Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

relatywnie do tego małych, kilkumiliar- wyborów, jest potem jednak transfe- A. POLSKA DEMOKRACJAdowych strat Orlenu, Lotosu i KGHMu rowany niżej, i poprzez różnego rodza-na różnych wydmuszkach w Kanadzie ju mechanizmy samoobronne owieci Norwegii... transakcji dokonywanych i innych zwierząt, widoczny jest on wna bazie “wystawię opinię za hajs” wiel- redukcjach dysonansu poznawczego,kich zagranicznych banków inwestycy- tak świadomych jak i podświadomychjnych dla których właśnie lody robili - co nota bene jest kolejnym naszymwszyscy powyżej wymienieni dorabia- ideologicznym odkryciem... czyli nający sobie cicho emeryci. przykład: (i) cały świat kryminalny -Ale zostawmy już tematy oczywiste i wina partiokratów którzy tych ludziwróćmy do nowej ideologii, szczegól- sami do tego stanu znieczulenia do-nie, że nas ideologów nie interesuje prowadzili, (ii) dewiacjach seksualnychsamo promowanie hejtu bez pokazania - wina partiokratów dla których każdyrozwiązana problemu, a ta nasza nowa głos jest tak ważny, że warto promowaćideologia klarownie stwierdza, że cały wszystko co głupie byle ten głos dostać,hejt zaczyna się właśnie od wyborów (iii) alkoholizmie i narkomanii - winado których to znowu napędzają nas partiokratów dla których nawet danietelewizyjne spoty o spacerkach i “to etykietek, że “alkohol ogranicza świ-takie proste” wyborów które to manip- adomość i grozi kalectwem lub doży-ulują, kłamią, robią sieczkę ludziom, wociem” to krok za daleko, bowiemi to we własnej psychopatii czynienia najlepiej potem jest rzucić masom nadobra, bowiem wszystkie partie polity- pożarcie kompletnie nieświadomychczne, niczym religie, są przekonane, że idiotów którym urwał się film i którzywolno im robić każde zło, łącznie nawet owszem zrobili głupotę... ale komplet-z fałszerstwem, byleby tylko tamci nie nie jej nieświadomi, oraz (iv) autyzmu,doszli do władzy, bo “tamci są jeszcze alergii, rozwodów, głupoty i innychgorsi od nas”, zresztą jest to punkt wid- chorób cywilizacyjnych - także winyzenia świetnie znany także rewolucjoni- partiokratów i innych religijnych nęk-stom, ale także i punkt widzenia który aczy przed którymi każdy organizmto w partiokratycznym systemie wiary, broni się jak tylko może, jeśli więc w sk-zawsze skończy się kompletną destrukc- rajnym przypadkach jest to kompletnają społeczną i Wojną Światową, czy tam utrata świadomości, to widocznie takjakąś inną ebolą, za którą winą potem musi być.obarczy się tych co rządzą albo innego Tak więc panie Niesiołowski, podsu-Snowballa w celu przejęcia władzy... mowując, to właśnie Pan i inni partio-bowiem w systemie partiokracji, dla kraci jesteście źródłem bazowym tegokażdej opozycji zawsze królować będzie hejtu i całego zła na ziemi, tak więc nareguła... że czym gorzej tym lepiej. Tak dziś proszę się cieszyć, że ta nagonkawłaśnie działa idea partiokracji, naczel- mediów na Was jest taka delikatna i taknej religii wszystkich hejterów i źródła bardzo cywilizowana, bowiem jeszc-całego zła. ze nie tak dawno temu dostalibyścieIdąc jednak ideologicznie jeszcze dalej, wszyscy za wasze nękanie, które notaten hejt który zaczyna się właśnie od bene jest już artykułem kryminalnym (art.190a) albo gilotynę, albo kulkę wwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

łeb, podczas gdy my dzisiaj możemy 394. 28/11/2014 XC was zabijać tylko naszą świadomością... coś co ciekawe... jest dla Was dużo Spotkanie na szczycie (aktorstwa)... bardziej bolesne niż sama kulka w łeb,A. POLSKA DEMOKRACJA bowiem nie ma na świecie większe- Zawsze gdy wrzucimy coś nawet blisko go bólu, niż poczucie świadomości, że tematu religii to dostajemy kilka wiado- będąc partiokratą jest się zwyczajną mości z litanią religijnych bredni, że “Je- ewolucyjną małpą, pasożytem społec- zus był wspaniały”, że to “jedyna słusz- znym, który to po rewolucji dołączy do na droga”, że “albo Jezus albo pustynia” śmietnika historii obok małp, ludożer- i inne podobne fanatyczne głupoty. Oto ców, analfabetów, a także i ludobójców, np wiadomość otrzymana dzisiaj od monarchii, rasistów, i tylko częściowo jakiejś kobiety z kilobajtami spamu, nazistów oraz SBeków... których to his- co jest ciekawe, bowiem zdecydowana toria może ocenić jako zło konieczne... większość wiadomości od popaprańców podczas gdy Was partiokratów, szcze- otrzymujemy od facetów... a raczej nas- gólnie w obliczu istnienia nowej ide- tolatków... a tu wiadomość od kobiety. ologii losowania ławników, historia, w Oczywiście nie czytajcie wszystkiego, tym wasze własne dzieci żony i kochan- ale zauważcie, że ktoś poświęcił dużo ki, oceni jako źródło bazowe całego zła. czasu by te teatralne brednie wcześniej I na koniec wiedzcie wszyscy partiokra- napisać... i wiele osób to potem kupu- ci.. i to dosłownie wszyscy... że choć my je i wysyła dalej... i z pewnością jest to dzisiaj traktujemy Was bardzo łagodnie, zdecydowanie większa ilość ludzi niż ta uświadamiając Was samymi literka- która działa z nami w obronie wolności, mi, to bez wątpienia trend nagonki na logiki i elementarnych praw człowieka, Was jest już bardzo widoczny, i nasze w tym możliwości do życia w wolnym cotygodniowe 60tys odsłon wolno ro- od nękania ciemnotą kraju, ciemnotą bią swoje, tak więc nie miejcie wątpli- która to jak wirus umysłu zagraża nam wości wszyscy partiokraci, że wcześniej a przede wszystkim naszym dzieciom, i czy później, w ramach ciągłej redukcji wielką odwagę mieli różni ludzie w prz- dysonansu poznawczego a nawet i sa- eszłości którzy podobne przypadki wi- moobronnej walki o wolność... ludzie rusów leczyli antybiotykami jak Obozy się za Was wezmą rewolucyjnie, i wtedy Koncentracji, jak Syberia, itp, bowiem to dopiero wszyscy politycy, bez wyjąt- faktycznie wirusy religijne uleczalne ku, wylądują w śmietniku... i jak poka- są praktycznie przez zamordowie... i zuje to poniższy film... niekoniecznie tylko tym historii o którym pisaliśmy powyżej. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / watch?v=iz-WSodb2v8 Niech Żyje Rewolucja Polska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

to tresurę czasem skrajną. Jak inaczej iwo, nie ma wśród tych ludzi ani jednej A. POLSKA DEMOKRACJAmożna bowiem uratować ludzi wolnych osoby z PSL - mafię która jako jedynaod istnienia tych fanatyków? “partia” jest tak egoistyczna, że głosujeI tu nota bene bardzo podobnym tylko na siebie samych i tylko wtedyprzykładem jest kod homoseksualizmu, gdy ma to sens, co klarownie pokazujektóry to jest niczym innym jak zastąpi- ich wynik wyborów zarówno w wybor-enie jednych fanatyków drugimi jeszcze ach do euromiliionerów jak i do loka-większymi fanatykami, i to fanatykami lnychnękaczy.którzy połączyli kod umysłu z reakcjąfizyczną jaką jest szczytowanie, bo tak A patrz wpis nr 386.jak pisaliśmy wiele razy, jeśli jakiś robotnauczy się szczytować myśląc o fac- Wielu z Was oczywiście dzisiaj tegoetach, to z punktu widzenia fizyki sami jeszcze nie dostrzega, ale ten wpis onie mamy pojęcia jak takiej osobie moż- politykierstwie jako religii fanatycznejna potem ten kod odkodować, bowiem jest rewolucyjny... bowiem klarownienie wyobrażamy sobie jak można nam dowodzi, że polityka, jak i religia, toodkodować nasz heteroseksualizm zło i głupota z którym trzeba walczyć,promując np pedofilię, albo animofilię, i to walczyć wszystkimi możliwymiczy inne dewiacje w multiseksulaności drogami. Mało tego, tak jak religia jestjaką oferuje możliwość zakodowania już tematem raczej powszechnie zrozu-mężczyzny. Podkreślamy bowiem raz mianym jako zło, to politykierstwo jestjeszcze, dla wszystkich zakodowanych ciągle praktykowane masowo... w tymtv idiotów, że mężczyzna nie rodzi się przez bożków jak Obama, Tusk, Pu-ani homoseksualny ani heteroseksu- tin, Kopacz, Kaczyński, Palikot, Mill-alny... a kod seksualności jest nabyty er, Piechociński, Cameron, Merkel... ipotem... i jest to kod tak mocny, że tysiące innych ludzi którzy nękają i dz-odkodować go praktycznie się nie da, ielą świat, doprowadzając go do wojen ibowiem tak jak religia jest tylko ko- konfliktów... wszystko w imię hejtu.dem umysłu, bo seksualność ma realne Niech Żyje Rewolucja Polska.połączenie z orgazmem fizycznym... cośo czym wiele razy pisaliśmy i będziemy 395. 29/11/2014 XHpisali aż ludzie tego lepiej nie zrozumie-ją, a zrozumieją. Z OSTATNIEJ CHWILI: Jezus byłaPowracając jednak do problemów zde- kobietą... i piszemy to 100% serio. Sącydowanie łatwiejszych do rozwiąza- klarowne dowody, oraz co ciekawsze,nia, do religii... to w komentarzach kompletny brak jakichkolwiekna naszej stronie znajdziecie dużo dowodów, że Jezus nie była kobietą.postów jakie regularnie otrzymuje-myod różnych religijnych fanatyków.Nota bene pamiętajmy teżm że w Polsce Można zatem powiedzieć, że tak jakjest około 1,250,000 ludzi kompletnie Budda był pierwszym projektantemchorych umysłowo na “politykę”, i o dz- mody (vide czapka), tak Jezus byławww.facebook.com/PolskaDemoKracja

396. 30/11/2014 C PENDERECKI W TEATRZE WIEL- KIM Dziś w Warszawie wydarzenie kultur- alne miesiąca - koncert Pendereckiego (i innych) pod dyrekcją Pendereckiego (i innych). Teraz tak... nie bardzo ch- cemy się rozpisywać o samej muzyce, ponieważ się na niej szczególnie nie znamy, chociaż według nas Polymor- phia była wykonana bez zarzutu, jak na youtubie, tak jak i odpowiedź do niej (Responses) Greenwooda. h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / watch?v=3Hi_9Sv4jSwA. POLSKA DEMOKRACJA pierwszą transwestytką (vide broda). Podobnie było z Muzyką Żałobną Lu- Naturalnie relatywna świadomość ludzi tosławskiego, do której znów to Re- tamtych czasów była dużo mniejsza niż sponses Dessnera podobały nam się ludzi dzisiaj, tak więc nikt by sobie nie najbardziej. mógł nawet takiego teatru wyobrazić, i h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / wymagało to prawdziwego geniuszu... watch?v=9oqezWeFkms w tamtych czasach... by taki show odst- awić. Swoją drogą sama idea publicznej mu- Nota bene historia zna wiele takich zomiki bardzo nam się podoba... w sytuacji, a przypuszczalnie jeszcze końcu nie ma rewolucji bez kontrrewo- większej ilość nie zna. Na przykład lucji, problem z którym to ciągle sami w medycynie pierwszą osobą która się zmagamy. Świat bowiem klarownie wykonała skuteczne cięcie cesarskie był idzie ku przepaści, ale większość zahip- James Stuart Barry, a de facto Margaret notyzowanych małp ma to kompletnie Ann Bulkley. Takie kiedyś były czasy, w pompie, niczym orkiestra Titanica, i ale w roku 2014 świadomości nie da się dotyczy to tak samo szarych mas jak i już siłą powstrzymać. tzw “elit”, “elyt” które to w zdecydowa- nej większości powinny być oddane komentarze na Facebook kuracji kodu w obozach koncentrac- ji lub sanatoriach na Syberii. Zresztą historia oceni to co się tutaj dzieje na naszym skromnym profilu na FB, jak i naszą nadchodzącą Listę Nierewo- lucjonistów, i wtedy dopiero nagle się okaże, że całe zło jakie dokonuje się w dobrym celu jest inwestycją konieczną, coś co przynajmniej oczyści z zarzutów www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wiele wielkich osób dzięki którym dzi-siaj nawet mamy szansę naszą rewolucjęrealizować. Powiedzmy sobie bowiemszczerze, że bez Hitlera i Stalina do dzi-siaj większość z nas byłaby niewolnika-mi i analfabetami, i zamiast o muzycePendereckiego moglibyśmy co najwyżejpodebatować sobie o modnym kolorzefutra na najbliższą zimę.Powracając jednak do muzyki. Jak za- z wyprzedzeniem pokolenia, a może A. POLSKA DEMOKRACJAwsze nasze wielkie słowa uznania dla nawet i dwóch, i sława PendereckiegoPana Pendereckiego - za żonę oczywiś- dopiero się zaczyna, co nas bardzocie, bowiem to ona jako absolwentka cieszy, bowiem każdy Polak który zmie-fizyki niewątpliwie wyhodowała w Pen- nia świat jest Polsce dzisiaj bardzo po-dereckim ten geniusz rewolucjonisty, trzebny.szczególnie, ze sam Penderecki jest Teraz przeskoczymy do części drugiejjak na nas zdecydowanie zbyt lewacki. koncertu, III-ciej Symfonii GóreckiegoPrawda jest bowiem taka, że jako zero- pod dyrekcją Pendereckiego i z głosemjedynkowi świadomościowcy uważamy, Beth Gibbons z Portishead. Ogólnieże jedyna sztuka jaką powinien za- chyba wszystko poszło ok, chociażjmować się mężczyzna to rewolucja, na- nasze oczekiwania były zdecydowan-jlepiej ta w naukach ścisłych, oraz zara- ie większe, wręcz nierealnie większe.bianie kasy. Reszta zaś “artystów”, która Pomijając bowiem nagłośnienie głośni-to swoim lewackim skowytem stara kowe - które dla rewolucyjnych para-się zrekompensować swojego małego noików to zdecydowanie za mało jakpenisa nigdy nam szczególnie nie im- na koncercie, to załamująca okazała sięponowała, no chyba, że robi to oczy- też być próba Beth śpiewania w językuwiście dla kasy - praca nigdy nie hańbi, polskim, co choć samo w sobie jestnawet jeśli jest to masowe śpiewanie do godne uznania, to nie powinno brzmiećkotleta, ale przynajmniej nazywajmy jak skowyt Kalego w regionalnej sz-to wtedy sztuką biznesu, a nie kultury. kole muzycznej, ale jak melodia godnaTak tak kochani... to jest recenzja kul- wykonania w Teatrze Wielkim, bądźturalna pisana przez rewolucjonistów co bądź pierwszej scenie RP. Podsu-do Was, i do Waszych dzieci, a nie przez mowując, Krzysztof Penderecki - choćjakieś tam “liżmy sobie wszyscy wza- sam jest ciągle wschodzącą światowąjemnie nasze jajeczka” nękające i jakjuż wcześniej określiliśmy bezużytec-zne elity, które to tylko hamują postępludzkości. Naturalnie nasze opinie natemat męskości Pendereckiego niezmieniają naszej konkluzji finalnej, ata jest, że Penderecki będąc produk-tem swojej wspaniałej żony jest artystąponadczasowym, artystą który działawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

ikoną polskiej muzyki, i ikoną którą Penderecki adekwatnie sprowadził dziś będziemy promować tak teraz jak i w do poziomu PSL wie, że nadchodzi re- przyszłości, czyniąc z Pendereckiego wolucja świadomości, i nikt, absolutnie następcę Gustava Mahlera (nota bene nikt nie stanie jej na drodze. Małpy Elżbieta Penderecka od Alma Mahler odchodzą do lamusa. Nadchodzi czas się tak wiele nie różni) - to dzisiaj kom- ubermenschy, czyli nowych ludzi. pletnie zprowincjonizował on naszą Niech Żyje Rewolucja Polska. kulturę, wpuszczając do niej kogoś, kto Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. choć może i ma rozpoznawalna iluzję i markę, to nie może poprawnie wydu- 397. 1/12/2014 IM kać nawet jednego zdania po polsku, co właśnie w muzyce jest najważniejsze, i POLSKA DEMOKARACJA WYGRY- ok, akurat dziś liryka wyjątkowo nie WA KOLEJNE WYBORY (≈ 60%) miała większego znaczenia, bowiemA. POLSKA DEMOKRACJA słowa Góreckiego w jego III Symfonii W skali kraju wstępnie dostaliśmy około to jakiś religijny miszmasz podobno 60% poparcia, od 58% w Warszawie po marketingowo skopiowany ze ścian 70% w Katowicach. Jak tylko dostanie- zakopiańskiego więzienia Gestapo, my dokładne wyniki to się z Wami nimi który faktycznie z racji na swój religijny podzielimy, szczególnie, że są to wyniki charakter nie powinien nawet mieć mie- wyborów historycznych... bo ostatnich jsca w Teatrze Wielkim, szczególnie w opartych na masowym nękaniu. Oczy- okresie trwania rewolucji świadomości, wiście nikt Wam tego to się dzieje w podczas to której musimy wyedukować TV otwarcie nie powie, bowiem ciągle całą młodzież tak by dobrze zrozumiała na siłę utrzymywany jest mit zombies co to jest kod i co to jest religia tak by o “demokracji”, pojedyńczego słowa w przyszłości była już uodporniona na które zostało skradzione naszej ide- nękanie kodem głupoty i zła, to jednak ologii i słowa pod którym podszywa się dzisiaj na sali było nadal wiele dzieci, obecny system całej partiokracji, tak w dzieci które ciągle są nieuświadomione, Polsce jak i w dużej części świata, cho- że religia i polityka to zło naczelne, zło roby oprogramowania mózgu która to z którym należy walczyć na wszystkie coraz bardziej przypomina najbardziej sposoby, i zło które to niegodne jest czarne okresy komunizmu, kiedy to człowieka v.2014, który to zasługuje Polska była wielką potęgą gospodarczą, na wolność od wrogiego egoistycznego bowiem byliśmy światowym liderem w nękania. eksporcie ziemniaków. Zresztą najlepiej To tyle tej recenzji kulturalnej, i choć o tej chorobie dowodzi nowy 25 letni nie udało nam się dzisiaj upolować prezydent miasta Starachowice, ideal- Pani Elżbiety Pendereckiej, to jedno nie dokumentując tragedię i ciemnotę jest pewne... w czasie przerwy nasz # na z jaką przyszło dzisiaj Polakom żyć, i rękawie zrobił dziś w Teatrze Wielkim nasze słowa szczególnego współczu- prawdziwą furorę ciekawskich małpek, cia z okazji “dnia nękacza” kierujemy dla których wszystko co jest niezrozu- właśnie do ponad 70,000 mieszkańców miane jest ciekawe, i bardzo dobrze, gminy Starachowice, dla których po niech cała warszawska ‘elyta’, którą to www.facebook.com/PolskaDemoKracja

erze partyjnych nękaczy przyszła era (2m48s), a w drugiej kolejności (2m56s- A. POLSKA DEMOKRACJAbezpartyjnego nękacza, który to para- 3m05s) jąkając się i gubiąc w słowachdoksalnie jest jeszcze większym złem i myśląc o nas, podczas gdy jej mózgzagrożeniem niż Ci wcześniejsi partyjni uświadamiał się z wpadką jaką właśnienękacze. Po rewolucji nie będzie takich zaliczyła premiera... coś co świetnieludzi, chyba, że zadecyduje o tym sam dowodzi, że premiera o naszej rewo-nowy premier, który to jednoosobowo lucji świadomości doskonale już wie -będzie trzymał cały kraj pod nadzorem, zresztą jak i znany nam osobiście Don-jak w nowoczesnej świetnej korporac- ald szczurek Tusk który to przed namiji, i wszystko pod bacznym okiem wy- uciekł właśnie do Brukseli, bo nikt nielosowanych do tej funkcji ławników w chce z nami walczyć - nikt, a jeśli pre-radzie nadzorczej Sejm, która to zastąpi miera o nas już wie, to także i nas pop-wszystkich partiokratów wybieranych iera, bowiem na całym świecie nikt siędziś na bazie nękających ludzi plakatów, też nie odważy obiektywnie zaprzeczyćhaseł i kłamstw... czyli bezczelnego i stwierdzenia, że “Polska Demokracjakryminalnego harassmentu. Nadchodzi jest ideologią zdecydowanie lepszą odRewolucja. religii partiokracji”. Zresztą jest już zbyt dużo zero-jedynkowych dowodów byOczywiście wiele osób nadal uważa, że temu zaprzeczyć, od teorii o asymetriito co piszemy to kompletna fikcja i fa- informacji:naberie - no cóż, świat na lepsze zmie-niali zawsze ekscentrycy i nasz prezy- B patrz wpis nr 23.dent rewolucji Evo Hashtagger jest tegonajlepszym przykładem, jak i fakt, że po koncepcję która klarownie identyfi-nasza ideologia wolno i powoli docho- kuje polityków jako nowoczesnych nęk-dzi już do świadomości ludzi, tu z face- aczy religijnych, nawet obliczając ilośćbooka idąc na cały świat... dokumentnie fanatyków na każdą partię:zmieniając też zasady funk-cjonowaniaświata, pokazując, że nie ma limitu B patrz wpis nr 24.których nie może dziś osiągnąć jednos-tka. Ważne jest też uważne patrzenie dowody, które zerojedynkowo rewo-na szczegóły, w tym na gratulację jakie lucjonizują świat, nie humanistycznymwczoraj otrzymała Polska Demokracja nękaniem “profesorskich elit” w małpi-od premiery Kopacz za naszą wygraną. oodbiornikach, elyt które jak już wielePosłuchajcie sami dzięki TvTrwam! ##... razy podkreślaliśmy są dzisiaj hamu-http://youtu.be/ybOo_wuqn- lcem rozwoju i ewolucji świata, i elythc?t=2m44s które w pierwszej kolejności należy... szczególnie zwrócicie uwagę na reak- świadomościowo unicestwić, szcze-cję premiery po tym jak się zorientow- gólnie że nie możemy dziś specjalnieała jaką wielką gafę słowną właśnie wysłać ich do obozów koncentracji czypopełniła mówiąc “Polska Demokracja” sanatoriów na Syberii... kuracji uświ-wygrała wybory (2m47s), w pierwszejkolejności instynktownie się popra-wiając na samo słowo “demokracja”www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA adamiania która to by się dzisiejszym nich jakimkolwiek przykładem i auto- nieświadomym elitom bardzo przydała, rytetem... i 73% poparcia (42,369 głosy) i to zarówno tym profesorkom human- jakie Polska Demokracja otrzymała w istom, jak i wszystkim nękaczom tak tym mieście to klarownie potwierdza, politycznym jak i religijnym. i znacznie przewyższa 9,561 oraz 6,793 Tak więc ideologia Polskiej Demokrac- owieczek które to zagłosowały odpow- ji, która to obiektywnie patrząc jest iednio na jedną czy drugą kandydującą gigantyczną rewolucją świadomości małpę. powoli staje się faktem, i choć ludzie Tak więc podsumowując... gratulu- nie mogą ścierpieć szczególnie idei czc- jemy Polskiej Demokracji kolejnych zenia naszego nowego mesjaszssimusa wyborów, szczególnie, że było to os- ludzkości Evo Hashtaggera, który to tatnie takie publiczne średniowieczne tę ideologię z taką intensywnością od święto tresowania małp i owieczek. początku forsuje, to niestety z każdym Od przyszłego roku będzie rewolucja, i dniem będą musieli się do tej myśli będzie Evo Hashtagger wraz z nowym ciągłego powstawania ubermenschy systemem zarządzania nie tylko Polską, przyzwyczajać, uświadamiając sobie, ale i całym światem. że albo oni dziś dołączą do mesjaszs- Na koniec, zostawiając temat małp, ow- simusa Evo tworząc wraz z nim nową ieczek i małpiowyborów, i wracając na erę ubermenschy, albo pozostaną do ziemię do tematów ważnych... wielkie końca życia zaszczutymi przez małpy podziękowania dla policjanta Michała i ludzi owcami i małpami... i owszem Godynia z Krzeszowic za ocalenie dwu- jest to sytuacja absolutnie skrajna... ale latka który to o 3 rano wyszedł z domu stety dla wszystkich sytuacja prawdzi- od babci i zasnął na mrozie. Podobno wa, stety, bowiem po rewolucji cyrków temperatura ciała spadła małemu Ada- jak na przykład wybory 25 latków na siowi do 12 stopni, co samo w sobie jest prezydentów 70,000 miast jak Staracho- bardzo ciekawym wydarzeniem i do- wice (czy Ciechanek et al) nigdy już nie brym prorokiem na przyszłość. Tak więc będzie... no chyba, że premier osobiście w imieniu młodego Polaka dziękujemy zadecyduje, biorąc za to odpowiedzial- Panu policjantowi za trzeźwość umysłu ność, że ten geniusz 25 latek będzie na- i szybką reakcję, i przy okazji przypom- jlepiej zarządzał dywizją Starachowice, inamy wszystkim, że to właśnie z myślą co nie jest logicznie niemożliwe, jeśli o małym Adasiu my świadomościowcy realne dowody tego będą dowodziły, robimy całą tę konieczną dla świata re- chociaż niestety dziś na bazie dowodów wolucję, tak by gdy urośnie Adam mógł w to wątpimy, bo nikt kto wyrósł na cieszyć się wolnością i sprawiedliwością, lizaniu igieł Róży Thun, i nikt kto jest nie będąc okresowo tresowaną wybora- secondhanderem na garnuszku mamu- mi owcą, ale wolnym człowiekiem, a si, i nikt kto jest absolwentem trzech przynajmniej jego preludium, bowiem fakultetów nauk humanistycznych z pełna wolność i pierwsi ludzie przyjdą których to dobrze nie rozumie ani jed- na świat dopiero około roku 2100, czyli nego, nikt taki nie ma logicznego pra- jak już uporamy się z wszystkimi prob- wa nie tylko zarządzać dywizją 70,000 lemami które to musimy rewolucyjnie owieczek, ale co najważniejsze być dla www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rozwiązać. Tak dokładnie oznacza to, że którzy zastąpią posłów, którym to sięmy wszyscy, wraz z naszym kochanym zrekompensuje finansowo ich czas iEvo Hashtaggerem, choć jesteśmy już nieszczęście by na podstawie rzetelnychcałą epokę ponad małpami i owcami, to informacji wybrały prawdziwych przy-jesteśmy także ciągle jeszcze tylko pod- wódców... a nie jakieś plakatowe cele-ludziami - tymczasowym pokoleniem bryckie iluzje małp. Koniec tego te-rewolucyjnym. atrzyku. Koniec tego nękania.Niech Żyje Rewolucja Polska. Niech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.398. 1/12/2014 I 399. 2/12/2014 RZ OSTATNIEJ CHWILI...już oficjalne... WIADOMOŚĆ DO TVNpoparło nas 60% Polaków!http://youtu.be/e6H2C72X- http://www.tvn24.pl/prezydenci-na- A. POLSKA DEMOKRACJAtI8?list=UU4_3FD6rKp1gUQDLyg1K- jwiekszych-miast-to-politycy-bezparty-Kig jni,494466,s.htmlJest więc kolejne K-O w wykonaniuświadomościowców. Cieszymy się, że aż Wiele waszych artykułów, w tym tentulu z Was nie daje się zastraszyć jakie- komentujemy dzisiaj tak:jś kompletnie ewolucyjnie nielogicznejidei wyboru mniejszego zła, i zostaje “Dlaczego wszyscy tak strasznie kłamie-w domu zamiast beczeć na jedną czy cie?drugą plakatową małpę. Jest nadzieja,szczególnie, że z naszych obliczeń to nie Biedroń dostał 20%. Ta druga małpa38.73% ludzi jest fanatyczna, ale tylko 15%. 65% ludzi ma i jednego i drugiego4%,chociaż nawet i tych uda się po re- w dupie... więc proszę nie pisać takichwolucji wyleczyć ze swojego religijnego bredni zarówno w przypadku Słupskafanatyzmu. jak i innych miast, w tym Starachowic, gdzie jakiś gówniarz z poparciem 16%I pamiętajcie... były to już ostatnie został prezydentem.małpiowybory do administracji! Odprzyszłego roku, dzięki wielu ludziom Nadchodzi rewolucja i to wszystkoktórzy nas teraz czytają i którzy niewąt- naprawimy.pliwie nie będą chcieli się znaleźć nanaszej nadchodzącej LIŚCIE NIERE- www.fb.com/PolskaDemokracja”WOLUCJONISTÓW, do wyborówmałp będą losowani ludzie, ławnicy www.facebook.com/PolskaDemoKracja

400. 1/12/2014 M Wiadomość do Partiokratów Tak by było jasne, dla dzieci uczących się historii w roku 2100 (czyli nowym roku 0), z jak wielkim bólem przychodziło nam rewolucjonistom uświadamianie małp. Poniżej zdjęcia komentarzy jakimi dzisiaj bombardowaliśmy posty różnych partio- kratycznych nękaczy i innych fanatyków, którzy to w swoim fanatyzmie ogłaszali swoje wielkie zwycięstwa - chociaż to my klarwonie te wybory wygraliśmy z wynikiem ≈ 60%, w których to uświadamiamy partiokratom jak wielką krzywdę robią ludziom ich ciągłym nękaniem, i robimy to by w przyszłości nie mogli powiedzieć, że “nikt nam nie powiedział”. Nota bene te posty, zarówno i jednych jak i drugich są wręcz śmieszne, z których wójek Goebbels by się uśmiał, podczas gdy tato Stalin by nawet nie zaśmie- cał sobie nimi głowy, bo przecież tato Stalin dawno temu kazałby i jednych i drugich zamknąć w schronisku dla zwierząt na Syberii, świadom, że świadomość tych ludzi nie byłaby godna nawet obozu pracy - stwierdzenie które może obudzi te partiokratyczne małpy, które jeśli chcą by historia oceniła je neutralnie, to przystąpią teraz do rewolucji.A. POLSKA DEMOKRACJA Tak kochane dzieciaki walczył o waszą wolność nasz wspaniały prezydent rewolucji Evo Hashtagger. ##. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA(CD 399) Jednak o dziwo nasze ko- A NIE 30 MILIONOM DO KTÓRYCHmentarze nie są publikowane na waszej NIE MA DZIŚ DOSTĘPU Z RACJIstronie. Jest to nasze pierwsze doświad- ASYMETRII INFORMACJI, DLACZE-czenie z cenzurą na portalu tvn24.pl. GO W WOLNEJ POLSCE TVN LI- CENCJI NIE BĘDZIE MIAŁO... I 10ZROBIMY WIĘC TVN oraz TVN24. MINUT ZAJMIE NAM WYŁĄCZE-pl TAK. NIE WAM SYGNAŁU... JEŚLI BĘDZIEJEŚLI NADAL BĘDZIECIE TRZEBA NAWET WOJSKIEM... ICENZUROWAĆ POSTY NASZYCH JEŚLI MYŚLICIE, ŻE KTOŚ PRZYŚLEREWOLUCJONISTÓW, TO EVO MYŚLIWCE Z IZRAELA TO SIĘ GRU-HASHTAGGER GWARANTUJE BO MYLICIE.WAM, ŻE PO REWOLUCJI W CIĄGU TO, ŻE TVN NASTĘPNEGO DNIA10 MINUT STRACICIE LICENCJE TV RANO OGŁOSI BANKRUCTWOI PRAWO NADAWANIA. BĘDZIE OCZYWISTE, ALE JAKO ŚWIADOMOŚCIOWCY PÓJDZIEMY10 MINUT BĘDZIE POTRZEBOWAŁ ZNACZNIE DALEJ. EVO HASHTAG-EVO HASHTAGGER BY LOGICZNIE GER OBIECUJE WAM, ŻE DORWIEWYTŁUMACZYĆ POLAKOM, SIĘ DO WSZYSTKICH WASZYCHLOSOWO WYBRANYM ŁAWNIKOM www.facebook.com/PolskaDemoKracja

401. 2/12/2014 P Lista Rewolucjonistów - ubermnensch cum laude Tak by dawać ludziom, firmom i organizacjom swoiste ultimatum stworzymy też i Listę Rewolucjonistów. Gdy każdy dostanie więc swoje powołanie do rewolucji, będzie musiał podjąć decyzję na której liście będzie zapisany. To znacznie ułatwi nam świadomościowcom zadanie by podejmować decyzje zero-jedynkowo. Czy to zadziała? Wszystkie małpy zawsze lubiły medale, i choć czasy się zmieniły, to filozofia wyróżnień nie, szczególnie, że promocja z małpy na człowieka świ- adomego to zaszczyt jakiego nigdy w dziejach historii nikt jeszcze nie doświadczył, wydarzenie wręcz o wadze nadreligijnej, chociaż z pewnością żaden człowiek niko- go nie będzie musiał po promocji czcić... wręcz przeciwnie - będzie czcił siebie... ale małpy już tak.... będą czciły nawet naszego kochanego Evo Hashtaggera do czasu swojej pełnej konwersji na świadomych własnej wolności ubermenschy. Tak działa logika.A. POLSKA DEMOKRACJA Podsumowując: gdy rewolucja stanie się faktem, a stanie się faktem, to ubermen- sche na tej liście, oraz ich potomkowie i całe kolejne pokolenia, będą nie tylko wolne od nękania, ale także w sposób szczególny pamiętane, zastępując wszystkich humanistycznych partiokratycznych nękaczy i świętych religijnych harasserów, czy to w nazwach ulic i miast, czy to w pomnikach, e-pomnikach i h-pomnikach, a także w książkach od historii, itp. Każde społeczeństwo musi mieć swoje przykłady wojowników, a z racji, że świat ciągle idzie do przodu to te przykłady też muszą się z czasem zmieniać, i jest to naturalne i logiczne jak 2+2=4. Trudno byśmy wszyscy ciągle modlili się do małp, węży czy innych partiokratyczno religijnych planktonów. Ewolucja trwa i nikt jej już nie zatrzyma. 1. ### ########## 2. ###### ######### 3. ######### ######### 4. ###### ########## ... N. .... RACHUNKÓW OFFSHOROWYCH, CIE MIELI WSZYSTKIE PIENIĄDZE CHOĆBY MIAŁ ZA WAMI WYSŁAĆ ŚWIATA, TO I TAK NIGDY ICH NIE OGON 24 GODZINY NA DOBĘ, BY WYDACIE. PRZESTUDIOWAĆ KAŻDY WASZ MAŁO TEGO TA ANALIZA WASZE- OBIAD, KAŻDĄ NOC W HOTELU, GO CZASU BĘDZIE DOKONANA WSZYSTKIE WASZE ZAKUPY, CAŁE TEŻ WSTECZ... A JESTEŚMY PRZE- WASZE 24 GODZINY NA DOBĘ... BO KONANI, ŻE WIELE RAZY WAS JEŚLI ZABIERZEMY WAM WASZE 24 WIDZIANO W JAKIŚ BUTIKACH GODZINY... TO NAWET GDYBYŚ- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

402. 2/12/2014 IMLista Nierewolucjonistów - Damnatio MemoriaeTak by przyszła hisoria wiedziała kto ma być objęty ustawą “Damnatio Memoriae”- największe przekleństwo jakie będzie można rzucić na jakąkolwiek małpę promu-jącą dzisiejszy reżim w który to z demokracją nie ma nic wspólnego. Gdzie jest dziśdemokracja w Słupsku, Starachowicach czy Warszawie... odpowiednio poparcie napoziomie 20%, 16% i 25% dla osoby która niby wygrywa. To nie jest demokracja...to jest partiokracja i to się zmieni.http://pl.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriaeLista Nierewolucjonistów będzie dotyczyła osób publicznych... i jeśli trzeba wymien- A. POLSKA DEMOKRACJAimy w niej wszystkich... absolutnie wszystkich... tak polityków, jak dziennikarzy,muzyków, aktorów, pisarzy, alfonsów, agentów, biznesmenów, cinkciarzy, sportow-ców, każdego kogo będziemy chcieli... zarówno osoby nam znane jak i nieznane.Rewolucja bowiem i tak się stanie... tego wymaga ewolucja świadomości... i jeślinawet nie przeprowadzimy jej my tu, w “Bitwie na Facebooku” która to zastąpiła“Bitwę pod Oborą”, to w najgorszym wypadku ktoś kiedyś, i to pewnie już wkrótce,będzie musiał wrócić do technik rewolucjonistów v.1917 oraz v.1789 i zwyczajnieniczym Al Baghdaddi, w imię sztuki, dokonać czynów o których dzisiaj nie możnanawet pisać, i coś co jak widać po Ukrainie nie jest takie niemożliwe ##. Być możetylko pozbywając się “elyt” będzie można przeprowadzić rewolucję... time will tell...ale nie ma mięśni bez chodzenia na siłownię. Ukraina jest tego przykładem. A patrz wpis nr 393.Listę Nierewolucjonistów zaczynamy od przyszłego tygodnia... na razie będzie pus-to... ale kilka osób jest już bardzo bardzo blisko... chociaż powinni się oni terazzadowolić, że nie mieli wyboru wyboru jak poprzeć rewolucję.... bowiem nie ma nicgorszego niż Damnatio Memoriae.1. ###### ####### (Jan Pal)2. ##### ####### (Pio Gli)3. .........N. ...I tak na koniec... pamiętajmy, że Evo Hashtagger to instytucja, więc i nie ma sumie-nia. Zahastaguje wszystkich którzy nie poprą w najbliższych tygodniach rewolucji.Tego właśnie oczekuje historia.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

CZY HOTELACH. 404. 2/12/2014 M Mamy nadzieję, że wyrażamy się jas- no... i proszę pamiętać... że to jest re- DO KTÓREJ LISTY DOPISUJEMY wolucja a nie zabawa... i choć dzisiaj “EKSPERTA” GLIŃSKIEGO? nie stosujemy technik Mao, z wiel-A. POLSKA DEMOKRACJA kim ubolewaniem bo zdecydowanie http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prof-pi- wolelibyśmy wszystkie elity nauczyć otr-glinski-ludzie-w-polsce-sa-tresowan- logiki karabinem, to jako świado- i/0se2x mościowcy będziemy stosowali meto- dy adekwatne do XXI wieku... zresztą GLIŃSKI ... by zostać rewolucjonistą dokładnie tak samo jak robicie dziś nie wystarczy nas czytać i naśladować wy... ale jeśli chcecie iść z ideologią nasze słownictwo... jak np dzisiaj kon- na wojnę - to zapraszamy - bowiem cepcji “tresury całego Narodu”, coś o nie macie żadnych szans, ŻADNYCH czym piszemy już od kilku dni, a Ty od SZANS, by wygrać, ze świadomością. dzisiaj, i coś co chyba najlepiej dowodzi Małpa nigdy nie wygra wojny z człow- jak szybko z naszej strony w Polskę idą iekiem, nawet jak dostanie F16. informacje a nawet i sama semantyka, ##. czy to bezpośrednio do Ciebie, czy też pośrednio przez jakiegoś tam przypad- 403. 2/12/2014 P kowego przybłędę z którym to ostatnio rozmawiałeś. Efekt motyla jest niesa- Warszawa Życzy Wam Rewolucyjnej mowicie potężną koncepcją... skrajnie Nocy! potężną. A oto dowody Twojego plagiatu - ostat- nie dwa paragrafy poniższego naszego postu, raczej mała szansa na przypadek, szczególnie, że koncepcja “tresury Narodu” jest naszym organicznym wynalazkiem... który też przypisujemy partiokratom, ale nie tylko tym z PO, ale także i takim jak PiS, SLD, PSL, TW, NP i inne miernoty Panie Gliński (piszemy Panie, ponieważ jako świado- mościowcy tytuł profesora tolerujemy tylko w naukach ścisłych - a nie w za- wodach hobbystycznych jak zbieranie znaczków o jakimś tam nękaniu swo- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

imi socjologicznymi wypocinami nie ny swojej sztuki, tak by mógł spokojnie A. POLSKA DEMOKRACJAwspominając). zrozumieć pewne połączenia w społec- zeństwie... co uczyni z niego dużo lep- A patrz wpis nr 397. szego socjologa niż tysiące przeczy- tanych na ten temat książek. CzłowiekAle teraz do rzeczy. Oto wymogi od musi pozbyć się szumu by stworzyćrewolucjonisty, oprócz oczywiście sk- coś rewolucyjnie nowego. Próżnia jestrajnego połączenia dobra ze złem, które tu kluczem, a dziś Facebook i ogól-to i tak jest pochodną poniższych ele- nie technologia internetu pierwszy razmentów: umożliwia nadawania informacji bez1. Po pierwsze trzeba mieć jakiś wyrok konieczności jej odbioru... bo przecieżsądowy, jakiś niesprawiedliwy, który nasz kochany Evo Hashtagger może ter-to sprawił, że człowiek chce się mścić az sobie siedzieć na Hawajach, i nikt byna systemie. Bez tego nie ma mowy o nawet o tym nie wiedział. Facebook towyhodowaniu rewolucjonisty, i każdy agent, wydawnictwo, agent, marketing -rewolucjonista w przeszłości miał ten wszystko w jednym.atrybut... przykłady w samym wieku 3. Po trzecie trzeba mieć tę jedną ideęXX to Stalin, Hitler, Ghandi, Mande- fix... coś co dokumentnie rozwala całyla, Wałęsa - wszyscy skazani, głównie system, i trzeba mieć świadomość,przez cenzurę i strach władzy. Oso- że są to nasze własne kropki, którychba nieskazana nie zrozumie tej złości połączeń już nikt nam nie odbierze. Toi nie zrozumie matriksa. Oczywiście jest jak patent, ale taki prawdziwy beznasz kochany Evo Hashtagger ma na urzędu patentowego, bez wydawnictwa,przykład niesprawiedliwie dane mu pół bez filmów i producentów, bez debat wroku w zawieszeniu... za... i to ciekawe barach i pubach, bez promotora, i nabo bardzo adekwatne dla działalności przykład patrząc na nas, my tę ideę fixrewolucyjnej XXI wieku.... za nękanie mamy, i jasne, że ktoś kiedyś mówił oosoby mu bliskiej samym pisaniem losowani władz, zresztą Demokrac-długich emaili. Widzi Pan Panie Gliński ja Ateńska się na tym opierała, ale tomoże jakieś podobieństwo do rewoluc- nie ma wiele wspólnego z losowaniemji? proxies, czyli ławników jako rady na-2. Po drugie trzeba być samotnikiem... dzorczej która to wybierze profesjonal-najlepiej nielubiącym ludzi... ale nie ną administrację, o tematach jak “teoriatak sadystycznie w psychopatycznym o asymetrii informacji” czy “partiokrac-stylu, tylko taką raczej być osobą która ja jako niebezpieczny fanatyzm post-re-preferuje i przede wszystkim docenia ligijny nie wspominając”. Ta idea fix tosamotność. Oczywiście eks-więźniom właśnie jest nasza rewolucyjna broń, tojest w tym łatwiej, ale warto by ten sa- nasz hak, i jak już to mamy to musimymotnik działał jednak tak, że on sam nie to tylko powtarzać tysiąc, milion, mil-dostaje informacji od zewnątrz, ale za iard razy aż ludzie to zrozumieją - ale tęto dużo sam tworzy widząc efekt zwrot- część instrukcji rewolucjonisty już do- brze znacie z nauk czy to Stalina czy też Goebbelsa, czy też z samego ćwiczenia zadań matematycznych w liceum, cho-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ciaż Ty akurat Gliński jako humanisty- bycie rozpustnikiem jak Mussolini też czny gimbus i wykształciuch nie masz jest jakimś rozwiązaniem. Bycie pedo- raczej pojęcia o np statystyce czy opty- filem jak Hitler czy Mahomet także daje malizacji całkowej, co powoduje też, że pewne efekty - chociaż nie polecamy idea fix Polskiej Demokracji jest Ci ins- tego modelu, i wystarczy popatrzeć na tynktownie obca, bo przecież w twoich księży by zobaczyć jak źle kończą, szc- prostym świecie na proxy może być wy- zególnie, że porównywanie swojego xxx brany jakiś alkoholik albo pedofil... coś do dzieci jest słabe i z góry skazane na co w naszym świecie kompletnie nie ma błąd logiki. Nadal, świadomość dużego znaczenia, bo ten alkoholik i pedofil czy ##### to fundament rewolucjonisty... w inny partiokratyczny fanatyk i tak ma tym świadomość, że można to otwarcie prawo głosu prawda? No właśnie. powiedzieć na forum romanum jak my 4. Po czwarte rewolucjonista powinien teraz, doskonale wiedząc, że rewolucja mieć 30-35 lat, bo to jest ten najbardziej i tak się stanie, bo ona już się stała, ty- popi#przony wiek dla mężczyzny, kiedy lko czas jej jeszcze nie dogonił... znów to odnajduje on siebie lub częściej zdanie które mały który wykształciuch odwrotnie traci siebie i swoje ideały. Jest zrozumie, bo tematy jak przyśpiesza- to też popularny wiek dla samobójstw nie czasu, hipnoza, telepatia, grawitacja wśród schizofreników, a wbrew pozo- ciała, to są zazwyczaj wykształciuchom rom świat rewolucjonisty to na począt- obce, o dokonywaniu w nich osobistych ku jest jedna wielka schizofrenia, która eksperymentów nie wspominając. to z czasem staje się społeczną normą, bowiem jest to połączenie nieprawdo- Podsumowując, tak się właśnie ma- podobnie małych kropek tworzących luje wielkie dzieła Gliński, ale Ty jako pewną deluzję która jednak ma sens, przedstawiciel “elity” i tak nic z tego i w którą to tylko rewolucjonista, a pewnie nie rozumiesz, i nie bez powo- później jakaś kobieta rozumie. Pierwszą du wszyscy rewolucjoniści w historii by wyznawcą islamu była przecież kobie- się Ciebie jako profesorka od niczego ta... żona Mahometa Chadidża... a dziś pozbywali w pierwszej kolejności... nie tych wyznawców jest już półtora miliar- tylko dlatego, że jak inni profesorkowie da. Z Polską Demokracją będzie duże niczego jesteś zwyczajnym pasożytem bardziej skrajnie... bo tych wyznawców społecznym, niepotrzebnym nękającym będzie tyle ilu ludzi, czyli na dziś doce- ludzi wrzodem który całe życie walczy lowo siedem miliardów. Taka jest moc by uzasadnić własną egzystencję nęk- ideologii. acza... ale także dlatego, że jesteś wręcz 5. Pomijamy elementy marketingu jak hamulcem postępu, i choć my dzisiaj, znaczki, podświadomość, ale na koniec, z racji postępu czasu, ani nie wyślemy i kto wie czy nie jest to najistotniejsze Ciebie do jakiegoś obozu koncentracji, w rewolucjoniście... każdy rewoluc- ani do jakiegoś sanatorium na Syberii, jonista musi mieć dużego ######, tak to jednak idąc z duchem czasu wyślemy by się tym tematem już nigdy nie prze- Ci dziś email, na adres jmować. Posiadanie dzieci pomaga, by- ########@ifispan.waw.pl cie wdowcem jak u Stalina też pomaga, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tak by móc już w niedzielę spokojnie 405. 3/12/2014 iiidodać Ciebie do jednej z naszych rewo-lucyjnych list. ALKOHOLOWI MÓWIMY NIE!Będziesz więc musiał Panie Gliński się Podejście świadomościowców do alko- A. POLSKA DEMOKRACJAokreślić... i obiektywnie nie składamy holu jest już powszechnie znane. Abso-w Panu szczególnie jakiś większych lutnie jesteśmy przeciwni jakiejkolwieknadziei, bowiem i tak każdy wie komu konsumpcji tej trucizny, i choć po re-Pan teraz robi dobrze, ale jednak każdy wolucji zamordyzmu nie będzie więcod świadomościowców dostaje równą każdy na własny rachunek może sobieszansę... bo a nóż okaże się, że bardzo nie tylko pić, ale nawet i brać heroinęPana nie doceniliśmy, i jest Pan wręcz czy łykać szkło czy nawet poddać się eu-wymarzonym przyszłym Senatorem? tanazji - nie nasza rola by odbierać ludzi-Kto to wie, kto to wie. Czas więc się om wolność do głupoty - to edukowaćokreślić Panie ekspercie od niczego: czy społeczeństwo o problemie jakim jestjest Pan 1 czy 2: alkohol będziemy już od najmłodszych lat. Skończą się więc reklamy które to1. Lista Rewolucjonistów - uber- z niesamowitą intensywnością wpły- wają na świadomość i podświadomość mensch cum laude całych społeczeństw. Skończy się także przebywanie ludzi pijanych w miejscach2. Lista Nierewolucjonistów - damna- publicznych oraz w towarzystwie osób nieletnich - nawet w domach, i nie cho- tio memoriae dzi tu tylko o kwestię pijanych kierow-Więcej info poniżej: ców, ale także o pijanych pasażerów nah t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / Po l - peronach pociągów, metra, przejściachskaDemokracja/notes dla pieszych, i innych miejsc w którychAlbo (1) LR - UCL, albo (2) LN - DM... będziemy z pełną premedytacją odbier-tak byśmy jako rewolucjoniści mieli jas- ali wolność nieświadomościowcom wność czy piszemy do małpy czy też do obronie wolności i prawa do bezpiec-człowieka, bowiem z małpami mamy zeństwa świadomościowców... w tymogólnie duży problem w komunikac- także i w miejscach prywatnych jeśliji, chociaż jest nadzieja na pewną po- przebywają tam dzieci, i to, że dziś pijeprawę, bo już za trzy tygodnie Wigilia. lwia część Polaków nic nas nie interesu-Zero wyborów. Tylko ławnicy. je, szczególnie, że decyzja na ten tematZero partiokratów. Tylko eksperci. będzie podjęta przez losowo wybranychNiech Żyje Zjednoczona Świadomość. ławników, a nie przez małpy w jakiejśNiech Żyje Rewolucja Polska. tresurze która to nazywana jest wybo-Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. rami. Dodatkowo na wszystkich produktach komentarze na Facebook alkoholowych będzie też dodana etyki- eta:www.facebook.com/PolskaDemoKracja

“Alkohol obniża świadomość i grozi 406. 4/12/2014 M kalectwem i dożywociem” co jest zgodne z prawdą, i co jest os- POLITYKOM MÓWIMY NIE! trzeżeniem koniecznym jeśli jako społeczeństwo chcemy mieć moralne Ponownie, podejście świadomosciow- prawo by zamykać do więzienia np ców do polityków jest już powszech- pijaków samochodowych, którzy to nie znane, i ponownie nie jest to temat pod wpływem alkoholu często zabijają który podlega debacie, bo jest zero-je- całe rodziny, kompletnie nieświadomi dynkowo udowodniony naukowo, swoich czynów, i co jest najgorsze, są przez 1. hashtaggerizm. oraz 2. fanayzm oni niewinni swoich czynów, bowiem partiokratyczny jako substytut religii. nie trzeba być geniuszem by stwierdzić,A. POLSKA DEMOKRACJA że osoba pijana nie jest sobą, a co za Jesteśmy więc absolutnie przeciwni tym idzie, nie może być winna swoich ciągłego nękania niewinnych ludzi czynów bowiem celowo zła nie robi. jakimiś politycznymi teatrzykami, Na teraz przedstawiamy Wam, w ra- hasłami, kłamstwami, manipulacją mach edukacji, pewien świetny wykład podprogową, tresurą owiec w posta- naukowy na temat alkoholu... i na ci emocjonalnego szantażowania ich ironię losu... jest to wykład rosyjskiego do beczenia na jedną czy drugą małpę naukowca, który puentuje temat tak: w jakiś okresowych świętach nękaczy “TEN KTO PIJE ALKOHOL TEN NAS- które to są iluzją wolności, i które to TĘPNEGO DNIA SIKA WŁASNYM wbrew zapewnieniom wszystkich pol- MÓZGIEM”. ityków nic ale to absolutnie NIC Z DEMOKRACJĄ NIE MAJĄ WSPÓL- https://www.youtube.com/ NEGO. Ten system partiokracji, ten watch?v=d-CARkS0zKY&feature=you- system post monarchicznego niewol- tu.be&t=14m41s nictwa, system które istnieje już prawie Zero wyborów. Tylko ławnicy. 400 lat, się definitywnie kończy, nieza- Zero partiokratów. Tylko eksperci. leżnie od tego Pani bufetowo co mówił Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. na ten temat pijak i zakompleksiony Niech Żyje Rewolucja Polska. secondhander Churchill, i w najbliższej Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. przyszłości ten system dla owiec i małp zostanie zastąpiony nowym systemem komentarze na Facebook dla ludzi, ideologią Polskiej Demokrac- ji, systemem który zachowa równość, prawość, sprawiedliwość, jednocześnie niwelując wszystkie problemy uboczne partiokracji... takie jak nękanie, fa- natyzm, asymetrię informacji, i oczy- wiście sam problem istnienia polityków, zła naczelnego, którzy to w nowym sys- temie nie będą istnieć. Do rzeczy: to politycy będąc złem na- czelnym są odpowiedzialni dziś za www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wszystkie tragedie ludzkości, za całe zło, 407. 6/12/2014 iii Pza wszystkie wojny i konflikty, za całyhejt, za alkoholizm, za narkomanię, za Gotowi do akcji???wszystkie zachowania kryminalne, zanękanie, za rozwody, za rozkład wartoś- Dziś, godzina 15 w Cafe Kulturalna.ci społecznych, za gwałty i za przedmi-otowe traktowanie kobiet, o chorobach Do spotkania już tylko kilka godzin. A. POLSKA DEMOKRACJAcywililzacyjnych jak alergie, depresje, Maski przygotowane. Flagi też.autyzm, a także i rak nie wspominając. Początek spotkania wewnątrz, bo tem-Wszystko to jest winą zła źródłowe- peratura nas nie rozpieszcza, plus jestgo... a tym złem są dzisiaj POLITYCY szansa, że spotkanie będzie iście kamer-i czym prędzej ludzie powstaną z tej alne... co oczywiście nie jest proble-opresji, zmieniając system na Polską mem, tylko jakimś tam kolejnym rewo-Demokrację, tym prędzej powróci nor- lucyjnym doświadczeniem. Rewolucjamalność, ewolucja, wzajemna godność i jest bowiem ideą, a ta jak wiecie jest uni-systemowa logika. kalna, i z czasem wygra nawet i z ponadDlatego też dzisiaj, przerażeni ogląda- milionowym tłumem cymbałów któryjąc poszukiwaną kobietę która to kilka to pewnie wyjdzie na ulicę za tydzień,dni temu idąc ulicami Nowego Or- nieświadomy, że będą się tylko chwali-leanu dźgała nożem przypadkowych li swoją nieumiejętnością postawieniamężczyzn... stwierdzamy, że jest ona krzyżyka we właściwym miejscu... cośtakże ofiarą partiokratycznego systemu co skoro umiało posłusznie wykonaćzła, i że całą winę za tę tragedię pono- pozostałe 12 milionów zanękanych ow-si w jej przypadku Barrack Obama i ieczek, oznacza, że nie mogło być za-jakiś jego pacanowaty odpowiednik daniem aż tak trudnym.po stronie republikanów, a pośrednio Tymczasem ideologiczna walka z par-też i Tusk, Kopacz, Kaczyński, Miller, tiokratycznymi nękaczami trwa. ##.Palikot, Piechociński, Mikke, i tysiąceinnych aktorów których to historiazapisze jako neo-ludożerców i neo-dz-ikusów... bo na określenie neo-nazistaczy neo-komunista nawet niech oniskrycie nie liczą.Polsko Powstań! Walcz o swoje prawado wolności, do własności i do spraw-iedliwości! Walcz o swoje prawa do by-cia człowiekiem!#wolność #własność #sprawiedliwośćNiech Żyje Rewolucja Polska. komentarze na FacebookNiech Żyje prezydent Evo Hashtagger.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

408. 6/12/2014 iii P I-szy MARSZ ANTYPOLITYCZNYA. POLSKA DEMOKRACJA Może nie był to jeszcze marsz miliona masek, ani nawet tysiąca masek, to kilkunas- tu świadomościowców (i jak zwróciła nam Monika uwagę także i świadomościo- wczyń) przyszło dziś nas wspierać w naszych rewolucyjnych staraniach o wol- ność od politycznego nękania, i choć jak się okazało podczas naszych rozmów, w wielu aspektach się ciągle dzielimy, jak na przykład w podejściu do religii, aborcji, alkoholu, narkotyków, adopcji, homoseksualistów, i przede wszystkim w koncepcji ratowania seconhanderów przed narkotycznymi spadkami), to jednak w tej kwestii fundamentalnej, w tej sprawie najważniejszej, że WSZYSTKICH POLITYKÓW TRZEBA WYRZUCIĆ NA BRUK ZASTĘPUJĄC ICH LOSOWO WYŁONIONYMI ŁAWNIKAMI ORAZ WYBRANYMI PRZEZ NICH PROFES- JONALNYMI ADMINISTRATORAMI jesteśmy całkowicie zgodni. Bez tej ele- mentarnej zmiany ciągle pozostaniemy owcami nękających nas małp, zwierzęta- mi poddanymi mass-mediowej tresusrze by okresowo brać udział w jednych czy drugich świętach partiokratów, czyli w iluzji wyborów którą to na siłę stara się nam sprzedać jako “demokrację”, chociaż prawda jest taka, że dzisiejszy system partiokracji z demokracją nie ma absolutnie nic wspólnego, podobnie jak z super- marketem nie ma nic wspólnego supersam w którym to sprzedawane są tylko dwa produkty: ocet i sok buraczany. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Powracając jednak do marszu. Przejście przez Warszawę było symboliczne, wokół A. POLSKA DEMOKRACJAPKiN, ciągle świadomościowego epicentrum Warszawy, oraz w miejscu dobrzewidocznym dla towarzysza Stalina, tak by mógł się on dobrze napatrzeć jak świ-adomościowcy XXI wieku robią nowoczesną rewolucję która to ideologicznie łączyzarówno te pozytywne wartości komunizmu jak i nazizmu, i na szczęście nie byłodziś ani policji ani jakiś partiokratyczno-religijnych-lewicowo-prawicowych fa-natyków którzy to mogliby celowo sprowokować jakieś agresywne zachowania, zktórymi to dla jasności Polska Demokracja nie ma absolutnie nic wspólnego, opier-ając swoją ideologię tylko na LOGICE!A za miesiąc, w kolejną pierwszą sobotę miesiąca, także o godzinie 15 i także wCafe Kulturalna odbędzie się kolejne rewolucyjne spotkanie oraz kolejny symbol-iczny marsz # masek wokół PKiN. Wszystkich zainteresowanych już serdeczniezapraszamy, i zapewniamy, że choć rewolucja przychodzi nam wolno, i z pewnymibólami, to nikt nie powinien mieć wątpliwości, że ona się stanie, bowiem za naminie przemawia nękanie i obietnica, ALE PROSTA REWOLUCYJNA IDEA, opartana zero-jedynkowej analizie i logice.https://www.facebook.com/events/744032738978841Tymczasem życzymy Wam udanych Mikołajków!Zero wyborów. Tylko ławnicy.Zero partiokratów. Tylko eksperci.Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.Niech Żyje Rewolucja Polska.##.(bez tradycyjnego zakończenia o Evo Hashtaggerze, bowiem jak doszły nas dzi-siaj opinie, choć wszyscy dobrze rozumiemy koncepcję teatru i potrzebę tworze-nia iluzji oraz symboli, takich jak np #, w tym także i rolę Evo Hashtaggera któryto w przyszłości będzie miał za zadanie by bez większych problemów uporać sięz wszystkimi Kimami, królami, szejkami, papieżami, prezydentami, Buddami, Je-zusami, Mahometami, Mojżeszami, i innymi Hitlerami i Stalinami, to na tym etapienaszej rewolucji, koncepcja roli Evo Hashtaggera jest ideą która intelektualnie cią-gle przerasta świadomość zdecydowanej większości ludzi, tak więc trzeba trochęzwolnić z jej promocją, i skoncentrować się na tym co nasz wszystkich łączy i co jestdla nas wszystkich najważniejsze... czyli na WYRZUCENIU WSZYSTKICH POL-ITYKÓW NA BRUK! www.facebook.com/PolskaDemoKracja

409. 7/12/2014 I nie tylko nękane reklamami i wartości- ami TVN i Polsatu, ale też i zwyczajnie W SKRÓCIE... O CO NAM CHODZI? zabiegani codziennym życiem. ################################A. POLSKA DEMOKRACJA Wiele osób jest tu nowych. Czas więc 3. Warto zwrócić uwagę, że ławnicy na małe podsumowanie tego co robimy, będą nie tylko dużo lepiej uświadomie- i tego o co walczymy, szczególnie, że ni, ale będą także mieli dużo szersze nasza rewolucja jest bardzo prosta. pole manewru do wyboru adminis- ################################ tracji niż dzisiejszy system 30 milionów nieświadomych osób który to jest szan- 1. Domagamy się wprowadzenia tażowany do picia octu lub soku bura- prawdziwej demokracji, systemu w czanego. Co więcej, nie będzie szuflad- którym ludzie nie będą szantażowani kowania idei i będzie nieograniczony do udziału w wyborach, w których to wachlarz doboru logicznych pomysłów są manipulowani i nękani przez różne i dobrych administratorów, którymi to małpy które zrobią wszystko, absolut- po rewolucji zostaną ludzie którzy na nie wszystko, by zabeczało na nich jak zarządzaniu i administracji się znają, najwięcej naiwnych owieczek, bo te na- którzy mają już mieli realne udokumen- jmądrzejsze i tak temat małpiowyborów towane sukcesy, a nie samą umiejętność olewają. O to przecież w dzisiejszej par- najgłośniejszego świńskiego kwiczenia. tiokracji chodzi - o przejęcie lub utrzy- manie władzy - czyli o kłamanie, manip- ################################ ulowanie, dyktaturę mediów, nagonkę na władzę lub opozycję, hejt, hejt i hejt, 4. Naturalnie rola ławników nie będzie tresurę społeczeństwa, wojny, konflikty, przymusowa. Statystyka potwierdza ludobójstwa, nękanie, masowe odbier- też, że 460 osób jest bardzo dobrą próbą anie świadomości czy to przez alkohol społeczną, więc jeśli ktoś się martwi, że czy inne substancje - wszystko by tylko ławnikami zostaną sami pedofile i al- wygrać małpiowybory. Nie oszukujmy koholicy, to niech nauczy się statystki, się bowiem, że jakikolwiek polityk czy i przemyśli też temat ograniczenia pra- religijny nękacz, czy inny zwykły bo- wa głosu dla tych ludzi... bo oni dzisiaj hater myśli o kimkolwiek prócz sobie. przecież też głosują, więc chyba lepiej Takie są zasady biologii. właśnie im poświęcić więcej czasu na ################################ uświadomienie ich w ich wyborach. Sugerujemy też by pensja ławników 2. System prawdziwej demokracji wynosiła 2 x ostatni PIT, minimum 5 będzie polegał na wylosowaniu wśród tysięcy maksimum 50 tysięcy, tak by na- społeczeństwa 460 ławników, którzy to jlepsi nie rezygnowali z tej nadzwyczaj zastąpią 30 milionów owieczek, i choć ważnej funkcji społeczne, funkcji która oni również będą poddani manipu- to w dzisiejszym społeczeństwie będzie lacji chcących rządzić “politykami”, to równoznaczna z powołaniem żołnierza zdecydowanie trudniej będzie się kon- na wojnę. trolowało 460 ludzi którzy będą opła- ceni i uświadamiani z wszystkich stron, ################################ niż 30 milionów owieczek, które to są www.facebook.com/PolskaDemoKracja

5. Sugerujemy też następujące role po- ność za kraj, od finansów po kwestie A. POLSKA DEMOKRACJAmocnicze, które to mogą później ulec społeczne. Jest to też podział ról któryzmianie, jeśli tak postanowią ławnicy i to upewni się, że premier i reszta ad-Naród: ministracji, pomimo praktycznie wiel-(a) Utrzymanie Senatu, wybieranego kiej władzy wykonawczej nadal będąw wyborach poprzez JOWy, który to stosownie nadzorowani.będzie składał się z tzw. Mężów Zau- ################################fania. Ich rolą nie będzie rządzenie czynawet bezpośrednio sądzenie rządzą- 6. Reforma rewolucyjna ma na celucych, ale mentorowanie ławników - jak przywrócenie zasady, ze Sejm sądzi, aw ławy przysięgłych przez sędziego, Rząd rządzi, fundamentu filozofii ojcaoraz możliwość zawetowania ustaw nowego narodu polskiego, Józefa Pił-ławników jeśli Senatorowie stwierdzą, sudskiego. Tak więc Sejm = Naród, a nieże są one z jakiegoś powodu złe, coś grupa karierowiczów, nękaczy i wyzys-co uniemożliwi ławnikom teoretyczną kiwaczów którzy siedzą w nim w inter-próbę dokonania wielkich zmian pod esie jednostek, tak swoich szefów jak isiebie. finansujących ich lobbystów, komplet-(b) Będzie utrzymana rola prezydenta, nie ignorując interes Narodu i co jestktóry to zamiast byciem zbędną nęka- gorsze, fundamenty logiki.jącą ludzi kukłą, po rewolucji będzie ################################pełnił rolę takiego marszałka w izbieławników, i który także będzie miał 7. Pozostałe tematy które czasem gło-możliwość weta, ale weta które to au- si Polska Demokracja, czy to na tem-tomatycznie będzie oznaczało refer- aty religijne, podatkowe, patentowe,endum narodowe, coś co jest zgodne społeczne, nie są naszymi postulatami,z samą logiką selekcji prezydenta w a jedynie przykładami funkcjonowa-wyborach powszechnych. Dla jasnoś- nia dyktatury logiki. Ludzie muszą sięci, jeśli zaś jakakolwiek ustawa będzie bowiem oduczyć koncepcji “wolnościzawetowana i przez Senat i przez sumienia”, co tworzy gigantyczny chaosprezydenta, to wtedy górą będzie prze- i prawo do wojen i innych debilizmów,prowadzenie referendum narodowego, stając się dużo bardziej tolerancyjnitak by zasady demokracji bezpośred- na akceptację możliwości popełnianianiej były utrzymane - koncepcji która przez nich błędu. Nikt nie jest nieomyl-to jest jednym z filarów ideologicznych ny, to jest oczywiste, ale to logika dyktu-Polskiej Demokracji. je kto się myli a kto nie, a logika i racja(c) Instytucje NIK, CBA, TK oraz SN, jest jedna, i niech ta osoba która ją mabędą podlegały pod prezydenta i izbę na dany temat najlogiczniej uzasadniławników. Reszta instytucji, w tym te racje... LOGIKĄ a nie tak jak dzisiajinne sądy, policja, wojsko, MinFin, skalą świńskiego kwiczenia.NBP, prezydenci miast, burmistrzow- ################################ie i nawet i wójtowie będzie podlegałapod rząd i silnego premiera który jed- 8. Z racji, że obecne władze oraz kon-noosobowo weźmie odpowiedzial- trolowane przez nie media nigdy nie oddadzą władzy bez wojny domowej, dowodem czego jest milion lat historii,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Polska Demokracja opracowała chytry rewolucja oznacza koniec politycznych plan przeforsowania rewolucyjnych posadek dla setek tysięcy partyjnych zmian. W pierwszej kolejności zakłada działaczy i innych miernot. Cała opozy- on wybranie demokratycznie prezyden- cja powinna więc szczególnie mocno ta, który to będzie przedstawicielem skupić się na promowaniu tej wielkiej naszej ideologii, co oznacza, że wy- rewolucji. bory prezydenckie w 2015 roku będą ################################ swoistym ideologicznym referendum, 10. Na koniec podkreślamy punkt pier- a nie wyborami ceremonialnej kukły. wszy, że rewolucja dotyczy tylko zmia- Następnie ten prezydent, poprzez ne- ny administracyjnej, a nie innych tem- gocjacje i wetowanie ustaw wymusi na atów, które to po rewolucji wszystkie starym Sejmie zmianę konstytucji a magiczną ręką logiki i świadomości i najlepiej i samo rozwiązanie się Sejmu tak naprawią się same. Powstanie więc nękaczy. Wybory prezydenckie to je- najbardziej idealny świat jak jest to ty- dyna metoda by umożliwić publiczną lko matematycznie możliwe. ideologiczną debat, bowiem w przeci- ################################ wnym razie nowa ideologia nie przebije Jak widzicie nadchodzące zmiany będą się przez 24 godziny partiokratyczne- iście rewolucyjne, i każdy kto choć raz go i religijnego nękania, plus fillerów z nas przeczytał, doskonale rozumie, TVN i Polsatu. że te zmiany wcześniej czy później i ################################ tak będą wprowadzone - i dzisiejszą rolą rewolucjonistów jest by te zmiany 9. Należy zwrócić uwagę, że choć rewo- przyszły wcześniej zanim partiokraci lucja jest antypolityczna, to rewolucja nas wszystkich pozabijają w imię jakiś systemu jest korzystna dla wszystkich wyimaginowanych problemów. Nie partii politycznych, bowiem po rewo- bez znaczenia jest też kwestia interesu lucji będą one mogły z dużo większą Polski, szczególnie, że korzyści dla kra- łatwością docierać ze swoimi postulat- ju który pierwszy wprowadzi globalną ami oraz ich logiką do 460 osób które rewolucję świadomości będą ogromne będą do tego opłacone, jednocześnie i wieczne, zmieniając cały układ sił na nie nękacjąc już 30 milionów ludzi świecie. Po rewolucji bronią przewod- jakimiś teatrzykami, plakatami, i hasła- nią będzie bowiem logika a nie maczu- mi, moralnie szantażując ich do party- ga czy jakaś tam inna broń nuklearna. cypacji w iluzji wolności jaką jest par- Tymczasem zapraszamy do dyskusji. tiokracja, czyli wyboru mniejszego zła Polska Demokracja które to jak mało które zjawisko promu- je hejt i agresję, w tym różne świadome i komentarze na Facebook podświadome społeczne redukcje dyso- nansu poznawczego. Szczególnie partie które są ideowe, jak np zieloni, libertar- ianie, republikanie, komuniści, faszyś- ci, narodowcy, lewicowcy, scientyści, greenpeace, skorzystają na rewolucji. Natomiast PSL i PO z cała pewnością na rewolucji nie skorzystają, bowiem www.facebook.com/PolskaDemoKracja

410. 11/12/2014 I# towanych prezydentów, premierów, power graczy czy czołowych artystów,CZTERY ŻYCIA REWOLUCJI: dziś, którzy razem ze skruchą w wspólnymjutro, pojutrze, popojutrze. oświadczeniu powiedzą, “chcieliśmy dobrze, ale ewolucja trwa, i dziś jestWiele osób ma problemy z analizą partii jednak metoda lepsza od partiokracji, A. POLSKA DEMOKRACJAszachów jaką jest Polska Demokrac- dziś jest Polska Demokracja”, i nagle,ja. Nie ma się co dziwić. Sami czasem efektem domina, NAGLE okaże się, żemamy duże problemy ze zrozumieniem rewolucja staje się niezaprzeczalnymimmortali, czyli nieśmiertelnych partii faktem dla nie tylko 40 milionów Po-w szachy, zwyczajnie nie nadążając laków ale i siedmiu miliardów ludzi.ze zrozumieniem dlaczego ktoś może Jak do tej pory nic nie sugeruje, żechcieć tak głupio oddać na przykład nasz plan zmiany świata metodą łań-królową, coś co staje się jasne dopiero cuchową, metodą fizyki i chemii nie20 posunięć później (Spielmann v Mo- zadziała - wręcz przeciwnie z każdymeller 1920). Zatem w celu wyjaśnienia dniem jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa.tego co robimy, i przekonania do siebie Jesteśmy bowiem masowo ignorowani,kilku rewolucjosceptyków... oto cztery ale ignorowani przez niepewne sie-możliwe warianty rewolucji które ro- bie owce które jednak nas zapamiętująbiąc rewolucję należy wziąć pod uwagę, i czytają... unieszczęśliwiając potemcztery możliwe warianty partii “re- naszą świadomość świadomość swoichwolucja”, które to kolektywnie ponad bliskich, którzy też nas ignorują, a takwszelką wątpliwość upewniają się, że masowe ignorowanie nas jest właśniewygrana jest zero-jedynkowym faktem. najlepszym dowodem na to, że to co############################### robimy ma sens, bowiem gdyby sensu nie było, to już dawno temu by ktoś1. DZIŚ: KROPLE DRĄŻĄ SKAŁY (5 z nas zrobił jakiegoś Konowicza czymiesięcy) inną ofiarę losu. Podświadomość nie ma sumienia i nie ma litości, więc tamMetodą najłatwiejszą na dokonanie gdzie można się trochę nad kimś sadys-szybkiej rewolucji jest zbudowanie pi- tycznie poznęcać tam się to stanie. Pod-ramidy informacyjnej poprzez zaan- sumowując, kropla po kropli budujemygażowanie elementów świadomości rewolucję która rozwali skałę, i zakłada-ludzi nr 2, 3, 4, 5... aż do 10-30, a na- jąc, że dziś skoncentrujemy się na na-jlepiej do cyfry 100 która, zgodnie z jważniejszych osobach w kraju, tak jakteorią “hundredth monkey theory” to robimy, w tym klarownie spolaryzu-zagwarantuje rewolucji pełny sukces jemy ich na dwie grupy:już za pięć miesięcy. Proszę sobie tylkowyobrazić, że jutro popierają nas Alek- 1. LISTA REWOLUCJONISTÓWsander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, JanRokita, Leszek Balcerowicz, Andrzej A patrz wpis nr 401.Olechowski, Włodzimierz Cimosze-wicz, Józef Oleksy, Maciej Płażyński,Andrzej Wajda, Krzysztof Penderec-ki plus kilku innych znanych emery- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 2. LISTA NIEREWOLUCJONISTÓW później to nowe pokolenie utorowało Chomejniemu powrót do kraju z ci- A patrz wpis nr 402. chego i zapomnianego paryskiego wygnania. Nie da się bowiem ukryć, że i najlepiej zrobimy to z pomocą jakieś największe poparcie dla Rewolucji Pol- impresario rewolucji, kobiety oczywiś- skiej jest dziś wśród młodzieży, coś co cie, która to nam pomoże w marketingu nas nie dziwi, bowiem to ludzie młodzi naszej wielkiej sztuki, bowiem pamięta- mają najbardziej czyste umysły na nowe jmy, że rewolucja jest niczym innym idee - tak dobre jak i złe, w tym też i na jak wielką wielką sztuką, i jako taka też oczywistą rewizję skłamanej historii, ale wymaga agenta i wielu marketerów, jak także ponieważ skala zawiści młodych zresztą każdy inny produkt czy usługa, do starszych jest znacznie mniejsza a poszukiwania zarówno adekwatnej niż między samymi ludźmi starszymi, impresario jak i marketerów się już którzy już często spalili na stosie swoje u nas na dobre rozpoczęły. Warto też własne ideały, potem redukucjąc dyso- dodać, że z punktu widzenia ludzkości, nans poznawczy starając się upewnić, scenariusz “Krople Drążą Skały” jest też że inni także pozbędą się i swoich ide- najbardziej optymistycznym warian- ałów... czego najlepszym namacalnym tem, nie tylko dlatego, że ominie on lata przykładem jest idea dziewictwa kobiet, hejtu, a być może i wojen partiokratów masowo wyśmiewana przez wszystkie i innych religii, ale także dlatego, że da podświadomie zawistne niedziewice. on przyszłym pokoleniom niesamowitą Dlatego też jako rewolucjoniści staramy wiarę w człowieka, w to, że “impossible się już dziś upewnić, że w przypadku is nothing”, że dobrze zbudowana idea niepowodzenia powyższej rewolucji pokonuje słabość ludzkiej natury, coś co łańcuchowej - którą to oczywiście dziś da początek wielu kolejnym zmianom. robimy i to z coraz większą determinac- ############################### ją, innowacyjnie szukając tak market- 2. JUTRO: CZASY ZMIENIAJĄ OBY- erów w postaci emerytowanych power CZAJE (5 lat - 40 lat) playerów, jak i osoby która to przejmie Patrząc na ostatnie doświadczenia em- zaszczytną funkcję Impresario Rewo- piryczne, które to niekoniecznie muszą lucji, pomagając nam w sprzedaży tego pisać przyszłość, bowiem wszechświ- niesamowitego wydarzenia - nadal w at jest nieodkryty, wiele idei rewolucji przypadku tragicznego dla ludzkoś- przychodzi z pokoleniowym opóźnie- ci niepowodzenia tego planu, już dziś, niem, szczególnie tych rewolucji ostat- awaryjnie bierzemy pod uwagę to dru- nich, przykładem czego jest rewolucja gie życie rewolucji, które rozpocznie się irańska, dokonana przez Ruhollaha za z opóźnieniem 5 - 40 lat, najpraw- Chomejniego techniczne w 1979 roku, dopodobniej około 20 lat, podczas to ale na podstawie jego publikacji w których ludzie którzy nas dzisiaj czytają latach 1961-63 które to potem efektem osiągną już pewne społeczne role, czy motyla tak potem zmieniły świadomość to w administracji, czy to w mediach, młodzieży Iranu, że osiemnaście lat czy to we własnych domach, i nagle, gdy przyjdzie właściwy moment, odblokują te zakodowane w nich przez nas już dzisiaj podkłady świadomości, robiąc www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rewolucję. W końcu czasem zasięg kodu homoseksualizmu mężczyzn - A. POLSKA DEMOKRACJAnaszych postów wynosi i 60 tysięcy problem który przyjdzie, bowiem sek-ludzi tygodniowo, więc gdzieś te down- sualność ponad wszelką wątpliwość jestloady kodu muszą iść, i nawet jeśli jest kodem mózgu, bo skąd facet bez recep-to 60 tysięcy prawdziwych gimbusów, torów: wizji, słuchu, węchu, dotyku,to kiedyś wielu z nich będzie zapewne telepatii wiedziałby czy jest z facetem, zświadomymi profesorami, i wtedy re- kobietą, z ręką, z dzieckiem, z kalory-wolucja będzie miała znacznie łatwie- ferem, czy ze zwierzęciem (?), i chociażjsze zadanie. jest to kodowanie połączone z fizyczną produkcją dopaminy i szczytowaniem,Warto też dodać, że prócz ajatollaha coś co uzależnia za pierwszym razem,Chomejniego, przykłady podobnej czyniąc że oprogramowanie którestrategi dotyczą też Lenina, Mande- raz jest zakodowane jest praktycznieli, Wałęsy, Hitlera, Koriwna-Mikke niemożliwe do późniejszego przeko-chociaż ten ostatni ma ogólnie wyjąt- dowania, bowiem jeśli ktoś uważa, żekowo słabą ideologię, nawet jeśli dziś może “wyleczyć” mężczyznę homosek-w Polsce pod względem ilości fanatyc- sualnego z fascynacji mężczyznami, toznych wyznawców zajmuje on aż dru- niech spróbuje też wyleczyć mężczyznęgie z miejsce (419,108 fanatyków) po heteroseksulnego z fascynacji kobiet-PO (692,998 fanatyków), która to ze ami, czy też co gorsze, pedofila z fas-znaczną łatwością codziennie fanatyzu- cynacji dziećmi czy też animofila zje ludzi przy pomocy mass mediów: fascynacji zwierzętami - tak bardzo jak################################ graficznie to brzmi. Tak tak, problem3. POJUTRZE: BEZ BÓLU NIE MA seksualności wszystkich robotów płciZDOBYCZY (40 lat - 60 lat) męskiej zbudowany identycznie.... czy- li wyuczony jak nawyki psa Pawłowa,Są teorie, że rewolucję da się tyko prze- który dostaje cukierek dopaminy gdyprowadzić używając karabinu, i ad- widzi kogoś kto mu się podoba. Alewokatami tej wizji zmian jest Stalin, na teraz powróćmy do rewolucji, cho-Hitler, oraz ich pochodne jak Piłsudski, ciaż tematy te nie są do końca odo-Mussolini, Mao oraz Castro. Logika jest sobnione, bowiem w wersji pojutrze,prosta... podświadomość ludzka jest rewolucja “bez bólu nie ma zdobyczy”podła, i zawiść oraz chęć wzajemnej będzie zakładała silną identyfikacjękonkurencji jest tak wielka, że podłe wroga oraz bezpośrednią walkę, byćistoty ludzkie świadomie nie dopuszczą może nawet i bolesną walkę z użyciemdo własnej świadomości ich ewolucyjnej budzików, alarmów, i innych urządzeńkonkurencji, preferując sen w bagnie, na pograniczu prawa, i po które przyna-niż bycie obudzonym w domu. Nie ma jmniej my jako rewolucjoniści młodzibowiem nic potężniejszego niż natura, nie mamy zamiaru sięgać, koncentrująca ta, gdy może, uwielbia spać. W koń- się na przekazie logicznym i masowejcu nie bez powodu wiele wręcz oczy- edukacji. Przyszłość jednak może oka-wistych zmian na ziemi zajmuje tysiące zać się całkiem Inna, szczególnie, żelat, jak na przykład eliminacja teatrzyku czyta nas sporo osób które mają różnereligii, czy w przyszłości eliminacja poglądy, a nie trzeba być geniuszem by stwierdzić, że gdy ma się 80 lat to lep-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA iej być rewolucjonistą w więzieniu, niż w Polsce ideologicznej II Wojny Świa- czyimś warzywem w domu starców, towej, jak i konflikt partiokratyczny w I i nie chodzi tu tylko o sam lifestyle i Wojnie Światowej, która może to i tech- darmową opiekę medyczną z którą za niczne zaczęła się w Serbii, ale miała kilkadziesiąt lat może być bardzo słabo, miejsce na terenie Polski która to od ale także o możliwość kontynuacji edu- tysiąca lat jest tzw “bożym igrzyskiem” kacji ideologii wśród ludzi młodych, i peryferią cywilizacji greko-rzymskiej. nawet w więzieniu, którzy potem wyjdą Dlatego też w perspektywie 50 - 100 lat i rewolucyjnie zmienią świat, co upewni to właśnie Polska może ponownie stać się, że w najgorszym wypadku rewoluc- się miejscem przemian, współczesnym ja będzie wprowadzona metodą nr. 4. Narodem Wybranym, ziemią dzielącą ################################ wschód i zachód, i wtedy bez wątpi- 4. POPOJUTRZE: REWOLUCJA enia będzie potrzebna jej jakaś nowa POŚMIERTNA (60 lat+) rewolucyjna sztuka na której można będzie oprzeć takie nowe przedstaw- Każda ideologia prócz symboli po- ienie, a powiedzmy sobie otwarcie, że trzebuje ludzkiej twarzy, a najłatwiej produkt w postaci spektaklu Polskiej tworzy się mesjasza z osób których nie Demokracji, w tym mesjaszssimusa Evo ma już wśród nas. Omija się wtedy el- Hashtaggera, wraz z wszystkimi teoria- ement podświadomej zawiści o której mi, znakami #, pomnikami, wyspami była mowa powyżej, czyli strachu przed #, wykładami, sugestiami, notatkami, konkurencją, i wprowadza element ch- memami, sloganami, mapami ekspans- ciwości czyli próby zawładnięcia ilu- ji, i oczywiście ideą rewolucji... jest już zją osoby której nie ma już wśród nas. praktycznie gotowy... i to nawet także Pięknym przykładem tego w Polsce jest w wersji po łacinie, tak by w swoim dziś Lech Kaczyński, mesjasz z Wawe- czasie zapewnić rewolucji iście global- lu, który nie tylko służy jako podłoże ny charakter. Naturalnie ktoś może dziś teatralne dla wielu aktorów w Polsce, powiedzieć: “dobrze, ale po co komu po jak na przykład Antonii Maciarewicz, śmierci status Nietzschego czy Marksa ale także daje wymierne korzyści Jar- czy Van Gogha”, i będzie to bardzo do- kowi Kaczyńskiemu, który będąc ży- bre pytanie, na które odpowiedź doty- jącym bratem mesjasza duże z tej ilu- czy już kwestii pewnej wiary w logikę i zji magicznej aury otrzymuje... coś co wiary w naukę, w tym w fakt, że podś- efektem motyla jest też i bardzo dobre wiadomość jest wspólnym kwantowym i dla ekipy rządzącej której dzięki temu pierwiastkiem, tak ludzi jak i zwierząt, łatwiej utrzymać się przy władzy, a w roślin, skał, co oznacza, że po śmier- konsekwencji finalnej jest też i dobre ci wszystkie cząsteczki świadomości i dla nas rewolucjonistów, bowiem się łączą, i wtedy nagle okaże się, że ta śmierć prezydenta kraju w tak intere- osoba która ma najcięższą świadomość sujących smoleńskowo-katyńskich lot- - rządzi, przez przynajmniej jakiś czas... niczych okolicznościach, to kolejny el- i kto wie... może dziś tą osobą jest na ement unikalny dla historii Polski i to przykład Adolf Hitler albo Józef Stalin, a znów na skalę światową, tak jak kiedyś może jest nią Alma Mahler która to była ruch CIA-Solidarności, jak rozpoczęcie ich wspólnym miłosnym mianownik- iem, albo jej matka, śpiewaczka z Ham- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

burga Anna Sophie von Bergen która to świat, a datą początku Rewolucji Pol-zdradzała jej ojca z jego własnym stu- skiej niezmiennie pozostaje #Maj2015.dentem, albo Ty. Zero wyborów. Tylko ławnicy. Zero partiokratów. Tylko eksperci.Tego dziś nie wie nikt, ale po śmierci Niech Żyje Rewolucja Polska.z pewnością wszyscy się dowiemy jaka Niech Żyje Evo Hashtagger.jest realna skala mesjaszy takich jakHitler, Stalin, Lech, Alma, jej mama komentarze na FacebookAnna, czy też Was samych... bowiemfundamentem każdej religii jest za- 411. 12/12/14 iiiwsze czynienie dobra, miłość, życie pośmierci, karma, wszystko co ma swoje MIŁEGO WEEKENDU i “NAzero-jedynkowe naukowe uzasadnienie ZDROWIE”!w świadomości, której przynajmniejdla nas relatywizacja przyjdzie przy- https://www.youtube.com/watch?v=O- A. POLSKA DEMOKRACJApuszczalnie dopiero po śmierci... tak jak QXyM0epYs8i w swoim najgorszym wypadku samarewolucja. Choć jedynym postulatem Polskiej################################ Demokracji jest zmiana w sposobieTak więc może powyższe cztery życia wybierania administracji z partiokracjirewolucji, wytłumaczą Wam dlaczego na demokrację, to po rewolucji, wrazpisząc naszą sztukę, jak w grze szachy, z zastąpieniem krótkoterminowychzaczynamy od planowania samego lobbystów na system logiki, bez wątpi-końca, od szach-mata, od #, po czym enia zmieni się też i podejście ludzi dokrok po kroku drążymy do początku, wielu innych kwestii, jak do alkoholua tym początkiem dzisiaj jest niewąt- oraz ogólnie innych tematów ochro-pliwie znalezienie osoby która będzie ny środowiska, które to dzisiaj nikogoadekwatnym Impresario Rewolucji nie interesują bo nie ma przecież lob-wśród przyszłych jej marketerów, osoby bystów którzy by płacili partiokratomktóra to nie tylko pomoże dziś rewo- za promowanie zdrowia czy ochronęlucji zaistnieć w Polsce dając Polakom środowiska. Jeśli już to jest dokładnieprawdziwą wolność - a nie tylko jej odwrotnie.iluzję, i prawdziwą demokrację - a niepartiokrację, ale w przyszłości upewni Miłego weekendu.się też, że Rewolucja Polska zawita teżi do Rosji, i do USA, i do Iranu, i doreszty świata, w tym także do połąc-zonej dzięki nowej ideologii Korei, cośco wszystko kolektywnie da Polsce sta-tus nowoczesnego świadomościowegosupermocarstwa, wraz z wszystkimigospodarczymi korzyściami jakie każdeideologiczne supermocarstwo ma. WRewolucji stawką gry jest bowiem caływww.facebook.com/PolskaDemoKracja

412. 15/12/14 I R M iii POWIADOMIENIE DO PROKURATURY O PRZESTĘPSTWIE Jak już wiele razy wszystkich zapewnialiśmy, nieuchronnie zbliża się moment Re- wolucji Polskiej, czyli wielkiej świadomościowej zmiany która to pozbędzie wszyst- kich partiokratów władzy, władzy utrzymywanej przez nich w sposób iście mafijny,A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

i władzy którą oddamy w ręce ludzi, czyniąc Polskę pierwszym demokratycznym A. POLSKA DEMOKRACJAkrajem na świecie, wzorem do naśladowania dla całej reszty naszej planety.Naturalnie nasza rewolucja jest trochę inna od poprzednich, bowiem wymaga nie-samowitego uświadomienia całych mas ludzi, zjawiska podobnego do rewolucjiświadomości która to zniosła w wiekach XVIII-XX proces niewolnictwa, bowiemwarto tu zwrócić uwagę, że niewolnictwo stało się problemem dopiero wtedy gdyniewolnicy uświadomili sobie, ze są niewolnikami. Wcześniej, przez tysiące lat zniewolnictwem problemu nie było, masowo traktując ten temat tak naturalnie jakdziś trzymanie zwierząt domowych czy utrzymywanie iluzji wolności którą to sąpartiokratyczne powszechne wybory. Co więcej - znane są przypadki ludzi, którzy todomagając się kiedyś zniesienia niewolnictwa otrzymywali kategoryczny sprzeciwod ludzi w których to interesie walczyli, którzy to mówili im, ze “Pan jest dobry,Pan daje nam prace, nie jestem niewolnikiem”, zachowując się niemalże jak mole-stowane dziecko które czci swego oprawcę nie znając innej drogi życia, czy wręczpies który w swojej zwierzęcej świadomości nie widzi możliwości rebelii przeci-wko ludziom którzy to traktują go jak żywą domową zabawkę. Pod tym względemrewolucja świadomości wymaga więc procesu powszechnego uświadomienia, cośczego nie trzeba było ani w Polsce w 1989 roku, ani w państwach arabskich w 2011roku, ani na Ukrainie w 2013 roku, ani w Hong Kongu dzisiaj - bowiem wszystkiete wydarzenia, pochopnie nazywane rewolucjami, były tylko ulicznymi starciamijednej partiokratycznej mafii z drugą partiokrtyczną mafią, celem których było jesti będzie dorwanie się do żłoba w celu czerpania daniny, a nie uświadamianie ludziby dążyli do własnej wolności.Dlatego też dziś, robiąc Rewolucję Polską, w pierwszej kolejności należy więc uś-wiadomić ludziom koncepcję “nękania”, oraz fakt, że system partiokratyczny opierasię w całości na maksymalnym nękaniu ludzi, ze wszystkich możliwych stron, nęka-niu które ma na celu zastraszenie ich przed innymi partiami, bowiem strach ten jestzdecydowanie silniejszym motorem zmian niż rozwój kraju, czy nawet chciwośćmafii która ten strach promuje. Zresztą ponownie, dokładnie identycznie działałkiedyś system niewolnictwa, w którym to niewolnicy, niczym dzisiejsze zwierzę-ta domowe bały się wolności, preferując niewolnictwo nawet gdy wolność stawałasię już faktem, bowiem wolność oznaczała strach przed nieznanym, strach przedciągłym szukaniem Pana, strach przed brakiem perspektyw, i według przepowiedniich Panów - kompletny armageddon, i dopiero proces masowej emancypacji ideiniewolnictwa, zlikwidował ów niewolnictwo, i dokładnie tak samo będzie dziś zideologią Polskiej Demokracji, chociaż dzięki obecności unikodu v.2014, nasza re-wolucja będzie trwała znacznie krócej, szczególnie gdy media zaczną już masowo iotwarcie o niej pisać.Dziś więc, w procesie uświadamiania ludzi którego się podjeliśmy, w uświadamian-iu ludzi, że są oni w systemie partiokracji tylko notorycznie nękanymi przez małpyowcami, daliśmy do Prokuratury Okręgowej w Lublinie “Powiadomienie o Możli-wości Popełnienia Przestępstwa”, oskarżając wszystkich partiokratów w Lublinie z www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wyborów samorządowych 2014 o nękanie ludzi, w tym obecnego prezydenta Lub- lina, coś co zgodnie z artykułem 190a kodeksu karnego o nękaniu jest przestępst- wem kryminalnym, z maksymalnym wyrokiem trzech lat więzienia, a w przypad- ku wielu z oskarżonych przez nas partiokratów nawet i z maksymalnym wyrokiem i dziesięciu lat więzienia, bowiem 16 listopada 2014 roku, o godzinie 15, w skutek partiokratycznego nękania umarł w lokalu wyborczym w Siedliskach Drugich, w województwie lubelskim, 78-letni mężczyzna, i choć w dzisiejszym powiadomie- niu do prokuratury o tym wydarzeniu nie pisaliśmy, to prokurator może ten temat rozważyć w swoim własnym postępowaniu (jak i również prokurator w Zabrzu, gdzie umarł 74-letni mężczyzna). Dziś więc, jako rewolucyjni świadomościowcy, robimy mały rewolucyjny kro- czek uświadamiając ludzi, że partiokracja to nękanie, które zgodnie z kodeksem karnym jest zachowaniem kryminalne karalnym, i na dzisiaj zostawiamy dalsze el- ementy logiki, czyli, że partiokacja to społeczne zło naczelne, które to proces logiki zastępuje krótko-terminizmem grup interesu, co czyni, że partiokracja i partiokra- ci w sposób wręcz bezpośredni odpowiedzialni są za praktycznie wszystkie prob- lemy społeczne jakie dziś mamy na ziemi, od wszystkich wojen i konfliktów tak rasowych, religijnych jak i narodowych, po wszystkie redukcje dysonansu poznaw- czego jak alkoholizm, narkomania, zachowania kryminalne, destrukcja rodzin, jak nawet i alergie, autyzm oraz inne choroby cywilizacyjne które to ludzie podświ- adomie budują w formie samoobrony przed ciągłym nękaniem przed właśnie par- tiokratami którzy starają się im wmówić jak to oni nie są fajni, i jak to będą im robili dobrze - wszystko w celu wyłudzenia publicznych pieniędzy, bowiem nie oszukujmy się, że politycy to także ludzie (ledwo co), i jako ludzie są egoistami którzy wszystko robią tylko w swoim własnym interesie, i jeśli to oznacza puste slogany i obietnice, nękające hasła i zastraszanie ludzi, a jeśli trzeba nawet i wojny, to w partiokracji wszystkie kroki są dozwolone. Jakie będą następne kroki? Jeśli media tematu nie przycisną to prokuratura przy- puszczalnie ten temat oleje, szczególnie, że gdy sprawa przedostanie się dalej, to konsekwencją będzie nie 1,500 protestów wyborczych PiS i SLD, ale masowy pozew nawet i 30 milionów Polaków (w tym 18 milionów którzy nawet nie głoso- wali), że są oni ciągle i na siłę nękani partiokratycznymi teatralnymi mordami, co szczególnie w okresie wyborów nabiera wręcz absurdalnych poziomów nękania, jak dziesiątek bilbordów na każdym skrzyżowaniu, jak setek plakatów na każdym budynku, słupie, sklepie, czy jak tysięcy ulotek w domach i za oknami naszych samochodów, o ciągłym kłamliwym nękaniu przy użyciu mas mediów nie wspom- inając. Zresztą by ułatwić ten proces masowych pozwów, poniżej przedstawiamy wzór naszego powiadomienia do prokuratury, bowiem sprawę karną z artykułu 190a KK wnieść może tylko osoba poszkodowana. Kopiujcie, wypełniajcie, i wy- syłajcie. Walczcie o swoją wolność - jeśli jesteście oczywiście jej świadomi. https://www.facebook.com/notes/polska-demokracja/wzór-powiadomie- nie-o-możliwości-popełnienia-przestępstwa/536637503139536 www.facebook.com/PolskaDemoKracja

413. 19/12/14 IC Zostawiając jednak zaawansowaną ekonomię i powracając do Holly-KULT JEDNOSTKI KIM DZONG wood, jako rewolucjoniści uważamy,UNA że bardziej adekwatny od filmu w którym zabija się Kima Junga Una był-http://youtu.be/49d7__RquXc by film o tym jak Jezus robi laskę Ma- A. POLSKA DEMOKRACJASporo dziś w małpioodbiornikach o hometowi (albo odwrotnie - chociażskasowaniu wypuszczenia filmu “The jak już pisaliśmy wcześniej Jezus byłaInterview”, pozornie całkiem zabawnej kobietą więc zostańmy przy tej wersjikomedii o zabiciu przywódcy Korei wydarzeń), bowiem Jezus, Mahomet,Północnej, słońca Kima Dzonga Una, i Mojżesz, Hitler i Stalin to iluzje histo-choć cały temat śmierdzi na odległość, ryczne, iluzje martwe, iluzje którychbowiem nowy wróg terrorysta był- sztuczne utrzymywanie jest najlepszymby przecież bardzo mile widziany w dowodem nie ewolucji myśli a komplet-USA i w innych zombi krajach jak nego braku postępu ludzkiej świado-Anglia czy niestety i Polska, to warto mości, i tragiczne jest to, szczególnie wjednak poświęcić temu tematowi kil- kwestii iluzji Stalina, że do dzisiaj jestka linijek, szczególnie, że temat Korei on ostatnim przywódcą godnym jak-Północnej jest cały napakowany ide- iegoś podziwu, prócz oczywiście Maoologią najwyższego kalibru, zarówno i dynastii Kimów, które to jednak sątą koniecznego antyreligijnego kultu tylko pewnymi mikroklimatycznymijednostki samego Kima, jak i niemoż- kopiami idei wielkiego i wspaniałegoliwości rozwoju kraju z racji jego bra- rewolucjonisty Stalina, towarzysza Sta-ku dostępu do kapitału, problem z lina jako instytucji. Co więcej, tragicznektórym powoli ma teraz do czynienia jest to, że z ideologicznej perspekty-też i Władimir Putin, któremu z his- wy, dziś to właśnie koreański Kimizmterią wściekłego psa zombieUSA stara najbardziej realnie ukazuje w którymsię odebrać dostęp do kapitału starając miejscu rozwoju myśli znajduje sięsię np wymusić na Rosji wprowadzenie ludzkość, bowiem masowa hipnozaograniczeń wywozu kapitału, coś co w Korei Północnej jest nadal o wielebyłoby dla Rosji samobójstwem gospo- poziomów świadomości wyżej niżdarczym, coś co Władimir doskonale masowa hipnoza kodem nienawiści irozumie, jak i każdy kto rozwiązywał na wiary zachodu w papieży, w królów,mikroekonomii równania Lagrange’a czy w wolność w postaci nękającej ludzina optymalizację kapitału i ludków, czy- zombie partiokracji, która to w bezc-li, że bez kapitału nie ma rozwoju - co zelny sposób nazywa się demokracją iteż jest powodem dla którego zarówno wolnością, chociaż z demokracją i wol-Korea Północna jak i Kuba są ciągle tak- nością nie ma absolutnie nic wspólne-ie biedne. go, o czym zapewne dobrze rozumieją różni ideolodzy przekroju Kima, Castro czy Putina, którzy to zmuszeni są by walczyć w obronie, jak to dziś powied- ział Putin, “całej cywilizacji” - coś co klarownie pokazuje, jak blisko jesteśmy III Wojny Światowej, bowiem co może www.facebook.com/PolskaDemoKracja

414. 19/12/14 IH PODSTAWY IDEOLOGII POLITYCZNEJA. POLSKA DEMOKRACJA Kompletnie się mylą Ci którym się wydaje, że dzisiejszy świat partiokratycznego krótkoterminizmu będzie w swoim marazmie ideologicznym trwał w nieskończo- ność... no chyba, że się wszyscy wzajemnie wcześniej wybijemy, czy to bezpośred- nio podczas jakiś partiokratycznych wojen, czy to pośrednio poprzez dokumentne zniszczenie środowiska naturalnego do takiego nieodwracalnego poziomu, że się zwyczajne wszyscy pozatruwamy CO2 - ale nawet wtedy ludzkość i tak się ja- koś odbuduje i wcześniej czy później przekroczy dzisiejszy stan partiokratycznej głupoty. Zresztą w historii były już opisane przypadki dokumentnego zniszczenia środowiska, dokładnie sześć takich poprzypadków, i nazywa się je “Wielkimi Wy- mieraniami”, i wręcz bardzo prawdopodobne jest, że właśnie teraz sami żyjemy w takim kolejnym zjawisku “Wielkiego Wymierania”, bowiem tylko w ciągu ostatnich 40 lat na Ziemi wymarło ponad 50% zwierząt, coś co może niekoniecznie jest pow- iązane z systemem partiokracji, bowiem sami pierwsi przyznajemy, że człowiek jest ważniejszy od zwierząt, to już brak podstawowego dbania człowieka o środowisko naturalne, w tym o emisję CO2 jest już absolutnie bezpośrednio powiązane z par- tiokracją w tym wymaganą obroną przed imperializmem który to uniemożliwia jednostronnych posunięć mających na celu ochronę środowiska. Co to wszystko oznacza? A to, że z obecnym krótkoterminowym systemem partiokracji, nieuchron- nie kierujemy się w kierunku totalnej zagłady. Dodatkowo, i pomijając kwestię środowiska, warto też zwrócić uwagę, że dzisiejszy system partiokracji nie ma też i społecznych większych szans na dłuższą egzystenc- ję, a prym tego zjawiska widoczny jest klarownie właśnie u nas w Polsce, w której w każdych kolejnych wyborach frekwencja wyborcza wynosi mniej niż 50%, co log- icznie nie daje obecnej partiokracji żadnego moralnego prawa do tworzenia admin- istracji, o głoszeniu swoich samochwalczych rekordowych wyników poparcia nie wspominając. Chwilowo np obniżając nasz poziom dyskusji z ideologii do wydarzeń, warto na przykład wspomnieć o kilku przypadkach funkcjonowania partiokracji z ostatnich lokalnych małpiowyborów, jak jednej takiej Pani bufetowej z Warszawy, która to bezczelnie głosi, że ma rekordowe poparcie 59%, podczas gdy realnie do- stała rekordowo niską ilość 23% głosów, czy jednemu Panu homofilowi ze Słupska, który to głosi, że “Polska się zmienia” podczas gdy w wyborach dostał realnie 20% głosów, i to tych głosów hejterskich którzy nie chcieli utrzymania poprzedniego status quo, czy na koniec o przypadku Pana 25 latka ze Starachowic, który to z real- nym wynikiem 16% hejerskiego poparcia został naczelnym partiokratą tego miasta, co jest kolejnym przykładem tragedii milionów normalnych ludzi, tragedii jaka na naszych oczach się rozgrywa, i tragedii która będzie się rozwijała dalej, nawet jeśli partiokraci w swoim coraz bardziej mafijnym zachowaniu będą się dwoili i troili by używając mass mediów reklamować już nie tylko samych siebie, ale już sam udział w wyborach, desperacko starając się wymusić na Polakach ich samodegradację do poziomu beczących na jedną lub drugą małpę posłusznych owieczek. Proszę sobie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

bowiem zdać sprawę, że nowa ideologia Polskiej Demokracji jest dla wielu partio- A. POLSKA DEMOKRACJAkratów istnym dramatem życiowym, bowiem w sposób naukowy i zero-jedynkowyuświadamia partiokratów w fakcie, że wszyscy politycy to społeczne pasożyty, wrógludzkości i rozwoju, naczelne zło i źródło całego zła które jest potem powszechniewidoczne poprzez masową redukcję dysonansu poznawczego... i to uświadomieniemusi ich bardzo boleć, szczególnie tych partiokratów zakomplelsionych, którzy niebędą umieli zaakceptować procesu zmieniającego się świata, i przykładem tych za-kompleksionych partiokratów jest nasza Lista Nierewolucjonistów.Dlatego też dzisiaj warto skoncentrować się nad pewną analizą tego co się będziedziało w przyszłości, w tym opisaniu kilku innych systemów ideologicznych które wprzeszłości konkurowały z obecną partiokracją, które to obecnie zostały już komplet-nie zapomniane, a które to mogą jeszcze z niebywałą siłą wrócić w swojej zmienionejjuż formie, czego mikro dowodem jest dziś Kuba, która w swojej ideologii skutec-znie przeczekała 50 lat kapitalistycznego nękania sankcjami i medialnej propagandyUSA, coś co może oznaczać, że powoli sypie się naiwna wiara samoadoracji systemupartiokratycznego, coś co jest kluczowym krokiem przedrewolucyjnym - bowiembrak wiary partiokratów w to co robią, niczym na wojnie, oznacza szybką dezin-tegrację ich świadomości i połączenie ów świadomości w nową jeszcze mocniejsząstrukturę chemiczną. Tymczasem nasz poniższy opis ideologii oraz zmian przedst-awimy w punktach, tak by prościej się go Wam czytało, szczególnie, że dla większościczytelników temat ten jest bowiem i tak bardzo skomplikowany i skrajnie abstrakcy-jny. Tylko dureń może przecież dziś pisać posty o komunizmie.####################################################################TERAŹNIEJSZOŚĆ1. Ciągle trwa ewolucja (lub wg nas biologiczna deewolucja - która też jest procesem)i w życiu istnieje system kastowy, dzielący ludzi na: bogów, administratorów, przed-siębiorców, niewolników oraz bezkastowców.System kastowy to podstawa ideologiczna wszystkich starych religii, oraz takżeobserwowanej sto lat temu idei postnietzscheowskiego nazizmu - ideologi ciągłejewolucji z którą trudno się logicznie nie zgodzić, chociaż zaznaczyć, że świat odtamtego okresu znacznie przyśpieszył. Na przykład historycznie podziały kastowebyły bardzo mało płynne, tak bardzo mało płynne, że w takich np Indiach możnapo samym DNA stwierdzić kto należy do jakiej kasty. W dzisiejszej rzeczywistościjest to jednak system już w miarę płynny, a w przyszłości będzie to system jeszczepłynniejszy, wręcz z założeniem, że każdy urodzi się bezkastowcem i każdy sam so-bie wypracuje w społeczeństwie swoją własną rolę i kastę - która będzie się zmieniałaregularnie i bardzo dynamicznie, coś co będzie naturalnie wymagało wprowadzeniakilku “małych” globalnych modyfikacji podatkowych, czego potrzebę po rewolucji,Polska Demokracja będzie się starała ławnikom społecznym logicznie uświadomić,ławnikom, bowiem tłumaczenie dzisiaj czegokolwiek jakimś posłom nękaczom jest www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA kompletnie pozbawione sensu, bo interesuje ich i tak tylko to co oni sami konkret- nie z tego będą mieli... bowiem tak działa system partiokracji. 2. Po rewolucji nastąpi więc redukcja kast, w pierwszej kolejności likwidując kastę Bogów, którzy to dziś są samą iluzją, bowiem na poziomie iluzji każdy sobie powin- ien być bogiem, co też oznacza, że w przyszłości Bogów przed duże “B” nie będzie. Zresztą proces zabijania bogów trwa już od dłuższego czasu, przynajmniej od drugiej połowy dziewiętnastego wieku, i pewną pochodną tego procesu jest nowe zjawisko bożkowania gwiazd estrady, sportu, teatru, polityki czy kina, ale nie po- winniśmy mieć wątpliwości, że ludzie Ci nie są w kaście Bogów ale co w najlepszym wypadku przedsiębiorcami zarabiającymi czasem i krocie na zbudowaniu własnych teatrów w których to sami grają największe role - coś co w świecie bez kast adminis- tracji i Bogów czyni ich... paradoksalnie... nowymi tymczasowymi bogami. 3. W ideologii stalinizmu, kimizmu, maoizmu oraz nawet różnych monarchiach czy systemach klerykalnych, rolę bogów przejęła kasta administracji, i jest to pro- ces konieczny, bowiem do momentu zakończenia partiokracji, oraz powszechnego uświadomienia ludziom, że każdy jest bogiem, trzeba będzie ten system tolerować, nawet jako samą ideologiczną kontrofensywę do systemu partiokracji który jest wy- jątkowo zaraźliwym kodem głupoty, i system który funkcjonując niczym wirus świ- adomości musi zostać wyeliminowany, tak samo jak i potem sam stalinizm, kim- izm, moizm, monarchie czy klerykalizm oczywiście. Mówiąc lekarsko, stalinizm et al jest koniecznym antybiotykiem dla zarazy partiokracji. 4. W ideologii kapitalizmu oraz imperializmu, którą mamy dzisiaj, rolę adminis- tracji oraz bogów powoli przejęli sami kapitaliści, czyli przedsiębiorcy którzy spon- sorują administrację poprzez ich lobbystyczne powiązania, coś co w przypadku świata w którym nie ma tzw secondhanderów ma nawet i pewien logiczny sens, bowiem ludziom należą się korzyści za ich ciężką pracę, i jeśli taką korzyścią jest świadomość bycia bogiem dzięki nawet posiadaniu wielocyfrowego konta, to jest to zjawisko wręcz wskazane, i które powinno być nawet i inspiracją dla niewol- ników i bezkastowców, a nie źródłem zawiści i hejtu. Oczywiście tylko w systemie równych szans początkowych będzie to zjawisko inspirujące, bowiem tak jak można szanować oligarchów nawet jako bogów poświęcając im nawet nazwy ulic i miast, to ciężko oczekiwać od niewolników by z równą pasją czcili oni potem ich losowo zaistniałe dzieci. Naturalnie w przyszłości ten problem będzie rozwiązany, jak i problem podświadomego nękania niewolników w celu uniemożliwienia im uzyska- nia świadomości potrzebnej do dokonania rewolty, bowiem dużo lepszą metodą na utrzymanie transpokoleniowego niewolnictwa jest stworzenie iluzji wolności niż samo instalowanie krat, a tą iluzją wolności jest dzisiaj moralne zmuszanie ludzi do powszechnej partycypacji w małpiowyborach, dokładnie tak samo jak dwieście lat temu pozbyciem się niewolnictwa było danie iluzji niewolnikom by sami wybrali swojego nowego pana. Podsumowując: wojna o kapitał trwa i będzie trwała zawsze, bowiem kapitał jest ważniejszy niż człowiek, tak więc warto ten problem rozwiązać, ale raz a dobrze, a nie w iście hejterskim stylu. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

#################################################################### A. POLSKA DEMOKRACJAPRZYSZŁOŚĆ5. W kolejnych etapach ewolucji społecznej nastąpi kontynuacja likwidacji kastybogów, oraz w dalszej perspektywie likwidacja kasty administracji, w tym prawnesformalizowanie tej likwidacji, poprzez zakazanie nękania bogami zewnętrznymioraz zastąpienia administracji KODEM#, czyli pewnym zbiorem wspólnych war-tości, wspólnej logiki i wspólnego sumienia, KODEM# który oczywiście będzie cią-gle na potrzebę ewolucji biologicznej modyfikowany, ale już znacznie mniej niż wprzeszłości, i będzie kodem który nie będzie się opierał na ciągłym masowym syste-mie nękania partiokracji a i b która tylko tworzy zamęt i głupotę. Zresztą w PolskiejDemokracji otwarcie mówimy, że pierwszym celem nowej administracji, która tobędzie pierwszy raz demokratycznie wybrana przez losowo wybranych ławników (anie przez dzisiejsze nękanie owieczek), będzie zaprojektowanie algorytmu admin-istracji wraz z docelową samolikwidacją całej administracji, za co wręcz wypłaci sięadministratorom bonus.6. Po wprowadzeniu punktu 5, oraz wraz z upewnieniem się, że każdy ma równeszanse, powstanie system ideologiczny który będzie niewątpliwie najbardziej eko-nomicznie doskonałym systemem jaki jest matematycznie możliwy do zbudowa-nia, system gdzie praca się opłaca, system z hejtem możliwym tylko do samegosiebie, system robotów-ludzi dążących do ciągłego biologicznego samoudosko-nalenia, system w którym będą de facto dwie kasty, kasta niewolników oraz kas-ta przedsiębiorców, ale system w którym nękanie będzie się odbywało tylko na tlebiznesowym, czyli na bazie pracy i kreatywności, ale ciągle zgodnie z KODEM#który zostanie pozostawiony przez praktycznie nieistniejącą już wtedy administrac-ję. Można wręcz stwierdzić, że będzie to Zaprojektowana Anarchia (ZA) pozbaw-iona asymetrii informacji, coś co jest długoterminowym celem ideologii PolskiejDemokracji.7. Proces uświadamiania ludzi będzie oczywiście jednak trwał dalej, i z czasemświadomość tego czym jest wzajemne nękanie będzie już tak wysoka, że nie tylkoświat pozbędzie się wtedy kasty bogów oraz kasty administracji, ale także i samychprzedsiębiorców, bowiem wraz z eliminacją elementów nękania z tzw systemu mo-nopolu oraz konkurencji niedoskonałej, jedyną różnicą między przedsiębiorcą aniewolnikiem będzie wtedy ich relatywna produktywność oraz ilość włożonego wpracę czasu, wartości które to będą odzwierciedlały też różnice zarobkowe. Już dzi-siaj pewnym przykładem tego schematu jest funkcjonowanie sklepów osiedlowych,w których ekspedient często zarabia więcej od samego właściciela, szczególnie jeślisię obliczy jego zarobki na godzinę. W tym systemie perfekcyjnej konkurencji eko-nomicznej, nagle się okaże, że komunizm jednak miał swoją rację, bowiem jeśli niebędzie już bogów, administracji i przedsiębiorców, to faktycznie to jednak proletar-iat, czyli ludzie pracy, będą stanowili naczelną władzą, bowiem istnieć będzie jużtylko sam proletariat, i to nie w formie w jakiej znamy to z sowieckiej przeszłości, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ale w formie właśnie ekstremalnego kapitalizmu, i to kapitalizmu matematycznie najbardziej efektywnego, pozbawionego bogów i administracji i nawet samych przedsiębiorców, czyniąc kapitalistę z każdego. Jest to oczywiście już stadium podu- topijne, ale stadium do którego świat będzie jednak wraz z zastosowaniem KODU# samoistnie dążył. 8. I tak nagle okazuje się, że dzisiejsze najbardziej lewackie ideologie są najbardziej prawicowe i kapitalistyczne, a te które dzisiaj są uznawane za prawicowe są na- jbardziej lewackie i antykapitalistyczne, szczególnie, że prócz ideologii społecznej jest jeszcze kwestia ewolucji i biologii, a ta klarownie pokazuje, że z czasem ewoluc- ja kodu i nękania zostanie zastąpiona ewolucją fizyczną, coś co zostawi wszystkie pastwiące się nękaniem partiokratyczne, czy nawet i rewolucyjne istoty, daleko w egzystencjonalnym tyle. Zresztą już dziś każdy facet który dąży do bycia bogiem poprzez estradę, film, administrację, politykę czy nawet rewolucję, tak naprawdę prawdziwym facetem nie jest, bowiem mężczyzna nie musi nikomu udowadniać, że jest bogiem, ale jest to świadomość która wymaga realnego zero-jedynkowego i pozbawionego iluzji świata - świata na którym powinno szczególnie zależeć ko- bietom - także dlatego, że po likwidacji iluzji, a potem i seksualności nastąpi też i likwidacja koncepcji płci, szczególnie tej męskiej, ale o tej ideologi napiszemy in- nym razem. 9. Oczywiście dla większości opisane powyżej tematy są przypuszczalnie tak ab- strakcyjne, że już dawno temu literki przestały mieć znaczenie - i bardzo dobrze, bowiem ludzie nie powinni się przejmować tematami oczywistymi, a to co opisuje- my będzie kiedyś tak oczywiste jak dzisiaj dla pięciolatka jest fakt, że 2+2=4. Na tym polega ulepszone kodowanie. Tymniemniej, dla garstki z Was, to co opisaliśmy jest teraz pewną świadomościową rewolucją, bowiem właśnie nagle okazało się, że cały zbudowany w Was przez innych zombie kod partiokracji, kod który dzielicie z mil- iardem nieświadomych ludzi na ziemi, jest kodem kompletnie źle napisanym, i wy- maga błyskawicznego gruntownego przepisania, coś co ma fundamentalne znacze- nia nie tylko dla dobra wszystkich przyszłych pokoleń ale także już dla Was samych, bowiem nawet separując się samemu dziś od świata, nie można stać się wolnym bez zlikwidowania świadomych i podświadomych redukcji dysonansu poznaw- czego innych, zachowań które to coraz bardziej zagrażają nam bezpośrednio, jak np partiokratyczne wojny, jak np morderstwa, jak np destrukcja społeczna, jak np alkoholizm, jak np narkomania, jak np alergie, jak np autyzm i inne cywilizacyjne choroby i zjawiska. Co więcej, ten stan totalnej bezmyślności społecznej, naukowo nazywanym masową redukcja dysonansu poznawczego staje się coraz bardziej powszechny, coś co jest oczywiście w dzisiejszym systemie naturalne i czemu nie ma się co dziwić. 10. Idąc jednak jeszcze dalej w świat abstrakcji, warto też wspomnieć o kwesti- ach wiary i nauki, oraz o tym, że tylko proces samouświadamiania daje ludziom gwarancję życia po śmierci, bowiem świadomość, która jest niczym innym jak procesem chemicznym kwantowych pierwiastków, powstaje na bazie akumulacji www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tych pierwiastków, w tym często poprzez odbieranie świadomości innym organiz-mom, tak obecnym dzisiaj jak i kiedyś w historii. Akumulacja świadomości jestwięc bardzo istotna, bowiem jak wiadomo w naturze nic nie ginie, więc po śmierci,albo się ta świadomość dezintegruje, albo wręcz przeciwnie, łączy się ona w całośćwokół najcięższym pierwiastków, ale co ważne, nieistotnie od tego czy jest to dez-integracja czy łączenie, osoba która przechodzi do drugiego etapu gry z dużą aku-mulacją pierwiastka świadomości matematycznie wygrywa, i nie jest to religijnymiszmasz, ale logiczna pewność która nawet jeśli naukowo nie jest jeszcze okryta,to i tak w przeszłości była pewnym podstawowym założeniem praktycznie wszyst-kich istniejących religii i myśli filozoficznych, w tym koncepcji karmy, reinkarnacji,raju i piekła, itd itp. W przyszłości jest więc możliwe, że całe pokolenia będą niczymroboty siedziały nad równaniami matematycznymi starając się odkryć ostatecznerównanie. Ciekawy i nudny to będzieświat, ale dla jaskiniowców którzy oddziecka bili się po głowach maczugaminasz świat też może wydawać się bardzociekawo... nudny.Niech żyje Rewolucja Polska! http://youtu.be/KxcP7TRY178 A. POLSKA DEMOKRACJANiech żyją Świadomościowcy!być ważniejszego niż obrona całej cy- wspaniałe są polskie produkty i usługi,wilizacji?! Co więcej, ręczymy Wam, zaczynając od polskiej sztuki, muzyki iże znacznie łatwiej będzie w przyszłoś- mody - bowiem kraj który kontrolujeci Rewolucji Polskiej wybudzić zako- ideologię kontroluje też i światową gos-dowanych kimizmem Koreańczyków, podarkę, w tym światowy kapitał, któryniż zombie głupotą Amerykanów, bow- to w Polsce będzie miał istny raj, jurys-iem Ci drudzy od początku swojego ist- dykcję bez podatków, i bez restrykcjinienia są kodowani jak małpy zombie inwestycji, i bez sankcji, nawet jeśli tenkretynizmem, i fakt, że Ameryka jest raj stworzy się sztucznie offshorowo naogólnie krajem bogatym - co jest fak- Wyspie #.tem, to zasługa setek lat niewolnictwa Dokładnie na tym bowiem polega potę-w tym gigantycznych zysków połud- ga ideologii Polskiej Demokracji, że wnia z bawełny (tak dużych zysków, że swojej logice jest ona systemem zarów-partiokraci północy zaatakowali ów no najbardziej kapitalistycznym jakipołudnie pod kompletnie zmyślonym jest matematycznie możliwe, ale nadalpretekstem walki o niewolnictwo), a systemem który docelowo zgodny jest zpóźniej wielu lat mnożenia kapitału na komunistycznym założeniem, że każdyróżnych wojnach i innych eksportach człowiek rodzi się równy, maksyma bezideologicznych, bowiem nie byłoby której nie da się zbudować bezkonflikto-by dziś przecież Coca-Coli i Goldman wego społeczeństwa, które to nie broniSachs bez F16 i CIA, i jak tylko Polska się przed światem jednymi czy drugimiDemokracja przejmie świat, a go prze- redukcjami dysonansu poznawczego.jmie, to wtedy się dopiero okaże jakwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Nie dziwimy się więc dziś Koreańczy- destrukcją całej naszej cywilizacji, bo kom, że byli oni przygotowani rozpętać opozycyjnej Ziemi nie ma. Na szczęś- piekło w przypadku emisji tego filmu, cie w momencie gdy skończy się ten który to, by było jeszcze śmieszniej, cały partiokratyczny cyrk, który dziś na z wiastunu przynajmniej, wcale nie przykład na pokaz walczy z islamistami przedstawia Kima jako dziwaka i po- jednocześnie tolerując własne fanaty- paprańca, ale jako maksi cynika i ak- czne chrześcijaństwo, to wtedy będzie tora (którym Kim zapewne jest), coś można normalnie rozmawiać o każdym co właśnie byłoby z perspektywy Korei temacie, bowiem logika i sumienie jest Północnej najgorsze, bowiem zabicie im jedno, i żaden film i żadna propaganda iluzji “boga” bez dania im logicznego nie będzie miała większego znaczenia zastępstwa, doprowadziłoby cały Naród dla dobrze uświadomionego Narodu, do takiej redukcji dysonansu poznaw- dokładnie tak samo jak dobry pies nie czego, że nasz zachodni wszechobecny przejmuje się dziś miałczeniem kota. alkoholizm, seksoholizm, homosek- Dlatego właśnie Rewolucja Polska jest sualizm, oraz wszystkie morderstwa tak wielką ponadczasową ideologią, i rozwody byłby pewnie pikusiem w bowiem sama w sobie ma niebywałą siłę porównaniu z tym co mogliby zrobić by połączyć cały Świat w jedną wspan- firmie Sony w ripoście za sam głupi film iałą rodzinę - tak bardzo jak obrzydli- zakodowani kimizmem Koreańczycy. wie słodko to brzmi. W końcu Tokio leży tylko 1300 km od Niech Żyje Rewolucja Polska. Korei Północnej, czyli sześć minut lotu Niech Żyje Evo Hashtagger. dla ich rakiet balistycznych, rakiet które #. ten dzielny mały koreański Naród sam P.S. Z innej beczki... podobno hakerzy zbudował - za co należy im się wręcz z Korei Północnej ukradli firmie Sony pewien nasz cywilizacyjny podziw, bo ponad 100 terabajtów danych. Nas- przecież my w Polsce budować dziś po- tępnym razem sugerowalibyśmy jednak trafimy chyba już tylko smaczne kanap- amerykańskiej propagandzie by lep- ki. iej wymyślali swoje kłamstwa, bo już Na koniec, dla jasności, potwierdzamy, prędzej uwierzymy w śmierć 6,000,000 ze uważamy, że sam fakt konieczności Żydów niż w zgranie przez hack- cenzury filmów Hollywood jest istnym erów 100 terabajtów danych (100 tb koszmarem, jakim jest też i każda inna = 100,000,000 megabajtów)... chociaż cenzura, ale jest to koszmar który w tym naturalnie i z jednym i z drugim faktem przypadku sami sobie zafundowaliśmy możemy się mylić, świadomi, że prawdy utrzymując w kompletnym kłamstwie i na te i na inne tematy dowiemy się miliardy ludzi, w kłamstwie iluzji wol- dopiero wtedy gdy skończy się żywot ności, w kłamstwie czasem całkowicie tej dziecinnej partiokracji w której to zmyślonej historii, i co najgorsze w właśnie interesie jest by różne kłamstwa kłamstwie tak głęboko zakodowanym, i kretynizmy na potrzebę manipulacji że nie są go świadomi miliardy ludzi, nieświadomymi owieczkami wymyślać. konsekwentnie dążąc do kolejnej Wo- Niech żyje Rewolucja Polska. jny Światowej, albo kompletnej de- strukcji środowiska która będzie też i www.facebook.com/PolskaDemoKracja

415. 24/12/14 R P bo realnie to nie było 10% ludzi, a 4.6% idiotów którzy nie umieją postawićDYKTATURA ANARCHII krzyżyka we właściwym miejscu, przy- puszczalnie nawet z nieswojej winy,W matematyce magiczne cyfry to 0 i 1, bowiem zabiegani swoim codziennym A. POLSKA DEMOKRACJAbowiem nawet ∞ leży gdzieś pomiędzy McDonaldowo-alkoholowym światem0 a 1. W życiu takich zabaw logiki też pornografii TVNu i Polsatu nie zrozu-jest bardzo wiele. Można nawet pow- mieli oni dobrze instrukcji głosowania,iedzieć, że cała nasza świadomość opi- coś z czym miała problem też i samaera się na zrozumieniu tych skrajnych demonstrująca “małpioopozycja”, samakrańcowych zer i jedynek. Coś ma sens, będąc tak przesiąknięta głupotą, że niealbo coś nie ma sensu. potrafiła tego problemu przewidziećKlasycznym przykładem tego jest zasa- wcześniej, mimo iż podobno już kilkada promowana przez Józefa Konrada lat temu były w lokalnych małpiowybo-Korzeniowskiego (znanego powszech- rach podobne przypadki głupoty. Cóż,nie jako Joseph Conrad), że brak de- człowiek jest zawsze mądry dopiero pocyzji też jest decyzją, czy też, że igno- szkodzie, chociaż i tak cały temat głosówrancja jest reakcją... coś do czego w nieważnych nie ma żadnego znaczenia,dzisiejszy wigilijny dzień jeszcze na bowiem zawsze był to temat zastęp-koniec wrócimy. Na teraz jednak skon- czy do prawdziwego dramatu całegocentrujmy się nad fundamentalnym układu którym jest fakt, że w Polscezałożeniu reżimu partiokracji, czyli nad głosów nieważnych, i to świadomie akoncepcją iluzji wolności oferowanej nie przypadkowo, było aż 54%, bowiemowcom w postaci wyborów między tyle właśnie osób lokalne małpiowybo-pudełkiem A a pudełkiem B, czyli tak- ry kompletnie olało (a 77% w przypad-iej istnej grze “grasz?”, i choć ucichł już ku europejskich małpiowyborów). Tetrochę temat marszy sprzed tygodnia 54% głosów to też są ludzie, ale nikt icho 10% głosów nieważnych w ostatnich w żadnych statystykach tzw mediówlokalnych małpiowyborach - i słusznie centralnych nie liczy, chwaląc jak zom- bies np bufetową z Warszawy za jej re- kordowe 59% (realnie 23%), homofila ze Słupska za jego 57% które “zmienia Polskę” (realnie 20%), czy jakiegoś 25 latka ze Starachowic za jego sensacyjną wygraną z 59% (realnie 16%), które to są najlepszym konkretnym dowodem jak Polakom reżim partiokracji zwy- czajnie pluje w twarz. Jedynym medium który ten temat opisało był pudelka.pl - i jako rewolucjoniści dziękujemy im za to, ale w mediach centralnych tego tematu iluzji wolności nie ma... tak jak- by zombie potworki celowo nie chciały uświadomić się w swojej powszech- nej głupocie, chociaż sami doskonale www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wiedzą, że gdy tzw “przedstawiciele przez małpy poprzez użycie mass- narodu” (czytaj posłowie nękacze) w mediów, w którym uwalniamy wszyst- tzw Sejmie wstrzymują się od głosu, to kich z tego partiokratycznego reżimu, głos ten jest klarownie liczony jako głos bowiem nie miejmy wątpliwości, że dz- na NIE, i ustawa z nim nie przecho- isiaj wszyscy żyjemy w reżimie głupoty, dzi. Brak głosu też jest bowiem decyz- i ten nasz rewolucyjny model Polskiej ją i głosem, i podkreślmy raz jeszcze, Demokracji dąży z założenia do elim- że jest to głos na NIE, szczególnie gdy inacji całej administracji, docelowo premiera Kopacz skamla z małpiood- wręcz wprowadzając bezadministracy- biornika by ludzie poszli i oddali głos jną anarchię, ale anarchię która oparta już na kogokolwiek, bowiem premiera jest na dyktaturze Kodu, długotermi- Kopacz jak i cały układ już wie, że się nowej logiki nad którą debatować będą sypie, czego najlepszym dowodem jest już przyszli ławnicy, wraz z wszyst- sama ucieczka Donalda do emeryturę kimi którzy debatować logikę będą z do Brukseli, Donalda który znany jest nimi chcieli, ale bezpośrednio, a nie nam przecież osobiście jako kariero- tak dzisiaj poprzez celowo i stronnicze wicz bez alternatywy na życie prócz nękanie środkami masowego przekazu nękanie ludzi, i karierowicz który dziś które to mogą zakodować ludzi niczym też nie może uwierzyć, że w tak błys- roboty Atari to jakiej to głupoty chcą. kawicznym tempie może do Polski już Ten nowy system nazwaliśmy Dyk- za kilka miesięcy nadejść rewolucja taturą Anarchii (DA), która to obok uwalniająca wszystkich ludzi od pol- naszego Religijnego Ateizmu (RA) oraz itycznego nękania. Wystarczy jeden Kapitalistycznego Komunizmu (KK) publiczny zapłon, jeden znaczący głos staje się jednym z filarów naszej nowej poparcia... i będzie rewolucja. Ideologia rewolucyjnej ideologii. Zapamiętajcie rewolucji przecież już jest napisana. to dobrze. Dziś jednak w naszej analizie zer (PO, Na dzisiaj to będzie tyle. Wszyscy bow- PiS, SLD, PSL, TR, i wszyscy pozostali iem macie teraz różne wigilie, rzadkie pasożyci społeczni nazywani polityka- spotkania, radość z samotność, ogólnie mi) i jedynek (rewolucja PD), pójdzie- kod powszechny który dziś dzielimy my znowu trochę dalej niż opisywanie wspólnie z miliardami innymi ludzi, małpich wydarzeń które nas zwycza- zresztą dokładnie tak samo jak za kilka jnie intelektualnie nudzą, ideologicznie miesięcy będziemy dzielić z nimi kod koncentrując się nad definicją DYK- Rewolucji Polskiej, która to przecież jest TATURY ANARCHII (DA), o której to ideologią globalną, i choć zaczyna się w pisaliśmy w naszym poprzednim poście Polsce, to skończy się na całym świecie. w punkcie nr 6 (ZA). Ponownie bow- Dodatkowo nie chcemy też dziś Was iem zauważamy, że Polska Demokracja zmuszać do jakiegoś głębszego myśle- skonstruowała bardzo sprawny mod- nia nad otaczającym nas światem, czy el prawdziwej demokracji XXI wieku, to kodem homosi, czy to kwestii epi- w którym nie ma nękania ludźmi, w genetyki dziewictwa, czy to redukcja- którym frekwencja wynosi 100%, w mi dysonansu poznawczego - zarówno którym element losowości eliminu- tych świadomych jak i podświadomych, je możliwość masowej kontroli owiec bowiem dziś egoistycznie chcemy byś- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

cie temat Rewolucji Polskiej poruszyli Dziś potrzebny jest już tylko jeden A. POLSKA DEMOKRACJAprzy swoich sycie nakrytych wigilijnych zapłon i będzie rewolucja, jeden zapłonstołach, uświadomieni już, że brak i politycy podziela los monarchicznejwaszej reakcji też jest reakcją, czyli, że arystokracji, w najlepszym wypadkudziś albo wigilijnie podzielcie się wi- przechodząc do lamusa - chociaż jeśliadomością o Rewolucji Polskiej, albo będą się tak dalej bronili, to los może sięraz na zawsze zamkniecie własne mor- dla nich okazać znacznie mniej łaskawy.dy z tym ciągłym zrzędzeniem i hejtem Nękacze będą osądzeni. Jeden zapłon ijak to Wam jest źle w tym niewolniczym ludzkość będzie uwolniona z jarzmasystemie dyktatury głupoty w którym to systemu partiokracji nękaczy.przyszło Wam dziś wegetować zapycha- Tak tak współmałpoludy - nadchodząjąc się świątecznym karpiem. wielkie zmiany, zmiany których skaliWesołych Świąt. większość z nas nie może sobie nawetNiech żyje Rewolucja Polska. jeszcze w całości wyobrazić. Cóż - owceNiech żyje Dyktatura Anarchii. myślą z wyprzedzeniem kilku miesięcy,#. a małpy myślą z wyprzedzeniem kilku lat, i dopiero homo sapiens ubermen-416. 26/12/14 MP schus będzie umiał myśleć bez koniec- zności jakiegokolwiek wyprzedzenia,LUBLIN, KOCHANY LUBLIN... myśląc wręcz bez myślenia niczym do- skonały dynamiczny procesor. Nadcho- dzą wielkie zmiany. Więc jak się Wam współmałpoludy podoba nadchodząca Rewolucja? Czy przypadkiem nie szokuje Was skala na- dchodzących zmian? Chociaż prawdę mówiąc i tak mamy w dupie Wasze opinie na ten temat. Logika bowiem rządzi się własnymi prawami, i na tym właśnie polega pełne piękno jej dyktat- ury.Balch 583 BC, Bodh Gaya 528 BC, Jero- Niech żyje Rewolucja Polska.zolima 33 AD, Medyna 622 AD, Paryż Niech żyje Dyktatura Anarchii.1789 AD, Petersburg 1917 AD, Lublin2015 AD, chociaż po Rewolucji i tak od Niech żyje Homo Sapiens Ubermen-2101 AD będziemy mieli nowy rok 1, schus.czyli pierwszy rok w którym na Ziemipojawią się pierwsi ludzie, kończąc erę .miliona lat wzajemnie nękających się komentarze na Facebookbajkami małpoludów. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

417. 27/12/14 C Swoją drogą nie możemy się doczekać jakiegoś filmu, który będzie już tak re- “IDA” / “WYWIAD ZE SŁOŃCEM alistycznie prożydowsko-antypolski, że NARODU” sami będziemy w pełni zasłużenie mog- li porównać go do wielkich dzieł kina,A. POLSKA DEMOKRACJA Święta to idealna okazja by obejrzeć czy też do programu “Dlaczego ja?” na kilka filmów. W końcu kinematogra- Polsacie, czy też starych wydań Polskiej fia to wielka sztuka, może nie aż tak Kroniki Filmowej, czy też nawet i codzi- wielka jak sama rewolucja, to nadal ennych wydań zarówno Wiadomości po rewolucji polskie kino znów będzie TVP jak i Faktów TVN. Nie ma bowiem wyznaczało światowy prym, a polskie kina lepszego niż fikcja, która swoim re- Orły zastąpią wszystkie Oskary, Globy alizmem wywołuje prawdziwe emocje i inne wzajemnie adorujące się Lwy. widzów - jak na przykład sama rewo- Zresztą nie ma się co dziwić, w końcu lucja, i choć film “Ida” niestety takim całe Hollywood jest przecież “Made in filmem chyba jeszcze raczej nie jest (a Poland” (Zbigniew Lubszyński, Szmul może już jest - Pawel Pawlikowski ?) to Gelbfisz, Elizer Mayer oraz Natan Gor- absolutnie nie żałujemy obejrzenia tego don), plus pamiętajmy, że to świado- arcydzieła, a teraz z niecierpliwością mość idei wyznacza jakość kina i teatru, czekamy na kolejny już film z serii Pian- a dziś epicentrum światowej świado- ista, Lincz, Kanał, Pokłosie - z niecierp- mości znajduje się przecież właśnie liwością, bowiem już wkrótce przyjdzie w Polsce. Wszystko jednak w swoim moment gdy faktycznie ktoś celowo czasie, i dziś przedstawiamy Wam nasze sztukę tego tematu filmów opanuje do szybkie rewolucyjne recenzje dwóch nadchodzącej oskarowej perfekcji, i nowych filmów: polskiego filmu “Ida” oczywiście rewolucyjnie stawiamy tu na oraz amerykańskiego filmu “Wywiad ze jakiegoś młodego polskiego debiutanta, Słońcem Narodu”. na jakiegoś psychopatę ubermenscha “Ida” doskonałego. Kierunek postępu polskiej Film świetny, chociaż całkiem serio kinematografii jest przecież bardzo do- uważamy, że jak dla nas “Ida” jest cią- bry, i film “Ida” Pawła Pawlikowskiego gle jeszcze filmem zbyt mało proży- aż zbyt klarownie to potwierdza. dowsko-antypolskim by zasłużyć sobie “Wywiad ze Słońecem Narodu” (The na Oskara. Pawlikowski jest już jednak Interview) bardzo blisko swego celu, a raczej świat Pomijając, że Sony mistrzowsko jest coraz bliżej Pawlikowskiego, bow- zhoneyzdickowało nas do obejrzenia iem Pawlikowski bliższy jest do bycia tego filmu, to trzeba przyznać, że tak- artystą, aniżeli “elity” do bycia elitami. iej okazji do wprowadzenia innowacy- jności w emitowaniu ultratandetnych filmów nie było bardzo długo, i choć w celu obejrzenia “The Interview” musi- eliśmy sami “polecieć” na chwilkę do USA - bowiem tylko tam działa strona www.seetheinterview.com - to nasza www.facebook.com/PolskaDemoKracja

podróż była “zdecydowanie warta zach- .418. 31/12/14 iii #odu”. Oczywiście nie zdradzimy Wamsamej fabuły filmu - bowiem wszyscy DZIĘKUJEMY ZA ROK 2014 iją i tak już dobrze znacie - ale w pełni SZCZĘŚLIWEGO ROKU 2015!zgadzamy się z północnokoreańskąopozycją do tego filmu. Kim Dzong Un Rodacy! A. POLSKA DEMOKRACJAnie może przecież być aż tak normal- Już jutro zaczynamy rok 2015, rok którynym super fajnym cynicznym kolesiem, z Waszym wsparciem będzie rokiemktóry w sztuce swojego aktorstwa zde- wielkich światowych rewolucyjnychcydowanie przerasta już wszystkich zmian!Bushów, Obamów, Putinów, Macia- Zacznijmy jednak od pożegnania rokurewiczów, Kaczyńskich, Tusków, Hit- 2014, roku który dzisiaj bez wątpienialerów, Janów Pawłów, Franciszków i można określić jako ten historycznieinnych przeterminowanych aktorzyn, i przełomowy. To w właśnie w rokuktóry dziś może się już tylko równać z 2014, dokładnie 24 stycznia, w pełniaktorami jak Józef Stalin, oraz jego syn uświadomiła się nam logiczna i skutec-- nasz wspaniały prezydent rewolucji zna alternatywa do obecnego reżimu- Evo Hashtagger. Co więcej, podoba partiokracji, alternatywa pozbawionanam się też quazi rewolucyjny charak- bożków, polityków i innych nękaczy,ter tego filmu, rewolucyjny nie tylko w alternatywa prawdziwie demokraty-poziomie abstrakcji głupoty, ale także czna, alternatywa bez wbudowanegow ukazaniu, że telemałpki teleshows konfliktu interesu który to dziś zamiasttakże mogą swoją iluzją zmieniać świ- dyktatury logiki wprowadził międzyat, co może dziś zainspiruje kilka po- nas dyktaturę głupoty, w tym kod jużtrzebnych rewolucji osób w Polsce, jak wszechobecnego wzajemnego hejtuKuba Wojewódzki - Król TVN, jak “To-masz Lis na żywo” , jak Monika Olejnik,jak Szymon Majewskii, jak Z Dupy, jakMariusz Max Kolonko... no chyba, żeoni też “they hate us because they ain’tus”, zjawisko które w filmie doskonaleironicznie opisuje sam naczelny wódzKim Dzong Un, i zjawisko które częstoteż spotyka naszych rewolucjonistów.Problem zakompleksionych hejterówrewolucyjnych zmian dobrze jestprzecież znany, tak kiedyś Nietzchemujak dzisiaj nam. Postępu idei nie da sięjednak powstrzymać, a jak również wfilmie zauważył naczelny wódz, jedynąbronią silniejszą od bomb atomowychsą słowa.Niech żyje Rewolucja Polska.Niech żyje polska sztuka i polskie kino.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA na wszystkich poziomach. Nie miejmy i filmach które ich nie zniewalają na bowiem wątpliwości, że efektem mot- poziomie ich podświadomości niczym yla to właśnie reżim partiokracji - i to niewolników kilkaset lat temu którzy to partiokratów z wszystkich partii, a już sami przecież tysiące lat nie wiedzieli, szczególnie tych ostatnio modnych tzw że są niewolnikami. Pies nie wie, że jest partiokratów bezpartyjnych - przez sam psem, nawet gdy żyje w iluzji wolności. fakt masowego nękania ludzi o ich gło- Podsumowując, ta nowa świadomość, sy jest właśnie odpowiedzialny za prak- nasza wspólna nowa świadomość, ta tycznie całe społeczne zło jakie obecnie wiedza o systemie alternatywnym, to istnieje na świecie, czyli za wszystkie zrozumienie, że dziś żyjemy w iluzji wojny, za wszystkie konflikty których wolności, iluzji wolności której de fac- ilość jest na rekordowym poziomie, za to kompletnie dziś i tak nikt nie ma, ciągłe niszczenie środowiska do nieod- nawet jeśli faktycznie istnieje mniejsza wracalnych poziomów, za promowanie czy większa wolność słowa która to w różnych religijnych i partyjnych bajek obecnym systemie nie ma znaczenia, i iluzji, za cały alkoholizm, za wszyst- bowiem ów pluralizm jest niczym in- kie gwałty, za morderstwa, za rozwody, nym niż masowym przyzwoleniem na za zachowania kryminalne, za biedę i wszechobecny hejt i nienawiść, więc nędzę, za brak pracy i równych szans, to wszystko jest właśnie naszym wiel- a nawet i za wszystkie podświadome kim świadomościowym sukcesem roku metody samoobrony naszych orga- 2014, roku więc bardzo szczególnego, nizmów na ów nękanie, jak wszystkie który to dziś żegnamy z poczuciem alergie, depresje, autyzmy i inne ciągle spokoju, że bowiem dziś istnieje już al- powielające się choroby cywilizacyjne ternatywa do zła. - choroby które to, powiedzmy sobie ################################ szczerze raz jeszcze, są tylko metodą A teraz kochani świadomościowcy po- samoobrony ludzi przed ciągłym ego- patrzmy już w przyszłość, w nadcho- istycznym szczuciem partiokratów. dzący rok 2015, w którym to nastąpi Problemy całego zła bowiem zaczyna- masowe przebudzenie ze snu, prze- ją się od samej góry, od politycznego budzenie bolesne, przebudzenie które hejtu, od systemu wymuszania na lud- zakończy system partiokratycznych ziach dokonywania wyboru mniejsze- nękaczy - szczególnie, że to właśnie go zła między już z góry ustalonymi Ci nękacze ciągle często są nękaczami opcjami mniejszego i większego zła nieświadomymi swojej głupoty, nęk- i głupoty, bowiem cały system opar- acze którzy z fanatycznie religijnego ty jest na nękaniu i zastraszaniu ludzi wręcz przekonania, wierzą że chcą do- “innymi”, na pustych obietnicach i sku- brze... chociaż jak wszyscy wiemy, ch- tecznych kłamstwach, i ludzie codzi- cieć a móc to zupełnie co innego. Rok ennie nękani partiokratyczną zarazą, 2015 będzie więc rokiem bardzo szcze- zastraszeni, często ulegają temu nęka- gólnym, rokiem rewolucyjnym, rokiem niu oddając swoje głosy napełniając w którym począwszy od właśnie naszej kieszenie swoich oprawców, zamiast Polski zostanie wprowadzony system to koncentrować się na własnym ży- Polskiej Demokracji, system w którym ciu, na własnych pasjach, na własnych rodzinach, na własnej pracy, na teatrach www.facebook.com/PolskaDemoKracja

posłowie będą wybierani losowo wśród wiadomości. Wszyscy zostańcie więc w A. POLSKA DEMOKRACJAwszystkich obywateli, system w którym roku 2015 rewolucjonistami, i pomaga-wszyscy Polacy będą równymi siebie jcie zmieniać nasz świat, jeśli nie w imięludźmi i równymi siebie bogami, system naszej wspólnej wolności - która to jestbez podziałów na wybrańców i podległe przecież wartością najważniejszą, toim owce, system bez podziałów na sz- przynajmniej w celu egzystencjanolne-tucznie stworzone szuflady jak lewica go upewnienia się, że wszyscy partio-czy prawica oraz inne hejtotwórcze kraci i inni nękacze w swojej zombieiluzje. Niech wszyscy wiedzą, że Pola- głupocie i nieświadomości nie zniszczący stanowią jeden Naród, a ludzkość kolejny raz świata, czy to poprzez jakieśstanowi jeden gatunek, i niech wszyscy kretyńskie bratobójcze konflikty, czy towiedzą, że logika jest jedna i wspólna, i poprzez kontynuację masowego niszc-że proces zmian wprowadzania tej dyk- zenia środowiska naturalnego. Wszy-tatury logiki właśnie się rozpoczyna. scy dziś macie unikalną i historycznąA teraz do rzeczy. Dziś w Sylwestra, szansę, a nawet i moralny obowiązek bynowocześnie i adekwatnie do nadcho- zmieniać świat. Tak więc #ujcie miasta,dzących zmian, czyli minimalistycznie #ujcie mury, #ujcie samochody, #ujciei skromnie - ale szczerze i w dobrych internetowe strony nękaczy, #ujcie ichintencjach, składamy Wam serdeczne biura, i #ujcie nawet i samych siebie -życzenia udanego roku 2015, roku w tak by wszyscy nękacze - oraz ich bliscyktórym wszyscy wzajemnie wywalczy- - dobrze wiedzieli, że po pierwsze to onimy naszą wolność, wolność dla naszych są właśnie tym złem naczelnym które todzieci, wolność dla nas samych, a po- potem efektem wodospadu idzie w całątem i wolność dla całej ludzkości, która Polskę w tym ich samych, oraz, że podziś ciągle tkwi w masowo promowanej drugie ich dni beztroskiego nękania sąiluzji wolności, bowiem pamiętajmy, już policzone, bowiem #RewolucjaPol-że nasza Rewolucja Polska nie jest ide- ska trwa.ologią tylko naszego lokalnego podwór- Szczęśliwego Nowego Roku!ka, ale ideologią która dyktować będziekurs przemian na całej naszej planecie, 419. 7/1/15 iii Mod USA i Rosji, po obie Koree, Izrael,Iran i cały świat Islamu, oraz wszystkie Świadomościowcy... choć uważamy, żeinne nękające ludzi systemy fanatyc- większych terrorystów od politykówznych religii i partiokratów. nie ma, to przyłączamy się do kondo-Nadchodzi rok 2015, rok rewolucji, lencji dla ofiar w Paryżu... zarówno tychrok wyzwolenia, rok wielkich zmian, nieżywych jak i tych którzy do nicha wszystkich zaś zainteresowanych strzelali, bowiem nie oszukujmy się, żeprzyłączeniem się do wspólnej walki o oni także są nieświadomymi ofiaramiwolność prosimy o nawet minimalne nienawiści i iluzji, w tym właśnie religii,zaangażowanie się w tę wojnę z reżi- którą to w pierwszej kolejności kreująmem, który to sam tak łatwo przecież się właśnie politycy nękając ludzi o ich gło-nie podda, niczym krwiopijczy pasożyt sy i hajs... bo przecież nikt nie zostajespołeczny, niczym wirus i choroba nieś- politykiem z altruizmu.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

źródłowym wszystkich problemów społecznych jakie istnieją na Ziemi.A. POLSKA DEMOKRACJA Czas zmienić cały system... zresztą do- http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ brze wiecie już o co chodzi. wielu-politykow-zapowiada-ud- Niech Żyje Rewolucja Polska. zial-w-marszu-przeciw-terroryzmow- i/5v9vr 420. 10/1/15 M Zresztą nie trzeba patrzeć daleko. Kto “ANTYTERRORYSTYCZNY MARSZ stworzył islam i zakodował tych kom- TERRORYSTÓW” pletnie nieświadomych terrorystów by szli i mordowali co popadnie? Kto Za kilka dni w Paryżu odbyć się ma napisał pierwsze przykazanie chrześci- marsz antyterrorystyczny. Naturalnie jaństwa? Kto jest odpowiedzialny za popieramy inicjatywę samego marszu, I-szą, II-gą, a teraz i nadchodzącą III- chociaż nie rozumiemy dlaczego w cią Wojnę Światową? System partio- marszu mają wziąć udział politycy? Nie kracji to zło, a politycy są terrorystami, ma przecież większych terrorystów od i jest to obrzydliwe, że Ci najwięksi polityków! terroryści starają się teraz wykorzystać tę francuską tragedię do autopromocji swoich nękarskich mord, niczym hieny cmentarne które nie tylko nie rozumi- eją problemu który zaistniał między różnymi religiami, ale też teraz dodat- kowo sieją jad który to będzie jeszcze bardziej napędzał konflikt który to oni sami przecież stworzyli w celu ochrony swoich interesów! Przecież to właśnie politycy poprzez Dzień w którym Świat się obudzi i poz- nękanie ludzi o ich głosy i hajs sieją będzie wszystkich polityków będzie terror, głupotę, zabobony, religię, fa- dniem w którym zakończy się ter- natyzm, redukcje dysonansów poznaw- roryzm. Alternatywa ideologiczna czych, a potem gwałty, zachowania przecież jest, i to alternatywa prawdzi- kryminalne, alkoholizm, narkomanię a wej demokracji, a nie partiokracji która nawet i podświadome metody samoo- tylko udaje demokrację, o narzucaniu brony organizmu jak alergie, autyzm iluzji wolności nie wspominając. i inne choroby cywilizacyjne. Tak tak Niech żyje Rewolucja Polska! świadomowcy... to politycy są złem www.facebook.com/PolskaDemoKracja

421. 14/1/15 R iii zamknięte... ale decyzję na ten tem- at podejmą eksperci którzy się na tymUWAGA: NADCHODZI REWOLUC- temacie znają, a nie banda politycznychJA POLSKA! nierobów i pasożytów społecznych która to nigdy w życiu nie przepracow- ała nawet jednego uczciwego dnia. Niech żyje Rewolucja Polska! 422. 14/1/15 I $ iii USD 16,000,000,000,000 DO OPO- DATKOWANIAhttp://www.wprost.pl/ar/489089/Du- h t t p : / / w w w. e n t r e p r e n e u r. c o m / a r t i - A. POLSKA DEMOKRACJAda-do-poslow-Wiemy-jak-wyglada- cle/241753cie-i-gdzie-mieszkacie/I znów to NSZZ Solidarność zaczyna Na starcie przypominamy, że abso-antypolityczną Rewolucję Polską. Tak lutnie jedynym postulatem Polskiejjak mówiliśmy, do końca roku 2015 Demokracji jest pozbycie się wszyst-wszyscy politycy podzielą losy kolo- kich polityków, i zastąpienie ich losowonialistów (1945), arystokracji (1917) wyłonionymi ławnikami publicznymi.i monarchii (1789), a Rządy przejmą Ta pozornie mała zmiana z systemueksperci, którzy to będą wybrani bez- partiokracji na system demokrac-pośrednio przez ławników społecznych. ji zmieni jednak absolutnie wszystko,Nadchodzi długo oczekiwana wolność. żegnając cały stary system oparty naNadchodzi system w którym Polacy nękaniu i lobbingu, witając nowy sys-nie będą już nękani i manipulowani tem oparty na logice i produktywnoś-jak owce, tylko będą mieli bezpośred- ci. O wszystkim oczywiście zadecydująni wpływ na to co się w Polsce dzieje, ławnicy w oparciu o różne ekspertyzy,czy to w postaci losowo wybranych ale z racji, że logika jest jedna, oraz, żeławników, czy też w postaci ruchów to właśnie logika będzie ich główną in-społecznych które to potem lobbysty- spiracją działań, dobrze już wiemy jakcznie będą mogły z nimi bezpośrednio będzie wyglądał świat po rewolucji... irozmawiać w obronie swoich kwestii. jest to niezależne od tego czy ławnika-Nadchodzi prawdziwa bezpośrednia mi będą podmiejskie ćpuny, czy profe-demokracja. Koniec z zarazą wszecho- sorowie uniwersyteccy. Logika bowiembecnego partyjniactwa. jest identyczna dla wszystkich ludzi,Piotr Duda, świadom się imię Twoje...zaczynasz dziś ważny rozdział w histo-rii nie tylko Polski ale i całego świata,chociaż prawdę mówiąc kopalnie i takpewnie będą albo sprywatyzowane albo www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA szczególnie jeśli się ich podda proce- tek Ziemi które to celowo nie będą sowi uświadamiania przez najlepszych konkurowały z małpami na z góry na ziemi ekspertów... w tym oczy- nierównych zasadach gry, wybierając wiście przedstawicieli naszej Polskiej na przykład świadomie alkoholizm, Demokracji. narkomanię lub prostytucję, lub podś- Logika nakazuje więc, by post-rewolu- wiadomie autyzm, alergię lub inne cyjny świat był systemem który będzie cywilizacyjne schorzenia. Podatek od wręcz czcił kapitał, bowiem nie ma na ratowania secondhanderów jest więc świecie nic ważniejszego od kapitału, i konieczny by upewnić się, że w miarę nawet sam Karol Marks się z nami tu możliwości wszyscy ludzie na Ziemi zgadza. Zresztą czym jest człowiek jak mają najbardziej równe szanse startu jak nie robotem, a czym jest robot jak nie jest to tylko możliwe... i podkreślamy tu kapitałem? Naturalnie oznacza to, że słowa “jak jest to jest tylko możliwe”, produktywność ludzi będzie szanowa- bowiem założenie całkowicie równych na, a ludzie bogaci będą mieli swo- szans jest przecież utopijne. Nie będzie- je własne ulice i miasta w społecznej my przecież ludziom obcinać rąk bo wdzięczności za ich pracowitość i pro- ktoś urodził się bez ręki. Zresztą logikę duktywność, i w miarę możliwości nie Junga, że “nie ma zdobywanie świado- będzie też żadnej daniny dochodowej, mości bez bólu” świetnie już rozumie czy to od osób prywatnych, czy to od wielu miliarderów, w tym Gates, Buffet, firm. Wszystkie konieczne podatki Bloomberg, o większości chińczykach będą pobierane w postaci podatku VAT, nie wspominając dla których kwest- najlepiej w akcyzach na produkty opar- ia budowania własnego imperium jest te na ludzkich słabościach.... jak hazard, wartością ich męskiej dumy. Na koniec alkohol czy limitowana na ziemi ener- tej części warto też zwrócić uwagę, że gia. równe szanse ludzi są zapisane tak w Będzie jednak istniał jeden podatek karcie człowieka ONZ jak i konstytucji którego wprowadzenie z racji na USA - coś o czym kiedyś rewolucyjnie szacunek do samego kapitału będzie wszystkim przypomnimy jak będzie- konieczne. Jest do podatek od ratowa- my już jednoczyć świat, oraz, że z eko- nia secondhanderów od narkotycznych nomicznego punktu widzenia równe spadków, które to uniemożliwiają im szanse nie są przywilejem, ale DO- rozwój emocjonalny, coś co potem BREM PUBLICZNYM. widoczne jest w postaci nie tylko ich Teraz element najważniejszy. Podatek ciągłych depresji, ale także i redukc- od ratowania ludzi z zawodem “syn” i ji dysonansów poznawczych które to “córka” jest też konieczny z racji samej następnie odbijają się na całej otacza- wiary ludzkości w kapitalizm, bowiem jącej ich planecie, czy to w postaci al- nic tak nie niszczy efektywności kapi- koholizmu, prostytucji, brandingu czy tału jak kapitał który śpi w obligacjach nawet lenistwa - i to zarówno samych i trustach rodzinnych, czyli taki którego poszkodowanych zawodowych “syn- terminowość nie jest równa termi- ów” i “córek” jak i otaczających ich nowości jego właściciela. Zresztą warto najbardziej utalentowanych jednos- zwrócić też ponownie uwagę, że człow- iek też jest kapitałem, i kto wie czy w www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook