Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore อบรม ilove pdf

อบรม ilove pdf

Published by หนับเส๊าะ แหละตี, 2021-07-23 08:16:48

Description: อบรม ilove pdf

Search

Read the Text Version

á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÂÕ ¹ÃŒÙ วิชาบัญชีเบืองตน้ อาจารย์หนบั เสา๊ ะ แหละตี สาขาการบญั ชี วทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

วทิ ยาลยั เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เรียนดี กีฬาเดน่ เน้นวนิ ยั ใฝ่ คณุ ธรรม นาสงั คม แผนการจดั การเรียนรู้ (Lesson Plan) รหสั วชิ า(Code) 30200 – 0001 ชื่อวชิ า (Subject) การบญั ชีเบอ้ื งตน้ สาขาวชิ า (Major) ระดบั ชน้ั (Level) ปวส.พ.1/1 ปี การศกึ ษา (Academic Year) เทคโนโลยีธุรกจิ ดจิ ทิ ลั ภาคเรยี นที่ (Semester) 1 2564 ชื่ออาจารย์ผสู้ อน (Instructor) นางสาวขนิษฐา ชูรตั น์ หมวดวชิ า (Department of) การบญั ชี สถานศกึ ษาไดร้ บั รางวลั พระราชทาน ระดบั อาชีวศกึ ษา ๔ สมยั นกั ศกึ ษาไดร้ บั รางวลั พระราชทาน ๕ สมยั ไดร้ บั การรบั รองมาตรฐานคุณภาพภายนอก รอบ ๓ ระดบั ดมี าก จากสานกั งานรบั รองมาตรฐาน และประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา (องคก์ ารมหาชน) http://www.panithatyai.ac.th

แผนการจดั การเรียนรู้ (Lesson Plan) รหสั วชิ า (Code) 30200-0001 ชือ่ วชิ า (Subject) การบญั ชีเบอื้ งตน้ สาขาวชิ า (Major) - ระดบั ชน้ั (level) ปวส.พ. 1 ปี การศกึ ษา (Academic Year) ภาคเรยี นที่ (Semester) 1 2564 ลงชื่อ.............................................................................. (นางหนบั เสา๊ ะ แหละตี) ครผู สู้ อน วนั ท.ี่ ......................................................... ลงชือ่ .......................................................... ลงชือ่ .......................................................... (นางสชุ าดา หมดั ตะทวี) (นางหนบั เสา๊ ะ แหละตี) หวั หน้าหมวดสาขาการบญั ชี หวั หน้าฝ่ ายวชิ าการ ลงชื่อ........................................................... (จรนิ ทร์ วา่ ทรี่ อ้ ยตร.ี ........................................................... (นายกมล ศรีสุวรรณ) ธรรมรกั ษ์) รองผอู้ านวยการฝ่ ายวชิ าการ ผอู้ านวยการวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

มาตรา ๖ แหง่ พ.ร.บ. การศกึ ษาแหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ “ การจดั การศกึ ษาตอ้ งเป็ นไปเพอื่ พฒั นาคน ไทย ใหเ้ ป็ นมนุษย์ทสี่ มบรู ณ์ทง้ั รา่ งกายและจติ ใจ สตปิ ญั ญา ความรแู้ ละคณุ ธรรม มจี รยิ ธรรม และวฒั นธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ รว่ มกบั ผอู้ นื่ อยา่ งมคี วามสุข”       

บทบาทของครูในยุคศตวร รษที่ 21 อา้ งองิ ขอ้ มลู จาก : https://atiwatpn2538.files.wordpress.com

หวั ข้อคะแนนจติ พิสยั (Affective Domain) 1. ความรบั ผดิ ชอบ และมวี นิ ยั ( 10 คะแนน ) 1.1 เขา้ เรยี นตรงเวลา / มาเรยี นทกุ ครง้ั 1.2 ขยนั และตง้ั ใจเรียน 1.3 สง่ งานตรงเวลาทกุ ครง้ั 1.4 เขา้ สอบครบตามทรี่ ายวชิ า หรือหลกั สตู รกาหนด 1.5 มีความสามคั คใี นหมูค่ ณะ และมีจติ อาสา 2. การแตง่ กาย ( 5 คะแนน ) 2.1 แตง่ กายถกู ตอ้ งตามระเบยี บ / ตามวนั ทกี่ าหนด 2.2 ทรงผมถกู ตอ้ งตามระเบียบ 2.3 ชาย ไมม่ ีหนวดเครา หญงิ ไมแ่ ตง่ หน้า (ยกเวน้ ปวส. แตง่ ไดบ้ างๆ เฉพาะวนั ใสส่ ทู ) 2.4 สะอาด ทง้ั กายและใจ 3. พฤตกิ รรม ( 5 คะแนน ) 3.1 สภุ าพ และมีมารยาททดี่ ี 3.2 ประหยดั รจู้ กั ใชท้ รพั ยากรของวทิ ยาลยั อย่างรคู้ ณุ คา่ 3.3 หลกี เลยี่ ง และไมย่ ุง่ เกยี่ วกบั อบายมุขทกุ ประเภท 3.4 มีความซือ่ สตั ย์ สจุ รติ ทง้ั ตอ่ ตนเองและผอู้ นื่ ******************************

คณุ ลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์ ๑๐ ประการ ๑. ความรบั ผดิ ชอบ ๒. ขยนั ๓. ประหยดั ๔. ซือ่ สตั ย์สุจรติ ๕. จติ อาสา ๖. สามคั คี ๗. มีวนิ ยั ๘. สะอาด (ทง้ั กายและใจ) ๙. สภุ าพ ๑๐. ละเวน้ อบายมขุ สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ๒๕๕๗ เทคนิคการจดั การเรยี นการสอนทหี่ ลากหลาย 1. การเรยี นรแู้ บบรว่ มมือ Cooperative

วธิ ีการวดั ผลและประเมนิ ผลผูเ้ รยี นแบบหลากหลา ยเกณฑก์ ารตดั เกรดแบบองิ เกณฑ์ 80 - 100 คะแนน เกรด 4 75 – 79 คะแนน เกรด 3.5 70 – 74 คะแนน เกรด 3 65 – 69 คะแนน เกรด 2.5 60 – 64 คะแนน เกรด 2 55 – 59 คะแนน เกรด 1.5 50 – 54 คะแนน เกรด 1 ต่ากวา่ 50 คะแนน เกรด 0 ข.ร. หมายถงึ ขาดเรียนไมม่ ีสทิ ธเิ์ ขา้ รบั การประเมนิ สรุปผลการเรียน เนื่องจากเวลาเรียนต่ากวา่ รอ้ ยละ 80 โดยสถานศกึ ษาพจิ ารณาแลว้ เห็นวา่ เป็ นสดุ วสิ ยั ม.ส. หมายถงึ ไมส่ มบรู ณ์ เนื่องจากไมส่ ามารถเขา้ รบั การประเมนิ ครบทุกครง้ั และไมส่ ง่ งาน

รหสั วชิ า 30200 – 0001 ชือ่ วชิ า การบญั ชีเบื้องตน้ ท –ป – น 2-2-3 สาขาวชิ า เทคโนโลยธี ุรกจิ ดจิ ติ ลั สภาพรายวชิ า ระดบั ชน้ั ปวส.พ.1/1 วชิ าปรบั พื้นฐานวชิ าชีพ 1. จดุ ประสงค์รายวชิ า (Subject Objective) 1. มคี วามเขา้ ใจหลกั การ วธิ กี าร และขน้ั ตอนการจดั ทาบญั ชีสาหรบั กจิ การเจา้ ของคนเดยี ว ประเภทธุรกจิ บรกิ าร 2. มีทกั ษะปฏบิ ตั งิ านบญั ชีตามหลกั การบญั ชที รี่ บั รองท่วั ไปสาหรบั กจิ การเจา้ ของคนเดี ยว ประเภทธุรกจิ บรกิ าร 3. มกี จิ นิสยั มรี ะเบยี บ ละเอียดรอบคอบ ซอื่ สตั ย์ มวี นิ ยั ตรงตอ่ เวลา และมเี จตคตทิ ดี่ ตี อ่ วชิ าชีพบญั ชี * 4. มีทกั ษะในการปฏบิ ตั งิ านบญั ชคี รวั เรอื นตามเศรษฐกจิ พอเพยี ง 2. สมรรถนะรายวชิ า (Course Competency) 1. แสดงความรูเ้ กยี่ วกบั หลกั การ วธิ ีการ และขน้ั ตอนการจดั ทาบญั ชีสาหรบั กจิ การเจา้ ของคนเดยี ว ประเภทธุรกจิ บรกิ าร 2. ปฏบิ ตั งิ านบญั ชีสาหรบั กจิ การเจา้ ของคนเดยี วประเภทธรุ กจิ บรกิ ารตามหลกั การบญั ชีทรี่ บั รองท่วั ไป * 3. ปฏบิ ตั งิ านบญั ชีครวั เรือนตามเศรษฐกจิ พอเพยี ง 3. คาอธบิ ายรายวชิ า (Course Description) ศกึ ษาและปฏบิ ตั เิ กยี่ วกบั ความหมายวตั ถุประสงค์ และประโยชน์ของการบญั ชี ขอ้ สมมตทิ างบญั ชี ความหมายของสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ ตามกรอบแนวคดิ สาหรบั การรายงานทางการเงนิ สมการบญั ชี การวเิ คราะหร์ ายการคา้ การบนั ทกึ รายการคา้ ตามหลกั การบญั ชที รี่ บั รองท่วั ไปของธรุ กจิ บรกิ าร เจา้ ของคนเดยี วในสมดุ รายวนั ท่วั ไป สมดุ เงนิ สด 2 ช่อง ผา่ นรายการไปสมดุ บญั ชีแยกประเภทท่วั ไป

งบทดลอง กระดาษทาการชนิด 6 ชอ่ ง งบการเงนิ ปรบั ปรุง ปิ ดบญั ชีและสรปุ วงจรบญั ชี * หมายเหตุ ศกึ ษาและปฏบิ ตั บิ ญั ชีครวั เรือนตามเศรษฐกจิ พอเพียง ตารางวเิ คราะห์หลกั สูตร ( Curriculum Analysis ) พุทธพิ สิ ยั (Cognitive พฤตกิ รรม ลาดับความสาคัญ (Order ofDomain ) pคrะiแorนitนyร)ายห ่นวย (Unit Score) ที่ (Behavior) ความ ูร้ความจา ( คKวnาoมเwlข้eาใdจge ) หน่วยการเรยี นรู้ (นาCไoปmใpช้r(eAhpepnlisicoatni )on ) (Learning Unit) วิเคราะห์ ( Analysis ) สังเคราะห์ ( Synthesis ) ประเมินค่า ( Evaluation ) ทักษะพิสัย ( Psychomotor จิDตoพิmสัaยi(nรา)ยห ่นวย) (Affective ท ัDกoษmะaพิiสnัย) 1 หลกั การบญั ชีท่วั ไปและการทาบั 3 5 2 2 1 - - - - - ญชีครวั เรือน 2 การวเิ คราะหร์ ายการคา้ 351121 - - - - 3 การบนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ บญั 1 1 3 4 5 3 - - - - ชี 5 4 กระดาษทาการ รายการปรบั ปรงุ 2 1 2 3 3 2 - - - - 0 5 งบการเงนิ และการปิ ดบญั ชี 35221 - - - - -

คะแนนรายหน่วย(Unit Score) 41116 - - 0022 คะแนนสอบกลางภาค (Midterm Score) 2 0 คะแนนสอบปลายภาค(Final Score) 2 0 คะแนนจติ พสิ ยั (รายวชิ า) (Affective 2 Domain Score) 0 รวมทง้ั สนิ้ (Total) 100 การกาหนดหน่วยการเรยี นรแู้ ละสมรรถนะยอ่ ย (Course Outline and Element of Competency) หน่วย สมรรถนะรายหน่วย จานวนคาบ ที่ หน่วยการเรยี นรู้ (สมรรถนะยอ่ ย) (Period) (Unit (Learning Unit) (Element of Competency) ทฤษ ปฏบิ ั รว ฎี ติ ม ) (Theory(Practic (Total) ) al) 1 หลกั การบญั ชีท่วั ไปและ 1. 4 48 การทาบญั ชีครวั เรือน แสดงความรเู้ กยี่ วกบั การบญั ชีสา หรบั ธุรกจิ บรกิ าร 2. แสดงการเขยี นตวั เลขของหลกั กา รบญั ชี 3. บอกความหมายของสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ 4. คานวณเกยี่ วกบั สมการบญั ชี 5. จดั ทางบแสดงฐานะการเงนิ ของธุร กจิ บรกิ าร 6. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั ความหมายข องบญั ชี ครวั เรอื น

7. จดั ทาบญั ชีครวั เรอื น 8. จดั ทางบประมาณงบรายไดแ้ ละรา ยจา่ ย สว่ นบุคคล 9. มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจในหลกั ปรชั ญ าเศรษฐกจิ พอเพยี ง สามารถนาหลกั แนวคดิ หลกั ปฏบิ ตั ิ เศรษฐกจิ พอเพยี งมาบรู ณาการสกู่ ารเรยี น การสอนในวชิ าบญั ชีไดอ้ ยา่ งถกู ต้ องชดั เจน เป็ นรูปธรรม 2 การวเิ คราะหร์ ายการคา้ 10. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั 2 24 ความหมายของ รายการคา้ 11. บอกเอกสารทางการบญั ชี 12. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั การวเิ คราะห์ร ายการคา้ 13. ปฏบิ ตั งิ านไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง และมีความ ละเอยี ด รอบคอบ จดั สรรเวลาในการทางาน ทไี่ ดร้ บั มอบหมายไดอ้ ยา่ งเหมาะส ม มเี หตุ มผี ลในการแสดงความคดิ เห็น

การกาหนดหน่วยการเรียนรแู้ ละสมรรถนะยอ่ ย (Course Outline and Element of Competency)

หน่วย สมรรถนะรายหน่วย จานวนคาบ ที่ หน่วยการเรยี นรู้ (สมรรถนะยอ่ ย) (Period) (Unit (Learning Unit) (Element of Competency) ทฤษฎี ปฏบิ ั รว ) (Theor ติ ม y) (Practic (Total) al) 3 การบนั ทกึ รายการคา้ ใ 14. 10 10 20 นสมุดบญั ชี แสดงความรเู้ กยี่ วกบั ความหมาย และ ประเภทของสมุดรายวนั ขน้ั ตน้ 15. บนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ รายวนั ท่ ั วไป 16. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั ความหมาย และ ประเภทบญั ชีแยกประเภท 17. บนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ บญั ชีแย กประเภท 18. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั ความหมายง บทดลอง 19. จดั ทางบทดลองของธุรกจิ บรกิ าร 20. มีความตระหนกั ในคณุ ธรรม ความซอื่ สตั ย์ 4 กระดาษทาการ สจุ รติ ในการนามาใช้ในการบนั ทกึ 6 6 12 รายการปรบั ปรุง บญั ชีตาม หลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง 21. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั ความหมาย ของ กระดาษทาการ 22. จดั ทากระดาษทาการของธรุ กจิ บ รกิ าร 23. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั ความหมาย ของ รายการปรบั ปรงุ 24.

การกาหนดหน่วยการเรยี นรแู้ ละสมรรถนะยอ่ ย (Course Outline and Element of Competency) หน่วย หน่วยการเรยี นรู้ สมรรถนะรายหน่วย จานวนคาบ ที่ (Learning Unit) (สมรรถนะยอ่ ย) (Period) (Unit (Element of Competency) ทฤษฎี ปฏบิ ั รว ) (Theor ติ ม 29. บนั ทกึ บญั ชีเกยี่ วกบั การปิ ดบญั ชี y) (Practic (Total) al) สาหรบั ธุรกจิ บรกิ าร 5 งบการเงนิ 30. มกี จิ นิสยั ทดี่ ใี นการทางาน และการปิ ดบญั ชี ดา้ นความ รบั ผดิ ชอบ ตรงตอ่ เวลา มีความละเอียด รอบคอบ มคี วามซอื่ สตั ย์ และทางาน เป็ นทมี และสาเร็จผลตามหลกั ปรั ชญา เศรษฐกจิ พอเพยี ง รวม (Total) 26 26 52 สอบกลางภาค (Midterm) 4 คาบ สอบปลายภาค(Final) 4 คาบ รวมเวลาเรียนทง้ั หมด(Total period) 60 คาบ

กาหนดการสอน ( Course Outline ) สปั ดา วนั /เดือน/ปี คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ (Remark ห์ (DD/MM/Y (Perio (Topics) (Modul Y) d) s) e) 1 7-11 ม.ิ ย.64 1-4 ปฐมนิเทศรายวชิ า แจง้ จดุ ประสงค์รายวชิ า เกณฑก์ าร วดั ผลประเมนิ ผล และขอ้ ควรปฏบิ ตั ใิ นการจดั การเรียน การสอน 1.1 ความรเู้ บ้ืองตน้ เกยี่ วกบั การบญั ชี 1.1.1 ประวตั คิ วามเป็ นมาของการบญั ชี 1.1.2 ความหมายและจดุ ประสงค์ของการบญั ชี 1.1.3 ประโยชน์ของขอ้ มลู การบญั ชี 1.1.4 ขอ้ สมมตฐิ านตามแมบ่ ทการบญั ชี 1.1.5 การเขยี นตวั เลขตามหลกั การทาบญั ชี 2 14-18 5 – 8 1.2 ม.ิ ย.64 สมการบญั ชีและงบแสดงฐานะการเงนิ 1.2.1 ความหมายของสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ 1.2.2 สมการบญั ชี ทดสอบ 1.1-1.2

1.2.3 งบแสดงฐานะการเงนิ 5 คะแนน 1.3 บญั ชีครวั เรอื นตามเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1.3.1 ความหมายของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1.3.2 การจดั ทาบญั ชีครวั เรอื น 1.3.3 การจดั ทางบประมาณสว่ นบุคคล 3 21-25 ม.ิ ย. 9 – 2.1 รายการคา้ 64 12 2.1.1 ความหมายและลกั ษณะของรายการคา้ 2.1.2 เอกสารประกอบการลงบญั ชี 2.2 หลกั การวเิ คราะหร์ ายการคา้ 2.2.1 การวเิ คราะห์เกยี่ วกบั สนิ ทรพั ย์ 2.2.2 การวเิ คราะห์เกยี่ วกบั หนี้สนิ ทดสอบ 2.1-2.2 2.2.3 5 คะแนน การวเิ คราะห์เกยี่ วกบั สว่ นของเจา้ ของ

กาหนดการสอน ( Course Outline ) สปั ดา วนั /เดอื น/ปี คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ (Remark ห์ (DD/MM/Y (Perio (Topics) (Modul Y) d) s) e) 4 28 ม.ิ ย.-2 13 – 3.1 16 การบนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ รายวนั ขน้ั ต้ ก.ค.64 น 3.1.1 ความหมายและประเภทของสมดุ รายวนั ข้ั นตน้ 3.1.2 รูปแบบของสมุดรายวนั ท่วั ไป 3.1.3 วธิ กี ารบนั ทกึ รายการในสมดุ รายวนั ท่วั ไป 5 5-9 ก.ค. 64 17 – 3.1.4 20 การบนั ทกึ รายการเปิ ดบญั ชีในสมดุ รายวนั ท่วั ไป 6 12-16 ก.ค. 21 – 3.1.5 ทดสอบ 64 24 การบนั ทกึ บญั ชีในสมดุ รายวนั ท่วั ไปเมอื่ 3.1 10 เมอื่ เรม่ิ รอบระยะเวลาบญั ชีใหม่ คะแนน 7 19-23 ก.ค. 25 – สอบกลางภาคเรยี นที่ 1/2564 20 64 28 คะแนน 8 26-30 ก.ค. 29 – 3.2 การบนั ทกึ บญั ชีแยกประเภท 64 32 3.2.1 ความหมายและประเภทของบญั ชี แยกประเภท 3.2.2 รูปแบบของบญั ชีแยกประเภทท่วั ไป 3.2.3 ผา่ นรายการไปยงั บญั ชีแยกประเภทท่วั ไ ป

9 2-6 ส.ค. 64 33 – 3.3 36 การจดั หมวดหมแู่ ละกาหนดเลขทบี่ ญั ชี 3.3.1 การจดั หมวดหมบู่ ญั ชี 3.3.2 การกาหนดเลขทบี่ ญั ชี 3.4 งบทดลอง 3.4.1 ความหมายของงบทดลอง ทดสอบ 3.2- 3.4 3.4.2 การจดั ทางบทดลอง 5 คะแนน กาหนดการสอน ( Course Outline ) สปั ดา วนั /เดอื น/ปี คาบที่ รายการสอน หมายเหตุ (Remark ห์ (DD/MM/Y (Perio (Topics) (Modul Y) d) s) e) ทดสอบ 10 9-13 ส.ค. 64 37 – 4.1 กระดาษทาการ 6 ช่อง 4.1 40 5 คะแนน 4.1.1 รูปแบบของกระดาษทาการ 4.1.2 วธิ กี ารจดั ทากระดาษทาการ 11 16-20 41 – 4.1.3 การจดั ทากระดาษทาการ 6 ส.ค.64 44 ช่อง 12 23-27 45 - 4.2 รายการปรบั ปรงุ ส.ค.64 48 4.2.1 ความหมายและวตั ถุประสงคข์ องการปรั บปรงุ 4.2.2 การปรบั ปรงุ รายการเกยี่ วกบั คา่ ใช้จา่ ย 4.2.3 การปรบั ปรุงรายการเกยี่ วกบั รายได้ 4.2.4 การปรบั ปรุงวสั ดุสานกั งานใช้ไป

4.2.5 การปรบั ปรงุ คา่ เสอื่ มราคา ทดสอบ 4.2.6 4.2 การปรบั ปรุงคา่ เผอื่ หน้ืสงสยั จะสญู 5 คะแนน 13 30 ส.ค.-3 49 - 5.1 งบการเงนิ ก.ย.64 52 5.1.1 ความหมายและรปู แบบของงบการเงนิ 5.1.2 การจดั ทางบกาไรขาดทนุ 5.1.3 การจดั ทางบแสดงฐานะการเงนิ 14 6-10 ก.ย. 64 53 - 5.2 การปิ ดบญั ชี 56 5.2.1 ทดสอบ การบนั ทกึ รายการปิ ดบญั ชีในสมดุ รายวนั 5.1-5.2 ท่วั ไป 5.2.2 5 คะแนน การบนั ทกึ รายการปิ ดบญั ชีในบญั ชี แยกประเภท 15 13-17 ก.ย. 57 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 20 64 60 คะแนน แผนการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน สปั ดาหท์ ี่ 1 วนั /เดือน/ปี 7 - 11 ม.ิ ย. 64 รหสั วชิ า 30200-0001 ชื่อวชิ า การบญั ชีเบอื้ งตน้ หน่วยที่ 1 ชื่อเรอื่ ง ความรเู้ บอ้ื งตน้ เกยี่ วกบั การบญั ชี จานวน 4 คาบ รายการสอน (Topics)

1.1.1ประวตั คิ วามเป็ นมาของการบญั ชี 1.1.2ความหมายและจดุ ประสงคข์ องการบญั ชี 1.1.3ประโยชน์ของขอ้ มูลการบญั ชี 1.1.4ขอ้ สมมตฐิ านตามแมบ่ ทการบญั ชี 1.1.5การเขยี นตวั เลขตามหลกั การทาบญั ชี สาระสาคญั (Main Idea) ประวตั คิ วามเป็ นมาดา้ นการบญั ชี สาหรบั ในประเทศไทยการบญั ชีเรม่ิ ตน้ เมอื่ มกี ารเปลยี่ นแปลงการปกครอง พศ 2575 เป็ นการสง่ ผลสภาพเศรษฐกจิ ไดม้ กี ารจดั เก็บภาษี จงึ ตอ้ งใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกจิ ตอ้ งจดั ทาบญั ชี ความหมาย และ จดุ ประสงคก์ ารบญั ชี การบญั ชี (Accounting) หมายถงึ การจดบนั ทกึ ขอ้ มูลทางการเงนิ เก็บรวบรวมนามาจาแนก วเิ คราะห์ จดั หมวดหมู่ และสรุปผลเพอื่ จดั ทารายงานทางการเงนิ โดยใชห้ น่วยวดั เป็ นเงนิ ตรา ประโยชน์ขอ้ มลู ทางการบญั ชี ธรุ กจิ จะไดท้ ราบฐานะทางการเงนิ และผลการดาเนินงานของกจิ การ ขอ้ สมมตฐิ านทางการบญั ชี การรวบรวมขอ้ มูลทางการบญั ชีเพอื่ ประโยชน์ในการบรหิ ารงานของกจิ การไดม้ กี า รยดึ ถอื หลกั เกณฑ์ การเขยี นตวั เลขตามหลกั การทาบญั ชี จะตอ้ งเขยี นตวั เลขใหต้ รงหลกั และมีเครอื่ งหมายประกอบตวั เลขสามหลกั และถา้ เขยี นตวั เลขผดิ ใหข้ ดี ฆา่ และเซ็นชื่อกากบั สมรรถนะอาชีพรายหน่วย (Competency) อธบิ ายความรเู้ บ้อื งตน้ เกยี่ วกบั การบญั ชี จดุ ประสงคท์ ่วั ไป (Objectives) รแู้ ละเขา้ ใจความรเู้ บอ้ื งตน้ เกยี่ วกบั การบญั ชี

จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤตกิ รรม (Behavioral Objectives) / บรู ณาการคุณธรรมจรยิ ธรรมและเศรษฐกจิ พอเพียง 1. อธบิ ายประวตั คิ วามเป็ นมาของการบญั ชีได้ 2. อธบิ ายความหมาย และจดุ ประสงคข์ องการบญั ชีได้ 3. บอกประโยชน์ของขอ้ มูลการบญั ชีได้ 4. อธบิ ายขอ้ สมมตฐิ านตามแมบ่ ทการบญั ชีได้ 5. แสดงการเขยี นตวั เลขตามหลกั การทาบญั ชีได้ 6. ปฏบิ ตั งิ านไดถ้ กู ตอ้ ง และสาเร็จภายในเวลาทกี่ าหนดอยา่ งมีเหตผุ ล และตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง มคี วามรบั ผดิ ชอบและมเี จตคตทิ ดี่ ตี อ่ วชิ าชีพ เนื้อหาสาระ (Content) ประวตั คิ วามเป็ นมาดา้ นการบญั ชี สาหรบั ในประเทศไทยการบญั ชีเรมิ่ ตน้ เมอื่ มีการเปลยี่ นแปลงการปกครอง พ.ศ 2575 เป็ นการสง่ ผลสภาพเศรษฐกจิ ไดม้ กี ารจดั เก็บภาษี จงึ ตอ้ งใหผ้ ปู้ ระกอบธุรกจิ ตอ้ งจดั ทาบญั ชี

ความหมาย และ จุดประสงค์ของการบญั ชี การบญั ชี (Accounting) หมายถงึ การจดบนั ทกึ ขอ้ มลู ทางการเงนิ เก็บรวบรวมนามา จาแนก วเิ คราะห์ จดั หมวดหมู่ และสรุปผล เพอื่ จดั ทารายงานทางการเงนิ โดยใชห้ น่วยวดั เป็ นเงนิ ตรา จุดประสงคข์ องการจดั ทาบญั ชี 1. เพอื่ ใหท้ ราบผลการดาเนินงานของธุรกจิ ทผี่ า่ นมา 2. เพอื่ ใหท้ ราบฐานะการเงนิ ของกจิ การ 3. เพอื่ ใช้ในการควบคุมดแู ลรกั ษาสนิ ทรพั ย์ 4. เพอื่ ใชเ้ ป็ นขอ้ มลู ในการวางแผนการดาเนนิ งานในอนาคต 5. เพอื่ ประเมนิ ประสทิ ธภิ าพของฝ่ ายบรหิ าร 6. เพอื่ ใช้เป็ นขอ้ มูลในการคานวณภาษีตา่ ง ๆ 7. เพอื่ ใหเ้ ป็ นไปตามกฎหมายกาหนด ประโยชน์ของขอ้ มูลการบญั ชี 1. เป็ นเครอื่ งมือในการตดั สนิ ใจ การวางแผนในอนาคตของผบู้ รหิ ารไดถ้ กู ตอ้ ง 2. ชว่ ยในการตดิ ตามผล และการควบคุมการปฏบิ ตั งิ านของพนกั งาน รวมถงึ การแกไ้ ขปรบั ปรงุ การดาเนินงานของธรุ กจิ 3. ชว่ ยใหข้ อ้ มลู แกเ่ จา้ หนี้ในการพจิ ารณาการใหก้ ยู้ ืมเงนิ 4. ชว่ ยใหบ้ คุ คลผสู้ นใจท่วั ไปมีขอ้ มูลในการพจิ ารณาตดั สนิ ใจในการลงทนุ 5. เป็ นประโยชน์ตอ่ รฐั บาลในการจดั ทาตวั เลขขอ้ มลู เศรษฐกจิ ในภาพรวม เน้ือหาสาระ (Content) ขอ้ สมมตฐิ านตามแมบ่ ทการบญั ชี 1. เกณฑ์คงคา้ ง 2. เกณฑด์ าเนินงานตอ่ เนื่อง

รูปแบบของธรุ รกจิ ทตี่ อ้ งจดั ทาบญั ชี มี 3 รูปแบบ 1. กจิ การเจา้ ของคนเดยี ว เป็ นกจิ การขนาดเล็กมีบุคคลเดยี วทเี่ ป็ นเจา้ ของ 2. หา้ งหนุ้ สว่ น ประกอบดว้ ย หา้ งหนุ้ สว่ นหามญั และหา้ งหนุ้ สว่ นจากดั 3. บรษิ ทั จากดั และบรษิ ทั มหาชนจากดั การเขยี นตวั เลขตามหลกั การทาบญั ชี จะตอ้ งเขยี นตวั เลขใหต้ รงหลกั และมีเครอื่ งหมายประกอบตวั เลขสามหลกั และถา้ เขยี นตวั เลขผดิ ใหข้ ดี ทบั และเซ็นชื่อกากบั สอนหลกั การเศรษฐกจิ พอเพยี งในเงอื่ นไขความรเู้ กยี่ วกบั การใช้ชีวติ ประ จาวนั โดยนาหลกั การบญั ชี ทผี่ เู้ รยี นไดเ้ รียนไปประยกุ ต์ใช้ใหม้ หี ลกั ในการรบั -จา่ ยแตล่ ะวนั ใหเ้ พยี งพอ กจิ กรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผเู้ รยี นเป็ นสาคญั ขน้ั นา (Introduction) 1. ครผู สู้ อนทาความรจู้ กั กบั ผเู้ รียนโดย - แจง้ จดุ ประสงค์ - แจง้ หลกั เกณฑก์ ารวดั ผล ประเมนิ ผล - แจง้ หลกั เกณฑ์ขอ้ ปฏบิ ตั ิ ทผี่ เู้ รยี นพงึ กระทา

- ผสู้ อนทกั ทายผเู้ รยี นเพอื่ สรา้ งความเป็ นกนั เอง 2. นาเขา้ สกู่ ระบวนการเรียนการสอนโดยซกั ถามเพอื่ วดั ความรกู้ อ่ นเรยี นและใชแ้ บบทดสอบกอ่ นเรยี น ขน้ั กจิ กรรมการเรียนการสอน (Activities) 1. ใหผ้ เู้ รยี นทาแบบประเมนิ ผลการเรยี นรกู้ ่อนเรียนและเฉลย 2. ใหผ้ เู้ รยี นศกึ ษาเนื้อหาจากเอกสาร (หนงั สอื เรยี น) 3. ใหผ้ เู้ รยี นรว่ มทากจิ กรรมโดยการศกึ ษาคน้ ควา้ ในเรอื่ งของรูปแบบธุรกจิ เ จา้ ของคนเดยี ว พรอ้ มยกตวั อยา่ งประกอบและนาเสนอความรหู้ น้าชน้ั เรยี น 4. ครูผสู้ อนตง้ั คาถามโดยการสมุ่ ถามผเู้ รยี นหลงั จากฟงั การนาเสนอความรแู้ ตล่ ะกลมุ่ แลว้ 5. ครผู สู้ อนอธบิ ายประวตั คิ วามเป็ นมาของการบญั ชี ความหมาย ประโยชน์ วตั ถุประสงค์ ขอ้ สมมตฐิ านของการบญั ชี รูปแบบธุรกจิ การเขยี นตวั เลขตามหลกั การทาบญั ชี พรอ้ มสมุ่ ถามผเู้ รยี น เป็ นรายบคุ คล 6. ผเู้ รยี นจดั ทาใบงานและแบบประเมนิ ผลการเรียนรหู้ ลงั เรยี นเป็ นรายบุคคล เพอื่ เป็ นการประมวล ความรทู้ ไี่ ดจ้ ากการเรียนการสอน ขน้ั สรุป (Conclusion) 1. ผเู้ รียนและครูผสู้ อนรว่ มกนั สรปุ เน้ือหา 2. ทาแบบทดสอบหลงั เรียนเป็ นการตอบคาถาม สอื่ การเรยี นการการสอน (Instructional Media) 1. แบบประเมนิ ผลการเรียนรกู้ อ่ นเรียนและหลงั เรียน 2. ใบความรเู้ พม่ิ เตมิ คาศพั ท์ 3. ใบงาน แบบฝึ กปฎบิ ตั ิ 1 ชุด เรอื่ งความรเู้ บอ้ื งตน้ เกยี่ วกบั การบญั ชี

งานทมี่ อบหมาย (Assignments) ผเู้ รยี นศกึ ษาเน้ือหามาลว่ งหน้า และทาแบบฝึ กหดั ทา้ ยบท หนงั สอื อา้ งองิ (References) สุมาลี เกตรุ ามฤทธ.ิ์ หลกั การบญั ชีเบื้องตน้ 1. กรุงเทพฯ : ศนู ย์สง่ เสรมิ อาชีวะ, 2558. วไิ ล นครสุวรรณ. หลกั การบญั ชีเบอ้ื งตน้ 1. กรุงเทพฯ : พฒั นาวชิ าการ(2535), 2558. การวดั ผล และการประเมนิ ผล (Evaluation) เครอื่ งมอื วดั (Tools) เกณฑก์ ารประเมนิ (Criteria) 1. โจทยพ์ เิ ศษ/ใบงาน 1. 2. แบบฝึ กหดั ทา้ ยบท ผเู้ รียนทาโจทยพ์ เิ ศษ/ใบงานผา่ นเกณฑ์ 80% 2. ผเู้ รยี นทาแบบฝึ กหดั ทา้ ยบทผา่ นเกณฑ์ 80% บนั ทกึ หลงั การสอน (Teaching Record) สปั ดาหท์ .ี่ ............... วนั /เดอื น /ปี .....................................................

ผลการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน (Result of Topics) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ปญั หาจากการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน (Teacher’s comment) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… แนวทางการแกป้ ญั หา (Guideline for Improvement) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… แผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน สปั ดาหท์ ี่ 2 วนั /เดอื น/ปี 14 - 18 ม.ิ ย. 64 รหสั วชิ า 30200-0001 ชือ่ วชิ า การบญั ชีเบอ้ื งตน้ หน่วยที่ 1 ชือ่ เรอื่ ง สมการบญั ชีและงบแสดงฐานะการเงนิ จานวน 4 คาบ บญั ชีครวั เรือนตามเศรษฐกจิ พอเพยี ง รายการสอน (Topics) 1.2.1ความหมายของสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ 1.2.2สมการบญั ชี 1.2.3งบแสดงฐานะการเงนิ 1.3.1 ความหมายของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1.3.2 การจดั ทาบญั ชีครวั เรือน 1.3.3 การจดั ทางบประมาณสว่ นบคุ คล สาระสาคญั (Main Idea) สนิ ทรพั ย์ ( Assets ) หมายถงึ สงิ่ ทมี่ ีมูลคา่ เป็ นตวั เงนิ ชึ่งบคุ คลหรือกจิ การเป็ นเจา้ ของโดยถูกตอ้ ง ตามกฏหมาย หน้ีสนิ (Liabilities ) หมายถงึ จานวนเงนิ ทีบ่ คุ คลหรือกจิ การเป็ นหนี้บคุ คลหรอื กจิ การอนื่ ช่ึงจะตอ้ ง ชาระในภายหน้าตามระยะเวลาแหง่ หน้ีทตี่ กลงกนั ไว้ สว่ นของเจา้ ของ (Owner’ s Equity) หมายถงึ สทิ ธคิ วามเป็ นเจา้ ของสนิ ทรพั ยท์ แี่ ทจ้ รงิ สมการบญั ชี (Accounting Equation) หมายถงึ สมการทแี่ สดงถงึ ความสมั พนั ธข์ องสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ โดยเขยี นเป็ นสญั ลกั ษณ์ คือ สนิ ทรพั ย์ = หนี้สนิ + สว่ นของเจา้ ของ

งบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of Financial Positoin) คอื งบทแี่ สดงองคป์ ระกอบทเี่ กยี่ วขอ้ งโดย ตรงกบั การวดั ฐานะการเงนิ คือ สนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ เศรษฐกจิ พอเพยี ง (Sufficiency Economic) เป็ นปรชั ญาช้ีถงึ แนวการดารงอยู่และปฏบิ ตั ติ นของประชาชนในทกุ ระดบั ตง้ั แตร่ ะดั บครอบครวั ระดบั ชุมชนจนถงึ ระดบั รรฐั การจดั ทาบญั ชคี รวั เรอื น คือ การจดบนั ทกึ ขอ้ มลู เกยี่ วกบั เงอื่ นไขปจั จยั ในการดารงชีวติ ของตนเอง ครอบครวั ชุมชนและประเทศทไี่ ดจ้ ากการบนั ทกึ จะเป็ นตวั บง่ ชี้อดตี ปจั จุบนั และอนาคตของชีวติ การจดั ทางบประมาณสว่ นบุคคล เป็ นการวางแผนการประมาณรายไดร้ ายจา่ ยลว่ งหน้าเพอื่ จดั สรรเงนิ ทมี่ ีอยอู่ ยา่ งจากดั ใหป้ ระสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย สมรรถนะอาชีพรายหน่วย (Competency) อธบิ ายความหมายของสนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ สมการบญั ชี งบแสดงฐานะการเงนิ และการทาบญั ชคี รวั เรือนตามเศรษฐกจิ พอเพยี ง จุดประสงคท์ ่วั ไป (Objectives) รแู้ ละเขา้ ใจสมการบญั ชีและงบแสดงฐานะการเงนิ และการจดั ทาบญั ชีครวั เรือนตามเศรษฐกจิ พอเพยี ง จุดประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม (Behavioral Objectives) / บรู ณาการคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1. อธบิ ายความหมายของสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และ สว่ นของเจา้ ของได้ 2. อธบิ ายความหมายสมการบญั ชีและงบแสดงฐานะการเงนิ ได้ 3. แสดงการจดั ทางบแสดงฐานะการเงนิ ได้ 4. อธบิ ายความหมายของเศรษฐกจิ พอเพยี งได้ 5. อธบิ ายและทาบญั ชีครวั เรอื นได้ 6. จดั ทางบประมาณสว่ นบคุ คลได้ 7. ปฏบิ ตั งิ านไดถ้ กู ตอ้ ง และสาเร็จภายในเวลาทกี่ าหนดอยา่ งมีเหตผุ ล และตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง มคี วามรบั ผดิ ชอบและมีเจตคตทิ ดี่ ตี อ่ วชิ าชีพ

เน้ือหาสาระ (Content) ความหมายของสนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ สนิ ทรพั ย์ (Assets) หมายถงึ สงิ่ ทมี่ มี ลู คา่ ทสี่ ามารถตีราคาเป็ นตวั เงนิ ได้ ซง่ึ มที ง้ั สงิ่ ทีม่ ีตวั ตนและไมม่ ตี วั ตน ทีบ่ คุ คลหรอื กจิ การเป็ นเจา้ ของ หรอื มสี ทิ ธคิ รอบครองโดยถกู ตอ้ งตามกฎหมาย ไดแ้ ก่ เงนิ สด เงนิ ฝากธนาคาร สนิ คา้ วสั ดุสานกั งาน ลกู หน้ี เครอื่ งใชต้ า่ ง ๆ อาคาร ทดี่ นิ ประเภทของสนิ ทรพั ย์ 7.1 สนิ ทรพั ยห์ มนุ เวยี น เป็ นสนิ ทรพั ยท์ มี่ สี ภาพคลอ่ งเปลยี่ นเป็ นตวั เงนิ ไดภ้ ายในระยะเวลา 1 ปี 7.2 สนิ ทรพั ยไ์ มห่ มุนเวยี น เป็ นสนิ ทรพั ยท์ มี่ อี ายกุ ารใช้งานเกนิ กวา่ 1 ปี ขน้ึ ไป หน้ีสนิ (Liability) หมายถงึ จานวนเงนิ ทบี่ คุ คลหรือกจิ การมภี าระผกู พนั ทจี่ ะตอ้ งจา่ ยใหบ้ คุ คลหรือกจิ การอื่น เช่น เจา้ หนี้การคา้ คา่ ใชจ้ า่ ยคา้ งจา่ ย เงนิ กู้ ประเภทหน้ีสนิ 1.1 หน้ีสนิ หมนุ เวยี น ภาระผกู พนั ไมเ่ กนิ 1 ปี เชน่ เจา้ หนี้ เงนิ เบกิ เกนิ บญั ชี ฯลฯ 1.2 หนี้สนิ ไมห่ มนุ เวียน ภาระผกู พนั เกนิ กวา่ 1 ปี เชน่ เงนิ กู้ สว่ นของเจา้ ของ (Owner’s Equity or Proprietorship) หมายถงึ สทิ ธหิ รือกรรมสทิ ธคิ์ วามเป็ นเจา้ ของทีแ่ ทจ้ รงิ ในสนิ ทรพั ย์ สมการบญั ชี (Accounting Equation) เป็ นสมการทแี่ สดงถงึ ความสมั พนั ธข์ องสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ

และสว่ นของเจา้ ของ ซง่ึ ความสมั พนั ธด์ งั กลา่ วจะตอ้ งสมดุลกนั อยูเ่ สมอ สมการบญั ชี : A = L + OE งบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of Financial Positoin) คือ งบทแี่ สดงองค์ประกอบทเี่ กยี่ วขอ้ งโดย ตรงกบั การวดั ฐานะการเงนิ คอื สนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ การจดั ทางบแสดงฐานะการเงนิ ทาได้ 2 แบบ คอื 1. แบบบญั ชี (Account Form) จะแบง่ ออกเป็ น 2 ดา้ น คือ ดา้ นซ้าย แลดงสนิ ทรพั ย์ ดา้ นขวาแสดงหนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ ทง้ั สองดา้ นจะตอ้ งเทา่ กนั 2. แบบรายงาน (Report Form) เนื้อหาสาระ (Content) ความหมายของเศรษฐกจิ พอเพยี ง เศรษฐกจิ พอเพยี ง (Sufficiency Economic) เป็ นปรชั ญาทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั มีพระราชดารสั ชี้แนะแนวทางการดาเนิ นชีวติ แกพ่ สกนกิ รชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี ตง้ั แตก่ อ่ นเกดิ วกิ ฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ และเมอื่ ภายหลงั ไดท้ รงเน้นยา้ แนวทางการแกไ้ ขเพอื่ ใหร้ อดพน้ และสามารถดารงอยไู่ ดอ้ ยา่ งม่นั คงและย่งั ยนื ภายใตก้ ระแสโลกาภวิ ฒั น์และความเป ลยี่ นแปลงตา่ งๆ การจดั ทาบญั ชคี รวั เรือน การทาบญั ชคี รวั เรือน คือ การจดบนั ทกึ ขอ้ มลู เกยี่ วกบั เงอื่ นไขปจั จยั ในการดารงชีวติ ของตนเอง ครอบครวั ชุมชนและประเทศขอ้ มูลทไี่ ดจ้ ากการบนั ทกึ จะเป็ นตวั บง่ ช้ีอดตี ปจั จบุ นั และอนาคตของชีวติ สามารถนาขอ้ มลู อดตี มาบอกปจั จบุ นั และอนาคตได้ ขอ้ มลู ทบี่ นั ทกึ ไวจ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การวางแผนชีวติ และกจิ กรรมตา่ งๆในชีวติ ครอบครวั ชุมชุนและประเทศได้ การจดั ทางบประมาณสว่ นบคุ คล งบประมาณ (Budjets) เป็ นการวางแผนการประมาณรายไดร้ ายจา่ ยลว่ งหน้าเพอื่ จดั สรรเงนิ ทมี่ อี ยอู่ ยา่ งจากั ดใหป้ ระสบความสาเร็จตามเป้ าหมาย

โดยการจดั ทางบประมาณรายไดแ้ ละงบประมาณรายจา่ ยรายเดือนรายปี เพอื่ ควบคุมคา่ ใชจ้ า่ ยตา่ งๆ ใหอ้ ยใู่ นกรอบงบประมาณทไี่ ดก้ าหนดก็จะมีเงนิ เหลอื พอใช้ ซงึ่ เงนิ น้ีก็จะเป็ นเงนิ ออมตอ่ ไปในอนาคต หลกั เกณฑ์ในการทางบประมาณ มดี งั นี้ 1. วางเป้ าหมายทเี่ ป็ นไปได้ คอื เป้ าหมายทกี่ าหนดไวน้ น้ั ตอ้ งสามารถปฏบิ ตั ไิ ด้ ซงึ่ การทางบประมาณนน้ั เป็ นการวางแผนระยะสน้ั ทางการเงนิ ใหป้ ระสบค วามสาเร็จและทาใหเ้ กดิ การออม 2. งา่ ยแกก่ ารเขา้ ใจและมคี วามคลอ่ งตวั ในการนาไปใช้ สามารถปรบั ปรุงเปลยี่ นแปลงแกไ้ ขไดต้ ามสถานการณ์ 3. ควบคุมคา่ ใช้จา่ ยตา่ งๆใหอ้ ยใู่ นขอบเขตทไี่ ดก้ าหนดไวต้ ามเป้ าหมาย กจิ กรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ ผเู้ รยี นเป็ นสาคญั ขน้ั นา (introduction) 1. ครูผสู้ อนทกั ทายผเู้ รียน และเช็คชือ่ เขา้ เรยี น 2. ครูผสู้ อนพดู คยุ กบั นกั เรยี นในเรอื่ งทนี่ กั เรยี นสนใจตามสภาพของหอ้ งเรยี นนน้ั ๆ 3. ครูผสู้ อนแจง้ เรอื่ งทจี่ ะเรยี นและจุดประสงค์และซกั ถามความรเู้ ดมิ โดยการ สมุ่ ถาม ขน้ั กจิ กรรมการเรยี นการสอน (Activities) 1. ใหผ้ เู้ รยี นไดย้ กตวั อยา่ งสนิ ทรพั ยโ์ ดยการสมุ่ เป็ นรายบคุ คล 2. ใหผ้ เู้ รียนศกึ ษาเนื้อหาในเรอื่ งของสนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ แตล่ ะประเภทเพอื่ ให้

ผเู้ รยี นไดท้ ราบความหมาย 3. ครผู สู้ อนอธบิ ายเพมิ่ เตมิ ในเรอื่ งความหมายของ สนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ และสมุ่ ถาม ผเู้ รยี นเป็ นรายบคุ คล โดยบรู ณาการกบั วชิ าคณิตศาสตร์ 4. ครผู สู้ อนอธบิ ายเน้ือหาในหวั ขอ้ ความหมายของสมการบญั ชี และงบแสดงฐานะการเงนิ 5. ใหผ้ เู้ รยี นศกึ ษาเน้ือหาตามทคี่ รูผสู้ อนอธบิ ายและตวั อยา่ งบนกระดาน 6. ครผู สู้ อนยกตวั อยา่ งการเขียนสมการบญั ชีและการแกส้ มการ โดยบูรณาการกบั วชิ าคณติ ศาสตร์ 7. ผเู้ รยี นจดั ทาใบงานและแบบฝึ กหดั ทา้ ยบท ขน้ั สรุป (Conclusion) 1. ผเู้ รียนและครผู สู้ อนรว่ มกนั สรุปเน้ือหา 2. ผเู้ รยี นและครูผสู้ อนรว่ มกนั เฉลยแบบฝึ กหดั สอื่ การเรียนการการสอน (Instructional Media) 1. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรกู้ อ่ นเรยี นและหลงั เรยี น 2. เอกสารใบความรบู้ รรจุเนื้อหาสรุป งานทมี่ อบหมาย (Assignments) ผเู้ รียนศกึ ษาเน้ือหามาลว่ งหน้า และทาแบบฝึ กหดั ทา้ ยบท หนงั สอื อา้ งองิ (References) สุมาลี เกตรุ ามฤทธ.ิ์ หลกั การบญั ชีเบือ้ งตน้ 1. กรงุ เทพฯ : ศูนย์สง่ เสรมิ อาชีวะ, 2558. วไิ ล นครสุวรรณ. หลกั การบญั ชีเบอ้ื งตน้ 1. กรุงเทพฯ : พฒั นาวชิ าการ(2535), 2558.

การวดั ผล และการประเมนิ ผล (Evaluation) เครอื่ งมอื วดั (Tools) เกณฑก์ ารประเมนิ (Criteria) 1. โจทยพ์ เิ ศษ/ใบงาน 1. ผเู้ รียนทาโจทยพ์ เิ ศษ/ใบงานผา่ นเกณฑ์ 80% 2. แบบฝึ กหดั 2. ผเู้ รยี นทาแบบฝึ กหดั ผา่ นเกณฑ์ 80% 3. ทดสอบยอ่ ย 3. ผเู้ รียนทาแบบทดสอบยอ่ ยผา่ นเกณฑ์ 60% บนั ทกึ หลงั การสอน (Teaching Record) สปั ดาหท์ .ี่ ............... วนั /เดือน /ปี ..................................................... ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน (Result of Topics) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ปญั หาจากการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน (Teacher’s comment) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… แนวทางการแกป้ ญั หา (Guideline for Improvement) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

แผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน สปั ดาหท์ ี่ 3 วนั /เดอื น/ปี 21 - 25 ม.ิ ย. 64 รหสั วชิ า 30200-0001 ชื่อวชิ า การบญั ชีเบ้อื งตน้ หน่วยที่ 2 ชื่อเรอื่ ง รายการคา้ /หลกั การวเิ คราะห์รายการคา้ จานวน 4 คาบ รายการสอน (Topics) 2.1.1 ความหมายและลกั ษณะของรายการคา้ 2.1.2 เอกสารประกอบการลงบญั ชี 2.2.1 การวเิ คราะหเ์ กยี่ วกบั สนิ ทรพั ย์ 2.2.2 การวเิ คราะห์เกยี่ วกบั หนี้สนิ 2.2.3 การวเิ คราะห์เกยี่ วกบั สว่ นของเจา้ ของ สาระสาคญั (Main Idea) รายการคา้ คือ การดาเนนิ งานทางการคา้ ทที่ าใหเ้ กดิ การโอนเงนิ หรือสงิ่ ทมี่ มี ลู คา่ เป็ น ระหวา่ งกจิ การ กบั บุคคลภายนอก ลกั ษณะของรายการคา้ จะตอ้ งเป็ นรายการทมี่ จี านวนเงนิ เขา้ มาเกยี่ วขอ้ ง เอกสารประกอบการลงบญั ชี การบนั ทกึ รายการบญั ชีจะตอ้ งมีหลกั ฐานประกอบการบนั ทกึ รายการ หลกั ฐานประกอบการ บนั ทกึ รายการบญั ชี ไดแ้ ก่ เอกสาร ซง่ึ ใช้บนั ทกึ เหตกุ ารณ์ทางการคา้ ทีเ่ กดิ ขน้ึ ในธรุ กจิ เอกสารประกอบการบนั ทกึ บญั ชีตอ้ งเป็ นเอกสารทถี่ กู ตอ้ งตามกฎหมาย การวเิ คราะหร์ ายการคา้ คือ การพจิ ารณารายการทเี่ กดิ ขน้ึ ในธุรกจิ วา่ เป็ นรายการทกี่ อ่ ใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลงใน สนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ หรอื สว่ นของเจา้ ของอยา่ งไร ซง่ึ รายการคา้ จะกอ่ ใหเ้ กดิ การเปลีย่ นแปลง คือ สนิ ทรพั ยเ์ พม่ิ สนิ ทรพั ย์ลด หน้ีสนิ เพม่ิ หนี้สนิ ลด สว่ นของเจา้ ของเพมิ่ สว่ นของเจา้ ของลด การวเิ คราะห์สนิ ทรพั ย์ กรณีทเี่ กยี่ วกบั สนิ ทรพั ย์ เพมิ่ และลด อาจจะกระทบกบั หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ การวเิ คราะห์รายการคา้ คอื การพจิ ารณารายการทเี่ กดิ ขนึ้ ในธุรกจิ วา่ เป็ นรายการทกี่ อ่ ใหเ้ กดิ การเปลีย่ นแปลงใน สนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ หรอื สว่ นของเจา้ ของอยา่ งไร ซง่ึ รายการคา้ จะกอ่ ใหเ้ กดิ การเปลีย่ นแปลง คือ สนิ ทรพั ยเ์ พม่ิ สนิ ทรพั ย์ลด หน้ีสนิ เพม่ิ หนี้สนิ ลด สว่ นของเจา้ ของเพม่ิ สว่ นของเจา้ ของลด การวเิ คราะหห์ น้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของ กรณีทเี่ กยี่ วกบั สนิ ทรพั ย์ เพมิ่ และลด อาจจะกระทบกบั หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ

สมรรถนะอาชีพรายหน่วย (Competency) วเิ คราะห์รายการคา้ แตล่ ะรายการ จดุ ประสงค์ท่วั ไป (Objectives) รแู้ ละเขา้ ใจรายการคา้ และหลกั การวเิ คราะหร์ ายการคา้ จดุ ประสงค์เชงิ พฤตกิ รรม (Behavioral Objectives) / บรู ณาการคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1. อธบิ ายความหมายและลกั ษณะรายการคา้ ทางการบญั ชีได้ 2. อธบิ ายเอกสารประกอบการลงบญั ชีไดถ้ ูกตอ้ ง 3. อธบิ ายหลกั การวเิ คราะหร์ ายการคา้ ได้ 4. ปฏบิ ตั งิ านไดถ้ กู ตอ้ ง และสาเร็จภายในเวลาทกี่ าหนดอยา่ งมีเหตผุ ล และตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง มีความรบั ผดิ ชอบและมเี จตคตทิ ดี่ ตี อ่ วชิ าชีพ

เนื้อหาสาระ (Content) ความหมายและลกั ษณะของรายการคา้ รายการคา้ หมายถงึ การดาเนินงานในทางการคา้ ทที่ าใหเ้ กดิ การโอนเงนิ หรือสง่ิ ทมี่ มี ลู คา่ เป็ นเงนิ ระหวา่ งกจิ การกบั บคุ คลภายนอก ลกั ษณะรายการคา้ เป็ นการเนนิ งานทที่ าใหเ้ กดิ การโอนเงนิ หรอื สง่ิ ทมี่ ีมูลคา่ เป็ นตวั เงนิ เช่น การซ้อื สนิ ค้า การขายสนิ คา้ จา่ ยชาระหน้ี รบั ชาระหน้ี ไดร้ บั เงนิ จากการใหบ้ รกิ าร เอกสารประกอบการบนั ทกึ บญั ชี เป็ นเอกสารซง่ึ ใช้จดบนั ทกึ เหตกุ ารณ์ทางการคา้ ทีเ่ กดิ ขนึ้ เพอื่ ใชเ้ ป็ นหลกั ฐานในการจดั ทาบญั ชี ลกั ษณะของเอกสารมกั จะจดั ทาเป็ นแบบฟอร์มของธุรกจิ เพอื่ ความสะดวก ถกู ต้อง และรวดเร็วในการจดบนั ทกึ เอกสารประกอบการบนั ทกึ บญั ชี แบง่ เป็ น 3 ประเภท คือ 1. เอกสารทไี่ ดร้ บั จากบคุ คลภายนอก เชน่ ใบเสร็จรบั เงนิ ใบสง่ ของ ใบกากบั ภาษี 2. เอกสารทธี่ รุ กจิ จดั ทาขนึ้ เองเพอื่ ออกใหแ้ กบ่ ุคคลภายนอก เพอื่ เป็ นหลกั ฐานในการรบั เงนิ ซ้ือขายแลกเปลยี่ น เมอื่ ธุรกจิ ไดต้ ดิ ตอ่ กบั บคุ คลภายนอก 3. เอกสารทธี่ ุรกจิ จดั ทาขนึ้ เพอื่ ใช้ในธุรกจิ ในบางกรณีธรุ กจิ จะจดั ทาเอกสารขึ้ น เพอื่ ใช้เป็ นหลกั ฐานในการบนั ทกึ บญั ชี เช่น ใบสาคญั จา่ ย การวเิ คราะห์รายการคา้ (Business Transaction Analysis) หมายถงึ การพจิ ารณารายการคา้ ทเี่ กดิ ขน้ึ ในกจิ การวา่ กอ่ ใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลงสนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ อยา่ งไร การเปลยี่ นแปลงรายการสนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ รายการคา้ ทีเ่ กดิ ขนึ้ ทกุ รายการ มผี ลทาใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลงสนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ และสว่ นของเจา้ ของในลกั ษณะตา่ ง ๆ ดงั น้ี การวเิ คราะห์รายการคา้ ทเี่ กยี่ วกบั สนิ ทรพั ย์หนี้สนิ และสว่ นของเจา้ ของ 1. สนิ ทรพั ยอ์ ยา่ งหน่ึงเพมิ่ สนิ ทรพั ย์อกี อยา่ งหน่ึงลด 2. สนิ ทรพั ย์เพม่ิ และหนี้สนิ เพม่ิ 3. สนิ ทรพั ย์เพม่ิ และสว่ นของเจา้ ของเพม่ิ 4. สนิ ทรพั ย์ลด และหน้ีสนิ ลด 5. สนิ ทรพั ยล์ ด และสว่ นของเจา้ ของลด

เน้ือหาสาระ (Content) ตวั อยา่ งการวเิ คราะห์รายการคา้ วา่ กระทบสนิ ทรพั ย์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ ของอยา่ งไร รายการคา้ สนิ ทรพั ย์ หน้ีสนิ สว่ นของเจา้ ของ 1. เจา้ ของกจิ การนาเงนิ สด + เงนิ สด + ทนุ 50,000.- 50,000.- 75,000.- เงนิ ฝากธนาคาร 25,000.- + เงนิ ฝากธนาคาร มาลงทนุ 25,000.- 2. + จา่ ยเงนิ สดซื้อเครอื่ งใชส้ านกั งาน เครอื่ งใชส้ านกั งาน 21,500 บาท 21,500 - เงนิ สด 21,500 3. จา่ ยคา่ เชา่ สานกั งาน - เงนิ สด - คา่ เชา่ 5,000.- 5,000 บาท 5,000.- 4. + เงนิ ฝากธนาคาร +รายไดค้ า่ บรกิ าร รบั เงนิ จากการใหบ้ รกิ ารลกู คา้ 20,000.- 20,000 20,000 นาฝากธนาคารทนั ที +รายไดค้ า่ บรกิ าร 20,000 5. สง่ บลิ เรยี กเก็บคา่ บรกิ าร + ลกู หน้ี 5,500 5,500.- ยงั ไมไ่ ดร้ บั เงนิ 6. รบั ชาระหน้ีจากลกู หนี้ + เงนิ สด 4,000 บาท 4,000.- - ลกู หนี้ 4,000.-

7. กเู้ งนิ จากธนาคาร 50,000 + เงนิ สด + เงนิ กู้ บาท 50,000.- 50,000.- กจิ กรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผเู้ รยี นเป็ นสาคญั ขน้ั นา (Introduction) 1. ผสู้ อนทกั ทายผเู้ รียน และเช็คชื่อเขา้ เรยี น 2. ครูพดู คยุ กบั นกั เรยี นในเรอื่ งทนี่ กั เรียนสนใจตามสภาพของหอ้ งเรียนนน้ั ๆ 3. ครแู จง้ เรอื่ งทจี่ ะเรียนและจุดประสงคแ์ ละซกั ถามความรเู้ ดมิ โดยการสมุ่ ถา ม 4. แทรกคุณธรรมการแตง่ กายใหเ้ รยี บรอ้ ย ขน้ั กจิ กรรมการเรยี นการสอน (Activities) 1. ใหผ้ เู้ รยี นทาแบบประเมนิ ผลการเรยี นรกู้ อ่ นเรยี นและเฉลย 2. ครูผสู้ อนอธบิ ายคาวา่ รายการคา้ ลกั ษณะรายการคา้ และ เอกสารประกอบการบนั ทกึ บญั ชี แลว้ ใหผ้ เู้ รยี นชว่ ยกนั ยกตวั อยา่ งโดยใหผ้ เู้ รียนมีสว่ นรว่ มในการแสดงควา มคดิ เห็น 3. ครูผสู้ อนอธบิ ายคาวา่ “รายการคา้ ” พรอ้ มยกตวั อยา่ งผเู้ รยี นมีสว่ นรว่ มในการตอบ 4. แจกใบงานทง้ั งา่ ยและยากตามลาดบั ใหผ้ เู้ รยี นทาเป็ นรายบคุ คลและรายกลุ่ ม 5. ผเู้ รยี นยกตวั อยา่ งรายการคา้ และลกั ษณะรายการคา้ พรอ้ มทง้ั เอกสารประกอบการบนั ทกึ บญั ชีโดยการสมุ่ เป็ นรายบคุ คล 6. ผเู้ รยี นทาแบบฝึ กหดั ทา้ ยบทและรว่ มกนั เฉลย ขน้ั สรปุ (Conclusion) 1. ผเู้ รยี นซกั ถามขอ้ สงสยั และทาแบบฝึ กหดั 2. ผเู้ รียนและครูผสู้ อนรว่ มกนั สรุปเน้ือหา

สอื่ การเรียนการการสอน (Instructional Media) 1. เอกสารใบความรู้ / ใบงาน 2. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรูก้ อ่ นเรยี นและหลงั เรียน งานทมี่ อบหมาย (Assignments) ผเู้ รยี นทอ่ งศพั ทท์ างบญั ชี และทาแบบฝึ กหดั ทา้ ยบท หนงั สอื อา้ งองิ (References) สุมาลี เกตรุ ามฤทธ.ิ์ หลกั การบญั ชีเบื้องตน้ 1. กรุงเทพฯ : ศูนย์สง่ เสรมิ อาชีวะ, 2558 การวดั ผล และการประเมนิ ผล (Evaluation) เครอื่ งมอื วดั (Tools) เกณฑก์ ารประเมนิ (Criteria) 1. แบบประเมนิ ใบงาน 1. ผเู้ รยี นทาแบบประเมนิ ใบงานผา่ นเกณฑ์ 80% 2. แบบฝึ กหดั 2. ผเู้ รยี นทาแบบฝึ กหดั ผา่ นเกณฑ์ 80% 3. ทดสอบยอ่ ย 3. ผเู้ รยี นทาแบบทดสอบยอ่ ยผา่ นเกณฑ์ 60%

บนั ทกึ หลงั การสอน (Teaching Record) สปั ดาหท์ .ี่ ............... วนั /เดอื น /ปี ..................................................... ผลการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน (Result of Topics) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ปญั หาจากการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน (Teacher’s comment) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… แนวทางการแกป้ ญั หา (Guideline for Improvement) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… สปั ดาหท์ ี่ 4 แผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน 64 วนั /เดอื น/ปี 28 ม.ิ ย.- 2 ก.ค. รหสั วชิ า 30200-0001 หน่วยที่ 3 ชื่อเรอื่ ง ชื่อวชิ า การบญั ชีเบอ้ื งตน้ จานวน 4 คาบ การบนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ รายวนั ขน้ั ตน้ รายการสอน (Topics) 3.1.1 ความหมายและประเภทของสมดุ บนั ทกึ รายการขน้ั ตน้ 3.1.2 รูปแบบของสมดุ รายวนั ท่วั ไป 3.1.3 วธิ กี ารบนั ทกึ รายการในสมดุ รายวนั ท่วั ไป สาระสาคญั (Main Idea) สมุดรายวนั ท่วั ไป คอื เป็ นสมดุ บนั ทกึ รายการขน้ั ตน้ ชนิดหนึ่ง ซงึ่ ใชบ้ นั ทกึ รายการคา้ ทีเ่ กดิ ขน้ึ เป็ นเลม่ แรกทกุ รายการ ในกรณีใช้สมุดรายวนั ท่วั ไป เพยี งเลม่ เดยี ว ประเภทสมุดรายวนั ขน้ั ตน้ ประกอบดว้ ยสมุดรายวนั ท่วั ไป และสมุดรายวนั เฉพาะ รปู แบบของสมุดรายวนั ท่วั ไป ทง้ั สมุดรายวนั ท่วั ไปและสมุดรายวนั เฉพาะประกอบดว้ ยดา้ น 2 ดา้ นคอื ดา้ นเดบติ และดา้ นเครดติ วธิ กี ารบนั ทกึ รายการในสมดุ รายวนั ท่วั ไป การบนั ทกึ บญั ชีจะมี 2 ระบบ คอื ระบบบญั ชีเดยี่ ว และระบบบญั ชคี ู่ ซง่ึ กจิ การทีใ่ ชร้ ะบบบญั ชีคนู่ น้ั เป็ นการบนั ทกึ บญั ชีอยา่ งมีหลกั เกณฑ์

โดยนาผลจากการวเิ คราะห์รายการคา้ ไปบนั ทกึ บญั ชี ซง่ึ จะบนั ทกึ รายการ 2 ดา้ นเสมอไปในจานวนเงนิ ทเี่ ทา่ กนั สมรรถนะอาชีพรายหน่วย (Competency) บนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ รายวนั ขน้ั ตน้ จุดประสงคท์ ่วั ไป (Objectives) รแู้ ละเขา้ ใจการบนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ รายวนั ขน้ั ตน้ จดุ ประสงคเ์ ชิงพฤตกิ รรม (Behavioral Objectives) / บรู ณาการคุณธรรมจรยิ ธรรมและเศรษฐกจิ พอเพียง 1. อธบิ ายความหมาย ความสาคญั และบอกประเภทสมดุ บนั ทกึ รายการขน้ั ตน้ ได้ 2. อธบิ ายและสรา้ งแบบฟอร์มสมดุ รายวนั ท่วั ไปได้ 3. แสดงการบนั ทกึ รายการในสมดุ วนั ท่วั ไปได้ 4. ปฏบิ ตั งิ านไดถ้ กู ตอ้ ง และสาเร็จภายในเวลาทกี่ าหนดอยา่ งมีเหตุผล และตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง มคี วามรบั ผดิ ชอบและมีเจตคตทิ ดี่ ตี อ่ วชิ าชพี เน้ือหาสาระ (Content) ความหมายและประเภทของสมดุ บนั ทกึ รายการขน้ั ตน้ สมดุ บนั ทกึ รายการขน้ั ตน้ คอื สมุดซง่ึ ใชส้ าหรบั จดบนั ทกึ รายการทีเ่ กดิ ขนึ้ เป็ นเลม่ แรก หลงั จากวเิ คราะห์รายการคา้ เสร็จสน้ิ แลว้ สมดุ บนั ทกึ รายการขน้ั ตน้ แบง่ ออกได้ ดงั น้ี 1. สมุดรายวนั ท่วั ไป (General Journal) เป็ นสมดุ บนั ทกึ รายการขน้ั ตน้ สาหรบั บนั ทกึ รายการทกุ รายการทีเ่ กดิ ขนึ้ ในกรณีทกี่ จิ การใช้สมดุ รายวนั ท่วั ไปเพยี งเลม่ เดียวหรอื ในกรณีทใี่ ช้สมดุ รายวนั เฉพ าะเลม่ อนื่ ดว้ ยก็จะใช้บนั ทกึ รายการทไี่ มส่ ามารถบนั ทกึ ในสมดุ รายวนั เฉพาะเลม่ อนื่ ได้ 2. สมดุ รายวนั เฉพาะ (Special Journal) เน้นสมดุ รายวนั ขน้ั ตน้ ทใี่ ชบ้ นั ทกึ รายการเฉพาะเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง เหมาะสาหรบั กจิ การขนาดใหญท่ มี่ รี ายการคา้ จานวนมาก รปู แบบสมุดรายวนั ท่วั ไป สมุดรายวนั ท่วั ไป พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบติ เครดติ บญั ชี บาท สต. บาท สต. เดือน วนั ที่

วธิ ีการบนั ทกึ รายการในสมุดรายวนั ท่วั ไป 1. เขยี นคาวา่ สมดุ รายวนั ท่วั ไปตรงกงึ่ กลางหวั กระดาษของแบบฟอรม์ และเขยี นเลขหน้าของสมดุ รายวนั ทางขวาสดุ ของหวั กระดาษ 2. เขยี นวนั เดอื นปี ในชอ่ ง พ.ศ เดอื น วนั ที่ 3. เขยี นชื่อบญั ชีทตี่ อ้ งการเดบติ ในช่องรายการ โดยใหเ้ ขียนชดิ เสน้ ดา้ นซา้ ยมือ พรอ้ มลงจานวนเงนิ ทางดา้ นเดบติ 4. เขยี นชื่อบญั ชีทตี่ อ้ งการเครดติ ในช่องรายการ 5. เขยี นคาอธบิ ายรายการในบรรทดั ถดั ลงมาในช่องรายการ 6. ดเสน้ ค่นั รายการเมอื่ จบคาอธบิ ายรายการ โดยขดี เฉพาะช่องรายการ 7. เขยี นเลขทบี่ ญั ชีลงในช่องเลขทบี่ ญั ชีเมอื่ ผา่ นรายการไปยงั บญั ชีแยกประเภทแลว้ กจิ กรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผเู้ รยี นเป็ นสาคญั ขน้ั นา (Introduction) 1. ครูผสู้ อนทกั ทายผเู้ รยี น และเช็คชือ่ เขา้ เรยี น 2. สอดแทรกคณุ ธรรมเรอื่ งการไมเ่ หน็ แกต่ วั 3. แจง้ วตั ถุประสงค์การเรียนการสอน ขน้ั กจิ กรรมการเรียนการสอน (Activities) 1. ผเู้ รียนทาแบบประเมนิ ผลการเรยี นรกู้ อ่ นเรียน และผสู้ อนเฉลย 2. ผเู้ รยี นอา่ นเนื้อหา ความหมายและประเภทของสมดุ รายวนั ขน้ั ตน้ และตอบคาถามผสู้ อน และสรุปรว่ มกนั 3. ครูผสู้ อนอธบิ ายวธิ กี ารเขยี นแบบฟอร์มสมดุ รายวนั ท่วั ไปโดยผเู้ รยี นจะตอ้ งจดั ทาเป็ นรายบุคคลและถกู ตอ้ งทุกคน 4. ผเู้ รียนฝึ กตีแบบฟอร์มสมดุ รายวนั ท่วั ไป 5. ครูผสู้ อนอธบิ ายหลกั การบนั ทกึ บญั ชีในสมดุ รายวนั ท่วั ไปบนกระดานพรอ้ มซกั ถามผเู้ รยี นเป็ นระยะ

6. ผเู้ รียนจดั ทาใบงานตามตวั อยา่ งและใบงานทตี่ า่ งจากตวั อยา่ ง ขน้ั สรปุ (Conclusion) 1. ผเู้ รยี นซกั ถามขอ้ สงสยั 2. ผเู้ รยี นและครผู สู้ อนสรปุ เน้ือหารว่ มกนั สอื่ การเรียนการการสอน (Instructional Media) 1. ใบความรูค้ าศพั ทบ์ ญั ชี / ใบงาน 2. แบบฟอรม์ ตวั อยา่ งสมุดรายวนั ท่วั ไป งานทมี่ อบหมาย (Assignments) 1. ทอ่ งคาศพั ท์บญั ชี และทบทวนเนื้อหาทเี่ รยี น 2. ฝึ กเขยี นแบบฟอรม์ สมุดรายวนั ท่วั ไปใหช้ านาญและจาได้ หนงั สืออา้ งองิ (References) สมุ าลี เกตรุ ามฤทธ.ิ์ หลกั การบญั ชีเบอื้ งตน้ 1. กรงุ เทพฯ : ศนู ย์สง่ เสรมิ อาชีวะ, 2558. วไิ ล นครสวุ รรณ. หลกั การบญั ชีเบ้ืองตน้ 1. กรุงเทพฯ : พฒั นาวชิ าการ(2535), 2558. การวดั ผล และการประเมนิ ผล (Evaluation) เครอื่ งมือวดั (Tools) เกณฑก์ ารประเมนิ (Criteria) 1. โจทยพ์ เิ ศษ/ใบงาน 1. ผเู้ รียนทาโจทยพ์ เิ ศษ/ใบงานผา่ นเกณฑ์ 80% 2. แบบฝึ กหดั 2. ผเู้ รยี นทาแบบฝึ กหดั ผา่ นเกณฑ์ 80%

บนั ทกึ หลงั การสอน (Teaching Record) สปั ดาหท์ .ี่ ............... วนั /เดอื น /ปี ..................................................... ผลการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน (Result of Topics) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ปญั หาจากการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน (Teacher’s comment) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… แนวทางการแกป้ ญั หา (Guideline for Improvement) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… แผนการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน สปั ดาหท์ ี่ 5 วนั /เดือน/ปี 5 - 9 ก.ค. 64 รหสั วชิ า 30200-0001 ชื่อวชิ า การบญั ชีเบือ้ งตน้ หน่วยที่ 3 ชื่อเรอื่ ง การบนั ทกึ รายการคา้ ในสมดุ รายวนั ขน้ั ตน้ (ตอ่ ) จานวน 4 คาบ รายการสอน (Topics) 3.1.4 การบนั ทกึ รายการเปิ ดบญั ชีในสมดุ รายวนั ท่วั ไป สาระสาคญั (Main Idea) รายการเปิ ดบญั ชี (Opening Entries) รายการแรกของงวดบญั ชที ถี่ กู บนั ทกึ ในสมุดรายวนั ท่วั ไป


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook