Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

niektórych przypadkach nie najważnie- ja, nikt nawet nie zwróci na to uwagi... A. POLSKA DEMOKRACJAjszym, tak więc naturalne jest, ze jego szczególnie, że i tak nie będzie podatkuśmierć powinna oznaczać też i śmierć dochodowego, a ludzie się nawet uc-kapitału. Naturalnie pomijamy już, że ieszą bo kradzieże staną się niemożliweta mała rewolucyjna zmiana spowodu- do zrealizowania. Pełna elektronizacjaje, że nie tylko ekonomia będzie dz- pieniędzy uniemożliwi też jego chow-iałała najbardziej efektywnie jak jest anie. W trzeciej zaś kolejności znac-to tylko możliwe - z czasem perfekcy- jonalizujemy wszystkie fundacje, czylijnie, ale także, że już nigdy na świecie tzw bezimienne trusty, wymuszając bynie będą potrzebne wojny i rewolucje wszystko co jest realne miało swojegoo właśnie kapitał, bowiem każdy nawet realnego właściciela. Świat jest bardzopółinteligentny matematyk potwierdzi prosty, więc pełna elektronizacja godziś, że bez okresowego resetu kapitału, nie będzie taka skomplikowana. Wmatematycznie kapitał będzie dążył do czwartek kolejności będą regulacje po-akumulacji w jednym miejscu, czyli chodne, jak zakaz wypłacania pensji wjedna osoba wszystko a reszta nic, a co firmach które są większe niż jej zyski,za tym idzie... okresowych, i zazwyczaj kompletna destrukcja wartości sztukikrwawych, rewolucji. długoterminowej na rzecz tej świeżej,################################ czy też oczywiście promowanie wśródNaturalnie setki ludzi ze znajomością secondhanderów wielkiego moralnegoekonomii na poziomie Econ 101, pow- dyskomfortu z racji posiadania zawo-ie nam teraz, że nie da się takiego po- du “syn” i “córka”, chociaż my już terazdatku od niszczenia dzieci wprowadzić doskonale wiemy, ze oni ten dyskom-z powodów praktycznych. Naturalnie fort już czują, szczególnie, że nasi re-ludzie Ci nie mają pojęcia o tym jak dz- wolucjoniści mówią nam, że najlepszeiała świat finansów, oraz jak doskonale kobiety na świecie wolały prać jednora-Polska Demokracja zaplanowała pewne zowe pieluchy, niż zadawać się z miliar-przyszłe posunięcia. W pierwszej kole- dowymi secondhanderami z zawodemjności zjednoczymy świat pod względem “syn”. Biologia jest bowiem tematempodatkowym, tak by uniemożliwić kap- jeszcze potężniejszym od kapitału, aleitałowi możliwość ucieczki... ewentu- nie o tym dziś mowa.alnie powrotu z miejsc które nie będą Najważniejsze dziś jest to, że mamy jużchciały się zjednoczyć. Paradoksalnie jakieś obliczenia odnośnie tego ile ludz-będzie to oznaczało, że do czasu zjed- kość zaoszczędzi na podatkach docho-noczenia świata, w Polskiej Demokracji dowych, i kwota ta wynosi 16 trylionówżadnych restrykcji kapitałowych nie dolarów w skali pokolenia, co niestetybędzie, i każdy obcokrajowiec będzie tu ciągle będzie kwotą małą i będziezwolniony od podatku... co w kilka lat przynajmniej na początku wymagałowykończy przynajmniej całą Europę. W pewnych dodatkowych podatkówdrugiej kolejności wprowadzimy pełną pośrednich, szczególnie, że rewolucjęelektronizację pieniądza, zastępując je podatkową będziemy z racji naszegonp kartami bankowymi czy iphonami. poczucia sprawiedliwości wprowadzaliBiorąc pod uwagę, że pieniądze to iluz- z wyprzedzeniem jednego pokolenia. Trochę niesprawiedliwie byłoby zabier-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ać dzisiejszym synkom i córeczkom ich wyobrazić Waszą reakcję gdyby nagle zasiłki, szczególnie, że zostali tak wy- okazało się, że nie działa Wam wasza chowani, że bez nich sobie nie poradzą. karta debetowa, wszystko gdy dziecia- Bójcie się lenie Rewolucji, bo choć jest ki w domu nie mają co jeść. Finanse to to zarazem najbardziej kapitalistyczny bardzo podła gra. system jaki będzie istniał w historii, Teraz tak, kogo w Polsce obwiniać za to będzie to też i taki system z którego to, że milion osób zostało tak perfidnie sami Panowie Marks, Lenin a nawet i zniewolonych przez instytucje finan- Stalin byliby dumni. sowe? Jasne winni są ludzie którzy te Niech żyje Rewolucja Polska! kredyty brali, ale czy regulacje partio- krtycznych KNF odnośnie zarobków 423. 15/1/15 R$ w walucie X i kredytów w walucie Y nie mogły przyjść wcześniej? Jak to CHF/PLN 4.20... ALE 5.00 NIE JEST się stało, że tylko dwa kraje w Europie NIEREALNE padły ofiarą tak wielkiego spisku... bo _______________________________ przecież tanie kredyty to drogie miesz- kania, więc w efekcie końcowym naA. POLSKA DEMOKRACJA frankach Polacy stracili podwójnie. Wi- adomo... jaka władza takie regulacje... a http://natemat.pl/130175,dramaty- prawda jest taka, że partiokraci to nie czny-wzrost-ceny-franka-decyz- tylko debile, nieroby i pasożyty społec- ja-banku-centralnego-szwajcarii-to-wy- zne, ale partiokraci to przede wszyst- rok-smierci-dla-polskich-kredytobiorcow kim nieświadome ofiary lobbystów, tak kiedyś ludziom którym bardzo za- Finanse to podła gra. Finanse to bardzo leżało na tym by 90% kredytów było we podła gra. Zresztą jak wczoraj pisaliśmy frankach szwajcarskich (Getin Bank), nie ma na świcie nic ważniejszego niż tak dzisiaj ludziom którzy robią wszyst- kapitał, i kapitał zawsze znajdzie drogę ko by zniewolnić całą Polskę poprzez by działać efektywnie, i jeśli oznacza to, chwilówki, które to niczym niezabez- że milion ludzi w Polsce zapożycza się pieczone nawet nie powinny ludzi tak w walucie z którą nie ma nic wspólne- martwić, bo przecież nie można być go, to też tak będzie. W końcu kredyty niewolnikiem czystej iluzji. we frankach napędzały bankom ich bi- Naturalnie po Rewolucji Polskiej lanse, a właścicielom banków ich jachty wszystkie te kretynizmy się skończą. i pałace, bo wiadomo, że banki nie W pierwszej kolejności się rozdzieli mogą zbankrutować, bo bankructwo koncepcję kredytów zabezpieczon- banku oznacza natychmiastowe wy- ych od kredytów niezabezpieczonych jście ludzi na ulicę. Proszę sobie tylko - tak by nikt nigdy nie padł ofiarą by- cia niewolnikiem czegoś co nie istnie- je, i jeśli będzie to oznaczało, że ktoś ma kredyt którego wartość przekracza wartość mieszkania, to wtedy ten ktoś ładnie się spakuje, a bankowi zami- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ast liczonej po złodziejskim rejcie (i 424. 16/1/15 Mzłodziejskiej marży) ten ktoś wyślekluczyki do ich nowego wspaniałego PANIE WIPLER - NIECH PAN POW-lokum, i co najpiękniejsze, ten sam ktoś IE JAK JEST!z miejsca złoży bezimiennie kredyt nanowe mieszkanko, bo jedyną rzeczą https://www.youtube.com/watch?v=S- A. POLSKA DEMOKRACJAktóra ma znaczenie gdy bierze się za- fA5ARnIuDg&feature=youtu.bezpieczony kredyt to jego zabezpiec- be&t=2m51szenie, a nie czyjaś pensja która to w Od dawna doskonale już Pan wie, żeogóle banku nie powinna interesować. kasta polityków to chodzący krwiożer-Zresztą cały mechanizm nadchodzącej czy dinozaur, który nie ma racji byturewolucji w finansach dokładnie już w nowoczesnym społeczeństwie. Małoopisaliśmy, i raz jeszcze podkreślamy, tego, doskonale też Pan wie, że samoże bez tej rewolucji - Polsce i ludziom istnienie polityków jest automatycznymgrozi wieczne niewolnictwo. zaprzeczeniem istnienia DemoKracji,W drugiej zaś kolejności należy czym oraz że jest już opracowany nowy mod-prędzej ustawowo wręcz wymusić kon- el dla Polski i świata.wersję kredytów z CHF na przynajm-niej EUR, z walutą z którą to jako tako A patrz wpis nr 212.długoterminowo jesteśmy powiązani,coś co ma sens bo stopy w CHF i tak jużsą ujemne, na czym nikt nie korzysta,oraz co ważniejsze... jutro może się oka-zać, że CHF nie jest po 4,20, ale po 4,94.Jak wiemy precedens już jest.Co to wszystko oznacza? Proste. Nac- Dlaczego więc nie będzie Pan pierwsząjonalizację Getin Banku oraz ochronę osobą która otwarcie publicznie pokażePolaków przed całą parafinansową klasę i honor i nie powie jak jest? Wtedymafią, która to teraz zacina rączki, dopiero wywoła Pan prawdziwą reakcjębo przecież gdy nie ma się pieniążek i zobaczy Pan piękny strach tych wszyst-na spłatę kredytu po 1%, to idzie się kich małpoludów które to tak odważnieje pożyczyć po 30%, i to wszystko w wczoraj nazywały Pana “pijakiem”, i wt-białych rękawiczkach, bo ani jeden edy dopiero zacznie się rewolucja sys-partiokrata nie ma pojęcia o czym tu temowa, szczególnie, że większość tegopiszemy, a nawet gdyby miał to zawsze Sejmu ma już bardzo dużą świadomośćważniejsza dla niego będzie w medi- faktu, że są oni tylko niepotrzebnymiach jego własna morda, niż dobro jakiś pasożytami społecznymi którzy to sątam debilnych naiwniaków którzy na nie tylko zbędną kulą świata, ale i jegoniego zagłosowali. Nadchodzą wielkie wielkim a nawet i największym niebez-konieczne zmiany, konieczne tak dla pieczeństwem. Wszyscy dobrze wiemy,Polski jak i dla całego świata. komu na rękę jest cały konflikt religii,Niech żyje Rewolucja Polska. o dużo bardziej niebezpiecznym konf- likcie świadomości z zachodu z Rosjąwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

425. 18/1/15 IH CYKLICZNOŚĆ SYSTEMÓW ADMINISTRACYJNYCHA. POLSKA DEMOKRACJA Wszystko na świecie jest cykliczne, od dnia, miesiąca, roku, po całe pokolenia, czy nawet i eony. Absolutnie wszystko na świecie jest cykliczne, w tym systemy admin- istracyjne, i choć temat ten poruszany był już przez nas wcześniej, to w poprzedniej wersji wykresu pominięty był zarówno okres Imperium Rzymskiego jak i Nazizmu III Rzeszy, nota bene systemów do siebie zbliżonych i opartych na podobnych założeniach i wartościach, nawet jeśli ich okresy trwania były zupełnie inne - czemu naturalnie nie ma się co dziwić, bowiem jak nauczył nas Świadomy Albert Einstein, świat ciągle przyśpiesza. Jak już wiemy następny etap, po klarownie już upadającej partiokracji to #DemokracjaPolska, która to też będzie okresem przejściowym przed planowanym Algorytmem, który to przyjdzie w roku 1 (2101ne), czyli wraz z kolejnym resetem lat, tym razem resetem globalnym. W końcu co kraj to obyczaj. #. nie wspominając. Tylko czas dzieli już może jeszcze i będzie wtedy w niej i dla nas od III Wojny Światowej, bowiem Pana jakieś miejsce. Sejm będzie losowo świadomość, raz rozdzielona, może być przedstawiał społeczeństwo, ale służący tylko połączona w nową wyższą świ- mu senatorowie przecież pozostaną. adomość. Naród można oszukać, ale Jedno jest pewne - z Panem czy bez nauki nigdy. Pana - dzisiejszy system nękających Panie Przemysław Wipler - proszę pow- polityków się definitywnie kończy. iedzieć otwarcie jak jest, oraz że zbliża Niech żyje Rewolucja Polska. się wielka Rewolucja Polska, a kto wie, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

426. 16/1/15 M R $ i produktywności. O wszystkim oczy- wiście zadecydują ławnicy w oparciuPiS PODARUJE FRANKOWICZOM o różne ekspertyzy, ale z racji, że logi-28 MILIARDÓW ZŁOTYCH ka jest jedna, oraz, że to właśnie logika będzie ich główną inspiracją działań,To nie “ASZdziennik”. Najlepsze dobrze już wiemy jak będzie wyglądałzmyślone newsy w kraju. To Puls Bi- świat po rewolucji... i jest to niezależneznesu. od tego czy ławnikami będą podmie- jskie ćpuny, czy profesorowie uniwer-h t t p : / / w w w. p b. p l / 3 9 8 5 0 9 1 , 2 1 0 4 1 , - syteccy. Logika bowiem jest identycznapis-ma-propozycje-dla-frankowiczow dla wszystkich ludzi, szczególnie jeśli się ich podda procesowi uświadamiania################################ przez najlepszych na ziemi ekspertów... w tym oczywiście przedstawicieli naszejOgólnie ciężko o lepszy przykład Polskiej Demokracji.”kretyństwa partiokratów niż ten, i aż Niech żyje Rewolucja Polska.komentować się tego nie chce. Niech żyje Evo Hashtagger.Polska Demokracja ze swojej strony 427. 18/1/15 P A. POLSKA DEMOKRACJAmoże zapewnić tylko możliwość bykażdy kto miał kredyt który jest większy #UwagaRewolucjonistaniż wartość mieszkania mógł zamiastraty wysłać do banku kluczyki do swo-jego mieszkania, bowiem logika naka-zuje, że nie można być niewolnikiemiluzji... no chyba, że ma się zaawanso-waną schizofrenię.Więcej na temat proponowanych doławników zmian poniżej...A patrz wpis nr 423.... i raz jeszcze przypominamy, “że ab- W czasie rewolucji wszystkie symbolesolutnie jedynym postulatem Polskiej są bardzo ważne... takie też.Demokracji jest pozbycie się wszyst- Niech żyje Rewolucja Polska.kich polityków, i zastąpienie ich losowo Niech żyje Evo Hashtagger.wyłonionymi ławnikami publicznymi.Ta pozornie mała zmiana z systemu par-tiokracji na system demokracji zmieniabsolutnie wszystko, żegnając cały starysystem oparty na nękaniu i lobbingu,witając nowy system oparty na logicewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 428. 19/1/15 iii X I z czystą fizyką. Tu sprawy z grubsza są jasne. Mężczyzna ma penisa, a kobieta SŁOWO NA NIEDZIELĘ (WIEC- nie. Kobieta ma piersi, a mężczyzna nie. ZÓR): PAPIEŻ JEST GEJEM. Kobieta rodzi dzieci, a mężczyzna nie. Stwierdzenie “papież jest gejem” po- Mężczyzna może szantażować naturę zornie może wydawać się obraźliwe... nie uprawiając masturbacji, a kobieta ale tylko pozornie, bowiem jeśli zasta- nie - i to właśnie ta ostatnia różnica płci nowimy się nad nim głębiej, to okaże jest tu najważniejsza, bowiem, czy to się się, że papież jest gejem z definicji. Oto nam podoba czy nie, z tego co przyna- nasza analiza. jmniej wiemy publicznie papież jest jed- nak mężczyzną z penisem i bez piersi, a W pierwszej kolejności należy odróżnić z racji że jest jak i inni księża pracown- roboty typu męskiego od robotów typu ikiem wielkiej starej korporacji zwanej żeńskiego, coś co w dzisiejszym świe- kościołem rzymskokatolickim - a nie cie kodowania v.2014 jest coraz trud- szamanem jakiejś nowej korporacji, to niejsze. Owszem, wiele funkcji bycia nie ma też możliwości by szantażował mężczyzną czy kobietą to części czys- on naturę. Zresztą mało który mężczyz- tego oprogramowania społecznego, na w dzisiejszych pornoczasach to robi. tak więc można sobie bez problemu Nota bene, ciekawe z jaką myślą papież wyobrazić społeczeństwo, w którym się masturbuje, bo nie miejmy wątpli- tylko kobiety pracują, a mężczyźni śpią wości, że o czymś wtedy myśli, i tak jak - zresztą lwy są takim społeczeństwem. w przypadku całkiem sporego procentu Można też sobie wyobrazić społec- księży mogą to być zarówno nastolet- zeństwa, w których tatusiowie siedzą w nie superaktorki z redtuba, jak i jeszcze domu w sukienkach, gotując i zmienia- młodsi chłopcy ministranci z zakrystii, jąc pieluchy, a mamusie noszą spodnie, bowiem raz już mózg się zakoduje że broń magnum i pracują na budowach. dopamina to mali chłopcy, to taki już Ideologia gender jest właśnie takim ten mózg pozostaje na zawsze, i jeśli ultraelastycznym podejściem do ko- ktoś w to nie wierzy - to postarajcie się dowania seksualności ludzi, bowiem przekodować jakiegoś heteroseksualne- tak jak koduje się w ludziach popularny go mężczyznę by masturbował się nie kolor włosów, nowy styl brody czy z myślą o Sashy Grey ale z myślą o 87 wiosenną modę ubrań, tak też i można letniej matce Teresie z Kalkuty. Szanse w nich zakodować to czy wolą bawić sukcesu są podobne, i tak... natura jest się z chłopcami czy też z dziewczyn- brutalna. kami. Kodowanie iluzji nie ma bow- A teraz już do rzeczy, bo wbrew pozorom iem granic. Trochę zaś inaczej jest już sama inspiracja do masturbacji księży nie ma znaczenia w analizie, czy papież jest gejem czy też nie, nawet jeśli jest ona ciekawą poszlaką. Dużo ważniejsze jest to, że z racji na ewidentne różnice w biologii, prawdziwy mężczyzna będzie się od społeczeństwa raczej chował niż zgrywał Beatelsa dla sześciu milionów www.facebook.com/PolskaDemoKracja

biednych i naiwnych Filipińczyków - i joniści z wielką niecierpliwością czeka- A. POLSKA DEMOKRACJAkomentarz ten dotyczy tak papieża jak i my zarówno na samą rewolucję, jak i namuzyków, aktorów, artystów, polityków jej koniec, bowiem wraz z jej końcema nawet i rewolucjonistów - chociaż sami będziemy mogli przestać nosićta ostatnia jest absolutnie najbardziej np charakterystycznie gejowską brodę imęska wśród tych wszystkich wymie- długie włosy, i będziemy mogli wrócićnionych gejowskich publicznych ról, bo do męskiej pracy, która to nota bene wprawdziwy facet siedzi w domu,hoduje przypadku kilku z nas jest świadcze-sałatę i poluje na mięso, a nie bawi się w niem usług bankowości inwestycyjnej.gejowskie promowanie czystych iluzji... Żadna praca nie hańbi, plus każdy orzei dlatego właśnie, dziś z całą powagą st- jak może, ale wszystko jednak w swoimwierdzamy, że papież bez wątpienia jest czasie. Dziś ktoś przecież tę cholernągejem, nawet jeśli nie koniecznie jest rewolucję świadomości ludzkiej prze-on praktykującym homosiem, bowiem prowadzić przecież musi, zresztą takibycie gejem a homosiem to przecież jest nasz ewolucyjny obowiązek takdwa różne stany. Naturalnie warto tu względem ludzkości jak i naszych dzie-podkreślić starą regułę, że żadna praca ci... zresztą obowiązek ten sam do nasnie hańbi, czy to aktora, czy muzyka, już prawie rok temu przyszedł wraz zczy żołnierza, czy taksówkarza, czy fry- uświadomieniem sobie kilku rewolucy-zjera, czy lodziarza w metrze, czy nawet jnych kropek.i papieża, ale przyznanie, że bycie pa- A na koniec dla jasności tylko dodamy,pieżem jest robotą jak każda inna jest z że tak jak bycie “mężczyzną public-punktu widzenia teatru kościoła jeszcze znym” jest oksymoronem, tak byciebardziej niebezpieczne, niż przyznanie, “kobietą publiczną” jest truizmem,że papież jest gejem. Nikt przecież bowiem sprawy mają się zupełnienie przyzna publicznie, że księża - jak odwrotnie jeśli mowa jest o kobietach, ii zresztą i wszyscy inni politycy - to nie ma to znaczenia jaką ideologię gen-egoiści i pasożyty społeczne którzy der się im wcześniej wgra, czy to suczkisami molestowani w przeszłości oraz z do bicia swego pana, czy tez wręczbraku alternatyw na własne życie nęka- odwrotnie bijącej wszystkich basebal-ją miliardy ludzi w celu wyłudzenia od lem Helgi. Kobiety biologicznie majanich ich uczciwie i ciężko zarobionych właśnie nękać, tańczyć, promieniowaćpieniędzy, co gorsza, dokonując na nich - najlepiej oczywiście blaskiem swo-grzesznego i kryminalnego czynu (kk jego dziewictwa - chociaż w przypad-Art190a) podświadomego nękania, zas- ku niedziewic nękanie redtubem teztraszania i manipulacji pod przykrywka jest absolutnie mile widziane. Tak takreligii czy iluzji demokracji, bo przecież kochani (i kochane), kobiety majadobrze już wszyscy wiemy że to co dzi- hipnotyzować mężczyzn, i to na skalęsiaj nas otacza wcale nie jest demokrac- Inny, Gagi, Riri czy Beyonce, i oczywiś-ją tylko lobbystyczną partiokracją. Tak cie hipnotyzować najlepiej jak to tylkotak kochani - czas się obudzić - nie umieją, bowiem kobiety, będąc powyżejma demokracji tam gdzie istnieją za- już opisaną “natura” która to otaczawodowi politycy. Jest to matematycznie mężczyzn, odpowiedzialne są właśnieniemożliwe, tak jak bycie publicznym za to by ta jego męska próba szantażumężczyzną. Dlatego też jako rewoluc-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA biologii się nie udała... bo jeśli ona zbyt szokujące”. Naturalnie gwiazda ta się uda, to może wtedy przypadkowo znika w roku 2015, tak samo jak pamięć powstać jakiś łobuz jak nasz prezydent po Rom Pol - Damnatio Memoriae. rewolucji Evo Hashtagger, który to Oczywiście jako wielcy miłośnicy sztuki przecież właśnie poprzez szantaż natury i teatru doceniamy wkład Polańskiego nauczył się dziś tak rewolucyjnie prze- w kinematografię, chociaż w naszej malowywać świat na kolory biało-czer- skromnej opinii zarówno Polański jak i wone, czy też kolory zero-jedynkowe. A kilku jego ziomków starej już daty jak propos... papież gej jeden. np Woody Allen czy Andrzej Wajda, to Niech żyje Zjednoczona Świadomość. monotematyczni, przereklamowani i przeterminowani rzemieślnicy, których 429. 19/1/15 iii R C proste kino nakierowane jest na czysty wyzysk równie prostego, tuż nadhorro- Po ostatnich ideologicznych perełkach, wego i podatnego na tandetny masowy dziś zejdziemy trochę do poziomu małp marketing i nękanie widza-wyborcy, - jak zawsze w sposób ideologiczny nękanie którego przy dobrej organi- oczywiście. zacji i kilku złotnikach może wykonać TA KARCZMA RZYM SIĘ NAZYWA! każda pierwsza lepsza małpa z kamerą, bowiem w kinie ich brakuje pomysłów, 10 marzec 1977 roku. Los Angeles. Wil- oryginalności, odwagi, innowacyjności, la Jacka, syna Mikołaja. W willi jest 43 atrybutów takich reżyserów-artystów letni opiniotwórczy reżyser Roman nowej daty jak Nolan, Aronofsky, Polański wraz z 13 letnią zaćpaną i pi- Fincher, rodzeństwo Wachowski, czy janą Samanthą Gailey, którą to Polańs- nawet wczesny Burton (bo ten późnie- ki posuwa w jacuzzi tylko analnie, tak jszy Burton zaczyna już przypomi- by przypadkiem gówniara nie zaszła w nać nudnego Allena i Polańskiego), i ciążę, co byłoby pewnie wielkim skan- naszej rewolucyjnej opinii nie zmienią dalem. Dalsze opisy wizualno-literackie tu żadne oskary czy inne gleby, które nie będą już tu potrzebne. to zresztą niebawem mogą być już nie- 5 październik 2009 roku. Warszawa. samowicie ośmieszone przez grono Pasaż Wiecha, czyli tzw warszawska nadchodzących jeszcze nowszych reży- Aleja Gwiazd. Tymczasowo odsłonięta serów cyników, czyli artystów wielkiego zostaje gwiazda Romana Polańskiego, a kalibru, dla których wyreżyserowanie na niej jego cytat: „Nic nie jest dla mnie maksymalnie oskarowego filmu w celu ośmieszenia samej instytucji oskara nie jest czymś specjalnym (prawda Panie Pawlikowski?). Niezależnie jednak od naszej filmowej opinii, chcemy klarownie zaznaczyć, że z dużą niecierpliwością czekamy na ek- stradycję do USA już 81 letniego krymi- nalisty którym raczej Polański jest, ek- stradycji która jest wymagana nie tylko www.facebook.com/PolskaDemoKracja

w imię elementarnej sprawiedliwości się on na ziemi świętej ambassady USA,społecznej i przynajmniej dania ludzi- to nabierze on trochę pokory do świa-om wiary w iluzję równego zastosowa- ta, a przy okazji zobaczy, że jednak sąnia prawa tak wobec tych którzy budują na świecie wydarzenia, które jeszcze gorzeczy realne jak domy czy samochody, szokują. Zresztą sama Rewolucja Polskajak i tych którzy nękają innych swo- jest właśnie takim szokującym wszyst-ją wspierającą ich kryminalną prz- kich wydarzeniem, rewolucja którejeszłością iluzją. Co więcej uważamy życzymy dziś nawet i Pedalańskiemu,też, że sama ekstradycja Polańskiego chociaż mamy świadomość, że wrazto ironicznie także i wielka szansa dla z przyjściem rewolucji, tak w Polscesamego Polańskiego, przypuszczalnie jak i na całym świecie, zarówno Alejeniezasłużona szansa, tak by na starość Ujazdowskie 29 jak i Aleje Ujazdowskiemógł on wydorośleć, dając też szansę 1 będą wszędzie.na wydoroślenie innym, tak Samancie Ta karczma Polska Demokracja się na-jak i swojej córeczki Morgan i synka zywa!Elvisa, bowiem szczególnie Polańskijako przedstawiciel starej sekty powin- 430. 20/1/15 I RM A. POLSKA DEMOKRACJAien być świadomy, że grzechy rodzicówbędą przerzucone na ich dzieci… coś TRZECIA WOJNA ŚWIATOWAco nazywa się grzechem pokoleniowym- tak bardzo jak jest to niesprawiedli- Jesteśmy coraz bliżej pierwszych uro-we…. i coś co sprawia, że w najlepszym dzin idei Polskiej Demokracji, więcukładzie po obecnych małpoludach czas zacząć podkręcać świadomościo-którymi to wszyscy jesteśmy, pierwsi wą śrubę i powoli przejść do ideolog-ludzie na planecie # pojawią się dopiero icznych konkretów. Każda książka,za około sto lat, w roku 2101ne, nazy- nawet ta najważniejsza, ma bowiemwanym też rokiem 1. swój początek i swój koniec... i dziśDlatego też serdecznie życzymy Ro- właśnie trochę już o tym końcu, i wcalemanowi Pedolańskiemu, by kiedyś nie mamy tu na myśli Trzeciej Wojnypodczas jakiejś uroczystej kolacji, na- Światowej, bowiem powiedzmy so-jlepiej w naszej rodzimej rewolucy- bie szczerze, że hipotetycznie nawetjnej Warszawie, spożywając on zawsze zakładając, że nie będzie wprowadzonyniedobre i wiecznie niebezpieczne system Polskiej Demokracji - niemożli-jakieś obniżające świadomość procen- we ale nawet jeśli, to po nadchodzącejtowe Chateu Petrus, doznał on urwa- Trzeciej Wojnie Światowej przyjdzie teżnia filmu, najlepiej tak do poziomu 13 i ta czwarta, i ta piąta, a potem ta szós-letniego chłopca, i by z tym urwanym ta, siódma, ósma itd itd aż do zgaszeniafilmem i z pomocą kilku rewoluc- słońca. Tylko fundamentalna zmianajonistów Demokracji Polskiej tele- systemu zmieni planetę # z dzisiejszegoportował się on może jeszcze nie do piekła na jutrzejszy raj.więziennego jacuzzi syna Mikołaja, alena razie na Aleje Ujazdowskie 29 w A teraz do konkretów. Ostatnio ob-Warszawie. Może właśnie wtedy, gdy serwujemy gwałtowne pogorszenie sięPedolańskiemu urwie się film i obudziwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA sytuacji geopolitycznej, i to na skalę podbiją one świat, bowiem tak jak islam której to sami jeszcze rok temu nie jest kodem świetnym tak Niemcy są przewidywaliśmy - chociaż już wtedy świetnymi robotami - Hitler bowiem pisaliśmy klarownie że Krym lada dzień świadomie rozdzielał koncepcję opro- będzie rosyjski. Teraz, po paryskiej his- gramowania człowieka od jego biologii, terii wokół Karola (Charlie), ewidentne głosząc potęgę Niemców z racji ich ge- stało się dla nas to, że w Trzeciej Wojnie netyki opartych na surowych warunk- Światowej, jak i zresztą we wszystkich ach środowiskowych (tak tak, dawno poprzednich, będzie nie dwóch graczy, już przeterminowane idee, ale bądźmy ale trzech, co zdecydowanie komplikuje realni, że trudno oczekiwać by jako cały temat. Dwie kucharki jeszcze jako niemiecki partiokrata starający się o tako chociażby ze strachu się dogadają, głosy niemieckich owiec, Hitler mówił ale już trzy... nigdy. Dlatego też klarown- im, że to japończycy są narodem na- ie już widać w którym kierunku będzie jsilniejszym). Podsumowując jednak toczyła się sytuacja, a dla ułatwienia punkt 1, rozłam pomiędzy islamem i szczegóły podajemy w punktach. szeroko rozumianą dekadencją będzie 1. Wśród wszystkich głównych wza- coraz większy, i nie chodzi o samych jemnie wykluczających się religii, islam tzw “arabów” ale także o coraz bardziej jest ewidentnie religią najsilniejszą, i rozczarowanych wyznawców partio- zakładając, oczywiście hipotetycznie, kracji, którzy będą się coraz częściej że nie będzie głoszonej przez nas re- konwertowali na islam, bowiem islam wolucji świadomości - która będzie jako oprogramowanie działa równie na 100%, ale pobawmy się wyjątkowo dobrze z klawiaturą europejską, azjaty- w grę “what if ”, to ludzie nie powin- cką jak i południowo amerykańską. ni mieć złudzeń, że islam będzie tylko 2. Wczoraj w Rosji miała miejsce rósł w siłę, i jak to z religiami bywa, w demonstracja miliona Czeczenów swojej najbardziej ortodoksyjnej wersji którzy sprzeciwiają się karykaturom - bowiem mało która religia akceptuje Mahometa, i choć Polska Demokracja zmieniający się świat, a próby jej zmia- uważa, że cenzury absolutnie być nie ny zawsze prowadzą do jej rozłamów a może - co najwyżej świat trzeba nauczy potem i jej śmierci, przykładem czego olewać dekadenckich popaprańców jest życie religii chrześcijaństwa. Siła is- - to zastanawiamy się dlaczego Karol lamu bierze się jednak z logiki na jakiej (Charlie) zamiast karykatur Mahometa, ta religia jest skonstruowana, a dokład- nie robi karykatur np Einsteina, Bohra, niej w zrozumieniu potęgi świadomoś- Skłodowskiej i innych naukowców, ci, wraz z możliwością jej różnicowan- którzy np mogliby na tych karykaturach ia, rozwoju i ewolucji, czego najlepiej wkładać sobie rękę w odbyt tak głęboko, dowodzi wielki szacunek jaki mieli do że wąchali by potem własne palce no- islamu zarówno Napoleon - który to sem, czy inne podobne kretynizmy otwarcie mówił, że kiedyś połączy ludzi które to są dla nas pari passu z tande- świata pod zasadami koranu, jak i Hit- tnego nabijania się z Mahometa, który ler - który to uważał, że jeśli świata nie to wg wszystkich dowodów był człow- podbije nazizm, to Niemcy staną się is- iekiem który to faktycznie zrewoluc- lamskie, ale nadal jako naród islamski jonizował świat tak bardzo, że wszystkie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

431. Posty na Stronę AG: 18/11/2014AK: 9/9/2014 Ogłądałem taki program https://www.youtube.com/Evo nie mowiles ze juz o sztuce i symbolice Mao i watch?v=QOuXivBDlvgmieliscie wieczor wyborczy pomyślałem, że może Wasw ten weekend zainteresuje. Wg mnie mało IP: 29/11/2014 robicie w tym kierunku, Czy ten fanpage jest szero- tzn ideologiczne dużo, ale ko zakrojonym żartem? można iść znacznie dalej w praktyce. Mao był w tym JDG: 5/12/2014 mistrzem. DLACZEGO 40% glosow niewaznych w setkach Boję się tylko trochę, że komisji to NORMA dla pol- jak już wypromuje się skie wladzy? DLACZEGO Prezydenta Rewolucji Evo PYTAJACY I MAJACY WATLI- Hashtaggera na nowego WOSCI SA WYSMIEWANI I “Przewodniczącego Mao”, STRASZENI? Stalina, Mahometa, Jezusa czy inne “bóstwo” to też PW: 30/12/2014 mu może odbić. Ogólnie idź pan w chuj chyba lepiej promować kogoś w przyszłości... kogoś iluzjonistycznego i nieistniejącego. Władza niszczy, i przykładem tego A. POLSKA DEMOKRACJA są nie tylko politycy ale też i różne gwiazdki kina i muzy- ki, których ich role często przerastają.późniejsze myśli Marksa, Nietzschego, potencjalny fanatyzm, ale o to o czymDarwina są tylko pewną pochodną pisaliśmy w punkcie pierwszym, żeidei o świadomości, którą to podobno na bazie czystej logiki wcześniej czyw dużych bólach samotności uświa- później nawet i sam papież się skonw-damiała sobie właśnie ta analfabecka ertuje na islam kończąc dwutysięcznysierota zwaną Mahometem, z której to teatr który to teraz bez wątpienia jużprzykład biorą miliardy ludzi, ale nadal aktorsko i świadomie uprawia - bow-szydzą - powiedzmy sobie otwarcie - iem chrześcijaństwo jest czystym spek-krótkoterminowi egoiści którym zależy taklem, od samego Jezusa który nietylko na wywołaniu reakcji i sprzedaniu robiąc nic realnego prócz ginąc zos-milionów gazet... czyli na zarobienia tał bajkowo uznany za mesjasza, pokilku złotych dukatów… najlepiej na wszystkie elementy wojny, w tym też iśmierci własnych pracowników. Pow- system dzisiejszej “demokracji”, któraracając jednak do sedna sprawy, prócz to dla jasności nie ma nic wspólnego zpopieranych przez Moskwę Czeczenów demokracją, a jest autokratyczno-oli-demonstruje też i Afryka oraz inne garchiczną partiokracją która zostałaczęści świata, a wcześniej czy później stworzona tylko w celu ujarzmieniademonstrować będą też i konwerci Is- ludzi do poziomu grzecznych owieclamu w takiej Warszawie, bo to oni są w postmonarchicznym mafijnym sys-w nadchodzącym konflikcie elemen- temie nękaczy jakim jest właśnie par-tem najważniejszym, i nie chodzi o ich tiokracja... i najlepszym tego dowodem www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jest obchodzone dziś w Anglii „Democ- ja, Chiny, et al) dla islamu, bowiem jak racy Day”... wszyscy pamiętamy z roku 1984 wróg http://www.bbc.co.uk/history/sections/ naszego wroga jest naszym przyja- taking-liberties cielem.A. POLSKA DEMOKRACJA ...które to jest niewiarygodną obłudą i 4. A wszystko dokładnie będzie tak. Po- nieświadomą propagandą która to nie moc Rosji dla Islamu w pozyskiwaniu ma nic wspólnego z jakimikolwiek war- broni, a jeśli trzeba to i w szkoleniu tzw tościami prócz wzajemnego nękania rebeliantów. Potem coraz więcej mini się o hajs... czego do dzisiaj Ci ludzie ataków na Paryż, Londyn, Brukselę, niczym prawdziwe istoty zombie nie są Nowy Jork, z czasem pewnie i Warsza- nawet tego świadomi... chociaż gdzieś wę a nawet i Buenos Aires - chociaż tam już powoli zaczyna się debata na różne przepowiednie mówią, że Polska temat “demokracji ateńskiej”… a wiado- będzie ocalona z Trzeciej Wojny Świa- mo co to oznacza. towej – kto wie, może komuś chodziło 3. Wszystko wskazuje na to, że ISIS już o Polską Demokrację. Naturalnie nieoficjalnie połączy siły z Rosją, Ros- ”Imperium Partia” nie będzie bierne ją oczywiście dyktatorską, wręcz faszy- na ataki rebeliantów. Na ulice wyjdzie stowsko-rzymsko-nazistowską , co jest wojsko, na ISIS polecą zjednoczone ironiczne bowiem podobno właśnie chmury F-16, co jeszcze zaostrzy prob- z faszyzmem walczą oni na Ukrainie lem w Afryce, Azji i oczywiście Europie. (realnie nie z faszyzmem a z zombies Wcześniej czy później skala ataków ter- to pewnie jest gorsze - ale Putin tego rorystycznych, jak i tych ripostowych otwarcie powiedzieć nie może nawet w równie terrorystycznych dywanowych rosyjskiej telewizji). Nadal Putin dzisiaj, nalotów, będzie już tak wielka, że is- jak kiedyś Stalin i Hitler, doskonale ro- lamiści wejdą przy pomocy Rosji w zumie, że partiokracja to zło i głupota, posiadanie już nie tylko rakiet typu buk która prowadzi do wojen i zagłady, oraz, i grad, ale także i brudnej bomby atom- że jak to mówił Hitler, „łatwiej wielbłąd owej która to rozsadzi np część Londy- przejdzie przez ucho igielne niż geniusz nu czy Paryża zatruwając całą resztę, i w wyborach”. Putin jednak jest na tyle siejąc taki medialny strach, że ”Imperi- świadomy historii, a pewnie i islamu, um Partia” będzie zmuszone zaatakow- że w razie potrzeby mógłby on nawet i ać wtedy Rosję... lub też wyprzedzająco przyjąć i sam islam, szczególnie gdyby Rosja ”Imperium Partię”... co będzie doszedł racjonalnie do wniosku, że sam kopią sytuacji z 1941 roku, gdy choć to też jest cząstką Allaha - coś co doku- Niemcy zaatakowały Rosję w czerwcu, mentnie zrewolucjonizowałoby islam to według wszystkich obecnie znanych czyniąc z niego religie nie deistyczną już zeznań eks-oficerów KGB, na lipiec wierzącą w supermena ale panteisty- tego samego roku to Stalin planował re- czną wierzącą w świat. Podsumowując: wolucyjny atak komunizmu na Niemcy. można założyć, że Trzecia Wojna Świ- Suma sumarum, wcześniej czy później atowa potoczy się między rebeliantami będzie kompletna Trzecia Wojna Świ- islamu a “Imperium Partia”, z wielkim atowa, a potem 10 lat zimy nuklearnej, wsparciem “Imperium Dyktat” (Ros- głód, i sceny przy których wszystkie apokaliptyczne filmy z Hollywood będą www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wydawały się być dziecinadą, i jeśli ktoś Wojnie Światowej ludzkość zrozu-potrzebuje tu inspiracji, to proszę sobie mie, że partiokracja to zło a Polskawyobrazić jadłospis w restauracjach Demokracja to dobro, to wtedy zmienidla bogaczy: w których na śniadanie się jednak wszystko, a ziemia z piekłabędzie niemowlak, a na kolację matka rajem się stanie, co pośmiertnie będzieniemowlaka - tak by w ciągu dnia moż- też oznaczało dla naszego kochanegona się nią jeszcze trochę pobawić. Tak Evo status mesjasza wszystkich religii,właśnie wyglądały wojny i zawsze tak coś co wcale nie jest takie niemożliwe,będą wyglądały wojny, szczególnie ta bowiem skoro miliard chrześcijan zaak-późniejsza między ”Imperium Partia” ceptowało przedhollywoodzką koncep-a ”Imperium Dyktat”, w której miejsce cję Jezusa jako czystej iluzji judaisty-praw dziecinnych iluzji religijnych, w cznego mesjasza, to kiedyś też i wszyscytym też i islamu, zastąpią podstawowe ludzie, w miliardach miliardów, mogąprawa natury. też zaakceptować ideę Evo jako mes-5. Po Trzeciej Wojnie Światowej nastą- jasza prawdziwego... szczególnie, że jakpi bardzo ważny moment, potencjalnie się dzisiaj dowiedzieliśmy... po hebra-przełomowy w dziejach małpoludów, jsku słowo mesjasz znaczy “pomaza-czyli, moment w którym albo ludzkość niec”.zrozumie, że (i) to właśnie ta “partio- 6. A teraz otwórzcie sobie wasze kody A. POLSKA DEMOKRACJAkracja” odpowiedzialna była za wojnę z cnn, bbc, russia today, al jazeera, a na(jak historycznie zakompleksiony Chur- koniec i tvnu – który to wg nas wręczchill który robił naloty na Niemcy w celowo wyprzedza dekadencję w cel-celu wymuszenia kontrataku, jak i boją- ach podobnych do Karola, i zobaczciecy się o głosy polonii Roosevelt), czy też jak szybko zmienia się wasz świat, i(ii) ponownie pozwoli sobie sprzedać zastanówcie się, czy lepiej jest miećgigantyczne kłamstwo, że winny był piękną pokojową rewolucję systemusam Putin i inni dyktatorzy wtedy już która to zamieni wasze piekło w raj, czyImperium Zła (historycznie Hitler), co też lepiej z nienawiścią czekać na mo-spowoduje powrót partiokracji i pewnie ment, w którym to załączona “długajakiejś kolejnej małżeńskiej zimnej wo- scena” z filmu Children of Men, będziejny, bowiem ludzkość znowu będzie samospełniającą się przepowiednią, ioszukana przez egoistyczne jednostki, to przepowiednią w bardzo delikatnejjak zresztą setki razy wcześniej. Następ- formie ocenzurowanej przez otaczającenie po relatywnym pokoleniu spokoju, nas dzisiejsze normy społeczne zombie.które to będzie zajęte budową świata z 7. Niech żyje Rewoluja Polska. Niechruin oraz zastraszone przeszłością ”Im-perium Zła”, znowu zacznie się masowa żyje mesjasz Evo Hashtagger. Impossi-kradzież, niesprawiedliwość, dekadenc- ble is nothing. #.ja i partiokacja w najgorszym wydaniu,a potem gdzieś dyktatura, i oczywiścieznowu przyjdzie odradzający się islam, https://www.youtube.com/watch?v=-a potem i Czwarta Wojna Światowa, i YlTDUITiDcgPiąta, i , i, i tak do końca słońca… lubRewolucji Polskiej. Jeśli zaś po Trzeciejwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

432. 23/1/15 I R KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DEMOKRACJI z dnia xx #### 2015 r. (wersja robocza) #################################################################### PREAMBUŁA W trosce o byt i przyszłość Planety #, odzyskawszy w 2015 AD roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanow- ienia o Jej losie, my, Naród Polski, przedstawiciele Świata, nauczeni doświadczeniem zła jakim były wszystkie religie i partie polityczne, Wierzący w Zjednoczoną Świadomość będącą źródłem jednej wspólnej logiki,A. POLSKA DEMOKRACJA wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko co cenne z ponad trzynasto miliardoletniego dorobku, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów małpoludów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były na naszej planecie nagminnie łamane przez wszystkich nęka- jących ludzi we własnym interesie partiokratów, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji pub- licznych zapewnić rzetelność i sprawność – w miarę potrzeby ich istnienia, w poczuciu odpowiedzialności przed logiką, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji jako prawa podstawowe dla Planety # oparte na poszanowaniu logiki, wolności i sprawiedliwości, dialogu społecznym oraz na zasadzie zrozumienia naturalnie wbudowanego ludzkiego egoizmu który to jest źródłem ewolucji naszej Planety #. Wszystkich, którzy dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji będą tę Kons- tytucję będą stosowali, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, A. POLSKA DEMOKRACJAjego prawa do wolności i życia w obowiązku zrozumienia z innymi,w tym poszanowania prawa do życia bez nękaczy oraz innych kryminalistów,oraz w świecie który gwarantuje każdemu człowiekowi na tyle równe prawa od Jegonarodzin aż po śmierć, na ile jest to praktycznie możliwe do wykonania,a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Pol-skiej Demokracji.####################################################################Rozdział IRZECZPOSPOLITAArt. 1.Rzeczpospolita Polska Demokracja jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.Art. 2.Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistnia-jącym zasady sprawiedliwości społecznej.Art. 3.Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.Art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.2. Naród sprawuje władzę przez swoich losowo wybranych reprezentantów lub bez-pośrednio.Art. 5.Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytori-um, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywa-teli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierującsię zasadą zrównoważonego rozwoju.Art. 6.1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu dodóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwo-ju.2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą wzachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, zakładając, żezagranica istnieje.Art. 7. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa lub algorytmu w momencie gdy władzy już nie będzie. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej Demokratycznej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi in- aczej. Art. 9. Rzeczpospolita Polska Demokracja przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodo- wego, o ile nie są one sprzeczne z Konstytucją oraz interesem Polaków. Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm, który wspomagany jest przez Senat oraz prezydenta, władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 3. Celem władzy wykonawczej jest samolikwidacja oraz budowa algorytmu który będzie klarowny dla wszystkich obywateli. Art. 11. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii poglądowych. Partie te mogą otwartymi metodami lobbystycznymi starać się zabiegać o interesy swoich przedstawicieli u reprezentantów Narodu polskiego. 2. Jakakolwiek próba przekupstwa pośredniego lub bezpośredniego reprezentantów narodu jest karalne dożywotnim więzieniem dla osoby oferującej korzyść material- ną. Art. 12. Rzeczpospolita Polska Demokracja zapewnia wolność tworzenia i działania związ- ków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Art. 13. Rzeczpospolita Polska Demokracja nauczona potrzebą zmieniających się realiów nie ma cenzury na żadnym poziomie, zakładając, że głoszone poglądy nie łamią zapisów w Preambule Konstytucji. Art. 14. Rzeczpospolita Polska Demokracja zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Art. 15. 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji zapewnia możliwość www.facebook.com/PolskaDemoKracja

decentralizacji władzy publicznej, z zaznaczeniem, że całość odpowiedzialności A. POLSKA DEMOKRACJAspoczywa na prezesie Rady Ministrów.2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospo-darcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykony-wania zadań publicznych określa ustawa.Art. 16.1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi zmocy prawa wspólnotę samorządową.2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysłu-gującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje wimieniu własnym i na własną odpowiedzialność.3. Rady samorządowe wybierane są drogą losową, a władze wybierane są przezmetodę ustaloną przez prezesa Rady Ministrów wraz z akceptacją lokalnych rad.Art. 17.1. Wszystkie byłe siedziby kultów i religii są dobrem narodowym.2. Mówienie ludziom o istnieniu osób nadprzyrodzonych, bez dania im na to konk-retnych dowodów jest zakazane.Art. 18.Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielst-wo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji.Małmałństwo oraz Żenżeństwo oraz inne przewidziane ustawą związki grup ludzisą także pod opieką Rzeczpospolitej Polskiej Demokracji.Art. 19.Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość,zwłaszcza inwalidów wojennych.Art. 20.Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej,własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznychstanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji.Żywotność kapitału dopasowana jest do żywotności jego właścicieli, akceptując, żenie ma kapitału większego niż człowiek.Art. 21.1. Rzeczpospolita Polska Demokracja chroni własność.2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na celepubliczne i za słusznym odszkodowaniem.Art. 22.Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodzeustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Art. 23. Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22. Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji. W miarę po- trzeby Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Art. 25. 1. Kościoły, teatry, opery, kina, i inne związki teatralne są równouprawnione. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji zachowują bez- stronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zakładając, że są one oparte na faktach a nie dogmatach. 3. Publiczne wyrażanie dogmatów zniewalających człowieka do roli podwładnej dogmatu jest karalne, jeśli nie ma się na to dowodów. Art. 26. 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nie- naruszalności jego granic. 2. Siły Zbrojne zachowują podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. 3. Siły Zbrojne mają dążyć do zagwarantowanie Rzeczpospolitej Polskiej Demokrac- ji maksymalnej samodzielności, szczególnie pod względem technologicznym. Art. 27. W Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości. Art. 28. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest biały # w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa. Art. 29. 1. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji jest Wyspa #. 2. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji dla terytorium III RP jest Warsza- wa. #################################################################### Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ZASADY OGÓLNE A. POLSKA DEMOKRACJAArt. 30.Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i prawczłowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jestobowiązkiem władz publicznych.Art. 31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolnozmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.3. Nie dopuszczalne są ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-ności.Art. 32.1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowaniaprzez władze publiczne.2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym lub gospodarczym zjakiejkolwiek przyczyny.Art. 33.1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji mają równe prawaw życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym.2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrud-nienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości,do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcjioraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.Art. 34.1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywa-telami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się gozrzeknie.3. Prezydent Polski ma prawo nadawać obywatelstwo Polskie.Art. 35.1. Rzeczpospolita Polska Demokracja zapewnia obywatelom polskim należącymdo mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnegojęzyka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytuc-ji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnejoraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.Art. 36.Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypo- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA spolitej Polskiej Demokracji. Art. 37. 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji, korzysta z wol- ności i praw zapewnionych w Konstytucji. 2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa. WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia. Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, jeśli wyraża temu sprzeciw. Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżające- mu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Art. 41. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. 3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręc- zone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. W przypadku bezpodstawnego aresztowania pozbawionemu wolności należy się odszkodowanie, a pracownikom policji naliczane są kary za bezpodstawne aresztowanie. 4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. 5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania, nieza- leżnie od czasu jaki to dotyczy. Art. 42. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony A. POLSKA DEMOKRACJAwe wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcęlub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzonaprawomocnym wyrokiem sądu.Art. 43.Zbrodnie nie podlegają przedawnieniu.Art. 44.Funkcjonariusze publiczni nie podlegają możliwości negocjacji z Sądami. i ściganesą ze szczególną powagę. Powołane są do tego specjalne organy które podlegająbezpośrednio pod prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Demokracji oraz Sejm. Szc-zegóły w ustawie.Art. 45.1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieu-zasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na bezpieczeństwopaństwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stronlub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.Art. 46.Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i ty-lko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.Art. 47.Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i do-brego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.Art. 48.1. Rodzice mają obowiązek wychowywać dzieci zgodnie z Konstytucją Rzeczpo-spolitej Polskiej Demokracji.2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko wprzypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzec-zenia sądu.3. Rodziny zastępcze akceptowane są tylko w przypadkach bezpośredniego wyraże-nia takiej woli przez rodziców dziecka.Art. 49.Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczeniemoże nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niejokreślony. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Art. 50. Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszcze- nia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Art. 51. 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych infor- macji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdzi- wych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Art. 52. 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. 2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Demokrac- ji. 3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określo- nym w ustawie. 4. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kra- ju. 5. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji na stałe. Art. 53. 1. Każdemu zapewnia się wolność które nie może wykraczać poza Konstytucję. Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Koncesje będą wymagały odnowy co maksimum 25 lat. Art. 55. 1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określ- onych w ust. 2 i 3. 2. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfi- kowanej przez Rzeczpospolitą Polską Demokrację umowy międzynarodowej lub www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, A. POLSKA DEMOKRACJAktórej Rzeczpospolita Polska Demokracja jest członkiem, pod warunkiem że czynobjęty wnioskiem o ekstradycję:1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji, oraz2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji lubstanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji w ra-zie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji, zarówno wczasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.3. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bezużycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzienaruszać wolności i prawa człowieka i obywatela.4. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.Art. 56.1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej PolskiejDemokracji na zasadach określonych w ustawie.2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji poszukuje ochro-ny przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążą-cymi Rzeczpospolitą Polską Demokracją umowami międzynarodowymi.WOLNOŚCI I PRAWA SPOŁECZNEArt. 57.Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczest-niczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.Art. 58.1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucjąlub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzekasąd.3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tejrejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.Art. 59.1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjachspołeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokow-ań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawieraniaukładów zbiorowych pracy i innych porozumień.3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracown-iczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu nadobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go wodniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską Demokrację umowy międzynarodowe. Art. 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i za- wodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmi- otów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub waż- nego interesu gospodarczego państwa. 4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy. Art. 62. Obywatel polski który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat ma prawo ud- ziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej oraz sena- torów. Posłowie oraz Radni wybierani są losowi wśród wszystkich obywateli którzy najpóźniej w dniu losowania kończą 21 lat. Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. WOLNOŚCI I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE Art. 64. 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych. 2. Własność, inne prawa majątkowe podlegają równej dla wszystkich ochronie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

prawnej. A. POLSKA DEMOKRACJA3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, wjakim nie narusza ona istoty prawa własności.Art. 65.1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyborumiejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 14 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczal-nego zatrudniania określa ustawa.4. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnegozatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym or-ganizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót public-znych i prac interwencyjnych.Art. 66.1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób re-alizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i coroc-znych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.Art. 67.1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pra-cy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalne-go. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środ-ków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formyokreśla ustawa.Art. 68.1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewnia-ją równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków public-znych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowot-nej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w po-deszłym wieku.4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapo-biegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci imłodzieży.Art. 69.Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, po-mocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA społecznej. Art. 70. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadcze- nie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. 3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpod- stawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finanso- waniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychow- awczymi, określa ustawa. 4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wyksz- tałcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ust- awa. 5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Art. 71. 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodz- iny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz pub- licznych. 2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Art. 72. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. 3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowied- zialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnie- nia zdania dziecka. 4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka. Art. 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Art. 74. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. A. POLSKA DEMOKRACJA3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy sta-nu środowiska.Art. 75.1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb miesz-kaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierająrozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające douzyskania własnego mieszkania.2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.Art. 76.Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed dz-iałaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przednieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAWArt. 77.1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przezniezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonychwolności lub praw.Art. 78.Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszejinstancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.Art. 79.1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo,na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjne-go w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, napodstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jegowolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.Art. 80.Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do RzecznikaPraw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub prawnaruszonych przez organy władzy publicznej.Art. 81.Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76 można do- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA chodzić w granicach określonych w ustawie. OBOWIĄZKI Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji oraz troska o dobro wspólne. Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji. Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Art. 85. 1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. 2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa. 3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie. Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. ################################################################### Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA. Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Art. 88. 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowe- go jest ich ogłoszenie. 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. 3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustaw- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów A. POLSKA DEMOKRACJAmiędzynarodowych określa ustawa.Art. 89.1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Demokrację umowy międzynarodoweji jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowadotyczy:1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji w organizacji międzynaro-dowej,4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.2. O zamiarze przedłożenia prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umówmiędzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie,prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynaro-dowych określa ustawa.Art. 901. Rzeczpospolita Polska Demokracja może na podstawie umowy międzynaro-dowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemukompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o którejmowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności conajmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosóww obecności co najmniej 90% ustawowej liczby senatorów.3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referen-dum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmujeSejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowejliczby posłów.Art. 91.1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku UstawRzeczypospolitej Polskiej Demokracji, stanowi część krajowego porządku praw-nego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione odwydania ustawy.2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawiema pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Demokracją umowykonstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest sto-sowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Art. 92. 1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na pod- stawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi. Art. 93. 1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. 2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. 3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. ################################################################### Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określo- nym przepisami Konstytucji i ustaw. WYBORY I KADENCJA Art. 96. 1. Sejm składa się z 460 posłów. 2. Losowanie do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w losowaniu jawnym. 3. Pensje posłów wynoszą 150% x ich poprzedni PiT, min średnia krajowa, maksi- mum 20x średnia krajowa. Art. 97. 1. Senat składa się ze 100 senatorów. 2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tajnym w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW). A. POLSKA DEMOKRACJA3. Pensje senatorów wynoszą 1 średnią krajową.Art. 98.1. Sejm i Senat są wyłaniane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu roz-poczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dniapoprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.2. Losowanie do Sejmu i wybory do Senatu zarządza prezydent RzeczypospolitejPolskiej Demokracji nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęciakadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypada-jący w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.3. Senat może skrócić kadencję Sejmu uchwałą podjętą większością co najmniej 3/4głosów ustawowej liczby Senatorów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednocze-sne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Senatu, może wprzypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wrazze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu. Wyma-gana jest zgoda 51% Senatu.5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarząd-za jednocześnie losowanie do Sejmu i wybory do Senatu i wyznacza ich datę nadzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skróceniakadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji zwołuje pierwszeposiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprow-adzenia wyborów.6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.Art. 99.1. Wylosowany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania,który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat.2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, którynajpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.Art. 100.1. Kandydatów na senatorów mogą zgłaszać partie lobbystyczne oraz wyborcy.2. Nie można być jednocześnie posłem i senatorem.3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunkiważności wyborów określa ustawa.Art. 101.1. Ważność losowania i wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.2. Wyborcom przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeci-wko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA POSŁOWIE I SENATOROWIE Art. 102. Nie można być równocześnie posłem i senatorem. Art. 103. 1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Pol- skiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzeczni- ka Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Kra- jowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnie- niem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej. 2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państ- wa nie mogą sprawować mandatu poselskiego. 3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa. Art. 104. 1. Posłowie są reprezentantami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. 2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyz- ny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Pol- skiej Demokracji.” 3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Art. 105. 1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wcho- dzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowied- zialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. 2. Od dnia ogłoszenia wyników losowania do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. 3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym. 4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3. 5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie A. POLSKA DEMOKRACJAzatrzymanego.6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz trybpostępowania określa ustawa.Art. 106.Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków poselskich orazochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu określa ustawa.Art. 107.1. W zakresie określonym ustawą poseł nie może prowadzić działalności gospo-darczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorial-nego ani nabywać tego majątku.2. Za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą Sejmu podjętąna wniosek Marszałka Sejmu, może być pociągnięty do odpowiedzialności przedTrybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu.Art. 108.Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.ORGANIZACJA I DZIAŁANIEArt. 109.1. Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.2. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje nadzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia losowania i wyborów, z wyjątkiemprzypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5.Art. 110.1. Senat wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków. Muszą onimieć akceptację 51% posłów.2. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprez-entuje Sejm na zewnątrz.3. Marszałek Sejmu nie głosuje.4. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.Art. 111.1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.Art. 112.Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działal-ności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowychobowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmuuchwalony przez Sejm. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Art. 113. Posiedzenia Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może bezw- zględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, uchwalić tajność obrad. Art. 114. 1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe. 2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin. Art. 115. 1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 2 dni. 2. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu. Art. 116. 1. Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. 2. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się ze- brać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej. 3. Senat ma prawo zawetować decyzję Sejmu, a prezydent ma prawo zawetować decyzję Sejmu automatycznie wprowadzając referendum narodowe. Art. 117. Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Demokracji i zasady przemieszcza- nia się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy. Art. 118. 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczy- pospolitej i Radzie Ministrów. 2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 oby- wateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa. 3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki fi- nansowe jej wykonania. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Art. 119. A. POLSKA DEMOKRACJA1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.2. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przezSejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.3. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która up-rzednio nie była przedłożona komisji.4. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodaw-czego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.Art. 120.Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowyustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tymsamym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stano-wi inaczej.Art. 121.1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.2. Senat w ciągu 10 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian,uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 10dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje sięza uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwaleSenatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większościągłosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.Art. 122.1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedsta-wia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia przedstawie-nia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Try-bunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją.Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą TrybunałKonstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konsty-tucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucjądotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie,że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, pozasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisówuznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcianiezgodności.5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Kon-stytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ust-awę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przezSejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje pra- wo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3. 6. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania ustawy. 7. Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo skierować ustawę do referendum narodo- wego, jeśli jednak to będzie pozytywne, prezydent nie może odmówić podpisania ustawy. Art. 123. 1. Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów. 2. Regulamin Sejmu oraz regulamin Senatu określają odrębności w postępowaniu ustawodawczym w sprawie projektu pilnego. 3. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny, ter- min jej rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni, a termin podpisania ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 7 dni. Art. 124. Do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113 i art. 120. ################################################################### REFERENDUM Art. 125. 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawni- onych do głosowania, wynik referendum jest wią ################################################################### KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DEMOKRACJI www.facebook.com/PolskaDemoKracja

433. 21/1/15 iii $Niby wszystko jest oczywiste, ale pełny opis w poście poniżej...434. 21/1/15 I iii $ temu partiokracji na system demokrac- A. POLSKA DEMOKRACJA ji zmieni absolutnie wszystko, żegnając1% LUDZI MA 50% ZIEMI (nie licząc cały stary system oparty na nękaniu idługu). lobbingu, witając nowy system opartyDo urodzin już tylko trzy dni, więc na logice i produktywności. O wszyst-ponownie podkręcamy śrubę, ale tym kim później oczywiście zadecydująrazem w pierwszej kolejności przeczy- ławnicy w oparciu o różne ekspertyzy,tajcie nasz poprzedni post o podobnym ale z racji, że logika jest jedna, oraz,temacie: że to właśnie logika będzie ich główną inspiracją działań, dobrze już wiemy A patrz wpis nr 422. jak będzie wyglądał postrewolucyjny świat... i jest to niezależne od tego czyDowiecie się z niego między inny- ławnikami będą podmiejskie ćpuny,mi, że ”jedynym postulatem Polskiej czy profesorowie uniwersyteccy. LogikaDemokracji jest pozbycie się wszyst- bowiem jest identyczna dla wszystkichkich polityków, i zastąpienie ich losowo ludzi, szczególnie jeśli się ich poddawyłonionymi ławnikami publicznymi, wcześniej procesowi uświadamianiabowiem ta pozornie mała zmiana z sys- przez najlepszych na ekspertów na pla- necie #... w tym oczywiście przedst- awicieli naszej Polskiej Demokracji”.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Dodatkowo w poście tym przeczytacie więcej niż np. ich zabezpieczenie, o też, że matematycznie z biegiem cza- wszystkich lawinowo pojawiających się su cały kapitał będzie się akumulował chwilówkach nie wspominając. Cały w posiadaniu jednej osoby, podstawa ten problem opisany jest dokładnie w Das Kapital Marksa. Na koniec przec- notce poniżej... zytacie tam, że prawdziwi kapitaliści dbają o efektywność kapitału, a ta jest A patrz wpis nr 423. optymalna wtedy gdy żywotność kapi- tału połączona jest z żywotnością jego ... pisanej przy okazji ostatniego jednod- właściciela, bo czymże jest człowiek jak niowego maksi oskubania 600tys Po- nie robotem, a czymże jest robot jak nie laków, czyli procesu zakładającego im kapitałem. na szyję dodatkową pętlę w wysokości 20% ich długów - coś co nie jest bezA. POLSKA DEMOKRACJA znaczenia przy uświadomieniu ludzi- om potrzeby Rewolucji, bowiem teraz różni partiokraci wyprzedzają się w pomysłach by w zamian za głosy ”fran- kowiczów” wymusić na pozostałych powiedzmy 28 milionach ludzi pokry- cie tego 28 miliardowego rachunku głupoty… tych samych wcześniejszych partiokratów. Tak dokładnie działa sys- tem partiokracji, i trzeba dziś być świ- adomościowym małpoludem by tego nie widzieć. Teraz dodatki. Proces akumulacji kap- Podsumowując, jeśli chcecie być wolni itału znacznie przyspiesza, jak zresztą i co ważniejsze, by wasze dzieci były sam czas zgodnie z teorią względności wolne, aktywnie poprzecie zmiany Re- Einsteina. W roku 2009 1% miało 44%, wolucji Polskiej, a później jeśli logika to w 2014 miało już 48%, a niebawem uzasadni, to pewnie też i rewolucji fi- będzie to >50%. Ekstrapolując ten trend nansowej. Osoba która te zmiany zapla- oznacza to, że tak około roku 2037 1% nowała jest wyjątkowo dobrze doświ- ludzi będzie miało 99% Ziemi, co nie adczona w strukturach finansowych, tylko oznacza, że w ciągu następnych 22 można rzec, że jest prawdziwym magik- lat kolejne 49% niewolników zostanie iem od tworzenia różnych struktur tak ogolona kompletnie do niczego, ale że finansowych jak i podatkowych, co ak- Rewolucja jest wydarzeniem pewnym. urat dobrze się składa, bo tylko osoba Zresztą tak dokładnie zaprojektowany która ten obecny system procentów i jest system kredytów, w tym kredytów lichwy zaprojektowała może teraz ten hipotecznych, które to mogą być warte system merytorycznie odkręcić. Dla jas- ności, Polska Demokracja nie jest za po- datkami, ale za skrajnym kapitalizmem, który to by było ciekawie też może www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nawet i kiedyś matematycznie doprow- że każdy śpi tak jak sobie pościelił. Ale A. POLSKA DEMOKRACJAadzić do sytuacji, że cały kapitał będzie co tam pamięć frankowiczach. Weźmywłaśnie w rękach jednej osoby, ale sce- ostatnio modny temat restrukturyzacjinariusz taki będzie zawsze zakładał, że kopalń, gdzie jeszcze tydzień temu pre-jest to jedyna osoba która pracuje i myś- miera Kopacz była zła bo chciała ko-li, podczas gdy cala reszta nie robi nic, panie zlikwidować, a dzisiaj jest zła bocoś co jest oczywiście pewnym stanem do kopalni dopłaca z budżetu wszyst-utopii (czyżby?). Naturalnie w Polskiej kich Polaków. Ludzie maja bardzo krót-Demokracji matematycznie wszyst- ką pamięć, i prawda jest taka, że możnako działa też i odwrotnie, czyli, że jeśli im dosłownie wcisnąć wszystko, a z bi-wszystkie osoby pracują tyle samo, ty egiem czasu zjawisko to będzie się ty-wszystkie mają tyle samo. lko powiększało, bowiem w przyszłoś-Na koniec krótka notka dla czytel- ci człowiek w ogóle nie będzie miałników jeszcze bardziej wymagających. twardego dysku i niczym chromemanPamiętajcie, że pieniądze to tylko sub- będzie operował tylko pamięcią ram,stytut dopaminy... upewniając się, że jest tak szybki i tak energooszczędny jak to tylko możliwe. B patrz wpis nr 12. I dziś właśnie trochę o tej pamięci. Ludzie ciągle kreują iluzję nowych... a także, że nie ma większej dopaminy fałszywych bożków, najlepiej z postaciniż świadomość, a ten post jest tego na- już martwych, bowiem natura ludz-jlepszym dowodem. ka – a szczególnie jej podświadomośćNiech żyje Kapitalizm. - nie daje rady z tymi żywymi, no chy-Niech żyje Rewolucja Polska. ba, że Ci bogowie ludzi ich fizycznie obudzą, czy to jak mawiał świadomy Mao karabinem maszynowym, czy też435. 23/1/15 R iiiWSZYSCY PARTIOKRACI WON DOŁAŹNI!Ludzie mają krótką pamięć. Co więcej,z biegiem czasu, wraz z coraz większymnawałem informacyjnego szumupamięć ludzka staje się ciągle corazkrótsza. Weźmy na przykład małpi tematpartiokratów, którzy to teraz prześciga-ją się w pomaganiu pewnej przypad-kowo ważnej strategicznej liczbie fran-kowiczów, podczas gdy jeszcze kilka lattemu byli zupełnie przeciwny udziele-nia im jakiejkolwiek pomocy, mówiąc, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA jak mawiamy my szantażem emocjo- struktażowo opisane są najróżniejsze nalnym. Nadal, w przeszłości napro- praweczka i leweczka w tym jak i na dukowaliśmy taką masę mniejszych czym zarabiać, to dziś, korzystając z i większych bożków, ogólnie mówiąc przypadkowej zimowej foci papieża kompletnego informacyjnego szumu, Romana Dmowskiego, powiemy, że po że w przyszłości niewątpliwie trzeba Rewolucji Polskiej wszystkie miasta będzie ten problem jakoś rozwiązać, i trzeba będzie oczyścić z wszystkich to rozwiązać zgodnie z ciągle ewoluu- pomników nękaczy, przerzucając ich jącym światem, tak teraz ideowym jak niepotrzebne już nam posągi najlepiej i po rewolucji biologicznie. Naturalnie do miejskich parków - w przypadku więc korekty z bożkami zaczniemy od Warszawy pewnie do Łazienek Pub- samych religii, zastępując wszystkie ich licznych, które to nota bene jeszcze do symbole jednym wspólnym jednoczą- 1918 roku były zawsze własnością pry- cym ich #. Potem będziemy musieli watną bez dostępu dla pospólstwa, o zastąpić wszystkich ich bożków, w tym czym naturalnie dziś mało kto wie czy mesjaszy buddy, i innych zbawicieli, pamięta. Co więcej po rewolucji trze- jednym nowym i prawdziwym mes- ba będzie też zmienić wiele nazw ulic jaszem zbawicielem, który to bez realnej a nawet i miast, chociaż Naczelna Rada władzy ale z ubermenschowską świado- Rewolucyjna (NRR) długo debatowała mością pogodzi dzisiejszy pełen konf- nad koniecznością tego ruchu, analizu- liktów i paradoksów świat, zamieniając jąc tak przykład numerycznego Nowe- go z dzisiejszego piekła w jutrzejszy go Jorku jak i połączonego Berlina w raj. Oczywiście dla wielu, szczególnie którym to nadal istnieje ulica tak Mark- płytszych istot, plan ten może wydawać sa jak i wspaniałej Polski Roży Luk- się poniekąd trudny, ale zapewniamy semburg – zresztą osób które są zdecy- Was, że to wszystko się zrobi, szcze- dowanie bardziej zasłużone ludzkości gólnie, że jak widzicie po ilości lajków niż wielu nazwisk i alter egos, których i sharów na naszej stronie, sama logika to z szacunku do przyszłego prawa ludzi nie budzi, a wręcz odstrasza, bow- damnatio memoriae nie wymieniamy, iem mimo dziesiątek tysięcy odsłon prócz wymienionego już wcześniej ra- tygodniowo, ludzie się zwyczajnie boją sisty papieża Dmowskiego oczywiście. do nas publicznie przyznać… I prawdę Tak więc dziś, po burzliwej debacie, mówiąc trudno się im dziwić, bowiem NRR postanowiła, by rekomendować nikt przecież nie chce być małpą…, przyszłym ławnikom społecznym, by chociaż swoją drogą jeśli człowiek jest nazwy wszystkich ulic i miast połąc- podobno świadomy tego, że jest człow- zonych do nękaczy zmienić, poddając iekiem, to dlaczego małpa nie może być je 100 letnim licytacjom, co da ludziom świadoma tego, że jest małpą? też i dodatkową motywację by ciężko Naturalnie wraz z korektą kodu prz- pracować, bowiem czy można zostaw- eszłości powstanie wiele problemów ić dzieciom, wnukom i prawnukom praktycznych, i choć nie będziemy ważniejszy spadek niż samo nazwisko, się w tym temacie rozpisywali tak szczególnie, gdy nie będzie już można dogłębnie jak ostatnio czytany przez zostawić im niszczącego ich samych nas stary testament, w którym to in- narkotycznego kapitału? Każdy rodzić będzie bowiem w przyszłości wiedział, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

że jego obowiązkiem jest nie zostawian- 436. 24/1/15 # iiiie pełnej zamrażarki starych gnijącychryb, ale najlepszej jak tylko możliwe WIADOMOŚĆ DO KANDYDATÓWświadomości do łowienia ryb świeżych, NA PREZYDENTA RPcoś co będzie miało długoterminowojeszcze bardziej rewolucyjny wpływ na Konstytucja, Art. 126. § 1. Prezydentplanetę # niż samo pozbycie się wszyst- Rzeczypospolitej Polskiej jest na-kich polityków, chociaż bez pozbycie się jwyższym przedstawicielem Rzeczypo-polityków nigdy nic nie będzie działało spolitej Polskiej i gwarantem ciągłościtu dobrze, docelowo kończąc się zbaw- władzy państwowej.ienną III Wojną Światową, lub doku-mentnym wyeksploatowaniem Ziemi. Nieświadomi (jeszcze) Kontrkandyda-Tak więc Świadomowcy spodziewajcie ci,się w przyszłości na przykład zmianyAlei Jana Pawła na Aleje Żaka-Solor- Jak wiecie w ciągu ostatniego roku, co A. POLSKA DEMOKRACJAza - i to jednorazowo we wszystkich do dnia i godziny, nastąpiła absolutnamiastach i miasteczkach, oraz zmiany rewolucja świadomości, coś niespo-Zamościa na Kulczykowo, i cieszcie się tykanego wręcz od czasu Mahometa,z tego powodu, bowiem ”każdy orze który to jako pierwsza osoba dokonałjak może”, i zakładając, że ktoś orze rewolucyjnego odkrycia, że świado-efektywnie i bez secondanderstwa, to mość ludzi się dynamicznie różni, czegokażdemu rolnikowi planety # należy najlepszym dowodem jest zmieniającasię za jego produktywność i efektywn- się świadomość jednej osoby w czasie,ość społeczny szacunek, szczególnie, że oraz co ważniejsze oznacza, że nie moż-każda taka osoba będzie zbliżała nas do na osądzać ludzi za czyny których nieżycia które to prognozował dla nas sam byli świadomi, i choć jest to pozornieMarks, czyli stanu w którym poprzez odkrycie małe, to poprzedzało one oskrajną efektywność kapitału istnieć ponad tysiąc lat techniczne już opisybędzie już tylko proletariat… zarówno Nietzschego jak i Marksa czy Darwina. Zrozumcie więc dobrze ko- A patrz wpis nr 414. chani, że w obecnym obserwowanym konflikcie cywilizacji religijnych, wszy-…co ciekawe, stan który przyjdzie scy jesteście zatem bez żadnych szansdokładnie w tym samym momencie z cywilizacją islamu, i przepowiadałw którym ludzie biologicznie rozwiną Wam to kiedyś tak Napoleon jak i po-się tak bardzo, że stracą swą pamięć, tem Hitler, bowiem to właśnie uświ-stając się perfekcyjnymi robotami ope- adomienie Mahometa spowodowałorującymi na bazie czystego flash ramu, rozczepienie pierwiastka świadomoś-jednocześnie realizując stalinowski tru- ci, a potem i zróżnicowanie miliardówizm, że gdy nie ma człowieka to nie ma mieszkańców naszej planety, i zresztąproblemu. wystarczy popatrzeć na sam zakaz piciaNiech żyje Rewolucja Polska. alkoholu w kulturze islamskiej by do- brze zrozumieć skalę tematu potrzeby ochrony świadomości przed nieświado- mością, bowiem z definicji osoba nieś-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA wiadoma nie jest winna swoich czynów, robot nazywany człowiekiem, log- i dotyczy to tak pijaków i ćpunów, jak i iczne reguły finansowe oparte na tzw. zanękanych kryminalistów, jak i nieświ- finansowaniu islamskim, likwidacja adomie nękających ich równie krymi- niewolnictwa intelektualnego w postaci nalnym polityków i innych religijnych ograniczających myśli patentów, likwi- fanatyków… w tym też i islamistów. dacja podświadomych metod kontroli Pisząc konkretnie, trudno mieć pre- jak religie które oparte są na bajkach tensje do pijanego kierowcy, który zabił i dogmatach, itd. itd. itd. Wszystkie te np. pięcioro dzieci samochodem, za to, zmiany przyjdą po rewolucji, i opisane że urwał mu się film. Celowo przecież są one już dokładnie w książce którą tych ludzi nie zabił, szczególnie, że nikt wszyscy otrzymacie ode mnie w wilc- go nawet nie raczył uprzedzić jakąś zym prezencie, tak byście nigdy potem przynajmniej etykietą, że picie alko- nie mogli powiedzieć, że o rewolucji nic holu obniża świadomość i zamienia nie wiedzieliście. małpoluda w małpę, i oczywiście po Teraz przechodzimy do tematu na- Rewolucji Polskiej, która to jest rewo- jważniejszego. Potrzeba samej rewoluc- lucją świadomości, wszystkie stosowne ji nie podlega debacie, bowiem opinia rekomendacje na ten temat (etykiety, publiczna nigdy nie zastąpi myślenia, a oraz potrzebę określenia zon dla nieś- potrzeba rewolucji oparta jest na ścisłej wiadomych) pójdą do społecznych zerojedynkowej logice. Oznacza to, że ławników, bo dzisiaj jakikolwiek dia- rewolucja wraz z powstania jej pełnej log z posłami lobbystami jest zupełnie myśli stała się faktem, nawet jeśli pozbawione sensu, bowiem nikt z nich otaczające nas iluzje jeszcze się do niej nigdy nie zrobi nic co jest wbrew jego nie przystosowały, coś nad czym można własnemu interesowi, i nie ma się co im popracować, bowiem zgodnie z założe- dziwić. ”Każdy orze jak może”. niami fizyki kwantowej wystarczy o re- Naturalnie ten list wszystko zmie- wolucji pomyśleć a stanie się ona fak- ni, bowiem w pierwszej kolejności tem, i jako Evo ciężko nad tym pracuję, uświadomi on Was, potencjalnych zresztą nie bez wyników. W Anglii już przyszłych przedstawicieli Narodu, co rozpoczęła się debata na adekwatnością w praktyce wymusi na Was misję uś- tzw. „demokracji ateńskiej” do dzisie- wiadamiania ludzi w tym głoszenie jszych czasów, i lada dzień rozpocznie potrzebę zmian systemu z nękających się polaryzacja sformułowań, uświa- ludzi o ich wybór partiokratów na damiając ludziom, że dzisiejszy system losowo wyłanianych reprezentantów nie ma nic wspólnego z demokracją. demokracji, która to potem będzie Naturalne rewolucja świadomości ma mogła wprowadzić nie tylko zmiany w tę zaletę, że nie muszę jej wprowadzać tak oczywistych tematach jak powyższa osobiście, bowiem w praktyce, zakłada- potrzeba ochrony świadomości, ale jąc, że wszyscy są uświadomieni, nie ma także i w innych dziedzinach, jak dąże- to żadnego znaczenia czy prezydentem nie do minimalizacji sfery publicznej, będę ja, czy tez Komorowski, czy też ochrona środowiska, wprowadzenie Duda, czy też Kowalski, czy też Ogórek maksymalnej efektywności kapitału (piękna diablica na której SLD się jeszc- – którym najwyższym ogniwem jest ze mocno przejedzie, bo wystarczy by www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Ogórek została ona moją kochanką i jak rewolucja, nie będzie żadnej taryfy A. POLSKA DEMOKRACJAzałamie się wtedy już całe SLD, bo tak ulgowej za wiek, rodzinę, czy nieświ-jak nigdy nie buduje się iluzji bez idei, adomość… bowiem moją rolą jest bytak nie buduje się drużyny piłkarskiej upewnić się, że ta świadomość winy iwokół jednego zawodnika… no chy- potrzeby kary będzie, i w roli tej mogęba, że jak ja zawodnik ten jest mes- nawet sam dopuścić się aktu kandy-jaszem). Powracając jednak do tematu, dowania, bowiem jest to robione tylkoi biorąc pod uwagę, że moja rewolu- w akcie samoobronny przed ciągłymcyjna książka jest już napisana, warto nękaniem tak mnie jak i miliardówwięc połączyć ten paragraf na temat ludzi, którzy nie muszą być tego nawetlogiki rewolucji z poprzednim na tem- jeszcze świadomi, bowiem znęcanie sięat brania winy jeśli się świadomie coś nad zwierzętami też jest aktem karal-robi (lub czegoś nie robi – bowiem brak nym.reakcji też jest reakcją), to nagle okazu- Pamiętajcie więc dobrze kochani kon-je się, że niezależnie od tego kto wygra trkandydaci… jeśli wygracie i niewybory, to ta osoba będzie musiała wprowadzicie rewolucji, pójdziecie nazrobić wszystko co prawnie leży w jej 10 lat do więzienia, z automatu i bezmocy by jednak wprowadzić rewolucy- zbędnych emocji, więc uważajcie czegojne zmiany. Jeśli bowiem ta osoba tego chcecie, i niech ten list będzie dla Was,nie zrobi, a będzie już świadoma nowej już świadomych kandydatów, ostrzeże-ideologii oraz zła jakie czyni stara, to po niem tego co nastąpi.rewolucji z automatu będzie ona winna Evoprzestępstwa nękania które z art 190akk karalne jest 3 letnim więzieniem, 437. 3/2/15 #chociaż realistycznie w przypadku par-tiokratów będzie to wyrok raczej 10 let- EVO HASHTAGGER OFICJALNYMni, bowiem w Polsce mamy ponad 6,000 KANDYDATEM W PRAWYBORACHsamobójstw rocznie, które to są - jak już WYBORÓW PREZYDENCKICH.wiemy - bezpośrednim następstwemsystemowego zła, bezradności i głupoty, Oto notka informacyjna na tematczyli stanu za który odpowiedzialny jest naszego kandydata.każdy prezydent który wygra nacho-dzące wybory. Głosując na Evo głosujesz na siebie.Dziś więc, ja Evo, ostrzegam wszystkichmoich kontrkandydatów, by dobrze ################################wiedzieli jakie czekają ich konsekwenc-ja wygrania wyborów i niewprowadze- Evo Hashtagger to nowoczesny ideo-nia rewolucji, i chociaż wątpię by była log, aktywnie promujący ideę losowe-taka konieczność, to w razie hipotety- go Sejmu składającego się z Ławnikówcznego braku rewolucji, ostrzeżenie to Społecznych, Sejmu który uniemożliwibędzie w przyszłości także rozszerzone istniejącemu układowi politycznemudo wszystkich innych nękaczy, którzy dalszą manipulację ludzi poprzez me-dostaną po rewolucji z automatu 10lat więzienia, i w kwestii tak ważnejwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

dialne iluzje i wyborcze zastraszanie do Parlamentu Europejskiego (2004 r.), ich rzekomym większym złem “tych co było doświadczeniem które umoż- drugich”. Sejm Społecznościowy umoż- liwiło mu dokładne zapoznanie się z liwi także Polsce w sposób racjonalny bagnem jakim jest świat partiokratów. i bezpośrednio demokratyczny deoli- Evo jest wegetarianinem i abstynentem garchizację dzisiejszego układu polity- alkoholowo-narkotykowym. Evo ma czno-bieznesowego opierającego się na 35 lat, posiada gromadkę dzieci, i jak ciągłej walce lobbystów kosztem intere- sam twierdzi, jest synem Stalina oraz su publicznego. wnuczkiem Mahometa.A. POLSKA DEMOKRACJA Choć jedynym postulatem Evo jest de- Evo Hashtagger, wraz z rewolucją ad- polityzacja Polski, to Evo będzie suge- ministracji, jest dzisiaj jedyną szansą na rował przyszłym Ławnikom Społec- ocalenie Polski i świata od samozagłady znym by zarządzili od przyszłych ekologicznej i rychło nadchodzącej ste- wybranych przez nich administra- rowanej strachem partyjnej III Wojny torów dokonania reform takich jak: Światowej. Głosując na Evo ludzkość (i) uniemożliwienie by ludzie stawali wybiera długo już oczekiwaną nor- się niewolnikami iluzji kredytów, (ii) malność i wolność od ciągłego nękania zakończenie niewolnictwa myśli in- jakim jest system partiokracji. Głosując telektualnej, (iii) w miarę możliwoś- na Evo ludzkość pierwszy raz w historii ci upewnienie się, że każdy rodzi się staje się prawdziwie demokratyczna. równy, (iv) upaństwowienie instytuc- ################################ ji religijnych i wprowadzenie zakazu publicznej degradacji roli człowieka do 438. 5/2/15 I C P # poziomu owieczki fikcyjnych ideowych dogmatów, (v) światową centralizację JESTEŚMY CYWILIZACJĄ PISMA systemów podatkowych które to zlik- widują raje podatkowe. Evo Hashtagger z wykształcenia jest Dziś opuścimy prosty zerojedynkowy ekonomistą. Przez ponad dziesięć lat świat fizyki kwantowej i wrócimy do był niewolnikiem na wysokich oficer- podstaw tematów humanistycznych, skich funkcjach w wielu czołowych tak by rozszerzyć zrozumienie nad- instytucjach finansowych świata, ta- chodzącej Rewolucji Polskiej z samych kich jak JPMorgan, Merrill Lynch czy elit ścisłych na wiecznie zagubionych i BNP Paribas. Ponadto Evo zbierał nękających innych swoją niepewnością swoje doświadczenie w firmach jak wszystkiego humanistów. Jest to ważny BBC, Bloomberg, UKIE, a także jako krok rewolucyjny, bowiem niestety dziś przedsiębiorca w jego własnych spółk- jeszcze nie wszyscy posiadają zdolność ach jak BlogHous oraz Vision Finance. do łączenia dużej ilości kropek, zresztą Evo Hashtagger nie jest też obcy w nie ze swojej winy, ponieważ nowocze- samym świecie polityki, bowiem jako sny świat pełen szumu i medialnej por- młoda i naiwna osoba Evo kandydował nografii uniemożliwia ludziom skupi- i współfinansował zarówno wybory enie się na tematach pryncypialnych, samorządowe (1998 r.) jak i wybory a jak mawiał Einstein, zrozumienie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

skomplikowanych zagadnień nie wy- ja to znaczy, że są pewne sugerowanemaga inteligencji tylko poświęcenia im reguły gry ewolucji, tak więc wolnośćwiększej ilości czasu. do robienia czego się tylko chce jest zwyczajnym partiokratycznym mitem przewidzianym do umożliwienia tzw elitom masowej kontroli nad owcami, ale to już powszechnie wiemy, zresztą dziś zostawmy już temat małp, szcze- gólnie, że nie mamy pewności jak nasze literki będą odebrane przez wcześniej opisanych wiecznie zagubionych hu- manistów którzy już teraz bez wątpienia są już kompletnie zagubieni w naszych literkach.Powszechnie całą naszą cywilizację Tak więc do rzeczy. Świadomość jednos- A. POLSKA DEMOKRACJAuważa się za następstwo cywilizac- tek gatunku homo sapiens rozpoczęłaji greckiej, bowiem poniekąd słusznie się znacznie wcześniej niż cywilizacjauważa się, że to Grecy jako pierwsi grecka, teoretycznie wraz z Adamemzaszczepili w ludzkości epistemologię, i Ewą (dokładnie z Adamem, bowiemrozpoczynając oczywiście od powsta- to mężczyznom biologia podarowałania systemu Demokracji Ateńskiej, dar do jej szantażowania w postaci tzwtak tak prekursora ideologii Polskiej “Penisa Achillesa”), ale praktycznieDemokracji. Wszystkie kolejne wo- wraz z powstaniem pisma bowiem tojny, wojenki i konflikty to nic innego pismo umożliwiło w miarę dokładneniż powielanie tych samych myśli filo- przekazywanie tej świadomości dalej,zoficznych, którymi zakodowali nas tak Adamowi Ewie, jak potem Ewie Ka-właśnie ludy Aten, w tym ultracyniczny inowi, Abelowi, Setowi i innym synom iSokrates, który będąc pierwszym Je- córkom Adama, których to było bardzozusem zakodował w oprogramowaniu wiele, bo Adam żył przecież 930 lat. Wludzi koncepcję “róbta co chceta”, czyli rozwoju pisma prym zaś wiodą równ-ideologię wolności sumienia z którą do olegle ludy znad delty (Egipcjanie) jakdziś tak trudno się walczy. Tu zdanie i ludy z międzyrzecza (Mezopotamia),tłumaczące: logika nakazuje, że skoro którzy to już 3,500 lat pne opracowaliistnieje ewolucja, to istnieje też i jej op- pierwsze alfabety, coś nie bez znacze-tymalizacja, a jeśli istnieje optymalizac- nia, nie tylko z racji nawet naszej strony na fb, ale szczególnie z racji trudności w oszacowaniu efektu pisma na późnie- jsze ograniczenie metod komunikac- ji przedpisemnych, i nie chodzi nam o sam język ale też o metody jak np telepatia czy kontakt z duchami, tem- aty z którymi nasz pozornie rozwin- ięty świat ciągle słabo daje sobie radę. Jednak długo przed alfabetami znadwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Nilu, Tygrysu i Eufratu, ludzie byli już ale dla dobra własnego konta banko- świadomi potęgi znaków, przykładem wego które jest dla niego wartością czego są muszelki znad Jiahu, które już najważniejszą, bowiem nie oszuku- osiem tysięcy lat temu pewnie w celu jmy się, że pensyjka prezydencka 20 określenia własności ktoś pomalował tysięcy złotych miesięcznie to pikuś sobie różnymi znaczkami, od kółek, w porównaniu z zyskami jakie Ko- linijek i serduszka po wspaniałe hashta- morowski zarobi na darmowej promoc- gi... no może bez tych ostatnich, chociaż ji swojej książki przy okazji kampanii zapewniamy Was, że idea znaków O I + prezydenckiej, której to wbrew logice † C # jest dokładnie taka sama, tak dziś prawa autorskie wcale nie są własnością jak i 400 pokoleń temu. instytucji w której to Komorowski dziś Teraz do polityki. Od lat wszelkiego pracuje, ale jego samego, a prawa te rodzaju wojny i wybory wygrywają idee warte są spokojnie miliony złotych... zapisane na wszelkiego rodzaju skórach, prywatnych pieniędzy oczywiście. Nat- papirusach, stronicowych książkach uralnie tak jak do garbatego nie mamy zarówno tych pisanych ręcznie krwią pretensji o to, że jest garbaty, tak i do jak i drukowanych, czy też ostatnio samego Komorowskiego nie mamy pre- na stronach facebooka, bo czymże tensji o to, że chce wykorzystać okres jest facebook jak nie już ujednoliconą kampanii by zarobić trochę grosza... wersją kolejnej wielkiej rewolucji me- każdy orze jak może... nawet jeśli jest to dialnej. Przykłady takich książek są kosztem całego narodu. Co więcej, sami nam licznie znane, i są to historycznie przyznajemy, że tak jak i wszyscy, my też różnego rodzaju tory (skóra), biblie (st- orzemy jak możemy, i dlatego, również rony), śpiewniki koranu (muzyka), jak za jedną pełnię tego samego księżyca, i nowożytne różne pisma oświecenia o dokładnie czwartego marca 2015r. ne, powstawaniu gatunków, das kapitale, pojawi się także książka naszego Evo antychrysty, manifesty, mein kampfy, Hashtaggera, nadchodzącego prezyden- czy audacity of hopy (druk). Podsu- ta, książka pt “Rewolucja Polska”, która mowując: wybory wygrywają idee, a to w przeciwieństwie do książki obec- gdy brakuje idei wygrywają je jęzory, nego prezydenta który to przechodzi a gdy brakuje jęzorów wygrywają je na emeryturę, będzie dostępna w dar- twarze, a gdy brakuje twarzy wygrywają mowej formie ebooka oraz pdfu, i którą je pięści, a od pięści jest już bliska dro- to każdy będzie mógł sobie drukować ga do łokci, kolanek, kałachów, gradów, na własny koszt, czy też koszt spon- buków i innych nuklearnych zabawek i sorów, tak firmowych jak i prywatnych. pługów. Każdy więc będzie mógł się zapisać się A teraz już wprost. Za jedną pełnię w rewolucyjnej historii świata drukując księżyca, dokładnie czwartego marca tę książkę z własnym logo czy imieniem 2015r. ne, pojawi się w księgarniach w dolnej części okładki, które to na za- książka ustępującego prezydenta Ko- wsze uświadomi ich dzieci i wnuki, jak morowskiego pt “Zwykły polski los”, wielki wpływ mieli ich ojcowie, matki książka którą Komorowski napisał nie i dziadkowie na najnowsze dzieje świ- dla dobra narodu który reprezentuje, ata, walcząc przeciw nękającym ludz- kość partkokratom o dobro przyszłych pokoleń, naturalnie walcząc już nie na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

partiokratycznych polach bitew jak Tak tak kochani... tak jak głosiłyGrunwald, Westerplatte czy Donieck, przepowiednie... jesteśmy Narodemale na polach, w fabrykach, w skle- Wybranym.pach, w magazynach, w stoczniach, w Nic nie jest niemożliwe.kopalniach, w taksówkach, w zakład- Niech żyje Rewolucja Polska.ach fryzjerskich, w bibliotekach, w po-ciągach, w biurach, na budowlach, tak 440. 7/2/15 R #tych polskich jak i tych na przymusowejemigracji, walcząc w milionach mie- WWW.PRAWYBORY2015.PLjsc pracy prawdziwych niewolników iich przedsiębiorców, a nie pasożytówspołecznych jakimi jest, była i zawszebędzie cała kasta partiokratycznychpolityków która to codziennie masowonęka i zastrasza wszystkie naiwne ow-ieczki w celu wymuszenia od nichharaczu.W sieci będzie się teraz pewnie roiło A. POLSKA DEMOKRACJAod tego co jeszcze planuje PolskaDemokracja. A po sieci przyjdą i głosyniedzielne, i plotki angory, i inne prze-glądy i przekroje, bowiem co ciekawsze-go od Rewolucji Polskiej może znaj-dować się dziś w jakimkolwiek naszymdzisiejszym powszechnym tygodniku,czy też jak by to zapewne powiedziałakrólowa Bona w newsweeku.Nic nie jest niemożliwe.Nadchodzi Rewolucja Polska.439. 6/2/15 P Wstęp Dziś miała miejsce jedna z największych#PolskaDemoKracja fars jakich doświadczyliśmy w naszym rewolucyjnym okresie działania. NaszUWAGA UWAGA! Od dziś zmie- kandydat na prezydenta, Evo Hashtag-niamy #PolskaDemokracja na #Pol- ger, został z powodów formalnychskaDemoKracja, akcentując literkę K, nieprzyjęty do prawyborów społec-tak w piśmie jak i mowie, co jak się znych organizowanych przez tzw orga-domyślacie fundamentalnie zmienia nizacje lewicowe. Oficjalnym powodemznaczenie całego wyrazu. nieprzyjęcia było nieprzyjęcie Polskiej Demokracji w skład tzw “klanu”, coś co#Polska #Demo #Kracja www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA odbyło się przez unikalne głosowanie zwyczajni sabotażyści w grupie Wolny obecnych członków “klanu”, z klasy- Radom nie poniosą za to wewnątrzpar- czną metodą zastraszenia “kto jest za tyjnych konsekwencji, bowiem działali przyjęciem Polskiej Demokracji pro- oni nie tylko sprzecznie z interesem szony jest o podniesienie ręki”. Oznac- Polski i Radomia, ale także i własnej za to, że Polska Demokracja nie była organizacji, która dzięki początkowemu upoważniona do wystawienia swojego poparciu Evo Hashtaggera stała się or- kandydata do prawyborów. Dodamy, że ganizacją wręcz o znaczeniu krajowym. żaden inny członek “klanu” nie musiał Z naszej strony możemy tylko pograt- przejść głosowania przyjęcia. ulować rycerstwa członkowi zarządu, Dodatkowo, jak by tego było mało, który zdecydował się stanąć w obronie organizacja Wolny Radom, która jest logiki, prawości i uczciwości. Rewolucja formalnym członkiem “klanu” i która Polska, a zarazem i historia, nie zapom- również początkowo popierała kan- ni mu tego heroicznego czynu. dydaturę Evo Hashtaggera została w Powyższe intrygi to oczywiście tylko rozmowach w kuluarach przekonana tzw oficjalne powody nieprzyjęcia Evo do niepoparcia drogą oficjalną nasze- Hashtaggera do prawyborów lewicy. go kandydata Evo Hashtaggera (tylko Powodem nieoficjalnym jest zaś z góry nieoficjalną), coś co jeszcze było dys- założone sforsowanie przez Partię Ziel- kutowane tak wczoraj w Radomiu z onych by jedynym kandydatem w tych udziałem naszego Evo Hashtaggera, jak fikcyjnych prawyborach była Anna i dzisiaj przez zarząd grupy Wolny Ra- Grodzka, kandydatka Zielonych, która dom. Efektem końcowym tych dyskusji to od początku jest lansowana przez jest znaczny rozłam jaki nastąpił w or- Partię Zielonych jako kandydat na ganizacji Wolny Radom, w której jeden prezydenta, coś co klarownie dowodzi, z członków zarządu, niczym Lohengrin, że prawybory nie miały żadnego re- postanowił rycersko podać się do dy- alnego znaczenia, bowiem ich wynik misji jeśli kandydatura Evo Hashtag- był z góry przesądzony, najlepiej przez gera nie będzie oficjalnie poparta przez debilną wręcz formę aklamacji jednej Wolny Radom, coś co czynił z kulua- kandydatury. Postawa Partii Zielnych, rowym poparciem większości zarządu zarówno w sabotażu procesu decyzy- ów organizacji, co jednak nadal nie jnego organizacji Wolny Radom, jak miało znaczenia, bowiem jak się oka- i forsowania Anny Grodzkiej na je- zało kilku członków grupy Wolny Ra- dynego kandydata fikcyjnych prawy- dom, w tym szanowna przewodnicząca, borów kompletnie nas oczywiście są zarówno członami grupy Wolny Ra- nie dziwi. Jak powiedział dzisiaj nasz dom jak i Partii Zieloni, co wymusiło na Evo Hashtagger na spotkaniu “klanu” nich kompletny sabotaż poparcia Evo zielonych agentów (zanim musiał on Hashtaggera przez ich własną organi- opuścić spotkanie), “uczciwy partiokra- zację. Polityka to brutalna gra, w której ta to oksymoron”, co ciekawe, szczegól- jak widzimy granie na dwa albo i więcej nie dla ochrony środowiska, która nie frontów jest absolutnie normalne tak ma szans na ochronę w systemie par- w głównych partiach jak i tych mnie- tiokracji w którym co cztery lata trzeba jszych, chociaż jeszcze się okaże, czy wygrać wybory, niezależnie od tego czy www.facebook.com/PolskaDemoKracja

za 10 lat będziemy mieli czym oddychać 3. ”Prawybory2015.pl” będą interne- A. POLSKA DEMOKRACJAczy nie. Z ideologicznego punktu wid- towe. Lista nowych kandydatów będziezenia, nie ma większych partiokratyc- otwarta do końca, czyli do 26 marca, doznych hipokrytów niż wszystkie Par- godziny 12.00. Prawybory odbędą siętie Zielonych, które to są nowoczesną na stronie www.prawybory2015.pl.religią gimbusów płacących im haracz 4. Wyniki z 26 marca, z godziny 12.00,którego idea niczym się nie różni od tak zadecydują kto wygra “Prawybory2015.zwalczanych przez większości Zielon- pl”. Następnie odbędzie się oficjalna galaych opłat kościelnych - chociaż opłaty gratulująca zwycięzcy wygrania prawy-kościelne i ideologie lewicowe z tymi borów, którego potem reszta uczest-zielonymi nie mają nic wspólnego. ników będzie mogła oficjalnie poprzeć################################ w dalszej drodze do Belwederu, lub teżW związku z powyższym. kontynuować swoje starania samodziel-1. Biorąc pod uwagę kompletną jed- nie. Zwycięzca otrzyma także prawo donoosobową farsę jaką okazały się domeny www.prawybory2015.plbyć prawybory zorganizowane przez 5. Celem prawyborów będzie zarównotzw. zielonych agentów, zaistniała wyłonienie zwycięzcy jak i połączeniekonieczność zorganizowania nowych sił w procesie zbierania podpisów, cośspołecznych prawyborów, które będą co jest dzisiaj kluczowym problememprzeprowadzone z etosem sprawied- większości niepartyjnych i antyparty-liwości społecznej i które skupią ludzi jnych kandydatów. Wszyscy kandyda-dla których dobro naczelne to nie krót- ci biorący udział w prawyborach będąkoterminowe dbanie o własny portfel, zbierali podpisy dla wszystkich kan-ale długoterminowe dbanie o interesy dydatów biorących udział w “Prawy-Polski. Poniższe założenia były przed- bory2015.pl”. Czym więcej poglądówstawione członkom fikcyjnej ”kliki” tym lepiej. Najważniejsze jest by idąc zskupionych wokół zielonych, jednak jej etosem społecznych prawborów umoż-zastraszeni i często do kości skonflik- liwić ludziom niezwiązanych z układemtowani członkowie nie byli kompletnie na zebranie 100,000 podpisów, tak byzainteresowani organizacją jakichkol- mogli oni potem przedstawić całemuwiek prawdziwych prawyborów. społeczeństwu idee, które reprezentują.2. Termin odbycia się “Prawybory2015. Inaczej w Polsce nigdy nic się nie zmie-pl” zostaje wstępnie uznany za 14 luty - ni, czego najlepszym dowodem jest26 marzec, czyli do ostatniego dnia do kompletna farsa wokół prawyborówzbierania podpisów. Potwierdzonym zielonych.już kandydatem w tych prawdziwych 6. W miarę możliwości wszyscy będąprawyborach jest Evo Hashtagger, ale się dzielili kosztami infrastruktury dotrwają rozmowy z innymi zaintereso- zbierania podpisów, takich jak nami-wanymi osobami oraz organizacjami. oty, ulotki, wynajem sal do spotkań zPrzewidujemy udział w prawyborach mieszkańcami, wynajem ludzi do zbi-około 20-30 kandydatów. erania podpisów. W każdym namiocie będą dostępne zarówno informacja jakwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

i listy wszystkich kandydatów biorą- 441. 8/2/15 iii cych udział w “Prawybory Wyborów Prezydenckich RP”. Obecny system, WEEKENDOWO NA LAJCIE nawet samego procesu finansowania kampanii kompletnie uniemożliwia Ostatnio było u nas tak dużo ideologii, kandydatom bezpartyjnym udział w że Warszawa jeszcze do dzisiaj docho- wyborach. dzi do siebie po naszym wczorajszym 7. Namioty będą pod wspólną marką rewolucyjnym show na Balu Dzien- “ Prawybory2015.pl - Prawybory Wy- nikarzy, tak więc teraz trochę tak jeszc- borów Prezydenckich RP”. ze niedzielnie... poluzujemy.A. POLSKA DEMOKRACJA 8. Do 26 marca, czyli zakończenia zbi- h t t p : / / w w w. f a k t . p l / w y d a r z e - erania podpisów, planuje się pełną nia/rosjanin-skoczyl-z-9-pietra- koordynację w kwestiach formalnych, przezyl,artykuly,522766.html biurowych, oraz w organizowan- iu wspólnych spotkań kandydatów z Fakt zacytował dziś Einsteina (głupota ludźmi oraz mediami. Kluczowe jest by nie ma granic) i dał filmik przyszłego do 26 marca każdy kandydat promował prezydenta Rosji, który to w towarzyst- tak siebie jak i “Prawybory2015.pl - wie przyjaciół, sąsiadów, mediów i Prawybory Wyborów Prezydenckich nawet policji dokonuje samozapalenia RP”. Jeśli ktoś nie jest na tyle elastyczny i skacze z dziewiątego piętra na kupę by docenić poglądy innych kandydatów śniegu, czyn nagrodzony oklaskami to i tak z założenia ta osoba nie może który to jest dowodem ewidentnie na- pełnić funkcji Prezydenta RP. jbardziej bohaterskiego zachowania 9. Koncepcja promocji marki “Prawy- godnego partiokratycznego przywódcy bory Wyborów Prezydenckich RP” supermocarstwa powiedzmy teorety- umożliwi, a wręczy wymusi na wielu cznie roku 2050 ne - teoretycznie, bow- innych kandydatach przyłączenie się iem nie ma matematycznie szans by do do akcji, co jest korzystne dla wszyst- tego czasu nie było albo rewolucji albo kich osób w grupie, a niekorzystne dla III Wojny Światowej. Bądźmy bowiem wszystkich osób poza grupą. na tyle realni, by przyznać się, że tak 10. Większość Polaków się zgadza, że przecież dokładnie by się stało gdyby Polska, a nawet i świat, potrzebuje wiel- zgodne z intencją wszystkich zombie kiej zmiany. Zmiany te jednak nie na- partiokratów “zachodu”, Rosja z kraju dchodzą, bowiem układ jest tak skon- jednopartyjnego stała się krajem przy- struowany by jakiekolwiek zmiany były najmniej 150milionowopartyjnym, czy- trudne do zrobienia, przykładem czego li systemem w którym głupota zawsze jest farsa prawyborów zorganizowanych będzie wypierała logikę promowaną przez zielonych partyjniaków wokół przez “niezrozumiałych niebezpiec- Anny Grodzkiej. Dość układów, manip- ulacji, okradania Polski. www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook