Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, pod- “Baba Jaga”, lub też jest coś co w prasielega karze pozbawienia wolności do lat nie jest jeszcze podane.3” Tymczasem prokuraturze sugeruje-Naturalnie nie popieramy tego co się my ustawowe wystrzelenie wszystkichstało, ale różne pod rządami manipu- kukułek.lujących ludźmi partiokratycznych hienbyły, są i będą tragedie, ale z pewnością 149. 13/6/2014 I M $nie popieramy zatrzymywania ojca dowięzienia i to na podstawie kompletnie Krótki Update Geopolitycznyabsurdalnego zastosowanie powyższe-go przepisu. W absolutnej większości telenewsyGdzie bowiem w tej całej sprawie ojciec to kompletna głupota i narkotyk dlanaraził swoje dziecko na utratę życia czy rozhisteryzowanych małpoludów,ciężki uszczerbek na zdrowiu? Czy wyr- począwszy oczywiście od wynikówzucił swoje dziecko przez okno? Czy na odbywającej się właśnie w Bra-zostawił w samochodzie podczas up- zylii olimpiadzie gladiatorów. W celuału? Nota bene ta sprawa z Rybnika to obrony naszych bezcennych 24 godz-istna tragedia, i choć nie znamy faktów, in, w naszej selekcji informacji należy A. POLSKA DEMOKRACJAto wstępnie uważamy, że maksymalnie bowiem, wręcz fanatycznie trzymać sięmożna dać temu ojcu zawiasy, bowiem reguły Eleonory Roosevelt, że: idee sąból który on teraz przeżywa musi być dla bogów, wydarzenia dla ludzi, a in-czymś niewyobrażalnym. Powracając formacje o innych ludziach są dla małp.jednak do Warszawy, czy prokuratura Tak działał świat kiedyś, tak działa światnie widzi tego, że ojciec w celu umoż- dzisiaj, i tak z pewnością będzie działałliwienia dziecku spędzenia nocy w świat w przyszłości.łóżeczku, postanowił zrobić rzecz wręczwymagającą gigantycznej ojcowskiej Niestety choć sama Rewolucja Polskaodwagi i pozostawić je ze starszą Panią, jest tematem głownie na tle ideolog-która o wiele lepiej może o nie zadbać icznym, to jest to także i wydarzenieniż on w tym zgniłym do kości, kom- - kto wie czy nie ostatnie z ludzkich, ipletnie pozbawionym jakiejkolwiek w celu jego wprowadzenia musimy dziśświadomości pseudo religijnym kraju? bacznie monitorować częstotliwość iPo rewolucji, w pierwszej kolejności zmienność różnych konfliktów odby-na świadomościowy upgrade wyślemy wające się na krańcach naszego im-wszystkich prokuratorów i sędziów, perium, od Ukrainy po Irak. Warto tubowiem zaczynają im pod wpływem jednak dodać, że wbrew uogólnieniomTVNowsko-POLSATowskiej propagan- mediów, konflikty te wcale nie odby-dy szwankować podstawowe receptory. wają się na tle ideologicznym, tylko naGdzie i jak dokładnie ojciec naraził w tle władzy, pieniędzy i przede wszyst-tym przypadku swoje dziecko na utratę kim strachu przed niepowodzeniem,życia czy uszczerbek na zdrowiu? No czy to w postaci przegranych wyborachchyba, że ta pani miała na smyczy wil- do Parlamentu Europejskiego, czy teżczura, albo na czole miała napisane przegraną bitwą o Mosul. Szczególniewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ważne wydają się być dzisiaj informacje małpimi podziałami, systemu który płynące z Iraku, gdzie jak domek z kart będzie równie dobrze zrozumiany w pada właśnie cała dziesięcioletnia kam- Polsce, Europie i Stanach, jak i w Korei pania walki z terroryzmem, która kosz- Północnej, Iranie czy Iraku. Ważne jest towała miliardy dolarów i kilka tysięcy też, by obecni partiokraci uświadomili żołnierzy koalicji, w tym też i naszych też sobie fakt, że utrzymując nasz naród chłopaków z Polski. Dodatkowo, jak w trybie obecnego świadomościowego by tego było mało, wiecznie ultraś- uśpienia, w celu ułatwienia masowej wiadomy Putin, czując nadchodzącą kontroli poprzez pseudo demokraty- słabość “Imperium”, wywąchał właśnie czny system wyborczej partiokracji, i swoją szansę na jednak drugie pode- dają też oni zielne światło na podobne jście po wschodnią Ukrainę, bowiem w zachowania u ich ideologicznych opo- tym momencie nie tylko ludzie uśpie- nentów, i nie ma to znaczenia czy jest ni są igrzyskami gladiatorów, ale Rzym to partiokratyczny zachód, wolnościo- bardziej będzie się przejmował wal- wa Rosja czy islamski Irak. Naprawiając czącym o przetrwanie Bagdadem niż świat, musimy zacząć bowiem od siebie jakąś tam ukraińską prowincją gdzie w samych, a trzeba być wyjątkowym igno- sumie i tak nie wiadomo dokładnie o co rantem, by nie zauważyć, że mało kto chodzi, więc “jakoś to będzie” . Firmy dzisiaj chce importować do siebie nasz zagraniczne już ewakuowały swoje bi- system partiokratycznego amatorskiego ura z Iraku, co klarownie wróży nam, szamba. W Polsce 77% ludzi nie chodzi co się tam lada chwila będzie działo. na wybory, w Słowacji ten odsetek wyn- Brawo Barrack. Brawo Tusk. Brawo osi 87%, Ukraina jest w stanie wojny Kwaśniewski. Brawo wszyscy Partio- domowej, Irak się właśnie cały sypie, kraci. a w samych stanach republikanie nie Ale do czego zmierzamy, bo przecież mogę przeforsować swojego kandydata pustego hejtu kategorycznie nie popi- na prezydenta - uwaga - własnej partii. eramy, ba, wręcz z nim walczymy, bow- To są wyniki nie zła w Iraku czy na iem hejtu po rewolucji zwyczajnie już innych obrzeżach Imperium, ale zła tu nie będzie... chyba, że na samym sobie. w samym jego środku, bowiem partio- Tak więc po raz kolejny powtarzamy, że kracja demokratyczna to istna tragedia absolutnie jedyną szansą na światowy ludzkości, która historycznie zawsze pokój jest przeprowadzenie Rewoluc- kończyła się światową wojną, i niewątp- ji Polskiej, wprowadzając system Pol- liwie tym razem w coraz szybszym tem- skiej Demokracji, czyli losowo wyła- pie zmierza dokładnie w tym samym wianych ławników i zewnętrzne rządy kierunku. W końcu na kogoś trzeba ekspertów, jednocześnie pozbywając teraz odpowiedzialność za te szambo się nękających ludzi polityków i pseu- zrzucić. doekspertów którzy rządzą krajem, Jeśli chcemy więc świata bez wojen, chociaż w zdecydowanej większości nie spokojnej Ukrainy, bezpiecznego Iraku, przepracowali oni w życiu ani jednego a może i taniej żywności i tańszej ropy, dnia. Jedyną szansą na światowy pokój to musimy rozwiązać problemy braku jest bowiem wprowadzenie jednego świadomości właśnie u nas w Polsce, uniwersalnego systemu, systemu ponad zmieniając w przyszłym roku rewolu- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

cyjnie lecz pokojowo, cały system, a dzisiaj, czy będą reprezentowali jutro.następnie eksportując nasz nowy sys- ANI JEDEN POLITYK NIE DBA Otem na cały świat, od Ukrainy po Irak, INTERESY LUDZI KTÓRZY GO WY-uniemożliwiając grupkom nękaczy, BRALI...niezależnie od tego czy reprezentują oni ...i tylko najbardziej naiwne gimbusydziś jakąś platformę obywatelską, pis, wierzą jeszcze, że tak nie jest. Dotyczypartię regionów czy dżihadystów, bow- to zarówno SLD, Ruchu Palikota, PO,iem wszystkie te paramafijne organizac- PSL, PiSu, KNP jak i wszystkich innychje masowo manipulują “małpami” tylko rozhisteryzowanych wygnanych partio-w celu ciągłego utrzymania własnych kratów. Absolutnie wszyscy partiokracistołków i interesów, od zarządów w są tacy sami, zresztą trudno im się dzi-KGHMach, Orlenach i Lotosach (które, wić, człowiek jest tylko człowiekiem,lekko licząc “gdzieś” utopiły ostatnio więc nie oczekujmy od niego cudów.około 6 miliardów złotych), po polanaftowe w Rumaili, Qurnie, Halfayi czyMajnoonie (które, lekko licząc posiada-ją 150 miliardów baryłek ropy).Małpia logika obecnych systemów A. POLSKA DEMOKRACJAdziałania jest wszędzie taka sama inależy w trybie natychmiastowym z niąskończyć... i to globalnie.Niech Żyje Wolność Świadomości!Niech Żyje Rewolucja Polska!P.S. Oryginalnie planowaliśmy operację“Wyzwolenie Iraku” na marzec 2018,ale ten plan może teraz ulec pewnymzmianom, bowiem bez Unicodu doIrakijczyków po prostu nie dotrzemy,nawet z użyciem telepatii.150. 15/6/2014 M $ H Sam Belka jest zaś przykładem choro- by jaką jest partiokracja. PZPRowiec,BELKA: “trzy miliardy to żadne pi- agent, człowiek z układu, który zostałeniądze” ministrem SLD, a później gdy miał dniCiężko nam komentować folwark zwi- ciche, w ramach zwyczajnego postes-erzęcy. Oczywiste jest to, że do układów beckiego dealu został w celach przec-dochodzi codziennie i między wszyst- zekania “doradcą” w JPMorgan, notakimi partiokratami i to na całym świe- bene dokładnie w czasie gdy pracow-cie, niezależnie od tego jaki zespół ał tam nasz prezydent rewolucji Evoreprezentowali wczoraj, reprezentują Hashtagger. Następnie gdy czasy PiS się skończyły, Belka powrócił wraz zwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA PO, i wyjątkowo adekwatne dziś jest to, najlepiej jakiejś seks-afery które zawsze że to właśnie ta karykatura człowieka są najlepszym odwróceniem uwagi od ostatecznie będzie odpowiedzialna za tematów ważnych (vide pedofilia kon- upadek systemu partiokracji w Polsce. tra “deklaracja wiary”), ale jeśli ktoś Szkoda tylko, że Polska na nim straciła dziś łudzi się, że ludzie którzy od lat miliardy złotych w wyborczej kiełbasie, rozkradają kraj mają jeszcze jakikol- oraz miliardy złotych w inwestycjach wiek honor, to radzimy się obudzić. Oni Orlenu w wyimaginowane kanadyjskie honoru nie mają... bo honor raz straco- złoża, miliardy złotych w inwestycjach ny jest atrybutem nie do odzyskania... KGHMu w wyimaginowaną chilijską niczym cnota u kobiet. miedź, miliardy złotych w wyimagi- Radzimy się więc obudzić... i przystąpić nowanych inwestycjach Lotosu w Nor- do powiatowej Eskadry Rewolucy- weską ropę. To są narodowe tragedie, jnej, bowiem jak tylko będziemy mieli tysiące złotych odebranych w emery- komplet Eskadr, to absolutnie nic nas turach każdego Polaka i tysiące złotych, nie powstrzyma, i to Rewolucja Polska, które kiedyś będą musiały spłacać Pol- a nie tajne taśmy, są dzisiaj jedynym skie Dzieci. ideologicznym zagrożeniem jakie stoi Jako Polska Demokracja nie chcemy przed “światowym układem” i być może jednak zejść do poziomu tego zwier- i motywacją chłopaków z CBA na to by zęcego folwarku i dyskutować o historii, przyśpieszyć cały proces zmian. motywacji, i braku kwalifikacji tych czy Dobrze, że są jeszcze ludzie którym innych małp. Zrobimy to być może w faktycznie zależy na ich dzieciach, bo przyszłym roku, jednak na teraz jeszc- przecież Rewolucja Polska to przede ze, utrzymujemy poziom ideologii, a ta wszystkim obrona dobra przyszłych klarownie pokazuje, że: pokoleń, tak więc wiadomość do świ- JEDYNĄ SZANSĄ NA NORMAL- adomych chłopaków w CBA... dziękuje- NOŚĆ W POLSCE JEST ZASTĄPI- my za taśmy i liczymy na dalszą pomoc. ENIE POSŁÓW ŁAWNIKAMI Razem zmienimy cały świat... zresztą SPOŁECZNYMI, ORAZ ROZDZIELE- nie pierwszy raz. NIE RZĄDU OD NADZORU, CO Niech Żyje Wolna Świadomość! UNIEMOŻLIWI DALSZE DOJENIE Niech Żyje Rewolucja Polska! WSZYSTKICH POLAKÓW PRZEZ GRUPĘ KILKUSET HARASSERÓW. Oczywiście w sprawie powyższych 151. 16/6/2014 MR “taśm” nie stanie się nic. Jest to temat taki sam jak dzieci Magdy, trzylatek WAŻNY UPDATE LOKALNY: w Ła- w samochodzie, czy piersi Miss Euro zienkach ptaszki ćwierkają, że... 2012. Ten temat po prostu zniknie, i świadomość tego ma też i premier Tusk, To jednak to nie chłopcy z CBA stoją który może na pokaz pozbędzie się ter- za taśmami, a... uwaga... sam wspaniały az kilku osób, plus znajdzie jakiś temat premier “nic nie robię i dobrze na tym zastępczy w postaci jakiejś Marysi albo wychodzę” Donald Tusk - przynajmniej www.facebook.com/PolskaDemoKracja

w wersji oficjalnej. Głównym podejrza- Tuska do ludzi PO jest zerowa... tak A. POLSKA DEMOKRACJAnym nie są tu bowiem ani informatorzy samo jak kiedyś Stalina do KC, i choćCBA, ani agenci FSB, tylko kelnerzy dziś zamiast wagonu na Syberię daje sięSOWA. komuś dymisję do Lublina, to ideolog-Taśmy jednak już wyszły, więc strategia icznie jest to dokładnie taka sama za-“nic nie robię i dobrze na tym wycho- grywka - prawda panie Gowin? Praw-dzę” Donalda Tuska będzie więc teraz da pani Mucha? Prawda panie Rokita?banalnie prosta: Prawda panie Płażyński?1. Przedterminowe wybory, przynajm- 3. Dobicie SLD / Ruchu, w tym prze-niej ogłoszenie gotowości. PiS i tak nie jęcie ich kluczowych “bezpartyjnych”istnieje, ich 7.3% realnego poparcia to członków, może nawet Kalisza. Wte same mohery radia Maryja co za- końcu Belkę trzeba będzie teraz przywsze. PSL też stabilnie dostaje swoje pomocy komisji starać się odwołać,480tys (128tys członków + ich rodziny), co wbrew pozorom będzie całkiema główne zagrożenie, przyjaciel PiS trudne bo tym razem Belki nie przy-KNP-JKM ciągle jest słaby (505tys), wita poczekalnia agentów JPMorgan,więc jeśli mamy mieć wybory to dla PO bowiem jest to definitywny koniec tejczym prędzej tym lepiej. karykatury, i słusznie, bo to komplet- ny intelektualny cymbał i finansowy2. Przy okazji gruntowne oczyszczenie analfabeta, który teraz dopiero pokażePO ze starych sPISkowców. Lojalność co to znaczy ustawa o NBP i “trzyma- my się żłobu” - wszystko z korzyścią dla PO. Jednak ścięcie głowy Belki to także definitywny koniec SLD oraz Ru- chu Palikota. Prawicowy elektorat też się ucieszy, bo nikt w Polsce nie lubi postkomuchów, czego dowodem jest niska frekwencja i ostatnie polowanie na Kwaśniewskiego, a Belka zawsze był haniebnym ogniwem PO. W końcu to głosy PO go wybrały do NBP, i z pewn- ością wcześniej czy później - najpóźniej za rok - dowiemy się na jakich kwitach tak się stało, ale teraz znaczenie kwitów Belki jest znacznie niższe, szczególnie, że sam Tusk jest ogólnie faktycznie czy- sty, oprócz tego, ze nigdy w życiu nie przepracował ani jednego dnia prócz oczywiście zbierania truskawek - co zresztą otwarcie sam nawet osobiście przyznał kiedyś w rozmowie 1-2-1 naszemu prezydentowi rewolucjoniś- cie Evo Hashtaggerowi, i o co nawet nie można specjalnie mieć do Tuskawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

152. 19/6/2014 IR JAK JUŻ WIECIE TRWA REWOLUCJA! Wszystkim na starym kodzie history channel, ciągle się wydaje, że rewolucja to bi- twy, broń, naboje, żołnierze... ogólnie masowy kataklizm. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Rewolucja zawsze dotyczyła masowego uwalniania świadomości i tak samo jest dz- isiaj. Poniżej wojenne memy od naszego memowca z Armii Kreatywnej. Niech Żyje Rewolucja Polska!A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nawet pretensji, bo wśród stabilnych adzić się nie da. Oczywiście mamy hi- światowych partiokratów brak przepra- potetycznie trzy lata opóźnienia, co nas cowania nawet jednego dnia to norma nie martwi bo nadal “wyzwolenie osa- (Cameron, Obama, Hollande, etc). Tak motnionej już bez Szkocji Anglii” nas- więc nawet z taśmami doczepienie się tąpi w maju 2020, plus samo opóźnienie do Tuska jest dziś bardzo trudne, a ścię- nie jest jeszcze takie pewne, szczegól- cie PO bez ścięcia głowy Tuska jest tak nie, że z informacji jakie przynoszą nam samo trudne jak ścięcie PiSu bez ścięcia parkowe ptaszki, ten post właśnie czyta głowy Kaczyńskiego. W partiokracji w sam premier “nic nie robię i dobrze na pełni sprawdza się cytat Napoleona... tym wychodzę” Tusk, i choć podobno “tylko ten błędów nie robi, kto nic nie ma Nas za dzieciaków, to już sam fakt, robi”. Prawda Sylwiuszu Berluskoński? że Nas czyta świadczy o tym, ze poległ, Prawda Władimirze Putinie? szczególnie, że Polska Demokracja to ################################ nie partia a cała IDEOLOGIA, której z Naturalnie to w znaczący sposób zmie- pewnością premier “nic nie robię i do- nia rewolucyjny harmonogram Polskiej brze na tym wychodzę” Tusk cholernie Demokracji, chociaż końcowa strategia nam zazdrości. Tak więc... do widzenia pozostaje dokładnie taka sama: “Mały Książę”. Czas popatrzeć w niebo i zapytać się “Czy baranek zjadł różę? Tak czy nie?”... Etap 1. Rewolucja ER / AK / #, na Niech Żyje Wolna Świadomość! początku podświadoma a później świ- Niech Żyje Rewolucja Polska! adoma. Etap 2. Mównica belwederska w celu 153. 18/6/2014 M ciągłego promowania samej ideologii Polskiej Demokracji, czyli (i) zastąpi- POLSKA PARTIOKRACJA CZY enia wszystkich wybranych poprzez JUŻ PARAMAFIJNA DYKTATURA małpią manipulację posłów-partio- DEMOKRATYCZNA? kratów, na demokratycznie wyloso- wanych ławników, oraz (ii) rozdzielenie To, że nikt kto jest przy żłobie dobrowol- roli rządzenia od nadzoru, nie władzy nie odda jest oczywiste i Etap 3. Zmiana systemu od wewnątrz, wręcz bardzo ludzkie... szczególnie jeśli wymuszając referendum konstytucyjne ten ktoś już dopuścił się złamania pra- pod szantażem powstania “partii refer- wa i wie, że po oddaniu władzy czeka go endum”, która by referendum i tak prze- tylko sąd, kontr-prześladowania a os- głosowała. tatecznie i więzienie, czy też nawet jak Etap 4. Globalna ekspansja Polskiej to mówią agenci GRU “komin”. Za dużo Demokracji, która przywróci Polsce układ ma do stracenia by teraz tak bez szacunek i dobrobyt. walki się poddać. Przypominamy, że his- Inaczej Rewolucji Polskiej przeprow- torycznie, pod koniec swojej egzystenc- ji, takie układy były skłonne nawet do tworzenia międzynarodowych koalicji wojennych i do czynienia wielkich epic- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

kich kłamstw (tzw “big lie”) i wystarczy “Mamy w Polsce patologię niewystępu- A. POLSKA DEMOKRACJApopatrzeć na broń masowego rażenia w jącą na Zachodzie. Tu się depcze kons-Iraku by zrozumieć co Hitler miał na tytucję”.myśli opisując zjawisko “Große Lüge” w Naturalnie Pan Balcerowicz, któregoMein Kampf. Zarówno pierwsza wojna ponownie nasz prezydent rewoluc-światowa - wywołana przez kanclerza ji Evo Hashtagger poznał osobiście,Bethmann-Hollwega, jak i druga wojna zarówno na spotkaniach w Warszaw-światowa - wywołana przez upadające ie jak i różnych konferencjach IMFuimperium brytyjskie, są klarownym - w tym tej pamiętnej w Singapurze wdowodem do czego zdolni są upadają- 2006 roku, jest osobą na tyle naukowocy partiokraci. Naiwni bowiem są Ci, zero-jedynkową w podejściu do ży-którzy uwierzyli w stalinowsko-chur- cia, że zazwyczaj mówi to co myśli, cochillowe wielkie kłamstwa jak “Bitwa jest dziś cechą rzadką i charakterysty-o Anglię” czy Katyń. Historia jest iluzją czną głównie dla kobiet z cnotą, orazktórą tworzą zwycięzcy, ale każdy obraz mężczyzn którzy nie stracili jeszczeblednieje wraz z wiekiem, by na koniec swojego honoru. Naturalnie rację mawrócić do swojego stanu pięknego pus- Pan Leszek co do łamania konstytucjitego płótna, nagiego drewna czy nieo- przez “Układ”, nawet jeśli w pierwszymtatuowanej skały. Siły natury nie da się zdaniu, naturalnie nie ze swojej winy,oszukać. pokazuje trochę swój lipny kompleksAle do rzeczy. Premier “nic nie robię i do zachodu, a nie światowe podejście,dobrze na tym wychodzę” Tusk, członek które jest dzisiaj Polsce na gwałt potr-jak się okazuje paramafijnej organizac- zebne, bowiem zapewniamy Pana Lesz-ji “Układ” wszedł właśnie w terytori- ka, że podobne łamanie konstytucji maum szare, z której nie ma już wyjścia miejsce absolutnie w każdej partiokrac-jak robienie absolutnie wszystkiego by ji na świecie.pozostać przy władzy. Łamanie prawa,używanie aparatu prokuratury, dru-kowanie miliardów złotych, ustawioneprywatyzacje i przetargi, opróżnianiekasy spółek państwa jak KGHM, Or-len i Lotos, to tylko nieliczne przykładydesperackiej aktywności dzisiejszychpartiokratów, i to już nie tylko pokazu-je Polska Demokracja na bazie naszejideologii, ale też i codzienny płacz PiS -który nas nie dziwi a wręcz niestety jużnudzi, czy też wrzeszczący Ruch Paliko-ta - także trochę nudzi, a ostatnio też iwypowiedź ogólnie raczej apolityczne-go Leszka Balcerowicza. Były szef NBPpowiedział bowiem krótko:www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Cały układ partiokratyczny powstał 154. 19/6/2014 I bowiem w celu przedłużenia systemu monarchii, tak by upewnić się, że wład- Trwa Rewolucja Polska. za i pieniądze nie zmieniają rąk z poko-A. POLSKA DEMOKRACJA lenia na pokolenie. Partiokracja to tylko Partiokraci na gwałt próbują utrzymać iluzja wolności, tak samo jak iluzją wol- władzę, i choć 77% polaków klarownie ności jest nadanie niewolnikowi prawa pokazuje im, że wszelkie wybory małp do wyboru własnego Pana. Czas się z plakatów ich nie interesują, partiokra- więc obudzić Panie Leszku, szczególnie, ci nalegają by mieć na ich temat opinię, że wcześniej czy później, jako człowiek atakując nas swoimi taśmami, podsłu- o wybitnym historycznym wkładzie chami, tak by nas nękać nawet swoimi w Polską gospodarkę także i Pan dos- próbami ciągłego okradania nas. tanie od nas post powołujący Pana do Jest to iście małpie zachowanie, nie szeregów Rewolucji Polskiej, ideologii godne lwa. tak mocnej, że nie powstrzyma jej Lew jednak ma na to rozwiązanie. żaden partiokrata czy zahipnotyzowany Lew pozbędzie się wszystkich ha- polsatowo-TVNowskim kodem-krety- rasserów polityków, wszystkich nękaczy na południowo-praski-prokurator. religijnych, i zastąpi ich losowo wybra- W dziejach ludzkości nikt nigdy nie nymi ŁAWNIKAMI, których się opłaci wygrał wojny ze świadomością. Takie za ich czas, którym da się do dyspozycji są prawa natury. ekspertów, tak by za nas wybrali bez- partyjny zewnętrzny rząd. Tymczasem chłopakom z redakcji Koniec z wyborami małp z plakatów. Wprost bardzo dziękujemy za publikac- Partiokraci mogą nękać się wzajemnie ję, i gratulujemy rekordowego sprzeda- dalej w swoich prywatnych teatrzykach, nia nakładu, który podobno rozszedł ale nas Lwów, mają zostawić w spokoju. się już przed południem. Dobre dz- Niech Żyje Wolna Świadomość! iennikarstwo się opłaca. Co więcej, Polska Demokracja upewni się, że za swoją odwagę, Sylwester Latkowski, Agnieszka Burzyńska, Michał Majew- ski, Cezary Bielakowski, Piotr Nisztor, Grzegorz Sadowski i Joanna Apulska zostaną zapamiętani przez historię jako ludzie odważni. Uprzejmie zwracamy też im uwagę na słowo “dobrowolnego” oddania, i apelujemy o dobrowolne po- kazanie sprzeciwu. Przypominamy, że historia uwielbia niewinnie skazanych kryminalistów, i Hitler, Ghandi, Stalin, Wałęsa, Mandela, Mujica, czy nawet nasz prezydent rewolucji Evo Hashtag- ger, są tego najlepszymi przykładami. Świadomości nie da się oszukać. Niech Żyje Rewolucja Polska! www.facebook.com/PolskaDemoKracja

155. 23/6/2014 M Dzieci, że Rewolucja Polska przyjdzie, rozwalając w pył cały partiokratycznyRODACY POLACY RP - NIE DAJCIE układ, a premier Tusk w najlepszymSIĘ ZWIEŚĆ ILUZJI! scenariuszu powróci do zbierania trus- kawek, jedynego prawdziwego zajęcia w którym ma jakieś doświadczenie, i z racji, że już wiemy, że nas czyta to pow- iemy mu tak - Donaldzie - gdy zbierzesz pierwszą łubiankę truskawek poczujesz męską dumę, i pierwszy raz od 25 lat zrozumiesz na czym polega prawdzi- wa wolność, bo z pewnością z cyrkiem, który odstawiłeś wraz z Obamą nie ma ona nic wspólnego. A propos przyjaciół z USA - to czy dzwonił do Ciebie Bar- rack z pomocną radą? No właśnie - jest- eś tylko kukiełkową częścią tego partio- kratycznego układu hien i małp.Nasze łazienkowe ptaszki nigdy się nie Na szczęście powiatowe i patriotyczne A. POLSKA DEMOKRACJAmylą. Wybory jednak już są “możliwe”. oddziały ER i AK już się tworzą, mediaW końcu jeśli premier “nic nie robię i decentralizują, więc jeśli ktoś myśli, żedobrze na tym wychodzę” Tusk wy- damy się zwieść iluzji wcześniejszychbory wygra to super, ale jeśli je przeg- wyborów - to radzimy się obudzić.ra to jeszcze lepiej. Po wyborach jako Koniec misji Polskiej Demokracji przy-wielki premier dostanie komisarzem jdzie dopiero wtedy, gdy nie będzie jużw Brukseli (EUR 395,000 rocznie), a ani jednego partiokraty nękacza, i aniw przyszłości członkiem kilku rad na- jednego religijnego harassera, a biznesdzorczych. Każdy partiokrata wie, że niech sobie oczywiście kradnie dalej,prawdziwe pieniądze zarabia się jako ale wzajemnie od siebie, a nie używającłącznik biznesu z układem - prawda układu do okradania nieświadomychpanie Kwaśniewski? Prawda panie Bel- ludzi z ich emerytur, pracy i czasu.ka? Prawda panie Gronicki? Prawda Niech Żyje Wolna Świadomość!panie Marcinkiewicz? Niech Żyje Rewolucja Polska!http://wiadomosci.onet.pl/kraj/konfer- #.encja-d-tuska-ws-afery-tasmowej-mo-zliwe-wczesniejsze-wybory/3r6jp komentarze na FacebookPolska Demokracja jednak nie zmieniaswoich planów i zapewnia wszystkichPolaków i przede wszystkim ich Polskie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

156. 23/6/2014 iii P humanistyczne życia, tytuły, pseu- do zasługi, ordery i medale są nic nie Wszystkim Ojcom... Wszystkiego Naj- warte... po prostu nic. Historia będzie lepszego! się z Was śmiała.A. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- cie/prof-dudek-w-aferze-tasmowej-cho- dzi-o-glowe-tuska-ale-i-o-cos-wiecej/ n4khgs Niech Żyje Rewolucja Polska! komentarze na Facebook Wkładajcie Wasze rewolucyjne kosti- 158. 24/6/2014 IR umy, uaktywniajcie wasze alter ega... i do walki! ADMINISTRACJA BEZ LUDZI? Przed nami Rewolucja. Pamiętajcie dla kogo ją robimy! Podstawowym długoterminowym założeniem PaństwoPlanu Polskiej Demokracji, będzie by przy pomo- cy technologii i świetnego kodowania całego systemu, na czym doskonale zna 157. 23/6/2014 się nasz kandydat na premkróla profe- M sor Janusz Filipiak, dążyć do zminimal- Ciepło ciepło Panie profesorze, ale izowania całej administracji, z doce- widzimy, że ciągle jeszcze nie chcecie lowym założeniem, że mówić konkretnie, po profesorsku... więc podpowiadamy... W EFEKCIE KOŃCOWYM CAŁĄ ADMINISTRACJĄ MOŻE BYĆ ... chodzi o Rewolucję Polską 2015. NAWET I AUTOMAT, KTÓRY NA PODSTAWIE DECYZJI “SS” (SEJMU Gdyby może był Pan profesorem nauk SPOŁECZNOŚCIOWEGO) BĘDZIE ścisłych, a nie humanistycznych, to by PROGRAMOWANY PRZEZ ZE- Pan zrozumiał to łatwiej. Tymczasem, WNĘTRZNYCH PRYWATNYCH nagle się okażę, że wszystkie te wasze PODWYKONAWCÓW. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Czyli, absolutnie wszystko co się da, torskich, wszystkie filmy, książki, nawetbędzie opierało się na przejrzystych i czasopisma dostępne publicznie wpublicznych regułach, a podwykonaw- “open source” i opłacane na podstawiecy będą okresowo wybierani na pod- centralnego abonamentu, który będziestawie jasnych, przejrzystych i public- dystrybuowany na bazie np zcentral-znych przetargów. izowanego systemu lajków (coś w stylu################################ peselowego facebooka). Ten system up-Edukacja - proszę bardzo, kasa na ewni się, że nie tylko nie będzie filmówpodstawie popularności szkoły wśród klasy B, ale też i tych i X... no chyba, żerodziców, oraz jeśli tak zadecyduje SS ktoś będzie chciał je opłacać z kieszeninagród za wyniki ogólne oraz szczegól- prywatnej.nie olimpijskie. Sprawiedliwość - sędziowie, najbardziejZdrowie - proszę bardzo, kasa na pod- minimalistyczne podejście z moż-stawie popularności szpitala wśród pac- liwych, oparte w miarę możliwościjentów. na opłatach wewnętrznych i prawie rzymskim. Ktoś oskarża - ktoś płaci. Ktoś zabija - ktoś płaci.Policja - proszę bardzo, kasa na pod- MSZ - zakładając, że cały świat będzie A. POLSKA DEMOKRACJAstawie bezpieczeństwa, w tym kar za w jednej Unii, tego problemu już nieniesłuszne oskarżenia i nawet za 24 będzie, a do tego czasu przyda się namgodzinne areszty czy bezpodstawne os- PolPromo które pokaże, że Polska tokarżenia. nie tylko zero klasa polityki, ale przedeWojsko - proszę bardzo, kasa na pod- wszystkim nowoczesność.stawie zapotrzebowania, czyli decyzji Witajcie w nowym świecie, i to nie jestSejmu Społecznościowego. Prywatne ani fikcja, ani utopia, ani sci-fi. Nat-armie się ucieszą, ale zakładając, że uralnie nie wszystko zbuduje się wrezerwowymi będą wszyscy obywatele, jeden dzień, ale założenie końcowe jestnic złego się nie stanie. proste, i Ci co znają już HALa 9000,Infrastruktura - proszę bardzo, wszyst- Gertiego czy Multivaca, nie będą mieliko w systemie BOT, oraz PPP. problemu ze zrozumieniem tego sche-Finanse - proszę bardzo, ale to będzie matu - szczególnie Gerty był dobrzecałkiem skomplikowany model, bo jed- zaprojektowany, bo z HALem i Multi-nak ludzie którzy nadzorują pieniędzmi vaciem faktycznie z racji umożliwieniato zazwyczaj są wyjątkowe bystre samodostosowywania kodu powstałykanalie, zdolne do wszystkiego by te pewne wirusy operacyjne, podczas gdypieniądze przejąć - nasz prezydent re- jedynym możliwym wirusem w tymwolucjonista Evo Hashtagger coś o tym oprogramowaniu, i to w minimalnejfinansowym świecie wie. ilości ma być...Kultura - proszę bardzo, zero praw au- ... człowiek. Początek Rewolucji już w Maju 2015 roku!www.facebook.com/PolskaDemoKracja

159. 24/6/2014 M http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ nowe-nagrania-tygodnika-wprost-jer- MAŁY NEWS UPDATE zy-owsiak-zabral-glos/6xqjy TUSK: mamy do czynienia z kryzysem Pan prezydent, za próbę wyłudzenia do tej pory nieznanym od spółek skarbu państwa 25 milionów ODPOWIEDŹ PD: Tusk tu nie kłamie, złotych w celu politycznej autopromoc- bo wie, że ma do czynienia z Rewoluc- ji stanie być może przed sądem z tytułu ją Polską, i nic, absolutnie nic nie może złamania zapisu o finansowaniu partii zrobić by ją powstrzymać, ponieważ po politycznych (Konstytucja Art 11 § 2), pierwsze, Rewolucja Polska wywodzi tak samo jak przed sądem staną wszy- się z jego dawnych szeregów (Evo scy prezesi spółek skarbu państwa wy- Hashtagger), a po drugie, jeszcze się mienionych w oświadczeniu Pana Ow- taki nie urodził który by powstrzymał siaka (ORLEN, PZU, PKO BP, Tauron i świadomość. KGHM) za zamiar działania na szkodę spółek (k.s.h. Art. 585 k§ 1).A. POLSKA DEMOKRACJA Polska Demokracja, wraz z klarownym To czego dopuszczał się “układ” jest przedstawieniem alternatywy dla obec- karygodne, i chociaż niestety całkiem nej partiokratycznej zarazy, upewnia ciężko będzie teraz znaleźć wystarcza- się, że absolutnie wszyscy teraz rzucą jące dowody na celowe działanie na się na Tuska i Rząd, od kelnerów Sowy stratę spółek: i agentów obcych wywiadów, po tec- • Orlen w Możejkach (10 miliardów zki CBA a niebawem już i wewnętrzne hieny samej Partii Oszustów. Umysły złotych), ścisłe dobrze rozumieją fakt, że mamy • Orlen w Kanadzie (miliard do czynienia z prostą przedrewolucy- jną reakcją łańcuchową niestabilnych i złotych), rozhisteryzowanych pierwiastków. Jest • KGHM w Kanadzie (9 miliardów to zachowanie absolutnie naturalne. • złotych), ################################ • Lotos w Norwegii (miliard złotych) KOMOROWSKI: Jestem głęboko po- bo różne banki inwestycyjne zabezpiec- ruszony, ale staram się oceniać te zapisy zyły “dupy” prezesów poprzez puste przede wszystkim z punku widzenia fairness opinions, to w tym przypadku prawa. ciężko o taki dowód na temat planu i ODPOWIEDŹ PD: Jeszcze atak do uzasadnienia przeznaczenia 25 mil- prezydenta nie doszedł, ale już powie- ionów złotych na promocję imprezy my co nastąpi, tak by Polska sobie uświ- prezydenta, szczególnie, że mowa jest adomiła fakt, że na podstawie poniższe- tylko o spółkach skarbu państwa, a nie go oświadczenia Jurka Owsiaka, wszystkich na przykład Polskich spółk- ach, które w tej rozmowie nie uczest- niczyły. Tak właśnie wygląda Rewolucja Polska. Niech Żyje Rewolucja Polska! www.facebook.com/PolskaDemoKracja

160. 24/6/2014 MM kończenia operacji “Maja”. Tym samym, czytając dzisiejsze wi-SPOTKANIE PARTIOKRATY KO- adomości o spotkaniu partiokraty “nicMOROWSKIEGO Z KRÓLEM ALEK- nie robię i dobrze na tym wychodzę”SANDREM... Komorowskiego z monarchą “jestem chory od urodzenia” Wilhelmem Alek- sandrem, nasuwają się dwie bardzo is- totne ideologiczne kwestie:http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezy- 1. jak zauważyliśmy wcześniej w ko- A. POLSKA DEMOKRACJAdent-powital-niderlandzka-pare-kro- mentarzach do powyższego wykresu,lewska/hdm89 system partiokracji, omyłkowo nazwa-... czyli czas na małe podsumowanie ny dziś powszechnie demokracją, pow-ideologiczne. stał tylko w celu wymiany “kukiełek” układu w Anglii, z “króla” na “party-Parafrazując Eleonorę Roosevelt, bo- jniaków”, dając innym iluzję wolności.gowie rozmawiają o ideologiach, ludzie Tym samym łatwo szybko zauważyć,o wydarzeniach, a małpy o innych... że zarówno partiokracja jak i monar-ludziach. chia, to systemy, które niczym religia, i często przy jej pomocy, dzielą ludzi naW tym przypadku na chwilę schodzimy lepszych i gorszych, w iście faszystows-do poziomu małp, by jednak natychmi- ki sposób. Mówiąc krótko: są Panowieast wrócić do poziomu bogów. wybrańcy i są poddane małpy, które ich wybierają.Kilka miesięcy temu podsumowaliśmy 2. prezydent rewolucji Evo Hashtag-na jednym wykresie matematycznym ger oświadczył już wcześniej, że pod-wszystkie większe systemy polityczne, czas rewolucyjnej działalności Polskiejod Polskiej Demokracji (ławników), Demokracji, od maja 2015, nie tylkoprzez dyktatury, monarchie, partio- będzie dążył do szybkiej globalnej ek-kracje i inne systemy partiokratyczne spansji systemu “Polskiej Demokracji”,aż do anarchii. Nasza dokładna analiza ekspansji zgodnej z planem “od majajest w załączonym linku. do maja”, co jest elementarną częścią interesu Polski oraz Polaków, zarówno z racji: A patrz wpis nr 61. (i) Umożliwienia Polakom prawa do mieszkania gdzie na świecie chcą, wNaturalnie Polska Demokracja jest sys- tym przepływu własnego kapitału,temem optymalnym, jedynym spraw- co jest nie tylko fundamentem prawaiedliwym, jedynym efektywnym, i tym, człowieka, ale co ważniejsze gwarantemktóry bez wątpienia w trybie ekspre- by w długoterminowej perspektywiesowym zawładnie światem, i to już do nie dochodziło do narodowych konflik-maja 2020 roku, czyli planowanego za- tów zbrojnych, które z czasem znikną, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tak samo jak zniknęły wojny miast, wsi, spotkania odbywać, chociaż miejmy czy nawet i poszczególnych rodów, Bez nadzieję, że w ważniejszych celach, rozwiązania tego problemu, szczegól- niż dzisiejsze kompletnie bezsensowne nie Polska, jako kraj wolny od nękaczy, spotkanie w Belwederze, które nie ty- będzie ciągle narażony na ich zawistną lko marnuje wszystkim czas i pieniądze agresję. podatników, ale i masowo nęka zarów- (ii) Umożliwienia wprowadzania równ- no Holendrów jak i Polaków poprzez ości w Polsce w kwestiach podatkow- dźwignię mediów, starając się im nar- ych, które długoterminowo zniosą zucić obecność choroby umysłowej, że niewolnictwo oraz świadomościową ktoś rodzi się “królem” a ktoś nie. narkotyzację spadkową, bowiem z rac- Niech Żyje Rewolucja Polska! ji globalizacji i przepływów kapitału, pewnych elementów nie da się wprow- komentarze na Facebook adzić w samej Polsce, bez zastosowania ich w szerszej koalicji międzynarodowe. 161. 24/6/2014 $ (iii) Promocji Polski i polskiej kreaty-A. POLSKA DEMOKRACJA wności, w tym polskiego biznesu. Z ŻYCIA KAST WYŻSZYCH Tym samym, prezydent rewolucji Evo Hashtagger oświadcza, że od maja 2015, JAKUBAS (NR 15., 1,4 MLD do pałacu prezydenckiego nie będą KREDYTÓW): Nie wyobrażałem so- miały wstępu stricte nękające osobistoś- bie, że po 25 latach wolności dwóch ci takie jak “Król Wilhelma Aleksand- polityków mogło w ten sposób mówić er”, które od urodzenia harassują naród i myśleć. Przecież tak postępowała ad- holenderski. Zadanie to, da klarowny ministracja Stalina. Kim są ci panow- sygnał, zarówno Holendrom jak i in- ie? Właścicielami III RP? To są ludzie, nym poddanym narodom, że w post re- których wstyd byłoby mieć w domu wolucyjnym świcie nękanie nie będzie jako służących. tolerowane. Co więcej, podkreślamy, że decyzja ta nie tylko będzie w interesie ODPOWIEDŹ PD: Już wyjaśniamy. To Polaków, Holendrów oraz innych pod- są partiokraci, czyli pasożyty społec- danych, ale także i samych monarchów, zne, które na masową skalę od pokoleń którzy w pewien dziwny i niezgodny nękają ludzi, pośrednio wmawiając im z prawem człowieka o “niewolnic- wszelkie choroby cywilizacyjne, alergie, twie” sposób, stali się od urodzenia depresje i także pośrednio doszczętnie własnością publiczną, bez prawa do rozbijając wszelkie struktury społeczne. prywatnego życia, co łamie ich prawa Na szczęście, jak już Pan wie, tym par- człowieka jednocześnie uniemożliwia tiokratom został już tylko rok. im sprawowanie w dwudziestym pier- wszym wieku powierzonych im funkcji. Dziękujemy za wszelką pomoc. Jed- Naturalnie, decyzja ta nie dotyczy nocześnie czekamy na następne num- ani premiera ani rządu, który pełniąc ery z listy. W końcu się okaże kto jest rolę administracyjną, w okresie prze- ile wart. jściowym będzie czasem musiał takie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

162. 24/6/2014 H# Gdy umarła Kato, msza ku jej duszy odbyła się blisko miejsca gdzie miesz-ŚLADAMI KOBY kali jej rodzice, chociaż sama Kato spoczeła na drugim końcu miasta. NaKażde życie jest ciekawe, i z każdego ży- zdjęciu droga która wraz z trumnącia można się dużo nauczyć. przeszedł Koba żegnając swoją młodą żonę. Cmentarz jest tak daleko, że nieDotyczy to też i życia Stalina, szczegól- widać go na zdjęciu. Prezydent Rewo-nie, że choć wszyscy pozornie wszystko lucji Polskiej, który także przeszedł tęwiedzą o jego późniejszej “twórczości”, drogę mówi, że zajmuje ona bez trumnymało kto ma pojęcie o jego “dziełach trzy godziny, podczas której schodzi siędokonanych za młodu”. z góry, przechodzi rzekę i wspina się na drugą górę.Cmentarz zasłużonych Gruzinów, na Wraz z Kobą drogę tę przypuszczal-którym nie mogło zabraknąć i mat- nie przeszedł też i jego półroczny synki Stalina, Keke, która umarła w 1937 z Kato, Yakov, ten sam którego Stalinroku. później nie widział 16 lat czyli do mo- mentu zakończenia Rewolucji, i ten sam którego potem Stalin nie wymienił A. POLSKA DEMOKRACJA na Paulusa, marszałka niemieckiegoStalin na pogrzebie nie był. Podróż z który przegrał bitwę pod Stalingradem.Moskwy pociągiem trwałaby kilka dni. Yakov umarł później w niemieckimStalin nie ufał samolotom. obozie pracy, zaś żona Yakova, jako na-Co ciekawe, przy grobie jest kościół, w jbliższa jego rodzina poszła do więzie-którym w 1906 roku młody Koba brał i nia, standardowa polityka dla rodzinślub z młodą Kato (Jekateriną), ale też wszystkich żołnierzy którzy dali sięi gdzie młody Koba ją rok później, w złapać do niewoli niemieckiej, podczas1907 roku żegnał. której indoktrynacja niemiecka była tak skuteczna, że tylko w 1943 roku ponad 600 tysięcy Rosjan wróciło na wojnę po stronie Niemiec. Grób pierwszej żony Stalina, Ekateriny, Kato. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Historia Koby i Kato to historia gruz- Dom w którym dorastał Stalin. Na ińskich Romeo i Julii. Stalin podob- dole pracownię miał jego domniemany no miał później powiedzieć, że wraz z Ojciec. Był szewcem. Kato, odeszła od niego ostatnie poczuc- ie człowieczeństwa.A. POLSKA DEMOKRACJA Z relacji świadków, podczas chowania trumny Kato, Kobe rzucił się do wyko- pu, dostając istnej histerii i załamania nerwowego. Po pogrzebie świat Stalina nie widział dokładnie trzy miesiące. Agenci Cara (Ochrana) dowiedzie- Stół, ława, i oczywiście samowar. li się na o pogrzebie Kato, i przyszli na cmentarz by złapać kilku rewoluc- jonistów. Kobe w trakcie pogrzebu mu- siał uciekać, przypuszczalnie przez ten właśnie mur. Dom Stalina! To była pierwsza rewolucyjna gazetka którą redagował Stalin, już w 1901 roku. Dla niewtajemniczonych... Brdzola = Struggle. Przyznawać się... kto połączył kropki? Dokładnie... chodzi o Mein Kampf. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Gdyby ktoś takie zdjęcie zrobił 30 lat Należy jednak uważać, bo z muzeum A. POLSKA DEMOKRACJAtemu, to mógłby realistycznie liczyć, ż nadal mogą przepędzić. W końcu Staline na wolność wyszedłby właśnie teraz. to chwała Gori!Samojebka rewolucjonistów.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Stalin popierałby Polskę... zresztą kto A propos wzrostu... od stu lat wy- wie, czy konferencja w Poczdamie nie bory prezydenckie w partiokracji przejdzie jako jeden z najpiękniejszych amerykańskiej wygrywa zawsze kandy- gestów Stalina w stosunku do Polski. dat wyższy. Niski prezydent to oksymo- ron.A. POLSKA DEMOKRACJA Stalin miał 165 cm wzrostu. Zdjęcie Barack Obama 185 cm naturalnie nie do skali. George W. Bush 182 cm Bill Clinton 188 cm George H.W. Bush 188 cm Ronald Reagan 185 cm Jimmy Carter 177 cm Gerald Ford 183 cm Richard Nixon 182 cm Lyndon Johnson 193 cm John F. Kennedy 183 cm Dwight Eisenhower 179 cm Harry S. Truman 175 cm Franklin D. Roosevelt 188 cm Herbert Hoover 182 cm Calvin Coolidge 178 cm Warren G. Harding 183 cm Woodrow Wilson 180 cm William Howard Taft 182 cm Theodore Roosevelt 178 cm W USA lipy nie ma, chociaż Barrack od naszego prezydenta rewolucjonisty Evo Hastaggera będzie jednak niższy. Źle mu to wróży. Pomieszczenie nie, ale na tych meblach warzyły się losy całego świata, i wielu milionów ludzi. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Na przykład mogło być tak:Służba: Towarzyszu Stalin, melduję, żejedzenia jest na 30 milionów ludzi, aludzi 60 milionówStalin: To przygotujcie listę...albo lep- Kolejny prezent od miłośników znadiej... jedzenia dajcie wszystkim z parzy- Wisły...stym peselem, a wszystkich z nieparzy-stym peselem wyślijcie na SyberięSłużba: Ale Towarzyszu Stalin, ja mamnieparzysty pesel.Stalin: To idźcie się spakować. Jutro A. POLSKA DEMOKRACJAprzywita Was wspaniałe powietrzeNowosybirska. Natura. Zresztą przy-da Wam się wyjazd z tej śmierdzącejMoskwyFotel Stalina... i telefon Stalina... i bi-urko Stalina... i...W prezencie od Towarzyszy z KC PZPR,towarzysz Stalin otrzymał ręcznie graw-erowaną wazę zrobioną z naboju czoł-gowego.Ktoś miał fantazję. Chętnie dziś dow- ... naturalnie z dedykacją.iedziałbym się kto. “Wodzowi Wolnych Narodów Tow Stalinowi w 70tą rocznicę....”www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Towarzysz Stalin dostawał tysiące prez- Taka sama wtedy była wolność jak i dz- entów... łącznie z tą łodzią z Łodzi. isiaj... czyli żadna. Zmieniła się tylko iluzja wolności. Wagon Stalina którym Stalin po- dróżował w latach 30-50. To tym wag- onem był w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie.A. POLSKA DEMOKRACJA A to prezent of Włochów.. Gołąb poko- ju dla Giuseppe Stalina, Campione Del- la Pace! Rail Force One. Coś mi to przypomina dzisiejszy system Łóżko Stalina. partiokratyczny nagrany na taśmach. Tylko single? Niesamowite. Oni dzisiaj przecież też są Championa- mi Przedsiębiorczości i Świadomości. Wtedy wszyscy robili laskę Stalinowi, a dzisiaj wszyscy robią laskę Obamie - przynajmniej wg opinii MSZ. W sumie niewiele się zmieniło. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Rail Force One... jadalnia i pokój narad. A. POLSKA DEMOKRACJA To przy tym stole decydowały się losy świata. Teheran, Jałta, Poczdam. Czy coś jeszcze trzeba dodać do tej listy?Osobista łazienka Towarzysza Stalina(w Rail Force One) Ciekawe o czym tak myśli nasz prezy- dent rewolucji Evo Hashtagger, siedząc dokładnie w tym samym miejscu w którym kiedyś siedział towarzysz Sta- lin? Może, że jeśli wtedy rewolucja się udała, to teraz też się uda. Złota idea rewolucji w końcu już jest gotowa.W czysto komunistycznym stylu, Prawdziwe odbicie twarzy wielkiegobrudne kapitalistyczne buty rewoluc- Wodza, wykonane pośmiertnie.jonisty Hastaggera na perskim dywanieJózefa Stalina.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Jaki kraj takie suweniry. 163. 25/6/2014 iii Scyzoryki, piersiówki i otwieracze. Mężowie: 29% Waszych Żon Was zdradza. Żony: 39% Waszych Mężów Was zdrad- za. Towarzysz Stalin cień rzucał nawet na Większość z Was przypuszczalnie po- słońce! przez zwyczajną redukcję dysonansu poznawczego zaraz przestanie czy-A. POLSKA DEMOKRACJA tać ten artykuł, wyzywając nas od fa- natyków, ale zanim to zrobicie, wiedzcie przynajmniej, że za to wszystko odpow- iedzialny i winny jest... TUSK I WSZYSCY INNI PARTIO- KRACI ORAZ RELIGIJNI NĘKACZE. Po operacji “od Maja do Maja”, która będzie trwała od maja 2015 do maja 2020 i która to zmiecie z powierzchni wszystkie marionetki małpiej zarazy, przyjdzie czas na operację “niewinność”, kiedy to wszystkie te problemy kodu nękaczy się krok po kroku rozwiąże, zaczynając oczywiście od najmłodszych pokoleń, bo większość starych już i tak można spisać na straty. “Stalinie, Ty wznosisz się ponad niebo Naturalnie w Polskiej Demokracji prob- a przewyższają Cię jedynie myśli Twoje lemy te, tak jak i alergie, depresje, różne bardziej promienne niż Słońce”... psychologiczne pseudo problemy, te- http://youtu.be/KZpHEbeJS8k?t=54s orie gender, itp dziwactwa wymyślane na siłę, rozwiąże się nie zakazami i siłą, tak jak to czynią niektóre religie, ale zwyczajnym prostym masowym uś- wiadamianiem społecznym, o tym, że ludzie to tylko schematy, o kodowaniu i odporności na kodowanie, o świado- mościowym alkoholizmie, narkomanii, hazardzie i pornografii, o kwestii ewo- lucji, biologii i rozwoju gatunku, o nauce w tym kwantowej epigenetyce, która to klarownie naukowo pokaże znaczenie dziewictwa, w tym uzasadni decyzję na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

przykład naszego prezydenta rewoluc- 164. 25/6/2014 Cjonisty, który publicznie stwierdził, żejego przyszłą żoną może być tylko dz- PREMIERA OPERY MOBY DICK Wiewica - tak tak, w Polskiej Demokracji TEATRZE WIELKIMnie będzie ciemnoty “taboo”. Podsu-mowując, Polska Demokracja upewnisię, jeśli oczywiście tak postanowi SejmSpołecznościowy, że poprzez masoweuświadamianie społeczne raz na za-wsze wymażemy z ludzkości prymity-wny i na dzień dzisiejszy praktyczniewszechobecny małpi gen złośliwości.Pozbędziemy się politycznych nękaczy, Jest premiera i jest prezydent. A. POLSKA DEMOKRACJApozbędziemy się religijnych nękaczy Although under Polish Democracy all(którzy indoktrynują publicznie, bo children will be taught from literallyprywatnie każmy może sobie chodzić the age of infancy to be at least bilin-do jakiego tam teatrzyku chce), a nas- gual, ensuring that they are all full andtępnie na przełomie jednego pokolenia equal members of the world, capablezharmonizujemy kwestie podatkowe, a of not only learning all that the worldto wszystko sprawi, że małpi kod sam has to offer, but with time to also leadulegnie dinozauryzacji, bez żadnych it in each and every single field of life,ekstremalnych przepisów, praw i regół. nadal w kwestiach sztuki upewnimy się,Świadomości nie da się oszukać. że literatura, muzyka a przede wszyst- kim opera i teatr będzie prezentowanahttp://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzec- w języku polskim i to na najwyższymzpospolita-malzenskie-zdrady-cze- światowym poziomie, tak by możnasciej-w-miastach-niz-na-wsi/nw1cl było naszą kulturę wręcz eksportować,Nadchodzą gigantyczne zmiany, ale nawet jeśli trzeba będzie do tego z um-wszystko krok po kroku, czyli na iarem dopłacać. Export of real goods ispoczątku Rewolucja Polska 2015, ale greatly helped ogólną promocją kraju,jeszcze wcześniej... jego sztuki, literatury, percepcją iluzji,Niech Żyje Wolna Świadomość! nawet takiej jak Rewolucja Polska.Niech Żyje Rewolucja Polska! Country’s economic power starts right#... with the top, i nie bez powodu mówi się, że nie byłoby Coca-Coli bez F16, cho- ciaż obiektywnie w dzisiejszych czasach myśliwce F16 w dużej mierze zastąpiły już blockbustery Hollywood.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Naturalnie oprócz wpływu reputacji is usually ununderstandable in any lan- kraju na samą gospodarkę, promocja guage that it is sung in, z racji, że gdy sztuki w języku polskim będzie miała powstawała ta forma sztuki w wieku 17 też i znaczny wpływ na polskie elity, i 18 to była to forma przyśpiewania do które to, trochę trywialnie nawiązując arystokratycznych kolacji, potocznie do ostatnich małpich fresh off the tape mówiąc ‘do kotleta’, so it was suppose news, seem to be mixing up partiocracy to be only a background noise of which with pornography, na przykład robiąc nobody took much notice off. Nadal, laskę amerykanom. Kto wie, może zain- obiecałem Pawłowi, że w przyszłości spirował ich właśnie Moby Dick. jako prezydent rewolucji upewnię się, że Moving on to tonight’s show now. Dz- będzie więcej przedstawień operowych isiejsze przedstawienie, chociaż jest w języku polskim, promującym nie ty- produkcją polską, autorstwa Knapika, lko samą instytucję Teatru Wielkiego, i jak zawsze jak na Teatr Wielki zro- ale też i piękną polską historię, zarów- bioną ze znacznym i imponującym no tę starą jak Husaria, or new one like rozmachem, was actually based on the the revolutionaries…. i jak obiecałem American novel and was to my surprise tak zrobiłem. Po Pawle rozmawiałem sung in English, what though had its z dyrektorem, and delicately I told him sense and on the surface some strong that I heard some critics tonight say that export appeal, it has made me realise it is great that the production is Polish, two things. but a great shame that not in Polish, Po pierwsze, maybe its time to start co dobrze zrozumiał, przestrasząc się, promoting Polish culture in the wider i kto wie, może jutro rano gdy emoc- context, including Polish books, both je już opadną temat przemyśli, i zleci historical and ideally of new authors, napisanie kolejnej Opery po polsku. as Polska Demokracja zdecydowanie So in summary…t uważa, że prawdziwa siła jest w żyją- Call me Hashtagger. cych artystach a nie w historycznych iluzjach umarłych, którzy nawet nie komentarze na Facebook mogą specjalnie obronić już swoich dz- ieł – prawda panie Szekspir? Secondly, 165. 26/6/2014 I zdałem sobie dziś sprawę jak dziwnie brzmi opera wykonywana w języku Z ŚWIATA KASTY KAPŁANÓW obcym, ale znajomym, czyli po angiel- sku przez Polaków, coś co w pewnych WOJCIECH CEJROWSKI: Sumienie chwilach bardziej przypominało czeską stoi ponad prawem komedię, than the classical form of art of Italian descent. Indeed, I discussed ODPOWIEDŹ PD: Wojciech Cejrows- this issue today with Paweł Szymański, ki, tzw “katol” to nie tylko jedna z który to napisał ostatnią polską operę, bardziej kolorowych postaci w Polsce, Qudsja Zaher, operę po polsku – cho- ale przynajmniej z medialnej iluzji jaka ciaż w większości w formie chóru, i on oświecił mnie, by saying that the opera www.facebook.com/PolskaDemoKracja

do nas dociera, to też i bardzo świado- iem publiczna “deklaracja wiary” efek- A. POLSKA DEMOKRACJAma osoba. tem motyla jest eutanazją, której religiaPowiemy więcej. Wojciech Cejrows- dokonała sama na sobie, i jeśli nas terazki wcześniej czy później dostanie post czyta Wojtek Cejrowski, a wcześniej czypowołujący go do szeregów Rewoluc- później przeczyta, to oto wytłumacze-ji Polskiej, co jest też dla nas ważne nie logiki tego zdania.strategicznie, bowiem to właśnie z po- Więc tak, przede wszystkim pod-mocą Wojciecha Cejrowskiego uda się kreślamy, że absolutnie zgadzamy się, żefundamentalnie zmienić cały obecny sumienie stoi ponad prawem. Sumieniemodel wszechobecnej indoktrynacji to wewnętrzny system operacyjny, któryreligijnej, który na dziś reprezentowa- można tylko ulepszać, ale nie można gony jest także przez Wojciecha Cejrows- zmusić do złamania - bo to prowadzi wkiego. Zrobimy tak, bowiem Wojciech bezpośredniej mierze do niewolnictwaCejrowski to naturalny kapłan, osoba sumienia, czyli człowieka. Dlatego teżktóra przypuszczalnie jako pierwsza, i absolutnie rozumiemy obiekcję lekarzyz pewną radością sumienia przyzna się do wykonywania przykładowej aborcji,do popełnianych przez siebie błędów. której na podstawie nauki i elementa-Dla porównania, podobnej reakcji nie rnej logiki absolutnie nie wolno nigdymożemy oczekiwać od Benedykta XVI dokonywać, czego z punktu widzeniaczy Franciszka, którzy zatopieni po uszy logiki już o samej eutanazji powiedziećw propagandowym teatrze, mogą już nie można. Prawa przyszłości są ważnie-tylko abdykować, upewniając się, że re- jsze od praw przeszłości i to dzieci sąwolucja wolności świadomości dokona naszymi bogami (nie Jezus i jego słu-się “nie za ich zmiany”. Oczywiste jest gusy czy zahipnotyzowani wyznawcy)bowiem to, że papież to też partiokrata, więc aborcja NIE, ale eutanazja TAK.gimbus i pasożyt społeczny wciskający Nikt nie ma prawa dyskryminowaćludziom masowo i na siłę przestarzałe ludzi niepełnosprawnych fizyczniebajki ze świętej księgi zaklęć i ciemnotę a dorosłych świadomościowo przeddokonywanych przez swoich przodków czynnościami takimi jak popełnieniecudów - model harassmentu, który już samobójstwa. Jeśli Pan Wojtek ma takieza rok zawali się jak domek z kart... prawo, to dlaczego nie ktoś przyspawa-począwszy od Polski gdzie na podst- ny do łóżka?awie “deklaracji wiary” trzeba będzie Przechodzimy do sedna.zmienić całą konstytucję wyzwalając ją “Deklaracja wiary” w kontekście tejod obcych bożków. dokonanej przez Wandę Półtawską toDla tych co mają krótką pamięć i już nie jest “deklaracja sumienia”, opartejulegli kontrprogandzie informacyjnej na logice, o nauce nie wspominając, akościoła w postaci tematu zastępczego, zwyczajną kompletnie nieudaną broniąktórym ostatnio było, chyba już setne propagandową, która z wielkim hukiemprzyznanie się przez kościół do winy wypaliła na własnym podwórku, takpedofilii, kwestia “deklaracji wiary” to samo zresztą, jak w przyszłości natemat sprzed trzech tygodni, który jak własnym podwórku wybuchnie Wo-bumerang będzie do nas wracał, bow-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jciech Cejrowski, który który znając 166. 26/6/2014 M dżunglę i zwierzęta, dobrze wie, że tylko małpy nie zmieniają poglądów - AFERA TAŚMOWA C.D.... czyli chociaż osobiście mocno byśmy z tym stereotypem polemizowali. ...JAKIE RZĄDY, TAKA PROKURA- Wojtku... Katolu... oddziel religię od TURA. nauki, nawet jeśli uważasz, że katoli-A. POLSKA DEMOKRACJA cyzm to najsłuszniejsza z religii. Nie http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ myśl stereotypami wyborów, i zrozum, tak-prokuratorzy-chcieli-skonfiskow- że w interesie absolutnie wszystkich ac-laptopa-red-latkowskiemu/r4jn1 ludzi, przyszedł czas by zaprzestać masowego nękania jakim jest religia, Z pewnym niedowierzaniem ska- nie tylko poprzez modernistyczną fuzję li istniejącej jeszcze ludzkiej głupoty zewnętrznych bogów, czego dokonuje oglądamy poniższe materiały “prokura- z wielkim świadomościowym bólem tury” z najazdu na redakcję Wprost. Z Franciszek, ale przede wszystkim po- niedowierzaniem słuchamy też wypow- przez uświadomienie ludzi, że to oni iedzi na ten temat Pani narrator proku- sami są bogami, w tym oczywiście i Ty ratury, która wręcz coś nieświadomie Wojtku. Tylko tak pozbędziesz się hejtu, bredzi o jakiś białych drzwiach, kom- alergii, depresji, kompletnej destrukcji pletnie ignorując klarowne złamanie społecznej, i wszystkich innych chorób przez prokuratorskich karczków kons- cywilizacyjnych za które sam zresztą tytucji, mianowicie Art. 41. paragraf 1, jesteś odpowiedzialny odbierając ludzi- który brzmi: om wiarę samych w siebie. Czas więc zakończyć †ę wszystkie “Każdemu zapewnia się nietykalność masowo nękające ludzi †eatrzyki, i na osobistą i wolność osobistą.” †woje szczęście †o †y będziesz za †o medialnie odpowiedzialny... bo medi- Kim są te karczki by kłaść swoje brudne alny talent masz, i jakąś tam iluzję już łapska na tym Panu, czy też na jakiejkol- wykreowałeś, nawet jeśli wymaga ona wiek osobie? Tylko bohaterska postawa pewnej korekty, która to w sposób re- dziennikarzy, i posła Wiplera, który wolucyjny połączy sumienia, umożliwi- chyba uświadomiony doświadczeniami ając dostosowanie do nich i prawa. spod Enklawy długo jeszcze nie będzie Pamiętaj Wojtku, sumienia, jak i świ- darzył miłością policji czy może wręcz adomości, nikt nigdy jeszcze nie oszu- ludzi ogólnie - coś co nasz prezydent kał. Niech Żyje Rewolucja Polska! https://www.facebook.com/Wojciech. Cejrowski/posts/764499493594945 www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rewolucjonista rozumie bardzo dobrze, 167. 27/6/2014 MMupewniła się, że redaktorowi Laskow-skiemu zwyczajnie nie wyrwano jego SZCZYT MARIONETEK UE I KLAUNlaptopa siłą. JUNCKER...Ta sprawa coraz bardziej wygląda na ... czy właśnie ma miejsce jedna z na- A. POLSKA DEMOKRACJAwcześniejsze wrześniowe wybory, bo jwiększych manipulacji małp w ostat-wiadomo, że na lato wyborów PO nie nich latach?zrobi, plus trzeba mieć jeszcze jakąś Wielka Brytania się rozpada, i towładzę na próbę ucieszenia tematu dosłownie, bowiem coraz bardziej re-i przetasowania kart, chociaż coraz alna staje się możliwość odłączeniabardziej jasne jest, że tak jak “deklaracja Szkocji od Brytanii. Już we wrześniuwiary” jest środkiem na auto-eutanaz- referendum niepodległościowe, i cho-ję religii, tak “afera taśmowa” jest po- ciaż obecne sondaże są 45:55 przeciwgromcą partiokracji. odłączeniu Szkocji, to w telewizji jeszc-Na naszych oczach dzieją się wielkie ze nikt nie puścił filmu Mela Gibsonachwile, nie tylko na skalę Polską, ale i “Waleczne Serce” (Braveheart). Do te-Światową, chociaż tylko mało medialnie matu rozpadu Wielkiej Brytanii jeszc-zdekodowani ludzie dostrzegą te zmia- ze niewątpliwie powrócimy, ale dzisiajny, a w dzisiejszym wszechobecnym zostańmy na poziomie rozpadu innejszumie syren ciężko jest o ciszę. iluzji, Unii Europejskiej, z której Angli-Jednocześnie wszystkim sympaty- cy chcą już wręcz w całości wystąpić, ikom Polskiej Demokracji dziękujemy klarownym tego dowodem są ich ostat-za poparcie, a wszystkim sceptyków nie wybory do Europarlamentu, którezachęcamy by nauczyli się patrzeć pierwszy raz w historii wygrała jakaśna wydarzenia holistycznie, bowiem nowa partia UKIP, pokonując, pier-zapewniamy ich, że zmiany systemowe wszy raz od początku powstania sys-będą miały miejsce nawet jeśli redukc- temu postmonarchicznej partiokracjija dysonansu poznawczego niektórych (Chwalebna Rewolucja 1688), duopoluosób będzie na arcywysokim poziomie. kukiełek konserwatystów i partii pra-Świadomości nie da się oszukać, a na cy. Dużo o tym w Polsce się nie pisało,naszych oczach w czerwcu 2014 roku bo mamy własny cyrk, ale kod antyeu-Świat właśnie gwałtownie przyśpieszył. ropejskości który nadchodzi z anglo-Więcej informacji wkrótce. języcznych wysp, jest jednak na tyleNiech Żyje Wolna Świadomość. poważny by rozwalić w pył cały postwo-Niech Żyje Rewolucja Polska. jenny układ w Europie, rozpoczynając#... oczywiście od iluzji Unii Europejskiej. Unia Unią, ale Anglicy pozostaną Ang- komentarze na Facebook likami, Francuzi Francuzami a Niemcy Niemcami, ponieważ te podziały mają 40 pokoleń historii, różne języki i różne kody, a Unia to szczególnie ostatnio, i trochę na własne życzenie, wyjątkowo niestabilny pierwiastek z historią jed-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nego pokolenia i to wyjątkowo słabego. Joachima Sauera, to dobrze rozumie, Nowych pierwiastków nie tworzy się dlatego uważamy, że Juncker to zwycza- spawaniem. jna marionetka, która dziś, albo bardzo Tymczasem Polska Demokracja, która niedługo, zostanie rzucona na pożarcie już przygotowuje się do Rewolucji Pol- angielskim eurosceptykom. Teatr musi skiej, a później do jej światowej ekspan- mieć swoje emocje. sji, już monitoruje te małpie wydarze- Lata się zmieniają, ludzie się zmieniają, nia, a już szczególną uwagę zwróciła wydarzenia się zmieniają, ale ideologie nam ostatnia obsesja angielskiej prasy pozostają te same... oprócz oczywiście jakimś nic nie znaczącym klaunem tej jedynej nowej... Junckerem, która też nasuwa nam ...Polskiej Demokracji, która od 2015 pewną hipotezę, że właśnie w tym mo- roku pozbędzie się wszystkich partio- mencie, w Brukseli, odbywa się bardzo kratycznych polityków zastępując ich ciekawy brukselski spektakl, w którym społecznymi ławnikami. David Cameron - człowiek który nie ty- Niech Żyje Wolna Świadomość! lko nigdy w życiu nie pracował ani jed- Niech Żyje Rewolucja Polska! nego dnia ale do czasu kiedy został pre- #... mierem nawet chlubił się tym, że nigdy w życiu nie jeździł transportem public- znym (totalnie serio), dziś w Brukseli dostanie wielkie medialne zwycięstwo w bitwie o Atlantydę. Nie wierzymy, że chemik Angela h t t p : / / w w w. b b c . c o m / n e w s / u k - p o l i - Merkel będzie broniła jakiegoś klauna tics-28049375 Junckera ryzykując dalszą komplet- ną izolację nawet nie tak już Wielkiej komentarze na Facebook Brytanii, a jeśli tak jest, to ten teatrzyk faktycznie zaczyna bardziej przypom- 168. 27/6/2014 1X inać dom nawiedzonych, niż dobrze zarządzany partiokratyczny “układ”. CZY KSIĘŻĄ UPRAWIAJĄ MASTUR- Polska Demokracja dzisiaj stawia, że BACJĘ? wbrew ogólnemu kodowania, jakiś były premier Luksemburga (500 tysię- Biologia i ewolucja nie ma tematów cy dusz) Juncker nie zostanie główną tabu. Brak szczytowania dla mężczyzny kukłą Europy, bowiem takich kukieł jest jest jego wielkim szantażem nad naturą, wiele, a Wielka Brytania (60 milionów bitwą, która jak żadna inna uświadamia dusz) nadal jest jedna... a Unia Europe- jska bez Wielkiej Brytanii skończy się dokładnie tak samo dla Niemiec, jak w roku 1918 czy w roku 1945, czyli kolejną katastrofą, i niewątpliwie świ- adomość Angeli Merkel, żony czoło- wego na świecie chemika kwantowego www.facebook.com/PolskaDemoKracja

i jego i potem efektem motyla całą ludz- Dużo osób w tym momencie pewnie A. POLSKA DEMOKRACJAkość, prowadząc też i do jej ewolucji. myśli, że ten post to jakiś piątkowy żart.Logika biologii jest tu dziecinnie prosta: Bynajmniej tak nie jest. Rewolucja Pols-mężczyzna który nie szczytuje naraża ka ma w takich kwestiach słabe poczuc-gatunek na wyniszczenie, więc natura, ie humoru, szczególnie jeśli dodamyby mu pomóc podaruje mu wszystkie jeszcze, że obrzezanie mężczyzn to stan-dostępne jej zdolności by go zmusić do dard w wielu kulturach, nie tylko ży-akcji. Po trzecim dniu wzrasta poziom dowskiej ale i muzułmańskiej, i zabiegtestosteronu, po siódmym polepsza który jako pierwszy na świecie ludzie nasię słuch i wzrok, po 30 wzrasta pozi- sobie dokonywali i to aż 15,000 lat temu.om dopaminy zwalniając czas, a po 75 Tak tak, zanim umieliśmy składać kościpoziom magnezu wzrasta do poziomu, i zaszywać rany, ludzie nauczyli się uci-że odczuwamy gdzie jest północ a gdzie nać napletek - zresztą jest to logiczne,południe. Prawdziwa akcja zaczyna się i każdy kto widział masturbującą sięjednak później. Po pół roku dostaje się małpę, lub nawet psa, doskonale wie, żezdolność delikatnej telepatii, po roku jest to bynajmniej zabawny widok.nirwany, a Ci co doczekają lat siedmiu Naturalnie dużo mniej zabawnym wi-zostają supermenami. dokiem będą masturbujący się księża,Oczywiście temat korzyści z niewalenia którzy przecież gdy wieczorem zrzucająkonia nie jest dokładnie opisany w żad- z siebie te teatralne stroje to też chybanej szkolnej książce o biologii, bo niby stają się mężczyznami, i chociaż na ka-kto miałby o tym pisać, zresztą kryty- zaniu tego tematu nie poruszą, to jest toka i oburzenie było by puste. W końcu fundamentalne zagadnienie do analizydziadziuś walił, tatuś walił to i ja walę. nie tylko źródła celibatu, ale też i dalszejProszę też sobie tylko wyobrazić pa- logiki i realności istnienia religii.pieża trzepiącego dzidę, czy premiera Czasy się zmieniają... i to w corazmęczącego krasnala...i choć może na tle szybszym tempie. Sami w Polskiejcodziennego szumu TVN24 brzmi to Demokracji upewniamy się, że tak jest.abstrakcyjnie, to przecież to też są chy- Tak więc podsumowując.... czy księżaba mężczyźni? Tematu masturbującej uprawiają masturbację... a jeśli tak... tosię Anny Grodzkiej tu nie poruszamy, o czym wtedy fantazjują?bo raz już ktoś dostał za to w Polsce wy- Niech Żyje Wolna Świadomość!rok. Niech Żyje Rewolucja Polska! 169. 28/6/2014 M$ MAŁPA ZABIŁA MAŁPĘ DLA KILKU MILIARDÓW BANANÓWhttp://wiadomosci.onet.pl/swiat/proku- Nie trzeba być Stevem Jobsem byratura-zbada-nowa-sytuacje-byle- połączyć kilka prostych kropek.go-abp-wesolowskiego/pzyb6www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 1. Celem pieniędzy jest lokata, oszczęd- fundacje, przyszłe Rządy, szpitale, czy ności, w tym późniejsza możliwość też nawet i spalić, ale jakiekolwiek nar- wymiany tej lokaty na życie, w tym kotyczne daniny dla indywidualnych przede wszystkim radość w postaci jednostek, czy to bezpośrednie czy dopaminy (wakacje, jedzenie, ubrania, pośrednie będą zakazane dokładnie muzyka, seks). na podstawie tej samej logiki na jakiej 2. Zbyt duża dawka narzuconej dopa- zakazane są dziś narkotyki, naturalnie miny zewnętrznej, czy to w formie ko- tylko w kontekście publicznym. Warto kainy, heroiny czy dolarów, powoduje też zauważyć, że żyjemy w czasach, w załamanie się produkcji własnej do- których technologia i unicode, umoż- paminy, czyli tej jedynej prawdziwej, liwia nam stworzenie globalnego sys- a następnie powoduje stany depresji temu zelektronizowanych pieniędzy, i różnych dziwnych nienaturalnych systemu w większości bezgotówkowe- zachowań, w tym narzucanej społec- go, który uniemożliwi nieświadomym zeństwu iluzji wakacyjnego Louis Vuit- oszustom na omijanie powyższych tonowego szczęścia. reguł ochronnych dla naszych bogów, 3. Należy chronić dzieci (bogów) przed chociaż osobiście wątpimy by po jed- łatwym dostępem do pieniędzy tak nym pokoleniu obecności nowych reguł samo jak chroni się je przed heroiną ktokolwiek chciał zadawać się z han- czy kokainą, umożliwiając im budowa- dlarzami niewolników bawiących się nie własnej świadomości, o przed- bezmyślnie w St.Tropez. Świadomości siębiorczości o której ostatnio mówił nie da się oszukać. Świadomość można Zhu nie wspominając. tylko zbudować. 4. Spadki to wielka społeczna loter- http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mon- ia, która jest hazardem na taką skalę, ako-kulisy-morderstwa-helene-pas- że niszczy wszelkie struktury społec- tor/0tsk8 zne, od niewolników którzy niepełno- sprawni rodzą się z handicapem, po Więcej szczegółów w poniższym suge- ludzi których status społeczny nie na- rowanym planie, punkt nr 18. dąża za ich świadomością, powodując reakcje uboczne jak na przykład sa- mobójstwa, depresje, czy budowanie kretyńskich iluzji dla potrzeb leczenia własnych kompleksów. 5. W Polskiej Demokracji w celu A patrz wpis nr 54. ochrony świadomości dzieci (bogów) narkotyczne darowizny spadkowe będą Naturalnie rozumiemy, że długoter- zakazane. Naturalnie nie chodzi tu o minowy cel Rewolucji Polskiej by poz- kradzież pieniędzy od ludzi którzy je być się spadków jest czymś, co dzisiaj sami zarobili, bowiem jeśli ktoś chce to może te pieniądze przeznaczyć na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

dla wielu osób wydaje się być Odyseją 170. 28/6/2014 MRKosmiczną 2001. Dodatkowo, niewątp-liwie wielu osobom się też i tym naraz- KOLEJNY ABSURD... WYBORY UZU-imy, szczególnie tym nieświadomym z PEŁNIAJĄCE!pokolenia na pokolenie małpoludom októrych mowa w poniższym artykule. Pomijamy fakt, że wszyscy partiokraci A. POLSKA DEMOKRACJAZapewniamy jednak, że plan Polskiej to nękacze i haraserzy, których już a rokDemokracji nie wymaga ani jednego wyborcy a wraz z nimi historia osądzitechnologicznego wynalazku, i natych- jako przejściowe małpy tragicznegomiast po globalnej unifikacji systemu okresu istnienia Homo-Sapiens-Ha-podatkowego pod nowym systemem rasserus, i tym razem popatrzmy na teżadministracyjnym, przystąpimy do dz- na temat samej iluzji “wyborów” mniejiałania o którym otwarcie piszemy już filozoficznie, i bardziej praktycznie, adzisiaj. mianowicie przez pryzmat ich kosztów.Naturalnie, zdajemy też sobie sprawę, Tym razem pomijajmy też elementyże małpy o których mowa nie są w pełni ekologiczne - jak drzewa w ilości całegoodpowiedzialne za swój niski stan świ- Parku Łazienkowskiego które poszłyadomości, bowiem został on zniszczony na ostatnie wybory do Europarlamen-przez głupotę ich małpich rodziców, a tu, lub marnowanie pary w telewizor-także i systemu w którym przyszło im ach - spoty i nękanie w jakiś otępiają-żyć. Nie można dzisiaj obwiniać Kul- cych Naród programach, czy papieru wczyka Juniora, że nie pracując w życiu gazetach, o ilości zmarnowanego czasuani jednego dnia dziedziczy fortunę, ludzkiego nie wspominając - w tym ibowiem z racji głupoty jego rodziców naszego na ten ogólnie niepotrzebnytak właśnie został on wychowany, i post, który jednak robimy w ramach in-niesprawiedliwe byłoby karanie go dz- westycji w uwolnienie całej ludzkości odisiaj, bowiem z pewnością w systemie partiokratycznych i religijnych nękaczy,Polskiej Demokracji byłby on inaczej to jest też i konkretny koszt wydatkówwychowywany. Prawa nie zmienia jakie PKW (Państwowa Komisja Wy-się wstecz. Dlatego też, zmiany w tej borcza) musi wydać na tysiące komis-kwestii nastąpią z wyprzedzeniem jed- arzy do tysięcy komisji, liczenie głosów,nego pokolenia czyli 25 lat, dokładnie nadzór, karty, itd itd itd.w taki sam sposób w jaki w WielkiejBrytanii zniesiono niewolnictwo, zaka- Tak więc:zując handlu ludźmi w 1807 a samegoniewolnictwa dopiero w roku 1833. Normalnie wybory kosztują 120 mil-Niech Żyje Rewolucja Polska! ionów złotych, chociaż te uzupełniające są naturalnie mniejsze, i choć oficjalnie komentarze na Facebook danych jeszcze nie ma, to te ostatnie, na Podkarpaciu, kosztowały 1,159,000 złotych, więc nadchodzące wybory, które odbędą się 7 września na Ma- zowszu, Śląsku i w Świętokrzyskiem, okręgach niemałych, będą kosztowały lekko licząc około 4,000,000 złotych.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Naturalnie pretensji do senatora Hen- przymusową emeryturę, niech się dz- ryka Górskiego, który umarł, nie mamy, isiaj modli do swojego boga, by CBA ale już do senatorów, którzy podbijając nic na niego i jego grupę Centrum nie ordynację wyborczą, krótkowzrocznie znalazło, bo jak coś znajdzie, to Pols- nie przewidzieli możliwości własnej ka Demokracja upewni się, że przyna- śmierci mamy już duże, tak na milion jmniej dwanaście lat z tej emeryturki trzysta tysięcy złotych - kolejny koszt Pan Kaczyński spędzi w jednym z 86 kretynizmu systemu partiokracji, sys- zakładów karnych, gdzie będzie mógł temu w którym senatorowie myśleli dalej nękać swoich nowych przyja- chyba, że są nieśmiertelni. Aż strach ciół swoim partiokratycznym pseudo pomyśleć co by się z Państwem Polskim demokratycznym masowym harass- działo, gdyby taki szaleniec jak Brunon mentem... a dodamy, że tych przyjaciół K. zrealizował swoje plany wysadzenia będzie miał tam całkiem sporo. tej całej hołoty z Wiejskiej w powietrze, bo przecież bez senatu nie działa w Polsce dziś nic.A. POLSKA DEMOKRACJA Natomiast pretensje do senatorów PiS, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wkrotce- i niech to będzie klarowne, że do sen- wybory-uzupelniajace-do-se- atorów PiS, Bolesława Piechy i Beaty natu-w-trzech-okregach/jcw1p Gosiewskiej mamy już wielkie, bow- iem ich rezygnacja z pracy w Senacie Niech Żyje Wolna Świadomość. na rzecz bardziej dochodowej pensyjki Niech Żyje Rewolucja Polska. w Europarlamencie, będzie kosztowała #... podatników dodatkowe milion trzysta tysięcy złotych na łebka, czyli 11,396 171. 29/6/2014 M złotych na każdy dom dziecka (bogów) w Polsce, i 222 złote na każde dziecko TAK DZIAŁA PARTIOKRACJA (boga) w tych domach dziecka, które mogłoby na przykład za te 222 złote Iluzja Lidia Geringer de Oedenberg w wyjechać na całkiem fajne wakacje na ostatnich wyborach po raz trzeci została mazurach, a nie wyjadą, z racji egoizmu europosłanką z listy SLD. Teraz, miesiąc jakiejś żenującej postawy jakiejś par- po wyborach europosłanka jednak na- tiokratki Gosiewskiej i jakiegoś partio- gle oświadcza, że po ośmiu latach ma kraty Piechy, i, nie da się też i ukryć, i dosyć mariażu z SLD, i pieprzy brednie prezesa który ich kandydatury kretyńs- o tym, że: ko zaakceptował, a także i nieświado- mości ludzi którzy ich do tego Europar- “Rozwód nigdy nie jest łatwy i przyjem- lamentu wybrali. ny, ale ileż można znosić nielojalność, Polska Demokracja nie będzie tole- kłamstwa i intrygi?” rowała kretynizmu, a Pan Kaczyński, który dzisiaj odważny jest krytykując kolejnego nieświadomego partiokratę Tuska, w przyszłym roku przejdzie na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

sama pokazując największy stopień nie- przyszłego roku Sejm będzie losowolojalności, kłamstwa i intrygi. wybierał ławników, i będzie to naj-Wiadomo o co chodzi. Składki będą lepszy Sejm w dziejach historii Polski,mniejsze, a SLD i tak już się kończy, z pierwszym Rządem Ekspertów, błys-zresztą liczy logicznie, że za samo dzi- kawiczną normalizacją i rozwojem.wne nazwisko zawsze załapie się do PO, Wszystkim politykom już dziękujemy.albo do Palikota, albo innej nowej for- Niech Żyje Wolna Świadomość.macji, a te dzisiaj powstają jak grzyby Niech Żyje Rewolucja Polska.po deszczu. Zresztą w razie potrzeby do #...SLD też będzie pewnie mogła wrócić,a teraz przez kilka lat jako niezależna 172. 1/7/2014 Mbędzie mogła niby odseparować sięod partiokratycznej zarazy, zgarniając SARKOZY OSADZONY W ARESZ-pełną pulę kasy. CIEhttp://wyborcza. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ A. POLSKA DEMOKRACJApl/1,75478,16238965,Europoslanka_ francja-nicolas-sarkozy-osadzony-w-Lidia_Geringer_de_Oedenberg_odcho- areszcie/d963tdzi.htmlNaturalnie SLD domaga się, co jest zro- Rewolucjoniści! Spieszmy się!zumiałe, by posłanka SLD oddała man- Jeszcze się bowiem okaże, ze jakiś innydat. Pewnie posłanka nie podpisała im kraj dokona rewolucji systemowej przedżadnych weksli, tak jak to normalnie nami, i wtedy to nie będzie to już Rewo-wymuszają wszystkie partie, w tym i PO, lucja Polska, a Rewolucja Francuska 2,które na przykład przy okazji Eurowy- i znowu na tysiąclecia Polska zostanieborów 2004 wymuszało też i takie wek- tym pastuchem za którego duża częśćsle lojalnościowe od naszego prezyden- świata nas dzisiaj ma.ta rewolucjonisty Evo Hashtaggera. Takwłaśnie działa partiokracja. Pamiętajmy, że Rewolucja Polska to nie tylko zmiana systemu, ale to także zmi-Ale serio, czy Ci wszyscy partiokraci ana reputacji (iluzji) całego świata dojeszcze myślą, że ich system wzajem- Polski, to promocja Polaków i polskichnego nękania, omyłkowo nazwany produktów, to wspomaganie eksportudemokracją, przetrwa? i polskiej kreatywności, szerokiej kul- tury i otwartej myśli. Rewolucja PolskaJeśli tak, to powinni się obudzić. Ten to ideologiczny podbój świata przezsystem nie ma żadnych szans. Odwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Polskę, więc śpieszmy się kochani re- Dziś, pewnie 99% informacji w wolucjoniści, a nie dziecinnie hejtujmy masowym obiegu to wydarzenia i licząc jak to będzie dobrze jeśli znowu plotki, informacje które zaśmiecają ty- coś w Polsce się nie uda - szczególnie, lko ludziom ich czasem ograniczone że tym razem się uda, bowiem świ- umysły, uniemożliwiając im koncen- adomości nie da się oszukać. Zmian trację i pracę, zarówno tę zewnętrzną świadomościowych we Francji jednak i wewnętrzną. Tak skonstruowany jest nie kontrolujemy, ale domyślamy się, świat, i elementu wzajemnej kradzieży że tam też wszystkich partiokratów czasu nie zmienimy, tak jak i tego, że mają już dosyć, i nie jest powiedziane, nawet tym postem Polska Demokracja że będą czekać na Polską odsiecz która kradnie Wam czas - chociaż na swoją zaplanowana jest dopiero na kwiecień obronę dodamy, że w przeciwieństwie 2017. Francuzi nie żaby i swój rozum do innych złodziei czasu, robimy to w mają. ideologicznym celu by udaremnić in- Tak więc rok to i długo, i krótko, szc- nym złodziejom takiego dalszego zach- zególnie, że trzeba ciągle pamiętać, że owania. W pewnym sensie jesteśmy czas non-stop przyśpiesza, więc to co ostatnimi nękaczami, i chociaż jest to dla wielu dzisiaj wydaje się być absurd- już ideologia do kwadratu, to jest ona em - jak na przykład niewinność kilku też ogólnie bardzo prosta i logicznie dyktatorów XX wieku, jutro będzie spójna. normalnością. Sarkozy w więzieniu jest tego kolejnym dobrym dowodem, a to, że za rok dołączy do niego duży procent obecnej partiokracji jest też i pewne. Nękacze i harasserzy nie będą już w społeczeństwie tolerowani. Niech Żyje Wolność Świadomości! http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prof- Niech Żyje Rewolucja Polska! bogdan-chazan-jednak-zlamal-prze- #... pisy/wll5y 173. 3/7/2014 IX Naszym celem jest gigantyczna zmiana reguł działania złodziei czasu, w tym IDEE, WYDARZENIA I PLOTKI pozbycie się wszystkich masowych nęk- aczy, którymi z definicji są absolutnie Dzięki Eleonorze Roosevelt wiemy, że wszyscy partiokraci i haraserzy religijni. wszystkie informacje można podzielić Ci ludzie zwyczajnie w sferze publicznej na: nie powinni istnieć, bowiem nikt nigdy nie powinien żerować na świadomej 1) Idee - w tym własna praca oczywiście manipulacji iluzją nad innymi nieświ- 2) Wydarzenia adomymi ludźmi, a już robienie z tego 3) Plotki całego przemysłu teatralnego jest czymś co do historii ludzkości przejdzie jako jej czarny okres masowego otępienia www.facebook.com/PolskaDemoKracja

intelektualnego, następstwa mediów można być wyznawcą Chrystusa jak i A. POLSKA DEMOKRACJAmasowego rażenia. Jeśli stwierdzamy, że mieć trzy żony jak Muzułmanin, a takiluzja filmów Hollywood jest zła, a trwa właśnie zapisana jest konstytucja.ona tylko dwie godziny, to proszę sobie Nie można być Polakiem i być Chrześci-wyobrazić skalę zła iluzji religii która janinem... zresztą kiedyś ktoś absolut-trwa dwa tysiące lat. nie wielki i ponadczasowy powiedziałNaturalnie pewne jest, że w miarę te słowa w odnośni do innego narodu.rozwoju ludzkości to zjawisko będzie Za rok nadchodzą wielkie zmiany.tolerowane mniej i mniej, od nieżyją- Cieszmy się. Czasy się zmieniają, prawacych już Bogów (ale żyjących wśród nas się zmieniają, i konstytucje też się zmie-bogów), po urodzonych inaczej Królów, niają, a Konstytucja Polska, jak małoi Polska Demokracja upewni się, że już która konstytucja na Świecie, jest dzi-za rok cała Polska będzie świadoma siaj jedną z najbardziej zacofanych jakietego nękania, a w najbliższym możli- istnieją, coś co jest kolejnym dowodemwym demokratycznie okresie także i dlaczego Rewolucja Polska zacznie sięod niego wolna. W 2015 wyzwalamy właśnie w Polsce, która to choć histo-Polskę, tak by latach 2016-2020 Polska rycznie była głową intelektualnej myś-mogła wyzwolić resztę świata, wszyst- li, poprzez inny przypadek w postaciko legalnie i demokratycznie, i jest to świetnej grze aktorskiej świętego Karolabardzo prosta idea, w dodatku w całości Wojtyły stała się jej zwyczajnym ogo-spójna logicznie. nem. Mało który człowiek był odpow-Powróćmy jednak do tematów łatwie- iedzialny za masowe uśpienie świado-jszych, czyli do klasyfikacji wiadomości mość Polaków, uśpienie które nie tylkona idee, wydarzenia i plotki. zbudowało wiarę na obalenie systemuWarto tu dodać. że niektóre infor- który był nie do obalenia, ale którymacje naturalnie klasyfikują się jako poszedł tak daleko, że przekodowałzarówno idee, jak i wydarzenia, jak i naszych profesorów do poziomu, że do-zwyczajne plotki i dzisiaj przykładem stają rozdwojenia jaźni pomiędzy wiarętego są wszystkie wiadomości o profe- w siebie, a wiarę w Boga.sorze Bogdanie Chazanie, który przez Nie można być Polakiem i być Chrześci-kompletny przypadek jest odpowied- janinem.zialny za masowe uświadamianie ludzi Niech Żyje Wolna Świadomość!w kwestii moralnego bezprawia jakim Niech Żyje Rewolucja Polska!jest religia, co w efekcie końcowym, #...poprzez efekt motyla, sprawi profesoraBogdan Chazan współodpowiedzial- komentarze na Facebookny za nadchodzącą konieczną zmianęKonstytucji III RP, która to, na dzieńdzisiejszy jest konstytucją z definicjiniespójną logicznie, promocją coś cokiedyś będzie wręcz zachowaniem kry-minalnym. Ideologicznie bowiem niewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

174. 6/7/2014 I R#XE KALENDARZ REWOLUCYJNY (od 2024 roku) Rewolucja Polska, oprócz przywrócenia ludziom wolności i szacunku, wiary w sie- bie i możliwości do szczęśliwego, zamożnego i wolnego od nękaczy życia - co jest oczywiste i o czym klarownie już pisaliśmy, umożliwi także znaczną harmonizację świata i eliminację różnych źle zaprojektowanych małpich standardów. Do tej pory pisaliśmy o konieczności utworzenia Unii Światowej i harmonizacji prawa podatkowego co umożliwi, jeśli Sejm Społeczny tak postanowi, wprowadze- nie zakazu nękania młodych ludzi narkotyzującymi dla ich świadomości spadkami, jednak już dzisiaj chcemy być jaśni w naszych zamiarach, że jako rewolucjoniści planujemy iść dalej, zaczynając od zmiany kalendarza z obecnego gregoriańskiego na ten najlepszy z możliwych... kalendarz Polskiej Demokracji.A. POLSKA DEMOKRACJA Na początku trochę historii. Dzisiejszy kalendarz to rezultat tysięcy lat modyfik- acji i zmian, każda oparta na jakiejś tam przejściowej logice, która później ulegała załamaniu. Fundamentalnym przykładem jest siedmiodniowy tydzień, który ory- ginalnie stanowił 1/4 pełni księżyca, coś co jednak szybko padło, bowiem tygodnie nie są modyfikowane, a miesiąc księżycowy ma 29.53 dni. Dlatego też, po wprow- adzeniu światowej rewolucji, planujemy wprowadzić nowy kalendarz oparty na 10 dniowych tygodniach, coś co znacznie uprości też ilość dni w miesiącach, z kom- pletnie na siłę dzisiaj wymyślonych 31,28 i 30. Po rewolucji każdy miesiąc będzie miał 3 tygodnie po 10 dni, a koniec grudnia, tak jak i dzisiaj będzie ogólnoświatową fettą, która wraz z weekendem, dla tych co mogą będzie stanowiła 8 dni wolnego, czasu dla rodziny, czasu dla spokoju, czasu wolnego. Co więcej, zarówno z biznesowego jak i społecznego punktu widzenia, dużo efektywniejsze będą tygodnie dziesięciodniowe, z podziałem na 7 dni pracy + 3 dni wolne, bowiem nie jest tajemnicą, że pierwszy i ostatni dzień tygodnia to dni mało efektywne, o tym, że lepiej w roku mieć 36 weekendów niż 52.17. Dodat- kowo, trzy dni weekendu, znacznie ułatwią rodzinom spędzanie czasu razem, a należy pamiętać, że fundamentem społeczeństwa w Polskiej Demokracji jest jed- nostka, a następnie rodzina. Ogólnie rewolucyjny kalendarz Polskiej Demokracji to same zalety, a dni wolnych w roku będzie dokładnie tyle samo co dzisiaj, czyli 116. Dodamy jednak, że historycznie podobną zmianę starano się wprowadzić po Re- wolucji Francuskiej, ale co z racji gigantycznego sprzeciwu od zacofanej do kości religii, ten projekt się wtedy nie udał, tak jak i bardzo ambitny projekt zmiany pod- ziału dnia z 24 godzin po 60 minut, na dziesięć godzin po 100 minut, do czego być może też kiedyś będziemy starali się wrócić - jeśli światowy Sejm Społecznościowy www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

oczywiście taką wolę wyrazi. Naturalnie zdajemy sobie sprawę, że REWOLUCY- JNY ZEGAR, będzie zdecydowanie trudniejszy do wprowadzenia niż REWOLU- CYJNY KALENDARZ, plus mogą powstać pewne komplikacje efektywności, które może uda się rozwiązać wprowadzając system nie 10 godzin po 100 minut, ale 100 godzin po 100 minut, ale tego rodzaju decyzji sami nie jesteśmy pewni, bowiem zmiany byłyby tak kolosalne, że być może bez podejścia do tematu w stylu Mao, nie będą one osiągalne. W systemie 100 godzin po 100 minut, mecz piłki nożnej trwałby nie 90 minut, ale 625 minut, i ogólnie zmiany tego formatu przynajmniej na dzień dzisiejszy nie wydają się być realne. Zmiany kalendarza jednak są bardzo realne, tak więc już teraz oświadczamy, że kalendarz rewolucyjny zostanie wprowadzony od stycznia 2024 roku, czyli 3 lata po wygraniu wszystkich lokalnych wojen ideologicznych z różnymi lokalnymi polityc- znymi nękaczami, które umożliwią światową unifikację w celu wspólnego ludzkiego interesu. Tak tak, nadchodzą wielkie zmiany, bowiem Rewolucja Polska ma zerowy poziom tolerancji do głupoty i kretynizmu - a obecny kalendarz to kretynizm. Dziś w Polsce jest dzień wolny, ale Dubaju się pracuje. My też pracujemy.A. POLSKA DEMOKRACJA Niech Żyje Wolna Świadomość! komentarze na Facebook Niech Żyje Rewolucja Polska! #... 175. 3/7/2014 X 176. 6/7/2014 M BEZCZELNOŚĆ PARTIOKRATÓW NIE MA GRANIC komentarze na Facebook http://wiadomosci.onet.pl/swiat/pre- mier-wloch-wzywa-ue-by-bronila-sie- przed-szturmem-technokratow/0q4bs RENZI: Europa nie powinna stać się ojczyzną biurokracji i banków, powin- niśmy jej bronić przed szturmem tech- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nokracji, aby uczynić z niej dom polity- na ambasadora RP we Włoszech, Sylwi- A. POLSKA DEMOKRACJAki, dom wartości i obywateli usza Berluskońskiego, który do wszyst-ODPOWIEDŹ PD: Renzi albo jest ultra kiego doszedł sam.cyniczny, albo bezgranicznie głupi... ale Na szczęście dla Włochów, a pośredniobardziej to drugie. i dla Polaków - bowiem światowa stabi-Oto jego CV: lizacja jest też i w naszym interesie, już• 1975 - rok urodzin w lutym 2018 roku Polska Demokracja• 1996 - w wieku 21 zapisuje się do przeprowadzi ideologiczny szturm na Włochy, wyzwalając je od nękania ta- Partii Pracy i zostaje lizodupem kich przypadkowych produktów mass ówczesnego kandydata na pre- mediów jakim jest Renzi. miera tej partii, Romana Prodiego Dodatkowo, należy też dodać kilka słów - który premierem zostaje w obronie Benito Mussoliniego, jed-• 1999 - w wieku 24 lat kończy pra- nego z najciekawszych rewolucjonistów wo, na uniwersytecie drugiej kate- w historii, człowieka ludu, który do gorii (jak na Włochy) władzy absolutnej dostał się w sposób• 1999 -2004 nie zostaje prawnik- unikalny, bowiem przez sypianie z iem w kancelarii, ale pracuje w kolejnymi najmądrzejszymi kobietami firmie tatusia, przy marketingu na- Włoch, dzięki którym pisał i tworzył, jwiększej gazety we Florencji, “La tworzył i pisał w kolejnych rewolucy- Nazione” jnych gazetach.• 2001 - zapisuje się do kolejnej Benito a lizusek Matteo to świado- pośredniej partii mościowa przepaść, co nas nie dziwi,• 2004 - wygrywa wybory na bowiem wszyscy Ci partiokraci od Pol- prezydenta sejmiku wojewódz- ski po Stany Zjednoczone, są wielką kiego tragedią i długoterminowym niebez-• 2009 - wygrywa wybory na pieczeństwem dla światowej stabilnoś- prezydenta Florencji ci. Wszystkie wielkie wojny powstały• 2014 - zostaje najmłodszym pre- przez strach partiokratów, od Wojny mierem Włoch, bijąc rekord Beni- Domowej w USA, bo obie Wojny Do- to Mussoliniego mowe w Europie.• 2018 - odchodzi do firmy tatusia Na szczęście partiokratom za rok jużTeraz Renzi mówi na cały świat banały o podziękujemy.konieczności pozbycia się biurokratów Niech Żyje Wolna Świadomość!i finansistów z Brukseli, oczywiste fraz- Niech Żyje Rewolucja Polska!esy i jak zawsze bez konkretów, co jestdodatkowo wyjątkowo cyniczne biorąc komentarze na Facebookpod uwagę, że sam jest kompletnym bi-urokratą i technokratą, synem tatusia,przypadkowym partiokratycznym pre-mierem Włoch, i człowiekiem któremudaleko nie tylko do samego BenitoMussoliniego, ale i naszego kandydatawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

177. 8/7/2014 M wszystkie dzieciaki w Polsce mówią po angielsku, to wymaganie już zbyt duże. NUDNE... ALE WAŻNE. Tak więc może będziesz dawał ko- repetycje z angielskiego, a kto wie, może SIKORSKI: Nie było interesu pub- nawet pozostaniesz na Al Szucha 23, bo licznego, by ujawniać rozmowę z Ros- po rewolucji Twój gmach wraz z wielo- towskim. ma innymi stanie się najpiękniejszymi Domami Dziecka (DD) w Polsce, a jeśli POLSKA DEMOKRACJA: Mylisz się się nie załapiesz, albo będziesz podska- Radek, był klarowny interes publiczny. kiwał to wracaj do Anglii. Już raz przy- Ujawnienie wszystkich materiałów, jołeś ich obywatelstwo, to przyjmiesz które klarownie pokazują, że system i drugi raz. Polsk a spokojnie da sobie partiokracji jest nieporozumieniem i bez Ciebie radę. wręcz niebezpieczeństwem, jest w in- teresie publicznym.A. POLSKA DEMOKRACJA Jesteście wszyscy, łącznie z tymi religi- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ jnymi nękaczami zagrożeniem dla wol- sikorski-nie-bylo-interesu-publiczne- ności naszych dzieci. Ukradliście słowo go-by-ujawniac-rozmowe-z-rostowskim/ demokracja. Zmieniliście historię w77d3 kłamiąc na tysiące lat. Dla marnych groszy, i z braku własnych perspektyw i pomysłów sprzedaliście pokolenia rozwoju ludzkości. Mierni, bierni i wi- erni pajdokraci. Oczywiście oznacza to, że będziesz Na koniec wiedź, że jako rewolucjoniś- Radek musiał po roku 2015 poszukać ci żygamy Wami, i całym tematem sobie nowej pracy, bo miejsca dla pol- taśm, polityków, pedofilów w kościele, ityków już nie będzie, i administracja chorych teatrzyków, spotakań na szczy- publiczna też drastycznie się skórczy, a cie, wyborów “Panów”, masowych na ambsadora RP się nie nadajesz, bo nękaczy, układów, i sami chcemy się to wymaga dużego poziomu honoru, a skoncentrować na prawdziwych ideo- ten, tak jak i cnota u kobiet, raz straco- logiach, na nowych kalendarzach, na ny nie powraca. Prezydent rewolucji zegarach, na edukacji, na masowej zmi- Evo Hashtagger gardzi partiokratami, anie kodu, a tu piszemy o Tobie i jakimś a do maja 2015 cała Polska również finansowym analfabecie Rostowskim, będzie Wami gardziła, w tym Wasze żałosnych partiokratach, ale niestety na żony i dzieci. krótką chwilę, w intereie naszych dzieci, Na swoje szczęście Radek dobrze znasz zresztą Twoich też, będziemy musieli się język angielski, coś co w Polsce niestety poświęcić, i zejść do Waszego poziomu ciągle wymaga pracy, bo to by jako “świ- zer, i się Was wszystkich rewolucyjnie atowi” członkowie rządu wraz z hrabią pozbyć. Już tak musi być. debilem Rostowskim upewnić się, że Niech Żyje Rewolucja Polska! www.facebook.com/PolskaDemoKracja

178. 9/7/2014 X facebooku. Wszystko w “demokratyc- znym kraju” na iluzji wolności jakim ewidentnie jest też i facebook. Jednak jako rewolucjoniści odbieramy to także jako dobrą wiadomość. “Na- jpierw Cię ignorują. Potem śmieją się z Ciebie. Później z Tobą walczą. Później wygrywasz.” - tak więc przynajmniej z doświadczenia Gandhiego wygrana Re- wolucji Polskiej jest już blisko.179. 9/7/2014 Prawdę mówiąc gdybyśmy chcieli to A. POLSKA DEMOKRACJA już jutro usłyszałaby o nas całą Polska,CENZURA POWRÓCIŁA ale spokojnie czekamy z tym do końca roku na właściwy moment, ciągle budu- jąc a ostatnio także i doskonaląc nasze rewolucyjne idee. W końcu ktoś inny kiedyś powiedział, że “idee są silniejsze niż karabiny”, ale naturalnie biorąc pod uwagę cenzurę nie możemy powiedzieć Wam kto to zrobił, dodając tylko, że wt- edy jeszcze nie było broni atomowej, bo gdyby była to wypadałoby powiedzieć, że IDEE SĄ MOCNIEJSZE NIŻ BROŃ ATOMOWA. A tak na marginesie, zachowanie cen- zorów z facebooka zmusiło nas do wy- dania książki. Jednym z potencjalnych tytułów będzie “Ocenzurowane z Face- booka”, a okładkę przynajmniej kil- kanaście tysięcy z Was już dobrze zna - ale niestety tu już nie zobaczy - bowiem nie zamierzamy już walczyć z cenzura- mi - przynajmniej nie tu.Cenzor Facebook kolejny raz usuwa Niech Żyje Wolna Świadomość.nam posty z cytatami znanych ludzi, Niech Żyje Rewolucja Polska.naturalnie bez możliwości apelacji.Podobno naruszają regulamin. #Co więcej nasi rewolucjoniści dostają ...czasowe bany na swoją działalność na komentarze na Facebook www.facebook.com/PolskaDemoKracja

180. 9/7/2014 # E X Ci co nie widzieli jeszcze kalendarza, mogą go zobaczyć na stronie poniżej: WIADOMOŚĆ OD PREZYDENTA REWOLUCJI EVO HASHTAGGERA A patrz wpis nr 174. Doszły mnie słuchy, że wiele osób poczuło pewne zbulwersowanie, że nowe trzy dni weekendu nazwane będą odpowiednio: - Evo / Evoday / Evodzień - Hash / Hashday / Hashdzień - Tag / Tagday / TagdzieńA. POLSKA DEMOKRACJA Jak już wiecie, od stycznia 2024 roku Wiele osób skomentowało to jako Polska, wraz z całym światem zmieni zachowanie despotyczne, przypomina- obowiązujący kalendarz z obecnego jące bardziej Stalina niż nowoczesne- siedmiodniowego na nowy dziesięciod- go prezydenta rewolucji XXI wieku. niowy, który idąc z biegiem czasu będzie Naturalnie ludzie Ci są ignorantami, dużo bardziej wydajny zarówno pod i nie wiedzą kim był Iosif Dżugaszwi- względem pracy jak i pod względem li, nie wiedza jaki prowadził styl życia, rodziny. Każdy tydzień będzie miał sie- nie wiedzą jakie decyzje musiał pode- dem dni pracujących i trzy dni wolne, jmować wiedząc o niskich uprawach, i chociaż naturalnie jeśli ktoś będzie ch- nie wiedzą jaka wielka zmiana pod jego ciał mieć cały tydzień wolny to tak zro- panowaniem nastąpiła w Rosji, którą bi, a jeśli ktoś będzie chciał pracować zastał jako kolonię Rothschildów, a zos- dziewięć dni w tygodniu to też tak zro- tawił jako atomowe supermocarstwo. bi. Dziesięć dni w tygodniu to większy Ludzie Ci z pewnością też nie wiedzą wybór, a większy wybór jest lepszy niż jakie słowne manto Iosif Dżugaszwi- mniejszy. Oprócz Was skorzysta też na li sprawił swojemu ukochanemu tym i środowisko naturalne, bowiem 36 ponad wszystko synowi z pierwszego weekendowych wycieczek to mniej niż małżeństwa Jakowowi, gdy dowiedział 52.17. Wielkimi wygranymi będą też się, że ten używa nazwiska Stalin. Padły święta, administracja, rok podatkowy, wtedy takie słowa: prostota, oraz logika. “Ty nie jesteś Stalinem i ja nie jestem Stalinem. Stalin to władza radziecka. Stalin jest tym, czym jest w gazetach i na portretach, a nie tobą czy nawet mną!” www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Jeśli więc ktoś nadal posądza mnie o 181. 11/7/2014 Rdespotyzm, to powinien wiedzieć, żenie jestem wcale większym despotą niżosoba którą on sam codziennie i pewnienałogowo ogląda w lustrze, i chociaż zpewnością w przyszłości wiele plan-et, statków kosmicznych i księżycówbędzie nosiło nazwę Hashtagger, owszystkich ziemskich Hashtaggradach,Hashtaggrodach i Hashtagvillach niewspominając, to nie ma to nic wspól-nego z moim rzekomym despotyzmem,a jest jedynie elementem koniecznymdo przeprowadzenia światowej Rewo-lucji Polskiej, która przyniesie ludziommasową wolność świadomości.Powiem więcej. Po rewolucji Pracusiowi się podoba. Szybko będzie A. POLSKA DEMOKRACJAspodziewajcie się też polskich samo- bogaty.chodów marki Evo, samolotów marki A Wy co myślicie?Hash oraz ciągników marki Tag, bow-iem to właśnie te nazwy upewnią się, że 182. 11/7/2014 M M Hprodukty te staną się naszymi wielkimipolskimi eksportami, dając ludziom TAK SKOŃCZĄ PARTIOKRACI I IN-pracę i dobrobyt, coś na czym zależy NNI NĘKACZEchyba wszystkim Pawłom, Piotrom, Po pierwsze, jak już wiemy, każdyAgnieszkom, Nataliom i Krzysiom, i partiokrata który choć raz brał w łapęcoś co będzie możliwe do przeprow- skończy w więzieniu na dwanaście lat.adzenia właśnie dzięki wielkiej Rewo- Po rewolucji, CBA upewni się, że anu-lucji Polskiej. lowane będą wszystkie transakcje, któreTak więc, cieszcie się, że jest dziś wśród w ostatnich 25 latach dokonane były naWas Evo Hashtagger, który własnym aktywach ukradzionych, czy to poprzezprzykładem udowodnia Wam, że nielegalne prywatyzacje, czy też inneczłowiek może wszystko. gangsterskie szwindle - wszystko wNiech Żyje Wolna Świadomość. samą porę bo po 30 latach mogłyby oneNiech Żyje Rewolucja Polska. ulec przedawnieniu. Paserstwo w PolsceTO BYŁA WIADOMOŚĆ OD było, jest i będzie nielegalne, a nawetPREZYDENTA REWOLUCJI EVO jeśli będzie to oznaczało, że ktoś straciHASHTAGGERAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA na przykład PZU, czy Domy Towarowe kotycznymi pieniędzmi, będzie mógł to Centrum, czy jakieś browary - to tak zrobić do 35 grudnia 2042 roku. właśnie się stanie. Jeśli CBA udowod- Nadal jednak tam gdzie są bogaci, tam ni komuś złamanie prawa, to wszystkie też są i biedni, i tak było, jest i zawsze transakcje oparta na złamanym prawie będzie aż do czasu gdy ktoś nie zastą- anulujemy, i ani Obama i ani inni świ- pi pieniądza dostawką dopaminową - atowi partiokraci nawet nie odważą się temat zbyt zaawansowany dla większoś- podnieść na nas głosu... bo przecież do ci czytelników, ale warto podkreślić, że nich też dojdzie wielka czystka Rewo- w przyszłości bogaci będą zawsze bo- lucji Polskiej... i tam też masę ludzi pój- gaci dzięki własnej pracy i społeczeńst- dzie do więzienia. wo będzie im za to wdzięczne, a biedni Naturalnie partiokraci i inni nękacze będą zawsze biedni dzięki własnemu mają szczęście, że głodu w Polsce nie lenistwu, chociaż i tak Ci biedni będą ma i pod Polską Demokracją nie będzie, mieli szczęście, bo będą mieli komórki i duża w tym zasługa technologicznym z bezlimitowanymi rozmowami, tysiące wynalazkom, których dokonali nau- kanałów telewizyjnych, wolny internet, kowcy, w tym także Ci pod okiem (lub plus jakieś papierowe jedzenie, lub mię- lufą pistoletu) Stalina i Hitlera - łącznie so nafaszerowane hormonami, które z tym komputerem i internetem, które umożliwi im szybką otyłość, a wraz z to przecież są nic innym jak cywilnym nią szybą śmierć. Leni nie potrzebuje zastosowaniem wojskowych wynalaz- żaden system. ków zimnej wojny. Nadal w przyszłoś- Tak więc nie zdziwcie się jak już za kil- ci będą ludzie bogaci, a nawet i ludzie ka lat wielu dzisiejszych partiokratyc- bardzo bogaci, bo Polska Demokracja znych i religijnych nękaczy, oraz nawet nie zamierza zabierać bogatym, tylko profesorów “humanistów” bez dzieła nieżywym bogatym, którzy i tak tych które ktoś będzie chciał opłacać, będą pieniędzy nie potrzebują, i którzy uś- wszyscy ważyli po 100 kg i będą wza- wiadomieni będą, że przekazać tych jemnie nękali samych siebie, w tym pieniędzy osobom prywatnym nie jaki to Hashtagger to “chuj” i jak to się mogą, bowiem nękanie narkotycznymi fajnie kiedyś “opierdalali” po Amber- pieniędzmi będzie również zakazane. ach, Sowach i innych przyjaciołach, w Naturalnie efektem tego będzie zas- których to dla ochrony świadomości tosowanie, że każdy się rodzi równy, ludzi, którzy tam zazwyczaj jedzą za oraz umożliwienie własnym dzieci- swoje ciężko zarobione pieniądze, noga om by miały szansę na to by zostały żadnego partiokraty nigdy nie powinna bogami, wolnymi od alergii, depresji, nawet stanąć - tak jak w hinduskim sys- niepewności, i podświadomej chęci temie kastowym. nękania innych ludzi swoją iluzją szam- I tak tych wszystkich Kaliszów i pańskiego Luis Vuittonowego szczęś- Kwaśniewskich Rewolucja Polska po- cia. Koniec tej formy nękania nastąpi traktuje znacznie lepiej niż potrak- w roku 2043, czyli jedno pokolenie towała ich Rewolucja Bolszewicka...z po wprowadzeniu światowego układu którą naturalnie ekonomicznie nie Polskiej Demokracji. Jeśli ktoś będzie chciał więc zanękać swoje dziecki nar- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

mamy nic wspólnego. tem motyla zmieni cały świat, ale toPanie Tusk, Panie Lew-Starowicz, Panie ławnicy będą go zmieniali, a nie PolskaKomorowski, Panowie posłowie i Panie Demokracja.posłanki, zaszczytni profesorowie nauk Dramatem obecnego systemu, omył-humanistycznych, księża i wszyscy inni kowo nazywanym demokracją, jest, żenękacze - Polska Demokracja radzi grupa ludzi ma prywatny interes w tymWam by zacząć oszczędzać. by kłamać i manipulować całą masą ludzi. Jest to oczywiście zachowaniehttp://youtu.be/KZpHEbe- naturalne, i w biznesie nawet bardzo A. POLSKA DEMOKRACJAJS8k?t=13m00s dobre, które jest podstawą kapitalizmu,Niech Żyje Rewolucja Polska! konkurencji, innowacyjności, efekty-#... wności, ale ta małpia złośliwość jest tragiczna w systemie administracji,183. 12/7/2014 I ponieważ z czasem wybierane są coraz większe miernoty, aż przychodzą ludzieZŁOTA IDEA POLSKIEJ którzy bezpośrednio odpowiedzialni sąDEMOKRACJI i TROCHĘ ŁACINY Światowe Wojny. System partiokratyc- zny musi zatem być zakończony, i takDużo na tej stronie ostatnio się dzieje. też się za rok i stanie, a Ci co w to ciągleOprócz dyskusji filozoficznych, sug- wątpią, robią tak ponieważ czytają toestii nowych kalendarzy, zapewnień, że tu, a nie w wieczornym wydaniu Wi-do 2030 roku pod systemem Polskiej adomości na małpioodbiornikach. Nat-Demokracji każda pracująca rodzina uralnie gdy przyjdzie czas, o rewolucjibędzie miała własny samolot i własny dowiedzą się właśnie tam - ale na terazrodzinny jacht, ciągle elementem jedy- do maja 2015 i tak wiele nie możemynym, który kieruje Polską Demokracją, zrobić, oprócz budowanie ideologii ijest: argumentów jakie będą nam potrzebne by obudzić zahipnotyzowany “iluzją A patrz wpis nr 24. wolności” świat. Na przykład, fani dobrego kina, mogązastąpienie posłów ławnikami, a Rządu pamiętać film “12 hejterów” z 1957 rokupartiokratów, zewnętrznymi adminis- z Henry Fondą, który na przykładzietratorami wybieranymi przez ławników. jednej sali pokazuje jak działa świ-To jest JEDYNY POSTULAT Polskiej at, ale też i całą administracja. FilmDemokracji, który oczywiście efek- polecamy, ale warto zwrócić uwagę, że pada tam jedno bardzo ważne zdanie o demokracji: “We have a responsibility. This is a re- markable thing about democracy… That we are notified by mail to come down to this place and decide on the guilt or innocence of a man we have not www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA known tbefore. We have nothing to gain A reszta zmian, w tym nowy kalendarz, or lose by our verdict. This is one of the pozbycie się innych form nękania jak reasons why we are strong. We should religia czy narkotyczne dla młodych not make it a personal thing.” spadki, pozbycie się małpiego kodu Jeśli ktoś nie czyta łaciny to szkoda, hejterstwa, wzrost świadomości, pro- wina Tuska oczywiście, ale jeśli ktoś duktywności i innowacyjności, i tak, czyta i jest istotą rozumną, to nie ma prywatny samolot oraz prywatny jacht możliwości by w maju 2015 opowied- dla każdej rodziny do roku 2030, przyj- ział się przeciwko Rewolucji Polskiej, dzie później, już po rewolucji. nie tylko z racji interesu własnego i Niech Żyje Wolna Świadomość! własnych dzieci, ale przede wszystkim Niech Żyje Rewolucja Polska! z racji elementarnej logiki argumentu, #... że demokracja zakłada LOSOWOŚĆ i http://youtu.be/RelOJfFIyp8?t=57m46s BRAK INTERESU osób które w imie- (od 57:46 do 58:32) niu społeczeństwa podejmują pewne decyzje. To nie jest skomplikowane, a komentarze na Facebook banalnie proste, i to właśnie jest jedy- nym postulatem Polskiej Demokracji. 184. 12/7/2014 M M R Powiemy krótko... nie ma możliwości by partiokrata był w stanie podjąć de- PARTIOKRACI MAJĄ MAŁEGO. cyzję, która jest w interesie społecznym, Ignorując małpie bijatyki w Polsce bowiem jego interes prywatny wyma- - chociaż Panie JKM jak już Pan ma ga by został on ponownie wybrany, a kogoś lać to przynajmniej solidnie, dziś szczególnie w decyzjach długotermi- popatrzymy na kilka światowych konf- nowych uniemożliwia to neutralności. liktów i ich podstawę ich źródła. Co więcej, partiokrata nigdy nie przyz- 1. ISIS w Iraku (ISIS to także i grecka na się do błedu, bo stado hien to wyko- bogini miłości i zdrowia) rzysta, powodując, ze partiokrata w Dziś podobno najbardziej niebez- ramach własnej samoobrony i egoizmu pieczna organizacja terrorystyczna. staje się kolejną hieną. ISIS nie leje po pyskach w MSZ, tylko Dlatego za rok, Polska jako pierwszy kraj urządza masowe i emitowane przez na świecie pozbędzie się wszystkich par- youtube egzekucje cywilów w celu zas- tiokratów, i świecąc przykładem zmieni traszenia reszty ludności, i choć zawsze konstytucje z obecnej klerykalnej i log- icznie niespójnej (co pokaże sprawa Chazan kontra Gronkiewicz-Waltz), na najnowszą na świecie, która po kolei będą wprowadzały wszystkie kraje świata, od Stanów Zjednoczonych, po Iran. Skończą się religie, małpie konf- likty, i uporczywe trzymanie interesu jednostek nad nieświadomymi i zahip- notyzowanymi masami. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

uważaliśmy, że mass media i masowe 2. Konflikt z Gazem w Izraeluegzekucje to w gruncie rzeczy to samo Raz na jakiś czas Izrael robi nalotypokrętło, to podczas gdy facebook daje na cywilów w Strefie Gazy, a Hamasnapięcie 5 woltów, Polsat 20 woltów, to odwdzięcza im się moździerzami bom-ISIS atakuje spokojnie z napięciem 240 bami. Jest to działanie już regularne iwoltów. raczej bezpieczne, co najwyżej zginie kilkanaście małp, z jedną i drugą stroną walczącą o utrzymanie swojej pozycji: Rząd Izraela w wyborach “demokraty- cznych”, a liderzy Hamasu w bardziej hierarchicznej formie na wzór Fatwy. Z pewnością nie chodzi tu o zmianę ist- niejącego status quo. Religia także nie ma tu znaczenia, i A. POLSKA DEMOKRACJA chodzi tylko o zwyczajne wzajemne nasikanie sobie na terytorium wroga, w celu upewniania się, że nikt lokalnie nie oskarży nas o problemy z prostatą. Ot partiokracja. 3. Pakistan i IndieA wszystko dla Abu Musab al-Zarqaw- Dwóch nędzarzy ale z arsenałem ato-iego, lidera grupy która kontroluje już mowym, co od czasu gdy stało się$2 miliardy aktywów, które pochodzą z publiczne, znacznie ostudziło konflik-porwań, haraczy i napadów, w tym tego ty w Kaszmirze, ograniczając ataki doostatniego na $429 milionów w gotówce wymiany słownej, również w celu po-z siedziby Irackiego Banku Centralnego kazania lokalesom, że się jest mocnymw Mosulu. partiokratom, który broni ludzi i któryIdeologia jest tu czynnikiem istotnym, łatwo władzy nie odda. Interes Indii iale tylko do manipulacji i identyfik- Pakistanu nie mają tu znaczenia, o re-acji wspólnego małpiego mianowni- ligii nie wspominając, bowiem 14%ka, bowiem, najważniejsze jest utrzy- Indian do muzułmanie, którzy zresztąmanie władzy a najlepiej jej wzrost do żyją sobie w Indiach zazwyczaj całkiempoziomu niezależnego Państwa które spokojnie. Ot partiokracja.kontroluje kilka złóż ropy naftowej. Ot 4. Afryka - całościowopartiokracja. Tu zawsze chodzi o jedną czy drugą li- cencję na kopalnie złota lub diamentów, czy jakiegoś pola naftowego. Jak już jed- ni tę licencję dostaną, to drudzy chcą im ją odebrać, i tak w koło Macieju, iwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA choćby organizować tam tysiące małpi- który wczoraj jak zwyczajny gówniarz owyborów z milionem obserwatorów, powiedział, że: “za każde życie naszego to i tak z wolnością nigdy nie będzie to żołnierza, bojówkarze zapłacą dziesiąt- miało nic wspólnego, a plakatowe wy- kami i setkami swoich”. Ot partiokrata. bory odbędą się na tle etnicznym. Ot Naturalnie jemu nie chodzi o ten nęd- partiokracja. zny wschód Ukrainy, który nawet nie 5. Azerbejdżan / Armenia mówi po ukraińsku, tylko o pokaza- Stary już konflikt o nic, którego celem nie siły przed innymi partiokratami, było umożliwienie konsolidacji władzy a ostatecznie przed małpami które je rodziny Aliyevów w Azerbejdżanie, wybierają - bowiem lokalny milioner jednej z pierwszych demokratyc- producent czekolady Petro Poroszenko znych dziedzicznych dyktatur... jeśli właśnie zrozumiał, że bycie partiokratą nie pierwszej (USA się nie liczą, bo to beznadziejna rola, która w takiej między Bushmami był jednak Clin- rozwiniętej Ukrainie zazwyczaj kończy ton), oraz konsolidacji władzy ówcze- się więzieniem albo innym wygnaniem. snego pół-dyktatora Armenii Levona Oczywiście konkluzja Polskiej Ter-Petrosyana. Gdyby nie było tam Demokracji jest prosta. Trzeba w partiokracj, to z pewnością żadnej wo- trybie błyskawicznym pozbyć się jny by tam nie było, zresztą kilkaset lat wszystkich nękaczy partiokratów, panowania Moskwy są tego najlepszym zastępując ich nieskonfliktowanymi dowodem, a wojny zawsze w tym re- ławnikami społecznymi którzy wybrani gionie pojawiały się wraz z partiokracją. będą losowo, bowiem jest to matematy- 6. Ukraina / Rosja cznie pewne, że partiokraci wcześniej Tu faktycznie konflikt jest poważny, czy później, z racji zwyczajnego “kom- bowiem złe rozegranie tej partii szach- pleksu małego”, doprowadzą do Trzeciej ów może doprowadzić do III Wojny Wojny Światowej, tak samo jak to par- Światowej, a wtedy doszczętnej de- tiokrata kanclerz Theobald von Beth- strukcji Polski, coś co może dzisiaj mann-Hollweg doprowadził do tej wydawać się abstrakcyjne dla Polsa- Pierwszej, i arystokrata nierób-pijak towoTVNowskich małpoludów, ale coś Churchill doprowadził do tej Drugiej. co dla świadomościowych liderów świ- Podsumowując, trochę weekendowo, ata jak powiedzmy Putin czy Obama “partiokraci mają małego”, więc w ref- byłoby tylko odwieczną kontynuacją erendum upewnij się, że popierasz ideologii Lebensraum, ideologii starej zmianę systemu na ławników oraz wy- jak big bang czyli 13.8 miliarda lat. Nat- bierany przez nich Rząd Ekspertów. uralnie wariant III Wojny Światowej Niech Żyje Rewolucja Polska. zakłada brak komunikacji lokalnej Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. pomiędzy różnymi partiokratami, a także i konieczność pokazania reakcji, komentarze na Facebook takiej jak na przykład małpie gadanie nowego prezydenta Petro Poroszenki, www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook