Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนการสอน คณิต ป.3

แผนการสอน คณิต ป.3

Published by nattaporn Wongruedeejaroenkun, 2022-11-16 16:35:21

Description: แผนการสอน คณิต ป.3

Search

Read the Text Version

แผนการจดั การเรียนรูท้ ่ี 1 กลมุ่ สาระการเรียนร้คู ณิตศาสตร์ ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 13 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 1 จานวนนับไมเ่ กิน 100,000 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรือ่ ง ทบทวนจานวนนับไมเ่ กิน 1,000 วันท่ี 26 เดือน พ.ค . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวัด ค 1.1 ป.3/1 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขั้นนาเข้าสบู่ ทเรยี น ครใู หน้ ักเรียนสงั เกตจำนวนผเู้ ขำ้ ชมของฝงั่ ทมี เหยำ้ และทีม สำมำรถเขยี นตัวเลขฮนิ ดูอำรบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสอื แสดงจำนวน เยือนท่ปี รำกฏบนจอในสนำมในหนังสือเรียนหน้ำเปิดบท เพือ่ นำไปสู่กำรทบทวนค่ำประจำหลักของเลขโดดในหลักหน่วย หลัก จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ สบิ หลกั รอ้ ย และหลกั พนั เพอ่ื นำเข้ำสู่บทเรยี น ข้ันสอน 1. บอกกำรอำ่ นและกำรเขยี นจำนวนนับไมเ่ กนิ 1,000 ได้ (K) 1. นกั เรียนร่วมกนั ทำกจิ กรรมเพอื่ เตรียมควำมพร้อมในหนงั สอื เรียนหนำ้ 4 เพ่อื ตรวจสอบควำมรพู้ น้ื ฐำนของ โดยในส่วนแรกให้ 2. อ่ำนและเขียนตวั เลขฮนิ ดอู ำรบิก ตัวเลขไทย และ นักเรียนทบทวนกำรแสดงจำนวนด้วยรปู แผน่ ตำรำงรอ้ ย แผน่ ตัวหนงั สอื แสดงจำนวนนับไมเ่ กิน 1,000 ได้ (P) ตำรำงสบิ และแผ่นตำรำงหน่วย โดยใหเ้ ขยี นตัวเลขฮนิ ดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และตวั หนงั สอื แล้วครูอธิบำยเพ่มิ เตมิ หรอื ต้งั คำถำมให้ 3. รับผิดชอบต่อหนำ้ ทที่ ่ไี ดร้ ับมอบหมำย (A) นักเรยี นไดท้ บทวนเรื่องกำรเขียนในรปู กระจำย ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ 2. ในส่วนที่ 2 ใช้ตรวจสอบและทบทวนควำมรู้เรอ่ื งกำร เปรยี บเทียบจำนวนโดยใช้สถำนกำรณ์ ร้ำนคำ้ ขำยของท่รี ะลกึ โดย • กำรสื่อสำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ใหน้ กั เรียนเปรียบเทยี บรำคำของสง่ิ ของในแตล่ ะข้อพร้อมกับ • กำรเช่อื มโยง กำรอธิบำย คุณลกั ษณะทพี่ ึงประสงค์ 3. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนท่ี 1 ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ลงในสมดุ รำยวิชำ ขนั้ สรปุ ครูและนกั เรียนรว่ มกันสรุปสง่ิ ทีไ่ ด้เรยี นรู้รว่ มกัน • มีวนิ ัย • ใฝ่เรยี นรู้ • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนงั สือเรยี น ช้ันประถมศกึ ษำปีที่ 3 เล่มท่ี 1 บันทกึ หลงั การสอน • ใบงำนท่ี 1 เรื่อง ทบทวนจำนวนนบั ไมเ่ กนิ 1,000 การวดั และประเมนิ ผล ลงชอื่ ฐพร ลงชอ่ื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่อื งมือทีใ่ ช้ วิธกี ารวัด ครผู ู้สอน ใบงำนท่ี 1 1. ตรวจใบงำน ผู้อำนวยกำร 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผู้เรยี น 3. สังเกตคุณลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 2 กลุม่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรยี น 13 ชวั่ โมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 จานวนนบั ไม่เกิน 100,000 เวลาเรยี น 1 ชวั่ โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เรือ่ ง จานวนนับไมเ่ กิน 10,000 วนั ท่ี 27 เดอื น พ.ค พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้วี ดั ค 1.1 ป.3/1 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรยี น สำมำรถเขยี นตัวเลขฮนิ ดูอำรบิก ตวั เลขไทย และ ครใู หน้ กั เรยี นทบทวนควำมรกู้ ำรอำ่ นและกำรเขยี นตวั เลขฮินดู ตวั หนงั สือแสดงจำนวน อำรบิก ตัวเลขไทย และตวั หนังสือแสดงจำนวนโดยครยู กตวั อย่ำง จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ จำนวน 2 หลัก 3 หลัก และ 4 หลัก ใหน้ กั เรยี นรว่ มกันอำ่ นจำนวน บนกระดำน เขยี นตวั เลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน 1. บอกกำรอ่ำนและกำรเขยี นจำนวนนบั ไมเ่ กนิ ข้ันสอน 10,000 ได้ (K) 1. ครใู หน้ กั เรียนดูภำพในหนังสือเรียนหน้ำ 5 และใหน้ กั เรียน 2. อำ่ นและเขยี นตวั เลขฮินดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และ เขยี นแสดงจำนวนในรปู ตัวเลขฮินดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และ ตัวหนังสือแสดงจำนวนนบั ไม่เกิน 10,000 ได้ (P) ตัวหนงั สือ จำกนั้นใหน้ กั เรยี นทำแบบฝึกหัดในกรอบทำ้ ยหนงั สือ เรียนหนำ้ 5 3. รับผิดชอบต่อหน้ำทีท่ ่ไี ด้รับมอบหมำย (A) 2. นักเรียนศกึ ษำภำพในหนงั สือเรยี นหนำ้ 6 ใหน้ ักเรียน ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชว่ ยกันตอบว่ำรปู ดำ้ นบนแสดงจำนวนอะไร จำกนัน้ ครแู นะนำส่อื ชุดลูกคิด และแนะนำกำรใชห้ ลกั ลกู คิดทลี ะหลัก แลว้ ใหน้ กั เรียน • กำรสอ่ื สำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ชว่ ยกันใส่ลกู คดิ ให้ตรงหลักตำมจำนวนในรูปภำพในหนังสอื เรียน • กำรเช่อื มโยง หน้ำ 6 พรอ้ มท้ังใหบ้ อกจำนวนท่แี สดงในหลกั ลูกคดิ จำกนน้ั ให้ เขยี นตัวเลขฮนิ ดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และตัวหนงั สือแสดงจำนวน คุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ • มีวินยั 3. ครแู นะนำ 10 พัน คอื 1 หมน่ื ตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 7 • ใฝ่เรยี นรู้ จำกนน้ั ร่วมกันเขียนตัวเลขและตวั หนงั สอื แสดงจำนวนตำมภำพ • มุ่งม่นั ในกำรทำงำน ลกู คิดในกรอบท้ำยหนงั สอื เรยี นหน้ำ 7 สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ 3. นักเรยี นตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยร่วมกันตอบคำถำมใน หนังสือเรียนหนำ้ 8 4. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 2 จำนวนนับไมเ่ กนิ 10,000 ลงในสมดุ รำยวิชำ ขั้นสรปุ ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุ สิ่งท่ีไดเ้ รียนรู้รว่ มกัน • หนงั สือเรยี น ช้ันประถมศึกษำปที ี่ 3 เลม่ ท่ี 1 บนั ทึกหลงั การสอน • ใบงำนที่ 2 เรอื่ ง จำนวนนับไม่เกิน 10,000 การวดั และประเมินผล ลงช่อื ฐพร ลงช่อื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครอื่ งมือทใี่ ช้ วิธีการวัด ครูผู้สอน ใบงำนท่ี 2 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผูเ้ รียน 3. สังเกตคุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรียนร้ทู ่ี 3 กลุม่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 13 ช่วั โมง หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 1 จานวนนับไม่เกิน 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เร่ือง จานวนนับไม่เกิน 100,000 วนั ท่ี 30 เดอื น พ.ค . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้วี ัด ค 1.1 ป.3/1 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ข้นั นาเข้าส่บู ทเรียน ครูนำชดุ ลูกคิดมำแสดงจำนวนเพอ่ื ให้นกั เรียนบอกจำนวนจำก สำมำรถเขียนตัวเลขฮนิ ดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และ ตัวหนังสอื แสดงจำนวน หลักลูกคดิ และเขยี นตวั เลขฮินดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และตวั หนังสอื ขนั้ สอน จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกกำรอ่ำนและกำรเขียนจำนวนนับไม่เกิน 1. ครสู ำมำรถใช้ลูกคิดแสดงจำนวน 34,286 และ 46,007 ตำม หนังสอื เรยี นหน้ำ 9 เพอ่ื ให้นักเรยี นอำ่ นและเขยี นตัวเลขแสดง 100,000 ได้ (K) จำนวน และใหค้ รกู ำหนดตวั เลขแสดงจำนวน แล้วใหต้ วั แทน 2. อำ่ นและเขียนตวั เลขฮนิ ดอู ำรบิก ตัวเลขไทย และ นกั เรียนออกมำแสดงจำนวนลูกคิดในแต่ละหลัก ตัวหนงั สือแสดงจำนวนนับไมเ่ กิน 100,000 ได้ 2. ครูใช้หลักลูกคิดที่มลี ูกคิด 9 ลูกในหลักหมน่ื แล้วถำมวำ่ หลัก (P) ลูกคิดนี้แสดงจำนวนใด และถ้ำครใู สล่ ูกคิดเพมิ่ อกี 1 ลกู แลว้ ถำม 3. รบั ผดิ ชอบตอ่ หน้ำที่ท่ีไดร้ บั มอบหมำย (A) นักเรียนวำ่ หลักลกู คดิ น้แี สดงจำนวนใด ซง่ึ ครูและนักเรียนสำมำรถ ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สรปุ ร่วมกันได้ว่ำ 10 หมื่น เท่ำกบั 1 แสน จำกนั้นใหน้ กั เรยี น ร่วมกันเขียนตวั เลขฮินดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และตัวหนังสือแสดง • กำรสอ่ื สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ จำนวนหนึ่งแสนตำมหนงั สอื เรยี นหนำ้ 10 แล้วให้นักเรียนรว่ มกัน • กำรเช่ือมโยง เขียนตัวเลขและตัวหนงั สือแสดงจำนวนในกรอบท้ำยหนังสือเรียน หน้ำ 10 คณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนที่ 3 จำนวนนบั ไม่เกิน 100,000 ลงในสมดุ รำยวิชำ ขัน้ สรปุ ครูและนกั เรียนรว่ มกันสรุปส่งิ ทไี่ ด้เรียนรรู้ ว่ มกนั • มีวินัย • ใฝ่เรียนรู้ • ม่งุ มนั่ ในกำรทำงำน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนงั สอื เรียน ชนั้ ประถมศกึ ษำปีที่ 3 เลม่ ท่ี 1 บันทึกหลังการสอน • ใบงำนที่ 3 เรื่อง จำนวนนบั ไมเ่ กิน 100,000 การวัดและประเมนิ ผล ลงชอ่ื ฐพร ลงชอื่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครอ่ื งมือท่ใี ช้ วธิ กี ารวัด ครูผ้สู อน ใบงำนที่ 3 1. ตรวจใบงำน ผ้อู ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผ้เู รียน 3. สังเกตคุณลกั ษณะท่พี ึงประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4 กลุ่มสาระการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 13 ช่วั โมง หนว่ ยการเรียนรูท้ ่ี 1 จานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เร่ือง จานวนนบั ไม่เกิน 100,000 วนั ที่ 31 เดอื น พ.ค พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้วี ัด ค 1.1 ป.3/1 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรียน ใหน้ ักเรียนทบทวน โดยครตู ิดรูปตำรำงและหลักลูกคดิ แสดง สำมำรถเขียนตัวเลขฮนิ ดูอำรบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือแสดงจำนวน จำนวน 99,999 บนกระดำน แล้วใหน้ ักเรียนออกมำเขียนตัวเลข ฮนิ ดูอำรบิก ตวั เลขไทย และตวั หนงั สอื แสดงจำนวน จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ ขนั้ สอน 1. บอกกำรอำ่ นและกำรเขยี นจำนวนนบั ไมเ่ กิน 1. ครูแบ่งนกั เรยี นเปน็ กลุ่ม กลุม่ ละ 2 - 4 คน ครทู บทวนกำร 100,000 ได้ (K) แสดงจำนวนดว้ ยหลักลูกคิด ใหน้ กั เรียนบอกจำนวนและเขยี น 2. อำ่ นและเขียนตวั เลขฮินดอู ำรบิก ตวั เลขไทย และ ตวั เลขฮินดอู ำรบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนงั สอื แสดงจำนวน จำกนนั้ ให้นักเรียนทำกิจกรรมลกู คดิ บอกจำนวน พร้อมท้งั แจกชดุ ตวั หนงั สือแสดงจำนวนนบั ไมเ่ กิน 100,000 ได้ ลูกคดิ 1 ชุด แบบบันทกึ กิจกรรม 3 แผน่ และภำพเรอ่ื งรำวของ (P) กำรแข่งขนั ฟุตบอลระหว่ำงทมี หมำป่ำ ทีมหมขี ำว และทีมอินทรี 3. รบั ผิดชอบตอ่ หนำ้ ทท่ี ไ่ี ดร้ บั มอบหมำย (A) ตำมหนังสอื เรยี นหน้ำ 11 ให้นักเรียนแต่ละกลมุ่ ช่วยกันใช้ลกู คดิ ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ แสดงจำนวนของผเู้ ข้ำชมแต่ละทีม และใช้สแี รเงำจำนวนลกู คดิ พรอ้ มท้ังเขยี นตวั เลขฮนิ ดอู ำรบิก ตวั เลขไทยและตัวหนงั สอื แสดง • กำรสือ่ สำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ จำนวนลงในแบบบันทกึ กจิ กรรม จำกนนั้ ให้แต่ละกลุม่ เลือกข้อมูล • กำรเชือ่ มโยง ของทีมท่ีชอบมำนำเสนอหนำ้ ช้ันเรียน ในระหว่ำงทีม่ กี ลุม่ นำเสนอ กลุ่มอืน่ กจ็ ะตรวจคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรมของกลุ่มตนเอง คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ • มวี ินยั 2. นักเรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกันตอบคำถำมใน • ใฝเ่ รยี นรู้ หนงั สอื เรยี นหน้ำ 12 • มุ่งมนั่ ในกำรทำงำน 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนที่ 4 จำนวนนับไมเ่ กิน 100,000 ลงในสมุดรำยวิชำ ขน้ั สรุป ครูและนกั เรียนร่วมกนั สรุปส่ิงที่ได้เรยี นรูร้ ว่ มกัน สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ • หนงั สือเรยี น ช้ันประถมศึกษำปที ี่ 3 เลม่ ท่ี 1 บันทึกหลงั การสอน • ใบงำนที่ 4 เรื่อง จำนวนนบั ไม่เกิน 100,000 การวัดและประเมนิ ผล ลงชื่อ ฐพร ลงชอ่ื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครอ่ื งมอื ทใี่ ช้ วิธกี ารวดั ครูผ้สู อน ใบงำนที่ 4 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผูเ้ รียน 3. สังเกตคณุ ลักษณะทพี่ ึงประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 3 หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 จานวนนับไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 13 ช่ัวโมง เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั ของจานวนนับไม่เกนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง วนั ท่ี 1 เดอื น ย. . พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ดั ค 1.1 ป.3/1 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสบู่ ทเรยี น ครใู ชล้ กู คดิ และหลักลูกคดิ เริ่มตน้ แนะนำหลกั และค่ำประจำ คำ่ ของเลขโดดในแตล่ ะหลักของจำนวนนบั จะมี ค่ำแตกตำ่ งกันขนึ้ อยู่กบั วำ่ เลขโดดน้ันอยูใ่ นหลักใด หลกั โดยเขียนตวั เลขบนกระดำน และให้นกั เรียนชว่ ยกันใสล่ กู คดิ และมีค่ำประจำหลกั เท่ำใด ในหลกั ลูกคิดแต่ละหลักให้ถูกตอ้ ง ขน้ั สอน จุดประสงค์การเรยี นรู้ 1. บอกหลักกำรอ่ำนและกำรเขียนหลัก ค่ำของเลข 1. ครใู ห้นกั เรียนใส่ลกู คดิ ตำมตำแหน่งหลกั หน่วย หลกั สบิ หลกั ร้อย และหลักพันแลว้ ใหน้ กั เรยี นชว่ ยกนั เขียนในรปู กระจำย โดดในแตล่ ะหลกั ของจำนวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 ตำมหนงั สือเรยี นหน้ำ 13 จำกน้ันใหน้ ักเรียนช่วยกันตอบคำถำมใน (K) กรอบท้ำยหนงั สือเรยี นหน้ำ 13 2. อำ่ นและเขยี นตัวเลขฮินดูอำรบิก ตวั เลขไทย และ ตวั หนังสือแสดงจำนวนนบั ท่กี ำหนดให้ได้ (P) 2. ครูใชล้ กู คิดและหลกั ลกู คิดแนะนำจำนวน 5 หลกั ตำม 3. รับผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ท่ีท่ีได้รับมอบหมำย (A) หนงั สือเรียนหนำ้ 14 โดยใสล่ ูกคิดตำมตำแหนง่ หลักหนว่ ย หลกั สิบ หลักรอ้ ย หลักพนั และหลักหมน่ื ตำมลำดับแลว้ ให้นกั เรยี นชว่ ยกัน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เขยี นในรปู กระจำย จำกน้ันใหน้ กั เรียนช่วยกันตอบคำถำมกรอบ ทำ้ ยหนังสอื เรียนหน้ำ 14 • กำรสอ่ื สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ • กำรเชอ่ื มโยง 3. ครูแนะนำจำนวน 100,000 ซ่ึงเปน็ จำนวน 6 หลัก จำกนั้น ให้นักเรยี นบอกค่ำของเลขโดดในแต่ละหลกั และเขียนแสดงจำนวน คณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ในรูปกระจำยและบอกเลขโดดทข่ี ดี เสน้ ใต้อยูใ่ นหลักใดและมีคำ่ • มีวนิ ัย เท่ำไรในกรอบทำ้ ยหนงั สือเรียนหน้ำ 15 • ใฝเ่ รยี นรู้ • ม่งุ มน่ั ในกำรทำงำน 4. นกั เรียนตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสือเรยี นหน้ำ 16 สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้ • หนงั สือเรยี น ชั้นประถมศึกษำปที ี่ 3 เล่มท่ี 1 5. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนท่ี 5 หลกั และค่ำของเลขโดดใน • ใบงำนที่ 5 เรื่อง หลกั และคำ่ ของเลขโดดในแตล่ ะ แตล่ ะหลักของจำนวนนบั ไม่เกนิ 100,000 ลงในสมดุ รำยวชิ ำ ขนั้ สรปุ หลกั ของจำนวนนบั ไม่เกนิ 100,000 ครูและนักเรยี นรว่ มกนั สรุปสง่ิ ที่ได้เรียนรรู้ ว่ มกนั บันทกึ หลงั การสอน การวดั และประเมนิ ผล ลงชื่อ ฐพร ลงช่ือ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมือท่ใี ช้ วธิ ีการวัด ครผู ู้สอน ใบงำนที่ 5 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผ้เู รียน 3. สงั เกตคุณลกั ษณะท่พี ึงประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 6 กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 13 ชัว่ โมง หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 1 จานวนนบั ไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ช่วั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรอื่ ง การเปรยี บเทยี บจานวน วนั ที่ 2 เดอื น ย พ.ศ. 2565 . . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั ค 1.1 ป.3/2 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขัน้ นาเขา้ สู่บทเรยี น ครทู บทวนกำรเปรียบเทียบจำนวนโดยติดบัตรภำพสนิ คำ้ รำคำ กำรเปรียบเทยี บจำนวนสองจำนวน ถำ้ จำนวน หลักไมเ่ ท่ำกัน จำนวนทมี่ ีจำนวนหลักมำกกว่ำจะ ไม่เกิน 1,000 ให้นกั เรียนเปรียบเทยี บรำคำสนิ คำ้ ทลี ะคแู่ ละบอก มำกกวำ่ จำนวนใดมำกกว่ำหรอื น้อยกว่ำ ขัน้ สอน จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ 1. ครูสนทนำกับนกั เรยี นเกย่ี วกบั กำรไปชมกฬี ำในสนำมกฬี ำ 1. อธิบำยวิธกี ำรเปรียบเทยี บจำนวนได้ (K) ขนำดใหญ่ จำกนนั้ ใหน้ กั เรยี นดรู ปู โซนทนี่ ัง่ ในหนงั สอื เรยี นหน้ำ 17 2. เปรยี บเทยี บจำนวนสองจำนวนได้ (P) และเปรียบเทียบจำนวนท่นี ่งั ของโซน A กบั โซน C ครูอธิบำย 3. รับผดิ ชอบตอ่ หน้ำทีท่ ่ีได้รับมอบหมำย (A) เพมิ่ เติมว่ำกำรเปรียบเทยี บจำนวนสองจำนวนทมี่ ีจำนวนหลกั ไม่ เท่ำกนั จำนวนทีม่ ีจำนวนหลกั มำกกว่ำจะมำกกว่ำ ดงั นนั้ 8,505 < ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ 12,245 หรือ 12,245 > 8,505 • กำรแกป้ ัญหำ • กำรสือ่ สำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ 2. ครยู กตวั อย่ำงกำรเปรียบเทยี บจำนวนสองจำนวน คือ • กำรเชอื่ มโยง 100,000 กับ 98,789 แล้วใหน้ กั เรียนใชแ้ นวทำงข้ำงตน้ ในกำร • กำรให้เหตผุ ล เปรียบเทียบจำนวนท่จี ำนวนหลกั ไม่เท่ำกนั ดงั นั้น 100,000 > 98,789 หรือ 98,789 < 100,000 จำกนัน้ ครใู ห้นกั เรยี นรว่ มกัน คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนในกรอบทำ้ ยหนังสือเรยี นหนำ้ 18 3. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนที่ 6 กำรเปรยี บเทียบจำนวน ลงในสมดุ รำยวิชำ ขน้ั สรปุ ครแู ละนักเรยี นรว่ มกันสรปุ สงิ่ ทไ่ี ดเ้ รียนรู้รว่ มกนั • มวี นิ ยั • ใฝเ่ รียนรู้ • มงุ่ มั่นในกำรทำงำน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนงั สอื เรียน ช้ันประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 บันทกึ หลงั การสอน • ใบงำนที่ 6 เร่อื ง กำรเปรยี บเทยี บจำนวน การวัดและประเมินผล ลงชื่อ ฐพร ลงชือ่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครื่องมอื ทใี่ ช้ วิธกี ารวดั ครผู สู้ อน ใบงำนที่ 6 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผู้เรียน 3. สังเกตคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 7 กลมุ่ สาระการเรียนร้คู ณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรยี น 13 ชั่วโมง หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 จานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 เร่อื ง การเปรียบเทยี บจานวน วันท่ี 6 เดอื น ย พ.ศ. 2565 . . มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ค 1.1 ป.3/2 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขั้นนาเขา้ สู่บทเรยี น ครทู บทวนกำรเปรยี บเทยี บจำนวนนับสองจำนวนทไ่ี ม่เกนิ กำรเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ถำ้ จำนวน หลกั เทำ่ กนั จำนวนทคี่ ่ำของเลขโดดในหลักท่ีอย่ซู ้ำย 100,000 ท่มี จี ำนวนหลักไม่เท่ำกัน โดยครยู กตัวอยำ่ งมำครงั้ ละ 2 สุดมำกกวำ่ จะมำกกวำ่ หำกเลขโดดในหลักท่ีอยู่ซำ้ ย จำนวนให้นักเรียนเปรียบเทยี บ สุดมีค่ำเทำ่ กนั ใหพ้ ิจำรณำคำ่ ของเลขโดดท่ีอยถู่ ัดไป ขั้นสอน ทำงขวำทีละหลักถำ้ พบว่ำคำ่ ของเลขโดดของจำนวน ใดมำกกวำ่ จำนวนน้นั จะมำกกวำ่ 1. ครูสนทนำกับนักเรยี นเกย่ี วกบั กีฬำซีเกมส์ตำมตำรำงใน หนังสือเรยี นหนำ้ 19 ครูถำมนกั เรยี นว่ำ ประเทศไทยและประเทศ จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ อนิ โดนเี ซยี ประเทศใดไดจ้ ำนวนเหรยี ญรำงวัลรวมมำกกวำ่ นั่นคือ ตอ้ งเปรียบเทยี บ 5,558 และ 4,852 ครูอธิบำยวำ่ 5,558 เป็น 1. อธิบำยวธิ ีกำรเปรียบเทียบจำนวนได้ (K) จำนวนสี่หลกั หลกั ทำงซ้ำยสดุ คอื หลกั พัน 5 ในหลกั พนั มคี ่ำ 2. เปรยี บเทยี บจำนวนสองจำนวนได้ (P) 5,000 และ 4,852 เปน็ จำนวนสห่ี ลกั หลักทำงซ้ำยสุดคอื หลักพัน 3. รบั ผิดชอบตอ่ หนำ้ ท่ที ไ่ี ดร้ บั มอบหมำย (A) 4 ในหลกั พนั มีค่ำ 4,000 จะได้ 5,558 > 4,852 ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2. ครูยกตัวอยำ่ งให้นกั เรียนเปรียบเทยี บจำนวนสองจำนวนที่มี จำนวนหลักเท่ำกันและคำ่ ของเลขโดดท่อี ยซู่ ำ้ ยสุดมีค่ำเทำ่ กัน เช่น • กำรแก้ปัญหำ 43,230 กบั 43,195 43,230 และ 43,195 มี 4 ในหลกั หม่นื มีค่ำ • กำรสื่อสำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ 40,000 เท่ำกนั และ 3 ในหลักพัน มคี ่ำ 3,000 เท่ำกัน 43,230 มี • กำรเช่ือมโยง 2 ในหลกั รอ้ ย มคี ำ่ 200 และ 43,195 มี 1 ในหลักร้อย มีค่ำ 100 • กำรใหเ้ หตผุ ล ดังน้ัน 43,230 > 43,195 จำกน้นั นักเรยี นช่วยกนั เปรียบเทยี บ จำนวนสองจำนวนในกรอบท้ำยหนังสอื เรยี นหน้ำ 20 คณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ • มวี ินัย 4. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 7 กำรเปรียบเทยี บจำนวน • ใฝเ่ รยี นรู้ ลงในสมุดรำยวชิ ำ • มุ่งมั่นในกำรทำงำน ขัน้ สรุป ครูและนักเรยี นร่วมกนั สรุปส่ิงที่ไดเ้ รียนรรู้ ว่ มกนั สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ • หนงั สอื เรียน ชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 บนั ทกึ หลงั การสอน • ใบงำนท่ี 7 เร่ือง กำรเปรียบเทียบจำนวน การวัดและประเมินผล ลงช่อื ฐพร ลงชื่อ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมือที่ใช้ วิธีการวดั ครูผ้สู อน ใบงำนท่ี 7 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผ้เู รียน 3. สังเกตคณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 8 กล่มุ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 13 ช่ัวโมง หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 จานวนนบั ไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565 เรื่อง การเปรียบเทยี บจานวน วนั ท่ี 1 เดอื น ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ช้ีวัด ค 1.1 ป.3/2 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ข้นั นาเข้าสบู่ ทเรยี น ครูทบทวนกำรเปรยี บเทยี บจำนวนนับสองจำนวนทไ่ี มเ่ กิน กำรเปรยี บเทียบจำนวนสองจำนวน ถำ้ จำนวน หลักเทำ่ กนั จำนวนที่คำ่ ของเลขโดดในหลักทอี่ ยซู่ ้ำย 100,000 ทมี่ จี ำนวนหลักเทำ่ กนั โดยครยู กตัวอยำ่ งมำคร้ังละ 2 สุดมำกกว่ำจะมำกกว่ำ หำกเลขโดดในหลกั ทีอ่ ยู่ซ้ำย จำนวนใหน้ กั เรียนเปรียบเทียบ สดุ มีคำ่ เท่ำกันให้พิจำรณำคำ่ ของเลขโดดทอ่ี ย่ถู ดั ไป ขั้นสอน ทำงขวำทลี ะหลกั ถำ้ พบว่ำคำ่ ของเลขโดดของจำนวน ใดมำกกวำ่ จำนวนน้ันจะมำกกว่ำ 1. ครแู บง่ นักเรียนเปน็ กลมุ่ กลุ่มละเทำ่ ๆ กนั แล้วใหน้ กั เรยี น ทำกิจกรรม มำกกวำ่ หรือน้อยกวำ่ โดยเตรยี มบตั รตวั เลขแสดง จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวนสห่ี ลัก จำนวนห้ำหลัก และจำนวนหกหลกั ทแี่ ตกต่ำงกนั ตำมตวั อยำ่ งในหนงั สอื เรยี นหน้ำ 21 ครกู ำหนดจำนวนใดจำนวน 1. อธิบำยวธิ กี ำรเปรียบเทียบจำนวนได้ (K) หนง่ึ แลว้ เขียนบนกระดำนแลว้ ใหน้ กั เรยี นจัดกลุ่มบตั รตวั เลขแสดง 2. เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนได้ (P) จำนวนเป็น 2 กลุ่มคอื กล่มุ ทีม่ ำกกว่ำจำนวนที่กำหนด และกลุ่มท่ี 3. รับผิดชอบต่อหนำ้ ท่ีทีไ่ ดร้ ับมอบหมำย (A) นอ้ ยกว่ำจำนวนทีก่ ำหนด ครูกำหนดเง่อื นไข โดยกำรชูบัตร น้อย กว่ำนกั เรียนแต่ละกลุม่ ต้องชูบัตรแสดงจำนวนทน่ี อ้ ยกวำ่ จำนวนท่ี ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กำหนด ถำ้ ครชู ูบัตร มำกกว่ำ นกั เรียนแต่ละกลมุ่ ต้องชูบตั รแสดง จำนวนทม่ี ำกกว่ำจำนวนที่กำหนด • กำรแก้ปญั หำ • กำรส่ือสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ 2. นกั เรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยรว่ มกันตอบคำถำมใน • กำรเชอ่ื มโยง หนงั สอื เรยี นหน้ำ 22 • กำรใหเ้ หตุผล 3. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนที่ 8 กำรเปรียบเทียบจำนวน คณุ ลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์ ลงในสมุดรำยวิชำ • มีวินัย ขนั้ สรุป • ใฝเ่ รียนรู้ • มุง่ มั่นในกำรทำงำน ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุปสิ่งท่ไี ด้เรียนรู้รว่ มกนั สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนังสือเรียน ชัน้ ประถมศกึ ษำปีที่ 3 เลม่ ที่ 1 บันทึกหลงั การสอน • ใบงำนที่ 8 เร่ือง กำรเปรยี บเทยี บจำนวน การวดั และประเมินผล ลงชอ่ื ฐพร ลงชื่อ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่อื งมอื ท่ใี ช้ วิธกี ารวดั ครผู สู้ อน ใบงำนท่ี 8 1. ตรวจใบงำน ผู้อำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผเู้ รยี น 3. สังเกตคุณลกั ษณะท่พี ึงประสงค์ มัณิ


แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 9 กลุม่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 13 ชวั่ โมง หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 1 จานวนนับไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชว่ั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรอื่ ง การเรียงลาดับจานวน วนั ท่ี 8 เดือน ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ดั ค 1.1 ป.3/2 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคญั ข้ันนาเขา้ สู่บทเรยี น กำรเรยี งลำดบั จำนวนอำจทำได้โดยหำจำนวนที่ ครูทบทวนกำรเปรยี บเทยี บจำนวนสองจำนวน โดยครูเขยี น มำกทส่ี ดุ และน้อยทส่ี ุดก่อน จำกนั้นนำจำนวนมำ เรยี งลำดับจำกมำกไปน้อย หรือจำกนอ้ ยไปมำก จำนวนบนกระดำนทีละคู่ให้นกั เรียนเปรียบเทยี บแลว้ เขยี นประโยค สัญลักษณ์แสดงกำรเปรยี บเทียบ จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ ข้นั สอน 1. บอกหลกั กำรเรยี งลำดับจำนวนได้ (K) 1. ยกตวั อยำ่ งสถำนกำรณ์กำรเลือกซื้อรถจกั รยำนของขุนจำก 2. เรยี งลำดับจำนวนได้ (P) ร้ำนคำ้ ท่ีติดรำคำไว้ต่ำงกัน 3 รำ้ น ดงั น้ี รำ้ น A ตดิ รำคำไว้ 5,990 3. รบั ผิดชอบตอ่ หน้ำท่ที ไี่ ด้รับมอบหมำย (A) บำท ร้ำน B ติดรำคำไว้ 6,090 บำท และ รำ้ น C ตดิ รำคำไว้ 5,890 บำท ครถู ำมนกั เรียนว่ำ จะเลือกซ้ือร้ำนใดจึงจะไดร้ ำคำถูกทส่ี ดุ จะ ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หำคำตอบไดอ้ ย่ำงไร ครอู ธบิ ำยเกย่ี วกับกำรเรียงลำดบั จำนวนโดย ใช้กำรเปรียบเทียบหำจำนวนทีม่ ำกท่สี ุดหรือจำนวนทีน่ ้อยทส่ี ุด • กำรแก้ปญั หำ • กำรสือ่ สำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ 2. ครตู ดิ บตั รตัวเลขตำมหนงั สือเรยี นหนำ้ 24 แลว้ ให้นกั เรียน • กำรเชอ่ื มโยง เรียงลำดบั จำนวนจำกนอ้ ยไปมำก ดังนี้ 6,890 เปน็ จำนวนส่ีหลัก • กำรให้เหตุผล ดงั น้ัน 6,890 เป็นจำนวนที่นอ้ ยที่สดุ จำกน้ันพจิ ำรณำ 16,990 42,670 และ 46,782 จะได้ 16,990 มี 1 ในหลักหมื่น มีค่ำ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10,000 42,670 มี 4 ในหลกั หม่นื มีคำ่ 40,000 และ 46,782 มี 4 • มวี ินัย ในหลักหมื่น มีคำ่ 40,000 จะได้ 16,990 เปน็ จำนวนทนี่ อ้ ยท่ีสุด • ใฝเ่ รยี นรู้ จำกนน้ั พิจำรณำ 42,670 และ 46,782 เพรำะเลขโดดในหลักพนั • มุ่งม่นั ในกำรทำงำน ของ 46,782 มคี ำ่ มำกกว่ำ 42,670 ดงั นน้ั เรียงลำดับจำนวนจำก น้อยไปมำกได้ดังนี้ 6,890 16,990 42,670 46,782 จำกนนั้ สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ นักเรียนช่วยกันเรียงลำดบั จำนวนตำมหนังสือเรียนหนำ้ 25 4. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนที่ 9 กำรเรยี งลำดบั จำนวน ลง ในสมุดรำยวิชำ ขน้ั สรปุ ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรปุ ส่ิงท่ไี ดเ้ รยี นร้รู ว่ มกนั • หนังสอื เรยี น ชัน้ ประถมศกึ ษำปีที่ 3 เลม่ ท่ี 1 บันทึกหลังการสอน • ใบงำนที่ 9 เรอื่ ง กำรเรยี งลำดับจำนวน การวัดและประเมินผล ลงชอื่ ฐพร ลงชอื่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมือทใี่ ช้ วธิ ีการวดั ครผู สู้ อน ใบงำนที่ 9 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน 3. สังเกตคุณลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 13 ช่วั โมง หน่วยการเรยี นรู้ที่ 1 จานวนนับไมเ่ กิน 100,000 เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เร่ือง การเรยี งลาดับจานวน วนั ท่ี 9 เดอื น ย. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชวี้ ดั ค 1.1 ป.3/2 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ข้นั นาเขา้ สู่บทเรยี น กำรเรยี งลำดับจำนวนอำจทำไดโ้ ดยหำจำนวนท่ี ครูทบทวนกำรเปรียบเทยี บจำนวนสองจำนวน โดยครเู ขยี น มำกที่สดุ และน้อยท่สี ดุ ก่อน จำกนัน้ นำจำนวนมำ เรยี งลำดบั จำกมำกไปนอ้ ย หรือจำกน้อยไปมำก จำนวนทลี ะคู่บนกระดำน ใหน้ ักเรียนช่วยกนั เปรยี บเทียบจำนวน และเตมิ เครื่องหมำย > < หรือ = พรอ้ มทั้งใหเ้ หตุผล จดุ ประสงค์การเรียนรู้ ขน้ั สอน 1. บอกหลกั กำรเรยี งลำดบั จำนวนได้ (K) 1. ครูติดบัตรตัวเลขบทกระดำน 5 บัตร ตำมหนงั สือเรียนหนำ้ 2. เรียงลำดับจำนวนได้ (P) 26 แล้วใหน้ กั เรยี นเรียงลำดับจำนวนจำกมำกไปนอ้ ย จำกบัตร 3. รบั ผิดชอบต่อหนำ้ ท่ีที่ไดร้ บั มอบหมำย (A) 80,078 67,355 6,819 67,957 100,000 ครูอธบิ ำยเพิม่ เติมวำ่ 100,000 เปน็ จำนวนหกหลกั ดังนั้น 100,000 เปน็ จำนวนทีม่ ำก ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ ที่สุด 6,819 เปน็ จำนวนสี่หลัก ดังนัน้ 6,819 เปน็ จำนวนทีน่ ้อย ท่ีสดุ จำกน้ันพจิ ำรณษ 80,078 67,355 และ 67,957 ใหพ้ ิจำรณำ • กำรแกป้ ัญหำ เลขโดดทอี่ ยซู่ ้ำยสุดของแต่ละจำนวน จะได้ 80,078 มี 8 ในหลกั • กำรสือ่ สำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ หม่ืน มคี ำ่ 80,000 67,355 มี 6 ในหลักหมื่น มีค่ำ 60,000 และ • กำรเชอ่ื มโยง 67,957 มี 6 ในหลักหมนื่ มคี ำ่ 60,000 จะได้ 80,078 เป็นจำนวน • กำรใหเ้ หตผุ ล ที่มำกทีส่ ุด จำกนน้ั พจิ ำรณำ 67,355 และ 67,957 จะได้ 67,957 มำกกว่ำ 67,355 เพรำะเลขโดดในหลกั รอ้ ยของ 67,957 มีคำ่ คณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ มำกกว่ำ 67,355 ดังนัน้ เรียงลำดบั จำกมำกไปน้อยได้ ดังน้ี • มีวนิ ัย 100,000 80,078 67,957 67,355 6,819 จำกน้ันนักเรยี นช่วยกัน • ใฝเ่ รียนรู้ ตอบคำถำมในหน้ำ 27 • มงุ่ มั่นในกำรทำงำน 2. นักเรยี นตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยรว่ มกันตอบคำถำมใน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ หนังสอื เรียนหนำ้ 28 5. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนท่ี 10 กำรเรียงลำดับจำนวน ลง ในสมดุ รำยวิชำ ข้ันสรุป ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สรุปสิง่ ทไ่ี ด้เรยี นรูร้ ่วมกนั • หนังสือเรยี น ชนั้ ประถมศึกษำปีท่ี 3 เลม่ ที่ 1 บันทกึ หลงั การสอน • ใบงำนที่ 10 เรอ่ื ง กำรเรยี งลำดบั จำนวน การวัดและประเมนิ ผล ลงชอื่ ฐพร ลงชือ่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครอื่ งมือท่ใี ช้ วธิ กี ารวัด ครูผูส้ อน ใบงำนท่ี 10 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผู้เรยี น 3. สังเกตคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 11 กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3 เวลาเรียน 13 ช่วั โมง หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 1 จานวนนบั ไม่เกิน 100,000 เวลาเรยี น 1 ชว่ั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เรอ่ื ง แบบรูปของจานวนที่เพิ่มข้ึนหรอื ลดลงทลี ะเทา่ ๆ กัน วนั ที่ 10 เดือน ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชี้วดั ค 1.2 ป.3/1 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขั้นนาเข้าสบู่ ทเรียน ครูติดบัตรภำพแบบรปู ตำมหนังสอื เรียนหนำ้ 29 จำกนัน้ ถำม แบบรปู ของจำนวนทเ่ี พมิ่ ข้ึนหรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กนั เป็นชุดของจำนวนที่มคี วำมสมั พันธ์กนั อย่ำง นกั เรียนวำ่ จำกรปู 1 ถึงรปู 4 มลี ักษณะแตกตำ่ งกันอย่ำงไร รปู 5 ตอ่ เน่อื งในลกั ษณะของกำรเพ่ิมขนึ้ หรือลดลงทลี ะ จะมลี กั ษณะอยำ่ งไร ครใู ห้นกั เรยี นพิจำรณำรปู 1 แล้วใช้กำรถำม เทำ่ ๆ กัน ตอบ เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นเข้ำใจเกย่ี วกบั แบบรูปของจำนวนท่ีเพิม่ ขึ้นที ละเทำ่ ๆ กัน จุดประสงค์การเรยี นรู้ ขั้นสอน 1. อธบิ ำยหลักกำรนบั ท่ีเพิม่ ขึน้ หรือลดลงทีละเทำ่ ๆ 1. ครูตดิ บตั รตวั เลขท่ีเปน็ แบบรูปบนกระดำน ตำมหนังสอื กันได้ (K) เรียนหน้ำ 30 คือ 162 166 170 174 178 แลว้ ถำมนกั เรียนว่ำ จำนวนถดั ไปคอื จำนวนใด เปน็ ชุดของจำนวนทเ่ี พม่ิ ขึ้นหรือลดลง 2. บอกจำนวนถัดไปในแบบรปู ของจำนวนท่เี พ่ิมขึ้น ถำ้ เพิม่ ขน้ึ เพ่มิ ข้ึนทีละเทำ่ ไร คดิ ไดอ้ ย่ำงไร จำนวนถัดไปคอื เทำ่ ไร หรอื ลดลงทลี ะเท่ำๆ กนั ได้ (P) คดิ ได้อย่ำงไร ซึง่ ตวั อยำ่ งนเี้ ป็นตวั อย่ำงของแบบรปู ของจำนวนท่ี เพม่ิ ข้นึ ทลี ะเท่ำๆ กัน โดยเพ่ิมขึ้นทลี ะ 4 3. รบั ผดิ ชอบต่อหน้ำทีท่ ีไ่ ด้รับมอบหมำย (A) 2. จำกน้ันครูตดิ บัตรตัวเลขตวั อย่ำงแบบรูป 117 113 109 ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 105 101 บนกระดำน ตำมหนงั สือเรยี นหนำ้ 30 และถำมวำ่ จำนวนถัดไปคือจำนวนใด นกั เรียนสงั เกตว่ำเป็นชดุ ของจำนวนที่ • กำรแกป้ ัญหำ เพิม่ ขึ้นหรอื ลดลง ถ้ำลดลง ลดลงทีละเทำ่ ไร คิดไดอ้ ยำ่ งไร จำนวน • กำรส่ือสำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ถัดไปคอื จำนวนใด คิดไดอ้ ย่ำงไร ซ่งึ ตัวอย่ำงนี้เป็นตวั อย่ำงของ • กำรเช่ือมโยง แบบรปู ของจำนวนทีล่ ดลงทีละเทำ่ ๆ กัน โดยลดลงทลี ะ 4 • กำรให้เหตผุ ล 3. นักเรยี นช่วยกนั หำจำนวนถดั ไปในแบบรปู ในกรอบทำ้ ย คณุ ลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์ หนงั สือเรียนหน้ำ 30 • มวี ินัย • ใฝเ่ รียนรู้ 4. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนที่ 11 แบบรปู ของจำนวนท่ี • มุง่ มั่นในกำรทำงำน เพิม่ ข้นึ หรอื ลดลงทีละเท่ำๆ กนั ลงในสมุดรำยวิชำ ขน้ั สรุป สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ • หนงั สอื เรียน ช้นั ประถมศึกษำปที ี่ 3 เลม่ ท่ี 1 ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ ส่งิ ท่ไี ด้เรยี นรูร้ ่วมกนั • ใบงำนท่ี 11 เร่ือง แบบรปู ของจำนวนท่ีเพิม่ ขึน้ บันทกึ หลงั การสอน หรอื ลดลงทีละเทำ่ ๆ กัน การวดั และประเมินผล ลงชื่อ ฐพร ลงชื่อ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครื่องมอื ที่ใช้ วิธกี ารวัด ครผู ู้สอน ใบงำนท่ี 11 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน 3. สงั เกตคณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 12 กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3 เวลาเรยี น 13 ชัว่ โมง หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 1 จานวนนบั ไม่เกนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ช่วั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรอ่ื ง แบบรปู ของจานวนทเ่ี พมิ่ ขน้ึ หรอื ลดลงทลี ะเท่าๆ กัน วันที่ 13 เดือน . ย . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั ค 1.2 ป.3/1 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ข้ันนาเขา้ สู่บทเรยี น ครทู บทวนควำมรูเ้ กย่ี วกบั แบบรปู ของจำนวนทเ่ี พ่มิ ขึน้ และ แบบรูปของจำนวนทเ่ี พิม่ ขน้ึ หรือลดลงทีละเทำ่ ๆ กนั เปน็ ชุดของจำนวนที่มีควำมสัมพนั ธก์ ันอย่ำง ลดลง โดยกำรกำหนดจำนวน แล้วขออำสำสมัครออกมำตอบ ต่อเนื่องในลักษณะของกำรเพ่ิมขน้ึ หรือลดลงทลี ะ คำถำมว่ำจำนวนท่ีตอ่ จำกจำนวนชุดน้ีคอื จำนวนใด เทำ่ ๆ กัน ขน้ั สอน จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 1. ครูตดิ บตั รตัวเลขเพ่ือสร้ำงแบบรูปที่มบี ำงจำนวนหำยไปใน แบบรปู ตำมหนงั สือเรียนหนำ้ 31 เชน่ 94 102 110 …….. 126 1. อธบิ ำยหลักกำรนบั ทเี่ พิ่มขึ้นหรอื ลดลงทีละเท่ำๆ จำนวนที่หำยไปในแบบรูปคอื จำนวนใด โดยใหน้ ักเรยี นสงั เกตจำก กันได้ (K) จำนวนท่อี ยูต่ ดิ กัน ซึ่งนักเรยี นอำจหำคำตอบไดว้ ำ่ แบบรูปข้ำงตน้ เปน็ แบบรปู ท่ีเพ่ิมขน้ึ ทีละ 8 ดงั นน้ั จำนวนท่หี ำยไป คอื 110 + 8 = 2. หำจำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจำนวนท่เี พ่ิมขึ้น 118 จำกนั้นให้นักเรียนช่วยกนั หำจำนวนท่ีหำยไปในแบบรูปใน หรอื ลดลงทีละเทำ่ ๆ กันได้ (P) กรอบท้ำยหนงั สือเรยี นหน้ำ 31 3. รบั ผิดชอบต่อหนำ้ ที่ที่ไดร้ บั มอบหมำย (A) 2. นกั เรียนช่วยกันหำจำนวนที่หำยไปในแบบรปู และใหค้ ดิ ว่ำใน แตล่ ะข้อเป็นแบบรูปท่เี พิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเท่ำไร และจำนวนท่ี ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หำยไปคอื จำนวนใด ในหนงั สือเรียนหนำ้ 32 • กำรแกป้ ัญหำ 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 12 แบบรูปของจำนวนที่ • กำรสอ่ื สำรและกำรส่อื ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ เพิม่ ขึน้ หรอื ลดลงทีละเท่ำๆ กัน ลงในสมดุ รำยวชิ ำ • กำรเชอื่ มโยง ขน้ั สรปุ • กำรใหเ้ หตุผล ครูและนกั เรยี นร่วมกันสรปุ สิง่ ที่ไดเ้ รยี นรรู้ ่วมกัน คุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ บนั ทกึ หลังการสอน • มีวินยั ลงชอื่ ฐพร ลงชื่อ ) • ใฝ่เรยี นรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • มงุ่ ม่ันในกำรทำงำน ครผู ู้สอน ผู้อำนวยกำร สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ • หนังสือเรียน ช้ันประถมศกึ ษำปที ี่ 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 12 เร่อื ง แบบรปู ของจำนวนที่เพ่มิ ขึ้น หรือลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กนั การวัดและประเมนิ ผล เครื่องมอื ท่ีใช้ วิธกี ารวดั ใบงำนที่ 12 1. ตรวจใบงำน 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผเู้ รยี น 3. สงั เกตคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 13 กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 13 ชว่ั โมง หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 1 จานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรอื่ ง แบบรปู ของจานวนท่เี พ่มิ ขน้ึ หรอื ลดลงทลี ะเทา่ ๆ กัน วันท่ี 14 เดือน ย. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวดั ค 1.2 ป.3/1 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสูบ่ ทเรยี น ใหน้ ักเรยี นทบทวนควำมรู้เร่ือง แบบรูปของจำนวนทเี่ พม่ิ ขนึ้ แบบรปู ของจำนวนที่เพมิ่ ขึ้นหรอื ลดลงทลี ะเท่ำๆ กัน เปน็ ชดุ ของจำนวนที่มีควำมสมั พนั ธก์ ันอยำ่ ง หรือลดลง โดยครูตดิ แถบแบบรูปบนกระดำน แล้วให้นักเรยี น ต่อเนอื่ งในลกั ษณะของกำรเพมิ่ ขน้ึ หรือลดลงทีละ ออกมำเขียนจำนวนท่หี ำยไป และให้คดิ ว่ำในแตล่ ะข้อเป็นแบบรูป เท่ำๆ กนั ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทลี ะเทำ่ ไร ขั้นสอน จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. ครแู บ่งนักเรียนเปน็ กลุม่ แลว้ ใหน้ กั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกนั 1. อธิบำยหลักกำรนับทีเ่ พมิ่ ขึน้ หรือลดลงทีละเท่ำๆ ทำกิจกรรมไมข้ ีดเสรมิ ปัญญำ ครูเตรยี มไมข้ ดี ให้เพียงพอโดยกลมุ่ กนั ได้ (K) หน่งึ จะใชไ้ มข้ ดี 55 ก้ำน และกระดำษเปล่ำ 4 แผน่ สำหรับให้ นักเรยี นไดว้ ำงไมข้ ีดวำดรปู นับ และเขียนจำนวนไม้ขดี 2. หำจำนวนทห่ี ำยไปในแบบรปู ของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้น หรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กนั ได้ (P) 2. นักเรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสอื เรยี นหน้ำ 34 3. รับผดิ ชอบต่อหนำ้ ทที่ ไี่ ด้รบั มอบหมำย (A) 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 13 แบบรูปของจำนวนท่ี ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ เพ่ิมข้ึนหรอื ลดลงทีละเทำ่ ๆ กนั ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขั้นสรปุ • กำรแกป้ ญั หำ • กำรส่ือสำรและกำรส่อื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ครแู ละนกั เรยี นร่วมกันสรุปส่ิงทีไ่ ด้เรียนรรู้ ่วมกัน • กำรเชอ่ื มโยง • กำรใหเ้ หตุผล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนั ทกึ หลังการสอน • มวี ินัย ลงช่ือ ฐพร ลงช่ือ ) • ใฝ่เรียนรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • ม่งุ ม่นั ในกำรทำงำน ครผู ู้สอน ผูอ้ ำนวยกำร สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ • หนังสอื เรียน ชัน้ ประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 13 เรือ่ ง แบบรปู ของจำนวนทเี่ พิ่มขึน้ หรอื ลดลงทีละเท่ำๆ กัน การวดั และประเมินผล เครือ่ งมือที่ใช้ วธิ กี ารวัด ใบงำนท่ี 13 1. ตรวจใบงำน 2. สงั เกตพฤติกรรมของผเู้ รยี น 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 13 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 13 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 1 จานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง แบบรปู ของจานวนท่เี พ่มิ ขน้ึ หรอื ลดลงทลี ะเทา่ ๆ กัน วนั ที่ 15 เดือน ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั ค 1.2 ป.3/1 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสูบ่ ทเรยี น ใหน้ ักเรยี นทบทวนควำมรู้เร่ือง แบบรูปของจำนวนทเี่ พม่ิ ขนึ้ แบบรปู ของจำนวนทีเ่ พมิ่ ขึ้นหรอื ลดลงทลี ะเท่ำๆ กัน เปน็ ชุดของจำนวนทีม่ คี วำมสมั พนั ธ์กนั อยำ่ ง หรือลดลง โดยครตู ดิ แถบแบบรูปบนกระดำน แล้วให้นักเรยี น ต่อเนอ่ื งในลกั ษณะของกำรเพมิ่ ขน้ึ หรือลดลงทีละ ออกมำเขียนจำนวนท่หี ำยไป และให้คดิ ว่ำในแตล่ ะข้อเป็นแบบรูป เท่ำๆ กนั ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทลี ะเทำ่ ไร ขั้นสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ครแู บ่งนักเรียนเปน็ กลุม่ แลว้ ใหน้ กั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกนั 1. อธบิ ำยหลักกำรนับท่ีเพมิ่ ขึน้ หรือลดลงทีละเท่ำๆ ทำกิจกรรมไม้ขีดเสรมิ ปัญญำ ครูเตรยี มไมข้ ดี ให้เพียงพอโดยกลมุ่ กนั ได้ (K) หน่งึ จะใชไ้ มข้ ีด 55 ก้ำน และกระดำษเปล่ำ 4 แผน่ สำหรับให้ นักเรยี นไดว้ ำงไมข้ ีดวำดรปู นับ และเขียนจำนวนไม้ขดี 2. หำจำนวนทหี่ ำยไปในแบบรปู ของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้น หรือลดลงทลี ะเท่ำๆ กันได้ (P) 2. นักเรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสอื เรยี นหน้ำ 34 3. รับผดิ ชอบตอ่ หน้ำท่ีท่ไี ด้รบั มอบหมำย (A) 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 13 แบบรูปของจำนวนท่ี ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ เพ่ิมข้ึนหรอื ลดลงทีละเทำ่ ๆ กนั ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขั้นสรปุ • กำรแกป้ ญั หำ • กำรสอ่ื สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ครแู ละนกั เรยี นร่วมกันสรุปส่ิงทีไ่ ด้เรียนรรู้ ่วมกัน • กำรเชอ่ื มโยง • กำรให้เหตุผล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนั ทกึ หลังการสอน • มวี ินัย ลงช่ือ ฐพร ลงช่ือ ) • ใฝเ่ รียนรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน ครผู ู้สอน ผูอ้ ำนวยกำร สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนังสอื เรยี น ช้นั ประถมศกึ ษำปีที่ 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 13 เร่อื ง แบบรปู ของจำนวนทเี่ พิ่มขึน้ หรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กัน การวดั และประเมินผล เครือ่ งมือท่ใี ช้ วิธีการวดั ใบงำนที่ 13 1. ตรวจใบงำน 2. สังเกตพฤติกรรมของผเู้ รยี น 3. สงั เกตคณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 13 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 13 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1 จานวนนับไมเ่ กิน 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง แบบรูปของจานวนท่เี พมิ่ ขึ้นหรือลดลงทลี ะเท่าๆ กนั วนั ที่ | 6 เดือน ย. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวัด ค 1.2 ป.3/1 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสู่บทเรียน ใหน้ ักเรียนทบทวนควำมรู้เรอ่ื ง แบบรปู ของจำนวนทเี่ พม่ิ ขนึ้ แบบรปู ของจำนวนทีเ่ พิม่ ขน้ึ หรือลดลงทีละเท่ำๆ กัน เปน็ ชุดของจำนวนทีม่ คี วำมสัมพันธก์ นั อย่ำง หรือลดลง โดยครูตดิ แถบแบบรปู บนกระดำน แล้วให้นักเรยี น ต่อเนอ่ื งในลกั ษณะของกำรเพ่ิมขนึ้ หรือลดลงทลี ะ ออกมำเขียนจำนวนทห่ี ำยไป และให้คิดว่ำในแตล่ ะข้อเป็นแบบรูป เท่ำๆ กนั ทเี่ พ่มิ ข้นึ หรือลดลงทลี ะเท่ำไร ขั้นสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ครแู บง่ นักเรียนเปน็ กล่มุ แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกนั 1. อธบิ ำยหลักกำรนบั ท่ีเพิ่มขึ้นหรอื ลดลงทีละเท่ำๆ ทำกจิ กรรมไมข้ ีดเสรมิ ปญั ญำ ครูเตรยี มไมข้ ีดให้เพียงพอโดยกลมุ่ กนั ได้ (K) หนึ่งจะใชไ้ ม้ขดี 55 กำ้ น และกระดำษเปล่ำ 4 แผน่ สำหรับให้ นกั เรยี นได้วำงไม้ขดี วำดรูป นบั และเขยี นจำนวนไม้ขดี 2. หำจำนวนทหี่ ำยไปในแบบรูปของจำนวนท่เี พิม่ ข้นึ หรือลดลงทลี ะเท่ำๆ กันได้ (P) 2. นกั เรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสือเรียนหนำ้ 34 3. รับผดิ ชอบตอ่ หน้ำท่ีท่ไี ด้รับมอบหมำย (A) 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 13 แบบรูปของจำนวนท่ี ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ เพมิ่ ข้นึ หรอื ลดลงทลี ะเท่ำๆ กัน ลงในสมุดรำยวชิ ำ ข้นั สรปุ • กำรแกป้ ญั หำ • กำรสอ่ื สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ ครูและนักเรยี นร่วมกนั สรุปสิง่ ทีไ่ ดเ้ รยี นรรู้ ่วมกัน • กำรเชอ่ื มโยง • กำรให้เหตุผล คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ บันทกึ หลังการสอน • มวี ินัย ลงชอื่ ฐพร ลงชอื่ ) • ใฝเ่ รียนรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน ครผู ู้สอน ผูอ้ ำนวยกำร สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ • หนังสอื เรยี น ช้นั ประถมศึกษำปีที่ 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 13 เร่อื ง แบบรปู ของจำนวนทเ่ี พิ่มขึ้น หรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กัน การวดั และประเมนิ ผล เครือ่ งมือท่ใี ช้ วิธีการวดั ใบงำนที่ 13 1. ตรวจใบงำน 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผูเ้ รียน 3. สงั เกตคณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 13 กลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 13 ชว่ั โมง หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 1 จานวนนับไมเ่ กิน 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรอื่ ง แบบรูปของจานวนทเ่ี พมิ่ ขึ้นหรือลดลงทลี ะเทา่ ๆ กัน วันท่ี 17 เดือน ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวัด ค 1.2 ป.3/1 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสูบ่ ทเรยี น ใหน้ ักเรยี นทบทวนควำมรู้เร่ือง แบบรูปของจำนวนทเี่ พม่ิ ขนึ้ แบบรปู ของจำนวนที่เพิม่ ขน้ึ หรือลดลงทีละเท่ำๆ กัน เปน็ ชดุ ของจำนวนที่มีควำมสัมพันธก์ นั อย่ำง หรือลดลง โดยครูตดิ แถบแบบรูปบนกระดำน แล้วให้นักเรยี น ต่อเนอื่ งในลกั ษณะของกำรเพ่ิมขนึ้ หรือลดลงทลี ะ ออกมำเขียนจำนวนท่หี ำยไป และให้คดิ ว่ำในแตล่ ะข้อเป็นแบบรูป เท่ำๆ กนั ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทลี ะเทำ่ ไร ขั้นสอน จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. ครแู บ่งนักเรียนเปน็ กลุม่ แลว้ ใหน้ กั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกนั 1. อธิบำยหลักกำรนับทีเ่ พิ่มขึ้นหรอื ลดลงทีละเท่ำๆ ทำกิจกรรมไมข้ ีดเสรมิ ปัญญำ ครูเตรยี มไมข้ ดี ให้เพียงพอโดยกลมุ่ กนั ได้ (K) หน่งึ จะใชไ้ มข้ ดี 55 ก้ำน และกระดำษเปล่ำ 4 แผน่ สำหรับให้ นักเรยี นไดว้ ำงไมข้ ีดวำดรปู นับ และเขียนจำนวนไม้ขดี 2. หำจำนวนทห่ี ำยไปในแบบรูปของจำนวนท่เี พิม่ ข้นึ หรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กนั ได้ (P) 2. นักเรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสอื เรยี นหน้ำ 34 3. รับผดิ ชอบต่อหนำ้ ทที่ ไี่ ด้รับมอบหมำย (A) 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 13 แบบรูปของจำนวนท่ี ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ เพ่ิมข้ึนหรอื ลดลงทีละเทำ่ ๆ กนั ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขั้นสรปุ • กำรแกป้ ญั หำ • กำรส่ือสำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ ครแู ละนกั เรยี นร่วมกันสรุปส่ิงทีไ่ ด้เรียนรรู้ ่วมกัน • กำรเชอ่ื มโยง • กำรใหเ้ หตุผล คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ บนั ทกึ หลังการสอน • มวี ินัย ลงช่ือ ฐพร ลงช่ือ ) • ใฝ่เรียนรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • ม่งุ ม่นั ในกำรทำงำน ครผู ู้สอน ผูอ้ ำนวยกำร สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้ • หนังสอื เรียน ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 13 เรือ่ ง แบบรปู ของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรอื ลดลงทีละเท่ำๆ กัน การวดั และประเมนิ ผล เครือ่ งมือที่ใช้ วธิ กี ารวัด ใบงำนท่ี 13 1. ตรวจใบงำน 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผู้เรียน 3. สังเกตคณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 13 กลุ่มสาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 13 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 1 จานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง แบบรปู ของจานวนท่เี พ่มิ ขน้ึ หรอื ลดลงทลี ะเทา่ ๆ กัน วนั ที่ 20 เดือน . ย . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั ค 1.2 ป.3/1 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสู่บทเรยี น ใหน้ ักเรยี นทบทวนควำมรู้เร่ือง แบบรูปของจำนวนทเี่ พม่ิ ขนึ้ แบบรปู ของจำนวนทีเ่ พมิ่ ขึ้นหรอื ลดลงทลี ะเท่ำๆ กัน เปน็ ชุดของจำนวนทีม่ คี วำมสมั พนั ธก์ นั อยำ่ ง หรือลดลง โดยครตู ิดแถบแบบรูปบนกระดำน แล้วให้นักเรยี น ต่อเนอ่ื งในลกั ษณะของกำรเพมิ่ ขน้ึ หรือลดลงทีละ ออกมำเขียนจำนวนท่ีหำยไป และให้คดิ ว่ำในแตล่ ะข้อเป็นแบบรูป เท่ำๆ กนั ท่ีเพ่ิมข้ึนหรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ไร ขั้นสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ครแู บ่งนกั เรยี นเปน็ กลมุ่ แลว้ ใหน้ กั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกนั 1. อธบิ ำยหลักกำรนับท่ีเพมิ่ ขึน้ หรือลดลงทีละเท่ำๆ ทำกิจกรรมไม้ขดี เสรมิ ปัญญำ ครูเตรยี มไมข้ ดี ให้เพียงพอโดยกลมุ่ กนั ได้ (K) หน่งึ จะใชไ้ ม้ขดี 55 ก้ำน และกระดำษเปล่ำ 4 แผน่ สำหรับให้ นักเรยี นได้วำงไม้ขีดวำดรปู นับ และเขียนจำนวนไม้ขดี 2. หำจำนวนทหี่ ำยไปในแบบรปู ของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้น หรือลดลงทลี ะเท่ำๆ กันได้ (P) 2. นักเรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสอื เรยี นหน้ำ 34 3. รับผดิ ชอบตอ่ หน้ำท่ีท่ไี ด้รบั มอบหมำย (A) 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 13 แบบรูปของจำนวนท่ี ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ เพ่ิมข้ึนหรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กนั ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขั้นสรปุ • กำรแกป้ ญั หำ • กำรสอ่ื สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ครแู ละนักเรียนรว่ มกนั สรปุ ส่ิงทีไ่ ด้เรียนรรู้ ่วมกัน • กำรเชอ่ื มโยง • กำรให้เหตุผล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนั ทกึ หลังการสอน • มวี ินัย ลงชื่อ ฐพร ลงช่ือ ) • ใฝเ่ รียนรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน ครผู สู้ อน ผูอ้ ำนวยกำร สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนังสอื เรยี น ช้นั ประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 13 เร่อื ง แบบรปู ของจำนวนทเี่ พิ่มขึน้ หรอื ลดลงทลี ะเท่ำๆ กัน การวดั และประเมินผล เครือ่ งมือท่ใี ช้ วิธีการวดั ใบงำนที่ 13 1. ตรวจใบงำน 2. สังเกตพฤติกรรมของผเู้ รยี น 3. สงั เกตคณุ ลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 13 กลุ่มสาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 13 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 1 จานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง แบบรปู ของจานวนท่เี พ่มิ ขน้ึ หรอื ลดลงทลี ะเทา่ ๆ กัน วนั ที่ 21 เดือน ย . พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั ค 1.2 ป.3/1 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสูบ่ ทเรยี น ใหน้ ักเรยี นทบทวนควำมรู้เร่ือง แบบรูปของจำนวนทเี่ พม่ิ ขนึ้ แบบรปู ของจำนวนทีเ่ พมิ่ ขึ้นหรอื ลดลงทลี ะเท่ำๆ กัน เปน็ ชุดของจำนวนทีม่ คี วำมสมั พนั ธก์ นั อยำ่ ง หรือลดลง โดยครูตดิ แถบแบบรูปบนกระดำน แล้วให้นักเรยี น ต่อเนอ่ื งในลกั ษณะของกำรเพมิ่ ขน้ึ หรือลดลงทีละ ออกมำเขียนจำนวนท่หี ำยไป และให้คดิ ว่ำในแตล่ ะข้อเป็นแบบรูป เท่ำๆ กนั ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทลี ะเทำ่ ไร ขั้นสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ครแู บ่งนักเรียนเปน็ กลุม่ แลว้ ใหน้ กั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกนั 1. อธบิ ำยหลักกำรนับท่ีเพมิ่ ขึน้ หรือลดลงทีละเท่ำๆ ทำกิจกรรมไมข้ ีดเสรมิ ปัญญำ ครูเตรยี มไมข้ ดี ให้เพียงพอโดยกลมุ่ กนั ได้ (K) หน่งึ จะใชไ้ มข้ ดี 55 ก้ำน และกระดำษเปล่ำ 4 แผน่ สำหรับให้ นักเรยี นไดว้ ำงไมข้ ีดวำดรปู นับ และเขียนจำนวนไม้ขดี 2. หำจำนวนทหี่ ำยไปในแบบรปู ของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้น หรือลดลงทลี ะเท่ำๆ กันได้ (P) 2. นักเรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสอื เรยี นหน้ำ 34 3. รับผดิ ชอบตอ่ หน้ำท่ีท่ไี ด้รบั มอบหมำย (A) 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 13 แบบรูปของจำนวนท่ี ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ เพ่ิมข้ึนหรอื ลดลงทีละเทำ่ ๆ กนั ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขั้นสรปุ • กำรแกป้ ญั หำ • กำรสอ่ื สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ครแู ละนกั เรยี นร่วมกันสรุปส่ิงทีไ่ ด้เรียนรรู้ ่วมกัน • กำรเชอ่ื มโยง • กำรให้เหตุผล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนั ทกึ หลังการสอน • มวี ินัย ลงช่ือ ฐพร ลงช่ือ ) • ใฝเ่ รียนรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน ครผู ู้สอน ผูอ้ ำนวยกำร สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนังสอื เรยี น ช้นั ประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 13 เร่อื ง แบบรปู ของจำนวนทเี่ พิ่มขึน้ หรอื ลดลงทลี ะเทำ่ ๆ กัน การวดั และประเมินผล เครือ่ งมือท่ใี ช้ วิธีการวดั ใบงำนที่ 13 1. ตรวจใบงำน 2. สังเกตพฤติกรรมของผเู้ รยี น 3. สงั เกตคณุ ลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์ มัณ่


แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 1 กล่มุ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 22 ชัว่ โมง หนว่ ยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชั่วโมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 เร่ือง การหาผลบวก ผลลบจานวนนับไม่เกนิ 1,000 วันท่ี 22 เดอื น ย พ.ศ. 2565 . . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวดั ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขัน้ นาเขา้ สู่บทเรียน ครนู ำเขำ้ สู่บทเรยี นโดยใชข้ อ้ มูลในหนังสือเรียนหน้ำเปดิ บท กำรบวกจำนวนสองจำนวนอำจหำผลบวกโดยกำร นับต่อ กำรทำใหค้ รบสบิ หรือกำรตง้ั บวก เพอื่ กระต้นุ ควำมสนใจเกยี่ วกบั กำรบวกและกำรลบจำนวนนับที่ไม่ เกนิ 100,000 โดยใชส้ ถำนกำรณ์กำรปล่อยปลำท่โี รงเรยี นจัดข้ึน กำรลบจำนวนสองจำนวนอำจใช้กำรนับตอ่ หรือ โดยมปี ลำนลิ และปลำตะเพียนท่ตี ้องกำรปล่อย ซึง่ อำจใช้คำถำม กำรตัง้ ลบ เชน่ โรงเรียนต้องกำรปล่อยปลำท้ังหมดเทำ่ ไร มปี ลำอยู่แล้วชนดิ ละเท่ำไร จุดประสงค์การเรียนรู้ ขน้ั สอน 1. อธิบำยวธิ กี ำรหำผลบวก ผลลบจำนวนนบั ไม่เกิน 1. ครจู ดั กจิ กรรมเตรียมควำมพรอ้ ม จับค่หู ำคำตอบตำม 1,000 ได้ (K) หนงั สือเรยี นหน้ำ 38 โดยแบง่ นักเรยี นเป็นกลุม่ แล้วแจกอุปกรณ์ กลมุ่ ละ 1 ชุด แต่ละกลุ่มจะไดร้ ับอุปกรณแ์ ต่ละชุดไม่ซำ้ กนั ซึ่ง 2. หำผลบวก ผลลบจำนวนนับไม่เกนิ 1,000 ได้ (P) อุปกรณ์แต่ละชุดประกอบด้วย บัตรโจทย์ปญั หำ 3 บตั ร บตั ร 3. รับผดิ ชอบต่อหน้ำทที่ ไี่ ดร้ บั มอบหมำย (A) ประโยคสญั ลกั ษณ์ 6 บัตร และบัตรคำตอบ 6 บตั ร และในกำรจัด กจิ กรรม ถำ้ มีกลมุ่ ที่ไมส่ ำมำรถทำกิจกรรมได้ ครูควรแนะนำวธิ กี ำร ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ คิดและใหค้ วำมรูพ้ นื้ ฐำนที่จำเปน็ ในกำรหำคำตอบในแต่ละบตั ร โจทยป์ ัญหำกอ่ น แลว้ ครจู ึงใหน้ กั เรียนเลอื กบตั รโจทย์ปัญหำ บตั ร • กำรแกป้ ญั หำ ประโยคสญั ลกั ษณ์ และบัตรคำตอบที่สอดคล้องกบั ข้ำงต้น จำกนั้น • กำรสอ่ื สำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ ครูให้นักเรยี นแตล่ ะกลมุ่ ช่วยกันจับค่บู ตั รโจทยป์ ัญหำ บัตรประโยค • กำรเชอื่ มโยง สญั ลกั ษณแ์ ละบัตรคำตอบของแตล่ ะชดุ ให้ถกู ต้อง แล้วออกมำ นำเสนอจนครบทกุ กลุม่ คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ • มวี ินัย 4. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนท่ี 6 กำรหำผลลบโดยกำรตงั้ ลบ • ใฝเ่ รยี นรู้ ไม่มีกำรกระจำย ลงในสมุดรำยวิชำ • ม่งุ ม่นั ในกำรทำงำน ขนั้ สรปุ สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ ครแู ละนกั เรยี นร่วมกันสรปุ ส่ิงท่ไี ดเ้ รียนรู้รว่ มกนั • หนงั สือเรียน ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 เล่มท่ี 1 • ใบงำนท่ี 1 เรือ่ ง กำรหำผลบวก ผลลบจำนวนนับ บนั ทกึ หลงั การสอน ไมเ่ กนิ 1,000 การวดั และประเมินผล ลงช่ือ ฐพร ลงชื่อ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมอื ที่ใช้ วธิ ีการวดั ครูผสู้ อน ใบงำนที่ 1 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผ้เู รียน 3. สงั เกตคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 2 กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรียน 22 ชว่ั โมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรือ่ ง การหาผลบวกโดยการตง้ั บวกไม่มีการทด วนั ที่ 23 เดือน ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชี้วดั ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขั้นนาเข้าสบู่ ทเรียน นักเรียนร่วมกันหำผลบวกของเลขจำนวนสองหลกั ทีม่ ีผลบวกไม่ กำรหำผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยกำรตง้ั บวก ตอ้ งเขยี นเลขโดดในหลกั เดยี วกนั ใหต้ รงกันแล้ว เกนิ 1,000 ท่ไี ม่มีกำรทด โดยครูติดบัตรโจทย์บนกระดำน จงึ นำจำนวนท่อี ยู่ในหลักเดียวกนั มำบวกกัน โดยเริ่ม ข้นั สอน จำกหลักหนว่ ย หลักสบิ หลกั รอ้ ย หลกั พนั และหลกั หมน่ื ตำมลำดับ 1. ครูใหน้ ักเรยี นพจิ ำรณำสถำนกำรณ์กำรหำผลบวกโดยกำรตงั้ บวกตำมหนังสอื เรียนหนำ้ 39 ครอู ธิบำยวธิ หี ำผลบวกโดยกำรตง้ั จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ บวก ดงั นี้ ครูเขยี นหลักหนว่ ยหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน บน กระดำนให้นักเรียนออกมำเขยี นตัวเลขให้ตรงหลัก แล้วส่มุ นักเรยี น 1. อธิบำยวธิ กี ำรหำผลบวกโดยกำรตง้ั บวกได้ (K) หำผลบวกไปทีละหลกั โดยเร่ิมจำกหลกั หน่วย หลกั สิบ หลกั รอ้ ย 2. หำผลบวกโดยกำรต้งั บวกไมม่ ีกำรทดได้ (P) และหลักพันตำมลำดับ 3. รบั ผดิ ชอบต่อหนำ้ ทท่ี ่ไี ด้รับมอบหมำย (A) 2. ครยู กตวั อยำ่ งตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 40 เช่น 16,415 + ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ 3,072 =  แล้วให้นักเรียนออกมำหำผลบวกไปทลี ะหลกั โดย เริ่มจำกหลักหน่วย หลกั สิบ หลกั รอ้ ย หลกั พนั และหลักหมนื่ • กำรสือ่ สำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ ตำมลำดบั ได้ผลบวก จำกนัน้ ครยู กตัวอย่ำงเพิ่มเติม 27,109 + • กำรเชือ่ มโยง 11,690 =  ครสู มุ่ นักเรยี นออกมำเขยี นแสดงวิธีหำผลบวกโดย กำรตั้งบวกบนกระดำน จำกนั้นนักเรยี นแสดงวธิ ีหำผลบวกโดยกำร คุณลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์ ตงั้ บวกในกรอบทำ้ ยหนังสือเรียนหนำ้ 40 • มวี ินยั • ใฝ่เรยี นรู้ 3. นกั เรยี นเขียนแสดงวิธีหำผลบวกโดยกำรตั้งบวกตำมหนงั สือ • ม่งุ มนั่ ในกำรทำงำน เรียนหน้ำ 41 สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ 4. นักเรยี นตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยรว่ มกนั ตอบคำถำมใน • หนงั สอื เรยี น ช้ันประถมศกึ ษำปที ี่ 3 เล่มที่ 1 หนงั สอื เรยี นหนำ้ 42 • ใบงำนท่ี 2 เร่ือง กำรหำผลบวกโดยกำรต้งั บวกไม่ 5. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนที่ 2 กำรหำผลบวกโดยกำรต้งั มกี ำรทด บวกไม่มกี ำรทด ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขัน้ สรุป ครูและนักเรียนรว่ มกันสรปุ สิ่งท่ไี ดเ้ รียนรู้รว่ มกนั บนั ทึกหลังการสอน การวัดและประเมินผล ลงช่อื ฐพร ลงชอ่ื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครอื่ งมอื ทใ่ี ช้ วธิ กี ารวัด ครผู ้สู อน ใบงำนที่ 2 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผเู้ รยี น 3. สงั เกตคุณลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 3 กลุม่ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรยี น 22 ช่ัวโมง หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกิน 100,000 เวลาเรียน 1 ช่วั โมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เร่อื ง การหาผลบวกโดยการตงั้ บวกมกี ารทด วันท่ี 24 เดอื น ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชีว้ ัด ค 1.1 ป.3/5 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคญั ข้นั นาเข้าสบู่ ทเรยี น กำรหำผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยกำรต้งั ครูทบทวนกำรหำผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่ บวก ตอ้ งเขียนเลขโดดในหลักเดยี วกันให้ตรงกัน แล้ว จงึ นำจำนวนทอี่ ยใู่ นหลกั เดียวกนั มำบวกกัน โดยเริม่ เกนิ 1,000 ทม่ี ีกำรทดโดยกำรตงั้ บวกบนกระดำน ใหน้ กั เรยี น จำกหลกั หน่วย หลกั สิบ หลกั ร้อย หลักพัน และหลัก ช่วยกันเขยี นแสดงวิธหี ำผลบวกทลี ะหลัก หม่นื ตำมลำดับ ถ้ำผลบวกในหลกั ใดครบสบิ หรอื ข้นั สอน มำกกว่ำสบิ ให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวก ในหลักถัดไปทำงซำ้ ย 1. ครูให้นกั เรยี นพจิ ำรณำสถำนกำรณก์ ำรหำผลบวกของ จำนวนทม่ี ำกข้นึ โดยกำรตง้ั บวก ตำมหนงั สือเรียนหนำ้ 43 ครู จดุ ประสงค์การเรียนรู้ อธิบำยวธิ หี ำผลบวกโดยกำรต้งั บวก ดงั น้ี ครเู ขียนหลักหนว่ ย หลกั สบิ หลกั ร้อย หลกั พันบนกระดำน แลว้ ให้นกั เรยี นออกมำเขียน 1. อธบิ ำยวธิ ีกำรหำผลบวกโดยกำรตั้งบวกได้ (K) ตัวเลขแสดงจำนวนใหต้ รงหลกั แล้วส่มุ นกั เรียนหำผลบวกไปทีละ 2. หำผลบวกโดยกำรตั้งบวกมีกำรทดได้ (P) หลกั โดยเริม่ จำกหลักหนว่ ย หลกั สบิ หลกั รอ้ ย และหลักพนั 3. รบั ผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ทีท่ ีไ่ ด้รับมอบหมำย (A) ตำมลำดับ เม่อื นักเรยี นบวกจำนวนในหลักหนว่ ยแล้วไดผ้ ลบวก มำกกว่ำ 10 ทดจำนวนทคี่ รบสบิ ไปรวมกบั ผลบวกในหลกั สบิ ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ 2. ครยู กตัวอย่ำงกำรหำผลบวกโดยกำรตั้งบวกตำมหนังสือ • กำรส่ือสำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ เรียนหน้ำ 44 ครอู ธบิ ำยกำรเขยี นแสดงวิธีหำผลบวกโดยกำรตัง้ • กำรเช่อื มโยง บวกมีกำรทด โดยเร่ิมบวกจำกหลักหน่วย หลักสบิ หลกั รอ้ ย หลกั พัน และหลกั หมน่ื ตำมลำดับ ถ้ำผลบวกในหลักใดครบสบิ หรอื คณุ ลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ มำกกวำ่ สิบใหท้ ดจำนวนทคี่ รบสบิ ไปรวมกบั ผลบวกในหลักถดั ไป • มวี ินยั ทำงซำ้ ย • ใฝเ่ รียนรู้ • มุ่งม่ันในกำรทำงำน 3. นกั เรยี นเขียนแสดงวิธหี ำผลบวกโดยกำรตัง้ บวกตำมหนังสือ เรยี นหนำ้ 45 สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้ • หนังสือเรียน ชน้ั ประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เล่มท่ี 1 4. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 3 กำรหำผลบวกโดยกำรตงั้ • ใบงำนที่ 3 เรื่อง กำรหำผลบวกโดยกำรตั้งบวกมี บวกมกี ำรทด ลงในสมดุ รำยวิชำ ข้นั สรุป กำรทด ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สรุปส่ิงทไ่ี ด้เรยี นรู้รว่ มกัน บันทกึ หลงั การสอน การวัดและประเมนิ ผล ลงชือ่ ฐพร ลงชื่อ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมอื ทใ่ี ช้ วธิ ีการวัด ครูผูส้ อน ใบงำนท่ี 3 1. ตรวจใบงำน ผ้อู ำนวยกำร 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผ้เู รยี น 3. สังเกตคณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 4 กลุม่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 22 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2565 เร่อื ง การหาผลบวกโดยการตัง้ บวกมีการทด วันที่ 27 เดือน ย พ.ศ. 2565 . . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ดั ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรียน กำรหำผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยกำรต้งั ครูทบทวนกำรหำผลบวกของจำนวนสองจำนวนทผ่ี ลบวกไม่ บวก ตอ้ งเขียนเลขโดดในหลกั เดยี วกนั ใหต้ รงกนั แลว้ จงึ นำจำนวนทอี่ ยใู่ นหลกั เดียวกันมำบวกกัน โดยเร่ิม เกนิ 100,000 ท่ไี ม่มกี ำรทดโดยกำรตั้งบวกบนกระดำน ให้นกั เรียน จำกหลกั หน่วย หลกั สิบ หลกั รอ้ ย หลกั พนั และหลัก ช่วยกนั เขียนแสดงวธิ หี ำผลบวกทีละหลกั หม่นื ตำมลำดับ ถ้ำผลบวกในหลกั ใดครบสิบหรือ ข้ันสอน มำกกว่ำสบิ ให้ทดจำนวนที่ครบสบิ ไปรวมกบั ผลบวก ในหลักถัดไปทำงซำ้ ย 1. ครูยกตวั อยำ่ งกำรหำผลบวกโดยกำรตง้ั บวกมีกำรทด มำกกวำ่ 2 หลกั เช่น 86,021 + 5,996 =  ครใู ห้นกั เรยี น จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ ออกมำเขยี นแสดงวธิ ีหำผลบวกโดยกำรตัง้ บวกบนกระดำนโดย เขียนเลขโดดในหลกั เดยี วกันให้ตรงกัน นกั เรียนหำผลบวกโดยเรมิ่ 1. อธบิ ำยวธิ ีกำรหำผลบวกโดยกำรต้งั บวกได้ (K) จำกหลักหน่วย หลักสบิ หลักรอ้ ย หลักพนั และหลักหมนื่ 2. หำผลบวกโดยกำรตงั้ บวกมกี ำรทดได้ (P) ตำมลำดับและเขยี นตัวเลขแสดงจำนวนท่เี ป็นตัวทดให้นักเรียนเหน็ 3. รบั ผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ท่ที ่ีไดร้ บั มอบหมำย (A) ชดั เจนและเนน้ ย้ำวำ่ ถำ้ ผลบวกในหลักใดครบสบิ หรอื มำกกว่ำสิบ ให้ทดจำนวนท่คี รบสิบไปรวมกับผลบวกในหลกั ถัดไปทำงซ้ำย ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ จำกนั้นครยู กตัวอยำ่ ง 2,467 + 69,615 =  และ 18,849 + 45,382 =  แล้วสุ่มนักเรียนออกมำเขียนแสดงวิธีหำผลบวกโดย • กำรส่ือสำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ กำรต้ังบวกและพิจำรณำควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบ ครูและ • กำรเช่อื มโยง นกั เรียนรว่ มกันตรวจสอบควำมถูกตอ้ ง คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ 2. นกั เรียนเขยี นแสดงวิธหี ำผลบวกโดยกำรตงั้ บวกตำมหนงั สือ • มวี ินยั เรยี นหนำ้ 47 • ใฝเ่ รียนรู้ • มุ่งม่ันในกำรทำงำน 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 4 กำรหำผลบวกโดยกำรตง้ั บวกมีกำรทด ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขัน้ สรุป ครูและนกั เรียนร่วมกันสรปุ สงิ่ ทไ่ี ด้เรยี นรรู้ ่วมกนั สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ บนั ทกึ หลงั การสอน • หนังสือเรียน ชน้ั ประถมศึกษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 • ใบงำนที่ 4 เรื่อง กำรหำผลบวกโดยกำรต้งั บวกมี กำรทด การวดั และประเมนิ ผล ลงชื่อ ฐพร ลงช่อื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมอื ทใ่ี ช้ วธิ ีการวดั ครูผู้สอน ใบงำนท่ี 4 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผู้เรียน 3. สังเกตคุณลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ มัณิ


แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 กลุม่ สาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เวลาเรยี น 22 ช่ัวโมง หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชว่ั โมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เร่อื ง การหาผลบวกโดยการตง้ั บวกมีการทด วันที่28 เดอื น ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวดั ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขน้ั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น กำรหำผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยกำรต้งั ครูทบทวนกำรหำผลบวกของจำนวนสองจำนวนท่ผี ลบวกไม่ บวก ตอ้ งเขียนเลขโดดในหลกั เดียวกนั ใหต้ รงกนั แล้ว จงึ นำจำนวนทอี่ ยใู่ นหลักเดียวกนั มำบวกกนั โดยเร่มิ เกนิ 100,000 ทมี่ ีกำรทดโดยกำรตั้งบวกบนกระดำน ใหน้ ักเรียน จำกหลกั หน่วย หลกั สิบ หลักร้อย หลักพนั และหลกั ชว่ ยกนั เขียนแสดงวธิ ีหำผลบวกทลี ะหลกั หม่นื ตำมลำดับ ถ้ำผลบวกในหลักใดครบสิบหรือ ขัน้ สอน มำกกว่ำสบิ ให้ทดจำนวนทีค่ รบสบิ ไปรวมกับผลบวก ในหลักถัดไปทำงซำ้ ย 1. ครยู กตวั อย่ำงกำรหำผลบวกโดยกำรตง้ั บวกมีกำรทดตำม หนงั สือเรียนหน้ำ 48 เชน่ 98,765 + 1,235 =  แลว้ ใหน้ ักเรยี น จดุ ประสงค์การเรียนรู้ ชว่ ยกนั แสดงวธิ หี ำผลบวกโดยกำรตง้ั บวก เมื่อได้คำตอบแล้วให้ นกั เรียนจบั คู่ข้อทเ่ี ปน็ ประโยคสัญลกั ษณก์ ับคำตอบ ในที่นคี้ ือ ขอ้ 1 1. อธบิ ำยวธิ ีกำรหำผลบวกโดยกำรต้ังบวกได้ (K) คกู่ ับ ขอ้ ข จำกนัน้ ให้นกั เรยี นทำกจิ กรรมจบั ค่ปู ระโยคสญั ลกั ษณ์ 2. หำผลบวกโดยกำรตง้ั บวกมีกำรทดได้ (P) กับคำตอบตำมตวั อย่ำงข้ำงตน้ 3. รบั ผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ทท่ี ไ่ี ด้รบั มอบหมำย (A) 2. นักเรียนเตมิ ตัวเลขแสดงจำนวนในชอ่ งสเ่ี หลีย่ มที่เป็นกำร ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ เขียนแสดงวิธีหำผลบวกโดยกำรตงั้ บวกซึ่งจะมเี ลขโดดท่หี ำยไปตำม หนังสอื เรยี นหนำ้ 49 • กำรส่ือสำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ • กำรเช่อื มโยง 3. นกั เรียนตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนังสือเรยี นหน้ำ 50 คณุ ลักษณะท่พี งึ ประสงค์ 4. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนที่ 5 กำรหำผลบวกโดยกำรต้งั บวกมกี ำรทด ลงในสมุดรำยวิชำ ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกนั สรปุ สง่ิ ทีไ่ ด้เรยี นรู้ร่วมกัน • มวี ินยั • ใฝเ่ รียนรู้ • มุ่งม่ันในกำรทำงำน สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ บันทึกหลงั การสอน • หนังสือเรียน ชน้ั ประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 • ใบงำนที่ 5 เรื่อง กำรหำผลบวกโดยกำรตั้งบวกมี กำรทด การวัดและประเมนิ ผล เครือ่ งมอื ทใ่ี ช้ วธิ กี ารวดั ลงช่ือ ฐพร ลงชอื่ ใบงำนท่ี 5 1. ตรวจใบงำน ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( 2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยี น ครผู สู้ อน 3. สังเกตคุณลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ ) ผอู้ ำนวยกำร มัณิ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 22 ชว่ั โมง หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกิน 100,000 เวลาเรยี น 1 ช่ัวโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เร่อื ง การหาผลลบโดยการตง้ั ลบไมม่ ีการกระจาย วนั ที่ 29 เดือน ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้วี ัด ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ข้ันนาเขา้ สบู่ ทเรียน ครูทบทวนกำรหำผลลบของจำนวนนบั สองจำนวนท่ผี ลลบไม่ กำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยกำรตั้งลบ ต้องเขยี นเลขโดดในหลักเดียวกนั ให้ตรงกันแลว้ จึงนำ เกิน 1,000 ทไี่ ม่มกี ำรกระจำย ทั้งทมี่ จี ำนวนหลักเท่ำกันและมี จำนวนท่ีอยูใ่ นหลกั เดยี วกันมำลบกนั โดยเรม่ิ จำก จำนวนหลกั ไมเ่ ท่ำกนั โดยกำรต้งั ลบบนกระดำนใหน้ ักเรยี นชว่ ยกัน หลกั หนว่ ย หลกั สิบ หลกั ร้อย หลกั พัน และหลักหมน่ื เขียนแสดงวิธีหำผลลบทีละหลกั ตำมลำดับ ข้ันสอน จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 1. ครใู หน้ ักเรยี นพิจำรณำสถำนกำรณ์หนงั สือเรยี นหน้ำ 51 ครู อธบิ ำยวธิ ีหำผลลบโดยกำรตั้งลบ ดังน้ี ครูเขยี นหลกั หน่วย หลกั สบิ 1. อธบิ ำยวิธีกำรหำผลลบโดยกำรตงั้ ลบไมม่ ีกำร หลักร้อย หลกั พนั บนกระดำน แลว้ ใหน้ ักเรยี นออกมำเขยี นตวั เลข กระจำยได้ (K) แสดงจำนวนให้ตรงหลัก สุ่มนักเรียนหำผลลบไปทลี ะหลกั โดยเร่มิ จำกหลกั หน่วย หลักสบิ หลกั รอ้ ย และหลกั พนั ตำมลำดับ 2. หำผลลบโดยกำรต้งั ลบไมม่ กี ำรกระจำยได้ (P) 3. รับผดิ ชอบตอ่ หน้ำท่ีที่ไดร้ บั มอบหมำย (A) 2. ครูยกตวั อยำ่ งกำรหำผลลบโดยกำรตง้ั ลบตำมหนงั สอื เรียน หน้ำ 52 ครสู ุม่ นกั เรยี นออกมำเขียนแสดงวิธีหำผลลบโดยกำรตง้ั ลบ ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ บนกระดำน ครแู ละนกั เรียนร่วมกนั ตรวจสอบควำมถูกต้อง จำกน้ัน ใหน้ ักเรียนเขียนแสดงวธิ ีหำผลลบโดยกำรต้งั ลบในกรอบท้ำย • กำรสือ่ สำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ หนงั สอื เรียนหน้ำ 52 • กำรเชอื่ มโยง 3. นักเรยี นเขยี นแสดงวิธีหำผลลบโดยกำรต้งั ลบ ตำมหนังสือ คณุ ลักษณะที่พึงประสงค์ เรียนหนำ้ 53 • มีวินัย • ใฝ่เรียนรู้ 4. นกั เรยี นตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยร่วมกันตอบคำถำมใน • มงุ่ มั่นในกำรทำงำน หนังสือเรียนหนำ้ 54 สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ 5. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนท่ี 6 กำรหำผลลบโดยกำรตั้งลบ • หนงั สอื เรยี น ชน้ั ประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 ไมม่ กี ำรกระจำย ลงในสมดุ รำยวชิ ำ • ใบงำนท่ี 6 เร่อื ง กำรหำผลลบโดยกำรต้งั ลบไม่มี ข้นั สรปุ กำรกระจำย ครูและนกั เรยี นร่วมกันสรปุ ส่งิ ทีไ่ ด้เรยี นรู้รว่ มกัน บนั ทึกหลังการสอน การวัดและประเมนิ ผล ลงชื่อ ฐพร ลงช่อื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมือที่ใช้ วิธีการวดั ครผู ูส้ อน ใบงำนท่ี 6 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผูเ้ รียน 3. สงั เกตคณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 7 กลมุ่ สาระการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์ ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 3 เวลาเรียน 22 ชว่ั โมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชัว่ โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เร่ือง การหาผลลบโดยการตั้งลบมกี ารกระจาย วันท่ี 30 เดือน ย พ.ศ. 2565 .. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ช้วี ัด ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ข้ันนาเข้าสบู่ ทเรยี น ครูทบทวนกำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนทต่ี ัวต้ังไม่เกิน กำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยกำรตงั้ ลบ ตอ้ งเขียนเลขโดดในหลกั เดียวกันให้ตรงกนั แล้วจงึ นำ 1,000 ท่ีมกี ำรกระจำย โดยกำรตงั้ ลบบนกระดำนให้นักเรยี น จำนวนทีอ่ ยูใ่ นหลักเดยี วกันมำลบกนั โดยเรม่ิ จำกหลัก ช่วยกันเขยี นแสดงวธิ หี ำผลลบทีละหลกั หน่วย หลักสิบ หลักรอ้ ย หลักพัน หลักหม่ืน และหลัก ขั้นสอน แสนตำมลำดบั ถำ้ ในหลักใดตัวตั้งนอ้ ยกวำ่ ตวั ลบตอ้ ง กระจำยจำนวน จำกหลักถดั ไปทำงซำ้ ยมำรวมกบั ตัวตั้ง 1. ครใู ห้นกั เรยี นพจิ ำรณำสถำนกำรณก์ ำรหำผลลบตำมหนังสือ ในหลักน้ันแล้วจึงลบกัน แต่ถำ้ จำนวนในหลกั ถดั ไป เรียนหนำ้ 55 ครเู ขียนหลกั หน่วย หลักสบิ หลักร้อย หลักพันบน ทำงซ้ำยเป็น 0 ตอ้ งกระจำยจำนวนจำกหลกั ถดั ไป กระดำนใหน้ กั เรยี นออกมำเขยี นตวั เลขแสดงจำนวนใหต้ รงหลัก ทำงซำ้ ยทลี ะหลกั ตำมลำดบั แลว้ สุ่มนกั เรยี นหำผลลบไปทลี ะหลัก เมือ่ นักเรียนลบจำนวนใน หลกั หน่วยตัวตัง้ นอ้ ยกวำ่ ตัวลบ จึงต้องกระจำยจำนวนจำกหลักสบิ จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ ไป 1 สบิ หรือ 10 หน่วย แล้วจงึ นำมำลบกนั 10 หน่วย ลบด้วย 5 หนว่ ย ได้ 5 หนว่ ย จำนวนในหลกั สบิ กระจำยไปแล้ว 1 สิบ จงึ 1. อธิบำยวิธกี ำรหำผลลบโดยกำรต้ังลบมกี ำร เหลือ 4 สิบนำ 4 สิบ ลบด้วย 3 สบิ ได้ 1 สิบ จำกน้ันลบในหลัก กระจำยได้ (K) รอ้ ย และหลกั พัน ตำมลำดบั 2. หำผลลบโดยกำรตง้ั ลบมกี ำรกระจำยได้ (P) 2. ครูยกตวั อยำ่ งกำรหำผลลบโดยกำรตัง้ ลบมีกำรกระจำย ตำม 3. รบั ผิดชอบต่อหน้ำที่ทไ่ี ด้รับมอบหมำย (A) หนังสือเรยี นหนำ้ 56 จำกนั้นครสู ุ่มให้นกั เรียนออกมำเขยี นแสดงวิธี หำคำตอบโดยกำรตงั้ ลบ ครูใหน้ กั เรียนแสดงกำรลบทีละหลัก ซ่ึง ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะตอ้ งกระจำยจำกหลักสบิ ไปหลักหนว่ ยและกระจำยจำกหลกั หมน่ื ไปหลกั พัน • กำรสือ่ สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ • กำรเชอ่ื มโยง 3. นักเรยี นเขียนแสดงวธิ ีหำผลลบโดยกำรต้งั ลบ ตำมหนังสือ เรียนหน้ำ 57 คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์ 4. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนที่ 7 กำรหำผลลบโดยกำรตง้ั ลบ • มวี นิ ยั มกี ำรกระจำย ลงในสมุดรำยวิชำ • ใฝ่เรยี นรู้ ข้ันสรปุ • มุ่งมัน่ ในกำรทำงำน ครแู ละนักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงทไ่ี ด้เรียนรรู้ ่วมกนั สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ • หนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษำปที ่ี 3 เลม่ ที่ 1 บนั ทึกหลังการสอน • ใบงำนที่ 7 เรือ่ ง กำรหำผลลบโดยกำรตงั้ ลบมีกำร กระจำย การวดั และประเมินผล ลงชอ่ื ฐพร ลงชื่อ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครื่องมอื ท่ใี ช้ วิธีการวัด ครูผสู้ อน ใบงำนที่ 7 1. ตรวจใบงำน ผู้อำนวยกำร 2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 3. สงั เกตคุณลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มัณิ


แผนการจดั การเรียนร้ทู ่ี 8 กลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรยี น 22 ชว่ั โมง หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชัว่ โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เร่ือง การหาผลลบโดยการตงั้ ลบมกี ารกระจาย วันท่ี 1 เดอื น คก . พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ัด ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคญั ขนั้ นาเขา้ ส่บู ทเรียน ครทู บทวนกำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนท่ตี วั ตั้งไม่เกิน กำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยกำรตั้งลบ ต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกนั ใหต้ รงกันแล้วจงึ นำ 100,000 ท่มี ีกำรกระจำยท่ไี ดเ้ รยี นมำในช่วั โมงท่ีผำ่ นมำ โดยกำรตั้ง จำนวนทอี่ ยู่ในหลักเดยี วกนั มำลบกนั โดยเร่ิมจำกหลกั ลบบนกระดำนให้นักเรียนชว่ ยกันเขียนแสดงวิธหี ำผลลบทีละหลัก หน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลกั พนั หลักหมน่ื และหลกั ขนั้ สอน แสนตำมลำดบั ถ้ำในหลักใดตวั ต้งั น้อยกวำ่ ตัวลบต้อง กระจำยจำนวน จำกหลักถัดไปทำงซ้ำยมำรวมกบั ตัวต้ัง 1. ครูยกตัวอยำ่ งกำรลบตำมหนังสอื เรียนหนำ้ 58 เช่น ในหลักนนั้ แลว้ จึงลบกนั แต่ถ้ำจำนวนในหลักถดั ไป 65,400 − 3,460 =  ครอู ธิบำยกำรลบโดยกำรตง้ั ลบทมี่ กี ำร ทำงซ้ำยเปน็ 0 ตอ้ งกระจำยจำนวนจำกหลกั ถดั ไป กระจำยทีละหลกั โดยเรม่ิ จำกลบในหลกั หนว่ ยลบกันได้ 0 ลบใน ทำงซ้ำยทลี ะหลกั ตำมลำดบั หลักสบิ ตวั ตง้ั น้อยกว่ำตวั ลบจึงตอ้ งกระจำยจำนวนจำกหลกั ร้อย มำ 1 รอ้ ย หรือ 10 สบิ จะได้ 10 สบิ ลบดว้ ย 6 สิบ ได้ 4 สบิ ลบใน จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ หลักรอ้ ย 4 รอ้ ยกระจำยไปแล้ว 1 รอ้ ย เหลอื 3 รอ้ ย ตวั ตงั้ นอ้ ย กว่ำตัวลบต้องกระจำยจำนวนจำกหลักพนั มำ 1 พนั หรือ 10 รอ้ ย 1. อธบิ ำยวิธกี ำรหำผลลบโดยกำรตัง้ ลบมีกำร รวมกับ 3 ร้อย เปน็ 3 ร้อย ลบด้วย 4 ร้อย ได้ 9 ร้อย ลบในหลกั กระจำยได้ (K) พัน 5 พัน กระจำยไปแล้ว 1 พัน เหลือ 4 พนั ลบด้วย 3 พนั ได้ 1 พัน ลบในหลักหมืน่ ได้ 6 หมน่ื ตำมทเี่ สนอไว้ในหนังสือเรียนหน้ำ 2. หำผลลบโดยกำรตัง้ ลบมกี ำรกระจำยได้ (P) 58 จำกน้นั ครูเขียนโจทย์ 37,520 – 36,681 =  บนกระดำนให้ 3. รับผิดชอบต่อหนำ้ ท่ที ไี่ ด้รบั มอบหมำย (A) นกั เรยี นชว่ ยกนั หำผลลบโดยกำรตงั้ ลบบนกระดำน ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2. นกั เรียนเขยี นแสดงวิธหี ำผลลบโดยกำรตง้ั ลบ ตำมหนังสอื เรยี นหนำ้ 59 • กำรสือ่ สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ • กำรเชื่อมโยง 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 8 กำรหำผลลบโดยกำรต้ังลบ มกี ำรกระจำย ลงในสมุดรำยวิชำ คุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์ ขัน้ สรุป • มีวนิ ยั ครูและนักเรียนรว่ มกันสรปุ ส่ิงทไ่ี ดเ้ รียนรู้รว่ มกัน • ใฝเ่ รยี นรู้ • มุง่ มัน่ ในกำรทำงำน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ บันทึกหลังการสอน • หนงั สอื เรียน ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 เลม่ ที่ 1 • ใบงำนท่ี 8 เรือ่ ง กำรหำผลลบโดยกำรตัง้ ลบมกี ำร กระจำย การวัดและประเมนิ ผล ลงชือ่ ฐพร ลงชอ่ื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมอื ทใ่ี ช้ วธิ ีการวัด ครูผู้สอน ใบงำนที่ 8 1. ตรวจใบงำน ผู้อำนวยกำร 2. สังเกตพฤติกรรมของผเู้ รียน 3. สังเกตคณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 9 กล่มุ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรยี น 22 ช่ัวโมง หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เร่ือง การหาผลลบโดยการต้งั ลบมกี ารกระจาย วนั ที่ 4 เดอื น ก ค. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชี้วดั ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขนั้ นาเข้าสู่บทเรียน ครูทบทวนกำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนท่ีตวั ตัง้ ไม่เกนิ กำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยกำรตงั้ ลบ ตอ้ งเขียนเลขโดดในหลกั เดียวกนั ใหต้ รงกนั แลว้ จงึ นำ 100,000 ท่ีมกี ำรกระจำยที่ไดเ้ รียนมำในชว่ั โมงทผ่ี ่ำนมำ โดยกำรตั้ง จำนวนทอี่ ยใู่ นหลกั เดยี วกนั มำลบกัน โดยเริ่มจำกหลกั ลบบนกระดำนใหน้ ักเรียนชว่ ยกันเขียนแสดงวธิ หี ำผลลบทีละหลกั หน่วย หลักสบิ หลักร้อย หลักพนั หลกั หม่นื และหลัก ขนั้ สอน แสนตำมลำดับ ถ้ำในหลักใดตัวตงั้ น้อยกวำ่ ตวั ลบตอ้ ง กระจำยจำนวน จำกหลกั ถัดไปทำงซำ้ ยมำรวมกับตัวตั้ง 1. ครูยกตัวอยำ่ งกำรหำผลลบโดยกำรตง้ั ลบทีม่ กี ำรกระจำยที่ ในหลักนัน้ แลว้ จึงลบกัน แต่ถำ้ จำนวนในหลักถัดไป ตวั ต้งั สองหลักติดกนั เป็น 0 ซึ่งต้องใชก้ ำรกระจำยจำกจำนวนทอี่ ยู่ ทำงซำ้ ยเป็น 0 ตอ้ งกระจำยจำนวนจำกหลกั ถดั ไป ถดั ไปทำงซ้ำยสองหลกั ตำมหนงั สือเรยี นหนำ้ 60 เช่น 86,600 − ทำงซำ้ ยทีละหลักตำมลำดับ 2,536 =  ครูอธิบำยกำรลบทีม่ ีกำรกระจำยจำกหลกั ร้อยไปหลกั สิบไปหลักหนว่ ยเพรำะตัวตัง้ ในหลกั หนว่ ยและหลักสบิ เป็น 0 จึง จดุ ประสงค์การเรียนรู้ ตอ้ งกระจำยจำนวนจำกหลกั รอ้ ยไปหลักสบิ กอ่ นแล้วจงึ กระจำย จำกหลักสิบไปหลกั หนว่ ยและไดผ้ ลลบตำมหนงั สือเรยี นหนำ้ 60 1. อธิบำยวิธกี ำรหำผลลบโดยกำรตั้งลบมีกำร กระจำยได้ (K) 2. ครูยกตวั อย่ำงกำรหำผลลบโดยกำรตั้งลบท่มี ีกำรกระจำย จำกตัวตั้งสองหลกั ตดิ กนั ตำมหนังสอื เรยี นหน้ำ 61 เชน่ 97,005 − 2. หำผลลบโดยกำรต้ังลบมีกำรกระจำยได้ (P) 7,352 =  โดยสุ่มนักเรียนออกมำเขียนแสดงวิธีหำผลลบ 3. รับผิดชอบตอ่ หน้ำท่ที ่ีได้รับมอบหมำย (A) จำกนั้นให้นักเรยี นช่วยกนั เขยี นแสดงวิธีหำผลลบโดยกำรตั้งลบตำม หนงั สอื เรยี น 61 ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนที่ 9 กำรหำผลลบโดยกำรต้งั ลบ • กำรสื่อสำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ มกี ำรกระจำย ลงในสมุดรำยวิชำ • กำรเชอ่ื มโยง ขั้นสรปุ คุณลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ ครูและนกั เรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนร้รู ว่ มกัน • มีวินัย • ใฝเ่ รียนรู้ • มงุ่ มัน่ ในกำรทำงำน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ บันทึกหลังการสอน • หนังสือเรียน ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ี่ 3 เล่มที่ 1 • ใบงำนที่ 9 เร่ือง กำรหำผลลบโดยกำรตั้งลบมีกำร กระจำย การวดั และประเมนิ ผล ลงชือ่ ฐพร ลงชือ่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมอื ท่ใี ช้ วธิ กี ารวัด ครผู สู้ อน ใบงำนที่ 9 1. ตรวจใบงำน ผู้อำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผูเ้ รียน 3. สงั เกตคุณลักษณะท่พี งึ ประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 10 กลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 22 ช่ัวโมง หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ชัว่ โมง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565 เรือ่ ง การหาผลลบโดยการตงั้ ลบมีการกระจาย วนั ที่ 5 เดือน ภ ค. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชวี้ ัด ค 1.1 ป.3/5 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ข้นั นาเขา้ สู่บทเรียน ครูทบทวนกำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนที่ตวั ต้ังไมเ่ กนิ กำรหำผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยกำรตัง้ ลบ ต้องเขียนเลขโดดในหลกั เดียวกนั ใหต้ รงกนั แล้วจงึ นำ 100,000 ทม่ี กี ำรกระจำยท่ไี ดเ้ รยี นมำในชว่ั โมงที่ผ่ำนมำ โดยกำรตง้ั จำนวนทอ่ี ยู่ในหลักเดยี วกนั มำลบกนั โดยเรม่ิ จำกหลัก ลบบนกระดำนให้นักเรยี นช่วยกนั เขยี นแสดงวธิ หี ำผลลบทลี ะหลัก หนว่ ย หลักสิบ หลักรอ้ ย หลักพัน หลักหมื่น และหลกั ขนั้ สอน แสนตำมลำดบั ถำ้ ในหลกั ใดตัวตงั้ นอ้ ยกวำ่ ตัวลบตอ้ ง กระจำยจำนวน จำกหลักถดั ไปทำงซำ้ ยมำรวมกับตวั ต้งั 1. ครยู กตวั อย่ำงกำรหำผลลบโดยกำรตัง้ ลบท่มี กี ำรกระจำย ในหลกั น้นั แล้วจงึ ลบกนั แต่ถำ้ จำนวนในหลกั ถัดไป จำกตัวตงั้ สำมหลกั ตดิ กนั ตำมหนงั สือเรียนหน้ำ 62 เชน่ 100,000 ทำงซำ้ ยเป็น 0 ต้องกระจำยจำนวนจำกหลกั ถัดไป − 90,700 =  ครูอธบิ ำยเกย่ี วกบั กำรกระจำยจำนวนท่อี ยูถ่ ดั ไป ทำงซำ้ ยทีละหลกั ตำมลำดบั ทำงซำ้ ยสำมหลกั โดยต้องกระจำยจำกหลกั แสนไปหลักหมนื่ และ จำกหลักหมนื่ ไปหลักพัน และจำกหลกั พนั ไปหลกั รอ้ ย แลว้ จงึ นำ จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ จำนวนในหลักเดียวกันมำลบกัน พิจำรณำวำ่ ตัวต้งั ในหลกั ใดนอ้ ย กว่ำตวั ลบจึงกระจำยจำนวนจำกหลักถดั ไปทำงซำ้ ย ถำ้ หลกั ถัดไป 1. อธบิ ำยวิธกี ำรหำผลลบโดยกำรต้งั ลบมกี ำร ทำงซ้ำยเปน็ 0 ตอ้ งกระจำยจำนวนจำกหลกั ถัดไปทำงซ้ำยทีละ กระจำยได้ (K) หลกั ครูยกตวั อย่ำงเพ่ิมเตมิ เช่น 100,000 − 25,856 =  โดย สุ่มนักเรยี นออกมำเขียนแสดงวธิ ีหำผลลบ 2. หำผลลบโดยกำรตั้งลบมีกำรกระจำยได้ (P) 3. รบั ผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ท่ีท่ีไดร้ ับมอบหมำย (A) 2. ครยู กตวั อย่ำงกำรหำผลลบตำมหนงั สือเรียนหนำ้ 63 เชน่ 31,000 − 9,545 =  โดยสุ่มนักเรยี นออกมำเขยี นแสดงวธิ ีหำ ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลลบ จำกนน้ั ให้นักเรยี นช่วยกนั เขียนแสดงวธิ หี ำผลลบโดยกำรต้งั ลบตำมหนงั สือเรยี น 63 • กำรสอ่ื สำรและกำรส่อื ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ • กำรเช่อื มโยง 3. นกั เรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนงั สือเรียนหน้ำ 64 คณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ 4. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนที่ 10 กำรหำผลลบโดยกำรต้ัง • มีวนิ ยั ลบมีกำรกระจำย ลงในสมดุ รำยวชิ ำ • ใฝ่เรียนรู้ ข้ันสรปุ • มุ่งม่นั ในกำรทำงำน ครูและนักเรียนรว่ มกันสรุปสง่ิ ทไ่ี ดเ้ รียนร้รู ่วมกนั สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนงั สอื เรยี น ชนั้ ประถมศึกษำปที ี่ 3 เลม่ ท่ี 1 บันทึกหลงั การสอน • ใบงำนที่ 10 เร่อื ง กำรหำผลลบโดยกำรตั้งลบมี กำรกระจำย การวดั และประเมินผล ลงชอื่ ฐพร ลงช่อื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมือทใ่ี ช้ วธิ ีการวดั ครูผูส้ อน ใบงำนที่ 10 1. ตรวจใบงำน ผ้อู ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผู้เรียน 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 กลุม่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 เวลาเรียน 22 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไมเ่ กิน 100,000 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เร่ือง การหาคา่ ของตัวไม่ทราบคา่ ในประโยคสัญลักษณ์การบวก วันที่ 6 เดอื น คก . พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขั้นนาเขา้ ส่บู ทเรยี น ครนู ำสอื่ กำรสอนทเ่ี ป็นของจริง เชน่ เครอื่ งชั่งนำ้ หนักตวั สำมำรถใช้ควำมสมั พนั ธ์ของกำรบวกและกำรลบ ในกำรหำค่ำของตวั ไมท่ รำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ กระเป๋ำเป้ทมี่ สี ง่ิ ของ เพอื่ นำมำช่ังนำ้ หนักและใช้ในกำรทบทวนทำ กำรบวก ควำมเขำ้ ใจเกยี่ วกับกำรหำค่ำของตัวไมท่ รำบคำ่ ในประโยค สญั ลักษณแ์ สดงกำรบวกและประโยคสญั ลักษณแ์ สดงกำรลบ จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ ขน้ั สอน 1. อธิบำยวิธีกำรหำคำ่ ของตวั ไมท่ รำบคำ่ ในประโยค 1. ครนู ำเข้ำสู่สถำนกำรณ์ในหนงั สอื เรียนหนำ้ 65 กำรช่ังผง สัญลักษณก์ ำรบวกได้ (K) กำแฟพร้อมถว้ ยอ่ำนน้ำหนักได้ 1,346 กรัม ถำ้ ถว้ ยกำแฟหนกั 255 กรมั จะหำนำ้ หนกั ของผงกำแฟไดอ้ ยำ่ งไร ครเู ขยี นประโยค 2. แสดงข้นั ตอนวิธีกำรหำค่ำของตัวไมท่ รำบค่ำใน สัญลกั ษณไ์ ดเ้ ปน็ 255 +  = 1,346 แล้วใหน้ กั เรียนหำคำ่ ของ ประโยคสัญลกั ษณก์ ำรบวกได้ (P) ตัวไมท่ รำบค่ำ โดยใช้ควำมสมั พนั ธข์ องกำรบวกและกำรลบ จะได้ ผงกำแฟหนกั 1,091 กรัม 3. รับผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ท่ที ่ไี ดร้ บั มอบหมำย (A) 2. ครยู กตัวอย่ำงกำรหำค่ำของตัวไม่ทรำบในประโยคสัญลกั ษณ์ ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ แสดงกำรบวกและประโยคสญั ลักษณแ์ สดงกำรลบ ตำมหนังสือ • กำรส่ือสำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ เรียนหนำ้ 66 เช่น  + 2,540 = 13,800 ครอู ธบิ ำยว่ำ กำรหำค่ำ • กำรเชอ่ื มโยง ของตัวไมท่ รำบคำ่ อำจใชค้ วำมสัมพนั ธ์ของกำรบวกและกำรลบโดย เขยี นเป็นประโยคสญั ลักษณ์ ดังนัน้ 11,260 + 2,540 = 13,800 คุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ • มีวินยั 3. นกั เรียนช่วยกนั หำค่ำของตวั ไม่ทรำบค่ำในประโยค • ใฝเ่ รยี นรู้ สญั ลักษณใ์ นหนังสือเรียนหน้ำ 66 • ม่งุ มั่นในกำรทำงำน 4. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนที่ 11 กำรหำคำ่ ของตัวไมท่ รำบ ค่ำในประโยคสัญลักษณ์กำรบวก ลงในสมดุ รำยวชิ ำ ขั้นสรุป ครูและนักเรยี นรว่ มกนั สรุปส่ิงที่ไดเ้ รียนรู้รว่ มกนั สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ บันทกึ หลงั การสอน • หนังสือเรียน ชัน้ ประถมศกึ ษำปที ี่ 3 เล่มท่ี 1 • ใบงำนท่ี 11 เรอ่ื ง กำรหำคำ่ ของตวั ไม่ทรำบคำ่ ใน ประโยคสญั ลกั ษณก์ ำรบวก การวัดและประเมินผล เครอ่ื งมือทใี่ ช้ วธิ กี ารวัด ลงชื่อ ฐพร ลงชือ่ ใบงำนที่ 11 1. ตรวจใบงำน ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( 2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ครูผู้สอน 3. สงั เกตคุณลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ ) ผอู้ ำนวยกำร ณั


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 12 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 เวลาเรยี น 22 ชัว่ โมง หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชัว่ โมง ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรอื่ ง การหาค่าของตัวไมท่ ราบคา่ ในประโยคสญั ลักษณ์การลบ วนั ที่ 1 เดอื น คก . พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ช้วี ดั ค 1.1 ป.3/5 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขั้นนาเข้าสบู่ ทเรียน ครทู บทวนควำมร้เู ร่ือง กำรหำตัวไมท่ รำบคำ่ ในประโยค สำมำรถใชค้ วำมสมั พนั ธข์ องกำรบวกและกำรลบ ในกำรหำคำ่ ของตัวไมท่ รำบคำ่ ในประโยคสัญลกั ษณ์ สัญลกั ษณ์แสดงกำรบวก โดยเลอื กบตั รโจทยเ์ กีย่ วกับกำรหำตัวไม่ กำรลบ ทรำบค่ำ 1 ใบ ใหน้ ำไปตดิ บนกระดำน แล้วให้นกั เรียนแสดงวธิ กี ำร หำตัวไมท่ รำบค่ำ จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ ขน้ั สอน 1. อธิบำยวธิ ีกำรหำคำ่ ของตวั ไม่ทรำบคำ่ ในประโยค 1. ครยู กตวั อย่ำงกำรหำคำ่ ของตวั ไมท่ รำบค่ำในประโยค สญั ลักษณ์กำรลบได้ (K) สัญลักษณ์แสดงกำรบวก และประโยคสญั ลกั ษณแ์ สดงกำรลบตำม หนังสอื เรียนหนำ้ 67 เชน่  − 304 = 1,000 ซึง่ นกั เรยี นใช้ 2. แสดงขัน้ ตอนวิธีกำรหำค่ำของตัวไมท่ รำบค่ำใน ควำมสมั พนั ธ์ของกำรบวกและกำรลบ จะได้ 304 + 1,000 = ประโยคสญั ลกั ษณ์กำรลบได้ (P) 1,304 ดงั นัน้ 1,304 − 304 = 1,000 ครใู ห้นกั เรยี นตรวจคำตอบ และให้นักเรียนชว่ ยกนั หำคำ่ ของตัวไม่ทรำบคำ่ ในประโยค 3. รับผิดชอบตอ่ หนำ้ ทท่ี ่ไี ดร้ ับมอบหมำย (A) สัญลกั ษณ์ 5,789 −  = 128 นกั เรยี นหำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ โดยใช้ควำมสัมพนั ธข์ องกำรบวกและกำรลบจะได้ 5,789 − 128 = ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  จะได้ 5,789 − 128 = 5,661 ดงั น้นั 5,789 − 5,661 = 128 • กำรสอ่ื สำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ 2. นักเรยี นชว่ ยกนั หำคำ่ ของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค • กำรเชอ่ื มโยง สัญลกั ษณต์ ำมหนังสอื เรยี นหนำ้ 68 คุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ 3. นักเรยี นช่วยกนั หำค่ำของตัวไมท่ รำบคำ่ ในประโยค • มวี ินยั สัญลกั ษณ์ตำมหนงั สอื หนำ้ 69 • ใฝเ่ รียนรู้ • มุ่งมั่นในกำรทำงำน 4. นกั เรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมใน หนงั สือเรยี นหน้ำ 70 สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ • หนังสอื เรยี น ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 5. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนท่ี 12 กำรหำค่ำของตวั ไมท่ รำบ • ใบงำนท่ี 12 เรื่อง กำรหำค่ำของตัวไมท่ รำบคำ่ ใน คำ่ ในประโยคสัญลกั ษณก์ ำรลบ ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขน้ั สรุป ประโยคสญั ลกั ษณ์กำรลบ ครูและนักเรยี นร่วมกันสรปุ สิง่ ท่ไี ด้เรยี นร้รู ่วมกัน บนั ทึกหลงั การสอน การวัดและประเมนิ ผล ลงช่ือ ฐพร ลงช่ือ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมอื ท่ีใช้ วิธกี ารวดั ครผู ้สู อน ใบงำนท่ี 12 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผ้เู รียน 3. สงั เกตคุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรยี นร้ทู ่ี 13 กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรยี น 22 ช่วั โมง หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก วนั ที่ 8 เดือน ก ค. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ดั ค 1.1 ป.3/9 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคญั ขนั้ นาเขา้ สบู่ ทเรยี น ครทู บทวนควำมร้เู ร่อื ง กำรบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวก กำรแกโ้ จทยป์ ัญหำทำได้โดย อ่ำนทำควำมเขำ้ ใจ ปัญหำ วำงแผนแกป้ ัญหำ หำคำตอบ และตรวจสอบ ไม่เกนิ 100,000 โดยครตู ิดบัตรโจทย์กำรบวก 2-3 ขอ้ จำกน้ันให้ ควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบ นกั เรยี นรว่ มกันหำผลบวกและตรวจสอบควำมถกู ตอ้ ง ขัน้ สอน จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. ครตู ดิ บัตรโจทย์ปญั หำตำมหนงั สือเรียนหน้ำ 71 ให้นกั เรยี น 1. วเิ ครำะห์โจทย์ปญั หำกำรบวกได้ (K) อำ่ นโจทย์ปัญหำพร้อมกันแลว้ ครูใหน้ ักเรยี นร่วมกันวเิ ครำะหโ์ จทย์ 2. แกโ้ จทย์ปัญหำกำรบวกได้ (P) ปัญหำโดยใชก้ ำรถำมตอบ ดังน้ี โจทย์ถำมอะไรโจทยบ์ อกอะไร จะ 3. รับผิดชอบตอ่ หน้ำทที่ ี่ไดร้ บั มอบหมำย (A) หำคำตอบไดอ้ ย่ำงไร จำกน้นั ครตู ิดแถบประโยคสญั ลักษณบ์ น กระดำน จำกนนั้ ครเู ขียนแสดงวธิ หี ำคำตอบบนกระดำนโดยครใู ช้ ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ กำรถำม - ตอบ ดงั นี้ ส่วนทโี่ จทย์บอกให้นำมำเขยี นเป็นบรรทดั • กำรแก้ปญั หำ แรกและบรรทัดท่สี อง เขยี นตัวเลขแสดงจำนวนและหน่วยให้ • กำรสือ่ สำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ ตรงกัน แล้วเขียนส่วนท่ีโจทย์ถำมพร้อมหำคำตอบในบรรทัดทสี่ ำม • กำรเช่ือมโยง และเขยี นสรปุ คำตอบในบรรทัดสดุ ทำ้ ย เมือ่ ได้คำตอบแลว้ ครูถำม • กำรให้เหตุผล นักเรยี นว่ำจะตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของคำตอบตำมหนังสือ เรียนหน้ำ 71 คุณลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ • มีวินยั 2. นกั เรยี นช่วยกันเขียนประโยคสญั ลักษณแ์ ละแสดงวธิ ีหำ • ใฝเ่ รยี นรู้ คำตอบข้อ 2 และ 3 ตำมหนังสือเรยี นหนำ้ 73 • มุง่ ม่ันในกำรทำงำน 3. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนที่ 13 โจทย์ปญั หำกำรบวก ลง ในสมดุ รำยวิชำ ขั้นสรุป ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ ส่ิงทีไ่ ดเ้ รยี นร้รู ่วมกัน สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ • หนังสือเรียน ชน้ั ประถมศกึ ษำปีที่ 3 เล่มท่ี 1 บนั ทกึ หลงั การสอน • ใบงำนท่ี 13 เรือ่ ง โจทยป์ ญั หำกำรบวก การวดั และประเมนิ ผล ลงชอ่ื ฐพร ลงชือ่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมอื ท่ใี ช้ วิธกี ารวัด ครูผู้สอน ใบงำนท่ี 13 1. ตรวจใบงำน ผ้อู ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผู้เรียน 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 14 กล่มุ สาระการเรยี นรูค้ ณติ ศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 3 เวลาเรียน 22 ช่ัวโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกิน 100,000 เวลาเรียน 1 ชว่ั โมง ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรือ่ ง โจทยป์ ญั หาการลบ วันที่ 11 เดอื น ก . ค พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ัด ค 1.1 ป.3/9 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขน้ั นาเขา้ ส่บู ทเรยี น ครูทบทวนควำมรเู้ รื่อง กำรลบจำนวนสองจำนวนท่ีมตี วั ตงั้ ไม่ กำรแก้โจทยป์ ัญหำทำได้โดย อำ่ นทำควำมเข้ำใจ ปญั หำ วำงแผนแกป้ ญั หำ หำคำตอบ และตรวจสอบ เกนิ 100,000 โดยครตู ดิ บตั รโจทยก์ ำรลบจำนวนสองจำนวน 2-3 ควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบ ข้อ จำกนัน้ ให้นกั เรยี นรว่ มกนั หำผลลบและตรวจสอบควำมถกู ต้อง ขัน้ สอน จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 1. ครตู ิดบัตรโจทย์ปัญหำตำมหนงั สือเรียนหน้ำ 72 ใหน้ ักเรียน 1. วเิ ครำะหโ์ จทยป์ ญั หำกำรลบได้ (K) อ่ำนโจทย์ปัญหำพรอ้ มกันแลว้ ครใู หน้ กั เรียนรว่ มกนั วเิ ครำะหโ์ จทย์ 2. แก้โจทยป์ ญั หำกำรลบได้ (P) ปัญหำโดยใช้กำรถำมตอบ ดังนี้ โจทยถ์ ำมอะไรโจทยบ์ อกอะไร จะ 3. รับผิดชอบต่อหนำ้ ท่ีทไี่ ด้รบั มอบหมำย (A) หำคำตอบได้อยำ่ งไร จำกน้นั ครูตดิ แถบประโยคสญั ลกั ษณ์บน กระดำน จำกนัน้ ครเู ขียนแสดงวิธีหำคำตอบบนกระดำนโดยครูใช้ ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กำรถำมตอบ ดังน้ี สว่ นทโี่ จทย์บอกใหน้ ำมำเขียนเปน็ บรรทัดแรก • กำรแก้ปัญหำ และบรรทัดที่สอง เขยี นตัวเลขแสดงจำนวนและหนว่ ยให้ตรงกนั • กำรสอื่ สำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ แลว้ เขยี นสว่ นทโ่ี จทยถ์ ำมพรอ้ มหำคำตอบในบรรทดั ท่สี ำม และ • กำรเชอื่ มโยง เขยี นสรปุ คำตอบในบรรทดั สดุ ท้ำย เมื่อได้คำตอบแล้ว ครูถำม • กำรให้เหตุผล นักเรยี นวำ่ จะตรวจสอบควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบตำมหนังสือ เรยี นหน้ำ 72 คณุ ลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์ • มวี ินยั 2. นักเรยี นช่วยกันเขยี นประโยคสญั ลักษณ์และแสดงวธิ ีหำ • ใฝ่เรยี นรู้ คำตอบข้อ 1 ข้อ 4 และ 5 ตำมหนงั สือเรยี นหน้ำ 73 • มงุ่ ม่นั ในกำรทำงำน 3. นักเรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยรว่ มกันตอบคำถำมใน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ หนังสือเรยี นหน้ำ 74 4. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนท่ี 14 โจทย์ปัญหำกำรลบ ลง ในสมดุ รำยวชิ ำ ขั้นสรปุ ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรปุ สิง่ ที่ไดเ้ รยี นรรู้ ่วมกัน • หนังสือเรียน ชนั้ ประถมศึกษำปีที่ 3 เลม่ ท่ี 1 บนั ทึกหลงั การสอน • ใบงำนท่ี 14 เร่อื ง โจทย์ปัญหำกำรลบ การวดั และประเมินผล ลงชอื่ ฐพร ลงชอื่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมือทใ่ี ช้ วิธกี ารวดั ครูผู้สอน ใบงำนท่ี 14 1. ตรวจใบงำน ผู้อำนวยกำร 2. สังเกตพฤติกรรมของผ้เู รียน 3. สงั เกตคณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่ 15 กล่มุ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 22 ชว่ั โมง หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ช่วั โมง ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เรือ่ ง โจทยป์ ัญหาการบวกจากสถานการณ์ทม่ี ีคาว่ามากกวา่ วนั ท่ี 12 เดือน ก . ค พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ัด ค 1.1 ป.3/9 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขั้นนาเขา้ สบู่ ทเรียน ครทู บทวนควำมร้เู รื่องโจทย์ปัญหำกำรบวกที่ไดเ้ รยี นมำโดยให้ กำรแกโ้ จทย์ปญั หำทำได้โดย อำ่ นทำควำมเขำ้ ใจ ปัญหำ วำงแผนแก้ปัญหำ หำคำตอบ และตรวจสอบ นกั เรยี นอำ่ นโจทยป์ ญั หำในหนงั สอื เรยี นหนำ้ 75 แล้วถำมนกั เรียน ควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบ ดงั น้ี โจทย์ถำมอะไร โจทยบ์ อกอะไร และหำคำตอบไดอ้ ย่ำงไร ขัน้ สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ครอู ธบิ ำยวิธคี ิดหำคำตอบโดยใช้ bar model ครูตดิ แถบ 1. วเิ ครำะห์โจทยป์ ัญหำกำรบวกจำกสถำนกำรณท์ ีม่ ี บำรโ์ มเดลแสดงใหเ้ หน็ วำ่ สปั ดำหแ์ รกขำยสบู่ได้ 13,020 ก้อน คำวำ่ มำกกวำ่ ได้ (K) สัปดำหท์ ่ีสองขำยสบูไ่ ด้มำกกว่ำสัปดำห์แรก 4,700 ก้อน พรอ้ มกับ ครตู ดิ แถบบำร์โมเดลแสดงสัปดำห์ท่ีสองยำวกว่ำสัปดำห์แรก 4,700 2. แก้โจทยป์ ญั หำกำรบวกจำกสถำนกำรณ์ท่มี ีคำว่ำ กอ้ น ครตู ิดแถบประโยคสญั ลักษณบ์ นกระดำน จำกนนั้ ครูเขยี น มำกกวำ่ ได้ (P) แสดงวิธีหำคำตอบบนกระดำนโดยครใู ช้กำรถำม - ตอบ ดังนี้ สว่ น ทโี่ จทยบ์ อกใหน้ ำมำเขยี นเปน็ บรรทัดแรกและบรรทดั ทีส่ อง เขียน 3. รบั ผิดชอบต่อหน้ำทท่ี ไ่ี ด้รบั มอบหมำย (A) ตวั เลขแสดงจำนวนและหนว่ ยให้ตรงกันแล้วเขยี นสว่ นท่ีโจทยถ์ ำม พรอ้ มหำคำตอบในบรรทัดท่สี ำม และเขยี นสรปุ คำตอบในบรรทัด ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ สดุ ทำ้ ย ตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 75 • กำรแก้ปัญหำ 2. นกั เรยี นชว่ ยกนั เขยี นประโยคสัญลกั ษณ์และแสดงวิธหี ำ • กำรส่อื สำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ คำตอบข้อ 2 ตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 76 และข้อ 1 ขอ้ 3 หน้ำ 79 • กำรเชือ่ มโยง • กำรใหเ้ หตุผล 3. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนที่ 15 โจทยป์ ญั หำกำรบวกจำก สถำนกำรณท์ มี่ ีคำว่ำมำกกวำ่ ลงในสมุดรำยวชิ ำ คุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ ข้นั สรปุ • มีวนิ ัย • ใฝเ่ รียนรู้ ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรปุ ส่งิ ทไ่ี ดเ้ รยี นรรู้ ่วมกนั • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ บนั ทกึ หลังการสอน • หนังสือเรียน ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ี่ 3 เลม่ ท่ี 1 • ใบงำนท่ี 15 เรอื่ ง โจทยป์ ญั หำกำรบวกจำก สถำนกำรณ์ท่มี คี ำว่ำมำกกว่ำ การวดั และประเมินผล ลงชอ่ื ฐพร ลงช่อื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมือทีใ่ ช้ วธิ ีการวัด ครูผูส้ อน ใบงำนท่ี 15 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผ้เู รียน 3. สังเกตคณุ ลักษณะท่ีพงึ ประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 16 กลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 22 ช่วั โมง หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกิน 100,000 เวลาเรียน 1 ชว่ั โมง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง โจทยป์ ัญหาการลบจากสถานการณ์ท่ีมคี าว่ามากกว่า วันที่ 15 เดือน ก ค. . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ดั ค 1.1 ป.3/9 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคญั ขน้ั นาเขา้ ส่บู ทเรยี น ครูทบทวนควำมรู้เร่อื งโจทย์ปัญหำกำรลบท่ีได้เรยี นมำโดยให้ กำรแก้โจทย์ปญั หำทำไดโ้ ดย อ่ำนทำควำมเข้ำใจ ปัญหำ วำงแผนแก้ปัญหำ หำคำตอบ และตรวจสอบ นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำในหนงั สือเรียนหน้ำ 76 แลว้ ถำมนกั เรียน ควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบ ดังน้ี โจทย์ถำมอะไร โจทยบ์ อกอะไร และหำคำตอบได้ ขนั้ สอน จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 1. ครูอธิบำยวธิ ีคดิ หำคำตอบโดยใช้ bar model ครูติดแถบ 1. วเิ ครำะห์โจทย์ปญั หำกำรลบจำกสถำนกำรณ์ที่มี บำร์โมเดลแสดงใหเ้ ห็นร้ำนนำฬิกำส่งนำฬกิ ำไปขำยทีภ่ ำคเหนอื คำวำ่ มำกกว่ำได้ (K) 27,630 เรือนส่งนำฬิกำไปขำยทีภ่ ำคเหนือมำกกว่ำภำคใต้ 19,850 เรอื น พรอ้ มกบั ครูติดแถบบำร์โมเดลรำ้ นนำฬิกำส่งนำฬิกำ 2. แก้โจทย์ปญั หำกำรลบจำกสถำนกำรณ์ทม่ี คี ำวำ่ ไปขำยท่ีภำคใต้ ครูตดิ แถบประโยคสญั ลักษณ์บนกระดำน จำกน้ัน มำกกว่ำได้ (P) ครูเขยี นแสดงวิธีหำคำตอบบนกระดำนโดยครูใชก้ ำรถำม - ตอบ ดงั น้ี ส่วนทีโ่ จทย์บอกให้นำมำเขียนเปน็ บรรทดั แรกและบรรทดั ที่ 3. รบั ผิดชอบต่อหน้ำท่ีทไ่ี ด้รบั มอบหมำย (A) สอง เขยี นตัวเลขแสดงจำนวนและหน่วยให้ตรงกัน แล้วเขียนส่วนท่ี โจทย์ถำมพรอ้ มหำคำตอบในบรรทดั ทีส่ ำม และเขียนสรปุ คำตอบ ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในบรรทัดสุดท้ำย ตำมหนังสือเรยี นหน้ำ 76 • กำรแก้ปัญหำ 2. นักเรยี นช่วยกันเขยี นประโยคสญั ลักษณ์และแสดงวิธีหำ • กำรส่อื สำรและกำรสอ่ื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ คำตอบขอ้ 1 ตำมหนังสือเรยี นหนำ้ 76 และขอ้ 5 หน้ำ 79 • กำรเชือ่ มโยง • กำรใหเ้ หตุผล 3. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนที่ 16 โจทย์ปญั หำกำรลบจำก สถำนกำรณท์ มี่ คี ำว่ำมำกกว่ำ ลงในสมดุ รำยวิชำ คณุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ข้นั สรปุ • มีวนิ ัย • ใฝเ่ รียนรู้ ครูและนกั เรยี นรว่ มกนั สรปุ สิ่งทีไ่ ด้เรยี นรรู้ ว่ มกัน • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้ บนั ทกึ หลังการสอน • หนังสือเรยี น ช้ันประถมศึกษำปที ่ี 3 เลม่ ที่ 1 • ใบงำนท่ี 16 เร่ือง โจทยป์ ัญหำกำรลบจำก สถำนกำรณท์ ี่มีคำวำ่ มำกกว่ำ การวดั และประเมินผล ลงชื่อ ฐพร ลงชอื่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมือที่ใช้ วธิ กี ารวัด ครูผูส้ อน ใบงำนท่ี 16 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤตกิ รรมของผูเ้ รยี น 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 17 กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 22 ชัว่ โมง หนว่ ยการเรยี นรูท้ ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนับไม่เกนิ 100,000 เวลาเรียน 1 ชว่ั โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เรอ่ื ง โจทยป์ ญั หาการบวกจากสถานการณ์ทีม่ คี าวา่ นอ้ ยกว่า วนั ที่ 18 เดอื น ก ค. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชี้วดั ค 1.1 ป.3/9 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขั้นนาเขา้ สบู่ ทเรียน ครทู บทวนควำมรเู้ ร่อื งโจทย์ปญั หำกำรบวกทีไ่ ดเ้ รยี นมำโดยให้ กำรแก้โจทย์ปัญหำทำไดโ้ ดย อ่ำนทำควำมเข้ำใจ ปญั หำ วำงแผนแกป้ ัญหำ หำคำตอบ และตรวจสอบ นกั เรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำในหนังสอื เรยี นหนำ้ 78 แลว้ ถำมนกั เรียน ควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ ดังน้ี โจทย์ถำมอะไร โจทยบ์ อกอะไร และหำคำตอบไดอ้ ยำ่ งไร ขน้ั สอน จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ 1. ครอู ธิบำยวธิ คี ดิ หำคำตอบโดยใช้ bar model ครูตดิ แถบ 1. วิเครำะห์โจทยป์ ัญหำกำรบวกจำกสถำนกำรณท์ ี่มี บำร์โมเดลแสดงให้เหน็ วำ่ พ่อจ่ำยเงนิ คำ่ ทำสรี ้ัว 18,700 บำท คำวำ่ นอ้ ยกวำ่ ได้ (K) จ่ำยเงินคำ่ ทำสรี ้วั นอ้ ยกว่ำคำ่ ทำสบี ้ำน 25,000 บำท พร้อมกบั ครู ตดิ แถบบำร์โมเดลแสดงจ่ำยเงนิ ค่ำทำสีร้ัวนอ้ ยกว่ำค่ำทำสีบำ้ น 2. แก้โจทย์ปัญหำกำรบวกจำกสถำนกำรณ์ท่ีมคี ำวำ่ 25,000 บำท ครตู ิดแถบประโยคสญั ลักษณบ์ นกระดำน จำกนนั้ ครู น้อยกวำ่ ได้ (P) เขยี นแสดงวธิ หี ำคำตอบบนกระดำนโดยครูใชก้ ำรถำมตอบ ดงั นี้ สว่ นท่โี จทย์บอกให้นำมำเขยี นเป็นบรรทัดแรกและบรรทดั ทสี่ อง 3. รับผิดชอบต่อหนำ้ ทีท่ ีไ่ ด้รับมอบหมำย (A) เขยี นตัวเลขแสดงจำนวน และหน่วยให้ตรงกนั แล้วเขียนส่วนที่ โจทย์ถำมพร้อมหำคำตอบในบรรทดั ทสี่ ำมและเขยี นสรุปคำตอบใน ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ บรรทัดสดุ ทำ้ ย ตำมหนงั สอื เรียนหนำ้ 78 • กำรแก้ปญั หำ 2. นกั เรียนช่วยกันเขยี นประโยคสญั ลกั ษณแ์ ละแสดงวธิ หี ำ • กำรส่อื สำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ คำตอบข้อ 2 ตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 78 และข้อ 4 หน้ำ 79 • กำรเชื่อมโยง • กำรใหเ้ หตุผล 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 17 โจทยป์ ญั หำกำรบวกจำก สถำนกำรณท์ ี่มคี ำวำ่ น้อยกว่ำ ลงในสมุดรำยวชิ ำ คุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ ข้ันสรุป • มวี นิ ัย • ใฝ่เรยี นรู้ ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรปุ ส่งิ ท่ีได้เรยี นรูร้ ว่ มกัน • มุง่ ม่นั ในกำรทำงำน สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ บนั ทกึ หลังการสอน • หนังสือเรียน ชัน้ ประถมศกึ ษำปที ่ี 3 เล่มท่ี 1 • ใบงำนที่ 17 เร่ือง โจทยป์ ญั หำกำรบวกจำก สถำนกำรณ์ทม่ี ีคำวำ่ น้อยกว่ำ การวดั และประเมินผล ลงชือ่ ฐพร ลงชือ่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมอื ทใ่ี ช้ วธิ ีการวดั ครผู สู้ อน ใบงำนที่ 17 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 3. สงั เกตคณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 18 กล่มุ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 3 เวลาเรยี น 22 ช่ัวโมง หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไม่เกิน 100,000 เวลาเรียน 1 ชว่ั โมง ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรือ่ ง โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณท์ ่ีมคี าวา่ น้อยกว่า วนั ท่ี 19 เดือน ก ค. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ัด ค 1.1 ป.3/9 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขัน้ นาเขา้ สู่บทเรียน ครทู บทวนควำมรูเ้ ร่ืองโจทยป์ ัญหำกำรลบท่ีไดเ้ รยี นมำโดยให้ กำรแกโ้ จทยป์ ัญหำทำได้โดย อำ่ นทำควำมเขำ้ ใจ ปัญหำ วำงแผนแก้ปญั หำ หำคำตอบ และตรวจสอบ นักเรียนอ่ำนโจทย์ปญั หำในหนงั สอื เรยี นหน้ำ 77 แล้วถำมนักเรยี น ควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบ ดังนี้ โจทยถ์ ำมอะไร โจทยบ์ อกอะไร และหำคำตอบไดอ้ ยำ่ งไร ขนั้ สอน จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ 1. ครอู ธบิ ำยวธิ คี ิดหำคำตอบโดยใช้ bar model ครตู ดิ แถบ 1. วเิ ครำะหโ์ จทย์ปญั หำกำรลบจำกสถำนกำรณ์ทมี่ ี บำรโ์ มเดลแสดงบรษิ ัทบรจิ ำคเงินเข้ำมลู นธิ ิคนพกิ ำร 35,000 บำท คำวำ่ น้อยกวำ่ ได้ (K) บริษทั บรจิ ำคเงนิ เขำ้ มลู นิธเิ ด็กนอ้ ยกว่ำบรจิ ำคเงินเขำ้ มลู นิธิคน พกิ ำร 6,500 บำท พร้อมกบั ครูตดิ แถบบำร์โมเดลแสดงบรษิ ัท 2. แก้โจทยป์ ญั หำกำรลบจำกสถำนกำรณท์ มี่ ีคำวำ่ บรจิ ำคเงนิ เขำ้ มลู นิธิเด็กน้อยกวำ่ จำกนนั้ ครูเขยี นแสดงวิธหี ำ นอ้ ยกวำ่ ได้ (P) คำตอบบนกระดำนโดยครูใช้กำรถำม - ตอบดังนี้ สว่ นทโี่ จทย์บอก ให้นำมำเขียนเปน็ บรรทัดแรกและบรรทัดท่สี อง เขียนตวั เลขแสดง 3. รบั ผิดชอบต่อหน้ำทท่ี ่ีได้รบั มอบหมำย (A) จำนวนและหน่วยให้ตรงกัน แลว้ เขียนสว่ นท่ีโจทย์ถำมพร้อมหำ คำตอบในบรรทดั ท่สี ำม และเขยี นสรุปคำตอบในบรรทดั สุดทำ้ ย ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตำมหนังสือเรยี นหนำ้ 77 • กำรแกป้ ัญหำ 2. นกั เรยี นชว่ ยกันเขียนประโยคสัญลกั ษณ์และแสดงวธิ หี ำ • กำรส่อื สำรและกำรส่อื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ คำตอบข้อ 1 ตำมหนังสอื เรียนหนำ้ 78 และข้อ 4 หน้ำ 79 • กำรเชือ่ มโยง • กำรให้เหตุผล 3. นักเรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกันตอบคำถำมใน หนงั สอื เรยี นหนำ้ 80 คุณลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์ • มีวนิ ัย 4. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนที่ 18 โจทย์ปญั หำกำรลบจำก • ใฝเ่ รยี นรู้ สถำนกำรณท์ ่มี ีคำวำ่ น้อยกวำ่ ลงในสมดุ รำยวชิ ำ • ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน ขน้ั สรปุ ครูและนักเรยี นร่วมกนั สรปุ ส่งิ ทไ่ี ดเ้ รยี นรรู้ ่วมกัน สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ บนั ทึกหลังการสอน • หนังสือเรียน ชน้ั ประถมศึกษำปีที่ 3 เล่มท่ี 1 • ใบงำนที่ 18 เร่ือง โจทยป์ ัญหำกำรลบจำก สถำนกำรณท์ ี่มคี ำวำ่ นอ้ ยกว่ำ การวดั และประเมินผล ลงชอื่ ฐพร ลงช่อื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมือท่ีใช้ วธิ กี ารวดั ครูผสู้ อน ใบงำนที่ 18 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผู้เรยี น 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 19 กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์ ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 3 หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรียน 22 ชวั่ โมง เรอื่ ง โจทยป์ ญั หาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มตี วั ไม่ทราบค่า เวลาเรียน 1 ชัว่ โมง วันท่ี 20 เดือน ก ค. . พ.ศ. 2565 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้วี ดั ค 1.1 ป.3/9 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ขน้ั นาเขา้ สบู่ ทเรียน ครทู บทวนควำมรเู้ รอื่ งโจทย์ปัญหำกำรบวกจำกสถำนกำรณท์ มี่ ี กำรแก้โจทย์ปญั หำทำไดโ้ ดย อ่ำนทำควำมเข้ำใจ ปัญหำ วำงแผนแก้ปญั หำ หำคำตอบ และตรวจสอบ คำว่ำนอ้ ยกว่ำท่ีไดเ้ รียนมำโดยเขยี นโจทย์ปัญหำบนกระดำนให้ ควำมสมเหตสุ มผลของคำตอบ นักเรียนอำ่ นโจทย์ แลว้ ชว่ ยกนั วิเครำะห์โจทยแ์ ละหำคำตอบ ขน้ั สอน จุดประสงค์การเรยี นรู้ 1. ครใู หน้ กั เรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำในหนังสอื เรียนหน้ำ 81 1. วเิ ครำะห์โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบจำก จำกน้นั ครอู ธิบำยวิธีคดิ หำคำตอบโดยใช้ bar model ดงั นี้ ครตู ิด สถำนกำรณท์ มี่ ีตวั ไมท่ รำบคำ่ ได้ (K) แถบบำร์โมเดลแสดงรำคำคอมพวิ เตอร์ 14,200 บำท เป็นแถบท่ี หน่งึ แถบท่ีสองแสดงจำนวนท่ขี นุ มีเงินอยู่ 10,500 บำท ครูหำ 2. แก้โจทยป์ ัญหำกำรบวกและกำรลบจำก คำตอบโดยใช้กำรบวกกับจำนวนไม่ทรำบคำ่ เช่น 10,500 บวกกบั สถำนกำรณท์ ่มี ตี ัวไม่ทรำบคำ่ ได้ (P) จำนวนใดได้ 14,200 นกั เรยี นบำงคน อำจตอบว่ำหำคำตอบโดยวิธี ลบนำ 14,200 ลบดว้ ย 10,500 ครลู องใหน้ กั เรยี นหำคำตอบจำก 3. รบั ผิดชอบต่อหน้ำทท่ี ่ไี ดร้ ับมอบหมำย (A) ท้งั สองวิธี จะเหน็ วำ่ ไดค้ ำตอบเทำ่ กนั คือ 3,700 บำท ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ 2. นกั เรียนช่วยกันแสดงวธิ ีหำคำตอบข้อ 1 และข้อ 2 จำก หนงั สือเรียนหน้ำ 83 • กำรแกป้ ัญหำ • กำรสอ่ื สำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 19 โจทยป์ ัญหำกำรบวกและ • กำรเช่อื มโยง กำรลบจำกสถำนกำรณ์ท่มี ตี วั ไม่ทรำบค่ำ ลงในสมุดรำยวิชำ • กำรให้เหตผุ ล ขัน้ สรปุ ครแู ละนกั เรียนรว่ มกันสรุปสง่ิ ท่ีไดเ้ รียนรู้ร่วมกนั คุณลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ บันทกึ หลงั การสอน • มีวนิ ัย • ใฝ่เรียนรู้ • มงุ่ ม่ันในกำรทำงำน สอ่ื /แหล่งการเรยี นรู้ • หนงั สือเรียน ชนั้ ประถมศึกษำปีท่ี 3 เล่มท่ี 1 • ใบงำนท่ี 19 เร่อื ง โจทยป์ ญั หำกำรบวกและกำร ลบจำกสถำนกำรณ์ทม่ี ีตวั ไม่ทรำบคำ่ การวัดและประเมนิ ผล ลงชอ่ื ฐพร ลงชือ่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครื่องมอื ท่ีใช้ วิธีการวดั ครูผสู้ อน ใบงำนที่ 19 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รยี น 3. สงั เกตคณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ ณั


แผนการจัดการเรยี นร้ทู ี่ 20 กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3 หนว่ ยการเรียนร้ทู ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรยี น 22 ชั่วโมง เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณท์ ่มี ีตัวไม่ทราบค่า เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง วันท่ี 21 เดือน ก ค. . พ.ศ. 2565 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ัด ค 1.1 ป.3/9 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ข้นั นาเขา้ สู่บทเรยี น ครูทบทวนควำมรเู้ รือ่ งโจทย์ปญั หำกำรลบจำกสถำนกำรณท์ มี่ ี กำรแก้โจทยป์ ญั หำทำไดโ้ ดย อ่ำนทำควำมเขำ้ ใจ ปัญหำ วำงแผนแกป้ ญั หำ หำคำตอบ และตรวจสอบ คำวำ่ นอ้ ยกว่ำทไ่ี ดเ้ รยี นมำโดยเขียนโจทย์ปญั หำบนกระดำนให้ ควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ นักเรยี นอ่ำนโจทย์ แล้วช่วยกันวเิ ครำะหโ์ จทย์และหำคำตอบ ขัน้ สอน จุดประสงค์การเรยี นรู้ 1. ครอู ธบิ ำยวิธีคิดหำคำตอบโดยใช้ bar model ดงั นี้ ครตู ิด 1. วเิ ครำะหโ์ จทยป์ ญั หำกำรบวกและกำรลบจำก แถบแสดงตู้คอนเทนเนอรพ์ รอ้ มสิง่ ของนำ้ หนักรวม 30,480 สถำนกำรณท์ ีม่ ีตัวไมท่ รำบค่ำได้ (K) กโิ ลกรมั เปน็ แถบที่หนงึ่ แถบท่สี องแสดงนำ้ หนกั ของส่ิงของ 26,750 กโิ ลกรัม ครูหำคำตอบโดยใช้กำรบวกกับจำนวนไม่ทรำบ 2. แก้โจทยป์ ญั หำกำรบวกและกำรลบจำก ค่ำ เช่น 26,750 บวกกบั จำนวนใดได้ 30,480 นกั เรยี นบำงคนอำจ สถำนกำรณท์ ่ีมีตัวไมท่ รำบคำ่ ได้ (P) ตอบวำ่ หำคำตอบโดยวธิ ีลบนำ 30,480 ลบด้วย 26,750 ไดค้ ำตอบ คือ 3,730 กิโลกรมั 3. รับผดิ ชอบต่อหน้ำท่ที ไี่ ดร้ ับมอบหมำย (A) 2. นกั เรียนช่วยกันแสดงวธิ ีหำคำตอบขอ้ 3 และขอ้ 4 จำก ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ หนังสือเรียนหน้ำ 83 • กำรแก้ปญั หำ 3. นกั เรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยรว่ มกนั ตอบคำถำมใน • กำรสื่อสำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ หนังสอื เรยี นหนำ้ 84 • กำรเช่อื มโยง • กำรใหเ้ หตุผล 4. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนที่ 20 โจทย์ปญั หำกำรบวกและ กำรลบจำกสถำนกำรณท์ มี่ ีตัวไมท่ รำบคำ่ ลงในสมดุ รำยวิชำ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ขนั้ สรุป ครแู ละนกั เรียนร่วมกันสรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรยี นรู้ร่วมกัน • มวี ินัย • ใฝ่เรียนรู้ • มงุ่ มน่ั ในกำรทำงำน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ บนั ทกึ หลงั การสอน • หนังสอื เรยี น ชนั้ ประถมศกึ ษำปีที่ 3 เลม่ ที่ 1 • ใบงำนที่ 20 เร่ือง โจทยป์ ญั หำกำรบวกและกำร ลบจำกสถำนกำรณ์ท่มี ีตวั ไม่ทรำบคำ่ การวดั และประเมนิ ผล ลงชื่อ ฐพร ลงช่ือ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมือทใ่ี ช้ วธิ ีการวัด ครูผูส้ อน ใบงำนที่ 20 1. ตรวจใบงำน ผอู้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผ้เู รียน 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 3 เวลาเรยี น 22 ชัว่ โมง หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 2 การบวกและการลบจานวนนับไมเ่ กนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชว่ั โมง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่อง การสร้างโจทย์ปญั หาการบวก วันที่ 22 เดอื น กค . . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ัด ค 1.1 ป.3/9 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขน้ั นาเข้าสูบ่ ทเรียน ครูกล่ำวทักทำยนกั เรียนและทบทวนควำมรูเ้ รือ่ ง กำรแกโ้ จทย์ กำรสรำ้ งโจทยป์ ัญหำ ต้องมีทงั้ ส่วนท่ีโจทย์บอก และส่วนทโ่ี จทย์ถำม นอกจำกนโ้ี จทยป์ ญั หำทส่ี ร้ำง ปัญหำกำรบวก โดยครูสุม่ นักเรียน 2-3 คนออกมำจับสลำกโจทย์ ตอ้ งมคี วำมเปน็ ไปได้ ปัญหำ แลว้ ให้นักเรียนแสดงขัน้ ตอนกำรแก้โจทยป์ ญั หำหนำ้ ชนั้ เรียน จำกน้นั ครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกนั ตรวจสอบควำมถกู ตอ้ ง จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ ขน้ั สอน 1. อธบิ ำยกำรสรำ้ งโจทย์ปัญหำกำรบวกได้ (K) 1. ครูติดบัตรภำพตำมหนังสือเรียนหนำ้ 85 ใหน้ กั เรยี นสร้ำง 2. สร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวกได้ (P) โจทยป์ ัญหำกำรบวกและโจทยป์ ัญหำกำรลบจำกประโยคสญั ลักษณ์ 3. รบั ผดิ ชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย (A) 4,719 + 3,200 =  โดยใช้ภำพประกอบ ครูตดิ แถบโจทย์ปญั หำ ทค่ี รูเตรียมไว้ถำมนักเรียนวำ่ ส่วนท่ีโจทยถ์ ำมคืออะไร ส่วนทโ่ี จทย์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ บอกคืออะไร ครูติดแถบโจทยป์ ญั หำ “มชี ำ้ ง 4,719 ตัว มีม้ำลำย 3,200 ตวั มีชำ้ งและม้ำลำยทง้ั หมดกต่ี ัว” ครูถำมว่ำส่วนทีโ่ จทย์ • กำรแก้ปัญหำ ถำมคืออะไร สว่ นที่โจทยบ์ อกคืออะไร โจทยป์ ัญหำที่สรำ้ งมคี วำม • กำรสอื่ สำรและกำรสือ่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ เป็นไปได้หรือไม่ เพรำะเหตใุ ด จำกน้นั ครยู กตวั อย่ำงโจทย์ปญั หำที่ • กำรเชือ่ มโยง มคี วำมเปน็ ไปได้อกี 2 - 3 ตวั อย่ำง • กำรใหเ้ หตผุ ล • กำรคดิ สรำ้ งสรรค์ 2. นกั เรยี นชว่ ยกันสร้ำงโจทย์ปญั หำจำกประโยคสญั ลักษณก์ ำร บวกจำกหนงั สือเรยี นหนำ้ 87 คุณลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ • มวี นิ ัย 3. นกั เรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยรว่ มกันตอบคำถำมข้อ 1 • ใฝ่เรียนรู้ ในหนงั สอื เรยี นหน้ำ 88 • มุ่งม่นั ในกำรทำงำน 4. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 21 กำรสรำ้ งโจทยป์ ัญหำกำร บวก ลงในสมดุ รำยวชิ ำ ขัน้ สรปุ ครแู ละนกั เรียนร่วมกันสรปุ สิง่ ทีไ่ ดเ้ รียนรูร้ ่วมกนั สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนงั สือเรียน ชน้ั ประถมศึกษำปที ่ี 3 เล่มท่ี 1 บนั ทึกหลงั การสอน • ใบงำนท่ี 21 เรื่อง กำรสรำ้ งโจทยป์ ัญหำกำรบวก การวดั และประเมนิ ผล ลงชอื่ ฐพร ลงช่อื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่ืองมือทีใ่ ช้ วิธีการวัด ครูผ้สู อน ใบงำนที่ 21 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผเู้ รียน 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 22 กลุ่มสาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรยี น 22 ชัว่ โมง หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 2 การบวกและการลบจานวนนบั ไม่เกนิ 100,000 เวลาเรยี น 1 ชั่วโมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 เรอื่ ง การสรา้ งโจทยป์ ญั หาการลบ วนั ที่ 25 เดือน ก ค. . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้วี ัด ค 1.1 ป.3/9 กจิ กรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรยี น ครูกลำ่ วทักทำยนักเรยี นและทบทวนควำมรู้เร่ือง กำรแกโ้ จทย์ กำรสรำ้ งโจทยป์ ัญหำ ต้องมที ้งั สว่ นทโี่ จทย์บอก และส่วนที่โจทยถ์ ำม นอกจำกนีโ้ จทยป์ ญั หำท่ีสรำ้ ง ปัญหำกำรลบ โดยครสู มุ่ นกั เรยี น 2-3 คนออกมำจับสลำกโจทย์ ต้องมคี วำมเป็นไปได้ ปัญหำ แล้วให้นักเรียนแสดงข้ันตอนกำรแก้โจทย์ปญั หำหนำ้ ชั้น เรียน จำกนั้นครูและนกั เรยี นทเ่ี หลอื รว่ มกันตรวจสอบควำมถูกต้อง จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ ขน้ั สอน 1. อธิบำยกำรสร้ำงโจทยป์ ัญหำกำรลบได้ (K) 1. ครูติดภำพบนกระดำนตำมหนงั สือเรียนหน้ำ 86 ให้นักเรยี น 2. สร้ำงโจทยป์ ญั หำกำรบวกได้ (P) ชว่ ยกนั สรำ้ งโจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทยป์ ญั หำกำรลบพรอ้ มทง้ั 3. รบั ผิดชอบตอ่ หน้ำทท่ี ีไ่ ดร้ ับมอบหมำย (A) เขียนประโยคสญั ลกั ษณ์ เช่น โทรทัศนร์ ำคำ 23,990 บำท พัดลม รำคำ 1,280 บำท โทรทศั น์รำคำมำกกวำ่ พดั ลมก่ีบำท ประโยค ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ สญั ลักษณ์ 23,990 − 1,280 =  ครูถำมนักเรียนวำ่ สว่ นทโ่ี จทย์ ถำมคืออะไร ส่วนท่โี จทย์บอกคืออะไร ครใู หน้ กั เรยี นช่วยกัน • กำรแก้ปญั หำ พจิ ำรณำควำมเป็นไปได้ของโจทยป์ ัญหำที่สรำ้ งและชว่ ยกนั หำ • กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ คำตอบ จำกนัน้ ครูนำโจทยป์ ญั หำท่ีนักเรียนสร้ำงมำอภิปรำย • กำรเช่ือมโยง ทำนองเดยี วกนั อีก 2-3 ตวั อยำ่ ง • กำรให้เหตุผล • กำรคิดสร้ำงสรรค์ 2. นกั เรียนช่วยกนั สร้ำงโจทย์ปญั หำจำกประโยคสัญลกั ษณ์กำร บวกจำกหนงั สือเรยี นหนำ้ 87 คณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงค์ • มวี นิ ยั 3. นกั เรียนตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยร่วมกนั ตอบคำถำมข้อ 2 • ใฝเ่ รียนรู้ ในหนงั สือเรียนหน้ำ 88 • มุ่งมนั่ ในกำรทำงำน 4. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนท่ี 22 กำรสรำ้ งโจทยป์ ญั หำกำร ลบ ลงในสมดุ รำยวชิ ำ ขนั้ สรุป ครูและนักเรยี นร่วมกนั สรปุ ส่ิงท่ไี ดเ้ รียนรูร้ ว่ มกัน สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ • หนังสอื เรยี น ช้ันประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 บันทกึ หลังการสอน • ใบงำนที่ 22 เรือ่ ง กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรลบ การวดั และประเมินผล ลงชอ่ื ฐพร ลงชอ่ื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่อื งมอื ทใ่ี ช้ วธิ ีการวดั ครูผู้สอน ใบงำนท่ี 22 1. ตรวจใบงำน ผ้อู ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผู้เรียน 3. สังเกตคุณลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 1 กลุม่ สาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 15 ชว่ั โมง หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 3 เวลา เวลาเรียน 1 ชวั่ โมง ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรอื่ ง การบอกเวลาเปน็ นาฬกิ าและนาที วันท่ี 26 เดอื น ก ค. พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ัด ค 2.1 ป.3/2 กิจกรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขนั้ นาเข้าสู่บทเรยี น นกั เรียนรว่ มกันตอบคำถำมเพอื่ เตรียมควำมพร้อมเรื่องเวลำ กำรบอกเวลำเปน็ นำฬกิ ำและนำที - ถ้ำเป็นนำฬิกำแบบเข็มให้พิจำรณำที่ตำแหน่ง ตำมหนังสือเรยี นหน้ำ 92 ครูและนักเรยี นรว่ มกันตรวจสอบควำม เขม็ สัน้ และเข็มยำว เข็มส้ันบอกเวลำเป็นนำฬิกำ เขม็ ถกู ตอ้ ง ยำวบอกเวลำเปน็ นำที ขน้ั สอน - ถำ้ เป็นนำฬกิ ำแบบใชต้ วั เลข ตัวเลขหนำ้ เครื่องหมำย : แสดงเวลำเป็นนำฬกิ ำตัวเลขหลงั 1. ครูทบทวนกำรบอกเวลำเป็นนำฬกิ ำและนำที (ชว่ ง 5 นำท)ี เครอ่ื งหมำย : แสดงเวลำเป็นนำที โดยเร่มิ จำกให้นักเรยี นสงั เกตนำฬิกำจำลองแบบเขม็ ว่ำ บนหน้ำปัด นำฬิกำ ครหู มุนเขม็ ยำวชต้ี ัวเลขไปทีละชอ่ งใหญ่ ใหน้ ักเรยี นบอก จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ เวลำไปเรอ่ื ยๆ จนถึงเวลำ 7 นำฬกิ ำ 30 นำที แลว้ หมุนเข็มยำวไป อีก 1 ช่องเลก็ ครถู ำมนกั เรียนอำ่ นเวลำได้อยำ่ งไร ครูหมุนเขม็ ยำว 1. อธบิ ำยกำรบอกเวลำเป็นนำฬกิ ำและนำทีได้ (K) ช้ีตวั เลข 7 กบั 2 ช่องเลก็ แล้วถำมนักเรยี นวำ่ อำ่ นเวลำไดอ้ ยำ่ งไร 2. บอกเวลำเปน็ นำฬกิ ำและนำทีได้ (P) จำกนนั้ ให้นักเรียนช่วยกนั บอกเวลำจำกหนำ้ ปัดนำฬกิ ำท้ำยหนงั สือ 3. รับผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ท่ีทไี่ ด้รบั มอบหมำย (A) เรยี นหน้ำ 93 ทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2. ครูตดิ บตั รภำพนำฬกิ ำแบบเขม็ และแบบใชต้ ัวเลขแสดงเวลำ อยใู่ นภำพด้วยตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 94 ครูถำมนักเรยี นวำ่ นำฬิกำ • กำรสอื่ สำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ แบบใชต้ วั เลขบอกเวลำใด จำกนน้ั ให้นกั เรียนช่วยกันบอกเวลำเปน็ • กำรเชอ่ื มโยง นำฬิกำและนำทีจำกหน้ำปดั นำฬกิ ำทำ้ ยหนังสือเรยี นหนำ้ 94 คุณลักษณะทพี่ ึงประสงค์ 3. นักเรียนชว่ ยกันจับคูน่ ำฬิกำทีแ่ สดงเวลำเดยี วกันกบั นำฬิกำ • มวี ินยั ตำมหนงั สอื เรยี นหนำ้ 95 • ใฝ่เรยี นรู้ • มุ่งม่ันในกำรทำงำน 3. นักเรียนตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยรว่ มกนั ตอบคำถำมใน หนังสอื เรียนหน้ำ 96 สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ • หนังสอื เรียน ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ี่ 3 เลม่ ที่ 1 4. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนท่ี 1 กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำ • ใบงำนท่ี 1 เรือ่ ง กำรบอกเวลำเปน็ นำฬกิ ำและ และนำที ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขนั้ สรปุ นำที ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปส่งิ ทไ่ี ด้เรียนร้รู ่วมกัน บันทกึ หลังการสอน การวัดและประเมนิ ผล เครือ่ งมือทใ่ี ช้ วิธีการวัด ลงช่อื ฐพร ลงช่ือ ใบงำนที่ 1 1. ตรวจใบงำน ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( 2. สงั เกตพฤติกรรมของผ้เู รยี น ครูผสู้ อน 3. สงั เกตคณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ) ผอู้ ำนวยกำร ณั


แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 2 กลุม่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรียน 15 ชัว่ โมง หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 3 เวลา เวลาเรยี น 1 ชวั่ โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรือ่ ง การอ่านและการเขยี นบอกเวลาทม่ี ีมหพั ภาค (.) หรือทวภิ าค (:) วนั ท่ี 27 เดอื น ก ค. . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้วี ัด ค 2.1 ป.3/2 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขัน้ นาเข้าส่บู ทเรียน ครูทบทวนกำรบอกเวลำจำกนำฬกิ ำแบบใช้ตัวเลข โดยชูบตั ร กำรอำ่ นเวลำใหอ้ ่ำนตัวเลขหนำ้ มหพั ภำค (.) หรือ ทวิภำค (:) เปน็ นำฬิกำ และอ่ำนตวั เลขหลังมหพั ภำค ภำพนำฬิกำท่ีแสดงเวลำต่ำงๆ แลว้ ใหน้ ักเรยี นบอกเวลำจำกนำฬิกำ (.) หรอื ทวภิ ำค (:) เปน็ นำที แบบใช้ตวั เลข ข้ันสอน กำรเขยี นบอกเวลำอำจใชม้ หัพภำค (.) หรือ ทวิภำค (:) คน่ั ระหว่ำงตวั เลขทแ่ี สดงนำฬิกำกับ 1. ครูนำบัตรภำพทีเ่ ขียนแสดงเวลำตำมหนงั สือเรยี น หนำ้ 97 ตวั เลขที่แสดงนำทแี ลว้ เขยี น น. ตอ่ ท้ำย ครูให้นกั เรยี นอำ่ นเวลำในกำหนดกำรพรอ้ มกัน จำกนั้นครแู นะนำ นกั เรียนวำ่ เคร่อื งหมำย . เรยี กวำ่ มหัพภำค (.) ครยู กตวั อยำ่ งบตั ร จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ ตำรำงเดนิ รถโดยสำรปรับอำกำศ จำกน้ันครูแนะนำนกั เรยี นว่ำ เครือ่ งหมำย : เรียกวำ่ (ทวภิ ำค) (:) จำกน้นั ครตู ดิ บัตรภำพแสดง 1. อธบิ ำยกำรอำ่ นและกำรเขียนเขียนบอกเวลำโดย บตั รเขำ้ ชมท้องฟำ้ จำลองกรงุ เทพ และครตู ดิ บัตรภำพรอบกำร ใช้มหัพภำค (.) หรอื ทวิภำค (:) ได้ (K) แสดงชำ้ งแลว้ ให้นกั เรียนอำ่ นเวลำเปน็ นำฬิกำและนำที 2. อ่ำนและเขียนบอกเวลำโดยใช้มหพั ภำค (.) หรือ 2. ครยู กตวั อยำ่ งเขยี นบอกเวลำแบบใชม้ หพั ภำค (.) 7.30 น. ทวภิ ำค (:) ได้ (P) หรือ 07.30 น. เขียนบอกเวลำแบบใชท้ วภิ ำค (:) 7:30 น. หรอื 07:30 น. จำกน้นั ครแู สดงบตั รขอ้ ควำม “ร้ำนค้ำของโรงเรยี นเปิด 3. รับผดิ ชอบตอ่ หนำ้ ท่ีท่ไี ดร้ บั มอบหมำย (A) เวลำ 7 นำฬิกำ 15 นำท”ี ใหน้ กั เรยี นเขียนบอกเวลำแบบใช้ มหัพภำค (.) และทวิภำค (:) ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ 3. นักเรยี นชว่ ยกนั อำ่ นเวลำและเขยี นบอกเวลำแบบใช้ • กำรสื่อสำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ มหพั ภำค (.) และทวิภำค (:) ในกรอบทำ้ ยหนงั สือเรียนหน้ำ 98 • กำรเช่ือมโยง 4. มอบหมำยนกั เรยี นทำใบงำนท่ี 2 กำรอ่ำนและกำรเขียนบอก คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงค์ เวลำท่มี มี หพั ภำค (.) หรือทวภิ ำค (:) ลงในสมุดรำยวิชำ • มวี ินยั ข้ันสรุป • ใฝ่เรยี นรู้ • ม่งุ มนั่ ในกำรทำงำน ครูและนกั เรียนร่วมกันสรุปสงิ่ ท่ีได้เรียนร้รู ว่ มกนั สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้ บนั ทึกหลังการสอน • หนังสือเรยี น ชัน้ ประถมศกึ ษำปที ี่ 3 เล่มท่ี 1 • ใบงำนที่ 2 เรอื่ ง กำรอ่ำนและกำรเขียนบอกเวลำ ทม่ี มี หัพภำค (.) หรอื ทวภิ ำค (:) การวดั และประเมนิ ผล เครื่องมอื ทใ่ี ช้ วิธกี ารวัด ลงชอื่ ฐพร ลงช่ือ ใบงำนที่ 2 1. ตรวจใบงำน ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผเู้ รียน ครผู ู้สอน 3. สงั เกตคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ) ผู้อำนวยกำร ณั


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 3 กลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 3 เวลาเรียน 15 ชวั่ โมง หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 3 เวลา เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 เรอื่ ง การอา่ นและการเขียนบอกเวลาทมี่ มี หพั ภาค (.) หรอื ทวิภาค (:) วนั ที่ 29 เดอื น ก ค. . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชี้วดั ค 2.1 ป.3/2 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ข้ันนาเขา้ สบู่ ทเรยี น ครูทบทวนกำรบอกเวลำโดยใช้มหพั ภำค (.) หรือทวิภำค (:) โดย กำรอ่ำนเวลำให้อ่ำนตัวเลขหน้ำมหัพภำค (.) หรือ ทวิภำค (:) เป็นนำฬกิ ำ และอ่ำนตวั เลขหลังมหัพภำค ให้เขียนเวลำบนกระดำนแลว้ ใหน้ ักเรียนบอกเวลำ (.) หรอื ทวภิ ำค (:) เปน็ นำที ขั้นสอน กำรเขียนบอกเวลำอำจใชม้ หัพภำค (.) หรอื 1. ครหู มุนเขม็ สน้ั และเข็มยำวบนหนำ้ ปดั นำฬกิ ำแสดงเวลำ 14 ทวิภำค (:) คน่ั ระหวำ่ งตัวเลขทแ่ี สดงนำฬิกำกบั นำฬกิ ำ 27 นำที ครสู มุ่ นักเรียนเขียนบอกเวลำแบบใชม้ หัพภำค (.) ตัวเลขทแ่ี สดงนำทีแล้วเขยี น น. ต่อท้ำย และทวภิ ำค (:) ครูและนักเรยี นร่วมกนั ตรวจสอบควำมถกู ต้อง จำกนั้นครใู ห้นักเรยี นจบั ค่ชู ่วยกันเขียนบอกเวลำแบบใชม้ หัพภำค จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ (.) และทวิภำค (:) ตำมกรอบทำ้ ยหนงั สอื เรียนหนำ้ 99 เมื่อ นักเรียนทำเสรจ็ ครสู ุ่มหรืออำสำสมัครนกั เรยี นออกมำนำเสนอครู 1. อธิบำยกำรอำ่ นและกำรเขียนเขยี นบอกเวลำโดย และนกั เรียนรว่ มกนั ตรวจสอบควำมถูกตอ้ ง ใช้มหัพภำค (.) หรือทวิภำค (:) ได้ (K) 2. นกั เรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกันตอบคำถำมใน 2. อ่ำนและเขยี นบอกเวลำโดยใช้มหพั ภำค (.) หรอื หนังสือเรียนหนำ้ 100 ทวิภำค (:) ได้ (P) 3. มอบหมำยนกั เรียนทำใบงำนท่ี 3 กำรอำ่ นและกำรเขยี นบอก 3. รับผดิ ชอบต่อหนำ้ ท่ที ีไ่ ด้รับมอบหมำย (A) เวลำทีม่ มี หพั ภำค (.) หรือทวภิ ำค (:) ลงในสมุดรำยวชิ ำ ขน้ั สรปุ ทกั ษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ ครูและนักเรียนรว่ มกันสรปุ สงิ่ ทไี่ ด้เรียนร้รู ว่ มกนั • กำรส่อื สำรและกำรส่อื ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ • กำรเชอ่ื มโยง คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ บนั ทกึ หลงั การสอน • มวี นิ ยั ลงช่อื ฐพร ลงชื่อ ) • ใฝเ่ รียนรู้ ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( • ม่งุ มั่นในกำรทำงำน ครูผู้สอน ผู้อำนวยกำร สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้ • หนงั สือเรียน ชั้นประถมศึกษำปที ่ี 3 เล่มที่ 1 • ใบงำนท่ี 3 เร่อื ง กำรอำ่ นและกำรเขยี นบอกเวลำ ทม่ี มี หัพภำค (.) หรอื ทวิภำค (:) การวดั และประเมนิ ผล เครื่องมอื ทีใ่ ช้ วิธีการวดั ใบงำนท่ี 3 1. ตรวจใบงำน 2. สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รยี น 3. สงั เกตคุณลกั ษณะทพี่ ึงประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4 กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 เวลาเรียน 15 ชวั่ โมง หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 4 เวลา เวลาเรยี น 1 ช่วั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เร่ือง การบอกระยะเวลาเปน็ ช่วั โมงและนาที (1) วันท่ี 1 เดือน ส.ค พ.ศ. 2565 . มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ช้วี ัด ค 2.1 ป.3/2 กิจกรรมการเรียนรู้ สาระสาคัญ ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรียน ครทู บทวนกำรอ่ำนเวลำโดยครูหมนุ เข็มชว่ั โมงและเข็มนำทไี ปที่ กำรบอกระยะเวลำอำจบอกเปน็ ช่ัวโมง โดยนับ จำกเวลำเริ่มต้นจนถึงเวลำส้ินสุด ตำแหน่งตำ่ ง ๆ เพ่อื บอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที ขั้นสอน จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ 1. ครตู ดิ บตั รภำพแสดงเวลำ 9.30 น. และ 10.30 น. จำกนน้ั 1. อธบิ ำยเก่ยี วกบั กำรบอกระยะเวลำเปน็ ช่วั โมงได้ ครูและนักเรยี นรว่ มกันสรปุ จะเห็นไดว้ ำ่ จำก 9.30 น. ถึง 10.00 น. (K) เปน็ ระยะเวลำ 30 นำที และจำก 10.00 น. ถึง 10.30 น. เป็น ระยะเวลำ 30 นำที ครูแสดงเส้นจำนวนกำรนับเวลำทลี ะ 30 นำที 2. บอกระยะเวลำเป็นชั่วโมง เมอ่ื กำหนดเวลำเร่มิ ต้น ตำมหนงั สือเรียนหนำ้ 101 ดังนนั้ จำก 9.30 น. ถงึ 10.30 น. เป็น และเวลำสิน้ สุดกจิ กรรมได้ (P) ระยะเวลำ 30 + 30 = 60 นำทีหรือ 1 ช่ัวโมง ครลู ำกเสน้ บนเส้น จำนวนแสดงกำรนบั เวลำทลี ะ 1 ช่ัวโมงตำมหนังสอื เรียนหนำ้ 101 3. รบั ผดิ ชอบตอ่ หน้ำท่ีท่ไี ดร้ บั มอบหมำย (A) 2. ครูตดิ บัตรภำพนำฬิกำแสดงเวลำตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 102 ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ จำกนัน้ ครใู ห้นักเรยี นหำระยะเวลำกีช่ ่ัวโมง และแสดงเวลำบนเส้น จำนวนตำมหนังสอื เรียนหนำ้ 102 • กำรแก้ปัญหำ • กำรสือ่ สำรและกำรสอื่ ควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ 3. ครูยกตวั อย่ำงสถำนกำรณต์ ำมหนังสือเรียนหน้ำ 103 ครู • กำรเช่ือมโยง และนกั เรียนร่วมกนั หำระยะเวลำโดยใชเ้ สน้ จำนวนแสดงกำรนบั เวลำทีละ 1 ช่วั โมงตำมหนงั สือเรียนหนำ้ 103 จำกนัน้ นักเรยี น คณุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ชว่ ยกนั หำระยะเวลำท่ีใชใ้ นกำรทำกิจกรรมในกรอบท้ำยหน้ำ 103 • มวี ินัย • ใฝ่เรยี นรู้ 4. นักเรียนตรวจสอบควำมเขำ้ ใจโดยรว่ มกันตอบคำถำมใน • มงุ่ มน่ั ในกำรทำงำน หนังสอื เรียนหนำ้ 104 สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ 5. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำนท่ี 4 กำรบอกระยะเวลำเปน็ • หนงั สือเรียน ชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 ชัว่ โมงและนำที (1) ลงในสมดุ รำยวชิ ำ • ใบงำนที่ 4 เรือ่ ง กำรบอกระยะเวลำเป็นชัว่ โมง ขน้ั สรุป และนำที (1) ครูและนกั เรียนร่วมกันสรุปส่งิ ทไ่ี ดเ้ รียนร้รู ว่ มกัน บนั ทึกหลงั การสอน การวัดและประเมนิ ผล ลงชื่อ ฐพร ลงชอื่ ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เคร่อื งมอื ที่ใช้ วธิ ีการวัด ครผู ู้สอน ใบงำนท่ี 4 1. ตรวจใบงำน ผูอ้ ำนวยกำร 2. สงั เกตพฤตกิ รรมของผเู้ รียน 3. สังเกตคณุ ลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 5 กลุม่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 เวลาเรยี น 15 ช่วั โมง หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เวลา เวลาเรยี น 1 ชวั่ โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565 เรื่อง การบอกระยะเวลาเป็นช่วั โมงและนาที (2) วันที่ 2 เดือน ส.ค . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ช้ีวัด ค 2.1 ป.3/2 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคญั ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรียน ครูจดั กจิ กรรมนับใหค้ รบ 30 นำที หรอื 60 นำที โดยเขยี น กำรบอกระยะเวลำอำจบอกเป็นนำที โดยนับจำก เวลำเร่มิ ตน้ จนถงึ เวลำส้นิ สดุ ขอ้ ควำมบนกระดำนแลว้ ใหน้ ักเรียนช่วยกันหำคำตอบ ขัน้ สอน จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ 1. ครูยกตวั อย่ำงสถำนกำรณ์ในหนงั สือเรยี นหนำ้ 105 ให้ 1. อธิบำยเก่ียวกบั กำรบอกระยะเวลำเป็นนำทีได้ (K) นกั เรยี นออกมำหมุนเข็มสัน้ และเขม็ ยำวบนหน้ำปดั นำฬิกำแสดง 2. บอกระยะเวลำเป็นนำที เมอ่ื กำหนดเวลำเรม่ิ ต้น เวลำท่ีตน้ กล้ำเร่ิมปั่นจักรยำน แลว้ ใหห้ มุนเข็มส้นั และเข็มยำวบน หนำ้ ปดั นำฬิกำจนถึงเวลำ 17.45 น. จำกนั้นใหห้ มุนเขม็ ยำวไปทีละ และเวลำส้นิ สดุ กิจกรรมได้ (P) ช่องเล็กพรอ้ มถำมนักเรียนวำ่ เวลำผำ่ นไปก่ีนำทีแลว้ โดยใหน้ ับต่อ 3. รับผดิ ชอบต่อหนำ้ ท่ที ไี่ ด้รับมอบหมำย (A) จำก 45 นำที จนครบ 48 นำที ดงั นั้น 17.00 น. ถึง 17.48 น. ใช้ เวลำ 48 นำที ครแู สดงกำรหำระยะเวลำโดยใชเ้ ส้นจำนวนตำม ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ หนงั สือเรียนหน้ำ 105 ครยู กตวั อย่ำงสถำนกำรณ์ที่ 2 เพมิ่ เติม • กำรแกป้ ัญหำ 2. ครตู ิดบตั รภำพนำฬกิ ำแสดงเวลำตำมหนังสือเรยี นหนำ้ 106 • กำรส่ือสำรและกำรส่ือควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ จำกนัน้ ครูใหน้ ักเรียนหำระยะเวลำกนี่ ำที และแสดงเวลำบนเส้น • กำรเชื่อมโยง จำนวนตำมหนังสอื เรยี นหนำ้ 106 คุณลักษณะทพี่ ึงประสงค์ 3. ครยู กตัวอยำ่ งสถำนกำรณต์ ำมหนังสอื เรยี นหนำ้ 107 ครู • มีวนิ ัย และนักเรียนรว่ มกนั หำระยะเวลำโดยใช้เสน้ จำนวน ตำมหนงั สอื • ใฝ่เรียนรู้ เรียนหน้ำ 107 จำกนน้ั นกั เรยี นช่วยกนั หำระยะเวลำทีใ่ ชใ้ นกำรทำ • มงุ่ ม่ันในกำรทำงำน กิจกรรมในกรอบท้ำยหน้ำ 107 สอ่ื /แหลง่ การเรียนรู้ 4. นักเรียนตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยรว่ มกันตอบคำถำมใน • หนงั สือเรียน ช้นั ประถมศึกษำปที ่ี 3 เลม่ ท่ี 1 หนังสอื เรยี นหน้ำ 108 • ใบงำนที่ 5 เรื่อง กำรบอกระยะเวลำเป็นชั่วโมง 5. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนท่ี 5 กำรบอกระยะเวลำเป็น และนำที (2) ชวั่ โมงและนำที (2) ลงในสมดุ รำยวชิ ำ ขนั้ สรุป ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สรปุ สง่ิ ทไี่ ดเ้ รยี นรูร้ ่วมกัน บันทึกหลังการสอน การวดั และประเมินผล ลงชอื่ ฐพร ลงชอ่ื ) ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( เครือ่ งมือทใี่ ช้ วธิ กี ารวัด ครผู ้สู อน ใบงำนที่ 5 1. ตรวจใบงำน ผู้อำนวยกำร 2. สงั เกตพฤติกรรมของผูเ้ รยี น 3. สังเกตคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ณั


แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 6 กล่มุ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลาเรยี น 15 ชว่ั โมง หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 4 เวลา เวลาเรยี น 1 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เร่ือง การบอกระยะเวลาเป็นช่วั โมงและนาที (3) วนั ท่ี 3 เดือน ส.ค . พ.ศ. 2565 มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ัด ค 2.1 ป.3/2 กจิ กรรมการเรยี นรู้ สาระสาคัญ ข้ันนาเขา้ สบู่ ทเรยี น ครแู จกนำฬิกำจำลองให้นกั เรยี นคนละ 1 เรอื น แลว้ ให้นักเรยี น กำรบอกระยะเวลำอำจบอกเปน็ ชวั่ โมงและนำที โดยนบั จำกเวลำเริ่มตน้ จนถงึ เวลำสิน้ สุด หมนุ เวลำตำมทคี่ รบู อกเปน็ นำฬิกำและนำที ขนั้ สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ครยู กตวั อย่ำงสถำนกำรณ์ในหนงั สอื เรยี นหน้ำ 109 ครแู ละ 1. อธิบำยเกี่ยวกบั กำรบอกระยะเวลำเปน็ ชัว่ โมงและ นกั เรียนสนทนำร่วมกันเก่ียวกบั กำรหำระยะเวลำพร้อมทง้ั เขียนเส้น นำทีได้ (K) จำนวนแสดงกำรหำระยะเวลำเปน็ ช่วั โมงและนำที ครใู ชก้ ำรถำม ตอบ ดงั น้ี จำก 14.00 น. ถงึ 15.00 น. ใช้เวลำก่ชี ัว่ โมง จำก 2. บอกระยะเวลำเปน็ ชว่ั โมงและนำที เม่ือ 15.00 น. ถงึ 15.29 น. ใช้เวลำกีน่ ำที จะไดร้ ะยะเวลำจำก 14.00 กำหนดเวลำเริ่มตน้ และเวลำส้นิ สุดกิจกรรมได้ (P) น. ถงึ 15.29 น. ใช้เวลำไปเทำ่ ไร จำกน้ันครูยกตัวอยำ่ งสถำนกำรณ์ ท่ี 2 เพมิ่ เติม 3. รบั ผิดชอบต่อหนำ้ ท่ีท่ไี ด้รับมอบหมำย (A) 2. ครูยกตวั อยำ่ งสถำนกำรณต์ ำมหนงั สือเรยี นหนำ้ 110 ทักษะและกระบวนการทางคณติ ศาสตร์ จำกนน้ั ครใู หน้ ักเรยี นหำระยะเวลำและแสดงเวลำบนเสน้ จำนวน ตำมหนงั สือเรยี นหนำ้ 110 • กำรแก้ปญั หำ • กำรสือ่ สำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณติ ศำสตร์ 3. ครยู กตวั อยำ่ งสถำนกำรณ์ตำมหนังสือเรียนหนำ้ 111 ครู • กำรเชื่อมโยง และนักเรียนร่วมกันหำระยะเวลำโดยใช้เส้นจำนวน ตำมหนังสอื เรียนหน้ำ 111 จำกนั้นนักเรียนช่วยกนั หำระยะเวลำท่ีใชใ้ นกำรทำ คุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ กจิ กรรมในกรอบท้ำยหน้ำ 111 • มวี ินยั • ใฝเ่ รยี นรู้ 4. นักเรยี นตรวจสอบควำมเข้ำใจโดยร่วมกันตอบคำถำมใน • มุ่งม่ันในกำรทำงำน หนงั สือเรยี นหนำ้ 112 สอ่ื /แหล่งการเรียนรู้ 5. มอบหมำยนักเรยี นทำใบงำนที่ 6 กำรบอกระยะเวลำเปน็ • หนงั สอื เรยี น ชนั้ ประถมศกึ ษำปีท่ี 3 เล่มที่ 1 ชวั่ โมงและนำที (3) ลงในสมุดรำยวชิ ำ • ใบงำนท่ี 6 เรือ่ ง กำรบอกระยะเวลำเปน็ ช่วั โมง ขั้นสรุป และนำที (3) ครูและนกั เรียนร่วมกนั สรุปส่งิ ท่ไี ดเ้ รียนรู้ร่วมกนั บันทกึ หลงั การสอน การวดั และประเมนิ ผล เครื่องมือท่ใี ช้ วธิ กี ารวัด ลงช่ือ ฐพร ลงชอื่ ใบงำนท่ี 6 1. ตรวจใบงำน ( )นางสาวณัฐพร วงค์ฤดีเจริญกุล ( 2. สงั เกตพฤติกรรมของผเู้ รยี น ครูผูส้ อน 3. สงั เกตคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ) ผ้อู ำนวยกำร ณั


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook