Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

(plus te planowane) brą odsiadkę np w “Zamkach”. Będzie• KGHM i ich akwizycjach w bardzo wesoło, i będą liczne ofiary. ################################ Kanadzie (plus te planowane) A na koniec drobna rada dla PanaMoi chłopcy przygotują mi dokładną Chałupca (i innych dzisiejszych partio-analizę strat... ale lekko licząc jest ich na kratów, którzy powinni się już szykow-dzień dzisiejszy, około pięć miliardów ać na koniec ich hajlajfu).złotych (i tu nie wliczamy Pana rekor-du).Ale spoko... 5,000,000,000 złotych strat Następnym razem jak ktoś o Panu A. POLSKA DEMOKRACJAto “tylko” 130 złotych na osobę. (Was) mówi tak bolesną prawdę jakDla porównania dług publiczny wynosi: Stelmachowski... należy dzielnie ig-oficjalnie 972 616 891 829 (26 158 na norować temat tak długo jak to moż-osobę), a nieoficjalnie: 3 141 217 888 liwe, a najlepiej nawet męsko odpow-455 (84 481 na osobę) i wszystkie te iedzieć np tak:problemy też wyjdą na jaw. “Każdy popełnia błędy i owszem byłem młodym debilem, i faktycznie prawdah t t p : / / w w w. f o r b e s . p l / i g o r - c h a l u - jest taka, że dostałem posadkę w Orle-pec-polska-nie-stracila-na-mozejk- nie czysto z partyjniackiego przypadku,ach,artykuly,173582,1,1,1.html bo agent JPMorgan Belka to załatwił, iPowiemy więcej... dzięki sugerowanej faktycznie przyjeżdżali do mnie chłopa-amnestii dla łapówkodawców, wyj- ki z Londynu i wciskali mi świadomiedą też na jaw wszystkie inne afery jak i pewnie i podświadomie jakie chcie-prywatyzacja DT Centrum obliczana li bajki, ale teraz jestem już starszy ina zasadzie cash-flow a nie wartości mądrzejszy, i zrozumiałem, że jedynymnieruchomości, i inne prywatyzacje rozwiązaniem dla Polski jest ideologiateż, z których część na zasadzie prawa prezentowana przez Polską Demokrac-o paserstwie zwyczajnie anulujemy, ję, i całkowite odpartyjnienie adminis-plus wielu wielu partiokratów pójdzie tracji publicznej, od posłów po firmysiedzieć na wiele wiele lat, co dla nas, państwowe. Jednocześnie proszę Naródrewolucjonistów jest bardzo ważne, bo o wybaczenie za moje błędy, a w ramachi tak musimy przecież pozbyć się ideo- rekompensaty, w załączniku informujelogicznej opozycji, może nie poprzez o następujących aferach.”gilotynę czy rozstrzelanie, ale przez do- Albo wszyscy wydoroślejecie i hon- orowo oddacie władzę ludziom i ek- spertom, albo tę władzę i tak Wam odbierzemy, degradując Was do roli małp w świecie ubermenszy. Wybór jest Wasz, ale pamiętajcie, że zmian świado- mościowych (iluzji) nie da się powstr- zymać.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

106. 15/5/2014 RH jako “nowy wolny Świat” zaczniemy od oczyszczania własnej historii. YUNA KIM... najprawdopodobniej na- Tymczasem gratulujemy Yunie jej jlepsza łyżwiarka figurowa w dziejach nowej roli i życzymy jej powodzenia ludzkości... w tej historycznej misji, naturalnie mając nadzieję, że Yuna, uzbrojona w ... od lipca 2015 obywatelka Polski, oraz arcypotężną ideologiczną broń Pol- podwójna ambasadorka RP, zarówno w skiej Demokracji, podejmie się tego Seulu jak i w Phenianie. zadania pojednania 75 milionów ludzi, sztucznie podzielonych przez partio- Zadaniem specjalnym Yuny będzie kratyczne małpy. wprowadzenie systemu Polskiej Demokracji do obu Korei, co automaty- 107. 15/5/2014 MC cznie zjednoczy te podzielone przez partiokratów i imperialistów sztucznie Panie ministrze kapłanie Kukiz - spoko- podzielone państwa. jnie pokonamy ten system, a co więcej, fakt, że zwycięstwo przyjdzie z bólemA. POLSKA DEMOKRACJA https://www.youtube.com/watch?v=K- da nam tylko dodatkową satysfakcję. 23m2QUOHvY Tymczasem bardzo podoba nam się Twoja nomenklatura... szczególnie Ci co mieli przyjemność odwiedzić słowo “partiokracja”. Może warto pow- Koreę Południową, wiedzą, że mało na rócić na ambonę? świecie jest społeczeństw tak społec- znie świadomych. Podobnie Ci co mieli http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- przyjemność zobaczyć jazdę figurową cie/pawel-kukiz-sam-nie-pokonam-sys- Yuny Kim, wiedzą, że nikt nie oprze temu-predzej-on-zniszczy-mnie-i-moja- się jej wdziękom i muzyce, które są dz- rodzine/qddb9 isiaj zdecydowanie mocniejszą bronią niż nawet dziewięć bomb atomowych 108. 16/5/2014 I Mark 4, które w 1950 MacArthur kazał przetransferować do Korei w celu “wy- JOWy, JKMy, PZPRy, ATARI i INNE mazania Korei z powierzchni Ziemi” STAROCIE za co w dodatku do dziesiątek zbrodni ludobójstwa na Korei i wcześniej na Ja- ################################ ponii, i on i Truman zostaną pośmiert- nie osądzeni. Nikt nigdy nie będzie już myślał, że zrzucanie bomb atomowych na ludzi którzy nie są częścią jakiś partiokraty- cznych wojenek będzie tolerowane, i www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Najbardziej niebezpiecznym obrazemjest obraz własnego lustra.Najpiękniejszą ideą jest ta w której sięsami zakochamy.Pisanie nowego kodu wymaga ciszy isamotności.NIGDY NIE NAPISZESZ NOWEGOKODU W TŁUMIE.################################ Ukrainie Lwów miasto które od 1240 do A. POLSKA DEMOKRACJADo rzeczy. Na początku naszej rewolu- 1945 roku było częścią terytorium RP?”cyjnej działalności dostaliśmy propozy- Dodajmy do tego spin medialny, dz-cję współpracy od ludzi z Demokracja iałania lobbystów i mamy Trzecią Wo-Bezpośrednia (DemBez), którym nai- jnę Światową, niczym “Plat du Jour”,wnie wydawało się, że ich koncepcja na co i tak jest pewnie lepsze niż “Plat duPolskę jest zbliżona do naszej ideologii Chef ” funkcjonujący w JOWach - ale o tym później.“WYRZUCAMY POLITYKÓW - LO- Może teraz gimbusy z DemBezu zro-SUJEMY ŁAWNIKÓW” . zumieją swoją kompletną krótkow-Jako #PolskaDemokracja szybko po- zroczność, i fakt, że zamożność Sz-staraliśmy się uświadomić te osoby, że wajcarii z DemBezem jest tak samotzw DemBez to największy koszmar powiązana jak kropki na słońcu z giełdąjaki można sobie wyobrazić... ponieważ finansową (Do Sunspots Matter? Cass,jest to system w którym dobrzy manip- Shell 1983). Dla dodatkowego przykła-ulatorzy na początku debatują z lobby- du dodamy, że włoska Lombardia,stami ustawy, a później przedstawiają francuski Rhone-Alpes czy niemieckate ustawy wraz ze swoją rekomendacją Bawaria nie mają DemBezu, a są równietzw “małpom”, czyli ludziom którzy nie gospodarczo rozwinięta jak i sama Sz-mają ani czasu, ani chęci, ani możliwoś- wajcaria... więc sugeruję powodówci, ani dostępu do ekspertyz, do analiz, zamożności szukać nie w strukturzeani wiedzy, by podjąć właściwą decyzję. wyborów a w setkach lat górskiej izolac-Oto piękny przykład: ji, masowo podwyższonej świadomoś-“Czy biorąc na uwadze obecnie trwa- ci, a kto wie, może nawet i dostępu dojący rozbiór Ukrainy, oraz poparcie dla czystej wody która powodowała, że takdziałań polskiej dyplomacji na zacho- jak Rzymianie zmuszeni higieną i brak-dzie Ukrainy oraz naszą silną pozycję iem dostępu do wody byli codzienniew krajach NATO i UE, czy uważasz, równie pijani jak połowa mężczyzn wże Polska powinna wykorzystać tę uni- dzisiejszych małych polskich miast-kalną sytuację geopolityczną i odebrać ach, tak Szwajcarzy pijąc czystą wodę mieli szanse świadomościowo, niczym Mahomet, zrozumieć, że mogą Rzymi-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA anom sprzedawać co chcą... od czeko- to szparagi czy białe trufle... logika jest ladek, ubrań, zegarków, po samą wodę ta sama, szczególnie z truflami które jak czy nawet powietrze. Ci z Was którzy już zaczną gnić to gniją w kilka godzin. zrozumieli ostatnie zdanie mogą ter- Dobrzy restauratorzy z pewnością ro- az zacząć analizować społeczeństwa zumieją ten problem. Czadu, Indian i Chińczyków (opium) Pozornie więc JOWy umożliwiają wy- i innych “świadomościowo zaćpanych” bór “najlepszej” osoby w regionie, cywilizacji, łącznie tymi zaćpanymi akumulując później władzę centralnie iluzjami takimi jak miłość, religie, czy u “najlepszej” osoby w kraju która to nawet ta największa iluzja z iluzji którą manipuluje JOWami wraz z dostępem są pieniądze... które uzależniają masy do list i mediami. Naturalnie pomijamy tak samo jak heroina, ale zostawmy ten fakt, że będzie to z automatu osoba temat dla procesorów biologicznych, bo najbardziej świadoma, najbardziej au- nawet AMD Kabini czy Intel Hashwell tokratyczna, najbardziej dyktatorska, tego tematu dzisiaj nie ogarną. a zarazem najskuteczniejsza w działa- Podsumowując, Polska Demokrac- niu czyli w manipulacji masami, która ja absolutnie nie popiera Demokracji jak już zostanie wybrana nie dopuści Bezpośredniej, uważając ją za podobne by wyborcze małpki dostały szansę na zło do dzisiejszego systemu partio- wybranie innego dyktatora, bo później kratycznego, w którym małpy będą na drugiego rozdania można się już nigdy siłę manipulowały innymi małpami, co nie doczekać (prawda Jarek?). W prak- gorsza, w gimbusowskim moralnym tyce będzie to oznaczało zachowania przekonaniu, że mają do tego społec- podobne do koalicji PiS-LPR-Samoo- zne prawo, bo przecież nieświadome bronna która miała większość, której małpy niczym lemingi same podejmują dzisiaj już chyba nikt nie pamięta, czy decyzję o ćpaniu, hazardzie, pornomas- też system putinowskiej Rosji, czy też turbacji i innych dziecinnych zachow- duopartyzmu w Ameryce. aniach. Demokracja Bezpośrednia do JOWy bowiem nie rozwiązują funda- głupota do kwadratu. mentalnych problemów, a są nimi: ################################ 1. Brak podziału roli na ławników Teraz czas na #JOW y. Jeśli chcecie przy władzy Hitlera / Stalina (nadzór) i władzę (ekspertów) / Chomeiniego / Putina / Hashtaggera / 2. Konflikt interesów posłów którzy Kim Jung Ila czy jakiegoś innego dyk- tatora, to naturalnie popierajcie JOWy, będą dążyli do reelekcji ale wtedy jeszcze szybciej obudzicie się 3. Naturalną chęć rządzenia która jest w stanie wojny, bo ten Plat du Jour ze świerzymi połowami zostanie zastąpi- w DNA każdej osoby, która w kon- ony Plat du Chef, a każdy wie, że dobry sekwencji braku podziału jak w nr Chef w restauracji sprzedaje to co jutro 1 i nr 2, daje wielki konflikt intere- traci datę ważności... i nieważne czy są su posłów z rządzeniem, i rządy dzieci i innych amatorów. ################################ www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Tak więc... jeśli oczekujecie, że Polska będą działali na ludzką podświado-Demokracja poprze JOWy to oświ- mość, tak by ich świadomość do majaadczamy Wam, że tego nie zrobimy, a 2015 była gotowa na wolność i tak tylkojeśli zrobimy to bójcie się, bo zrobimy pozornie utopijną ideę jaką jest:to tylko w celu całkowitego przejęcia “pozbycie się wszystkich polityków iwładzy, a następnie masowej kontroli zastąpienie ich ławnikami”.nad mediami w celu na przykład cał- A teraz powracamy do naszej samotnoś-kowitej sambergeryzacji Polski... i co ci, naszych idei i naszego lustra które donajlepsze... zrobimy to nawet w inter- “atari” ma jeszcze bardzo daleko (Atariesie Polski, bo przecież... nieświadomy po ang znaczy “to hit the target”).świadomego nie zrozumie... i każdemu #PolskaDemokracja #RewolucjaPolskasię wydaje, że wszystko wie najlepiej...i dlatego wszystkim się wydaje, że cho- 109. 16/5/2014 Pciaż oni sami będą świetnie rządzić in-nymi jeśli zostaną wylosowani, to, nadal ŻOŁNIERZE... zaczynamy OPERACJĘ A. POLSKA DEMOKRACJAlosowo wybrani posłowie będą przecież C € - “Cudowne €wybory”pijanymi karykaturami ludzi które nieumieją czytać, pisać i liczyć.Błąd w logice moje dzieci.To WY będziecie losowo rządzić, do-datkowo uświadomieni poprzez dostępdo analiz, ekspertów, Izby Mędrców(Senat), populistycznie wybranegoprezydenta, lobbystów także, oraz ludziz własnego okręgu za których stanieciesię odpowiedzialni... a nic tak nie uświ-adamia ludzi jak poczucie odpowied-zialności za drugą osobę.################################A teraz my naciskamy “click” i wysyłamy Wiemy, będzie kontrowersyjnie, ale nieten post w polskojęzyczny Świat, świ- damy się zastraszyć do głosowania ty-adomi faktu, że tłumaczenie ludziom lko dlatego, że mamy się obawiać pow-zakodowanym ideologiami DemBez, rotu Hitlera...JOWów, JKMów, komunizmu, Buddy, ... zresztą, wszyscy Ci wspaniali kandy-czy Chrystusa, jest tak samo trudne jak daci są dla nas identyczni.instalowanie Windowsa na Atari... ale zczasem nam się to uda zrobić.Dlatego ciągle szukamy żołnierzy re-wolucji AK i ER... którzy partyzancko,jak kiedyś bohaterowie Armii Krajowej,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

110. 17/5/2014 I POLSKA BĘDZIE MOCARSTWEM!A. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/swiat/george- Na co dzień Polak jest wolny, jest friedman-o-polsce-bedziecie-mocarst- kowalem swojego losu, dbając o losy wem/eywf8 własne, oraz własnej rodziny, powierza- Polska będzie cywilizacyjnym kapła- jąc obowiązki wyborcze losowo wybra- nem Świata, bowiem to na funda- nym obywatelom, którzy przy pomocy mentach “Polskiej Demokracji” Świat ekspertów i mędrców wybierają nie w skończy 200 tysięcy lat nękania, hej- konkursie “plakat roku” a w konkursie terstwa, małpiokracji, nieświadomego dokładnych i rzetelnych “krajoplanów niewolnictwa, kompleksów, przecho- na Polskę”, przedstawionych przez na- dząc w nowy rozdział wspólnego poko- jzdolniejszych i najbardziej pracow- ju, gospodarczego rozwoju i wzajemne- itych Polaków, a nie przypadkowo go szacunku. wyłonionych partiokratów, którzy nie mają zawodu i żadnych perspektyw. Naturalnie w tym momencie tylko Ci ################################ najlepsi gracze szachowi mogą sobie wyobrazić jak wielkie ewolucyjne zmia- Na co dzień Jens jest hejterem uzależni- ny będą miały miejsce w 2015 roku, ale onym od pornografii, mającym alergię cieszymy się, że z każdym dniem tych i wiele innych nowych cywilizacyjnych żołnierzy jest coraz więcej. chorób psychologicznych. Świadomości nie da się powstrzymać. #WyrzucamyPolityków - #Losujemy- Ławników 111. 17/5/2014 MM EUROPEJSKI PLAKAT ROKU 2014 Na co dzień Polak śpi spokojnie. Na co dzień Jens ma wolność w wybi- ################################ eraniu tatuażu, ale będąc niewolnikiem systemu, musi uczestniczyć w konkursie Jens jest nieświadomym niewolnikiem. “Plakat Roku”. Polak jest świadomie Wolny. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

112. 17/5/2014 H# A. POLSKA DEMOKRACJAkomentarze na Facebook www.facebook.com/PolskaDemoKracja

113. 17/5/2014 H M Jak większość osób już wie, kandydat PD na PK został już wstępnie wybra- ny, i chociaż prezydent odpowiedzialny będzie tylko za jego nominację, podczas gdy SS będzie odpowiedzialny za jego akceptację, to zakładając, że prezydent rewolucjonista (PR) wybory wygra, a gwarantujemy Wam, że je wygra, jed- nocześnie forsując rewolucyjne przemi- any w postaci nadzorowania (i) samego referendum narodowego dotyczącego ordynacji losowej, oraz (ii) samego losowania SS pierwszej kadencji, to statystycznie wręcz niemożliwe jest by zadeklarowany wcześniej przez PR oraz PD, PK nie dostał akceptacji 460 osobowego SS. W późniejszych selek- cjach PK, PR będzie uczestniczył tylko w przypadkach specjalnych takich jakA. POLSKA DEMOKRACJA dymisja PK przez SS lub też jego własną rezygnację. 114. 18/5/2014 R I Podsumowując: tak jak prezydent odpowiedzialny będzie za część nadzo- PAŃSTWOPLAN DLA POLSKI ru oraz samo wdrażanie rewolucji, na początku w Polsce a następnie zgod- Fundamentalnym założeniem Pol- nie z grafikiem globalnie, tak premkról skiej Demokracji jest podział między odpowiedzialny będzie za rządzenie, funkcjve zarządu kraju POLSKA, i na- który, tak jak w dobrych firmach, będzie dzoru kraju POLSKA. Jak wcześniej działał na bazie konkretnego i szero- zaznaczaliśmy Premier będzie odpow- ko zarysowanego PaństwoPlanu (PP), iedzialny za zarząd, a Sejm Społec- w którym to określone będą wszystkie znościowy (SS), wspomagany przez cele, konkretne plany, założenia i dz- Senat, prezydenta, oraz ekspertów iałania - z planem krótkoT,średnioT będzie odpowiedzialny za nadzór oby- oraz długoterminowym, które dzisiaj watelski. Tak więc tak jak w bardzo są niemożliwe to wdrożenia, z racji, że dobrej firmie, role Zarządu i Nadzoru ważniejsza na przykład od środowiska będą ściśle rozdzielone, co da Zarządo- jest regularna wyborcza kiełbasa. War- wi znaczną autonomię do długoter- to też dodać, że biorąc pod uwagę doś- minowego działania, tworząc system wiadczenie, osiągnięcia a nawet i same kontrolowanego lecz autokratycznego naukowe kwalifikacje naszego prem- premierostwa, które możemy nawet króla, jesteśmy przekonani, ze przedst- nazwać premkrólem (PK). awiony przez niego PaństwoPlan (PP) będzie nie tylko doskonały merytory- cznie i strategicznie, ale także i pełen www.facebook.com/PolskaDemoKracja

innowacyjnych rozwiązań i najno- Planu, czy to SLD z 228 stronami zdjęć,wocześniejszej technologii. Taki raport czy też PiS z 256 stronami niczego. Szc-PK oraz PD, sugerujący zmiany będzie zególnie zaskakujące jest też to, że Ruchzdecydowanie lepszym dokumentem Palikota, pomimo deklarowanych chęciniż obecne 373 słowa Partii Gowna, czy i nawet rzekomych relatywnych moż-też wypocone na siłę 10 stron Solidarnej liwości biznesowych swojego założy-Polski, nie wspominając już o istnie ciela, również nie popisał się jakąśgimbusowskm programie składającym rzetelnością pomysłów, poruczając 15się z 10 punktów i 330 słowach podob- totalnych populizmów z zerową zawar-no merytorycznej Nowej Prawicy. tością konkretów. Na koniec PSL, 128Książki JKM umie pisać – z programem tysięcy członków program, który siępartii jest już znacznie gorzej. Reszta czyta z niedowierzaniem… po prostupartiokracji też nie mają nic co będzie koszmar zakończony cytatem Win-mogło się równać do naszego Państwo- centego Witosa „a Polska winna trwać A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wiecznie’. Gorąco polecamy wszystkie podziału rządu na: te lektury, szczególnie, że wyborów 1. Miniplenty - gospodarka (minfin, do EU już tylko tydzień. Obiektywnie nasze sugerowane zmiany, napisane w skarb, gosp, NBP) pół godziny mają więcej konkretów niż 2. Minitrue - edukacja, kultura, me- wszystkie te partiokratyczne programy razem… o powadze strategicznej i filo- dia zoficznej nie wspominając. 3. Minilove - sprawiedliwość, MSW, Naturalnie PP będzie nowym doku- mentem, wyznaczającym nową jakość, CBA i choć w tym momencie jako przedst- 4. Minipax - MSZ, MON PolPromo awiciela nadzoru nie moje miejsce jest Naturlanie jak zawsze radę dajemy by omawiać szczegóły planu, to nat- całkiem poważnie, bowiem choć Pols- uralne jest, że w interesie wszystkich ka Demokracja daleka jest od dyktatu- Polaków, a nie specyficznych grup, ry czy partiokracji przestawianej przez stworzymy kraj w którym wszystko Orwella, to system globalnego rządze- będzie proste, łatwe, i beztresowe, od nia będzie podoby, a co więcej, biorąc podatków bo biurokrację, z pełną in- pod uwagę, że Polskiej Demokracja formatyzacją i optymalizacją zasobów, planuje uwolnić cały świat od nękaczy z zbilansowanym budżetem, z ekolog- i iluzji, jednocześnie go jednocząc, iczną zieloną polityką, która długoter- to użycie orwellowskiej nomenkla- minowo jest w oczywistym interesie tury ministerstw będzie miało gotowe nas wszystkich, oraz z innowacyjnymi globalne zastosowanie, a co za tym idzie i efektywnymi metodami opieki społec- prostotę i skuteczny zrozumiany oraz znej zarówno dla osób pełnosprawnych podświadomy przekaz. Polski premkról jak i starszych których gwałtownie w powinien być bowiem przygotowany Polsce przybędzie. Edukacja i bezpiec- na to, że po 2020 roku zostanie prem- zeństwo będą priorytetami, a to wszyst- królem zjednoczonej Unii Światowej. ko będzie finansowane nie na kredyt i Na koniec zapewniamy, że choć przed- ze środków EU, ale z szybkiego rozwoju stawiane powyżej idee dla wielu wy- totalnie zaniedbanego przez ostatnie 25 dają się być abstrakcją do kwadratu, lat eksportu Polskich produktów, które to jednak po głębszej analizie, nie ma szczególnie po skutecznej Rewolucji absolutnie nic na przeszkodzie by te Polskiej staną się motorem naszej gos- idee w formie blitzkriegu zrealizować, podarki (tak jak i Japonii, całej połud- i to dokładnie w określonym przez nas niowo-wschodniej Azji, czy nawet czasie. Odpowiadamy wiec naszym Niemiec i Szwajcarii). Oczywiście krytykom, że absolutnie wszystko co wszystkie zmiany przedstawi osobiście piszemy, piszemy na 100% poważnie, i premkról (PK), chociaż osobiście tylko nawet naukowo udowodnione, że z rac- w ramach opinii i promowania innowa- ji na ciągle przyśpieszający czas, jest to cyjności zachęcamy naszego PK do bardzo realne. W końcu 25 lat partio- przypomnienia sobie wizji świata Or- kracji to całe pokolenie, czyli dokładnie wella na 1984 rok, i na ironię trzymania tyle ile trzeba by Polska się przekonała, się właśnie jego bardzo logicznego że ten system kompletnie nie działa, będąc wręcz nawet gwarantem wojny www.facebook.com/PolskaDemoKracja

poprzez ciągłe rotacje rządzących z 115. 21/5/2014 Mtendencją do powrotu z czasem corazbardziej i bardziej ekstremalnych poli- WYBORY DO EUROPARLAMENTUtyków, których „ciemny lud wybierze” TUŻ TUŻ.z racji nawet samej desperacji i brakunowych alternatyw. Nadal, taki wy- 1. Zgodnie z elementarną logiką którą A. POLSKA DEMOKRACJAmuszony polityczny squeez jest nie do odkryliśmy sami, cały ten partiokratyc-akceptacji dla demokratycznego państ- zny system jest tragedią ludzkości, i jestwa, szczególnie takiego, które przy- to matematycznie pewne, że ten systemnajmniej od Cudu nad Wisłą w 1920 doprowadzi ludzkość do zagłady, i toroku jest ostoją światowej wolności, nie jest groźba a obietnica oparta naponownie podkreślając swoją ideolog- logice. Po Tusku przyjdzie JKM (jeś-iczną wielkość i tożsamość w latach li nie teraz to za 100 lat), który też nic1939 oraz 1989. nie zrobi bo jego plan oparty na 300Dodamy tu także, że Polska Demokrac- słowach to totalna amatorszczyzna, aja prowadzi rozmowy z Solidarnością po JKM, wiecznie niezadowoleni i ko-w sprawie otrzymania ich wsparcia. chający S&M obywatele, wybiorą jeszc-Co więcej Soldarność w krótce może ze bardziej ekstremalną osobę JKM2,być ponownie nadzorowana przez Le- a później kolejną i tak aż przy władzycha Wałęsę, który wraz z Solidarnością będzie prawdziwy butch, który zrobi tojest marką globalną, więc poparcie tych co zdesperowani ludzie będą z głupo-„marek” znacznie ułatwi PD nie tylko ty chcieli najbardziej... wyrusza ichzwycięstwo w Polsce, ale i eksport PD wszystkich.za granicę. Polska jest jednym z niel-icznych państw na Świecie, które his- A patrz wpis nr 61.torycznie mają powszechny szacunekw kwestiach politycznych. Najwyższy Demokracja Wyborcza to kretynizm,Czas wykorzystać tę nasza unikalną i tylko Demokracja Losowa jest syste-szansę w historii, dla dobra Polski i mem dającym zarówno równość, jakcałego Świata, plus kto wie, może nawet i bezpieczeństwo oraz wolnorynkowynowa stolica Unii Światowej będzie dobrobyt, bowiem tylko Demokracjawłaśnie w geograficznie i historycznie Losowa, poprzez rozdzielenie władzycentralnie położonej Polsce, szczegól- od nadzoru, upewnia się, że LOGIKAnie, z racji na fakt, że ostatnio USA nie jest naczelną wartością, a nie haras-chce wydawać wiz niektórym Irańskim sowanie niewinnych ludzi własnymidyplomatom, klarownie pokazując, że kretyńskimi wizjami świata, bez zrozu-ONZ który nie ma własnego lotniska mienia, że każdy zawsze uważa, że jesti jurysdykcji się do roli światowej stol- “najmądrzejszy”, bowiem nieświadomyicy nie nadaje. Może więc usytuowany świadomego nie zrozumie. Pies człow-obok Krakowa… Cracocan? ieka nie zrozumie.Wyobraźnia ludzka nie ma granic. Czas 2. Polska Demokracja popiera ideęzacząć ją wykorzystywać. UE, oraz UŚ (Unii Światowej) którą błyskawicznie wprowadzimy tworzącwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

116. 18/5/2014 P Jakiś sprytny miłośnik zwierząt (pomarańczowy) wpadł na pomysł, że najlepiej będzie # miejsca często używane, ale małymi znakami. Hashtagujemy podświadomość... i uwalniamy Polskę od polityków. Tajemniczemu autorowi # dziękujemy, i czekamy na kolejne informacje dot ciekawych miejsc z #, wraz z ich kolorem i rangą.A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wspólną strefę kapitałową, bowiem z monarchii, czy też dyktatury, czy teżekonomicznego punktu widzenia, brak kretyńskiej partiokracji niezależnie odUnii to w długoterminowej perspekty- tego czy jest to partiokracja wyborcza,wie 100% pewna wojna, i jeśli ktoś tego czy też bezpośrednia.także nie rozumie to należy mu się pałaz ekonomii, i powrót do podstaw mikro, http://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomos-czyli podziału na osobę A i osobę B, bo ci/12504_chca_dostac_sie_do_europar-ciężko zabierać się za światowe proble- lamentu_i_zlikwidowac_unie_europejs-my jak się nie ogarnia samego siebie. ka_popierasz.html#odpowiedzNaturalnie jako Polska Demokracja niepopieramy całej tej biurokratycznej oto- Jeśli ktoś się zastanawia dlaczego Evoczki Unii, jej milionów bezsensownych jest tak blisko JKM - powód jest prosty.kodeksów, gimbusowskich miejsc pra- Po wyborach przejmujemy całe struk-cy dla półinteligentów, i ogólnie dra- tury partyjne JKM, które po raz kolejnymat jaki na dzień dzisiejszy w praktyce zawiodą się, że JKM obiecywał bajki opromuje UE. zrobił to co zawsze... nic. Potem z nami3. W wyborach do UE idziemy głoso- pójdą komuniści i palikotowcy, następ-wać, ale hashtagujemy wszystkie małpy, nie PiSiory, a na sam koniec gimbusy zbowiem jako ludzie dorośli, nie wier- PO i PSL.zymy w bajki, że komuś na Nas zależy,bowiem świetnie wiemy, że każdy z 117. 25/5/2014 M A. POLSKA DEMOKRACJAniecierpliwością i desperacją czekatylko na pensję 10 tysięcy Euro. Jako POWSTAJE NOWOROSJA.Polska Demokracja Domagamy sięDemokracji Losowej... którą zresztąkonsekwentnie i w rewolucyjny sposóbwprowadzamy, poprzez własne struktu-ry rewolucyjne.4. Jeśli ktoś nie popiera punktu 3., pro- Gratulujemy Noworosji, i zapraszamyszę głosować na Nową Prawicę i JKM, do wprowadzenia systemu Polskiejbowiem, ten człowiek tak wszystkich Demokracji, jedynego demokratyczne-przestraszy swoimi bredniami, muchą, go ustroju administracji państwowej,pasami w samochodach, wizjami świata który dodatkowo dzięki rozdzieleniuKobiet, że wszyscy szybko zrozumieją władzy od nadzoru, umożliwia władzypunkt 1., i że jedyną szansą na bezpiec- znaczną autonomię w podejmowaniuzny świat jest DEMOKRACJA LOSO- decyzji, bez konieczności by kłamać,WA. manipulować i bankrutować kraj - jakNa zdjęciu w linku poniżej JKM... oraz na Ukrainie.jego największy koszmar, lider Rewo- Władza to mafia - dlatego wszyscy o niąlucji Polskiej Evo Hashtagger... Twórca tak walczą.Ideologii Polskiej Demokracji, Ide-ologii zdecydowanie mocniejszej odwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

118. 24/5/2014 C WARSZAWA, DZIŚ JEST KULTURALNĄ STOLICĄ ŚWIATA Utrata dziewictwa to ważny moment w życiu każdej osoby, niezależnie czy mowa Kobiecie, która traci je z Mężczyzną, czy też Mężczyźnie, który traci je z prześcieradłem. Naturalnie inne formy dziewictwa, choć ewolucyjnie mniej ważne, społecznie także mają duże znaczenie na życie każdego człowieka. Pierwsza szkoła, pierwsza praca, pierwszy samochód, pierwszy dom, pierwsze dziecko, pierwsza żona, namalowanie pierwszego obrazu, czy też napisanie pierwszej symfonii. Z tym ostatnim, należy dodać, że gdy piszemy o symfonii Gustava Mahlera, to jest to tak jakbyśmy w innych przykładach dziewictwa mieli na myśli samochód Ferrari, edukację w Oxbridge czy tez pracę w na trading floor w amerykańskim banku in- westycyjnym... czyli relatywny szczyt świadomościowej piramidy... no może trochę przesadziłem z tym Ferrari, plus ten Oxbridge też ostatnio szwankuje.A. POLSKA DEMOKRACJA Ale do rzeczy. Dziś w Warszawie na swoim wschodnioeuropejskim tournee, na jeden wieczór, zawitała London Symphony Orchestra. czyli stuosobowa ekipa, pry- watny samolot, najlepsze na świecie instrumenty muzyczne warte miliony dolarów, prawdziwa nowoczesna świadomościowa armia stolicy Zjednoczonego Królest- wa, która dzisiaj gra w Warszawie a kiedyś grała dla przeciwników Napoleona pod Waterloo. Wykonane zadanie też szczególne i na Warszawę oryginalne, czyli na przykład kontrabasy z lewej, w starym stylu który lubił Mahler, a coś czego przyna- jmniej pani która siedziała po mojej lewej stronie nie rozumiała, chociaż chwaliło mi się, że zna wszystkich (ważne) i jest na wszystkich kulturowych wydarzeniach w Polsce (nieważne), w tym kiedyś z tą Symfonią Numer 8, która grana była w Warszawie w 2006 roku. I w której wykonanie, c celu pomieszczenia 1000 żołnier- zy-wykonawców, wymagało skonstruowanie specjalnej piętrowej sceny. Naturalnie ósma symfonia tysiąca, to również dzieło Mahlera... ale wtedy już zdradzanego przez Almę... co może lepiej tłumaczy jej monumentalny rozmiar. Powracając jednak do dnia dzisiejszego. Ogólnie wykonanie symfonii bez zarzutu, przynajmniej wg publiczności która każdą z jej czterech części nagradzała obfity- mi brawami, za co dyrygent się warszawiakom później adekwatnie odwdzięczył post-Mahlerowskim bisem czegośtam, które to nie dziwo również zostało nagrod- zone owacjami na stojąco - podobnie jak Sun is Shining na koncertach Mojej wspan- iałej Inny. Proszę sobie to tylko wyobrazić... Mahler No 1, zakończony nagłym istnie rewolucyjnym cięciem raz-dwa, nazywanym przeze mnie pif-paf, a później bis cze- gośtamczegośtam. Ale ogólnie wykonanie wg mnie dobre, szczególnie, że w czasie przerwy udało Mi się telepatycznie przekazać wielu osobom podświadomą wiado- mość, “Polska Demokracja to jedyna szansa dla Polski”, a grono widzów było opin- iotwórcze, więc wieczór zaliczam znów do udanych. To tyle na wprowadzenie. Naturalnie dziękuje też dyrekcji Teatru Wielkiego za bilet, i za najlepsze miejsce na sali, miejsce 20 w rzędzie 1A (nie mylić z Rządem), oraz za www.facebook.com/PolskaDemoKracja

backstage pass i szansę na zobaczenie całej tej wojskowej orkiestry od tyłu. Nie da A. POLSKA DEMOKRACJAsię ukryć, taka orkiestra to istnie mobilna jednostka wojskowa, ze znaczną ilościąwłasnego świetnego sprzętu, i wielkim arsenałem świadomości... zresztą potwierd-zonym Mi osobiście przez dyrygenta Daniela Hardinga, który to powiedział Mi,prezydentowi rewolucjoniście Evo Hashtaggerowi, to i owo o wojnie i dyrygowaniu,i jak to się taką armią “kosmitów” zarządza – informacje bezcenne. Kto wie, możejeszcze później się z Danielem Hardingiem spotkam... to znaczy dla mnie później,bo dla niego będzie to już nowy dzień i nowy cykl, i wczesne śniadanie w hotelu, zracji na poranny lot na sobotnią propagandę którą musi on wykonać tym razem wRydze. Jednocześnie muszę przyznać, że oprócz dzisiejszej Mojej promocji na gen-erała dyrygenta rewolucjonistę, to udało Mi się też lepiej opracować i sprecyzowaćsugerowaną dla premkróla i SS przyszłą politykę departamentu kultury w Minitrue,która to będzie opierała się na:(i) masach, promując polskie kino, polską muzykę i inne masowe disco polo, oraz(ii) jednostkach wybitnych, które oprócz mentorowanie (i) będą żołnierzami i to-warem eksportowym całej Polskiej Demokracji; malarze, muzycy, projektanci, nau-kowcy, przedsiębiorcy, itd itd.Tak na marginesie, tę notkę, Ja Evo, prezydent rewolucjonista, Twórca PolskiejDemokracji, generał dyrygent świadomościowy, piszę... w pubie Dwa Koła naul.Tunelowej 2b w Warszawie, miejscu dalekim od kulisów Teatru Wielkiego, alebarze w którym to właśnie w tym momencie swoje świadomościowe ćwiczeniaodbywa kapela Augen X, która tak jak kiedyś już pisałem w Moim pamiętniku, jużwkrótce zastąpi Depeszów na globalnej scenie muzycznej, szczególnie, że kapelaśpiewa po łacinie. Zresztą dzisiaj Augen X gra na Tunelowej, ale już jutro, w Sz-tokholmie, chłopaki będą tracili swoje międzynarodowe dziewictwo, a już dzisiajwśród widzów oprócz mnie prezydenta rewolucjonisty Evo, był też i kapłan SzymonMajewski.Powodzenia Augen X... Polska Demokracja daje Wam swoje Polskie, Rewolucyjne...Evosławieństwo.Miejsce 20, rząd 1A. Przerzut wojskowy www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Koszary Prezydent Evo Hashtagger wraz z dy- rygentem Danielem Hardingiem.A. POLSKA DEMOKRACJA Widok ze sceny Dziękuje Panu dyrektorowi... odwdzięczę się. Broń kontrabasowa Evosławieństwo dla Augen X. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

119. 26/5/2014 iii Polskę i Świat przed różnymi ekstrem- istami, ukraińskimi wojnami, popa- prańcami, manipulantami, i innym cyr- kowymi błaznami, którzy na bazie 20% frekwencji zdobywają 7% głosów i dużą część czasu antenowego w odbiornik- ach znudzonych telemałp.120. 26/5/2014 M Patriokracja (demokracja wyborcza) to tragedia ludzkości, i gwarant jej porażkiBRAWA ZA DOBRĄ ANALIZĘ DLA nie tylko w kwestiach ekonomicznych,JANA MARII ROKITY (JMR) społecznych, cywilizacyjnych ale też i środowiskowych, psychologicznych, itd itd. Czas się z tym systemem nękaczy A. POLSKA DEMOKRACJA pożegnać, idąc ewolucyjnie do przo-http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ du... losując Sejm, i rozdzielając rolędwie-koalicje/epbj5 nadzoru (Sejm) od zarządzania (Rząd).Wszystko się zgadza, łącznie z tym, że Dlatego, zapraszamy JMR do Polskiejgłos oddany na Nową Prawicę to głos Demokracji, a bardziej konkretnie,oddany na PiS, ale w jednym temacie do objęcia fotela ministra w sztabiesię Pan fundamentalnie pomylił. Za prezydenta rewolucji Evo Hashtag-rok wyborów do Sejmu nie będzie, nę- gera. Zresztą Pan Jan Maria Rokita jużkających ludzi posłów zastąpią bowiem dobrze Evo zna z roku 2004, kiedy nalosowo wybrani ławnicy. Zakończymy długo w pamięci zachowało mu siępartiokrację i przywitamy demokrację. pewne oglądane w Sejmie CV pewnego znacznego londyńskiego sponsora PO ,Tymczasem, JKM będzie pewnie na- plus dodatkowo analizując dziś ostatniejbarwniejszą postacią Europarlamentu, wypowiedzi JMR, chociażby na temati dobrze, bo on tak przerazi ludzi, że wujka Adolfa, jest też wysoce prawdo-szybko uświadomią sobie, że tylko ide- podobne, że Pan JMR już zapoznał sięologia Polskiej Demokracji może ocalić z liberalną ideą Polskiej Demokracji i jej planem na przeprowadzenie blitz- kriegowej ogólnoświatowej Rewolucji Polskiej. Ciężko się w tej idei nie za- kochać prawda?... szczególnie, jeśli jest się z natury kochliwym, plus wszystkie dzwony już biją rewolucyjne nuty, tak więc najwyższy czas już wstawać Panie Janie... ... wzywa Pana #RewolucjaPolska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

121. 25/5/2014 M €UROWYBORY 2014 - OSTATNIE TAKIE Ja Evo mam dziś czyste sumienie. Niefaszystowsko oddałem bowiem mój Hashtag- ggerski głos na wszystkich stu warszawskich kandydatów do europarlamentu, skreślając każde nazwisko z podwójnym poparciem, i teraz niezależnie od tego który to kandydat wygra, to i tak będzie Mnie musiał dobrze reprezentować - a już ostrzegam, że Ja Evo jestem bardzo wymagającą osobą. Na początku - chciałbym się więc dowiedzieć, w cyferkach tak by dorośli też dobrze mnie zrozumieli, dlaczego dziś w samej tylko Polsce poszło 300 milionów kartek dobrego białego papieru A4, który po 5g na kartkę, łącznie daje 1,500 ton papieru, lub też 25 tysięcy drzew. W wyborach w całej Unii ta liczba wzrasta do 340 tysięcy drzew, czyli dokładnie tylu ile jest drzew w warszawskich Łazienkach Królewskich (69ha x 5tys drzew / ha). Z pewnością ten argument dodatkowo zaapeluje do moich przyjaciół w Partia Zieloni 2004 / Green Party of Poland, szczególnie, że znów w sondażach ich nie ma, chociaż reprezentują ideologię najwyższej wagi.A. POLSKA DEMOKRACJA Przy okazji, chciałbym się też dowiedzieć, ile ten niedzielny cyrk nas Polaków kosz- tował, zarówno w gotówce za sam konkurs plakatów, jak i promującą go kampanię, o poczuciu zmarnowanych Polakogodzinach nie wspominając. Błazny w cyrku nie pracują przecież za darmo, i nie chodzi o samych euroosłów, ich biura i ich słu- gusów, ale też i osoby pracujące w samych 27 tysiącach komisjach wyborczych. Jakie więc szczęście, że wybory do europarlamentu odbyły się dziś już ostatni raz, bowiem, choć nadal wielu z Was w to wątpi, bowiem nikt Wam tego jeszcze nie zakomunikował w wieczornych Wiadomościach, ale w lutym 2015 rusza świado- mościowa lawina, która uświadomi Polakom, że hashtag oznacza Rewolucję Polską, a wraz z nią logikę, efektywność, brak konfliktów interesów, a w przyszłości wojen i głupich wojenek o wielkość ego, tak więc koniec tematu brzozy, koniec partiokracji - witaj bezpartyjność i ogólnopolskie czyste sumienie, czyli takie jakie teraz mam Ja Evo, a to dzięki temu, że dzisiaj oddałem mój głos poparcia na wszystkich wspan- iałych stu kandydatów. Przynajmniej ja nie muszę się już martwić, czy plakat który wybrałem to faktycznie dobry plakat, czy też manipulacja i iluzja jakiegoś większe- go cwaniaka, któremu od dziś płacę para- mafijną daninę w wysokości 50 tys złotych miesięcznie, za to, że jest “wybrańcem Narodu” oraz niby moim Panem i Władcą. Niech Żyje Rewolucja Polska! ekstra zdjęcia na Facebooku www.facebook.com/PolskaDemoKracja

(poprzednie) Chłopaków z Solidarnej A. POLSKA DEMOKRACJA Polski lubimy również bardzo solidar- nie. Podwójny znak poparcia dla każde- go z tych geniuszy. (następne) Naród to podstawa. Na Bo- saka i jego zdolną ekipę na boso nawet poszlibyśmy głosować. Mało jest tak uczciwych ludzi na świecie.Już za rok, tabliczki takie jak “ob-wodowa komisja wyborcza” będą jużczęścią historii i skansenu. Losowaniekandydatów odbędzie się publicznie, nastadionach, wśród wszelkich kapłanówi kapłanek, z transmisją na żywo nawszystkich kanałach tv... w tym wtelewizji “teleubermensch” która inter-aktywnie będzie udzielała wszystkichinformacji. Czy ktoś chciał kiedyś oszu-kać przeznaczenie? www.facebook.com/PolskaDemoKracja

(poprzednie) SLD uwielbiamy, najwy- bitniejszy kwiat wolnej Polski, patrioci, zdolni, kolorowi... dlatego nasz podwó- jny głos poparcia dla każdego z nich. Kondolencje dla rodziny generała Jaru- zelskiego. Pierwszy prezydent wolnej Polski zrobił dziś SLD wielką przysługę - ostatnią. (następne) Prawo i Sprawiedliwość - tak jest! Dlatego prawnie i sprawiedli- wie każdemu po dwa krzyżyki naszego poparcia, tak by dobrze zrozumieli jak bardzo im ufamy.A. POLSKA DEMOKRACJA Naturalnie nie zgadzamy się z głupkami (poprzednie) Popieramy wszystkich krytykującego Maciarewicza, że podob- kandydatów Twojego Ruchu, nieza- no naczytał się Mein Kampf Hitlera i leżnie od tego czy są mężczyznami, teraz zgodnie z filozofią książki bredzi kobietami, czy pośrodku. Uważamy, o zamachu, ślepo wierząc w słowa że wszystkie kolory tęczy w Sejmie są “make it big, make it simple, and repeat ciekawe, oraz, że wszyscy kandydaci, it till they understand it”. Maciarewicz dzięki swojej bardzo wysokiej świado- z pewnością ciągle mówi prawdę, cho- mości, są w pełni świadomi siebie, w ciaż w konkretnym wypadku brzozy, tym własnej seksualności i wiary w jest ryzyko, że Maciarewicz wcześniej siebie. Wątpimy by ich wyborcy fakty- wyzionie ducha niż mu ludzie masowo cznie masowo palili papierosy i mieli uwierzą. alergie, bo przecież cywilizacyjnie są oni na samej górze świadomościowej piramidy. (następne) Polska Razem z Jarosławem Gowinem to perspektywa cudownej przyszłości dla naszego Narodu. To nic, że Jarosław Gowin już rządzi w Polsce siedem lat, a w pewnym sensie i 25, bo nigdy do tej pory nie dostał szansy by pokazać jak wielkim mężem stanu on jest. Najwspanialszy, najcudowniejszy, najpiękniejszy - nasz Jarosław Gowin i jego grupa adoratorów... wszyscy pod- wójny głos poparcia. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tak by jednoosobowo, bez podkładu A. POLSKA DEMOKRACJA muzycznego, sam uratować sytuację dośpiewając słowa “Boże coś Polskę”. Gimbusy i tak we wszystko uwierzą, łącznie z 360 słowami programu partii - oszczędnego, bo przecież Polska musi oszczędzać. Bez względu na jego po- glądy i muszki, My wierzymy, że JKM to wielki i wspaniały człowiek, i wszyscy jego klakierzy także, dlatego podwójny głos poparcia dla każdego z nich. (następne) Platforma to siła, jakość, potęga i chwałą, i dziękujemy jej, że tak wspaniale prowadzi nasz kraj, bez większych deficytów, bez bezrobocia, bez skandali, bez łapówek, robiąc tak wiele, bez kiełbas wyborczych, bez zbędnych pensji dla Pani Hubner... a nawet tworząc nowe litery w języku polskim, z niemieckiego oczywiście - co samo w sobie zasługuje na wielki głos poparcia, i podwójny krzyżyk przy każdym wspaniałym bezinteresownym kandydacie słonecznego PO.(poprzednie) Najnowsza Prawica JKMto kolejny fenomen... połączenie his-torii i nowoczesnego cyrku. To nic,że JKM nie wierzy w boga - chociażmasowo kłamie, że wierzy. To nic, żeJKM manipuluje swoimi gimbusamiudając np podczas brainwashingu wSali Kongresowej, że zepsuła się płyta, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

122. 26/5/2014 C 124. 27/5/2014 H Mariannie Rewolucji, artystce, malarce LEKCJA Z HISTORII: REWOLUCJA Ikon Rewolucji Polskiej, inspiracji wie- lu mężczyzn i kobiet, samotnej matce, Słowo “rewolucja” pochodzi z wcze- wdowie, prawdziwej Polce, która jak snośredniowiecznej łaciny “revolu- każda z Nas codziennie „orze jak może” tio” – “toczenie się do tyłu, powrót”, z – składamy dziś Najserdeczniejsze Ży- łacińskiego “revolvere” – przewracać, czenia Urodzinowe. #. obracać. W dziejach historii znane są trzy tzw WIELKIE REWOLUCJE. • Rewolucja Francuska (1789) • Rewolucja Rosyjska (1917) • Rewolucja Polska (2015) http://pl.wikipedia.org/wiki/RewolucjaA. POLSKA DEMOKRACJA 123. 26/5/2014 IM WIELKIE ZWYCIĘSTWO POLSKIEJ DEMOKRACJI ! Poparło Nas 76.73% ludzi! “Dziś, Jestem dumny, że jestem Polakiem” - tak wczorajsze wybory do €uroparla- mentu (€10tys) skomentował nasz lider, prezydent rewolucjonista Evo Hashtagger. Cały komentarz kreatora magicznej formuły na “Nowy Świat” znajdziecie poniżej... www.facebook.com/PolskaDemoKracja

125. 28/5/2014 1 powszechnie na Świecie uznana jako ta najbardziej prestiżowa. Bolshoi czyREWOLUCJA DZIAŁA JAK EPI- Mariinsky to wielkie świadomościo-DEMIA UMYSŁU. we magnezy, no i naturalnie obok ropy, gazu i złota, ważne produkty ek-Jeśli Idea jest mocna, to nic nie może jej sportowe Rosji. Nie bez powodu teżpowstrzymać. primabaleriny to wymarzone kandydat- ki na kochanki wielu rewolucjonistów.Idea Polskiej Demokracji, by wprow- Dlaczego tak jest?adzić demokrację losową, wyrzucając Ano dlatego, że balet to nie tylko muzy-wszystkich nękających ludzi partio- ka, stroje, scenografia czy oczywiściekratów, jest tak dobra, że gdy w lutym choreografia, ale balet to przede wszyst-2015 masowo wybuchnie jej świado- kim łamanie praw fizyki, walka człow-mość (w czym pomożemy), to do maja ieka z naturą, pozbywanie się grawitacji2015 wszystko będzie już przesądzone... a wraz z tym wielka produkcja dopa-i wybory... i referendum konstytucy- miny i co najważniejsze... spowolnieniejne... i losy całego Świata który do 2020 czasu.tę ideę przyjmie, od USA po Chiny. Taktak, cały Nowy Świat będzie się opierał A. POLSKA DEMOKRACJAna Polskiej Demokracji.Bo niby jak panowie Tusk / Kaczyńs- Najlepsi tancerze, tak jak kiedyś szama-ki / Miller / Korwin-Mikke / Palikot ni, mają unikalny dar zwalniania czasu,/ Ziobro / Gowin i inni zamierzają się a oczywiste jest, że gdy komuś czas bie-bronić??? Przed uświadomieniem nie gnie wolniej, to relatywnie do innychma ratunku... zresztą oni wszyscy już to osób, ta osoba jest w stanie zauważyćwiedzą... i z niedowierzaniem zastana- znacznie więcej niż osoba, której czaswiają się... jak to możliwe, że tak prosta płynie normalnie. Życie jest jak film,Idea... że ich całe życie... że cały Świat... więc osoba, która produkuje dużo do-... a możliwe. paminy ogląda ten film wolno, dostająchttp://en.wikipedia.org/wiki/Epidem- więcej informacji na sekundę niż osobaic_model która ogłada ten film szybko - jak na przykład osoba która pije alkohol (w126. 30/5/2014 C skrajności urywając sobie tym nawet cały film) - dlatego też Ja Evo, prezydentPREMIERA DON KICHOTA W rewolucjonista, jestem teetotalersem,TEATRZE WIELKIM bowiem uważam, że każda osoba, która świadomie redukuje sobie świadomośćJest premiera (baletu), jest i prezydent(rewolucji)...chociaż dzisiaj będziekrótko.Balet to szczególna kategoria sztuki, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

127. 29/5/2014 I M PRAWDZIWE WYNIKI WYBORÓW DO €UROPARLAMENTU Ostatecznie #PolskaDemokracja dostała 76.92%, wliczając 228,005 oddane gło- sy nieważne, takie jak na przykład głos naszego prezydenta raewolucjonisty Evo Hashtaggera.A. POLSKA DEMOKRACJA O wyniki jest wiele szumu, szczególnie, że każdy partiokrata już o nas usłyszał. Co więcej nieliczne gimbusy, redukując swój frajerski dysonans poznawczy, zarzuca nam, że ośmieszamy demokrację. ‘ Tak więc wyjaśniamy: 1. W Polsce nie ma dziś demokracji, tylko jest partiokracja. Jedyna demokracja jaka jest możliwa to Polska Demokracja (Demokracja Losowa), nawet jeśli na przełomie wieków różni partyjniacy chcieli sobie zawłaszczyć nazwę “demokracja”, od Hitlera po Stalina. 2. WOLNY CZŁOWIEK to osoba która rano się budzi i jest wolna od różnego rodzaju propagandy, bilbordów, nękania, prasy, zastraszania, “psychologii”, ogólnie polityki i partiokracji. WOLNY CZŁOWIEK to osoba, która może się w całości poświęcić swojej pracy, swoim pasjom i swojej rodzinie. Jeśli uważacie Państwo, że Einstein, czy jakikolwiek wielki naukowiec, kiedykolwiek partycypował w jakiś małpich wyborach... to radzę się obudzić. WYBORY TO TYLKO ILUZJA WOLNOŚCI. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

3. POLSKA DEMOKRACJA chce się upewnić, że:(a) mamy system, który jest DEMOKRATYCZNY,(b) mamy system, który jest optymalny względem administracji, minimalizując jejwielkość oraz konflikty interesu,(c) na bazie niskiej frekwencji, nigdy do władzy nie dojdzie już jakiś popapraniecjak:(i) Theobald von Bethmann-Hollweg, odpowiedzialny za I Wojnę Światową, czy(ii) Adolf Hitler, odpowiedzialny za II Wojnę Światową.####################################################################W 2015 roku kończymy z partiokracją nękaczy harasserów, i zaczynamy nowyrozdział w historii Świata, i jak zawsze, to My Polacy, robimy to jako pierwsi.W 2015 rozpoczynamy świadomościową Rewolucję Polską. A. POLSKA DEMOKRACJADołącz do Nas.- na przykład alkoholem z pewnością ci Einsteina i bajecznie łatwe staje sięnigdy nie powinna być prezydentem zrozumienie dlaczego to właśnie baletżadnego kraju, o nadzorowaniu global- przyciąga tak wiele prominentnych goś-nej rewolucji nie wspominając. Lekarz ci, od prezydentów rewolucjonistów pow pracy nie pije. Policjant w pracy nie najzamożniejszych Polaków. Dzisiejszapije. Prezydent - NIE PIJE! premiera w Teatrze Wielkim pełna byłaAle powróćmy do baletu, fizyki i kon- bowiem fanów i przyszłych sponsorówtroli czasu poprzez produkcję dopami- Rewolucji Polskiej. Partiokratów nany. szczęście nie było, chociaż kilku am- basadorów przyszło.Jak już powszechnie wiemy różne religie ################################to różne iluzje wymyślone przez ludzi w To po tym krótkim intro, teraz czas nacelu manipulacji innymi ludźmi (nota bolesną recenzję dla dzisiejszej pre-bene przypuszczalnie wymyślone przez miery, w skali 1 - 10 (1 to przedszkole,niezłych baleciarzy), ale jeśli już można 10 to Świat).coś zewnętrznego nazwać bogiem, to • Muzyka x (prawdę mówiąc nie tojest to z pewnością czas, tak więc ludzie,którzy kontrolują czas zasługują na mi- jest dzisiaj ważne).ano apostołów / szamanów / świętych • Scenografia 10 (konsekwentnie Te-/ bogów / wspaniałych / primabalerinitp. Dodajmy do tego teorię względnoś- atr Wielki imponuje). www.facebook.com/PolskaDemoKracja

• Stroje 9 (ponownie Teatr Wielki fundament przyszłości każdego Naro- imponuje). du, a Polska Demokracja potrzebu- je baletu na najwyższym światowym • Balet 3. poziomie tak samo jak i potrzebuje Dlaczego balet tak nisko? Ano dlate- naukowców na najwyższym światowym go, że nie było dzisiaj ani jednej chwili poziomie... i ogólnie wszystkich rewo- bym Ja Evo stracił oddech i powiedział lucjonistów, bo rewolucję trzeba prze- sobie... “ja pierd..lę - jak to jest możli- prowadzić dziś wszędzie... od polityki we?!?”, nie było ani jednej chwili bym po domy dziecka, od sądów po... balet. poczuł się jak w Sochi oglądając Yunę A Don Kichotami z La Manchy się na Kim, czy też na balecie Bolshoi, który teraz nie martwmy, bowiem najważnie- pamiętam jeszcze z mojej przedrewo- jsze jest dziś pisanie nowego lepszego lucyjnej działalności, a było to dobrych kodu. kilka lat temu, więc moje oczekiwania Prezydent rewolucjonista Evo Hashtag- rosną, bowiem balet ma być zawsze na ger. krawędzi ludzkiej ewolucji, pokazu-A. POLSKA DEMOKRACJA jąc ludziom figury, kroki i ruchy które 128. 30/5/2014 P wcześniej istniały tylko na poziomie ich wyobraźni. W maju 2015 cała Polska pokaże Ale spokojnie Panowie dyrektorzy wszystkim tym partiokratom dużego (Waldemarze, Mariuszu i Krzysztofie). hashtaga. Po rewolucji w 2015 roku, sprowadzimy Koniec z partyjniakami! Wam ze wschodu kilku nauczycieli i Czas na Sejm Społecznościowy. zaczniemy szkolić Nasze dzieciaki tak Czas na Rząd Ekspertów. samo jak dziś szkoli się piłkarzy (czy Czas na Rewolucję. też matematyków jak Perelman), czy- PS To jest photoshop, niestety. li od małego i bezlitośnie. Zastąpimy te wszystkie skonfliktowane do kości rodziny zastępcze które zarabiają na hodowli dzieci, najlepszymi na świecie domami dzieci - zresztą wraz z reformą administracyjną, którą z pewnością przeprowadzi premkról Janusz, zwolni się Nam wiele budynków i ludzi którzy dzisiaj marnują tylko czas, tak jak dwadzieścia sekretarek premiera, które nie umieją użyć “poczty kwiatowej” by skontaktować się z pewną zbuntowaną licealistką, chociaż tu zgadzamy się z obecnym partiokratą Tuskiem, że o młodzież trzeba dbać, ale nie dlatego, że na nas może kiedyś oddać głos - bo mapiowyborów w Polskiej Demokracji już nie będzie, ale dlatego, że dzieci to www.facebook.com/PolskaDemoKracja

129. 30/5/2014 PCo myślicie na propozycję konkursu, by każdy rewolucyjny samochód partycy-pował w rewolucyjnej loterii rewolucyjnych wakacji na Kubie?Wakacje to jednak tylko część korzyści na które mogą liczyć posiadacze rewolu-cyjnych aut. Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie są te pozostałe, to kup sobie taśmęmalarską z PVC, przerób samochód na rewolucyjny i podjedź wieczorem pod dys-kotekę. Branie będziesz miał lepsze niż frajerzy w ferrari.Niech Żyje Wolna Świadomość! Niech Żyje Rewolucja! A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

130. 31/5/2014 P WEEKENDOWE ZAKUPY REWOLUCJONISTÓW POLSKICH! Broń Nr 1: Farby... najlepiej te Eco Revolution! Koszt 19 złotych za pół litra. Zabawa na cały weekend. Farby to podstawowa broń każdego rewolucjonisty 21 wieku. Dostępne w wielu kolorach: - czerwona/białe to kolory uniwersalne - czarne dla narodowców - zielone dla zielonych - różowe dla LGBT - pomarańczowe dla miłośników zwierząt i wegetarian - fioletowe dla walczących o prawa pełnosprawnych - niebieskie dla liberałów -inne kolory dodamy później, i już czekamy na sugestię.A. POLSKA DEMOKRACJA Rewolucja XXI wieku to rewolucja indywidualności. Walczymy o zakończenie dz- isiejszego systemu nazizmu partiokratycznego sprzedawanego nam pod fałszywą nazwą “demokracji” i “wolności”. Kończymy ze światem polityków, gdzie różni harasserzy świadomie kłamią, manipulują, kradną, nękają ludzi, ludzi którzy chcą być wolni od politycznej propagandy i moralnego przymusu dokonywania wyboru pomiędzy małpą z plakatu A a małpą z plakatu B. Każdy ma prawo żyć w kraju bez polityków, ale w kraju gdzie rządzi efektywny rząd wybrany przez społecznych przedstawicieli. Każdy ma prawo w całości poświęcić się swojej pracy, swoim pas- jom i swojej rodzinie. Chcemy rządów ekspertów i nadzoru losowanych ławników. Polacy, pamiętajmy też, by rozróżniać hashtagowanie od wandalizmu. Hashtagu- jemy tam gdzie wolno, trzeba, i gdzie to ładnie wygląda. Hashtagów powinno być dużo ale powinny być małe, tak by zwracać na siebie uwagę przede wszystkim w podświadomości ludzi, ale tak delikatnie... niczym ładnie umalowana kobieta, a nie wytapetowana pindzia. Rewolucja i miłość reprezentują bardzo podobne ideały. Broń Nr 2: Taśmy malarskie Z PVC / Taśmy izolacyjne. Do zaznaczania hashtgów w miejscach gdzie graffiti jest zabronione, lub brzydko wygląda... nasze samochody, przestanki, sklepy i inne nawierzchnie. Tam gdzie można pytajcie się o zgodę. Podobno w Warszawie ktoś zahashtagował już metro, tramwaje i autobusy. Wszechobecny widok rewolucyjnych hashtagów robi wraże- nie. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Ponownie pamiętajmy też, że hashtagi muszą wyglądać schludnie i reprezentacyjne,tak by ludziom dobrze się kojarzyły, chociaż i tak w podświadomości większościmłodych osób hashtag już oznacza coś co jest ważne, coś co na przykład w muzycepodwyższa wszystkie dźwięki o pół tony, a wkrótce wszyscy będą już wiedzieli, żehashtag oznacza nadchodzące rewolucyjne zmiany. Ponownie warto też pamiętać,że hashtagi powinny być delikatne... niczym pięknie ubrana kobieta, a nie tandetnahejterka wszystkich i wszystkiego.Rewolucja Polska nie hejtuje! Rewolucja Polska wręcz walczy z hejterami, zaczyna-jąc zmiany tam gdzie tego hejtu jest właśnie najwięcej... od Sejmu.REWOLUCJONISTO - Na masowe hashtagowanie najlepsząCZAS NA ZAKUPY! opcją są taśmy malarskie zrobione z PVC. A. POLSKA DEMOKRACJAJeśli jacyś malarze mają kontakt do Praxa taśma malarska z PVC:producenta farb DECO COLOR - to “grubość” 38mm, długość 25m, cena -warto się ich zapytać o chęć sponso- tylko 7.49pln.rowania Rewolucji Polskiej. Taśmy izolacyjne dostępne są w wieluTaka szansa zdarza się raz na sto lat. kolorach!Szukamy także sponsorów w innychdziałach. Trwają na przykład rozmowyz firmą Blackberry, która być możejuż w grudniu 2014 wypuści na ryneknowy model telefonu - BlackberryRevolution.Niech Żyje Wolność.Niech Żyje Świadomość.Niech Żyje Rewolucja Polska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

131. 31/5/2014 M do starych systemów administracji, jest jedyną metodą administracji pozbaw- SYLWIUSZ BERLUSKOŃSKI - AM- ioną nękaczy, głupoty, małpiokracji czy BASADOREM RP WE WŁOSZECH dyktatury, i jedyną metodą, która spó- jnie i skutecznie łączy założenia wszyst-A. POLSKA DEMOKRACJA Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, po kich indywidualnych systemów władzy. wprowadzeniu systemu Demokracji A teraz konkrety. Polskiej w Polsce, ruszamy na ideolog- Dodatkowo, pomijając samą siłę ide- iczny podbój Świata, dając sobie pięć lat ologii, nadal nie zamierzamy być bierni na ideologiczne podbicie i zjednoczenie na niewątpliwy hejt strachu jaki może Świata, cel ambitny, ale nie nierealny, do nas przyjść. Od samego początku bowiem dziś wszyscy są podłączeni zamierzamy więc do każdego kraju w pod ten sam Unicode co znacznie ułat- którym Polska ma przedstawicielstwo wia przepływ informacji. W momencie (97) wysłać na stanowisko ambasado- gdy naciśniemy “post” ta wiadomość ra RP największego możliwego rewo- dostępna będzie w domu praktycznie lucjonistę - najlepiej z pochodzenia z każdej osoby na Ziemi, nawet Kim Il danego kraju, który naturalnie przed Una, który może i całej Korei Północ- promocją na ambasadora RP otrzyma nej zabronił używania facebooka, ale od prezydenta rewolucjonisty oby- sam z pewnością jest na nim fanem watelstwo Polskiej Demokracji, tak Denisa Rodmana. Taką właśnie potęgą by ta osoba, w sposób pokojowy i od jest dziś maszyna drukarsko-dystrybu- wewnątrz zmieniła “u siebie” ordynację cyjna Zuckeneberga. Gdy dodatkowo wyborczą, uświadamiając obywatelom weźmiemy pod uwagę prawa fizyki, ich obecną niewolę oraz wszechistnie- zarówno tej nam znanej i rozumianej jący faszyzm jakiego dziś globalnie do- (jak fakt, że ciągle przyśpiesza czas), jak puszczają się skorumpowani i skonflik- i nieznanej i niezrozumianej (jak telepa- towani “władcy”. Przykładowo... w Rosji tia), to nagle okazuje się, że pisząc nowy ambasadorem RP będzie Michał Cho- kod, jeśli piszemy go dobrze, piszemy dorkowski, i nawet jeśli nie dostanie On go na potrzebę całego Świata. aprobaty Moskiewskiej, co jest przy- jętym standardem w dyplomacji, to i tak Przerażające, ale prawdziwe. będzie on ambsadarował na przykład z Kijowa czy też nawet z Warszawy, bow- Tak więc... Polska Demokracja za- iem chodzi nam głównie o medialne i kończy panowanie partiokratów jak moralne wstawiennictwo za Michałem Obama, Hollande czy Cameron; za- i zmianami jakie będzie on promował... kończy demodyktatury Putina i jego na początku sam, ale z czasem dołączą Chińskich odpowiedników, a nawet do niego ambasadorzy innych “Pol- koniec zakończy teokratyczną dyktat- skich Demokracji”, zresztą on to już urę Ali Khameneiego. Taka proroc- świetnie sam rozumie. Tymczasem za przepowiednia brzmi jak materiał w Korei (i jednej i drugiej) ambasa- z filmu sci-fi prawda? Jest to jednak dorką RP będzie Yuna Kim, która błys- prawda i nie ma nic wspólnego z sci- kawicznie połączy kompletnie bezsensu fi, bowiem, Demokracja Polska, będąc rozdzielona rodziny, łącząc pod syste- świadomościowo w zupełnie innej lidze www.facebook.com/PolskaDemoKracja

mem Polskiej Demokracji, 50 milion- 132. 1/6/2014 iiiową Koreę Południową z 25 milionowąKoreą Północną. Te dwie nominacje WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO KO-zostały już jednak przez nas wcześniej CHANE DZIECIAKI!ogłoszone.Dzisiaj chcemy natomiast ogłosić Pomoc już się zbliża. Za rok to dla Was A. POLSKA DEMOKRACJAtrzecią ważną nominację, dla SYLWI- robimy Rewolucję!USZA BERLUSKOŃSKIEGO, któryjuż wystarczająco w życiu przeżył, i w 133. 1/6/2014 Mkontrolowanych przez partiokratówsądach i w samosądach ulicznych małp Na zdjęciu od lewej:(na zdjęciu), by zrozumieć, że system #Janusz Piechocińskipartiokratyczny to jedno gigantyczne #Jarosław Kaczyńskigó.no, pełne niekompetentnych ludzi, #Donald Tuskspołecznych nękaczy i kłamców, ma- #Leszek Millernipulantów srających przede wszyst-kim o własne posadki, udającychreligijnych świetych bezbożników,nieudaczników... ogólnie zwyczajnychkretynów bez żądnej alternatywy nażycie. Dlatego też SYLWIUSZ, w celunie tylko uratowania Włoch od pew-nego dla niej w obecnym systemie par-tiokracji kataklizmu, zrobi wszystko bywprowadzić “u siebie” system PolskiejDemokracji, przy okazji wcześniej nat-uralnie pomagając nam wprowadzićwymagane zmiany u Nas w Polsce.http://swiat.newsweek.pl/berlusconi-placze-pod-prysznicem-newsweek-pl,artykuly,286303,1.htmlGratulacje dla Sylwiusza. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

OK... to już serio ostatni. Na zdjęciu od lewej: Serio chłopaki - nic nie wymyślicie. Ta #Mahomet rewolucja się stanie, globalnie, a Wam #Jezus Chrystus i innym partiokratom należy się już #Zarathustra odpoczynek od Polski... a Polsce od Was #Buddha 134. 1/6/2014 M Dobrze... to tak na zakończenie Dnia Dziecka! Na zdjęciu od lewej: #Mao Zedong #Józef Stalin, #Adolf Hitler #Aleksander WielkiA. POLSKA DEMOKRACJA 136. 2/6/2014 HM Z PEWNYM BÓLEM, ALE NALEŻY POPRZEĆ TEN PROTEST. 135. 1/6/2014 M TEATRZYKI TEATRZYKAMI i IN- http://www.nacjonalista.pl/2014/05/08/ TERESY INTERESAMI... wsparcie-nacjonalistow-dla-genera- ...ale ten problem “iluzji wolności”, trze- la-krstica/ ba będzie dzieciaki w końcu rozwiązać. Zaczynamy od informacji po łacinie.. Powodów jest kilka, ale główny to taki, że generał Krstić, służąc w wojsku, miał C patrz wpis nr ###. społecznie narzucone mu zadanie by wykonywać czynności, które nie zawsze się lubi i popiera. Wyjątkową niesprawiedliwością historii www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jest, że generał Krstić kończy w więzie- zerowy szacunek do człowieka, stra-niu na 25 lat, a amerykańscy żołnierze tegiczne tematy zastępcze jak kwiat-za Hiroshimę, Nagasaki oraz Koreę, ki dla jakiejś nastolatki - podczas gdydostają ordery i emerytury... ale tak to klarownie WIELKIE NIE DLA TUSKAjest gdy sprawiedliwość określa stado pokazało 93% Polaków, a wcześniej czymałpoludów, które nigdy nie ruszyło później nawet i wymuszona wojna -dupy za własnego partyjnego biurka. takie zawsze były i będą efekty rządówNa szczęście od 2015 roku, wraz z Re- partiokratów, którzy zrobią wszystkowolucją Polską, na całą Ziemię powróci by zachować swoje stołki (przykładnormalność. wojny dotyczy bardziej takich JKMKończymy z partiokracją. Rozpoczy- do kwadratu). Patriokracja to jednonamy demokrację. wielkie zło, a jej wynikiem są nie tylko podziały, hejt i negatywizm, ale także i137. 2/6/2014 IM inne społeczne problemy jak rozwody, rozbite rodziny, hazard, alkoholizm iDLACZEGO REWOLUCJA POLSKA narkomania, wszechobecna pornogra- A. POLSKA DEMOKRACJAJEST DZIŚ KONIECZNA? fia, prostytucja i wzajemna manipulac- ja, a nawet takie cywilizacyjne chorobyMichał Kamiński to kwintesencja tan- jak alergie, swędzenia, lub wzajemnedetnej manipulacji polityków nad tak wmawiane ludziom depresji, czy nawetzwanym wyborczym bydłem (masami). podświadome metody samoobronnyMichał Kamiński to szczyt przekazów organizmów w postaci autyzmu - tem-podprogowych, na przykład takiego atów których dziś nawet nie chcemyogolenia się “na pałę” w desperack- specjalnie poruszać, bowiem dalekoiej próbie by przynajmniej wizualnie wykraczają one poza horyzont moż-odseparować Kamińskiego-Pisiora od liwości analizy większości do kościKamińskiego-Platformusa. Na szczęś- już zmanipulowanego i zniewolonegocie nie wyszło, chociaż skala gotowości przez partiokratów “wyborczego bydła”.do zdesperowanego lizodupstwa tego http://wiadomosci.onet.partiokraty nie ma granic, i jest to zjaw- pl/kraj/nasz-dziennik-dzi-isko politycznie powszechne i społec- alacze-po-ciesza-sie-z-przegranej-mi-znie bardzo niebezpieczne. chala-kaminskiego/t36zv7 Michał Kamiński to jednak także iTo właśnie tacy Kamińscy są źródłem kula wyborcza PO, bowiem okazujeNarodowych podziałów, społecznego się, że zarządzanie Państwem nie mahejtu, kodu negatywizmu, o komplet- nic wspólnego z jakimikolwiek ideała-nej praktycznej destrukcji Państwa z mi czy nawet programem wyborczym.racji braku jakichkolwiek kompetencji To wszystko było, jest i zawsze będziepolityków, zarówno zawodowych jak i robione na małpi pokaz, i niezależniemoralnych, do rządzenia nie wspom- czy show robi ZChNowski Kamiński,inając. Galopujące zadłużenie, ciągły nowoprawicowy naczelny pajac Kor-wzrost administracji, wszechobecny win-Mikke-Wojna, nawrócony moskal Miller, opportunista truskawkozbieracz www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Tusk, przypadkowy bliźniak Kaczyński ideologiczną wojnę o wolność Hisz- czy też przedstawiciel paramafii wie- panii dopiero na grudzień 2019 roku, jskiej z Wiejskiej Piechociński... bow- to wszelkie osłabienie ich partiokraty- iem Ci wszyscy ludzie są dokładnie tacy cznych i imperialistycznych sił odbier- sami. amy pozytywnie.A. POLSKA DEMOKRACJA Na szczęście patrząc na ostatnie wybory, Ludzie, którzy nie znają praw kwan- 77% ludzi już to dobrze rozumie, nawet towej fizyki, kwantowej chemii i kwan- jeśli jeszcze nie są do końca świadomi towej biologii, nie rozumieją, że sukces lekarstwa na tę partiokratyczną zarazę. Polskiej Demokracji jest pewny, szcze- My to lekarstwo mamy. Jest nim Rewo- gólnie, że broń świadomościowa Re- lucja Polska i zmiana systemu władzy wolucji Polskiej nie przestanie działać z partiokracji nękaczy na demokrację aż do momentu gdy nie abdykuje sama ławników. królowa Elżbieta II, która to osobiście Tymczasem nasze rewolucyjne odd- odpowiedzialna jest za to, że prezydent ziały ER oraz AK rosną w siłę, wolno bo rewolucji Evo Hashtagger nie widział wolno - bowiem uświadomienie nigdy swoich niczego jeszcze nieświadomych nie przychodzi łatwo - i to właśnie te dzieci już prawie trzy lata. Szykujcie rewolucyjne oddziały, grupy młodych, się więc na wielką ideologiczną wo- utalentowanych i mobilnych żołnierzy jnę. Juan Carlos pozornie już odcho- dostosowanych do potrzeb wojennych dzi, ale do 2020 roku odejdą wszyscy, XXI-wieku, upewnią się, że od roku a do 2045 roku, w imię nowo odkrytej 2015 nad Wisłą zawita świadomościo- świadomości iluzji wzajemnie nękają- wa wolność od wszystkich partio- cych siebie i usypiających świadomość kratów, których jako Naród zastąpimy spadków, Juan Carlos dobrowolnie też systemem ławników z wybranym przez chętnie i odda cały swój majątek, który nich, a później zewnętrznie nadzorow- niewątpliwie zdobył na niewolnictwie, anym Rządem Ekspertów. manipulacji, inkwizycji oraz jak się też Czas na Sejm Społecznościowy. i dzisiaj okazało praniu brudnych pi- Czas na Rząd Ekspertów. eniędzy, i który utrzymywał przez setki Niech żyje Rewolucja Polska. lat poprzez manipulację nad “wyborc- zym bydłem”, a który dzisiaj mu się 138. 2/6/2014 IM odwdzięczy sprawiająć, że jego córka trafi do więzienia, bo tatuś, Pan de KRÓL HISZPANII ABDYKUJE. Borbón y Borbón-Dos Sicilias może i nauczył ją używać właściwych sztućców, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ ale kompletnie zapomniał wytłumaczyć krol-hiszpanii-juan-carlos-abdykuje/ jej jakie są reguły ALM. q27ev Choć Polska Demokracja przewidziała www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Nadchodzą wielkie zmiany, i nawet wiz- 140. 2/6/2014 I iii M A. POLSKA DEMOKRACJAyta Obamy w Warszawie ich nie pow-strzyma, bowiem nikt nigdy nie wygrał SEKS, PŁEĆ, ŚWIADOMOŚĆ,jeszcze wojny ze świadomością. Takie CENZURA.są prawa natury.Do widzenia Panie Juan. Wszędzie gdzie pada słowo seks jestElżbieta - szykuj się. ciekawie. U Terlikowskiego też, tak więc wchodzimy w tę dyskusję, nawet jeśli139. 2/6/2014 IM obiektywnie cenzura to temat mikro, bowiem, jako organizacja rewolucyjnaAle mogę im powiedzieć, że do maja chcemy się tylko upewnić, że Polska2020 będzie tak? będzie krajem wolnym od partiokratów, którzy to dzisiaj reprezentując iścieLawiny świadomości nie da się powstr- gimbusowski poziom świadomości,zymać. Każdy kto analizował Rewolucję odpowiedzialni są za wyjątkowo szko-Francuską wie jak szybko wtedy poszły dliwe kodowanie społeczne, od ludzi nazmiany... a wtedy nawet nie było Unico- samym dole piramidy świadomościowejdu, o facebooku nie wspominając. (jak My) po ludzi na jej szczycie, czyli wspaniałych sędziów, którzy powinniWie Pan panie prezydencie rewoluc- być jej ostoją i fundamentem, a którzyjonisto co się stanie gdy napiszą o nas ostatnio, i to w wielu krajach, sprawiająw Washington Post? Może jednak warto wrażenie jakby pępowiną byli połączeniporozmawiać z Radkiem? do telewizorów, i to kanał polsatu, cho- ciaż tak obiektywnie to telemałpki po- winny wiedzieć, że małe to ma zancze- nie czy ogląda się polsat czy discovery channel... telewizja ogłupia zawsze.komentarze na Facebook www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Tak więc w celach ewentualnej małej (ii) następnie uważamy, że posłanka debaty, oto nasze drobne komentarze (poseł) Grodzka(i) padła ofiarą samego do sprawy Grodzka(i) vs Terlikows- wielkiego showmena Janusza Paliko- ki(a). ta, który całkiem sprytnie, choć raczej 1. zgadzamy się z opinią Pana Terlikow- krótkoterminowo, niczym świadomy skiego w punktach 1,2 i 4. Co więcej błazen Stańczyk postanowił zbudować uważamy, że Grodzka(i) będąc z włas- swój cyrk na klaunach, zapominając, że nej woli osobą na siłę publiczną, wręcz takie tematy się zwyczajnie nudzą, tak partiokratycznie nękając nas o swoje samo jak dla przykładu znudzi się ludzi- głosy, ma teraz dużo mniejsze prawo do om temat małolaty, która gdzieś tam ukrywania swojej prawdziwej płci niż olała premiera... coś co premier świet- na przykład Pan Terlikowski, który to nie wie i wręcz podkładając się dosko- nie głosuje w Naszym imieniu nad ust- nale wykorzystuje w celu dania ludziom awami na temat adopcji, domów dziec- tematu zastępczego, zastępczego na ka, gwałtów, edukacji seksualnej, ewen- prawdziwy problem, którym jest fakt, że tualnej wojny, podboju kosmosu, analiz PO poparło tydzień temu tylko 7% up- rynkowych itd. Naturalnie uważamy, rawnionych do głosowania ludzi, czyli także z racji kilku bezpośrednich kon- znacznie mniej niż kiedyś potrzebował taktów naszych rewolucjonistów z po- Adolf Hitler by rozpocząć Drugą Wojnę budką, że Pan(i) Grodzki(a) jest raczej Światową. Wielkim problemem partio- osobą stosunkowo cichą, naiwną i kraty Tusk jest też niewątpliwie i sama łatwowierną, chociaż nie znamy tego Polska Demokracja, ale ten temat tak tematu dogłębnie, więc też nie mamy długo jak to będzie możliwe, logiką “nie pewności kto na koniec dnia jest tu nai- na mojej zmianie” postanowiono trzy- wny - w końcu to My piszemy o niej a mać chicho, szczególnie, że prawdą jest, nie odwrotnie - chociaż to akurat nas że “z świadomością nie da się wygrać”, nie dziwi i nie martwi, i Ci którzy znają chociaż ciekawe czy Obama ma na to filozofię Nietzschego wiedzą dlaczego. jakieś nowe rozwiązanie? Warto się go Statystki odsłon nas interesują... a nie jutro spytać o takie przypadki illumina- herodot’owskie lajki. tis, tylko jak... przez tłumaczkę? Głupio Ogólnie jednak, bo jak inaczej, sprawa wyjdzie, ale najważniejsze, że dywersja dla nas wygląda następująco: informacyjna z małolatem wyszła re- (i) na początku Pan Grodzki(a) padł welacyjnie. Małolata to kretynka, gorzej ofiarą społeczeństwa, które zwyczajnie gdyby to był jakiś bankier, albo nawet jego/ją zanękało teoriami gender, które ktoś z biznesu. Ci co się nie kodują w to teraz podświadomie mszcząc się na TVN rozumieją dokładnie co mamy na społeczeństwie lub też wykorzystując myśli, oraz, że premier, pozwalając by jego głupotę, już jako posłanka(poseł) robiono z niego “medialnego poczciwe- Grodzka(i) trochę na siłę legitymizu- go kwiatowego nieudacznika”, którym je na cały kraj, z masową siłą rażenia jak widać po samej akcji “Schetyna do głupotami, Moskwy” ewidentnie nie jest, zabiera ludziom cenny czas, czas który mogli- by wykorzystać dla własnych rodzin, do pracy, do pasji, czy też nie daj boże do indywidualnego myślenia. Tak właśnie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

działa świat: bog czas daje 24 godziny wiadomymi skrzywieniami społec- A. POLSKA DEMOKRACJAkażdemu... a diabeł czas każe każdemu znymi jakie dzisiaj mamy i jakie możnago sobie kraść... a głównymi i kom- rozwiązać - czyli tymi które dotycząpletnie niepotrzebnymi złodziejami religii i narzucają przez nie brak wi-tego czasu są dziś właśnie politycy. Jaki ary ludzi w samych siebie - coś z czymbowiem dziś będzie miał los prawdzi- poprze nas pewnie i sam Pan Palikot,wie świadomy człowiek, na przykład nawet jeśli metody walki obraliśmytaki Einstein, którego wszelkie małpie inne, on z sojusznikami od biedy, awybory i ogólnie jakieś wojny i partio- my sami przeciw wszystkim... chociażkracje nie interesują? Gdyby Einstein nie do końca sami, bowiem mamy jużwiedział co partiokraci zrobią z jego po naszej stronie zarówno przyszłegowynalazkami, to z pewnością ogłosiłby premkróla jak i tego prawdziwegoewolucyjny strajk znacznie wcześniej. Stańczyka. Powracając jednak do re-Ale wracając do meritum sprawy, czyli ligii... to problem ten obecny jest bow-posła(nki) Grodzkiej(go), i biorąc pod iem absolutnie wszędzie, od lekarzy pouwagę, że Grodzka(i) jest raczej ofiarą znaki kościelne, od księży po finanse, wniż agresorem, uważamy, że faktycznie tym na przykład, że kościół nie jest płat-Terlikowski może potencjalnie mieć nikiem vat. Kwestia czy Pan(i) Grodz-pojęcie o płci Pani(a) Grodzkiej(go) ki(a) chce być nazywana mężczyzną,znacznie większe, niż ona/on sama ma kobietą, psem czy kotem, nie ma żad-na ten temat, przynajmniej na pozio- nego znaczenia, i jest wręcz tematemmie świadomości, dokładnie w taki sam zastępczym, i zakładając, że nie robisposób w jaki na przykład niemowlak tym krzywdy innym ludziom, jako nateż nie wie świadomie czy jest kobietą przykład osoba o mocy legislacyjnej, toczy mężczyzną, chociaż jego mama już nie mamy nawet prawa się w ten tematwie... bo skąd niemowlak czy Pan(i) specjalnie wtrącać, starając się równieGrodzka(i) ma to wiedzieć jeśli jeszc- partiokratycznie egoistycznie zbić naze tego nie odkrył i nie jest tego świ- tym swój polityczny kapitał... czy to po-adoma? I choć wszystkie tematy, które przez atak (jak Pan Terlikowski), czy teżdotyczą dzieci to tematy dla Polskiej poprzez asymilację (jak Pan Palikot).Demokracji bardzo ważne to... 3. Naturalnie należy ciągle dążyć do2. jednak nie zgadzamy się z opinią Ter- zero-jedynkowej dekonstrukcji świata,likowskiego w punkcie 3, bowiem abso- i tu popieramy podział na kolory białolutnie nikogo nie można na siłę wbrew czarne, chociaż jeśli ktoś będzie wolałjego woli leczyć z chorób psychicznych, używać kolorów biało czerwonych toktóre zresztą według nas nie istnieją i też nie będziemy się temu sprzeciwiać.są także przykładem nękania, i jeśli już Podsumowując:mowa o chorobach psychicznych to za- A. Należy w trybie błyskawicznym poz-nim zabierzemy się za siedzących raczej być się wszystkich polityków, zastępująccicho transów, to analizując prawa logi- ich losowo wybranymi ławnikami. Poli-ki i fizyki, w pierwszej kolejności trzeba tycy są bardzo niebezpieczni - szczegól-się uporać z największymi elementami nie Ci którzy padli ofiarą jakiś wypad-(jak np węzły), czyli najgłębszymi podś-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ków i traum, i którzy mogą się teraz nie telełącznikami TVN. Być może trze- niesamowicie na całym społeczeństwie ba zwyczajnie sędziów okresowo szko- mścić, w ramach, na przykład oczywiś- lić, wysyłając ich do obozów “izolacji od cie, osobistej tragedii jaką może też i świata”, tak by raz na jakiś czas opuścili być brak możliwości określenia własnej wszechobecny shoppingmallowy por- płci... bowiem niewątpliwie ciężko się noland bardziej przypominający Krainę taką decyzję podejmuje gdy cała rodzi- Czarów niż normalne życie. Sądy bow- na i prawica ma kogoś za mężczyznę, iem muszą nauczyć się podejmować a wszyscy znajomi, szef, i całą lewica decyzję począwszy od logiki góra-dól, a ma kogoś za kobietę. Ci co mają wyo- nie dół-jakoś to będzie. Na przykład w braźnię mogą teraz iść na kawę. przypadku tego postu, każdy Polak ma B. Należy zagwarantować każdej os- prawo dowiedzieć się, czy sądowa zmi- obie jej prawa osobiste, w tym Pani/ ana płci Pani Grodzkiej/Pana Grodz- Panu Grodzkiemu(jej), z zaznaczeniem kiego, oznacza teraz, że możliwa jest jednak, że jak ktoś decyduje się kandy- dla niej wcześniejsza emerytura? A co dować do władzy w celu powiedzmy w przypadku wojny? Rozumiemy też, sobie szczerze, nękania innych ludzi, to że kwestie używania toalet, przebieralni sam akceptuje fakt, że też staję się obiek- na basenie i ogólnie ładu społecznego tem nękania. Tak działają prawa natury. też są w tym wcześniejszym werdykcie Dlatego właśnie w systemie Polskiej klarownie wyjaśnione? A co z lekarst- Demokracji, władza będzie wybierana wami i łóżkami szpitalnymi? Co z bez- losowo niemalże jak służba Narodowa, płatnymi badaniami na raka piersi... a Rząd zatrudniany zewnętrznie... zaś gmina dostaje dotację czy nie? Oczy- senatorzy i prezydent będą mieli tylko wiście rozumiemy, i nawet popieramy, funkcję doradczą, i ewentualnie w razie że Pan(i) Grodzka ma teraz prawo do skrajnych anomalii statystycznych też i ślubu z mężczyzną, co nas nie martwi funkcję hamulcową, czyli veto naszego bo ślub to prywatna sprawa dwóch czy prezydenta rewolucji Evo Hashtaggera, nawet stu osób, ale rozumiemy też, że będzie oznaczało z automatu referen- ma teraz również i prawo do adopcji... dum narodowe na temat danej ustawy. a to już Nas teoretycznie dotyczy, bow- Jeśli więc, dla przykładu, ławnicy pod- iem każdy niezaćpany telewizją człow- wyższą sobie pensje z proponowanego iek wie, że przyszłość Polski jest w Pols- poziomu x2 ich ostatnie roczne zarobki kich dzieciach. Na szczęście kluczowym (max 50 tyś miesięcznie), ale nie będą wyrazem w ostatnim zdaniu jest “teore- sami gotowi by zrezygnować ze służ- tycznie”, bowiem w Polskiej Demokrac- by, to takie veto będzie miało miejsce ji tematu przypadkowych adopcji nie i ludzie sami zadecydują czy ławnikom będzie, niezależnie od tego czy para jest należy się więcej pieniędzy, czy też lo- hetero, homo, humo, czy hemo. sujemy nowych ławników... bo wbrew D. A propos dzieci i seksu... należy pozorom zdolnych ludzi w Polsce nie upewnić się, że one od małego, wręcz brakuje. bardzo małego, mają logicznie ufor- C. Należy w miarę możliwości upewnić mowane umysły, w których, w miarę się, że Sądy są maksymalnie świadome, a możliwości naukowych białe jest białe, a czarne jest czarne... co dla prostych www.facebook.com/PolskaDemoKracja

śmiertelników jak My będzie proste do ci, ewolucja biologiczna w ciągu roku A. POLSKA DEMOKRACJAzrobienia, ale już taki Einstein będzie (wystarczy przestać bić konia - coś cze-miał z tym większe problemy, chociaż go z pewnością nie rozumieją księża odprzynajmniej na tyle na ile się da mu po- studentów po papierza). Ot pytanie...możemy, bowiem faktycznie, wraz z dz- czy papież wali konia? I czy teraz Panisiejszą obecnością Unicodu, grozi nam Terlikowski uzna, że naruszyłem czyjeświrusowa epidemia szarości. Zamiast dobro osobiste? A jeśli tak... to czy onwięc walczyć z edukacją seksualną w wali?szkołach, może więc lepiej upewnić się, F. Ale tak na Finishu, i całkiem już se-że edukacja naszych przyszłych bogów rio, i na tematy już niezastępcze. Panizaczyna się od takiej podstawowej in- posłanko Grodzka, czas jednak odpow-formacji: iedzieć wyborcom na kilka fundamen-WSZYSTKIE KSIĄŻKI SĄ ZŁEM talnych pytań które tak bardzo ichKONIECZNYM nurtują, chociaż zapewniam Pana, żeod bibli po Szekspira, od Terlikows- odpowiedzi na te pytania, przynajm-kiego po Hashtaggera. Zresztą eduk- niej Polskiej Demokracji kompletnieacja gender nie ma większego znacze- nie interesują... bowiem, my i tak jużnia, bowiem dzisiejsze dzieciaki i tak zakładamy, że i Pan(i) i innych nękaczyideologii gender nie uczą się w szkole partiokratów po prostu za rok już nieod nauczycielki, tylko w telewizorze będzie... zresztą parafrazując Eleonoręod Conchity Wurst, która to może in- Roosevelt...spirować nie tylko swoją brodą, ale też i “bogowie rozmawiają o ideach, ludzieswoimi nagrodami, strojami, samocho- o wydarzeniach, a małpy o... innychdami, i kto wie ilu młodych nastolatków małpach”na taki lifestyle “poleci”, szczególnie w ... i tą arcyważną ideą, i z myślą odobie boga iluzji pieniądza, który ni- naszych przyszłych bogach, orazestety w Polskiej Demokracji będzie tak czasie... plus mając niestety osobistesamo królował jak i dziś bowiem nie ma wrażenie, że trochę tym postem za-jeszcze dostępnej technologii by stan niżamy nasz własny ewolucyjny pozi-konta bankowego zastąpić bankiem do- om... kończymy.paminowym - i tu powracamy do Pan(i)Grodzki(ej), bowiem kto wie kto tu jestświadomy swojej seksualności a ktonie, i kto tu na koniec dnia robi kogow przysłowiowego “chu..a”, co paradok-salnie jest tylko dodatkowym dowodemna powyższy punkt A.E. Panie Terlikowski, a może warto h t t p : / / w w w. f r o n d a . p l / a / a - j e d n a k -odpuścić i poszukać sobie ważniejszej cenzura-i-odrzucenie-genetyki-mam-misji? Rewolucja czeka. Cały świat zakaz-wypowiedzi-na-temat-cenzura-nowej świadomości czeka. Mikrograw- sadowa,38091.htmlitacja, ciężkość cząsteczek świadomoś-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

141. 2/6/2014 C http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_ Mandela_70th_Birthday_Tribute#Ste- A NA DOBRANOC... TRACY CHAP- vie_Wonder_walks_out MAN. Kiedy 11 czerwca 1988 roku, na koncer- https://www.youtube.com/watch?v=wG- cie z okazji 70 urodzin Nelsona Mande- mHpn-prd0 li, Tracy wchodziła na scenę Wembley, kompletnie przypadkowo, bowiem 142. 3/6/2014 M Tracy była tam śpiewaczką rezerwową dla prawdziwych gwiazd, a nawalił ŚWIATOWY CYRK “WOLNOŚCI” W “twardy dysk” Stevie Wondera, który WARSZAWIE! się popłakał, więc wtedy jeszcze nikt oA. POLSKA DEMOKRACJA Tracy Chapman nie słyszał, co więcej w połowie świata rządził totalitarny ko- munizm, a sam Nelson Mandela odsi- adywał w więzieniu już 26 rok za swoją beznadziejną wręcz walkę o zakończe- nie apartheidu w RPA. Gdy trochę niepewna siebie Tracy, o mocy własnego głosu i własnej gitary zaczęła śpiewać, cały świat zamilkł. Na stadionie słuchało jej 80 tysięcy ludzi, przed telewizorami kolejne 600 mil- ionów. Do dnia występu Tracy sprzedała 250,000 płyt, w tydzień po nim kolejne dwa miliony. Słuchano jej absolutnie wszędzie, ale nie to było najważnie- jsze. Rok później, zaczynając od Pols- ki załamał się komunizm, a cztery lata później apartheid... i niewykluczone, że to właśnie piosenka Tracy Chapman “Talkin ‘bout Revolution”, efektem mot- yla, miała na to wielki wpływ. Dziś to już historia, ale o rewolucji cią- Dziś, obok naszego sztabu na Al Szu- gle mówi się szeptem. Tymczasem do cha 16 jest gigantycznie zamieszanie. Rewolucji Polskiej ciągle potrzebni są Wszędzie syreny, samochody, fla- nam muzycy, chociaż czym dłużej słu- gi. Radek Sikorski biega po ulicy jak chamy Tracy, tym bardziej zdajemy so- opętany... krzycząc “Belweder”, różni bie sprawę, że źródłem magii Tracy, jest dyplomaci, wojskowi, przechodzą przez jej wtedy jeszcze relatywna świeżość jezdnię, i to w miejscu gdzie normal- oraz piękna prostota... no i ten hip- nie dostaje się za to mandat (prezydent notyzujący rewolucyjny szept... rewolucjonista Evo Hashtagger dostał www.facebook.com/PolskaDemoKracja

już dwa). Pod oknem ciągle kolumny Wtedy też nagle okaże się, że Barrack A. POLSKA DEMOKRACJAsamochodów, łącznie z tym najważnie- wcale nie jest przywódcą wolnego świ-jszym RoadForceOne. Ogólnie, dziś ata, tylko liderem stada plakatowychw Warszawie mamy chyba największy małpoludów, i wtedy też nagle wszyscypoziom cyrku jaki w Polsce kiedyko- zdadzą sobie sprawę, że cały ten cyrk,lwiek miał miejsce, i wszystko w imię wszystkie te nowoczesne ikony władzycyrkowej idei rzekomej “wolności”. w postaci samochodów, AirForców iWięc do sedna sprawy. Jaka to Panow- bandy biegających po ulicy klaunów...ie (i nieliczne Panie) wolność, kiedy jest zwyczajnie niepotrzebny, szczegól-My “Wolni Ludzie”, raz na jakiś czas nie, że w momencie kiedy zarządcy prz-przynajmniej powinniśmy oddać Nasz estaną nękać ludzi, to ludzie przestanągłos na jeden czy drugi plakat, na siłę także nękać i zarządców. Takie są prawaulegając czyjejś bajce i iluzji, w obawie natury.by Ci którzy ulegają gorszym bajkom Tak więc Panie i Panowie partiokraci...przypadkiem nie wybrali dla Nas jak- skoro już zrozumieliście, jak bardzoiegoś horroru wojennego, co robiąc, w się mylicie, i jak wielkie zmiany są po-efekcie ulegamy pewnemu szantażu, trzebne, to postarajcie się teraz przy-który wymusza Nas do bycia zadowolo- najmniej trochę w tym ostatnim rokunym z wyboru marnej komedii klasy C. waszego “Panowania” popracować,Czy to jest w waszej “świadomej” opinii zamiast pajacować, marnując Nasze pi-właśnie ta wolność? eniądze na ciągłą i wszechobecną ma-Jeśli tak, to mamy dramatyczny nipulację masami, w tym oczywiście iprzykład redukcji dysonansu poznaw Nas. Od siedmiu godzin nie ma sekun-czego, bowiem wolność to stan świado- dy my jakaś syrena nie odbierała Nammości, który na przykład umożliwia naszej wolności w imię rzekomego jejNam, olanie wszystkich i wszystkiego, chronienia. Ciebie Barrack też to doty-angażując się na przykład w rozmowę ze czy. Trzeba było dzisiaj zostać w domu.zwierzętami, albo prowadzeniem badań BlackBerry już masz, ale jest jeszczenaukowych na temat wody na Marsie, coś takiego jak Skype, o facebooku niealbo spaniem czy piciem wódki, o pra- wspominając... szczególnie, że Ci nasicy, rodzinie i pasjach nie wspominając. partiokraci i tak nie wiedzą co mówisz,To jest właśnie definicja wolności, i sys- bo przecież z łaciną u nich ciężko... zatem rządzenia państwem powinien taką wyjątkiem może Radka, chociaż on teżwłaśnie definicję wolności szanować... ostatnio sprawia wrażenie jakby jakośnaturalnie pozostając demokracją... coś przykleił się do telewizora.co dzisiaj przynajmniej robi tylko POL- Nadchodzą wielkie zmiany.SKA DEMOKRACJA, i coś co sprawi,że niezależenie od skali nękania jaką komentarze na Facebookdzisiaj partiokraci przeprowadzają wWarszawie - REWOLUCJA POLSKA -już za rok stanie się faktem.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

143. Posty na Stronę utworzy front z zachodu, Ona teraz nie ma nikogo na 30000 utworzy drugi od st- świecie. Nikogo! MKW: 30/3/2014 rony północnego zachodu, Wszyscy znajomi poinfor- 25000 utworzy następny Zapewniam wszystkich, mowani, trzymam kciuki od południa, niby takty- że po Rewolucji Polskiej, panowie, może ś.p. Dziadek ka świetna, bo okrążacie którą wprowadzimy w Wawrzeła zobaczy z góry z kilku stron wroga, ale 2015 roku, sytuacja dzieci Polskę, taką o jaką walczył. nie macie 75000 żołnier- błyskawicznie się popra- zy, którzy będą okrążać wi, na początku w Polsce, UGK: 3/4/2014 i walczyć. Tak to widzę z ale od czerwca 2016 też i Hahahaha czy to jest jakiś podanymi przez Was in- w Grecji, bowiem wtedy to żart? 658 fanów na face- formacjami. Chyba, że nie właśnie, My Polacy, wyzwo- booku a ci chcą świat pod- opublikowaliście wszyst- limy Greków od ich obecnie bijać! kich informacji (też takich o nękającej ich Partiokracji, Waszych środkach)? która jak wszyscy wiemy AO: 14/4/2014 nie tylko doprowadziła już Teoretycznie brzmi nowa- ich do poziomu kompletne- torsko, rewolucyjnie i może go ekonomicznego upadku, stac sie czyms przeło- EH: 30/3/2014 ale w szybkim tempie może mowym...co z praktyką? CZY JEST POTRZEBNY ich doprowadzić do skra- Czas pokaże...jednak gdy BANK DNA? jnie nierealnej komunisty- czytam o Sambergerism... Wygląda na to, że SS (Sejm cznej partii którą stać jest hm...Hitlera można po- Społecznościowy), będzie na wszystko... łącznie na niekąd podziwiac ale należy musiał podjąć decyzję, czy wojnę na przykład z bogatąA. POLSKA DEMOKRACJA od niego stronic. Ten facet, nie zaoferować wszystkim i stabilną Polską Demokrac- choc martwy, nadal jest rodzicom usługi bezpłatne- ją. niebezpieczny...ale lajk ode go pobierania DNA dzieci, mnie mimo wszystko tak by uniemożliwić innym TAK WIĘC WSZYSTKIE DZ- ich kradzież, a kto wie, czy IECI SĄ BOGAMI, GRECKIE MWK: 28/4/2014 nie trzeba nawet będzie TEŻ. Sądzicie że ludzie wyjdą na uregulować tego ustawą, ulice? tak by uniemożliwić też http://wiadomosci.onet.pl/ KS: 29/4/2014 kompletnie abstrakcyjnego swiat/grecja-piecioletnia-ma- Aby w jakimś kraju coś zjawiska jakim jest handel ria-zostanie-pod-opieka-or- zmienić potrzebna jest dziećmi. ganizacji-opiekunczej/91pp1 ludzka siła. Możecie mieć Naturalnie odezwą się gło- fajną ideę, ale patrząc na sy gimbusów “wolnościow- EH: 5/6/2014 to tutaj, co macie to macie ców”, ale kwestia dobrze za- (Barrack - nice speech in tak właściwie tylko plany, bezpieczonego banku DNA Warsaw today, but check a w niektórych przypadk- ludzi, leży tylko w Naszym out this one). ach nawet prześwity tych wspólnym interesie, bo nie Date from the calendar... planów, bez ludzi, którzy tylko drastycznie spadnie 4th of June 1989, Sunday. je wykonają. Mniej więcej nam przestępczość, ale That day I woke up as I normal- zrobiliście coś takiego nigdy nie powtórzy się sy- ly have on Sunday morning, at (opisuję w uproszczony tuacja pięcioletniej Marii z 7.45, with the doorbell from sposób): 20000 żołnierzy Grecji. my boys from our estate, with W tym momencie serce się kraja jak się pomyśli o małej Marysi, która została na Świecie z absolutnie nikim, na pastwie skorumpowanej greckiej opieki społecznej i loterii rodziny zastępczej. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

who om Sunday after Sunday I might have even been the even ten of them, plus some- A. POLSKA DEMOKRACJAwe would go to the 8am Sun- alter boy that morning, as how being out in front of theday mass... in the true gang sometimes I would replace church felt important. For in-style, and this is despite the one of our gang members who stance we could check out allfact that the actual youth mass would either be ill or would the girls, could being the keywas taking place at 11am, but leave for the countryside. You word here, as we were toowe chose to go to the 8am one, know, in Lublin everybody has afraid to lift up our heads, notas we were smart and well or- some links to the countryside, afraid of god, or even the priest,ganised, wishing to attend the and since back then entire but simply afraid of burstingchurch mass as early as pos- country both worked Satur- out with uncontrollable child-sible, to tick it off our Sunday days and every third Saturday ish laughter... and maybe actu-to do list, free to get on with has even attended school, ally god, as after all, at the time,the day, as who knows what it Sundays were often the days I was still nine years old. Whocould bring, and that day, 4th when unexpectedly, given would imagine that just oneof June 1989 it proved to bring some random opportunity, generation later, while leadinga lot. After all, as we were all people would chose to leave, the global revolution for free-told today, it was the day of the and unlike today, there were of dom of conscience, I wouldfirst free elections in Poland, course no mobile phones to let make the religions my numberand who from us could back someone know of that. In fact, one target to eliminate, andthen imagine, that 25 years lat- there were not only no mobile furthermore against all theer, today, Barrack Obama, the phones, but most people did odds and even the public opin-first black president of USA, not even have a land phone. ion, I would wish to preservewould celebrate the anniversa- Such were the times… the their structures, while only de-ry of that day, in Warsaw, cap- times when as unbelievable stroying their highly damagingital of Poland, which has not as it sounds today I would at to humanity illusion of the soonly ended communism, left times serve as the replace- called god. Who knows… per-the dissolved Warsaw pact, but ment alter boy. Now, before haps such was my destiny.has even somehow managed anybody starts to insinuate Still, we have 4th of June 1989,to join its then archrival Nato, something hearing the word the election day, though I onlynot to mention the elitist cap- “alter”, let me say it loud and learned about this later duringitalist European Community, clear, that I was never abused the day, having attended thewhat is now known as EU. as the alter boy. In fact being mass, and returned home,Still going back to that day and the alter boy was great, as the running, to make it sharp forthe 8am mass. Who knows, priests always had cakes, and 9am teleranek, or kukurykuuu, at times even doughnuts, or www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA or even earlier than 9am, as looking back I am not sure decided to run away from the TV had to be switched if the lack of the multiple the tournament raising the on approximately half a min- channels was the good panic in the city, and hence ute before, as it needed to be thing, or the bad thing – no surprise that I was not wormed up. Flat screens were ignoring the entire debate able to understand the 15 not even part of the sci-fi sto- about the damage that the year olds, though its tune ries back then, and I doubt that tv does to people, especial- ‘pięć dziesięć piętnaście, anyone has predicted the curv- ly as I somehow survived its zaraz się zacznie, zaraz ing 3D Samsung LCDs, not to monkey radiation, and even się zacznie’ has remained mention the planned for 2015 though I was highly high on with me till today, of which release Sony Revolution mod- 5-10-15 – something that just the thought produces els, first revoTVs enabling full for many kids of that age more dopamine in me than utilisation of all the latest tech- is probably felt when then Mahler’s No 1 “panie janie nologies, including even the discover youporn or some- panie janie pora wstać connection of the smell dis- thing of that type. After all pora wstać” theme, or, and penser - something that teleu- back then being 9 years old, I really should not say this bermensch has pioneered and and as with probably all the aloud… songs of my Inna… planned to introduce globally kids, I loved the show for and I am bound to get a with its “Revolution from the the 5 year olds - though I of kicking for this later… so lets Kitchen” show. course would never admit play it safe and return to Now apart from the maint it to anyone, not even my the 4th of June of 1989 and teleranek theme, I actu- parents, plus I absolutely that 9am teleranek show, ally cannot remember hated the show for the 10 which I no doubt watched that much about this pro- year olds, though I actually from the start to the end, gramme, perhaps it was pretended to everyone that sans toilet, zombie glued boring, but instead I can tell it is easy and stupid, and I to the screen, eating the you that on Saturday morn- really really loved the show sandwhiches with lettuce ings, also at 9am, we had for the 15 year olds, though and cucumber, which my my favourite show in the I had no idea about what mum would have prepared world, 5-10-15, which as they were saying in it, and for me after she would be the name suggests was di- that’s despite the fact that woken up by the simply un- vided into three parts: first by then I was already in top missable kukurykuuuuu of 30 minutes for the 5 year 6 in the Voivodeship in the the teleranek theme song. olds, second 30 minutes for under 16 category in Chess, Back in 1989 we were alone the 10 year olds and final and just nine months earli- witb mum, dad having left 30 minutes for the 15 year er, in September of 1988, I for work in Africa only six olds. There were of course have even beaten the Na- months earlier in January, no separate two thousand tional chess Champion of to work for the family in channels back then, with Poland, ok in the simulta- Zambia which back then the cultural TVP2 on which neous game, but still quiet sounded to me like if some- 5-10-15 was channelled the achievement for which one would tell me that they being introduced only few I both obtained the book are going to work on the years earlier, though I think and I was congratulated by moon. True, there were that it was actually sus- the director of the school, monthly calls, and two pended during the period and most importantly for month delayed letters, and of the Marshal Law, plus which I obtained the up- mum and I by June were having somewhat weak grade to the 3rd category so looking forward to vis- signal it was not obtainable of chess, something I was iting dad in Africa, the trip on most of the TVs so this very proud of as I wanted that we had planned for show I could not watch in this very very badly, so bad- the July. After all we heard the countryside meaning ly than when I once lost the so much about it, and even that I often sabotaged the unlosable game to some read a line or two about it entire family will illness so 17 year old idiot, the game in the encyclopedia, and that we would remain in which I was so confident dad’s letters of course Lublin, at least for Satur- that I had under control, which described the trees, day. Now, as for channels, that I not only cried, but the locals, the weather, all out of shock at losing it, I www.facebook.com/PolskaDemoKracja

just as it was described in my balcony was overlook- name, in red, some writing A. POLSKA DEMOKRACJAthe Young Prince or Alice ing it and from the morning in black, and the picture ofin Wonderland. Of course there were people walking Black Madonna of Często-we were never told back in and out of it, and as the chowa, also in black. I re-then, that rather than mum sun was shining, indeed member that the leafletsor me, by then dad’s gir- very much like today, me left ink marks on my hands,friend was there already and my friend from below, as when I touched them,with him, perhaps even with whom I communicat- they were still literally hot ofon that day taking the trip ed by the cross floor toy the press. As I said dad tookto the Mauritius, but still, cable car, what was an up- some of them back homemum and I counted days to grade to the highly simpli- to Lublin, saying that he willour 24h Aeroflot IL62 flight fied morse code we used give them away, which I dofrom Warsaw to Luaka, via by hitting the pipes, agreed not think that he did, as ISheremetyEVO, and via to go out and check out this saw them lying around inMalta, and even via Luan- place. Now after getting our flat many months lat-da airport, which was full there, we thought that the er, but to be fair, I cannotof totally surreal for the place seemed strange, af- blame my dad for this. Af-nine ten year old boy bul- ter all I was 9, and he was ter all, being a leading doc-let holes and broken win- 9, and even though togeth- tor in the city, the youngestdows. Now, I will not go on er we were 18 we were still PhD, and the specialist into tell you about how it is to not allowed to not only the highly privileged gynae-travel on the IL62, as there vote, but to even enter this cology field required himis no point to explain the place, and we were told to to be the member of thepain to the ears that one get lost by some old wom- communist party, as theirhas as the plane ascends an, what only made us letter of reference was theand descends with rock- want to see what was hap- must have requirement toet like angle, for the same pening there more, so we get the job, with the onlyreason that the young will stayed hanging around out- four other posts all goingnot understand the old, or side. After a while a strange to the party members, in-the unconscious will not thing happened. We were cluding the daughter ofunderstand the conscious, approached by some guy, its head, the in-law of thebut know that it is certain- and whereas today any ran- medical school, and fewly a world away from flying dom guy who approaches other protected families.the 747, plus we are here to you is a certain to be the To be fair, my dad was thetalk about 4th of June 1989, pedophile, back then there least protected of them all,so again lets get back to it, was no such concept, so we but there is no doubt, thatas believe me, this story is started to chat to him fair- from his generation, no gy-only about to start. ly normally, learning from naecologist in Lublin couldYou see after the teleranek, him that he had a bag full obtain such specialisationI, like many of our gang of some leaflets with some without the letter of rec-members went outside writing on them and a big ommendation, which todayto waste some time. Now sign in red with the Polish can only be understood innear our apartment block flag, “Solidarność”, written similar way to me havingthere was a place, which on it. Now I saw such leaf- the letter of recommen-few years earlier was I think lets only once before, few dation from late ministerthe kindergarden until they years earlier in Rabka, at Alexander Szczygło to joinmoved it to some larger lo- the apartment of the friend the investment bank. Timescation, and few years it was of my dad’s friend Smoczyk, have changed, armies havesome shop until it went the guy with the beard who changes, but the rules havebust when they opened all had a manual Gutenberg not. Now I would love tothe hypermarkets, and is like printing machine at tell you more about myactually still empty now, but home, and who had so dad, and maybe I will inits place in history is still as- many leaflets that he gave few weeks time, though Isured, as back then, on 4th us some to take back to am still on strike and theof June 1989 it served as Lublin, and these leaflets speech today is more of thethe election place. Indeed were well sceary… as they homework than fun, but had the same “Solidarność” here I should point out that www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA its not all that bad, and that and later in Soviet Union, tickets to true freedom that he did have few zomo beat- each time refused, first by I was about to experience, ings in his life, for leaving the British colonialists and my golden pass to the Lu- flowers on the 3rd of May later by the soviet com- blin willi wonka chocolate for instance. Still to be fair munists, with Madagascar factory, in the form of the neither this, or the com- even being already agreed mobile wonderland which munist party membership with the Vichy government once a year was visiting is not that important, and to become Israel, before our neighbourhood, resid- what is that he has worked it was invaded by the Roy- ing just opposite the new- mercilessly long hours, al British forces in Africa. ly built church of Jadwiga, everyday, in some five dif- Lets however leave distant where today stand the tall ferent clinics. He would World War II history aside not so new anymore apart- take holidays to work even for now, as its never easy, ment blocks. You see, I took more. True, even during especially for the young these leaflets to this won- communism we had basic Ricardo Eichmann, who be- derland funcity, and being money, and a lot of food ing born in 1955, suddenly, naturally cheeky and with stamps – some actually giv- being five, saw his father go big geeky glasses, I asked en to us by the guy with the tow work, to never come the manager, if he could let printing machine from Rab- back, and even though Ri- me ride on the biggest ba- ka – as being the opposi- cardo has later became dassest ride he had there, tion had its benefits, and of the professor, somewhere on which I was never al- course I had schools which even speaking against his lowed to go before, so that now enable me to lead a father who he never knew, I could throw these leaflets fairly decent life, and this should he be ever reading to all the people in the won- is his prime measure as the this post, he should rest, derland, repeating word for human, and certainly not reassured that what hap- word the story of the man his communist party mem- pened to his father was near my house, that every- bership or its opposition. simple banality of evil, the body needs to know about To be fair, he could have behaviour even more dis- the elections and “Solidar- even been the member of gusting and unworthy of ność”. Now, to my surprise, the Nazi party, and I would human being than that of the man did not refuse, and have still have respected the allegedly Eichmann be- free of charge, what was him, as no doubt young haviour himself. not without importance as Eichmann’s have respect Back to 1989 now, 4th of I had no money at all on their dad, despite the fact June, and the leaflets… and me, and for the first time, that one day in 1960 he has to what started to really be- I went on the biggest ride suddenly disappeared from come a memorable day for ever, the one I was never their life, with no goodbye me, as for my great plea- allowed to go on before. I letter, and not even the sure, half of these leaflets guess that I learned very suicide note, and for them were now given to me, as quickly, and empirically, to discover some year later I was given the ultra im- that being the partiocrat, from the press that their portant mission to help regardless of the side one dad was kidnapped by Mo- to distribute them. Now, represents, has its privi- sad, drugged, taken abroad I was never sure why this leges, as back then, for the the flight to Tel Aviv, there man has gave me these first time being a politician interrogated, tried, and ex- leaflets... perhaps he liked I was no longer 9 years old. ecuted - all despite the fact me, or perhaps he was I was 12 years old, or may- that he said he knew noth- afraid of handling them be even 15 - as I had the ing about the holocaust, at himself, or perhaps the Solidarność leaflets. Now, least as it appears in the agitation on the day of the the ride was truly amazing, official transcript calling the elections was not allowed scary as hell to tell you the young Israeli interrogaters just as it is not allowed to- truth, and back then I no Sir and telling them that day, or even perhaps that doubt felt that god whom I he and Germany has done he simply had too many of worshipped just few hours everything they could to them to give away, but for earlier is protecting me establish Israel, be it first in me these leaflets were my so that I do not fall of the Palestine and Madagascar, ride that day. Of course, as www.facebook.com/PolskaDemoKracja

promised, I carried out my me to go for the first time today, I Evo, and the revo- A. POLSKA DEMOKRACJAduty, and threw away some in my young life on the ride lution and even the entireleaflets, not too many as I deigned for the older kids. history, will not accept thewas busy going around and Now, before I end, let me wishy-washy answers ofaround in endless circles of also use this opportunity “caution”, “depend”, “may-joy, but still few, ensuring to say few words to Lech, be” and other classic ut-that I have enough to ask perhaps the main butter- termensch words. Just athe ride manager for the fly that I should thank, and simple “yes or no” answersecond free ride, which to our hero of today, though please, though bear inmy disbelief I was again before trading with him my mind, that with you or with-granted. Now, with the offer, I will now, being no out you, the Revolution willdangerous rides, as with longer the boy, of course happen anyway.sex, the fun starts on the wait till these Partiocrats Check Mate.second time, and this time, start to attack him again, #...much more relaxed, I threw and attack him they will, asout so many leaflets, that science cannot be cheated, (Suck on this Barrack! Now,the sky around me literally and after every rise comes this is why I Evo, am theturned white. In fact the en- the fall, just as after every president of the revolution,tire fairground was covered sunshine comes the storm. while you Barrack, are justwith paper, and literally ev- Only then, and after I am the president of the Unit-eryone had picked one up, also confident that Lech ed States, the partiocracyand the manager was so is indeed actually reading system, which we will alsofreaked out, not sure if out our posts, either directly or change, and as with Lech,of fear of losing his license, more likely indirectly, will unless you help, your men-or annoyance of having to he receive our conscription tion in the history books willlater clean up the mess that post to join the Revolution, be only with the referenceI just made, that he stopped the very true post of con- to the last leader of parti-the ride earlier than nor- scription, as desertion from ocrtic regime, at the timemally, kicking me out of it, it will for ever confide him when the Revolution ofand out of the entire won- to shame, uttermensch sta- Conscience took place, thederland - all to the laugh- tus, and no tattoo of Alfred revolution, which as unbe-ter of my neighbour. Being Nobel will save him from lievably as it sounds, will goagain reduced in age from this fate, for even though down in history, as the one15 back to 9, I returned back in the 70s his collabo- that ended the 200k yearshome, and continued my ration with the communist of homo sapiens and theirday in the manner which party can be somewhat harassment, and startedtoday I no longer remem- understood and forgiven, the new era of Ubermen-ber. Perhaps I slept, per- just as with my father, his sches and their Conscience.haps I did my homework, potential desertion today So Barrack, well played, butperhaps I watched the tv, from the Revolution will not suck on this.).but one thing is certain, be, especially as this timethat thanks to that fun ride, the post of conscription willI have never forgotten the not come to defend Poland,events of the 4th of June of or even the entire commu-1989, and hence, despite nist block, but to save thethe fact that when it comes entire world. Such is theto regaining freedom, we magnitude of the missionare only partially done, that is carried out by theas we still need to replace Rewolucja Polska.the partiocracy with true So Lech, the choice is yours,democracy, but still when and unlike back in 1998 init comes to remembering Oxford, when I interviewed4th of June, I am perfectly you for the BBC Radio, myhappy to celebrate this an- part time job back then,niversary, thanking all theinvolved who by the way ofthe butterfly effect enabled www.facebook.com/PolskaDemoKracja

144. 4/6/2014 MC 145. 6/6/2014 S ŻEGNAMY CYRKOWCÓW! WITA- My w Polsce jesteśmy w tym roku tak MY CYRKOWCÓW! zapracowani nad przygotowywaniem światowej Rewolucji, że niestety mu- OK, ręka w górę, kto się dzisiaj popłakał simy tym razem ominąć tę brazylijską jak odlatywał Barrack Obama, naczelny imprezkę, chociaż wiemy, że czasem tak aktor Cyrku “Wolność”? trzeba. Przedstawienie było imponujące. 40 sa- Ale nie martwcie się bratnie Narody mochodów w tym dwie “bestie”, 1,000 Świata. Rewolucję Polską, a wraz z nią osób świty (w tym CIA, FBI, DEA, długo oczekiwaną WOLNOŚĆ ŚWI- NSA), 2 super samoloty + transportery, ADOMOŚCI, wyślemy Wam później. tysiące kamer, cały hotel Marriott, Już w 2018 roku do Rosji pojedzie od połowa ulic Warszawy, wszystkie stacjeA. POLSKA DEMOKRACJA antenowe. Koszt dwudniowej wyciec- zki... 20 milionów dolarów, czyli na- jwiększy Cyrk świata. A można było zadzwonić. Nas taka ekipa, że sam Putin się zdziwi, a trzeba przyznać, że Putin będąc do- brym szachistą z pewnością już dzisiaj planuje wykorzystać tę imprezkę tak by pojednać się całym światem... chociaż po dzisiejszych spotkaniach w Paryżu, myślimy, że jest kilku partiokratów na widok których Putinowi po prostu chce się rzygać. My Rewolucjoniści Polscy o tym wiemy, i dzisiaj cały dzień pracuje- my nad finansowaniem dla teleuber- mensch, która drastycznie i w iście re- wolucyjny sposób zmieni układ dystrybucji Unicodu na Świecie. Tymczasem, we wrześniu do Warszawy Niech Żyje Polska Demokracja! przyleci kolejny wielki cyrk, Cirque de Niech Żyje Rewolucja Polska! Soleil, ze spektaklem Kooza, którego główną atrakcją jest błazen Pickpock- A propos rzygania... kilka pytań do eter. Dla niewtajemniczonych, Cirque Pana z grupy D, Cameruna: de Soleil to 4,000 osób i roczne przy- 1. Czy ktoś Pana “demokratycznie” chody rzędu 810 milionów dolarów. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wybrał na stanowisko premiera wiadomi psudo fotografowie i krzyczą Wielkiej Brytanii? mniej więcej tak:2. Czy na imprezie w Brazylii będzie Wielka Brytania? FOTOGRAF: “CZEŚĆ POLITYCY!3. Czy przepracował Pan w życiu WSZYSCY MACHAMY!” choć jeden dzień?4. Czy królowa dostała od Pana już PARTIOKRATYCZNE MAŁPKI: dzisiaj JKM... czyli jej królewską “CZEŚĆ REPORTERZY! MACHAMY mine...ę? Piesek powinien znać MACHAMY!”. swoje miejsce Proszę jednak zwrócić uwagę na zdję-146. 6/6/2014 M1 cie obok, i zobaczyć kto jednak nie jest małpą! Tylko trzy osoby, ale za to jakie:Każdy kto był kiedyś na pokazie mody 1. Barrack Obama - naczelny partiokra- A. POLSKA DEMOKRACJAwie, jaki to cyrk. Różne wanna be gwi- ta Świata, udający demokratę, wybiera-azdki przychodzą stają na ściankach ny w systemie dwupartyjnym, ale spon-a fotografowie im krzyczą: “w lewo!”, sorowanym przez tych samych ludzi“teraz w prawo!”, “teraz bez płaszcza!”. - trudno by sponsorowali 100 partii jakWiele razy zastanawiałem się czy te we Włoszech,gwizdki są świadome tego co się dzieje,i kto tam rządzi. Nikt nigdy do prawdzi- 2. Władimir Putin - naczelny dyktatorwiej gwiazdy nie krzyczy, co więcej, jak świata, udający demokratę, były agentjuż dawno temu zauważył wujek Ma- KGB, podobno osobisty morderca,homet, bogom zdjęć się nie robi. wnuczek tzw Królika, największego przyjaciela Józefa Stalina i jego oso- bistego kucharza, który to np w Jałcie ograł dokumentnie dwóch dziadków Barracka, orazEkstrapolując jednak doświadczenia 3. Angela Merkel - żona Joachima Sau-z pokazów mody do spotkań np G8, era, czołowego chemika kwantowegoG7 lub też innego okolicznościowego świata, który nota bene uwielbia Po-cyrku jak Warszawa 89 czy Normandia laków (proszę popatrzeć na jego re-44, reguły gry są takie same. Gwizdki search staff, co Putin już dawno temustawia się na pedestale, po czym przy- zrobił). Żona, którą korci by grzeczniechodzą akredytowani wiecznie nieś- rączkę podnieść, ale jako grzeczna żona siłą się kontroluje. Takie są prawa fizyki. I wszystko staje się jasne... prawie wszystko... ale o tym potem, zaczynając od linku poniżej. A tak serio, Evostrajk ciągle trwa, ale coraz więcej ciekawych tematów dosta- jemy bokiem... jako posty od naszych www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Rewolucjonistów. sugerowane podejście do religii v.2015, Ten szczególnie zachęcamy do przec- i będziemy w tej kwestii dużo bardziej zytania, chociaż Inne naturalnie też są bezwzględni niż nawet sam Wasz Ruch. bardzo fajne. C patrz wpis nr ###. komentarze na Facebook Tym samym deklarujemy nasza wiarę w świadomość Polaków. 147. 8/6/2014 X iii 148. 11/6/2014 iii DEKLARACJA WIARY... Kolejny temat mikro, chociaż w obronie dzieci, czyli Bogów Polski, nie ma tem- atów mikro, bowiem każde dziecko jest na wagę złota.A. POLSKA DEMOKRACJA ... czyli historia o tym jak to religia sama http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/ na sobie dokonała eutanazji. podrzucil-swe-3-letnie-dziecko-przypad- Deklaracja wiary lekarzy to temat kowej-kobiecie/1zn1s mikro, ale z potencjałem makro, bow- iem tak dobrze zaplanowanej antyre- Tym razem sprawa z okolic Warsza- ligijnej wystawki już dawno nie wid- wy, gdzie 43 letni ojciec, podobno z zieliśmy. powodów fatalnej sytuacji materialnej, podrzucił swojego 3 letniego synka przypadkowej kobiecie, która o północy wyszła na spacer z psem. http://wiadomosci.onet.pl/…/w-news- Kobieta zadzwoniła na policję (praw- weeku-sumienie-leka…/zyl3v idłowo) i maluch trafił do domu małego Do lekarzy powinni teraz dołączyć dziecka (prawidłowo), a ojciec, który policjanci, żołnierze, no i oczywiście był trzeźwy został złapany i trafił do sami księża i politycy. Potem na drugą więzienia (nieprawidłowo), gdzie teraz falę pójdą niedzielne supermarkety oraz grozi mu kara do trzech lat pozbawienia płatnicy podatków, a na ostatnią wszy- wolności z racji na zastosowanie prze- scy antysemici i antyislamiści z przyka- pisu: zaniem nr 1. Dla przypomnienia, i “kto naraża człowieka na bezpośrednie również po łacinie, oto nasze przyszłe niebezpieczeństwo utraty życia albo www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook