Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานกิจการ ประจำปี 2565

รายงานกิจการ ประจำปี 2565

Published by Sahakorn Pho, 2023-01-24 06:38:33

Description: รายงานกิจการ ประจำปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด

Search

Read the Text Version“…สง่ิ ท่ีสาคญั ในการสรา้ งความเป็นปกึ แผ่นของสหกรณ์และกจิ การสหกรณ์ในประเทศไทยนี้ ก็คอื ความเข้าใจซึ่งกนั และกนั ความเหน็ อกเห็นใจ ความ.......ท่เี รยี กว่าความซอื่ สัตย์ สจุ ริต คอื ไม่ใช่วา่ ซือ่ สัตย์ สุจริตในการปฏิบตั แิ ตล่ ะคน แต่ว่าซือ่ สัตย์สุจรติ ต่อกัน ถือว่าสหกรณ์เป็นชวี ติ จิตใจของตน ถา้ สหกรณอ์ ยูด่ ี แต่ละบคุ คล ซ่ึงเปน็ ส่วนประกอบของสหกรณ์กอ็ ยดู่ ี...” พระราชดํารสั ของพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุ ยเดช ศาลาดสุ ดิ าลัย วนั พฤหสั บดีท่ี 12 พฤษภาคม 2520

“ผปู้ ฏิบัตริ าชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหนา้ ที่อยา่ งทวั่ ถึงแลว้ ยังจาเปน็ ต้องรู้ดีช่ัว ประโยชนแ์ ละไมใ่ ช่ ประโยชน์อยา่ งกระจ่างชัดเจนด้วย งานราชการซ่ึงเปน็ งานของแผ่นดิน จึงต้องดาเนนิ ไปอยา่ งถกู ต้องตรงตาม เป้าหมาย และสาเรจ็ ประโยชนท์ พ่ี งึ ประสงค์ คือยงั ความดี ความเจริญ ให้เกดิ แกป่ ระเทศชาติ และประชาชนได้ แทจ้ ริงและยงั่ ยนื ” พระราโชวาท สมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั มหาวชริ าลงกรณ์ บดนิ ทรเทพยวรางกูร พระราชทาน เนื่องในวนั ข้าราชการพลเรอื น ณ พระทีน่ ่ังอมั พรสถาน พระราชวงั ดุสติ เมอ่ื วันเสารท์ ี่ 24 มีนาคม 2561

\"...สหกรณ์ แปลวา่ การทางานดว้ ยกัน หมายถึง ผนกึ กาลัง ผู้ทางานเก่ียวข้องกัน การทางานที่เก่ียวข้องกันนนั้ ให้พรกั พร้อมกันทกุ ดา้ น และต้องกระทางานนัน้ ด้วยความรคู้ วามสามารถดว้ ย ความซื่อสัตย์ สุจรติ ดว้ ยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟือ้ เผือ่ แผ่กนั และกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซ่งึ มแี ตค่ วามเจริญก้าวหน้า และอานวยประโยชน์อันพงึ ประสงค.์ .. \" พระราชดาํ รัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิ ยาลงกรณ์ พระบิดาแหง่ การสหกรณ์ไทย

สหกรณอ์ อมทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจนี บรุ ี จากัด ชือ่ ประเภทและสถานที่ตั้ง ---------------------------------------------- ช่ือ สหกรณอ์ อมทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จาํ กดั (Public Health Office Of Prachinburi Saving and Credit Cooperation Limited) ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ทตี่ ้งั 104 หมู่ 8 ตําบลรอบเมือง อาํ เภอเมอื ง จังหวัดปราจีนบรุ ี 25000 หมายเลขโทรศัพท์ : 037-213250 , 083-9818959 , 090-8915594 หมายเลขโทรสาร : 037-213205 Website : https://pri.moph.go.th/savings/ ------------------------------------------------- วตั ถปุ ระสงค์ สหกรณ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์ เพอื่ ส่งเสริมผลประโยชนท์ างเศรษฐกจิ และสงั คมของบรรดาสมาชกิ โดยวิธชี ว่ ยเหลอื ตนเอง และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตามหลักการสหกรณ์รวมท้ังในขอ้ ต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมให้สมาชกิ ออมทรัพย์ โดยชว่ ยใหส้ ามารถสงวนส่วนแบ่งรายได้ของตนไว้ในทางอันม่ันคงและไดร้ ับประโยชน์ ตามสมควร 2. สง่ เสริมการช่วยเหลือตนเอง และชว่ ยเหลอื ซึง่ กันและกันในหมสู่ มาชกิ 3. รบั ฝากเงนิ จากสมาชกิ หรือสหกรณ์อื่น 4. จดั หาทุนเพ่อื กจิ การตามวตั ถปุ ระสงค์ของสหกรณ์ 5. ให้เงนิ ก้แู กส่ มาชิก ตามความจาํ เปน็ และอย่างสมเหตสุ มผล 6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 7. ซื้อหนุ้ ของธนาคารทมี่ ีวัตถปุ ระสงค์เพอ่ื ใหค้ วามช่วยเหลอื ทางการเงนิ แกส่ หกรณ์ 8. ซื้อหนุ้ ของชมุ นมุ หรือสหกรณอ์ นื่ 9. ซอ้ื ห้นุ ของสถาบนั ท่ปี ระกอบธรุ กิจอนั ทาํ ให้เกดิ ความสะดวกเพือ่ ส่งเสรมิ ความเจริญแก่กจิ การของสหกรณ์ 10. ซือ้ หลกั ทรพั ยร์ ัฐบาลหรือรัฐวสิ าหกิจ 11. ออกต๋วั สัญญาใช้เงนิ และตราสารการเงิน 12. ฝากหรือลงทนุ อย่างอนื่ ตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแ์ หง่ ชาติกําหนด 13. ใหส้ วสั ดิการและการสงเคราะหต์ ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 14. รว่ มมือกับทางราชการสันนบิ าตสหกรณแ์ หง่ ประเทศไทย ชมุ นุมสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสรมิ และปรับปรุงกจิ การ ของสหกรณ์ 15. ให้ความชว่ ยเหลอื ทางวิชาการแกส่ มาชิก 16. ขอหรือรับความชว่ ยเหลอื ทางวชิ าการ จากทางราชการหนว่ ยงานของต่างประเทศหรอื บคุ คลอ่ืนใด 17. กระทําการตา่ งๆ ตามทอี่ นญุ าตไวใ้ นกฎหมายว่าดว้ ยสหกรณ์ เพื่อให้เปน็ ไปตามวตั ถุประสงค์ทก่ี ลา่ วข้างต้น รวมถงึ ซื้อถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง กู้ ยืม เชา่ หรือใหเ้ ช่า เชา่ ซ้อื หรอื ให้เชา่ ซ้ือ โอนหรอื รบั โอน สทิ ธิการเชา่ หรอื สิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหนา่ ย จํานองหรือรบั จํานอง จํานําหรอื รบั จํานาํ ด้วยวิธีอ่นื ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่ สมาชิกหรอื ของสมาชกิ 18. ดาํ เนนิ กจิ การอยา่ งอ่นื บรรดาท่เี กย่ี วกับหรือเนอ่ื งในการจดั ใหส้ ําเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงคข์ องสหกรณ์ --------------------------------------------------------------

สารจาก ประธานกรรมการดาเนินการ เรียน สมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจนี บุรี จากดั สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด ท่ีเคารพรักทุกท่าน ตามที่พี่น้องสมาชิกได้ให้ความ ไว้วางใจในคณะกรรมการชุดที่ 27 ให้เข้ามาบริหารจัดการองค์กรสหกรณ์ ซ่ึงดําเนินการมาเป็นเวลานานถึง 29 ปี และจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2566 นี้ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากองค์(กร)สหกรณ์ทุกระดับ เพราะสหกรณ์ออม ทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด เป็นสหกรณ์ท่ีได้ผ่านการประเมินระดับประเทศ เพียงแห่งเดียวของจังหวัด ปราจีนบุรี นอกจากน้ัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบรุ ี จาํ กดั ยังได้รบั การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ เป็น สหกรณ์มาตรฐานดีเลิศมากกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่สหกรณ์ โดย คณะกรรมการได้พิจารณาทาํ โครงการทีเ่ ป็นประโยชนแ์ ก่สมาชิกอยา่ งละเอยี ดรอบคอบมากขึ้น ซึ่งในปี 2565 ท่ีผ่าน มานน้ั สหกรณก์ ็ยังได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 ท่ีก่อให้เกิดความ สูญเสียท้ังต่อชีวิตและเศรษฐกิจทั่วโลก แต่สหกรณ์ก็ได้พยายามจัดทําโครงการต่าง ๆ ท่ีให้มาตรการช่วยเหลือแก่ สมาชิก โดยการพักชําระหนี้เงินต้น ส่งหุ้นรายเดือนข้ันต่ํา 300 บาทและโครงการเงินกู้โควิด ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ํา กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมี ประสิทธภิ าพ จากการที่สหกรณ์ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกดังกล่าว อาจส่งผลให้ผลประกอบการของสหกรณ์ อาจมี ปริมาณธุรกิจที่มีกําไรใกล้เคียงเดิม แต่สหกรณ์ก็ยังสามารถให้อัตราปันผลให้แก่สมาชิกทุกคนอย่างเหมาะสมกับ ปริมาณธรุ กจิ ที่ได้รับ คณะกรรมการชุดท่ี 27 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน การวางแผนร่วมลงทุนและพัฒนากิจการสหกรณ์ร่วมกันด้วยดีเสมอมา เรายังคงขอสัญญาว่าจะยึดม่ันใน ผลประโยชน์ของสหกรณแ์ ละสมาชกิ เป็นสําคัญ ในท้ายน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ทุกท่านเคารพสักการะตลอดจน บารมขี องบูรพกษัตรยิ ท์ กุ พระองค์ จงดลบนั ดาลใหป้ ระสบโชคดี มีความสุข ตลอดไป ความรว่ มมือร่วมใจเปน็ พลังของสหกรณ์ (ลงช่อื ) นายสรุ พล มนั่ คง (นายสรุ พล ม่ันคง) ประธานกรรมการดาํ เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จาํ กดั

ท่ีปรกึ ษากติ ติมศกั ดิ์ นพ.สรุ ินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจนี บุรี คณะผตู้ รวจสอบกิจการ นางเยาวรตั น์ ปัญญาพชื นางธฤตมน รัตพนั ธ์ุ น.ส.ธนญั ชนก ฉา่ เย็นอรุ า ผู้ตรวจสอบกจิ การ(ด้านสหกรณ)์ ผู้ตรวจสอบกจิ การ(ดา้ นบัญช)ี ผตู้ รวจสอบกจิ การ(ดา้ นสหกรณ)์

คณะกรรมการดาเนินการ ชดุ ท่ี 27 ประจาปี 2565 นายสุรพล ม่นั คง ประธานกรรมการ นายบุญยืน นวลจนั ทร์ นายสายชล โพธศ์ิ รี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 น.ส.ศริ ิทิพย์ ละออปกั ษณิ นางรุ่งทพิ ย์ ทวยี ศ นางพเยาว์ อุ้มมเี พชร นายณฐั พงษ์ ราชสุวรรณ กรรมการ/เหรัญญกิ กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ กรรมการ นายฉตั รมงคล มงั คะกุล นายประสาร รูร้ กั ษ์ นายอนวุ ตั สายคามาตร นายณัฐพงษ์ พลู ทรพั ย์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายเรอื งรัฐ เจริญพร นายบุญศักด์ิ พรมเคน น.ส.จิรารตั น์ จารูญ นางสชุ ัญญา บุญพรมอ่อน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะเจา้ หนา้ ท่ีสหกรณอ์ อมทรพั ยส์ าธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จากดั นางอุทมุ พร พรหมวาศ นางสจุ ติ รา ศิริบรู ณ์ ผู้จดั การ เจา้ หน้าทีบ่ ัญชี นางสาวจิตริณี อยู่นาค เจา้ หน้าที่การเงนิ นางสาวธารารตั น์ ใจผ่อง ผู้ชว่ ยเจา้ หนา้ ท่ี

รางวัลความภาคภูมิใจ ของ สหกรณอ์ อมทรัพย์สาธารณสุขปราจนี บรุ ี จากดั

สารบัญ หนา้ เรื่อง 3 3 สารจากประธาน ผังรปู ภาพ ทปี่ รกึ ษากิตติมศักดิ์ ทปี่ รกึ ษาคณะกรรมการ คณะกรรมการดาเนินการ 4 ชุดท่ี 27 ประจาปี 2565 ผู้ตรวจสอบกจิ การ ฝ่ายจดั การ 17 ระเบยี บวาระท่ี 1 เรอ่ื งทป่ี ระธานแจ้งใหท้ ่ปี ระชุมทราบ 18 19 1.1 แนะนาํ ผู้เขา้ รว่ มประชุม 20 1.2 แนะนาํ คณะกรรมการดาํ เนินงานและผตู้ รวจสอบกจิ การ 21 ระเบียบวาระท่ี 2 รบั รองรายงานการประชุมใหญส่ ามัญประจาปี 2564 21 ประชมุ วันท่ี 12 กมุ ภาพนั ธ์ 2565 ณ อาคารโดมวทิ ยาลยั เทคนคิ ปราจนี บุรี 23 ระเบียบวาระที่ 3 เรอ่ื งเสนอเพื่อทราบ 25 3.1 จาํ นวนสมาชกิ เขา้ ใหม่-ลาออกและเสียชวี ติ ประจาํ ปี 2565 25 3.2 ผลการดาํ เนนิ งาน ประจาํ ปี 2565 25 3.2.1 ฐานทนุ การเงินเปรยี บเทียบกบั ปี 2563 - 2565 25 3.2.2 การประกาศลดอตั ราดอกเบีย้ ปี 2565 26 3.2.3 การชาํ ระคา่ ห้นุ เตม็ จาํ นวน ปี 2565 3.2.4 ผลการดําเนินงานประจําปี 2565 31 3.2.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยทุ ธ์ประจาํ ปี 2565 50 3.2.6 การพฒั นาคณะกรรมการและเจา้ หน้าท่ีสหกรณฯ์ ปี 2565 51 3.2.7 การใชท้ นุ สาธารณประโยชนช์ ่วยเหลือสมาชิกและหน่วยงานตา่ ง ๆ 54 3.3 มอบทุนสวัสดิการสงเคราะหส์ มาชกิ ประจาํ ปี 2565 3.4 รบั ทราบรายงานผลประโยชนแ์ ละคา่ ตอบแทนกรรมการ ผมู้ ีอํานาจในการจดั การ 55 ทไ่ี ด้รบั จากสหกรณ์ 55 3.5 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2565 56 ระเบยี บวาระ 4 เร่อื งเสนอเพ่อื พจิ ารณา 4.1 พิจารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิ สด ประจาํ ปี 2565 57 4.2 เรือ่ งพจิ ารณาอนมุ ตั จิ ัดสรรกาํ ไรสุทธปิ ระจาํ ปี 2565 4.3 พจิ ารณาแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจา่ ย ประจาํ ปี 2566 58 4.4 พิจารณาการกาํ หนดวงเงนิ กู้ยมื หรือคาํ้ ประกันประจาํ ปี 2566 4.5 พจิ ารณาการนาํ เงนิ ไปฝากหรอื ลงทุนตามพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 58 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์ ห่งชาติ เร่ืองขอ้ กาํ หนดการฝาก หรอื ลงทนุ อยา่ งอืน่ ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 59 4.6 พิจารณาการกาํ หนดการแกไ้ ขข้อบังคบั (เพมิ่ เตมิ ) 4.7 พจิ ารณาจดั จา้ งผสู้ อบบญั ชรี บั อนุญาต ประจาํ ปี 2566 4.8 เร่ืองพิจารณาและการรับรองเลอื กตั้งคณะกรรมการดําเนนิ งานจากสมาชิกผไู้ ดร้ บั การสรรหา ประจําปี 2566 4.9 การกําหนดแผนยทุ ธศาสตรส์ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบรุ ี จาํ กดั 5 ปี (2566-2570) และแผนกลยุทธ์ ประจาํ ปี 2566 ระเบียบวาระ 5 เรอื่ งคาแนะนาจากเจ้าหนา้ ท่สี ง่ เสรมิ สหกรณ์ 5.1 ขอ้ สงั เกตและขอ้ เสนอแนะจากเจ้าหนา้ ที่สง่ เสรมิ สหกรณ์ (จากสาํ นักงานสหกรณจ์ ังหวดั ปราจีนบุรี) 5.2 ขอ้ สงั เกตและขอ้ เสนอแนะจากผู้สอบบญั ชสี หกรณ์ (จากสํานกั งานตรวจบัญชสี หกรณจ์ ังหวดั ปราจีนบุร)ี

เรอ่ื ง หน้า ระเบยี บวาระ 6 เรื่องอ่นื ๆ 6.1 การจา่ ยค่าอาหารและเคร่ืองดม่ื ให้แก่ผู้เข้าประชุม 59 ภาคผนวก ภาคผนวก 1 รายชอื่ ผไู้ ดร้ ับสวสั ดกิ ารของสหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบรุ ี จาํ กัด ประจําปี 2565 ภาคผนวก 2 รายงานผลประโยชนแ์ ละคา่ ตอบแทนกรรมการและคา่ ตอบแทนกรรมการ ผู้มอี าํ นาจในการจัดการและที่ปรกึ ษาของสหกรณ์ ภาคผนวก 3 แผนกลยทุ ธ์ ปี 2566 ภาคผนวก 4 ภาวะเศรษฐกจิ ทางการเงนิ ของสหกรณอ์ อมทรัพยส์ าธารณสุขปราจนี บรุ ี จาํ กัด ปี 2565 ภาคผนวก 5 ภาพประมวลกจิ กรรมของสหกรณอ์ อมทรัพย์สาธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จํากดั ปี 2565 ภาคผนวก 6 ขา่ วประชาสมั พันธ์ผลงานของศนู ย์ประสานงานสมาคมฌาปนกจิ ฯ

1

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 1 รายนามคณะกรรมการดาเนนิ งาน (ผแู้ ทน สมาชกิ ) (ผแู้ ทน ข้าราชการบาํ นาญ) สหกรณอ์ อมทรพั ยส์ าธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จากดั (ผู้แทน อ.ศรมี โหสถ) (ผแู้ ทน สสจ.ปราจนี บรุ ี) ชุดที่ 27 ประจาปี 2565 (ผแู้ ทน อ.เมอื ง) (ผู้แทน อ.บา้ นสรา้ ง) 1. นายสรุ พล ม่นั คง ประธานกรรมการ (ผแู้ ทน อ.บา้ นสร้าง) 2. นายบญุ ยนื (ผแู้ ทน อ.ศรีมหาโพธ)ิ 3. นายสายชล นวลจนั ทร์ รองประธานกรรมการ 1 (ผแู้ ทน อ.ประจันตคาม) 4. นายอนวุ ัต (ผู้แทน อ.กบินทรบ์ ุรี) 5. นายณฐั พงษ์ โพธ์ศิ รี รองประธานกรรมการ 2 (ผู้แทน อ.นาดี) 6. นางสุชญั ญา (ผู้แทน อ.กบินทร์บรุ ี) 7. น.ส.จิรารัตน์ สายคํามาตร กรรมการ (ผู้แทน อ.นาดี) 8. นายเรอื งรฐั (ผู้แทน อ.ประจันตคาม) 9. นายประสาร พูลทรพั ย์ กรรมการ (ผแู้ ทน อ.ศรมี หาโพธ)ิ 10. นายฉตั รมงคล 11. นายบญุ ศักด์ิ บุญพรมออ่ น กรรมการ 12. นางพเยาว์ 13. นายณัฐพงษ์ จํารูญ กรรมการ 14. น.ส.ศริ ิทิพย์ 15. นางรุ่งทพิ ย์ เจรญิ พร กรรมการ รรู้ ักษ์ กรรมการ มังคะกุล กรรมการ พรมเคน กรรมการ อ้มุ มเี พชร กรรมการ ราชสุวรรณ กรรมการ ละออปกั ษณิ กรรมการและเหรญั ญิก ทวยี ศ กรรมการและเลขานกุ าร เจา้ หน้าทีส่ ่งเสรมิ สหกรณแ์ ละผูต้ รวจสอบบญั ชี 1. นายธรี วุฒิ มุสิกพนั ธ์ ผอู้ าํ นวยการกลมุ่ สง่ เสรมิ สหกรณ์ หวั หนา้ สาํ นักงานตรวจบญั ชสี หกรณ์ปราจีนบุรี 2. นางณฐั ฎาพรรณ กําปนิ นั ท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชชี าํ นาญการพิเศษ ผู้สอบบญั ชี 3. น.ส.จติ รลดา ศิริวฒั นภ์ ทั รา 4. นางสุรางค์ ปราสาททอง ผูต้ รวจสอบกจิ การ ปญั ญาพชื ผตู้ รวจสอบกจิ การ 1. นางเยาวรัตน์ รัตพนั ธ์ุ ผู้ตรวจสอบกจิ การ 2. นางธฤตมน ฉาํ่ เยน็ อรุ า ผ้ตู รวจสอบกจิ การ 3. น.ส.ธนญั ชนก ประธานกรรมการ คณะกรรมการอานวยการ มัน่ คง รองประธานกรรมการ 1 1. นายสรุ พล นวลจนั ทร์ รองประธานกรรมการ 2 2. นายบุญยนื โพธศ์ิ รี กรรมการและเหรัญญกิ 3. นายสายชล ละออปักษิณ กรรมการและเลขานุการ 4. น.ส.ศริ ทิ ิพย์ ทวียศ 5. นางรุง่ ทพิ ย์ ประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการศกึ ษาและประชาสมั พนั ธ์ กรรมการ กรรมการ 1. นายบุญศักด์ิ พรมเคน กรรมการและเลขานกุ าร 2. นางพเยาว์ อมุ้ มเี พชร 3. นางสุชัญญา บญุ พรมออ่ น 4. นายณฐั พงษ์ ราชสุวรรณ 5. น.ส.จิรารตั น์ จาํ รูญ

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 2 คณะกรรมการเงนิ กู้ มงั คะกลุ ประธานกรรมการ 1. นายฉตั รมงคล สายคาํ มาตร กรรมการ 2. นายอนุวัต พูลทรัพย์ กรรมการ 3. นายณัฐพงษ์ เจรญิ พร กรรมการ 4. นายเรอื งรัฐ ร้รู ักษ์ กรรมการและเลขานุการ 5. นายประสาร พรหมวาศ ผูจ้ ัดการสหกรณ์ ผู้จดั การสหกรณ์ 1. นางอุทุมพร อยู่นาค เจา้ หน้าที่การเงินสหกรณ์ ศิริบรู ณ์ เจา้ หน้าที่บญั ชีสหกรณ์ พนกั งานสหกรณ์ ใจผ่อง ผู้ชว่ ยเจา้ หน้าทสี่ หกรณ์ 1. นางสาวจติ รณิ ี 2. นางสุจติ รา 3. นางสาวธารารตั น์

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 3 รายงานการประชมุ ใหญส่ ามัญประจาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบรุ ี จากัด วนั ท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ อาคารโดม วทิ ยาลัยเทคนคิ ปราจีนบุรี ระเบียบวาระที่ 1 เร่อื งท่ปี ระธานแจ้งให้ทีป่ ระชมุ ทราบ นายสรุ พล ม่ันคง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 สหกรณ์ออม ทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจนี บรุ ี จํากัด ตามระเบียบวาระ ดังน้ี ประธานกรรมการ การประชุมใหญ่สามญั ประจําปี 2565 เป็นการประชมุ ใหญ่โดยสมาชิกทั้งหมด ณ วนั ท่ี 30 ธนั วาคม 2565 มีสมาชกิ สามัญจาํ นวน 1,232 คน บดั นี้ สมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 ข้อ 70 องคป์ ระชุมในการประชุมใหญข่ องสหกรณต์ อ้ งมสี มาชกิ มาประชุมไม่น้อยกวา่ ก่งึ หน่ึงของจํานวนสมาชกิ ท้ังหมดหรอื ไม่ น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ข้าพเจ้าประธานในท่ีประชุม ขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปราจีนบุรี จาํ กดั และดําเนินการตามวาระ ดงั นี้ 1.1 แนะนาผู้เข้ารว่ มประชุม เจ้าหนา้ ทส่ี ่งเสรมิ สหกรณ์ นายธีรวุฒิ มสุ กิ พันธ์ ผูอ้ ํานวยการกลุม่ สง่ เสรมิ สหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากสานกั งานตรวจบญั ชสี หกรณป์ ราจีนบรุ ี นางณฐั ฎาพรรณ กาํ ปินันท์ หวั หน้าสาํ นักงานตรวจบัญชสี หกรณ์ปราจีนบุรี น.ส.จติ รลดา ศิริวัฒน์ภัทรา นกั วชิ าการตรวจสอบบญั ชีชํานาญการพิเศษ ผสู้ อบบัญชี นางสรุ างค์ ปราสาททอง ทปี่ รกึ ษาสหกรณก์ ติ ติมศกั ดิ์ นายแพทยส์ ุรนิ ทร์ สืบซึง้ มตทิ ี่ประชมุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.2 แนะนาคณะกรรมการดาเนนิ งานและผ้ตู รวจสอบกจิ การ คณะกรรมการดาเนินงาน ชดุ ที่ 27/2565 1. นายสุรพล ม่นั คง ประธานกรรมการ (ผแู้ ทน สมาชิก) 2. นายบุญยืน นวลจันทร์ รองประธานกรรมการ 1 (ผแู้ ทน ข้าราชการบาํ นาญ) 3. นายสายชล โพธ์ิศรี รองประธานกรรมการ 2 (ผู้แทน อ.ศรีมโหสถ) 4. นายอนุวตั สายคํามาตร กรรมการ (ผู้แทน สสจ.ปราจนี บรุ ี) 5. นายณัฐพงษ์ พลู ทรพั ย์ กรรมการ (ผแู้ ทน อ.เมอื ง) 6. นางสุชญั ญา บุญพรมอ่อน กรรมการ (ผแู้ ทน อ.บา้ นสรา้ ง) 7. น.ส.จิรารตั น์ จาํ รูญ กรรมการ (ผู้แทน อ.บา้ นสรา้ ง) 8. นายเรอื งรัฐ เจริญพร กรรมการ (ผแู้ ทน อ.ศรมี หาโพธ)ิ 9. นายประสาร ร้รู กั ษ์ กรรมการ (ผู้แทน อ.ประจนั ตคาม) 10. นายฉตั รมงคล มงั คะกลุ กรรมการ (ผ้แู ทน อ.กบนิ ทรบ์ ุรี) 11. นายบญุ ศกั ดิ์ พรมเคน กรรมการ (ผูแ้ ทน อ.นาดี) 12. นางพเยาว์ อมุ้ มเี พชร กรรมการ (ผู้แทน อ.กบินทรบ์ รุ ี) 13. นายณฐั พงษ์ ราชสุวรรณ กรรมการ (ผแู้ ทน อ.นาดี)

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 4 14. น.ส.ศริ ทิ ิพย์ ละออปักษิณ กรรมการและเหรัญญกิ (ผแู้ ทน อ.ประจนั ตคาม) (ผูแ้ ทน อ.ศรีมหาโพธ)ิ 15. นางรุ่งทพิ ย์ ทวียศ กรรมการและเลขานุการ ผตู้ รวจสอบกจิ การ 1. นางเยาวรตั น์ ปัญญาพชื ผตู้ รวจสอบกจิ การ 2. นางธฤตมน รตั พนั ธุ์ ผู้ตรวจสอบกจิ การ 3. น.ส.ธนัญชนก ฉํา่ เย็นอุรา ผตู้ รวจสอบกจิ การ ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด ขอขอบคุณทุกทา่ นทีใ่ ห้การชว่ ยเหลอื สหกรณ์ของ เราเปน็ อยา่ งดี และไดก้ รุณาใหเ้ กยี รติมาร่วมประชมุ และขอขอบคุณสมาชกิ ทุกทา่ นทสี่ ละเวลาเขา้ รว่ มประชมุ ในวันนี้ มติทปี่ ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ระเบยี บวาระที่ 2 รบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ประชมุ วันท่ี 12 กุมภาพนั ธ์ 2565 ณ อาคารโดมวิทยาลยั เทคนคิ ปราจนี บรุ ี รายงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจีนบุรี จากดั ครงั้ ที่ 1/2565 เมือ่ วนั ที่ 12 กุมภาพนั ธ์ 2565 ณ อาคารโดมวิทยาลัยเทคนคิ ปราจีนบุรี ............................................. สมาชกิ ผูเ้ ข้าประชมุ จํานวน 1,100 คน จากสมาชิกท้ังหมด 1,563 คน (ลงลายมือชื่อไวต้ า่ งหาก) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1. นายสมนกึ ชัยเสนา ประธานกรรมการ (ผแู้ ทน สมาชกิ ) 2. นายสมหมาย ประเสริฐ รองประธานกรรมการ 1 (ผู้แทนข้าราชการบํานาญ) 3. นายสายชล โพธ์ิศรี รองประธานกรรมการ 2 (ผูแ้ ทน อ.ศรมี โหสถ) 4. นายณฐั พงษ์ พูลทรพั ย์ กรรมการ (ผู้แทน อ.เมือง) 5. นายอทิ ธิพล เคนเดมิ กรรมการ (ผ้แู ทน อ.บ้านสร้าง) 6. นางสาวจริ ารตั น์ จาํ รูญ กรรมการ (ผูแ้ ทน อ.บา้ นสรา้ ง) 7. นายเรืองรฐั เจรญิ พร กรรมการ (ผู้แทน อ.ศรมี หาโพธิ) 8. นายประสาร รรู้ ักษ์ กรรมการ (ผแู้ ทน อ.ประจนั ตคาม) 9. นายธนสิ ร เมธาโชตพิ ัฒน์ กรรมการ (ผู้แทน อ.กบินทร์บรุ )ี 10.นายฉตั รชัย ใจพนิ จิ กรรมการ (ผ้แู ทน อ.กบนิ ทรบ์ ุร)ี (ลาออก) 11.นายศกั รินทร์ วนั สมบตั ิเจรญิ กรรมการ (ผู้แทน อ.นาดี) 12.นายบุญศกั ด์ิ พรมเคน กรรมการ (ผแู้ ทน อ.นาด)ี 13.นางสาวศริ ิทิพย์ ละออปักษณิ กรรมการและเหรญั ญิก (ผแู้ ทน อ.ประจนั ตคาม) 14.นางจินตนา วชิรดุสิด กรรมการและเลขานกุ าร (ผแู้ ทน สสจ.ปจ.) 15.นางสาวรุง่ ทพิ ย์ ทวยี ศ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ (ผแู้ ทน อ.ศรมี หาโพธ)ิ เจา้ หนา้ ที่สง่ เสริมสหกรณ์และผูต้ รวจสอบบัญชี 1. นายธีรวฒุ ิ มุสิกพนั ธ์ ผอ.กล่มุ สง่ เสริมสหกรณ์ 2. นางปวนี า ภรู่ ะหงษ์ หัวหนา้ สาํ นกั งานตรวจบญั ชสี หกรณ์ปราจนี บุรี 3. นางสุกญั ญา คําดวง นักวชิ าการตรวจสอบบญั ชชี ํานาญการ 3. นางดวงธิดา พิลาลา้ํ ผสู้ อบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 5 เร่มิ ประชุมเวลา 10.30 น. เมือ่ สมาชกิ มาครบองคป์ ระชมุ แลว้ นายสมนกึ ชยั เสนา ตําแหน่งประธานกรรมการ เป็นประธานทป่ี ระชมุ ไดด้ ําเนนิ การประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี ระเบยี บวาระท่ี 1 เรื่องทป่ี ระธานแจง้ ให้ที่ประชมุ ทราบ ประธานกรรมการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด ข้อ 62 กําหนดว่า การประชุมใหญ่ของสหกรณจ์ ะต้องมสี มาชกิ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากง่ึ หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชมุ ขณะน้ีมสี มาชกิ มาประชุมจํานวน 1,100 คน จงึ ถอื ว่าครบองค์ประชมุ แลว้ การเชญิ สมาชิกมาประชมุ ใหญ่สามญั ประจาํ ปีในวันนี้ก็เพอ่ื แถลงผลการดาํ เนนิ งานของสหกรณ์ในรอบ ปีที่ผ่านมา และเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 62 ที่กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายใน 150 วนั นับแตว่ นั ส้ินปบี ัญชขี องสหกรณ์ ในรอบปีท่ผี า่ นมาผลการดําเนินการเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะได้ แถลงงบการเงินท่ผี ูส้ อบบญั ชีได้ตรวจและรับรองแล้วให้สมาชกิ ได้ทราบในวาระต่อไป ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ กิจการ สําหรับผลการดําเนนิ งานของคณะกรรมการดําเนินการชดุ ท่ี 26 ในรอบปี 2564 ไดด้ าํ เนินงานมีผล กําไรสุทธิ 32,803,870.10 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 เป็นเงิน 101,598.66 บาท ซึ่งเป็นผลจากคณะกรรมการและฝุาย จัดการมีการบริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสมาชิกมากข้ึน ท้ังในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ใน ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือ (Mobile Application) ระบบ Website ของสหกรณ์ หน่วย ตัวแทน และจากเจา้ หน้าทีส่ หกรณ์ ซึ่งทาํ ให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 4.87 เงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละ 6.80 ท้ังยังสามารถจดั สรรเป็นสวสั ดิการใหก้ บั สมาชิกเป็นทุนในรปู แบบตา่ งๆ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดําเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ประสบอคั คีภัย ประสบอุทกภยั บรจิ าคเพื่อการกุศลกบั หน่วยงานต่างๆ ให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และสมาชกิ ท่ภี ักดตี อ่ องคก์ ร ตลอดจนการให้สวัสดกิ ารช่วยเหลอื สมาชิกท่ีติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการ ใหม่และตอ่ เนอ่ื งในลกั ษณะทเี่ ปน็ ประโยชนก์ บั สมาชิกอกี หลายโครงการ สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณผสู้ อบบญั ชี ทีไ่ ดช้ ่วยเรง่ รัดตรวจสอบบญั ชีของสหกรณ์ให้เสรจ็ เรียบร้อย และ เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่ีได้ช่วยเหลือให้คําแนะนํา ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดําเนนิ งานของคณะกรรมการดําเนินการตลอดมา ปี 2564 สมาชกิ สหกรณ์เสียชีวติ รวมทงั้ ส้ิน 6 คน ประเภทสามญั 5 คน สมทบ 1 คน จึงเสนอที่ ประชุมใหญเ่ พอ่ื ทราบ และขอเชญิ สมาชกิ ทุกทา่ นยืนไวอ้ าลัยกับสมาชิกที่ถงึ แก่กรรมเปน็ เวลา 1 นาที 1.1 แนะนาํ เจา้ หน้าทสี่ ง่ เสรมิ สหกรณแ์ ละผตู้ รวจบญั ชี 1. นายธรี วุฒิ มุสิกพันธ์ ผอ.กลุ่มสง่ เสรมิ สหกรณ์ 2. นางปวีนา ภู่ระหงษ์ หวั หนา้ สาํ นักงานตรวจบัญชสี หกรณ์ปราจนี บรุ ี 3. นางสุกัญญา คําดวง นกั วิชาการตรวจสอบบญั ชีชาํ นาญการ 3. นางดวงธิดา พลิ าล้าํ ผ้สู อบบญั ชี มติทีป่ ระชมุ รบั ทราบ 1.2 แนะนาํ คณะกรรมการดําเนินงานและผตู้ รวจสอบกจิ การ มตทิ ปี่ ระชมุ รับทราบ ระเบียบวาระท่ี 2 รบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ประชมุ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ผา่ นสอ่ื อเิ ลก็ ทรอนิกส์ มติทป่ี ระชุม รบั รองรายงานการประชุมใหญส่ ามญั ประจาํ ปี 2563 ระเบยี บวาระที่ 3 เรอื่ งเสนอเพื่อทราบ 3.1 จานวนสมาชกิ เข้าใหม-่ ลาออกและเสยี ชีวิต ประจาปี 2564 เม่อื สิ้นปที างบัญชวี ันท่ี 31 ธนั วาคม 2564 สหกรณอ์ อมทรพั ย์สาธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จาํ กัด มสี มาชกิ ทั้งสิน้ 1,563 คน แบง่ เป็น สมาชกิ สามญั จาํ นวน 1,220 คน

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 6 สมาชิกสมทบ จาํ นวน 343 คน รายละเอียด ดังน้ี รายการ สมาชกิ (คน) สมาชกิ สมทบ(คน) รวม(คน) 1,502 สมาชิกตน้ ปี 1,188 314 108 1,610 สมาชกิ เพิม่ ระหว่างปี 57 51 1 รวม 1,245 365 46 1,563 สมาชิกลดลงระหว่างปี (เพ่มิ ขน้ึ 3.90 %) - ถงึ แก่กรรม 1- - ลาออก 24 22 สมาชกิ คงเหลือ 1,220 343 มติทป่ี ระชุม รับทราบ 3.2 ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 สหกรณอ์ อมทรพั ยส์ าธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จาํ กัด ได้ดาํ เนินการตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2536 ขณะนี้ ครบรอบปที ่ี 27 แล้วยงั คงมีนโยบายเช่นเดมิ กลา่ วคือ 1.) รักษาความมน่ั คงและผลประโยชน์ของสมาชกิ เป็นสาํ คญั 2.) ดําเนนิ กิจการตามกฎหมาย ขอ้ บงั คบั และระเบียบสหกรณฯ์ อยา่ งเคร่งครัด 3.) บรหิ ารงานดว้ ยความโปรง่ ใส ให้ความเอาใจใส่แกส่ มาชิกทุกคนดว้ ยความเสมอภาค 4.) ใชจ้ ่ายตามความจําเป็นและประหยดั ผลการดาํ เนินงานตลอดปี 2564 สรปุ ได้ดงั น้ี สมาชิกมีหนสี้ ินกบั สหกรณ์ จํานวน 758 ราย (48.50 %) สมาชิกไมม่ หี นสี้ นิ กับสหกรณ์ จาํ นวน 805 ราย (51.50 %) 3.2.1 ฐานทนุ การเงินเปรยี บเทียบกบั ปี 2562 - 2564 รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพม่ิ /(ลด) ปี 2563/2564 จาํ นวนสมาชกิ 1,424 1,502 1,563 - สมาชกิ สามญั 1,116 1,134 1,220 61 - สมาชิกสมทบ 308 314 86 456,733.460.00 494,947,860.00 343 29 ทุนเรอื นหุ้น 27,862,216.24 32,759,808.95 530,575,600.00 35,627,740.00 ทุนสาํ รอง 1,159,419.20 1,299,357.43 36,357,058.81 3,597,249.86 ทนุ สะสมอืน่ 644,765.09 91,142,331.68 101,996,463.26 1,944,122.52 เงนิ ฝาก 2,019,470.00 3,371,294.71 ออมทรัพยพ์ เิ ศษ 204,897.48 120,358,997.77 18,362,534.51 ออมทรพั ย์ - 200,558.90 4,467,058.02 1,095,763.31 ออมทรพั ยอ์ อมแห่งชาติ - 428,093.51 205,442.73 ออมทรัพยเ์ กษียณสุข - 8,704,378.18 1,066,347.32 545.25 ออมทรพั ย์สนิ ทวีสขุ 8,448,322.86 1,654,631.04 865,788.42 สหกรณอ์ ่นื - 3,852,330.15 1,226,537.53 10,000,000.00 - (4,852,048.03) เงินกู้ 10,000,000.00 10,000,000 ก้จู ากบุคคลภายนอก 51,000,000.00 641,233,569.27 - - เงินกรู้ ะหวา่ งปี 587,728,201.20 - - เงินชาํ ระคนื เงินกู้ระหว่างปี - - ลูกหนีเ้ งนิ กคู้ า้ งชาํ ระ 702,393,859.01 61,160,289.74

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 7 รายละเอยี ด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพมิ่ /(ลด) ปี 2563/2564 รายได้ของสหกรณ(์ ลดลง) 39,708,041.63 39,974,191.61 39,829,191.58 รายจ่ายของสหกรณ์(ลดลง) 7,057,423.54 7,271,920.17 7,025,321.48 (145,000.03) 32,803,870.10 (246,598.69) กาไรสุทธิ 32,650,618.09 32,702,271.44 101,598.66 3.2.2 การประกาศลดอตั ราดอกเบ้ีย ปี 2564 ประเภท เดิม ลดคร้ังท่ี 1 ลดครั้งท่ี 2 ปจั จุบนั เงินฝาก - - 2.25 1.00 - 1.00 ออมทรพั ยพ์ เิ ศษ 2.25 2.00 - 2.00 - 2.00 ออมทรัพย์ 1.25 - - 2.00 - ออมทรพั ย์ (ออมแห่งชาติ) 2.35 ออมทรพั ย์เกษยี ณสขุ 2.00 ออมทรัพย์สนิ ทวสี ขุ 2.00 เงินกู้ 6.50 6.00 5.75 5.75 สามัญ สามญั เฉพาะกจิ 5.50 5.00 4.75 4.75 สามัญโควดิ 1 สามัญโควิด 2 4.00 3.50 - 3.50 เพอ่ื ชําระหน้บี ตั รเครดติ ไมเ่ กินคา่ หนุ้ - - - 3.00 ไมเ่ กนิ เงินฝาก เพ่อื ช่วยเหลือผคู้ าํ้ ประกนั 6.00 - - 6.00 เพือ่ ซื้อรถยนต์ ฉกุ เฉิน 5.50 5.00 4.75 4.75 ฉกุ เฉินเสรมิ สภาพคล่อง - - - 2.25 0.25 - - 0.25 5.00 - - 5.00 5.00 4.50 - 4.50 4.50 4.00 - 4.00 3.2.3 การชาระค่าหุ้นเต็มจานวน ปี 2564 ทนุ เรือนห้นุ มูลค่าหนุ้ ละ 10 บาท 494,947,860.00 บาท มูลคา่ หนุ้ ณ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ยกมา 45,848,500.00 บาท บวก สมาชกิ ถอื หุน้ เพ่ิมระหวา่ งปี 540,796,360.00 บาท 10,220,760.00 บาท หัก สมาชกิ ถอนหุ้นคืนระหวา่ งปี 530,575,600.00 บาท มลู ค่าหนุ้ ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2564 ยกไป ในปี 2564 ทนุ เรอื นหนุ้ เพิม่ ข้ึน 35,627,740 บาท (เทา่ กับรอ้ ยละ 6.71) 3.2.4 ผลการดาเนนิ งานประจาปี 2564 สรปุ ผลการดําเนินงานของสหกรณอ์ อมทรัพยส์ าธารณสุขปราจนี บรุ ี จํากัด ประจาํ ปี 2564 ดงั นี้ กาไร/หุ้น (2560 - 2564) ปี พ.ศ. หุน้ ชาระแลว้ กาไร กาไร/หุ้น 2560 347,441,630.00 26,029,582.01 0.07 2561 406,430,880.00 29,266,964.50 0.07 2562 456,733,460.00 32,650,618.09 0.07

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 8 ปี พ.ศ. หุ้นชาระแลว้ กาไร กาไร/หนุ้ 2563 494,947,860.00 32,702,271.44 0.07 2564 530,575,600.00 32,803,870.10 0.06 เปรียบเทียบผลการดาเนนิ งานกบั เป้าหมายปี 2564 รายการ ปี 2564 สงู (ต่า) กวา่ เป้าหมาย เปา้ หมายจากแผนงาน ผลการดาเนนิ งาน (14,151,500.00) ทุนเรือนหุ้น 60,000,000.00 45,848,500.00 (16,719,069.70) (26,670,101.77) เงินรบั ฝากจากสมาชิก 50,000,000.00 33,280,930.30 (3,438,209.90) การใหเ้ งินกู้แก่สมาชิก 350,000,000.00 323,329,898.23 กําไรสทุ ธิ 36,242,080.00 32,803,870.10 3.2.5 รายงานผลการดาเนนิ งานตามแผนกลยุทธป์ ระจาปี 2564 ในการประชมุ ใหญส่ ามัญประจาํ ปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพนั ธ์ 2564 ทป่ี ระชุมมีมตอิ นมุ ตั ิแผนงาน/โครงการ ตามแผนยทุ ธศาสตร์ประจาํ ปี 2564 ดังรายละเอยี ดดังน้ี แผนพัฒนาระบบงาน ผลการดาเนินงาน 1.โครงการพัฒนาและปรบั ปรงุ ระบบงานให้ ดว้ ยสภาวการณ์ในปี 2564 ซ่ึงสรา้ งผลกระทบเป็นอย่างมากตอ่ ระบบ เหมาะสมกบั สภาวการณ์ เศรษฐกิจของสมาชกิ และครอบครวั คณะกรรมการดาํ เนนิ การได้มีมติ ใหม้ ี มาตรการการให้ความชว่ ยเหลอื แกส่ มาชกิ และครอบครวั ทงั้ หมด 6 มาตรการ ประกอบดว้ ย (ซงึ่ ทําให้สหกรณต์ อ้ งปรบั ระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสมาชิกอยา่ งเหมาะสม) 1.ลดอัตราดอกเบ้ีย 2 ครง้ั ในรอบปี (1 ม.ี ค. 2564 , 1 ตุลาคม 2564) 2.ขยายวงเงนิ กู้โควิดจาก 100,000 เปน็ 200,000 บาท 3.พักชําระหนเ้ี งินต้นเงนิ กู้สามัญ (4 รอบ/ปบี ัญช)ี 4.การปรบั โครงสรา้ งหน้ี 5.การลด/งดการสง่ ค่าหนุ้ (เรม่ิ เดอื นมีนาคม 2564) 6.เพม่ิ วงเงนิ กูส้ ามญั เฉพาะกิจจาก 50,000 บาทเปน็ 100,000 บาท (อตั รา ดอกเบยี้ 4.75%) แผนพฒั นาการให้บริการแกส่ มาชกิ อยา่ งมี ผลการดาเนนิ งาน คุณภาพ โครงการจดั บรกิ ารสมาชิกอยา่ งมคี ุณภาพ สหกรณ์จดั ใหม้ ีชอ่ งทางในการให้บรกิ ารแกส่ มาชิกหลายช่องทางประกอบดว้ ย - การตดิ ตอ่ ดว้ ยตนเองโดยเป็น one stop service - ในสภาวะทอ่ี ยใู่ นภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่งต้องการระยะหา่ ง ไดใ้ ห้สมาชกิ สามารถติดต่อใช้บรกิ ารโดยใช้ควิ อาร์โค้ดของสหกรณ์ในการตดิ ตอ่ ทาํ ธรุ กรรมกบั สหกรณ์ได้ ซึ่งเปน็ การอํานวยความสะดวกให้แกส่ มาชกิ ไดเ้ ป็นอยา่ งดี แผนงานจัดสวสั ดิการแก่สมาชกิ ผลการดาเนนิ งาน โครงการจดั สวสั ดิการสมาชกิ ที่เป็นโสด สหกรณ์ฯ ได้จดั สวสั ดกิ ารสมาชกิ ทีเ่ ปน็ โสดโดยมเี งอ่ื นไขอายุ 55 ปีขึ้นไป อายกุ ารเป็นสมาชกิ ต้ังแต่ 1 ปี มกี รรมการประจําหน่วยเซ็นรบั รอง ได้รับ สวัสดกิ ารจํานวน 1,000 บาทไดร้ บั เพยี งครง้ั เดยี ว มสี มาชิกทเ่ี ปน็ โสดไดร้ ับ สวัสดกิ ารน้ีจาํ นวน 6 คน รวมเปน็ เงินทั้งส้ิน 6,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 9 โครงการขยายฐานการใหส้ วสั ดิการแก่ ในปี 2564 คณะกรรมการดําเนนิ การ ได้แกไ้ ขเพิ่มเตมิ ระเบยี บต่าง ๆ ดังนี้ สมาชกิ 1) ระเบยี บวา่ ด้วย การใหค้ วามช่วยเหลอื ด้านหนส้ี ินของสมาชกิ สหกรณ์ กรณี ประสบปัญหาการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 พ.ศ.2563 2) ระเบียบวา่ ดว้ ย การใหเ้ งินกู้แกส่ มาชกิ และดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ.2564 3) ระเบยี บวา่ ด้วย โครงการเงินกู้เพอ่ื สุขภาพ พ.ศ.2564 (โควิด 3) 4) ระเบียบวา่ ด้วย โครงการเงินกสู้ ามญั ท่ไี ม่เกินเงนิ ฝากท่ผี ู้กมู้ อี ยูก่ บั สหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ.2564 5) ระเบียบวา่ ด้วย โครงการเงินกสู้ ําหรบั ผสู้ งู อายุ พ.ศ.2564 6) ระเบยี บวา่ ด้วย โครงการสวสั ดกิ ารเงินกสู้ ้ภู ยั โควิด-19 พ.ศ.2564 (โควดิ 2) แผนปรบั ปรงุ ระบบเทคโนโลยีให้มคี วาม ผลการดาเนินงาน ทนั สมยั เหมาะสม โครงการพฒั นาและปรบั ปรุง application สหกรณ์ฯ ได้จดั ใหม้ ี application ใหบ้ รกิ ารแกส่ มาชกิ ทจี่ ะสามารถเปดิ ดู ของสหกรณ์ ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ทีส่ มาชิกทาํ ธุรกรรมไว้กบั สหกรณ์ ชื่อ smart member ขณะนส้ี มาชกิ สามารถใช้บรกิ ารไปแลว้ มากกวา่ 80% ในปี 2564 สหกรณไ์ ด้ ติดตัง้ application smart manage เพ่มิ เตมิ เพอื่ บรกิ ารแกฝ่ ุายบรหิ ารของ สหกรณ์ เพื่อสามารถตรวจสอบขอ้ มูลการบรหิ ารการเงนิ ของสหกรณ์ได้จาก โทรศพั ท์สว่ นตวั แผนพัฒนาบคุ ลากรสหกรณ์ ผลการดาเนนิ งาน โครงการส่อื สารสมั มนาเพื่อพฒั นาความรู้ สหกรณ์ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่สมาชิกท่ีสมัครใหม่ สมาชกิ ใหม่ รวมถึงสมาชิกท่ีสนใจในกิจการของสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 25 - 29 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมสี มาชิกผูท้ ีส่ นใจรบั การอบรมจํานวน 66 ราย โครงการอบรมหลักสตู ร ผตู้ รวจสอบกจิ การ สหกรณ์ได้จดั ใหม้ ีการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขน้ั พ้ืนฐานเม่อื วนั ที่ 16 - 17 ขน้ั พ้ืนฐาน (หลกั สูตร 1) กันยายน 2564 โดยมีสหกรณ์อ่ืนท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมจํานวน 18 สหกรณ์ จํานวน 29 ราย รวมท้ังกรรมการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์จํานวน 26 ราย ซง่ึ ไดผ้ า่ นการประเมนิ ในการอบรมคร้ังนที้ ัง้ หมด 55 ราย แผนการมสี ว่ นร่วมของสมาชกิ ผลการดาเนินงาน โครงการสง่ เสริมสุขภาพสมาชิกสหกรณ์และ สหกรณไ์ ด้จัดใหก้ รรมการประจาํ หนว่ ยจัดกิจกรรมส่งเสรมิ สขุ ภาพแก่ ได้มีการออกระเบียบว่าดว้ ย โครงการเงินกู้ สมาชกิ สหกรณ์ทกุ หนว่ ย ประกอบด้วยกิจกรรม 3 อ. 2 ส. เพ่ือกระตนุ้ ใหส้ มาชิก เพอ่ื สุขภาพ พ.ศ.2564 (โควิด 3) มสี ุขภาพที่ดีแข็งแรงทง้ั กายและใจ เพอื่ สามารถตา้ นทานโรคไดอ้ ยา่ งดี จาํ นวน รวม 150 คน แผนการมสี ่วนร่วมกับสังคม (CSR) ผลการดาเนนิ งาน โครงการสหกรณร์ กั ษส์ งิ่ แวดล้อม สหกรณไ์ ด้ดําเนนิ การรณรงคใ์ หเ้ จา้ หนา้ ท่แี ละสมาชิก รว่ มกนั ประหยดั พลงั งานในการดําเนนิ ชวี ติ ประจําวนั อย่างต่อเน่ืองในทุกวันเป็นประจํา โครงการสหกรณ์เออื้ อาทรและแบง่ ปนั สหกรณ์ได้จัดทําโครงการ CSR มาอยา่ งต่อเน่อื งในปี 2564 โดยมอบเงิน ใหแ้ กโ่ รงเรยี นโสตประจันตคาม รว่ มกบั สมาคมข้าราชการบาํ นาญกระทรวง สาธารณสขุ ปราจนี บรุ ี และยังออกเยีย่ มสมาชกิ ท่ีเจบ็ ปุวยตามหนว่ ยตา่ ง ๆ จาํ นวน 20 ราย และยังรว่ มกบั สมาคมขา้ ราชการบาํ นาญกระทรวงสาธารณสขุ ปราจีนบุรี ไดใ้ ห้ความชว่ ยเหลอื โดยมอบอุปกรณป์ ูองกันโควิดจํานวน 500 ชดุ แผนการมีสว่ นร่วมกบั สังคม (CSR) ผลการดาเนนิ งาน โครงการบุคคลตน้ แบบพัฒนาชีวิตด้วย เน่ืองดว้ ยหลักการของโครงการบคุ คลตน้ แบบในการดาํ เนนิ ชวี ิตตามหลัก เศรษฐกจิ พอเพยี ง เศรษฐกจิ พอเพยี ง สหกรณม์ งุ่ เน้นให้สมาชิกท่ีเข้ารว่ มโครงการมคี ณุ สมบตั ติ าม เงอ่ื นไข 3 ประการ คือ

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 10 1.การใช้ชีวติ พอประมาณและการพง่ึ ตนเอง - มอี าชีพเสรมิ (มีหลักฐานในการดาํ เนินการ) - ลดภาระหน้สี ิน - พ่งึ พาตนเอง - มีการใชช้ วี ิตที่เรียบง่าย - ดําเนนิ ชวี ติ ตามหลกั เศรษฐกิจพอเพียง 2.การมคี ณุ ธรรม ความซื่อสัตย์และการพฒั นาทางจริยธรรม - มีครอบครวั ที่อบอุ่น ไม่เคยถกู ร้องเรียนในพฤตกิ รรมทไ่ี มเ่ หมาะสม - มีความซ่ือสตั ยส์ จุ รติ 3.การปลอดอบายมขุ และการสรา้ งความสัมพันธใ์ นครอบครัว ปี 2564 สหกรณย์ งั ไมม่ ีการมอบเงินรางวัลเนอื่ งจากสถานการณโ์ ควดิ -19 3.2.6 การพัฒนาคณะกรรมการและเจ้าหนา้ ที่สหกรณฯ์ ปี 2564 รายชอ่ื ประเภทของการพัฒนา 1.นายสมนึก ชัยเสนา ประชมุ ใหญส่ ามญั ประจาํ ปีชุมนมุ สหกรณ์ ฯ , สนั นิบาตสหกรณ์ ฯ โครงการอบรมหลักสูตร ผตู้ รวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสตู ร 1) 2.นายสมหมาย ประเสริฐ โครงการอบรมหลักสตู ร ผตู้ รวจสอบกจิ การขน้ั พน้ื ฐาน (หลกั สตู ร 1) 3.นางจินตนา วชิรดสุ ิต โครงการอบรมหลกั สูตร ผตู้ รวจสอบกิจการขั้นพน้ื ฐาน (หลักสตู ร 1) 4.นายณฐั พงษ์ พูลทรัพย์ โครงการอบรมหลักสตู ร ผตู้ รวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสตู ร 1) 5.นายอทิ ธพิ ล เคนเดมิ โครงการอบรมหลกั สตู ร ผตู้ รวจสอบกิจการข้นั พนื้ ฐาน (หลักสตู ร 1) 6.นายเรอื งรฐั เจริญพร โครงการอบรมหลักสูตร ผตู้ รวจสอบกิจการขัน้ พืน้ ฐาน (หลักสตู ร 1) 7.นางรงุ่ ทพิ ย์ ทวยี ศ โครงการอบรมหลกั สูตร ผตู้ รวจสอบกิจการขน้ั พน้ื ฐาน (หลกั สตู ร 1) 8.นายประสาร รู้รกั ษ์ โครงการอบรมหลักสตู ร ผตู้ รวจสอบกจิ การขั้นพื้นฐาน (หลกั สตู ร 1) 9.นางสาวศริ ทิ พิ ย์ ละออปักษณิ โครงการอบรมหลักสตู ร ผตู้ รวจสอบกิจการขน้ั พน้ื ฐาน (หลักสตู ร 1) 10.นายธนสิ ร เมธาโชติพิพัฒน์ โครงการอบรมหลักสตู ร ผตู้ รวจสอบกจิ การขน้ั พน้ื ฐาน (หลกั สตู ร 1) 14.นางอทุ มุ พร พรหมวาศ กฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน 3.2.7 สวสั ดกิ ารสาหรบั สมาชกิ และทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2564 ทนุ สาธารณประโยชน์ จาํ นวน 4,900 บาท ดังน้ี บริจาคโครงการตา่ งๆของสหกรณ์ 2,800.00 บาท กฐนิ สามัคคี + ผา้ ปาุ สามคั คี 2,100.00 บาท มติที่ประชุม รับทราบ 3.3 มอบทนุ สวัสดกิ ารสงเคราะห์สมาชกิ ประจาปี 2564 ตามมติทค่ี ณะกรรมการสหกรณอ์ อมทรพั ยส์ าธารณสขุ ปราจีนบุรี จํากัด ชดุ ท่ี 26 ได้พจิ ารณาจดั สรรสวัสดกิ าร สงเคราะห์สมาชกิ ในกรณีต่างๆ โดยใหก้ บั สมาชกิ สหกรณ์ออมทรพั ยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด ประจําปี 2564 โดยแบ่งเป็น การจ่ายสวัสดิการเย่ียมไข้ รับขวัญทายาท งานแต่ง งานบวช รวมถึงการเกษียณอายุราชการของสมาชิก ตลอดปี 2564 (ภาคผนวก 1) มติทีป่ ระชุม รับทราบ 3.4 รบั ทราบผลประโยชนแ์ ละค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จดั การ ผมู้ ีอานาจในการจดั การและทปี่ รึกษาของ สหกรณ์ ประจาปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด ขอแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทน กรรมการ ผู้จดั การ ผู้มอี าํ นาจในการจดั การและทป่ี รึกษาของสหกรณ์ ประจําปี 2564 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) เพ่ือปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงวา่ ดว้ ยการดําเนนิ งานและการกาํ กบั ดแู ลสหกรณอ์ อมทรพั ย์และสหกรณ์เครดิต ยเู น่ียน พ.ศ.2564 ข้อ 14(1) และ (4) ให้แจ้งผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 11 และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ท่ีได้รับจากสหกรณ์น้ันในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นรายบุคคล โดยแจ้งใหท้ ีป่ ระชมุ ใหญ่ทราบ ดังน้ี (ภาคผนวก 2) มติที่ประชมุ รับทราบ 3.5 รายงานการตรวจสอบกจิ การ ประจาปี 2564 รายงานการตรวจสอบกจิ การสหกรณอ์ อมทรพั ยส์ าธารณสขุ ปราจนี บรุ ี จํากัด สําหรับปสี ิ้นสดุ ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564 มตทิ ่ปี ระชมุ รับทราบ ระเบยี บวาระ 4 เรื่องเสนอเพ่อื พิจารณา 4.1 พิจารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบกาไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิ สด ประจาปี 2564 คณะกรรมการดาํ เนินการสหกรณ์ออมทรพั ยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จาํ กดั ได้มอบหมายให้นางสาวดวงธดิ า พิลาลา้ํ ผสู้ อบบญั ชีสหกรณ์ ประจาํ ปี 2564 ช้แี จงงบการเงนิ ประจาํ ปี 2564 ต่อท่ปี ระชมุ ใหญ่ มตทิ ป่ี ระชุม พิจารณาอนมุ ตั งิ บฐานะการเงิน งบกาํ ไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิ สด ประจําปี พ.ศ.2564 4.2 เร่อื งพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 สหกรณอ์ อมทรพั ยส์ าธารณสุขปราจีนบรุ ี จํากดั มีกาํ ไรสุทธปิ ระจาํ ปี 2564 เป็นเงนิ 32,803,870.10 บาท คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจีนบรุ ี จาํ กัด ได้ดาํ เนนิ การเหน็ สมควรจัดสรรกาํ ไรสทุ ธิตามในข้อบังคับ ข้อ 27 ดงั ต่อไปน้ี ที่ รายละเอียดการจดั สรร ปี 2564 (%) ปี 2563 (%) 1 เงนิ สาํ รองไมต่ ่ํากวา่ ร้อยละ 10 ของกาํ ไรสทุ ธิ 3,280,387.01 3,597,249.86 (10.00) (11.00) 2 คา่ บาํ รงุ สันนบิ าตสหกรณแ์ ห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 30,000.00 30,000.00 แตไ่ มเ่ กนิ 30,000.00 บาท (0.09) (0.09) 3 เงินปันผลตามหุ้นท่ีชาํ ระแลว้ ในอตั ราร้อยละ 4.87 24,645,919.09 24,250,919.67 ของกําไรสุทธปิ ระจาํ ปี 2564 [ ปี 2563 (5.18%) ] (75.13) (74.16) 4 เงนิ เฉลยี่ คนื ให้แกส่ มาชิกตามสว่ นธุรกจิ ท่ที าํ ไวร้ ะหวา่ งปี 2564 2,651,528.23 2,654,536.82 อตั ราร้อยละ 6.80 ของดอกเบย้ี ที่ไดร้ ับชําระแลว้ (8.09) (8.11) [ ปี 2563 (6.80%) ] 5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน กําหนดไวไ้ มเ่ กินร้อยละ 500,000.00 500,000.00 10 ของกาํ ไรสุทธิ (1.52) (1.53) 6 เป็นทุนรกั ษาอัตราเงินปนั ผลไมเ่ กนิ ร้อยละ2 ของกาํ ไรสทุ ธิ 96,029.00 69,565.09 (0.30) (0.21) 7 เปน็ ทนุ สวสั ดิการเพือ่ การสงเคราะห์สมาชิก 1,000,000.00 1,000,000.00 (3.05) (3.06) 8 เป็นเงนิ ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกนิ ร้อยละ 10 ของกาํ ไรสุทธิ 300,000.00 300,000.00 (0.91) (0.92) 9 ทุนสง่ เสรมิ การศกึ ษาและฝึกอบรม รอ้ ยละ 10 ของกาํ ไรสทุ ธิ 300,000.00 300,000.00 (0.91) (0.92) 32,803,870.10 32,702,271.44 รวม (100.00) (100.00) เสนอที่ประชมุ เพ่อื พิจารณา มตทิ ี่ประชมุ อนมุ ัติใหจ้ ัดสรรกาํ ไรสุทธิ ตามทีค่ ณะกรรมการเสนออย่างเปน็ เอกฉนั ท์ ท่ี ผลการจดั สรร ปี 2564 (%) ปี 2563 (%) 1 ผลประโยชนก์ ลบั คืนสสู่ มาชิก 27,336,447.32 26,905,456.51 (83.34) (82.27) 2 เป็นทนุ ต่างๆ เพ่อื ผลประโยชน์ของสมาชิก 4,937,422.78 5,266,814.93 (15.05) (16.11)

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 12 ท่ี ผลการจดั สรร ปี 2564 (%) ปี 2563 (%) 3 คา่ บาํ รุงสนั นิบาตสหกรณ์ 30,000.00 30,000.00 (0.09) (0.09) 4 โบนัสกรรมการและเจา้ หนา้ ท่ี 500,000.00 500,000.00 (1.52) (1.53) การแสดงอตั ราดอกเบย้ี เงินให้กู้ เงนิ ปนั ผล เงินเฉล่ียคืน ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย อตั ราดอกเบีย้ อัตราดอกเบ้ยี สุทธิ (2563) (2564) (เฉล่ยี คืน 6.8 %) เงนิ กสู้ ามัญ 6.50 5.75 5.36 4.75 4.43 เงินกสู้ ามัญเฉพาะกจิ 5.75 3.50 3.26 3.00 2.80 เงนิ กสู้ ามญั โควิด 4.00 6.00 5.59 4.75 4.43 เงนิ กเู้ พ่อื การศกึ ษา 4.25 2.25 2.10 0.25 0.23 เงนิ กเู้ พื่อชาํ ระหน้ีบัตรเครดติ 6.00 5.00 4.66 4.50 4.19 เงินกไู้ ม่เกนิ คา่ หุ้น 5.50 4.00 3.73 เงินกู้ไมเ่ กินเงินฝาก - เงินกเู้ พอื่ ชว่ ยเหลือผคู้ า้ํ ประกนั 0.25 เงินกเู้ พ่ือซอื้ รถยนต์ 5.00 เงินกู้ฉกุ เฉนิ 5.00 เงนิ กฉู้ ุกเฉนิ เสริมสภาพคลอ่ ง 4.50 สถิตอิ ตั ราดอกเบย้ี เงนิ ให้กู้ เงินปันผล เงนิ เฉลี่ยคนื รายการ ปี 2564 (%) ปี 2563 (%) ดอกเบีย้ เงินให้กเู้ ฉล่ียสุทธิ 3.71 4.60 5.18 เงินปนั ผล 4.87 6.80 เงนิ เฉลีย่ คนื 6.80 มตทิ ่ีประชุม อนมุ ัตใิ ห้จดั สรรกาํ ไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนออย่างเป็นเอกฉันท์ 4.3 พจิ ารณาแผนงานและงบประมาณรายรบั -รายจ่าย ประจาปี 2565 แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจา่ ยของสหกรณ์ ประจาปี 2565 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์ อมทรัพย์สาธารณสุขปราจนี บรุ ี จํากัด ขอเสนอแผนงานและงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจาํ ปี 2565 เพือ่ ให้เกดิ การพฒั นาสหกรณ์และสมาชกิ อย่างมีเสถยี รภาพและยั่งยนื มติทป่ี ระชมุ ที่ประชมุ รับทราบและพจิ ารณาเหน็ ชอบแผนประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี 2565 4.4 พิจารณาการกาหนดวงเงินกู้ยมื หรอื ค้าประกันประจาปี สิ้นสุดวนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2565 อาศัยความตามข้อ 18 และข้อ 19 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด วงเงิน กู้ยืมหรือการค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและ สมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยัง มิไดก้ ําหนด หรือนายทะเบยี นสหกรณย์ งั มไิ ด้ให้ความเหน็ ชอบวงเงนิ ก้ยู ืมหรือการค้าํ ประกนั สาํ หรับปีใด กใ็ หใ้ ช้วงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกนั ประจาํ ปี จํานวน 500,000,000 (หา้ ร้อยล้านบาท) ตามระเบยี บนายทะเบยี นสหกรณก์ าํ หนด หลักเกณฑก์ ารพจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบวงเงนิ กู้ยืมหรอื วงเงนิ คํา้ ประกนั ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ไมเ่ กิน 1.5 เทา่ ของทุนเรือนหนุ้ รวมกับทนุ สาํ รองของสหกรณ์ งบการเงิน ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564 ทนุ เรือนหนุ้ 530,575,600.00 ทนุ สาํ รอง 36,357,058.81 รวม 566,932,658.81

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 13 จงึ ขอเสนอท่ปี ระชมุ ใหญ่ เพ่อื พจิ ารณาวงเงินที่สหกรณก์ ยู้ มื ประจาํ ปี 2565 ในวงเงนิ เท่าเดมิ เมือ่ ท่ี ประชุมใหญม่ มี ติใหค้ วามเห็นชอบกาํ หนดวงเงนิ การกยู้ ืมเงนิ ของสหกรณ์ สหกรณ์จะยนื่ เสนอขอความเหน็ ชอบต่อนาย ทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 30 วนั นับแต่วันประชมุ ใหญต่ ่อไป มติที่ประชุม ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด ให้ วงเงินกู้ยมื หรอื คํ้าประกันประจาํ ปี 2565 จํานวน 500,000,000.00 บาท(ห้ารอ้ ยล้านบาทถว้ น) 4.5 พจิ ารณาอนมุ ตั กิ ารนาเงินไปฝากหรือลงทนุ อ่ืน โดยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แหง่ ชาติ (ในกรณที ีส่ หกรณ์ ฯ มเี งินล้นระบบ) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณล์ งวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุน อยา่ งอ่นื ของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และตามความในมาตรา 62 (7) แหง่ พระราชบญั ญตั สิ หกรณ์ พ.ศ.2542 มีขอ้ ความดงั น้ี ข้อ 3 เงินของสหกรณอ์ าจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปน้ี (1) บัตรเงนิ ฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก (2) ต๋วั แลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รบั รอง สลักหลงั หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือ รับอาวลั โดยไมม่ ีข้อจาํ กัดความรับผดิ (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ ี่ธนาคารซ่งึ มใิ ช่รัฐวิสาหกจิ เปน็ ผู้ออก (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงิน ฝากประกันชําระคนื ต้นเงนิ และดอกเบ้ีย (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ท่ี ได้รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์พ.ศ. 2540 และตราสาร แสดงสิทธิในหนี้น้ันได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํ กับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ (6) หุ้นกู้ทม่ี หี ลกั ประกัน หรือหุน้ กไู้ มด่ ้อยสิทธิ ทีไ่ ด้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จาก บรษิ ัทจดั อันดับความน่าเช่อื ถือทไ่ี ด้รับความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ (7) หนว่ ยลงทนุ ของกองทนุ รวมที่รัฐวิสาหกจิ จัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกํากับ ดูแลของคณะกรรมการกาํ กับหลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์ (8) หนว่ ยลงทุนของกองทุนรวมทม่ี ีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญตั สิ หกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตาม3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากท่ี ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาํ เนินการได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ดังกล่าว ข้างต้นเฉพาะการฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือ ลงทุนได้ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศต่อไป มติที่ประชุม ประชุมร่วมกันพจิ ารณาแล้ว ลงมตเิ ปน็ เอกฉนั ทใ์ หส้ หกรณอ์ อมทรัพยส์ าธารณสุขปราจนี บุรี จํากัด ให้ ดําเนนิ การไดต้ ามทเ่ี สนอ 4.6 พิจารณาการกาหนดการแก้ไขข้อบังคับฉบบั ใหม่ ประธานได้มอบหมายให้นายธีรวุฒิ มุสิกพันธ์ ช้ีแจงในการยกร่างข้อบังคับฉบับใหม่ท้ังฉบับ โดยมี สาระสําคญั ดังตอ่ ไปน้ี (ภาคผนวก 3) มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิ ป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จาํ กัด ใหม่ทง้ั ฉบับ โดยถอื ใชข้ ้อบงั คบั ฉบบั ใหมต่ ามทน่ี ายทะเบยี นสหกรณ์แนะนาํ 4.7 พจิ ารณาจดั จ้างผู้สอบบัญชรี ับอนุญาต ประจาปี 2565 รายละเอยี ด สานักงานสุรางค์ ปราสาททอง บริษัทดีเอส ธุรกิจและการบัญชี (นางสุรางค์ ปราสาททอง) (น.ส.ดวงธดิ า พลิ าล้า) ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบ ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบ ตรวจสอบ บญั ชที ีร่ บั รองทวั่ ไปซึง่ รวมการทดสอบรายการ บัญชที ่รี บั รองทัว่ ไปซึ่งรวมการทดสอบรายการ

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 14 รายละเอยี ด สานกั งานสุรางค์ ปราสาททอง บริษัทดีเอส ธรุ กิจและการบัญชี การเขา้ ปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบ (นางสรุ างค์ ปราสาททอง) (น.ส.ดวงธดิ า พิลาลา้ ) การรายงานผลการ ตรวจสอบ บญั ชีและระเบียบท่ีนายทะเบยี นสหกรณ์ บญั ชีและระเบยี บที่นายทะเบยี นสหกรณ์ ค่าธรรมเนียมการบริการ กําหนดรวมถึงระเบียบและคาํ แนะนําที่กรม กําหนดรวมถงึ ระเบยี บและคาํ แนะนาํ ทก่ี รม ตรวจบัญชสี หกรณก์ าํ หนดขึ้น ตรวจบญั ชสี หกรณ์กาํ หนดขึ้น ผู้สอบบญั ชสี หกรณค์ อื ผู้สอบบญั ชีสหกรณ์คือ นางสุรางค์ ปราสาททอง ผสู้ อบบญั ชี น.ส.ดวงธิดา พิลาลํา้ ผสู้ อบบัญชี และ/หรอื พร้อมทีมงานในระดบั ปริญญาตรี ผชู้ ว่ ยสอบ หวั หนา้ สายงานสอบบัญชสี หกรณพ์ รอ้ ม บญั ชี 2 คน เขา้ ปฏิบัติงานประมาณปีละ 4 ทมี งานในระดบั ปรญิ ญาตรี ผชู้ ่วยสอบบัญชี 2 ครงั้ คร้ังละไมน่ ้อยกว่า 1 – 3 วนั ทําการ คน เขา้ ปฏบิ ตั งิ านประมาณปลี ะ 2 ครัง้ ครง้ั ละไมน่ อ้ ยกวา่ 1 - 3 วันทําการ 1.รายงานการสอบบญั ชีระหวา่ งปี สําหรับ 1.รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี สาํ หรบั ระยะเวลา 3 เดือน โดยจะส่งสาํ เนาให้กรม ระยะเวลา 3 เดอื น โดยจะสง่ สาํ เนาให้กรม ตรวจบญั ชสี หกรณ์ทราบด้วยทุกคร้งั ตรวจบัญชสี หกรณท์ ราบด้วยทกุ ครง้ั 2.รายงานการสอบบญั ชีประจําปี ตาม 2.รายงานการสอบบัญชปี ระจําปี ตามระเบยี บ ระเบยี บนายทะเบยี นสหกรณ์กาํ หนด นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 3.สํานกั งานฯจะใหค้ าํ แนะนําในดา้ นการ 3.สาํ นกั งานฯจะใหค้ ําแนะนําในดา้ นการ บรหิ ารการเงนิ การบญั ชีตามที่เห็นสมควร บรหิ ารการเงนิ การบญั ชตี ามท่ีเหน็ สมควร โดย โดยไม่ถือเป็นคา่ บริการพเิ ศษอย่างใด ไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษอยา่ งใด 4.ผู้สอบบัญชียินดจี ะเข้ารว่ มประชมุ ใหญ่ หรือ 4.ผูส้ อบบัญชยี ินดีจะเขา้ รว่ มประชุมใหญ่ หรอื ประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามที่ ประชมุ คณะกรรมการดาํ เนนิ การตามท่ีสหกรณ์ สหกรณร์ อ้ งขอ รอ้ งขอ การคํานวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี การคาํ นวณค่าธรรมเนียมการสอบบญั ชี ข้าพเจ้าคดิ ตามเวลาและแรงงานที่ใช้ในการ ขา้ พเจ้าคดิ ตามเวลาและแรงงานที่ใช้ในการ ปฏบิ ัติงาน โดยรวมค่าเบย้ี เลี้ยง และพาหนะ ปฏิบตั ิงาน โดยรวมคา่ เบ้ียเล้ยี ง และพาหนะ ไวเ้ รยี บร้อยแลว้ เว้นแตค่ ่าใชจ้ า่ ยในการขอ ไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแตค่ า่ ใช้จา่ ยในการขอ คํายนื ยนั สอบทานหน้ี ขอให้เป็นความ คํายืนยนั สอบทานหน้ี ขอใหเ้ ป็นความ รบั ผดิ ชอบของสหกรณ์ โดยบรษิ ทั ฯ ขอแจง้ รบั ผิดชอบของสหกรณ์ โดยบรษิ ัทฯ ขอแจ้ง คา่ ธรรมเนยี มการสอบบญั ชเี ป็นจํานวนเงนิ คา่ ธรรมเนียมการสอบบญั ชเี ปน็ จํานวนเงิน รวม 70,000 บาท (เจด็ หม่นื บาทถ้วน) รวม 70,000 บาท (เจ็ดหม่นื บาทถว้ น) แผนการปฏิบตั ิงาน ครงั้ ท่ี1-ตรวจบญั ชีระหวา่ งปสี าํ หรบั งวดตงั้ แต่ คร้งั ที1่ -ตรวจบญั ชีระหว่างปสี าํ หรบั งวดต้งั แต่ ประจาปี 2563 วันที่ 1 ม.ค. 65 ถงึ 30 ม.ิ ย. 65 วันท่ี 1 ม.ค. 65 ถงึ 30 มิ.ย. 65 (เขา้ ตรวจสอบประมาณเดอื น พ.ค. 65 หรือ (เข้าตรวจสอบประมาณเดือน พ.ค. 65 หรอื หลัง หลงั นายทะเบยี นแต่งต้งั ) พร้อมรายงานผล นายทะเบียนแต่งตงั้ ) พรอ้ มรายงานผลการ การตรวจสอบและขอ้ เสนอแนะ ตรวจสอบและขอ้ เสนอแนะ ครง้ั ท่ี 2-ตรวจบัญชีสําหรบั ปสี น้ิ สดุ วันท่ี 31 คร้งั ที่ 2-ตรวจบัญชสี าํ หรบั ปสี น้ิ สดุ วันที่ 31 ธ.ค. 65 เพ่อื รบั รองงบการเงนิ และจดั ทาํ ธ.ค. 65 เพือ่ รับรองงบการเงินและจัดทํา กระดาษทําการของผู้สอบบญั ชี กระดาษทําการของผ้สู อบบญั ชี (เขา้ ตรวจสอบเมื่อสหกรณ์ปิดงบการเงนิ แลว้ (เขา้ ตรวจสอบเมือ่ สหกรณป์ ดิ งบการเงนิ แลว้ เสรจ็ และแจ้งตอ่ ผสู้ อบบัญช)ี เสร็จและแจ้งต่อผสู้ อบบัญช)ี ครั้งที่3-เข้ารว่ มประชมุ คณะกรรมการเพื่อ ครงั้ ท่ี3-เข้ารว่ มประชุมคณะกรรมการเพ่ือ รบั รองงบการเงนิ รบั รองงบการเงิน ครง้ั ที่4-เข้าร่วมประชุมใหญส่ ามญั ประจาํ ปี ครัง้ ท4ี่ -เขา้ รว่ มประชุมใหญส่ ามญั ประจาํ ปี มตทิ ปี่ ระชุม พจิ ารณาอนมุ ัติใหจ้ ดั จ้างสาํ นักงานสรุ างค์ ปราสาททอง ประจาํ ปี 2565 โดยเป็นผสู้ อบบัญชี นางสรุ างค์ ปราสาททอง

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 15 4.8 พิจารณาและรบั รองเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิ การ ประจาปี 2565 ตามมติให้มีผูต้ รวจสอบกจิ การจํานวน 3 คน ดังนัน้ จงึ ใหพ้ ิจารณาคัดเลอื กผทู้ ม่ี ีคณุ วฒุ ิ ความรู้ ความสามารถในด้านธรุ กิจ การเงนิ -การบัญชี เศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ กาํ หนดใหม้ ีเวลาทอี่ ยใู่ นตาํ แหนง่ 1 ปี มตทิ ี่ประชมุ ประกาศผลคัดเลือกผ้ตู รวจสอบกจิ การไดด้ งั น้ี 1. นางเยาวรัตน์ ปัญญาพชื 2. นางธฤตมน รัตพันธุ์ 3. นางสาวธนัญชนก ฉํา่ เยน็ อุรา 4.9 เรือ่ งพิจารณาและการรับรองเลอื กต้ังคณะกรรมการดาเนินงานจากสมาชกิ ผูไ้ ด้รบั การสรรหา ประจาปี 2565 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564 จํานวน 15 คน บัดน้ี ได้หมดวาระการทํางานลงแล้ว ดัง พ.ร.บ. สหกรณ์ ปี 2542 มาตรา 50 สาระสําคัญ คือ ให้สหกรณ์มี คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่งึ คน และกรรมการอน่ื ๆ อกี ไม่เกนิ สบิ ส่คี น ซ่ึงท่ปี ระชุมใหญเ่ ลอื กจากสมาชกิ มติท่ปี ระชมุ ประกาศผลคัดเลือกประธานและกรรมการไดด้ ังนี้ ประธานกรรมการ ไดแ้ ก่ นายสุรพล มน่ั คง ไดแ้ ก่ สสจ.ปจ. 1 คน ไดแ้ ก่ 1.) นายอนวุ ัต สายคํามาตร ได้แก่ อ.เมอื ง 1 คน ไดแ้ ก่ 1.) นายณฐั พงษ์ พลู ทรัพย์ อ.บ้านสร้าง 1 คน ไดแ้ ก่ 1.) นางสชุ ญั ญา บุญพรมอ่อน ได้แก่ อ.กบนิ ทรบ์ รุ ี 2 คน 1.) นายฉัตรมงคล มังคะกลุ 2.) นางพเยาว์ อมุ้ มีเพชร อ.นาดี 1 คน 1.) นายณัฐพงษ์ ราชสวุ รรณ บานาญ 1 คน 1.) นายบญุ ยนื นวลจนั ทร์ 4.10 การกาหนดแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์ อมทรัพย์สาธารณสุขปราจนี บรุ ี จาํ กัด ไดจ้ ัดทาํ แผนกลยุทธส์ หกรณ์ 5 ปี (2561-2565) และมกี ารปรับปรุงในทุกๆปี เพือ่ ใหแ้ ผนกลยุทธ์นั้นสามารถตอบสนองและให้บริการแก่สมาชิกอยา่ งมี ประสทิ ธภิ าพยง่ิ ขนึ้ ซึง่ แผนกลยทุ ธ์นี้จะเปน็ เครื่องมือในการบรหิ ารจัดการ ทช่ี ่วยในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั อิ ยา่ งมี ประสทิ ธผิ ลและประสิทธภิ าพ ซ่งึ ในปี 2565 สรปุ ได้ดังน้ี (ภาคผนวก 4) มตทิ ี่ประชมุ พจิ ารณาอนุมตั ิให้กาํ หนดแผนกลยทุ ธไ์ ปสกู่ ารปฏบิ ัติงานในปี 2565 4.11 เรื่องเพือ่ พจิ ารณาเพ่ิมคา่ เบี้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2565 ประธานกรรมการเงนิ กู้ ขอเสนอให้มกี ารขึน้ คา่ เบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอยี ด ดังตอ่ ไปนี้ หน่วย / ตาแหน่ง อัตราเดมิ (บาท/คร้งั ) อัตราใหม่ (บาท/ครั้ง) 1.ประธานกรรมการ 1,000 1,000 2.รองประธานกรรมการ 1,2 1,000 1,000 3.หนว่ ยอาํ เภอกบินทรบ์ รุ ี 1,000 1,000 4.หนว่ ยอําเภอนาดี 1,000 1,000 5.หนว่ ยอําเภอศรมี หาโพธิ 800 1,000 6.หน่วยอาํ เภอศรมี โหสถ 800 1,000 7.หนว่ ยอาํ เภอประจันตคาม 800 1,000 8.หน่วยอําเภอบา้ นสรา้ ง 800 1,000

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 16 หน่วย / ตาแหนง่ อตั ราเดิม (บาท/ครั้ง) อตั ราใหม่ (บาท/ครง้ั ) 9.หนว่ ยอําเภอเมอื ง 600 1,000 10.หนว่ ย สสจ.ปจ. 600 1,000 มติท่ปี ระชุม ที่ประชมุ รับทราบและพจิ ารณาเหน็ ชอบตามทีค่ ณะกรรมการเสนอเป็นเอกฉันท์ ระเบียบวาระ 5 เรือ่ งคาแนะนาจากเจา้ หน้าทส่ี ่งเสริมสหกรณ์ 5.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ (จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี) นายธีรวุฒิ มุสิกพันธ์ได้แจ้งถึงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรีได้ผ่านมาตรฐานสหกรณ์เข้มแข็ง ด้วยคะแนน 99.8 คะแนนและเป็นสหกรณ์แห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรีท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุด ดังน้ันจึงขอขอบคุณไปยัง สมาชิกคณะกรรมการดําเนินงานและฝุายจัดการท่ีได้ปฎิบัติตามกฎของกระทรวงและได้ผ่านการประเมินความเข้มแข็ง ของสหกรณ์ มตทิ ป่ี ระชมุ รับทราบ 5.2 ข้อสงั เกตและขอ้ เสนอแนะจากผสู้ อบบัญชสี หกรณ์ (จากสาํ นกั งานตรวจบญั ชสี หกรณจ์ งั หวดั ปราจีนบรุ )ี นางปวีณา ภรู่ ะหงษ์ หวั หนา้ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจนี บุรี ได้กล่าวว่าทางสาํ นักงานตรวจบัญชี สหกรณจ์ ังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นผู้ดแู ลและควบคมุ สหกรณ์ออมทรพั ย์สาธารณสุขปราจนี บรุ ี จาํ กดั ซง่ึ ทางสหกรณไ์ ดม้ ี การจ้างผสู้ อบบัญชภี าคเอกชนมาทําการตรวจสอบและได้ขอชืน่ ชมว่าสหกรณ์มไิ ด้มหี น้เี สยี เลยนั้นเปน็ เร่อื งทีด่ ใี นการ ดําเนนิ งานของสหกรณฯ์ มติท่ีประชมุ รบั ทราบ ระเบียบวาระ 6 เร่อื งอ่ืนๆ 6.1 การจ่ายคา่ อาหารและเครื่องดืม่ ให้แก่ผเู้ ข้าประชุม ในการประชมุ สามญั ประจําปี 2564 นี้ ค่าอาหารและเครอื่ งด่มื ให้แกผ่ ูเ้ ข้าประชุมในอัตราคนละ 500 บาท และคณะกรรมการดําเนนิ การ มมี ติมอบของทีร่ ะลกึ แกส่ มาชิกทุกท่านเปน็ จํานวนเงนิ คนละ 300 บาท และเนอ่ื งจากการ ประชมุ ครง้ั น้ี อยใู่ นสถานการณ์ COVID-19 สหกรณ์จึงไมไ่ ดจ้ ดั การจบั รางวลั ให้แก่สมาชกิ มติที่ประชมุ รบั ทราบ 6.2 ประเด็นทีส่ มาชกิ มีขอ้ ซักถามในทป่ี ระชุม โดยสรปุ ประเดน็ ดงั ต่อไปนี้ นายสรตั น์ชยั ย้ิมสุข (สมาชกิ เลขที่ 188) ได้สอบถามคณะกรรมการฯ ประเด็นเหตุใดเม่ือนายบุญยืน นวลจันทร์ เป็นกรรมการผูแ้ ทนขา้ ราชการบํานาญแล้ว ทําไมนายสายชล โพธิ์ศรี ซ่ึงได้เกษียณไปแล้วยังคงเป็นกรรมการ อยู่ เพราะท่ีทราบคอื ข้าราชการบาํ นาญมีผู้แทนเพยี ง 1 คน นางอุทุมพร พรหมวาศ (ผู้จัดการ) กล่าวว่า เนื่องจากคุณสายชล โพธิ์ศรี เป็นผู้แทนสมาชิกหน่วย อําเภอศรีมโหสถ ซึ่งเกษียณไปเมื่อ 30 กันยายน 2564 แต่สหกรณ์ปิดปีบัญชี ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงการดํารง สภาพการเป็นผู้แทนสมาชิกหน่วยอาํ เภอศรีมโหสถ จนกวา่ จะมกี ารประชุมใหญ่สามญั ประจําปี (การเกษียณอายุราชการ ไมม่ เี หตุที่ทาํ ให้พน้ จากตาํ แหน่ง) หลังจากน้ันหน่วยอาํ เภอศรีมโหสถ จะเปล่ียนตวั ผู้แทนหน่วยคนใหม่ขึ้นแทนคุณสายชล โพธิ์ศรี ย่อมสามารถทําได้ นายสรตั น์ชัย ยมิ้ สขุ (สมาชิกเลขท่ี 188) สอบถามกรณีที่กรรมการออกมตใิ หเ้ ปดิ บัญชีอัตโนมตั ิ อ้างท่ี ประชุมใหญ่ตั้งแต่ปี 2563 มีสมาชิกหลายท่านไม่เห็นด้วยท่ีเอาเงินของขวัญวันประชุมใหญ่โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ เพ่ิม ความยุ่งยากในการเบิกจ่าย นางอุทุมพร พรหมวาศ (ผจู้ ัดการ) ตอบประเดน็ การโอนเงนิ ของขวัญเขา้ บญั ชอี ัตโนมัติ ท้ังน้ี เมื่อมีมติ จากที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการตามมติ โดยมีการโอนเงินของขวัญท่ีระลึกและสวัสดิการวันเกิดเข้าบัญชี อัตโนมัติ ท้ังนี้ การปฏิบัติเช่นน้ีเป็นการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์ เม่ือสหกรณ์ขอความร่วมมือจากสมาชิก สว่ นใหญใ่ หค้ วามร่วมมือเปน็ อย่างดี และการดําเนินงานเช่นน้ี สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินที่สหกรณ์โอนเข้าให้สมาชิก ไดจ้ าก App Smart member ซึง่ เปน็ ข้อมูล Realtime เป็นการตรวจสอบขอ้ มูลอีกชัน้ หน่ึง

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 17 นายสรัตน์ชัย ย้ิมสุข (สมาชิกเลขท่ี 188) สอบถามกรณีการคัดเลือกกรรมการแบบเลือกตั้ง ควรให้ สทิ ธสิ มาชิกทกุ คนไดม้ ีสทิ ธิเลือกตัวแทนมาบรหิ ารสหกรณ์แทน มิใช่ตัวแทนเฉพาะคนทม่ี าประชุม นายสมนกึ ชยั เสนา (ประธานกรรมการ) กลา่ วถงึ การเลือกตั้งตัวแทนของสมาชิกท่ีผ่านมา หน่วยงาน แตล่ ะหน่วยเลอื กตัวแทนของหน่วยนั้น ๆ ข้ึนมาโดยเป็นการภายใน ซงึ่ ตัวแทนของแต่ละหน่วยนั้น จะได้ช่วยดูแลสมาชิก ในหนว่ ยของตนได้อย่างทว่ั ถงึ กว่า ซึ่งถอื ปฏิบตั ิมาโดยตลอดอย่แู ลว้ นางอุทุมพร พรหมวาศ (ผู้จัดการ) ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ในข้อ 65 การประชุมใหญ่โดยผู้แทน สมาชกิ ในกรณีทสี่ มาชกิ เกินกวา่ 1,500 คน ให้การประชุมใหญป่ ระกอบด้วยผแู้ ทนสมาชิกเท่าน้ัน แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสขุ ปราจนี บรุ ี จาํ กัด ยงั มีสมาชิกไมถ่ งึ 1,500 คน จึงยงั มิไดป้ ฏบิ ตั ติ ามขอ้ บังคบั ฯ ดังกล่าว นายสมนึก ชัยเสนา (ประธานกรรมการ) เนอ่ื งจากขณะน้ี มฝี นตกหนกั เสียงคอ่ นข้างดังมาก จนทําให้ เปน็ อปุ สรรคในการประชุม และการประชุมก็ครบวาระเรยี บรอ้ ยแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็น อย่างดีตลอดมา ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อเสนอของสมาชิก สหกรณ์จะได้นําไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาในโอกาสต่อไป ขอปดิ ประชุม สวสั ดีครบั ปดิ ประชุมเวลา 12.10 น. (ลงช่ือ) นายสุรพล มั่นคง ประธานกรรมการ (นายสุรพล ม่ันคง) (ลงชือ่ ) นางรุ่งทิพย์ ทวยี ศ เลขานุการบนั ทึกรายงาน (นางรุ่งทิพย์ ทวียศ) ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ คณะกรรมการดาํ เนนิ การชดุ ที่ 27 สานต่อนโยบายจากรุน่ สรู่ ุ่น เพ่ือมงุ่ มั่นพัฒนาสหกรณ์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ สหกรณ์ “เป็นสหกรณ์ท่ีม่ันคงทางการเงิน บริหารจัดการเป็นเลิศ ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและ สังคม” ไมว่ า่ เราจะพบสถานการณอ์ ย่างไรก็ตาม ด้วยความหว่ งใย สหกรณ์พร้อมเสมอที่จะดูแลสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทั้ง สมาชกิ ผ้อู อมเงินหรือสมาชกิ ผใู้ ช้บริการสินเช่อื ใหม้ คี วามอยู่ดี มีสุข ตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เท่าท่ีสามารถทําได้ บน พ้ืนฐานของความโปร่งใส และควบคมุ ความเส่ียงอย่างรัดกุมที่สดุ ปที ่ีผ่านมาสหกรณ์ฯ ไดด้ แู ลสมาชิกอยา่ งตอ่ เน่ือง ดว้ ยการมีมาตรการชว่ ยเหลอื ใหส้ มาชิกไดร้ ับการบรกิ ารอย่าง ทัว่ ถงึ โดยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ีสมาชิกได้รับผลกระทบ อาทิ การพักชําระหน้ีเงินต้น การลดหรืองดการส่งค่าหุ้น รายเดอื น การปรับปรงุ โครงสรา้ งหน้ี เพ่ือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ โครงการเงินกู้สู้ ภยั โควิด 19 โครงการ 1 , 2 , 3 ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2564 - 2565 ด้วยอัตราดอกเบ้ียค่อนข้างตํ่า ซ่ึงต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ย เงินกู้สามัญทั่วไป รวมท้ังการปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญ 1 ครั้ง จากร้อยละ 6.00 ลดลงเหลือ 5.75 เป็นการ บรรเทาความเดอื ดร้อนของสมาชิกได้ในระดับหน่ึง สําหรับสมาชิกผู้ออมเงิน ถึงแม้ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์จะไม่สูง มาก เพราะดว้ ยภาวะเศรษฐกจิ แต่ สหกรณย์ ังคงรกั ษาระดบั อตั ราดอกเบี้ยให้สงู กว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพอื่ เป็นแหลง่ ออมเงินให้กบั สมาชิก สาํ หรับการดแู ลชว่ ยเหลือสมาชิก ดว้ ยการจดั ทุนสวัสดิการเพ่ิมขึ้นเป็นทง้ั หมด 10 ประเภท สําหรับ ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีสมาชิกเจ็บปุวยด้วยการติดเช้ือโควิด รวมทั้งสิ้น 321 คน ซ่ึงสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้ไม่เกิน คร้ังละ 2,000 บาท ไม่เกนิ คนละ 1 ครงั้ ต่อปี เปน็ จาํ นวนเงินทง้ั สิน้ 642,000 บาท (หกแสนส่หี มนื่ สองพนั บาทถ้วน) 3.1 จานวนสมาชกิ เข้าใหม่-ลาออกและเสยี ชีวติ ประจาปี 2565 เมื่อสนิ้ ปีทางบญั ชวี ันท่ี 31 ธันวาคม 2565 สหกรณอ์ อมทรัพย์สาธารณสุขปราจนี บรุ ี จํากัด มีสมาชิกทง้ั สิ้น 1,578 คน แบ่งเป็น สมาชกิ สามัญ จาํ นวน 1,232 คน สมาชกิ สมทบ จาํ นวน 346 คน รายละเอยี ด ดงั นี้

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 18 สมาชกิ (คน) สมาชกิ สมทบ(คน) รวม(คน) สมาชิกยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,220 343 1,563 ระหวา่ งปีมกี ารเปลีย่ นแปลงจํานวนสมาชิก ดงั น้ี (บวก) สมาชิกเข้าใหม่ 46 40 86 (หกั ) สมาชิกลาออก/ถึงแกก่ รรม/โอนยา้ ย 34 37 71 คงเหลอื สมาชิก ณ 31 ธนั วาคม 2565 1,232 346 1,578 เพม่ิ ขน้ึ หรือ(ลดลง) จากปกี อ่ น (เพ่ิมขนึ้ 0.95 %) มตทิ ป่ี ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. อตั ราการเพ่ิมของสมาชิกในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) แผนภูมทิ ี่ 1.แสดงจานวนสมาชิก ต้งั แตป่ ี 2561 - 2565 2000 1000 0 2561 2562 2563 2564 2565 จาํ นวนสมาชกิ 1272 1424 1502 1563 1578 3.2 ผลการดาเนนิ งาน ประจาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจนี บรุ ี จาํ กดั ไดด้ าํ เนินการตง้ั แต่ วนั ท่ี 1 มกราคม 2536 ขณะน้ี ครบรอบปีท่ี 29 แลว้ ยงั คงมีนโยบายเช่นเดิม กล่าวคอื 1.) รักษาความม่นั คงและผลประโยชน์ของสมาชกิ เปน็ สาํ คญั 2.) ดําเนนิ กิจการตามกฎหมาย ขอ้ บังคบั และระเบยี บสหกรณ์ฯ อยา่ งเคร่งครัด 3.) บริหารงานดว้ ยความโปร่งใส ใหค้ วามเอาใจใส่แกส่ มาชิกทกุ คนดว้ ยความเสมอภาค 4.) ใช้จ่ายตามความจําเป็นและประหยดั สถานภาพสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ ปราจนี บุรี จากดั ณ วนั ที่ 30 ธนั วาคม 2565 ประเภท จานวน สมาชกิ ท่ไี มเ่ ปน็ หนี้ สมาชกิ ท่ีเปน็ หน้ี รวม สมาชกิ จานวน (คน) รอ้ ยละ จานวน(คน) ร้อยละ สามัญ สมทบ 1,232 489 30.99 743 47.08 78.07 รวม 346 310 19.65 36 2.28 21.93 1,578 799 50.64 779 49.36 100.00

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 19 ตารางแสดงเงนิ กูป้ ระเภทต่าง ๆ ในรอบปี 2565 ( 1 มกราคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565) จานวน ท่ี ประเภท ยอดยกมา กู้เพิม่ ชาระคนื คงเหลอื ยอดเงินกู้ จานวน สญั ญา 1 ม.ค. 2565 (ระหวา่ งปี) (ระหว่างปี) ณ 31 ธ.ค. 2565 สัญญา คงเหลอื ระหว่างปี ณ 31 ธ.ค. 2565 1. เงินกู้ฉกุ เฉิน 5,582,553.36 30,923,520.00 26,861,724.36 9,644,349.00 454 205 2. เงนิ กฉู้ ุกเฉนิ เสรมิ สภาพคล่อง - 41,500.00 11,300.00 30,200.00 3 1 3. เงนิ กู้สามัญ 613,740,497.74 197,934,437.50 210,627,658.95 601,047,276.29 131 594 4. เงนิ กู้สามัญเฉพาะกจิ 8,980.00 353,400.00 49,780.00 312,600.00 4 4 5. เงนิ กสู้ ามัญเพื่อการศึกษา --- -- - 6. เงินกเู้ พอ่ื ชาํ ระบตั รเครดติ 159,073.23 - 159,073.23 -- - 7. เงินกทู้ ่ีไมเ่ กินค่าหุ้น 10,907,890.00 14,106,110.00 7,273,530.00 17,740,470.00 40 81 8. เงินกเู้ พื่อช่วยเหลอื ผู้ค้าํ ประกัน 1,060,151.45 - 234,231.63 825,919.82 - 5 9. เงนิ กู้เพื่อซื้อรถยนต์ 1,164,800.00 700,000.00 277,200.00 1,587,600.00 1 3 10. เงนิ กู้สามัญ-โควดิ 15,096,780.00 4,373,000.00 10,977,770.00 8,492,010.00 24 112 11. เงนิ กู้สามัญ-โควดิ (2) 51,457,000.00 44,755,800.00 11,166,000.00 85,046,800.00 89 135 12. เงนิ กเู้ พื่อสุขภาพ (3) - 1,854,800.00 791,396.07 1,063,403.93 20 13 13. เงนิ กสู้ ามัญสําหรับผู้สงู อายุ --- -- - 14. เงินกสู้ ามญั ไม่เกินเงินฝาก 1,225,800.00 3,800,000.00 735,300.00 4,290,500.00 4 5 15. เงนิ กู้ปรบั โครงสรา้ งหนี้ 1,990,333.23 - 127,021.99 1,863,311.24 - 2 16. เงินกพู้ เิ ศษ-เพอื่ การเคหะ - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 1 1 3.2.1 ฐานทุนการเงินเปรียบเทยี บกับปี 2563 - 2565 รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/(ลด) ปี 2564/2565 จาํ นวนสมาชกิ 1,502 1,563 1,578 - สมาชิกสามญั 1,134 1,220 1,232 15 - สมาชกิ สมทบ 314 12 343 346 3 สินทรัพย์รวม 677,944,349.49 734,767,978.63 771,792,356.83 37,024,378.20 เงินลงทนุ อน่ื 5,155,000.00 5,155,000.00 5,155,000.00 - เงนิ ก้รู ะยะส้ัน 57,595,772.00 69,333,833.32 77,250,091.83 หนี้สินหมุนเวียนอนื่ 7,916,258.51 หน้สี นิ ไมห่ มนุ เวยี น 114,970,251.67 131,642,137.20 135,806,909.38 4,164,772.18 1,264,800.00 1,445,190.00 1,618,250.00 ทุนเรือนหุ้น 173,060.00 ทุนสาํ รอง 494,947,860.00 530,575,600.00 560,635,570.00 ทุนสะสมอนื่ 32,759,808.95 36,357,058.81 39,637,445.82 4,749,030.00 1,299,357.43 1,944,122.52 2,568,451.29 3,280,387.01 เงนิ ฝาก ออมทรัพยพ์ ิเศษ 101,996,463.26 120,358,997.77 624,328.77 ออมทรัพย์ 3,371,294.71 4,467,058.02 ออมทรัพย์ออมแห่งชาติ 204,897.48 205,442.73 124,458,284.56 4,099,286.79 ออมทรัพยเ์ กษียณสขุ 200,558.90 1,066,347.32 4,948,387.03 481,329.01 ออมทรพั ยส์ นิ ทวีสขุ 428,093.51 1,654,631.04 - - ออมทรพั ยพ์ เิ ศษต่ํากวา่ แสน - - 885,668.37 (180,678.95) สหกรณ์อ่นื 8,704,378.18 3,852,330.15 1,183,704.91 (470,926.13) 269,742.80 - 3,939,356.62 87,026.47

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 20 รายละเอยี ด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพม่ิ /(ลด) ปี 2564/2565 เงินกู้ กจู้ ากบุคคลภายนอก - - - - เงนิ กู้ระหวา่ งปี - - - - เงินชําระคนื เงนิ ก้รู ะหวา่ งปี 10,000,000.00 - - - ลกู หนเี้ งินกูค้ า้ งชําระ 641,233,569.27 702,393,859.01 733,944,440.28 31,550,581.27 รายได้ของสหกรณ(์ ลดลง) 39,974,191.61 39,829,191.58 39,065,834.74 (736,356.84) รายจ่ายของสหกรณ์(ลดลง) 7,271,920.17 7,025,321.48 7,540,104.40 514,782.92 กาไรสุทธิ 32,702,271.44 32,803,870.10 31,525,730.34 (1,278,139.76) 3.2.2 การประกาศลดอตั ราดอกเบ้ีย ปี 2565 เดมิ ปัจจุบนั ประเภท 2.25 1.75 เงนิ ฝาก 1.00 0.50 ออมทรัพย์พิเศษ 2.00 2.00 ออมทรพั ย์ 2.00 1.50 ออมทรัพย์ (ออมแหง่ ชาติ) 2.00 1.50 ออมทรัพยเ์ กษียณสขุ ออมทรพั ยส์ นิ ทวีสุข 5.75 5.75 - 5.50 เงนิ กู้ สามัญท่ัวไป 4.75 4.75 สามญั พิเศษ - เพอ่ื ที่อยู่อาศยั 3.50 3.50 สามัญเฉพาะกจิ 3.00 3.00 สามัญโควดิ 1 สามัญโควดิ 2 - 3.00 สามญั โควิด 3 5.50 5.50 เพอ่ื ชาํ ระหนี้บัตรเครดติ 4.75 4.75 ไม่เกินคา่ หุ้น 2.25 2.25 ไมเ่ กนิ เงินฝาก 0.25 0.25 เพ่ือชว่ ยเหลอื ผู้คํ้าประกัน 4.50 4.50 เพ่อื ซอ้ื รถยนต์ 4.50 4.50 ฉกุ เฉนิ 4.00 4.00 ฉกุ เฉินเสริมสภาพคล่อง จํานวน 131,604,807.03 บาท ด้านเงินรบั ฝาก จาํ นวน 135,685,144.35 บาท เงนิ รบั ฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จาํ นวน 4,080,337.32 บาท เงินรบั ฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพมิ่ ขน้ึ จากปีกอ่ น

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 21 ประเภท ยอดยกมา กจิ กรรมระหวา่ งปี คงเหลอื 31 เพมิ่ ขน้ึ ออมทรัพย์ 1 ม.ค. 2564 ฝาก ถอน ธันวาคม 2565 (ลดลง) ออมทรัพยพ์ ิเศษ ออมทรัพย์ออมแห่งชาติ 4,467,058.02 2,470,539.62 1,989,210.61 4,948,387.03 481,329.01 ออมทรัพยเ์ กษียณสขุ ออมทรพั ย์สินทวีสุข 120,358,997.77 16,952,152.08 12,852,865.29 124,458,284.56 4,099,286.79 ออมทรพั ยพ์ เิ ศษตํ่ากว่าแสน สหกรณอ์ น่ื 205,442.73 744.80 206,187.53 -- 1,066,347.32 119,321.05 300,000.00 885,668.37 (180,678.95) 1,654,631.04 1,280,403.48 1,751,329.61 1,183,704.91 (470,926.13) - 305,339.98 35,597.12 269,742.86 269,742.86 3,852,330.15 87,026.47 - 3,939,356.62 87,026.47 3.2.3 การชาระค่าหนุ้ เตม็ จานวน ปี 2565 530,575,600.00 บาท ทนุ เรือนหนุ้ มูลคา่ หุ้นละ 10 บาท มลู คา่ หุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 41,258,330.00 บาท ระหว่างปีมีการเปลีย่ นแปลงดังนี้ 11,198,360.00 บาท 560,635,570.00 บาท บวก ระหวา่ งปเี พมิ่ ข้ึน หัก ระหว่างปถี อนหนุ้ คนื ลาออก/ถงึ แก่กรรม 30,059,970.00 บาท คงเหลอื ทุนเรือนห้นุ ณ 30 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้น(ลดลง) การถือห้นุ ของสมาชกิ ทุนเรือนหุ้น (บาท) รอ้ ยละของทนุ เรอื นหนุ้ ประเภทสมาชกิ สมาชกิ ทงั้ หมด (คน) 535,324,630.00 95.49 25,310,940.00 4.51 สามัญ 1,232 สมทบ 346 560,635,570.00 100.00 รวม 1,578 3.2.4 ผลการดาเนินงานประจาปี 2565 สรุปผลการดําเนนิ งานของสหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสขุ ปราจีนบุรี จํากดั ประจําปี 2565 ดงั นี้ อัตราสว่ นกาไร/หุ้น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี พ.ศ. หนุ้ ชาระแล้ว กาไร กาไร/หุ้น 2561 406,430,880.00 29,266,964.50 0.07 2562 456,733,460.00 32,650,618.09 0.07 2563 494,947,860.00 32,702,271.44 0.07 2564 530,575,600.00 32,803,870.10 0.06 2565 560,635,570.00 31,525,730.34 0.06

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 22 หน้ีสิน ทุนของสหกรณ์ สนิ ทรัพย์ ในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 800 หน่วย : ลา้ นบาท 734 771 600 634 621 677 518 561 601 572 460 หนี้สนิ ทุนของสหกรณ์ 400 สินทรัพย์ 200 111 102 116 133 137 รายได้ 0 รายจา่ ย กําไร 2561 2562 2563 2564 2565 รายได้ รายจ่าย กาไรสทุ ธิ ในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) หน่วย : ล้านบาท 36.87 39.7 39.97 39.82 39.06 31.52 40 29.26 32.65 32.7 32.8 7.54 30 2565 20 7.05 7.27 7.02 7.6 10 0 2561 2562 2563 2564 ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากรวม เงนิ ให้สมาชกิ กู้ ในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 800 หน่วย : ลา้ นบาท 702 733 600 641 560 544.72 596.88 494 530 135 456.73 406.43 2565 ทุนเรือนหุน้ 400 เงนิ รบั ฝากรวม เงินใหส้ มาชิกกู้ 200 70.03 93.15 114 131 0 2561 2562 2563 2564 เปรียบเทยี บผลการดาเนินงานกบั เป้าหมายปี 2565 รายการ ปี 2565 สูง(ตา่ ) กว่าเป้าหมาย เปา้ หมายจากแผนงาน ผลการดาเนินงาน (9,225,570.00) ทนุ เรอื นหุ้น 50,000,000.00 40,774,430.00 (28,784,472.52) (49,547,152.48) เงินรบั ฝากจากสมาชกิ 50,000,000.00 21,215,527.48 (5,026,889.66) การให้เงินกแู้ ก่สมาชิก 350,000,000.00 300,452,847.52 กําไรสุทธิ 36,552,620.00 31,525,730.34

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 23 3.2.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธป์ ระจาปี 2565 ในการประชุมใหญส่ ามญั ประจาํ ปี 2564 เมอ่ื วนั ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 ทป่ี ระชุมมีมตอิ นมุ ตั ิ แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรป์ ระจําปี 2565 ดังรายละเอยี ดดังน้ี แผนพฒั นาระบบงาน ผลการดาเนินงาน 1.โครงการพฒั นาและปรับปรงุ ระบบงาน ดว้ ยสภาวการณใ์ นปี 2565 ซง่ึ สร้างผลกระทบเปน็ อย่างมากตอ่ ระบบเศรษฐกจิ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ของสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดาํ เนินการไดม้ มี ติ ใหม้ มี าตรการการให้ ความช่วยเหลือแกส่ มาชิกและครอบครัวท้ังหมด 6 มาตรการประกอบด้วย (ซึ่งทําให้ สหกรณ์ต้องปรบั ระบบงานให้สอดคล้องกบั ความตอ้ งการของสมาชกิ อย่างเหมาะสม) 1.ลดอัตราดอกเบยี้ เงินรบั ฝาก 1 ครัง้ (1 พฤษภาคม 2565) 2.พักชําระหนีเ้ งนิ ตน้ เงินกูส้ ามัญ (3 รอบ/ปบี ญั ช)ี 3.การปรบั โครงสร้างหนี้ 4.การลด/งดการสง่ ค่าหุ้น 5.ปรบั ปรงุ ระเบียบใหส้ อดคลอ้ งกบั ขอ้ บังคบั ฉบับใหม่ แผนพัฒนาการใหบ้ รกิ ารแกส่ มาชิก ผลการดาเนนิ งาน อยา่ งมคี ณุ ภาพ โครงการจดั บริการสมาชกิ อยา่ งมคี ณุ ภาพ สหกรณจ์ ัดใหม้ ชี ่องทางในการให้บริการแกส่ มาชิกหลายชอ่ งทางประกอบด้วย - การติดต่อดว้ ยตนเองโดยเปน็ one stop service - ในสภาวะท่อี ยู่ในภาวะวิกฤต COVID-19 ซ่งึ ตอ้ งการระยะหา่ ง ไดใ้ ห้สมาชกิ สามารถตดิ ต่อใช้บรกิ ารโดยใช้คิวอารโ์ คด้ ของสหกรณ์ในการตดิ ตอ่ ทําธุรกรรมกบั สหกรณ์ได้ ซ่งึ เป็นการอํานวยความสะดวกให้แกส่ มาชิกได้เปน็ อยา่ งดี แผนงานจัดสวัสดกิ ารแก่สมาชกิ ผลการดาเนินงาน โครงการจดั สวสั ดิการสมาชกิ ท่ีตดิ เชื้อ สหกรณฯ์ ได้จดั สวสั ดกิ ารสมาชกิ ทไี่ ด้รบั เช้ือไวรสั โคโรนา (COVID - 19) คนละ ไวรสั โคโรนา (COVID - 19) 2,000 บาท มีสมาชกิ ท่ไี ดร้ ับจํานวน 321 คน รวมเปน็ เงินท้ังสิน้ 642,000.00 บาท โครงการขยายฐานการใหส้ วัสดกิ าร ในปี 2565 คณะกรรมการดําเนินการ ไดแ้ กไ้ ขเพม่ิ เตมิ ระเบยี บใหส้ อดคล้องกบั แกส่ มาชิก ข้อบังคับฉบับใหม่ จํานวนทง้ั ส้ิน 18 ฉบับ ดังน้ี 1. ระเบียบ การให้เงนิ กู้แก่สมาชิกและดอกเบ้ยี เงินกู้ พ.ศ.2565 2. ระเบยี บ การให้ความชว่ ยเหลอื ดา้ นหน้ีสินของสมาชกิ สหกรณ์ กรณี ประสบปัญหาการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 พ.ศ. 2565 3. ระเบยี บ โครงการสวสั ดิการเงินก้สู ภู้ ยั โควิด-19 พ.ศ.2565 (โควดิ 2) 4. ระเบยี บ โครงการเงินกู้สามญั ทไี่ มเ่ กินเงินฝากทผี่ ูก้ มู้ อี ยูก่ ับสหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ.2565 5. ระเบยี บ โครงการเงนิ กู้เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2565 (โควดิ 3) 6. ระเบยี บ โครงการเงนิ กู้สามญั สาํ หรับผสู้ งู อายุ พ.ศ.2565 7. ระเบียบ การใหเ้ งินกแู้ ก่สหกรณอ์ น่ื พ.ศ. 2565 8. ระเบียบ การปรับโครงสร้างหนีข้ องสมาชกิ สหกรณ์ พ.ศ. 2565

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 24 9. ระเบยี บ สวัสดกิ ารเพือ่ วันเกดิ สมาชกิ พ.ศ.2565 10. ระเบียบ การใชท้ ุนสวสั ดกิ ารสาํ หรับสมาชกิ ผู้เปน็ โสด พ.ศ.2565 11. 12. ระเบยี บ สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท พ.ศ.2565 13. ระเบียบ สวสั ดิการเพ่อื การสมรส พ.ศ.2565 14. ระเบียบ การใชท้ ุนสวสั ดกิ ารสมาชิกเพื่อสวัสดิการรบั ขวญั ทายาท พ.ศ.2565 15. ระเบยี บ การใช้ทนุ สวสั ดิการสมาชกิ เพอ่ื สวสั ดกิ ารเย่ียมไขส้ มาชิก 16. ระเบียบ การใชท้ นุ สวสั ดิการสมาชกิ เพื่อสงเคราะหส์ มาชกิ ทที่ ุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชงิ สญู เสยี อวัยวะและ/หรือสญู เสียสายตา พ.ศ.2565 17. ระเบยี บ การใช้ทนุ สวัสดิการสมาชิกเพ่ือสงเคราะหส์ มาชกิ ท่ีประสบ สาธารณภยั พ.ศ.2565 18. ระเบยี บ การใชท้ ุนสวสั ดิการสมาชิกเพ่ือสวัสดิการบําเหนจ็ สมาชกิ พ.ศ.2565 19. ระเบียบ สวัสดิการเพื่อชว่ ยเหลืองานศพสมาชกิ และบุคคลในครอบครวั ของ สมาชิก พ.ศ.2565 แผนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้มีความ ผลการดาเนนิ งาน ทันสมยั เหมาะสม โครงการพัฒนาและปรบั ปรงุ สหกรณฯ์ ไดจ้ ดั ใหม้ ี application ใหบ้ ริการแกส่ มาชิกท่จี ะสามารถเปดิ ดูขอ้ มลู application ของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ทสี่ มาชกิ ทําธุรกรรมไวก้ ับสหกรณ์ ชอื่ smart member ขณะนี้ สมาชกิ สามารถใชบ้ รกิ ารไปแล้วมากกวา่ 80% ในปี 2565 สหกรณไ์ ดต้ ดิ ตัง้ application smart manage เพมิ่ เติมเพ่อื บรกิ ารแกฝ่ าุ ยบริหารของสหกรณ์ เพอ่ื สามารถตรวจสอบขอ้ มูลการบรหิ ารการเงนิ ของสหกรณไ์ ดจ้ ากโทรศัพทส์ ว่ นตวั แผนการมสี ่วนรว่ มของสมาชกิ ผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสรมิ สขุ ภาพสมาชกิ สหกรณ์ สหกรณไ์ ดจ้ ดั ใหก้ รรมการประจําหนว่ ยจดั กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแกส่ มาชกิ และไดม้ กี ารออกระเบียบว่าด้วย โครงการ สหกรณท์ ุกหน่วย ประกอบดว้ ยกจิ กรรม 3 อ. 2 ส. เพอื่ กระตุ้นให้สมาชิกมีสขุ ภาพที่ เงินกเู้ พอ่ื สุขภาพ พ.ศ.2565 (โควิด 3) ดแี ข็งแรงทัง้ กายและใจ เพ่ือสามารถตา้ นทานโรคได้อยา่ งดี แผนการมสี ว่ นร่วมกบั สงั คม (CSR) ผลการดาเนนิ งาน โครงการสหกรณร์ กั ษส์ ิง่ แวดลอ้ ม สหกรณ์ได้ดาํ เนนิ การรณรงคใ์ ห้เจา้ หนา้ ทแ่ี ละสมาชกิ รว่ มกันประหยดั พลงั งาน ในการดาํ เนินชวี ิตประจาํ วนั อยา่ งต่อเน่ืองในทุกวนั เป็นประจํา โครงการสหกรณเ์ อือ้ อาทรและแบง่ ปนั สหกรณ์ได้จัดทําโครงการ CSR มาอย่างต่อเนื่องในปี 2565 โดยมอบเงินให้แก่ สมาคมคนพิการ อ.กบินทร์บุรี ร่วมกับสมาคมข้าราชการบํานาญกระทรวง สาธารณสุขปราจีนบุรี และยังออกเย่ียมสมาชิกที่เจ็บปุวยตามหน่วยต่าง ๆ จํานวน 10 ราย และยังรว่ มกับสมาคมข้าราชการบํานาญกระทรวงสาธารณสุขปราจีนบรุ ี

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 25 3.2.6 การพัฒนาคณะกรรมการและเจา้ หนา้ ที่สหกรณ์ฯ ปี 2565 รายชื่อ ประเภทของการพัฒนา 1. นางอทุ มุ พร พรหมวาศ - โครงการอบรมหลักสูตร การประเมนิ สนิ ทรพั ย์และอสังหารมิ ทรัพย์ (ออนไลน์) - การบรหิ าร การจดั การสหกรณ์ (ออนไลน)์ - โครงการอบรมหลักสูตร การปอู งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ออนไลน์) 2. น.ส.จิตรณิ ี อยู่นาค โครงการอบรมหลกั สตู ร การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ออนไลน์) 3. น.ส.ธารารตั น์ ใจผ่อง - โครงการอบรมหลกั สตู ร การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ออนไลน)์ - กลยทุ ธก์ ารสือ่ สารผ่านชอ่ งทางออนไลน์ และโซเชยี่ ลมเี ดยี (ออนไลน)์ 3.2.7 การใชท้ นุ สาธารณประโยชนช์ ่วยเหลอื สมาชกิ และหนว่ ยงานต่าง ๆ ในรอบปี 2565 สหกรณน์ ําเงินทุนสาธารณประโยชนเ์ พือ่ ช่วยเหลอื สมาชกิ และหนว่ ยงานตา่ ง ๆ ดังนี้ ยอดยกมา ณ วนั ที่ 1 มกราคม 2565 จํานวน 1,062,356.52 บาท บวก จัดสรรกาํ ไรสุทธิ ประจาํ ปี 2565 จาํ นวน 300,000.00 บาท รวม จํานวน 1,362,356.52 บาท หัก ระหวา่ งปีใชจ้ า่ ยทนุ สาธารณประโยชน์ จาํ นวน 47,100.00 บาท คงเหลอื ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 1,315,256.52 บาท มตทิ ปี่ ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.3 มอบทุนสวสั ดกิ ารสงเคราะหส์ มาชิก ประจาปี 2565 ตามมติทคี่ ณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ ปราจีนบุรี จาํ กดั ชดุ ที่ 27 ไดพ้ ิจารณาจดั สรรสวสั ดิการ สงเคราะห์สมาชิกในกรณีต่างๆ โดยใหก้ บั สมาชกิ สหกรณอ์ อมทรพั ย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จํากัด ประจําปี 2565 โดยแบ่งเป็น การจา่ ยสวสั ดกิ ารกรณสี มาชิกและบคุ คลในครอบครัวถึงแก่กรรม วันเกดิ บําเหน็จสมาชกิ มงคลสมรส รบั ขวัญทายาท ภัยธรรมชาติ รวมถึงสวัสดิการกรณีสมาชกิ ติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดปี 2565 (ภาคผนวก 1) มติทป่ี ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.4 รับทราบรายงานผลประโยชนแ์ ละค่าตอบแทนกรรมการ ผมู้ อี านาจในการจดั การ ทไ่ี ด้รบั จากสหกรณ์ ด้วยกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องรายงานผลประโยชน์และ ค่าตอบแทนทกี่ รรมการผู้มอี ํานาจในการจัดการและทีป่ รึกษาของสหกรณท์ ่ไี ดร้ บั จากสหกรณ์ ในรอบปีบญั ชีทผี่ ่านมา โดย ให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดงั กลา่ วเปน็ รายบุคคล ในรายงานกิจการประจําปี จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวสําหรับปีบัญชี ส้ินสดุ ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2565 มาเพ่อื โปรดทราบ (ภาคผนวก 2) มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 26 3.5 รายงานการตรวจสอบกจิ การ ประจาปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 27

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 28

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 29

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 30 มตทิ ่ีประชมุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 31 ระเบยี บวาระ 4 เร่อื งเสนอเพอ่ื พจิ ารณา 4.1 พจิ ารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจาปี 2565 คณะกรรมการดาํ เนินการสหกรณอ์ อมทรัพยส์ าธารณสุขปราจนี บุรี จาํ กัด ได้มอบหมายให้ นางสรุ างค์ ปราสาททอง ผสู้ อบบญั ชสี หกรณ์ ประจาํ ปี 2565 ชี้แจงงบการเงนิ ประจาํ ปี 2565 ต่อทป่ี ระชุมใหญ่ ดงั นี้

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 32

สหกรณ์ออมทรัพยส์ าธารณสุขปราจีนบุรี จากดั รายงานกิจการประจาปี 2565 33


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook