x 1 000 = 3 000 g 2 kilogram ang bigat ng biniling sitaw kay Aling Yolly Halimbawa #4 May bumili kay Aling Yolly ng 2 000 gramo ng sitaw. Ilan kayang kilogram ang bigat ng sitaw na binili kay Aling Yolly? Solusyon: 2 000 g ÷ 1 000 = 2 kg 2 kilogram ang bigat ng biniling sitaw kay Aling Yolly Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes and represents and solves routine and non PEL Learning Resource Material Mathematics G3 28


routine problems involving conversion of common units of measure (M3ME-IVc-40) Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____1. Ang bakod ng Paaralang Elementarya ng Lucban 1 ay 300 sentimetro ang taas. Gaano kataas ito sa metro? A. 3 metro C. 300 metro B. 30 metro D. 3 000 metro _____2. Sinukat si Eunice ang lawak ng kanilang grahe. Natuklasan niya na ito ay 400 sentimetro ang lawak. Ilang metro kaya ang katumbas nito? A. 4 metro C. 400 metro B. 40 metro D. 4 000 metro _____3. Ang gate ng aming paaralan ay may luwang na 5 metro. Gaano ito kalawak sa sentimetro? A. 5 sentimetro C. 500 sentimetro B. 50 sentimetro D. 5 000 sentimetro PEL Learning Resource Material Mathematics G3 29


_____4. Ang bahay ni Renzel at Jezreel ay may layong 40 metro sa Convenient Store ng kanilang subdibisyon. Gaano kalayo ito sa sentimetro? A. 4 sentimetro C. 400 sentimetro B. 40 sentimetro D. 4 000 sentimetro _____5. Bumili si Aling Arcelie ng 15 metro pulang ribbon sa tindahan ni Aling Pining. Kung nagamit niya ay 12 metro sa pagdidisenyo ng mga bayong na kanyang ginawa, ilang sentimetro kaya ang natira? A. 3 sentimetro C. 1 300 sentimetro B. 300 sentimetro D. 3 000 sentimetro Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Unawain at lutasin ang sumusunod na mga suliranin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. 1. Si Nanay ay bumili sa palengke ng 2500 grams ng karneng baka noong nakaraang Linggo. Gaano kabigat ito sa kilogram? Sagot: _________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 30


2. Ang timbang ng sanggol na bagong silang ay 4 000 g. Ilang kilogram kaya ang katumbas nito? Sagot: _________________________________________ 3. Sa loob ng refrigerator ay may 500 grams na manok, 500 grams na karneng baboy at 1 000 grams na isda.I lang kilogram kaya ang nasa loob ng refrigerator? Sagot: _________________________________________ 4. Ang mga cabinet sa aming silid-aklatan ay may taas na 250 sentimetro. Ilan ang katumbas nito sa metro? Sagot: _________________________________________ 5. Ang tulay na sinukat ni Engr. Aliento ay may habang 20 metro. Ilan kayang sentimetro ang katumbas nito? Sagot: _________________________________________ Gawain sa Pagkatuto 3 Panuto: Unawain at lutasin ang sumusunod na mga suliranin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. 1. Si Aling Anita ay bumili ng 10 kilogram na petsay upang itinda niya. Hinati-hati niya ito na ang bawat tali ay may bigat na 500 PEL Learning Resource Material Mathematics G3 31


grams. Ilang tali kaya ang nagawa ni Aling Anita sa binili nilang petsay? Sagot: _________________________________________ 2. Ang mag-asawang Rene at Dory ay bumili ng 15 kilogram na bigas. Naubos nila ang 7 000 grams sa loob ng isang lingo. Ilang pa kayang kilogram ang natitira sa binili nilang bigas? Sagot: _________________________________________ 3. Si Renzel ay may timbang na 52 kilogram noong nakaraang Enero. Ngayong ay may timbang na siyang 59 kilogram. Ilang grams ang itinaas ng kanyang timbang? Sagot: _________________________________________ 4. Ang isang sako ng bigas ay naglalaman ng 50 kilogram. Kung naipagbili niya ang 41 kilogram sa loob ng isang araw, ilang grams ang natirang bigas na hindi niya naipagbili? Sagot: _________________________________________ 5. Ang kailangan sa paggawa ng haligi ng kubo ni Mang Danny ay 8 metro ng coco lumber. Kung ang nakuha niyang coco lumber ay 10 metro, ilang sentimetro ang kailangan niyang putulin o bawasin? Sagot: ________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 32


Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 33


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 1 ROUTINE AT NON-ROUTINE NA PAGSASALIN NG MGA KARANIWANG YUNIT NG PANUKAT NG DAMI O LAMAN (Q4W4L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matututunan mo ang paglutas ng mga suliranin na may kinalaman sa pagsusukat ng dami o laman. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano nilulutas ang isang suliranin na may kinalaman sa pagsusukat ng dami o laman. Halimbawa # 1 Si Aling Marie ay gumagamit ng 500 mililitrong liquid detergent sa paghuhugas ng pinggan sa loob ng isang linggo. Ilang litro ng liquid detergent ang magagamit niya sa loob ng 1 buwan ? Solusyon: 500 mL x 4 = 2 000 mL 2 000 mL ÷ 1 000 = 2 L 34 PEL Learning Resource Material Mathematics G3


2 L ng liquid detergent ang magagamit ni Aling Marie sa loob ng 1 buwan. Halimbawa # 2 Nagdaos ng kaarawan si Kyle noong nakaraang Sabado. Nakaubos ng 5 litro ng calamansi juice sa isinagawang kasyahan. Ilang mililitro ang naubos na calamansi juice noong kaarawan ni Kyle? Solusyon: 5 L x 1 000 = 5 000 mL 5 000 mililitro ng calamansi juice ang naubos noong kaarawan ni Kyle. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Solves routine and non-routine problems involving capacity measure Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____1. Ang isang plastic bottle ng mantika ay naglalaman ng 1 500 mL bawat isang bote. Ilang litro ang 4 na bote ng PEL Learning Resource Material Mathematics G3 35


mantika? A. 2 L B. 3 L C. 4 L D. 6 L _____ 2. Si Sharon ay nagdala ng 2 000 mililitro ng ice cream noong nagkaroon ng salo-salo ang aming pamilya. Ilang litro ng ice cream ang dala ni Sharon? A. 2 L B. 4 L C. 15 L D. 20 L _____ 3. Kung ang isang malaking bote ng mineral water ay maaaring lagyan ng 10 litro. Ilang mililitro ang katumbas nito? A. 5 000 mL C. 10 000 mL B. 8 000 mL D. 15 000 mL _____ 4. Nangangailangan ng 30 litro ng gasolina upang mapuno ang tangke ng aming sasakyan. Ilang mililitro kaya ang katumbas nito? A. 60 mL C. 6 000 mL B. 3 000 mL D. 30 000 mL _____ 5. Ang isang timba ay naglalaman ng 12 litro ng tubig. Ilang mililitro ang maaaring ilagay dito? A. 120 mL C. 12 000 mL B. 1 200 mL D. 10 200 mL PEL Learning Resource Material Mathematics G3 36


Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Unawain at lutasin ang sumusunod na mga suliranin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. 1. Ang ipunan na plastic container ay maaaring lagyan ng 15 mililitro ng tubig. Ilang litro ng tubig ang maaaring ilagay dito? Sagot: _________________________________________ 2. Ang mga bote na walang laman na nasa kusina ay malalagyan ng 6 000 mL na tubig. Ilang litro ang katumbas nito? Sagot: _________________________________________ 3. Si Orly ay bumili ng 3 litro ng honey para sa kanyang alagang manok. Ilang mililitro ang binili niyang pulot? Sagot: _________________________________________ 4. Ang tubig sa pitsel ay naglalaman ng 5 litro. Gaano karami ito sa mililitro? Sagot: _________________________________________ 5. Ang tangke sa aming kapitbahay ay maaaring ipunan ng 250 litro. Ilang mililitro ng tubig ang maaring ipunin sa tangke? Sagot: _________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 37


Gawain sa Pagkatuto 3 Panuto: Unawain at lutasin ang sumusunod na mga suliranin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. 1. Mayroong 1 L ng mango juice sa isang lalagyan. Nainom ni Lance ay 800 mL. Gaano karami ang natira sa malaking lalagyan? Sagot: _________________________________________ 2. Bumili si Ate Susan sa Mercury Drug ng 2 bote ng 500 mL Paracetamol Syrup. Ilang litro ang gamot na kanyang binili? Sagot: _________________________________________ 3. Si Andrea ay umiinom ng 8 basong tubig na katumbas ng 250 mL araw-araw. Ilang litro ang naiinom niyang tubig bawat araw? Sagot: _________________________________________ 4. Inutusan ka ng iyong Nanay na bumili ng 2 litro ng gatas sa Ongville. Kung ang naroong gatas ay 500 mL bawat isang kahon, ilang kahon ang iyong nararapat bilhin? Sagot: _________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 38


5. Ang alagang kalabaw ni tatay ay nakakainom ng 5 litrong tubig sa umaga at 7 litro sa hapon. Ilang mililitro ng tubig ang naiinom ng kalabaw bawat araw? Sagot: _________________________________________ Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 39


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 1 AREA NG PARIHABA AT PARISUKAT (Q4W5L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matututunan mo na maipakita at masukat ang area ng isang figure gamit ang iba’t ibang yunit na ginagamit bilang panukat (unit of measurement). Ang area ng isang figure ay ang kabuuang bilang ng square units sa loob ng figure.  Upang makuha ang area ng rectangle , i-multiply ang haba (length) at lapad (width) nito. Ang sagot ay gagamitan ng square units Halimbawa: A=lxw 3m A=8mx3m A = 24 sq. m or 24 2 8m 40 PEL Learning Resource Material Mathematics G3


Ang A ay kumakatawan sa Area, L ay haba at W ay lapad  Upang makuha ang area ng square, i-multiply ang sukat ng dalawang gilid nito. Ang sagot ay gagamitan ng square units. Halimbawa: 5 cm A= SxS A = 5 cm x 5 cm A = 25 sq. cm or 25 2 Ang A ay kumakatawan sa area at ang S ay gilid. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes and represents and measures area using appropriate unit (M3ME-IVd-43) Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Bilangin ang square units na ipinakikita ng bawat figure. Isulat sa patlang ang tamang sagot. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 41


1. 2m 6m A=__________ 2. 8 cm A = _______________ 3. 6 cm A = ____________ 4. 6 cm 7 cm A = _____________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 42


5. 5 cm 9 cm A = ___________________ Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Isulat sa patlang ang area ng bawat figure gamit ang square units na ginamit bilang panukat. 1. A = _____________ 5m 3m 2. 10 cm A = _____________ 8 cm 3. 7 m A = _____________ 4. 9cm A = _____________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 43


3 cm 5. 12 cm A = _____________ Gawain sa Pagkatuto 3 Panuto: Hanapin at isulat sa patlang ang area ng bawat figure at iguhit ito. Mag-ingat sa paggamit ng mga bagay sa iyong drawing. 1. Rectangle : Drawing: L = 10 cm W = 5 cm A = ____________ 2. Square : Drawing: S = 15 cm A = ____________ 3. Rectangle : Drawing: L= 8 m W= 5m 44 PEL Learning Resource Material Mathematics G3


A = ____________ Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G3 45


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 3 LESSON 2 MGA SULIRANING ROUTINE AT NON-ROUTINE NA GINAGAMIT ANG AREA NG PARISUKAT AT PARIHABA (Q4W5L2) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matututunan mo ang paglutas ng mga suliranin na may kinalaman sa pagkuha ng area ng parisukat (square) at parihaba (rectangle). Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano nilutas ang isang suliranin na may kinalaman sa pagkuha ng area. Halimbawa #1 Ang aming silid-aralan ay may sukat na 12 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Ano ang area ng silid-aralan? Solusyon: A = L x W A = 12 m x 10 m A = 120 sq. m or 120 2 PEL Learning Resource Material Mathematics G3 46


Halimbawa #2 Ang parisukat na papel na ginupit ni Lency ay may sukat na 9 cm. Ano ang area ng parisukat na papel? Solusyon: A = S x S A = 9 cm x 9 cm A = 36 sq. cm or 36 2  Kung ang nawawala ay haba (length), i-divide ang area sa lapad (width)  Kung ang nawawala ay lapad (width), i-divide ang area sa haba (length) Halimbawa #3 Ang area ng tuwalya ay 300 sq. cm. Kung ang haba nito ay 20 cm, ano ang lapad nito? Solusyon: 300 . W = 20 = 15 cm Halimbawa #4 Ang area ng taniman ng kamatis ni Mang Danny ay 54 sq. m Kung ang lapad nito ay 6 m. Ano ang haba ng taniman? Solusyon: L = 54 . 6 =9m PEL Learning Resource Material Mathematics G3 47


Kasanayang Pampagkatuto at Koda Solves routine and non-routine problems involving areas of squares and rectangles (M3ME-IVf-46) Pamaraan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. _____1. Si Mang Romeo ay may taniman ng petsay na may habang 7 m at lapad na 6 m. Ano ang area ng taniman niya ng petsay? A. 13 m C. 42 sq. cm B. 42 sq. m D. 45 sq. m _____ 2. Ang aming bahay ay 10 m ang haba at lapad. Ano ang area nito? A. 100 sq.m C. 20 sq. m B. 100 m D. 20 m _____ 3. Nais gumawa si Mang Caloy ng kulungan ng baboy na may sukat na 8 m ang haba at 5 m ang lapad. Ano ang magiging area ng kanyang gagawing kulungan ng PEL Learning Resource Material Mathematics G3 48


baboy? A. 13 m. C. 20 sq. m B. 13 sq. m D. 40 sq. m _____ 4. Ang mesang aking sulatan ay 90 cm ang haba at 45 cm ang lapad. Ano ang area nito? A. 400 sq. cm C. 240 sq. cm B. 4 050 sq. cm D. 4 000 sq. cm. _____ 5. Ano ang area ng isang taniman ng bulaklak na may haba na 18 m at 12 m na lapad? A. 216 sq. m C. 316 sq. m B. 250 sq. m D. 340 sq. m Gawain sa Pagkatuto 2 Panuto: Unawain at lutasin ang sumusunod na mga suliranin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. 1. Ano ang area ng auditorium kung ang haba ay 35 metro at lapad na 25 metro? Sagot: _________________________________________ 2. Ang silid pambisita ay may hugis parisukat. Kung ang gilid nito nito ay 9 metro, ano ang area nito? PEL Learning Resource Material Mathematics G3 49


Sagot: _________________________________________ 3. Kung ang gilid ng isang panyo ay 20 cm, ano ang area nito? Sagot: _________________________________________ 4. Ang swimming pool na pinuntahan namin ay may habang 25 m at lapad na 12 m. Gaano kalaki ang swimming pool? Sagot: _________________________________________ 5. Ang kusina sa bahay bakasyunan ay may sukat na 4 m ang bawat gilid. Ano ang area nito? Sagot: _________________________________________ Gawain sa Pagkatuto 3 Panuto: Unawain at lutasin ang sumusunod na mga suliranin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. 1. Ang area ng silid ay 120 sq.m. Kung ang haba nito ay 15 m, ano kaya ang lapad nito? Sagot: _________________________________________ 2. Ang birthday cake ni Angel ay may sukat na 55 cm bawat gilid. Ano ang area ng kanyang cake? Sagot: _________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G3 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook