Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

Published by ooa9 Dee, 2022-11-13 03:36:38

Description: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

Search

Read the Text Version

1 หลกั สตู รภาษาอังกฤษเพือ่ การส่ือสารด้านอาชีพ หลกั สตู ร 30 ชั่วโมง กศน.อำเภอมหาชนะชัย ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาชนะชยั สำนกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จงั หวัดยโสธร สำนกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ

ก การอนุมัติหลักสูตรภาษาอังกฤษเพอื่ การส่ือสารดา้ นอาชีพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอค้อวังเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุ เป้าประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาโครงการ กิจกรรมในหลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอค้อวัง แล้วเห็นชอบ หลกั สูตรภาษาองั กฤษเพ่อื การสือ่ สารดา้ นอาชพี ดังกล่าว ลงชอื่ ..................................................ผ้เู หน็ ชอบ (นางกรรณิการ์ รอบคอบ) ประธานกรรมการสถานศึกษา วนั ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมตั ิ (นางปารชิ าติ บุญกอง) ตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอมหาชนะชัย วนั ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข คำนำ การจดั การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิ งาน กศน. มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือฟ้ืนฟู จิตใจและเสริมสร้างสมรรถนะในประกอบอาชีพให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ทั้งในการ พัฒนาอาชีพเดิม การสร้างอาชีพเสริมและอาชีพใหม่ การเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเพื่อส่งเข้าสู่ระบบ การผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้สร้างรายได้ที่มั่งค่ังและมั่นคง เป็นบุคคลที่มีวินยั เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ ตนเอง ผอู้ ืน่ และสงั คม ตลอดจนการเตรยี มความพร้อมในการเขา้ ส่ปู ระชาคมอาเซยี น โดยเน้นการจัดการศกึ ษา ทย่ี ึดพ้นื ทเ่ี ปน็ ฐาน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้ งวิเคราะห์ศกั ยภาพของพ้นื ท่ี 5 ด้าน คือ ศกั ยภาพดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพด้านภูมิอากาศ ศักยภาพด้านภูมิประเทศ ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และศักยภาพด้าน ทรัพยากรมนุษย์ และวิเคราะหข์ ้อมูลวิถีการดำเนนิ ชวี ิต ความตอ้ งการ ของประชาชนในภูมภิ าคตา่ ง ๆ ที่จะมา ใชห้ รือรับบริการผลผลิตของสถานศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งสองสว่ นจะนำมาส่กู ารกำหนดหลักสูตรอาชีพที่ สถานศกึ ษาจะเปิดสอน หลักสูตรอาชีพที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้ปรับปรงุ จากหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาในแต่ละจังหวัด พัฒนาเปน็ ต้นร่างมาก่อนแลว้ สำนักงาน กศน. มาพฒั นาเนื้อหารสาระให้ครบวงจรและกำหนดระยะเวลาในการเรียนให้ เหมาะสมกบั พน้ื ที่ กศน.อำเภอค้อวัง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ กศน.อำเภอมหาชนะชยั

สารบัญ ค เรื่อง หน้า เรื่องท่ี 1 การทักทายตอ้ นรับลกู ค้า 5 เรื่องท่ี 2 คำศัพท์ ขอ้ ความและประโยคการซอ้ื ขายสินคา้ 13 เร่ืองท่ี 3 การซื้อขายเส้ือผา้ เครอื่ งแต่งตัว เครอื่ งหนงั 24 เรื่องท่ี 4 การซื้อขายสนิ คา้ ประเภทเครือ่ งใชไ้ ฟฟ้า และของทร่ี ะลกึ 28 เรื่องที่ 5 การซอ้ื ขายอาหารและเคร่ืองด่มื ในรา้ นอาหาร 37

1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดา้ นอาชีพ Communicative English for careers ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอมหาชนะชยั จังหวดั ยโสธร ความเป็นมา ปจั จบุ ันภาษาอังกฤษมีความจำเปน็ ตอ่ การติดต่อส่อื สารในโลกแห่งข้อมลู ขา่ วสารซง่ึ มีความเจรญิ ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญ ต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และเป็น ปจั จัยเกื้อหนนุ ใหป้ ระชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดบั ท่ีสามารถตดิ ตอ่ สอ่ื สารเพือ่ การประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ ๓๔ ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน ๑๐ ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำ ท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลสำรวจของสำนักต่าง ๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ำมาก” โดยหากมองไปที่พื้นฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง ๔ ด้านผู้เรียนชาวไทย โดยมากจะมปี ญั หาด้านการพูดและการฟงั อนั เป็นทักษะพ้นื ฐานในการส่ือสารระหวา่ งกนั สำนกั งาน กศน. จึงเหน็ ความสำคัญในการพฒั นาภาษาอังกฤษเพื่อการสอื่ สารด้านอาชีพให้แกป่ ระชาชน ในพืน้ ที่ เน่ืองด้วยสถานศกึ ษาในสังกดั สำนักงาน กศน. มีกระจายอย่ใู นพืน้ ท่ที ง้ั ๗๗ จงั หวดั และเป็นหน่วยงาน ที่เน้นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้น จึงได้ จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพข้ึน เพ่อื ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ของสถานศึกษา และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และดำเนนิ ชวี ิตประจำวันได้ หลักการของหลักสูตร 1. เปน็ หลักสูตรสำหรับการสอ่ื สารเบ้ืองตน้ เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรยี นรู้และพฒั นาตาม ความสนใจและศกั ยภาพของแต่ละบคุ คล 2. เปน็ การฝกึ ทกั ษะการส่ือสารทางภาษาเพ่อื การประกอบอาชีพ 3. การจัดกระบวนการเรียนร้เู นน้ การฝกึ การใชภ้ าษาองั กฤษในสถานการณจ์ ำลองและ/หรือ สถานการณจ์ รงิ 4. สามารถเทยี บโอนผลการเรียนเขา้ สหู่ ลักสตู รการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551

2 จุดหมาย 1. เขา้ ใจความหมายของคำศัพท์ กล่มุ คำ สำนวน ประโยคง่าย ๆ ท่เี กี่ยวกบั การประกอบอาชพี พนักงานขายสินคา้ 2. สามารถใช้ภาษาองั กฤษอยา่ งงา่ ย ๆ เพื่อสอื่ สารในการประกอบอาชีพพนักงานขายสินคา้ ได้ถูกต้อง 3. สามารถสอื่ สารภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ไดถ้ กู ตอ้ งตามวฒั นธรรมเจา้ ของภาษาในสถานการณ์ จำลอง และ/หรือ สถานการณ์จรงิ กลมุ่ เป้าหมาย 1. ประชาชนทว่ั ไปที่สนใจ 2. ผู้ประกอบอาชีพพนักงานขายสนิ ค้า 3. ผทู้ ีต่ ้องการจะเข้าสู่อาชีพพนักงานขายสินค้า ระยะเวลา จำนวน 30 ชัว่ โมง โครงสร้างหลกั สูตร 1. การทกั ทายต้อนรบั ลูกค้า ทฤษฎี 5 ชว่ั โมง ปฏบิ ัติ 5ชัว่ โมง 1.1 การกลา่ วทักทายต้อนรับลกู ค้า 1.2 การกลา่ วแนะนำใหล้ ูกค้าตัดสนิ ใจเลือกสินค้าตามที่พอใจ 1.3 การกล่าวขอโทษลกู คา้ 1.4 การกลา่ วเชิญชวนใหล้ กู ค้ามาใช้บรกิ ารอีก 1.5 การพูดถงึ คุณสมบตั ขิ องสินค้า 1.6 การกล่าวขอบคุณ ตอบรบั คำขอบคณุ และกล่าวลา 2. คำศพั ท์ ขอ้ ความและประโยคการซอื้ ขายสนิ คา้ ทฤษฎี 3 ชว่ั โมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 2.1 คำศัพทเ์ ก่ียวกบั สี ขนาด 2.2 ประโยคทีเ่ กยี่ วกบั การซื้อขายสินค้าถามความต้องการของลกู คา้ 3. การซ้ือขายเสอ้ื ผา้ เคร่ืองแต่งตวั เคร่อื งหนงั ทฤษฎี 3 ชวั่ โมง ปฏิบตั ิ 2 ชวั่ โมง 3.1 คำศัพทเ์ กีย่ วกบั เสอื้ ผ้า เครือ่ งแตง่ กาย และเครอ่ื งหนงั 3.2 สญั ลักษณ์สกุลเงินต่าง ๆ 3.3 การชำระเงินด้วยเงนิ สดและบตั รเครดิต

3 4. การซือ้ ขายสนิ คา้ ประเภทเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และของทีร่ ะลกึ ทฤษฎี 3 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ชวั่ โมง 4.1 คำศพั ท์เกีย่ วกบั เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 4.2 คำศพั ทเ์ ก่ยี วกับของทีร่ ะลกึ 4.3 รปู แบบประโยคเกยี่ วกบั การสินคา้ ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และของที่ระลึก 4.4 บทสนทนาท่เี กีย่ วกับการซอ้ื ขายเคร่อื งใช้ไฟฟา้ และของทรี่ ะลึก 5. การซอ้ื ขายอาหารและเครื่องด่มื ในร้านอาหาร ทฤษฎี 3 ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ 2 ชว่ั โมง 5.1 คำศัพทเ์ กีย่ วกบั อาหาร เคร่ืองด่ืม และผลไม้ 5.2 ประโยคที่ถามความต้องการของลูกค้า 5.3 บทสนทนาที่เกยี่ วกบั การซือ้ ขายอาหารและเคร่ืองดืม่ ในร้านอาหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ 1. ฝึกการออกเสยี งคำศัพท์ สำนวนภาษา และประโยคพื้นฐานทั่วไปและท่เี กย่ี วข้องกับอาชีพ 2. ฝึกใชภ้ าษาเพือ่ การสื่อสารในการประกอบอาชีพ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จำลองและหรือ สถานการณจ์ รงิ 3. จัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 4. จัดกิจกรรมสนั ทนาการ เช่น เกม เพลง เป็นต้น ตามความเหมาะสม ส่ือการเรียนรู้ 1. บัตรคำ แผน่ ภาพ หนังสือเรยี น 2. VCD/ DVD/ CD 3. สอ่ื บุคคล/ สือ่ สิ่งพิมพ/์ ส่ืออเิ ล็กทรอนิคส์ ฯลฯ การวดั และประเมินผล 1. ทดสอบความสามารถในการใชภ้ าษาระหว่างเรยี นและหลงั เรียน 2. สงั เกตการใช้ภาษาขณะประกอบอาชีพ การจบหลักสูตร 1. มีเวลาเรยี น ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 2. มผี ลการประเมินตลอดหลักสูตร ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 60 3. สามารถสือ่ สารในสถานการณ์จำลองได้อย่างคลอ่ งแคลว่

4 เอกสารหลกั ฐานการศึกษา 1. หลักฐานการประเมนิ ผล 2. ทะเบยี นคุมวุฒิบัตร 3. วุฒิบัตรการศึกษาออกโดยสถานศกึ ษา การเทยี บโอน ผูเ้ รียนท่ีจบหลักสูตรนส้ี ามารถนำไปเทยี บโอนผลการเรียนรกู้ ับหลกั สูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาข้นั พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิ าเลือกทีส่ ถานศึกษาได้จัดทำขึน้

เร่ืองที่ 1 การทักทาย การต้อนรบั Greeting เรอ่ื ง จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ เรื่องท่ี 1 1. บอก อธิบาย ออกเสยี งคำศัพท์ 1.1 การกล่าวทักทายต การทกั ทาย สำนวน และประโยคกล่าวทักทาย Good morning สวสั ด การตอ้ นรับ ต้อนรบั ลกู ค้าได้ถกู ต้อง Good afternoon สวสั Greeting 2. กลา่ วทกั ทายต้อนรบั ลกู ค้าได้อย่าง Good evening สวสั ด เหมาะสม midnight) 3. กล่าวแนะนำให้ลกู ค้าตัดสินใจ Hello สวสั ดี (ทกั ทาย เลือกสนิ คา้ ตามท่ีพอใจได้ Hi สวัสดี (ทกั ทาย 4. กลา่ วขอโทษลูกค้าไดอ้ ยา่ งสภุ าพ คำทกั ทายตอ้ นรับลูกค้า 5. กล่าวชมในสถานการณต์ ่าง ๆ ได้ Can I help you? หรือ 6. กลา่ วขอบคุณ และกล่าวลาได้ มอี ะไรให้ดิฉนั /ผม ช่วยบ คำกล่าวต้อนรบั อนื่ ๆ อย่างสภุ าพ Are you being ser Is anybody lookin Are you being att Are you being see 1.2 การกลา่ วแนะนำใ ตามทพี่ อใจ

5 เนื้อหา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ จำนวนช่ัวโมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ ต้อนรับลูกค้า 1. ครูนำเขา้ สู่บทเรยี นโดยใช้ 5 5 ดตี อนเช้า (1 a.m. – noon) กจิ กรรมสนั ทนาการ เชน่ เพลง เกม สดีตอนบ่าย (1 p.m. – 5 p.m.) 2. ครูอธบิ ายคำ กล่มุ คำ ประโยค ดีตอนเย็น (6 p.m. – เกย่ี วกบั การทกั ทาย การต้อนรับ การขอบคุณและการกลา่ วลา ยแบบเปน็ กนั เองใชไ้ ด้ตลอดเวลา) โดยใชบ้ ตั รคำ แผ่นภาพ ยอย่างเพ่ือนสนิท) หนังสือเรียน า 3. ครูสาธติ การทักทาย การต้อนรับ อ What can I do for you? การขอบคณุ และการกล่าวลา บา้ งครบั /ค่ะ โดยใหผ้ ู้เรียนดจู าก ซีดี 4. ครูให้ผเู้ รยี นฝึกออกเสียง rved? 5. ครูใหผ้ ้เู รียนฝึกสนทนาใน ng after you? มใี ครบรกิ าร สถานการณจ์ ำลอง ตามบทสนทนา tended to? คณุ หรือยงั ในเน้ือหา en too? ให้ลกู ค้าตดั สินใจเลือกสินคา้

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ คำกล่าวแนะนำขายสิน This dress suits you เสื้อชดุ น้เี หมาะกับคุณมา The colors do not w สไี มต่ ก We give you 10 perc เราให้ส่วนลด 10% ถา้ ค It’s made from a ver มันทำมาจากวสั ดอุ ยา่ งด Would you try on th คณุ ลองเสื้อเช้ติ ตัวนซ้ี ิคร It seems to fit nicely ดูเหมือนว่า สวมได้พอด

เนอื้ หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ 6 นคา้ จำนวนชัว่ โมง very well. ทฤษฎี ปฏิบตั ิ าก wash away. cent discount for cash. คุณจ่ายเงินสด ry good material. ดมี าก his shirt? รบั /ค่ะ y. ดี

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ 1.3 การกล่าวขอโทษล หากลกู คา้ เกิดความไม ไมต่ รงกบั ความต้องการ เรยี นรูว้ ิธีแก้ไขสถานการ แนะนำสินคา้ ท่มี คี ุณสมบ ตอ้ งการได้ Conversation 1 A : May I help you? ให้ผม/ฉนั ชว่ ยอะไรไหมค B : Yes, I’m looking ได้ซิ ฉนั กำลังมองหารอง A : What size do yo คุณใสข่ นาดอะไร B : Number 6. ขนาด 6 A : OK. Do you like t โอเค คุณชอบแบบนี้ไหม B : No, I don’t. Can I ไม่ ฉันไม่ชอบ ขอใหฉ้ ันด

เนือ้ หา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 7 ลกู คา้ ไ จำนวนช่วั โมง ม่พอใจในตวั สนิ คา้ หรือไดส้ ินค้า ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ พนักงานขายจึงจำเปน็ ท่จี ะต้อง รณ์ รู้จักกลา่ วคำขอโทษ และ บัตใิ กล้เคียงกับสินค้าท่ลี กู ค้า ? ครบั /คะ g for a pair of shoes. งเท้าสักคู่ ou take? this style? ม I look around? ดไู ปรอบๆร้านดีกวา่

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ A : Certainly, mada styles for you to ch ไดค้ รบั /ค่ะ ร้านเรามีรอง B : I like this one. ฉันชอบคู่นี้ Conversation 2 A : May I help you? ให้ผม/ฉันชว่ ยอะไรไหมค B : Yes, I’m looking around? ฉันกำลงั มองหากระเป๋าใ รอบๆ ร้านดีกว่า A : Certainly, sir. Ma in fashion? ไดค้ รับ/ค่ะ ผมอยากใหช้ B : I don’t care it m leather. ฉันไม่คำนึงถงึ แฟชน่ั หรอ A : Is this one OK for

เนอื้ หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ 8 am. Our shop has many จำนวนชว่ั โมง hoose. ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ งเทา้ หลายแบบให้เลอื ก ? ครบั /คะ g for a wallet. May I look ใส่เงินสกั ใบ แตข่ อใหฉ้ นั ดูไป ay I show you the one ชมแบบทก่ี ำลงั อยู่ในแฟชั่น much. I’d like the genuine อก แต่อยากได้ท่เี ปน็ หนังแท้ r you?

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ แบบน้ี คุณชอบไหมล่ะ B : I don’t like this d others? ไมช่ อบ เอาใบใหม่มาให A : Sure. How about ได้ครบั /ค่ะ แบบน้ีเป็นอ B : It’s alright. I like i ได้เลย ฉนั ชอบ ราคาเทา่ A : It’s four hundred ราคา 400 บาท ค่ะ/ครบั Conversation 3 A : May I help you? ให้ผม/ฉันช่วยอะไรไหมค B : Yes. I would like ฉันอยากได้ยาสีฟันสกั หล A : What brand wo ต้องการประเภทไหน B : I want the one t ฉันอยากไดท้ ่ผี สมฟลูออ

เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 9 design. Can you show me จำนวนช่วั โมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ ห้ดไู ด้ไหม t this one? อย่างไร it. How much is it? าไร d, sir. บ ครบั /คะ e a toothpaste, please. ลอด ould you like? that with fluoride. อไรด์

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ A: Why don’t you try customers are very ทำไมไม่ลองยห่ี ้อนลี้ ่ะ ลกู B: Fine, I’ll take it. ได้ ตกลงเอาย่หี ้อนี้ 1.4 การกลา่ วเชญิ ชวน คำกล่าวเชิญชวนลกู คา้ I wish I could serve y ฉัน/ผม หวังวา่ จะไดร้ ับใ See you soon. See you again. See you later. See you then. 1.5 การพดู ถึงคุณสมบ It is not expensive It is inexpensive It is a reasonable pri It is worth to buy It’s very delicious.

เน้อื หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ 10 y this brand? Most of our จำนวนชว่ั โมง satisfied with. ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ กคา้ ส่วนใหญช่ อบมัน นใหล้ ูกค้ามาใช้บริการอกี า you again next time. ใช้คุณอกี ในโอกาสหน้า แล้วพบกันอีก บัติของสนิ ค้า มนั ไมแ่ พงเลย ice. ราคายุติธรรม ควรคา่ แก่การซ้ือหา มันอร่อยมาก

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ It’s fresh from farm 1.6 การกลา่ วขอบคณุ คำกล่าวขอบคุณ Thank you. Many thanks. Thank you very muc Thanks a lot. Thank you so much. คำตอบรับคำขอบคุณ It’s pleasure Not at all. That’s OK. That’s quite alright. You’re welcome. คำกลา่ วลา Good bye Bye – bye So long See you

เน้อื หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ 11 สดจากไร่ จำนวนชวั่ โมง ตอบรับคำขอบคณุ และกลา่ วลา ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ ขอบคุณ ขอบคุณมาก ch. ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก . ขอบคุณมาก ดว้ ยความยนิ ดี ไมเ่ ป็นไร ไม่เป็นไร ไมเ่ ปน็ ไร ไม่เปน็ ไร ลาก่อน ลาก่อน ลาก่อน แล้วพบกันใหม่

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ See you later Have a nice day Please come back ag

เน้อื หา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 12 แล้วพบกนั ใหม่ จำนวนช่วั โมง gain โปรดกลบั มาใหม่ ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ

เรอ่ื งท่ี 2 คำศพั ท์ ข้อความและประโยคการซื้อขายสินคา้ เรือ่ ง จุดประสงค์การเรยี นรู้ เร่ืองที่ 2 1. บอก อธบิ าย ออกเสยี งคำศัพท์ 2.1 คำศพั ท์เก่ียวกบั ส red คำศัพท์ เก่ยี วกบั ลักษณะของสนิ ค้า สี ขนาด yellow pink ข้อความและ ไดถ้ ูกต้อง green orange ประโยคการซื้อ 2. สามารถสนทนา โต้ตอบกับลกู คา้ blue purple ขายสนิ คา้ โดยใชค้ ำศพั ท์ ประโยคเก่ียวกับ brown black ลกั ษณะของสนิ ค้า สี ขนาด ได้ white grey เหมาะสมตามสถานการณ์ silver

13 เน้อื หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ จำนวนช่วั โมง ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สี ขนาด 1. ครูนำเขา้ สบู่ ทเรยี นโดยทบทวน แดง การทักทาย การต้อนรบั การ 32 เหลอื ง ขอบคุณ และการกล่าวลา ชมพู 2. ครูอธบิ ายคำ กลมุ่ คำ ประโยค เขียว เกีย่ วกับการซื้อขายสินค้า โดยใช้ ส้ม บัตรคำ แผ่นภาพ หนังสือเรียน ฟ้า 3. ครูสาธิตการทกั ทาย โตต้ อบกับ ม่วง ลูกคา้ โดยใช้คำศัพท์ ประโยค นำ้ ตาล เกี่ยวกบั ลักษณะ และขนาดของ ดำ สนิ คา้ ใหผ้ เู้ รียนฝึกออกเสยี ง ขาว 4. ครูให้ผเู้ รียนฝึกสนทนาใน เทา สถานการณจ์ ำลอง ตามบทสนทนา เงนิ ในเน้ือหาเก่ยี วกับการขายสนิ คา้

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ 2.2 ประโยคท่เี กี่ยวกบั ของลูกคา้ What would you like What would you like have? Which one do you n What is your size? What size do you we What colour do you May I take your orde What kind do you w

เนือ้ หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ 14 บการซ้ือขายสินค้าถามความตอ้ งการ จำนวนชัว่ โมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ e, Sir? คุณต้องการ(ซื้อ) e to อะไรครบั /คะ need? คุณต้องการ(ซ้อื ) อะไรครับ/คะ ear, Sir? คุณต้องการอันไหนครบั / u prefer? คะ er? คุณใส่ขนาดอะไรครับ/คะ want? คณุ ใส่ขนาดอะไรครับ/คะ คณุ ชอบสีอะไร ครบั /คะ กรุณาส่ังสินค้าได้เลย ครับ/คะ คณุ ต้องการชนิด/ยี่ห้อ ไหนคะ

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ What style do you p What brand do you mind? สอบถามลูกค้าว่าต้องก Can I get you anythin Do you want anythin Anything else? Is there anything els need? ลูกค้าบอกความประสง I would like to buy a I am looking for a pa socks. I’m interested in buy a belt.

เนอื้ หา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ 15 จำนวนชัว่ โมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ prefer? คณุ ชอบรปู ทรงแบบไหน have in คะ คณุ อยากไดย้ ่หี ้ออะไร ครับ/คะ การส่งิ ใดเพิม่ อีกหรือไม่ ng else? จะรบั อยา่ งอ่ืนเพ่มิ เติม ไหมคะ ng else? คุณต้องการอะไรเพม่ิ อีก ไหมครบั /คะ ตอ้ งการอะไรเพ่มิ อีก ไหมคะ se you ตอ้ งการอะไรเพิม่ อีก ไหมครับ งค์ของตนในการเลือกซ้อื สนิ ค้า a shirt. ผม/ดิฉันตอ้ งการซ้ือ air of เสื้อเชติ้ สกั ตัว ดฉิ ันกำลงั หาถุงเท้าสักคู่ ying อยคู่ ่ะ

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ I think I will take rais Let me have a green please. A gallon of milk, ple I want some onions, I would like to have of oranges. May I have a bar of s Can I have a kilo of o

เนอ้ื หา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 16 sin bread. ผมสนใจจะซ้อื เขม็ ขดั จำนวนชว่ั โมง สักเสน้ อย่คู รบั ทฤษฎี ปฏิบตั ิ n basket, ผมคิดวา่ จะเอาขนมปัง ease. ดิฉนั ขอตะกร้าสีเขยี วค่ะ , please. นมสด 1 แกลลอนคะ่ two kilos ฉันอยากได้หัวหอมใหญ่ ค่ะ ผมอยากได้สม้ soap? 2 กโิ ลกรมั ครบั ผมอยากไดส้ บู่ orange? สักก้อนครับ ดิฉันอยากได้ส้ม 1 กิโลกรมั ค่ะ

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ ลูกค้าต้องการแค่เลอื กช I just want to look around. We just want to hav look. กล่าวคำเชญิ ชวนใหล้ กู Please come again. Hope to see you aga Hope to have a chan to serve you again. การแนะนำหรอื บอกคุณ This is our best qual It’s the latest fashion

เน้ือหา การจัดกระบวนการเรยี นรู้ 17 ชมสนิ คา้ จำนวนชั่วโมง ดฉิ ันขอเดินดรู อบ ๆ ทฤษฎี ปฏิบตั ิ กอ่ นนะคะ ve a พวกเราแค่ชม ขอบคุณ ค่ะ กคา้ มาอุดหนนุ อีก กรุณาแวะมาอกี นะคะ ain. หวังว่าไดพ้ บคุณอีกนะ คะ nce หวังว่าคงมีโอกาสได้ บริการคุณอีกนะคะ ณภาพสนิ คา้ lity. เปน็ ของทม่ี ีคุณภาพ ดีทีส่ ุดของเราครบั /ค่ะ n. เปน็ แฟชั่นล่าสดุ ครบั /ค่ะ

เร่อื ง จดุ ประสงค์การเรียนรู้ The material is very good quality. This is the newest pattern. It’s made of a very f material. This is handmade product, it’s cheap t

เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 18 เป็นวสั ดุทีด่ ีมาก ๆ ครับ/ค่ะ จำนวนช่ัวโมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ น่ีเป็นแบบ(ลาย)ใหม่ ลา่ สุด fine มนั ทำมาจากวัสดุท่ีมี คณุ ภาพดี นี่เป็นสินคา้ ทำดว้ ยมือ too. ราคาก็ถูกด้วยครับ

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ การสอบถามราคาสนิ ค How much? How much is it? How much does it c What is the price? How much is it altogether? How much are they? How much do I need pay?

เนอ้ื หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ 19 คา้ ของลูกค้า จำนวนชั่วโมง ราคาเทา่ ไรครับ/คะ ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ ราคาเท่าไหร่ครบั /คะ cost? (สนิ ค้า)ราคาเท่าไหร่ ครับ/คะ ราคาเท่าไหร่ครบั /คะ ทัง้ หมดราคาเท่าไหร่ ครบั /คะ ? ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ (กรณีพดู ถงึ สินค้าหลาย ช้นิ ) d to ผม/ดฉิ ันตอ้ งจ่ายเงนิ เทา่ ไหร่ครบั /คะ

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ การต่อรองราคาของลูก Can you give me a discount? Could you lower the price? Can I bargain on the price? Could I bargain for a lower price? Could I get it at a discount? Can you possibly giv me any discount?

เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 20 กคา้ จำนวนชวั่ โมง ลดราคาให้ดฉิ นั หน่อยได้ ทฤษฎี ปฏิบัติ ไหมคะ e คุณชว่ ยลดราคาได้ไหม คะ e ขอลดราคาได้ไหมครบั ผมขอต่อราคาได้ไหม a ครบั ผมจะไดร้ บั สว่ นลดไหม ครับ คณุ จะลดราคาไดบ้ ้าง ve ไหมครบั

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ โต้ตอบเม่ือถูกลกู คา้ ต่อร ราคาแพงเกินไป It’s fixed price/Prices here are fixed. It’s already a discou price. It’s already at a special discount pric The price is quite reasonable. The price is cheap fo the quality. It’s not expensive at all. You could not get it cheaper anywhere in this town.

เน้ือหา การจดั กระบวนการเรยี นรู้ 21 รองราคาหรือบอกว่าสนิ คา้ มี จำนวนช่ัวโมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ s ราคาตายตัวค่ะ/ราคาท่นี ี่ ตายตัวครบั unt มนั เปน็ ราคาทีล่ ดไว้ เรยี บรอ้ ยแลว้ ค่ะ มันเปน็ ราคาทีล่ ดพิเศษ ce. แลว้ ครับ ราคานี้สมเหตสุ มผลแล้ว คะ่ or ราคาน้ีถูกแลว้ ค่ะเม่อื เทยี บกับคุณภาพ t ราคาไม่แพงเลยครับ คณุ คงซอ้ื ในราคาถูกกว่านี้ t ไม่ได้อีกแล้วในเมืองนคี้ ่ะ n ไม่สามารถลดราคาให้ ลกู ค้าได้

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ I’m sorry. We canno give you a discount. I am afraid. I cannot give you a discount. การบอกถึงความหลาก They come in differe (หรอื many) colors. Our products come many shapes. They come in differe sizes. They come in many styles. There are four types/kinds of this product.

เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 22 ot ขอโทษนะคะ เราไม่ จำนวนชั่วโมง สามารถลดราคาให้คุณได้ ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ค่ะ ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถ ลดราคาให้คุณได้คะ่ กหลายของสนิ คา้ ent มีหลากหลายสใี ห้เลือก in สนิ คา้ ของเรามีหลาย รูปแบบ ent สินคา้ ของเรามีหลาย ขนาด สินค้าของเรามีหลาย สไตล์ สินค้านม่ี ี 4 แบบด้วยกนั คะ่

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ การบอกเก่ยี วกบั ส่วนป It consists of…. It’s made (up) of …. It’s composed/made of plastic and metal บอกถึงการใช้สนิ คา้ It’s used for…. It’s used as…. It’s suitable for….

เนอื้ หา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 23 ประกอบของสินคา้ จำนวนชัว่ โมง (มนั ประกอบไปด้วย...) ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ (มนั ทำมาจาก....) e (มันทำจากพลาสติกและ l. โลหะ) (มนั ใชส้ ำหรบั ....) (มันใช้เป็น....) (มนั เหมาะสำหรบั ใช้ กับ....)

เรือ่ งที่ 3 การซอื้ ขายเสื้อผา้ เครือ่ งแตง่ ตวั เครื่องหนงั เรอื่ ง จดุ ประสงค์การเรียนรู้ เรื่องท่ี 3 1. พดู อ่าน และเขียนคำศัพท์เก่ียวกบั 3.1 คำศพั ทเ์ กีย่ วกบั เส การซ้ือขาย เคร่อื งแต่งกาย และเครื่องหนังได้ 3.1.1 คำศัพทเ์ กี่ยวก เสือ้ ผ้า 2. สนทนาโต้ตอบการซื้อขาย เสอื้ ผ้า (Clothes) เครือ่ งแต่งตัว และเครื่องหนังได้อยา่ งเหมาะสมกบั shirt เครื่องหนัง สถานการณ์ skirt 3. เรียนร้คู า่ เงนิ สกลุ ต่าง ๆ พรอ้ มทงั้ coat สัญลักษณ์ได้ shorts 4. บอกวธิ ีชำระเงินดว้ ยเงินสดและ socks ซอกส์ บตั รเครดติ ได้ panties (pan(t)ēz) dress sandles night dress/ pajam necktie เนก็ ไท T – shirt vest เวสท trousers เทรา'เซอซ stocking สทอค'คงิ

24 เนือ้ หา การจัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวนช่วั โมง ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ส้ือผา้ เครอื่ งแต่งกาย เครื่องหนัง 1. ครนู ำเขา้ สบู่ ทเรยี นโดยทบทวน 3 2 กบั เสื้อผา้ เครอื่ งแตง่ กาย บทสนทนาเก่ียวกับการซื้อขาย 2. ครอู ธิบายคำ กลมุ่ คำ ประโยค เสอ้ื เชิ้ต การซ้อื ขายเสอ้ื ผา้ เครือ่ งแตง่ ตวั กระโปรง เคร่ืองหนงั โดยให้ผู้เรยี นฝกึ ออก เสือ้ โค้ท, เสือ้ คลมุ เสียง กางเกงขาสั้น 3. ครูสาธติ การซื้อขายเสอื้ ผา้ ถงุ เท้า เคร่อื งแตง่ ตวั เคร่อื งหนัง โดยให้ กางเกงชน้ั ใน ผูเ้ รียนดจู าก ซีดี ชดุ ผ้หู ญิง 4. ครใู หผ้ ู้เรียนฝกึ สนทนาใน รองเท้าแตะ สถานการณจ์ ำลอง ตามบทสนทนา mas ชดุ นอน ในเนอื้ หา โดยจับคู่หรอื บทบาท เนคไท สมมติ เสื้อยืด เสือ้ กล้าม กางเกงขายาว ถงุ น่อง

เร่อื ง จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ underwear/ underclothes shoes ช'ู sport shoes scarf สคารฟ์ towel เทา'เอิล 3.1.2 คำศัพทเ์ กี่ยวกับเ Wallet purse handbag belt shoes suitcase made of leather crocodile skin snake skin brand name What kind of mate

เนือ้ หา การจดั กระบวนการเรียนรู้ 25 ชุดชนั้ ใน จำนวนชั่วโมง ทฤษฎี ปฏบิ ตั ิ รองเทา้ หุ้มส้น รองเท้ากีฬา ผา้ พนั คอ ผา้ เช็ดตวั เคร่ืองหนัง (Leather) กระเปา๋ ใส่ธนบตั ร (ผ้ชู าย) กระเป๋าสตางค์ (ผูห้ ญงิ ) กระเปา๋ ถือ เข็มขดั รองเท้า กระเปา๋ เดินทาง ทำดว้ ยเคร่ืองหนัง หนงั จระเข้ หนังงู มยี ห่ี ้อ, มีช่ือ erial? ทำจากวสั ดชุ นิดไหน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook