Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

nie powinna być nawet takim wielkim wynikiem ubocznym samego proce-problemem, bowiem po drugiej stronie su myślenia, więc to wszystko co terazczeka na nich wspaniały bóg, raj, i ogól- piszemy z racji czystości logiki już wnie zbawienie od codziennej ziemskiej pewnym sensie się stało, a teraz ta in-szarości. Mało tego, na miejscu ISIS, formacja tylko przechodzi od naszejw obliczu ataków lotniczych USA na świadomości do świadomości innychich terytorium, klarownie chcielib- osób... i tak będzie przechodziła dalej ażyśmy też wysłać Światu jakiś mocny się cała nie uwolni od podświadomościsygnał, jak na przykład zabicie papieża wszystkich. Takie są prawa natury.-marszałka, aktora w konkurencyjnym Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.teatrze, że ISIS jest nie tylko w Iraku, ale Niech Żyje Rewolucja Polska.wszędzie... i w tym cały problem... bo Niech Żyje prezydent rewolucji Evoniestety tak właśnie jest. Piąta kolum- Hashtagger.na ISIS, jest dokładnie wszędzie, nawetw Warszawie, co szczególnie teraz, w 286. 17/9/2014 iiiobliczu istniejącej już ideologii PolskiejDemokracji, która jak mało która dema- PIJANY SPRAWCA WYPADKU JEST A. POLSKA DEMOKRACJAskuje gigantyczną hipokryzję adminis- NIEWINNYtracji partiokratycznej oraz wspierają-cych ją teatrzyków religii, pozyskaniesympatyków do ISIS, czy też do innychekstremalnych religijnych fanatyków,nie będzie nawet takie trudne, więc dziśabsolutnie żaden religijny teatrzyk niepowinien czuć się bezpieczny... w tymoczywiście sam Islam.Wraz z rewolucją nadchodzi bowiem http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/wielkie tymczasowe zło. W masowej zmarl-maz-ciezarnej-kobiety-ktora-zgi-podświadomości to zło już jest obecne, nela-w-wypadku-w-wyszecinie/2bnrszresztą zawsze było, ale teraz w obliczunaszego przeniesienia go z poziomu Jak to w Polsce regularnie bywa, znowumasowej podświadomości do poziomu jakiś pijak zabił kilka osób. Tym razemcoraz szerszej świadomości, ten proces o sprawie jest głośniej bo była to ciężar-gwałtownie przyśpieszy... czyli... na kobieta, oraz jej mąż, w sumie zatem trzy osoby, chociaż już samo to stwi-• Ataki na papieża? Tak. erdzenie u wielu nieświadomych ludzi• Ataki na księży? Tak. wywoła reakcję. Jednak nie o aborcji• Ataki na chrześcijan? Tak. dziś mowa... a o problemie powszech-• Ataki na partiokratów? Tak. nego alkoholizmu.• Gigantyczne rewolucyjne rozróby? Jako Polska Demokracja uważamy, że Tak. Leszek F., pijak, nie jest winny posta-Pamiętajmy bowiem, że czas nie istnieje wianych mu zarzutów, chociaż sam sięi jest tylko obiektem naszej wyobraźni,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA do nich przyznał. Nie można bowiem więc ludzie którzy mówili, że niewol- osądzać kogoś za to, że urwał mu się nictwo jest złe, byli traktowani z podob- film i robił rzeczy poza obrębem swojej nym brakiem zrozumienia do naszych świadomości. Dokładnie ta sama logika dzisiejszych świadomościowców, którzy dotyczy islamskich dzieci które mor- mówią na przykład, że nie można dują całe chrześcijańskie wioski, czy ograniczyć ludziom biednym dostępu oddzielonych od cywilizacji od tysięcy do leków, które już istnieją i które ko- lat tubylców na indyjskiej wyspie Sen- sztują grosze do produkcji a majątek z tinelese, którzy to w 2006 roku dzida- racji patentów własności intelektualnej, mi zabili dwóch rybaków hinduskich, o problemach systemu partiokratyczne- którzy to zbyt blisko podpłynęli do ich go oraz religii nie wspominając. Za 100 wyspy - za co nie tylko uniewinnił ich lat ludzkość będzie patrzyła na ziemię Sąd Najwyższy w Indiach, ale także v.2014 i będzie nas traktowała jak małpy, i rodzic jednego z zabitych rybaków. którymi jesteśmy, i nie tylko za kwestię Człowiek bowiem nie może być winny braku dostępu do opatentowanych dla zrobienia czegoś jeśli nie jest świadomy bogatych leków, czy masowej nieświ- popełniania zła, i jest to argument fun- adomej tolerancji systemu niewolniczej damentalny i ważny w każdym systemie partiokracji, ale także za skazywanie na wartości. więzienie ludzi którzy po pijaku robili Warto tu dodać, że świadomość można głupstwa, bowiem Ci ludzie nie tylko mieć ograniczoną z racji alkoholu, lub byli nieświadomi głupstw które robili, też z racji kodu. Przykładem ogranic- ale co w tym wypadku jest najważnie- zonej świadomości kodowej był na jsze, alkohol zakupili absolutnie legalnie przykład holokaust żydów - chociaż i nawet bez żadnej etykiety ostrzegaw- nawet tu zdania są podzielone, bowiem czej ich, że “picie alkoholu obniża świ- żydzi jako grupa religijna a nie etniczna, adomość od pierwszego łyka”, dając by faktycznie mogli być uznani przez na- było jeszcze lepiej paramafii rządowej zistowskich ateistów, jako grupa ludzi zarobić na akcyzie z jego sprzedaży. która religijnym jadem zatruwa społec- Więcej na ten temat w poście sprzed zeństwo, tak samo jak i inne religie, i kilku dni: głównym grzechem nazistów nie będzie tu wtedy eksterminacja sześciu milinów A patrz wpis nr 281. żydów, a brak dalszej eksterminacji 30 milionów chrześcijan, bowiem naziś- oraz punkcie 11 naszego sugerowanego ci by być uznanym za niewinnych nie dla SS programu: powinni mieć preferencji w jedną czy w drugą stronę. Kolejnym przykładem A patrz wpis nr 54. ograniczonej świadomości kodowej była tolerancja niewolnictwa, zarówno Tymczasem, niech w Leszka F. pierwszy przez właścicieli jak i przez niewol- kamień rzuci ta osoba która nigdy nie ników, coś co w przeszłości wydawało się wszystkim tak oczywiste, a wręcz bardzo wartościowe - bowiem niewol- nicy mieli jedzenie i dach nad głową, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

popełniła głupstwa po pijaku, bowiem, “nie będziesz miał bogów cudzychjesteście tak samo winni głupoty jak i przede mną”Leszek F. Ciekawe ilu Was teraz jest. co wraz z kompletną niemożliwościąZa rok rewolucja. Czekajcie spokojnie jednoczesnego uprawiania wielu te-w domach. atrów powoduje, że czas wszystkichNiech Żyje Zjednoczona Świadomość. teatrów religii bezpowrotnie i masowoNiech Żyje Rewolucja Polska. odchodzi, bowiem w nowoczesnymNiech Żyje prezydent rewolucji Evo świecie nie ma miejsca ani na Islam,Hashtagger. ani na Chrześcijaństwo, ani na Juda- izm, ani na jakąkolwiek religię mono-287. 18/9/2014 IR teistyczną opartą na koncepcji ze- wnętrznego boga, i nikt tego dziś nieISIS JEST WIELKIM SOJUSZNIKIEM demonstruje z taką intensywnościąPOLSKIEJ DEMOKRACJI jak ISIS al-Baghdagi’ego, który w iście “batmańsko-jokerowym” stylu wyko- rzystuje dla siebie iluzję Islamu w celu A. POLSKA DEMOKRACJA połączenia wszystkich muzułmanów w jeden wielki arabsko języczny kraj, coś co jest spokojnie do zrobienia, bowiem do czasu przyjścia Polskiej Demokracji kwestia Islamu jest dla tych państw cią- gle najstarszym wspólnym mianownik- iem.http://wiadomosci.onet.pl/ A patrz wpis nr 242.swiat/jeff-duncan-o-wystapie-niu-obamy-to-najglupsze-zdanie-wy- Jakie jest więc rozwiązanie problemupowiedziane-przez-prezydenta/4m2g9 ISIS (Państwa Islamskiego)? Matematycznie jedyna możliwośćNa pierwszy rzut oka koncepcja, że rozwiązania problemu ISIS jestantyreligijna Rewolucja Polska może przez publiczne zakazanie istnieniamieć cokolwiek wspólnego z Państ- wszystkich religii, zarówno islamuwem Islamskim (ISIS), dla wielu osób jak i chrześcijaństwa, coś czego bezmoże wydawać się abstrakcyjna, jednak powszechnej świadomościowej rewo-dziś ISIS jak mało kto ukazuje tragedię lucji zrobić się nie da, bowiem takiegosamego istnienia religii, i nie chodzi tu ruchu delegalizacji religii nie odważyo religię islamską, ale o wszystkie religie się wykonać żaden polujący na gło-świata, w tym judaizm i chrześcijańst- sy nieświadomych małp partiokrata,wo, bowiem choć szczególnie ten ostat- który w iście egoistycznej kalkulacjini objął ostatnio nowoczesne liberalne będzie obawiał się całego hejtu płynące-podejście tolerancji i wzajemnego liz- go ze strony innych partiokratycznychania religijnych jaj, to nie oszukujmysię, że pierwsze przykazanie chrześcijanbrzmi www.facebook.com/PolskaDemoKracja

288. 17/9/2014 # P “Gdyby naziści oprócz 6.000.000 żydów wybili też 300.000.000 chrześcijan, historia uznałaby ich za ##########”A. POLSKA DEMOKRACJA obrońców religijnych fanatyków - jak zachowanie masturbatorów makaroni- al-Baghdadi, który oczywiście dziś uda- arzy kościoła makarony niż zdrowaś- je osobę religijną, bowiem każdy z tych kowców watykańskich. dyrektorów teatrów wie, że fanatycy re- W najbliższej przyszłości należy więc ligijni to idealne małpy do manipulacji oczekiwać zdecydowanie zwiększonej w celu uzyskania osobistych partio- aktywności Pańśtwa Islamskiego kratycznych korzyści, i logika ta doty- (ISIS), których zarówno poczynienia czy zarówno al-Baghdadiego w Iraku, jak i same słowa partiokraty Barracka czy o.Rydzyka w Warszawie. Ludzie re- Obamy będą tylko rozśmieszały i mobi- ligijni są zwyczajnie poprzez swój brak lizowały do dalszych działań, i my jako świadomości społecznie niebezpieczni, świadomościowcy Polskiej Demokracji bowiem każda religia jest poważnym w pełni rozumiemy kolejne pozorn- zaburzeniem kodu człowieka, który po ie skrajne poczynienia ISIS, zarów- infekcji zachowuje się kompletnie nier- no świadomie jak i podświadomie, i acjonalnie, czy to powtarzając w kółko może oficjalnie nie kibicujemy im bez- zdrowaśki modląc się do obrazków, czy pośrednio - bo nie kibicujemy żadnej to onanizując się do makaronu, coś co religii, ale używając nic nieznaczącego się niczym nie różni, a już paradoksal- w naszym wykonaniu nomenklatury nie łatwiej byłoby logicznie uzasadnić www.facebook.com/PolskaDemoKracja

religijnej, dajemy wojownikom ISIS im mówiąc debile i gimbusy, ludzie którzynasze boże błogosławieństwo. nigdy nie powinni być w kaście admin-Podsumowując. Czeka nas gigantyczne istracji bowiem nie mają świadomoś-spustoszenie, bowiem jeśli toleruje- ci by w tej kaście przebywać, w życiumy różne religie i miliardy sumień, to nie pracując ani jednego dnia czy tobądźmy konsekwentni w działaniu, i jako niewolnik, czy to jako założycielezaakceptujmy, że sumienie wojowni- własnych firm. Do partiokracji dziś wy-ka islamu nie jest gorsze od sumienia biera się największe miernoty społec-świadomościowcy Alberta Einsteina, zne, kompletne osiedlowe ofermy,czy też naszego prezydenta rewolucji nieudolne dziennikarzyny, przypad-Evo Hashtaggera. Dlatego właśnie bez kowych krzykaczy, truskawkozbier-gigantycznej zmiany całego systemu, aczy, ludzi bez perspektyw i innychbez wprowadzenia ideologii Polskiej życiowych szans, meliniarzy bawią-Demokracji, bez zakazania publicznej cych się w “solidarność” za pieniądzemanifestacji wszystkich religii, problem CIA, religijnych fanatyków klękającychISIS, problem sumień, problem nękania przez aktorami, emocjonalnych niedo-- nigdy nie odejdzie. jxxów, ogólnie bezkastowców, którzy są kompletnie Polsce niepotrzebni.Niech Żyje Rewolucja Polska. Można nawet powiedzieć, że wielkim A. POLSKA DEMOKRACJANiech Żyje prezydent rewolucji Evo dramatem katastrofy w SmoleńskuHashtagger. było to, że nie poleciał tam Jumbo Jet#... z całą polską partiokracją, z całym Rządem, Sejmem i Senatem, bowiem289. 18/9/2014 H R M cały kraj by na tym tylko skorzystał. Nikt z tych ludzi nie jest Polsce po-JAK DZIAŁA MÓZG WŁADIMIRA trzebny, i Rewolucja Polska za rokPUTINA? klarownie to udowodni, wyłaniając losowy Sejm, który wyłoni najlepszego t premiera jakiego w Polsce będzie moż- na znaleźć, bez gierek i bez konfliktówhttp://wiadomosci.onet.pl/swiat/ interesu, bowiem w interesie wszyst-ke-nie-chce-komentowac-doniesien-ja- kich Polaków jest by przyszły Premierkoby-putin-grozil-europie-inwazja/ przyszedł i z absolutnie wolną ręką zro-j26rh bił w tym kraju wielki porządek, zasta-Znaczącym problemem polityki za- jąc Polskę partiokratycznie-hejterską,granicznej pod zarządem partiokratów a zostawiając ją jako najnowocześnie-jest fakt, że dowodzą nią ludzie zawsze jszy algorytm pozbawiony asymetrii“inteligentni inaczej”, bezpośrednio informacji, a zrobić to się da, tylko tr- zeba zmienić cały system by pozbyć się wszystkich gimbusiastych krzykaczy. Jednak znacznie większym problemem niż debil przy władzy, jest debil przy władzy który myśli, że debilem już nie jest, który to sam uwierzył że jest po-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

290. 18/9/2014 # P “Albo wszyscy mamy jedno wspólne ########, albo nikt nie ma ########” Art. 53. Konstytucji RP jest więc kompletnym żartem, jak i zresztą cała reszta tego partiokratyczego pośmiewiska, i za rok cała ta gimbusowska Konstytucja uleg- nie zmianie na “Konstytucję PD”, która to będzie świeciła przykładem dla całego świata.A. POLSKA DEMOKRACJA trzebny, że coś znaczy z racji, że jeździ no i drugie skończy się tragicznie. po ulicy państwowym mercedesem z Kto na przykład z tych partiokratyc- obstawą pajacy na sygnale, a po Europie znych małp ma intelektualne możliwoś- lata rządowym samolotem na ciągłe to ci by zrozumieć dajmy na to Władimira jakieś zbędne “foto-liżemy sobie jaja Putina, Dalai Lamę wśród partiokratów, szczyty”. Jest to wielki dramat, bowiem agenta KGB który został wybrany na Ci ludzie nie tylko nic nie znaczą, ale są pasterza Związku Radzieckiego, na bezpośrednio wielkim niebezpieczeńst- zastępcę samego wielkiego towarzysza wem dla ludzi których oni może nawet Stalina, do dbania zarówno o owiec- i chcą reprezentować, ale których z racji zki rosyjskie, jak i w dłuższej pers- ograniczeń intelektualnych reprezen- pektywie i owieczki światowe. Która z tować zwyczajnie nie mogą. Nie można tych naszych partiokratycznych małp małpie powierzyć malowania domu, i może sobie nawet wyobrazić co myśli nie można kaście gimbusów powierzyć taki Władimir Putin gdy patrzy na te administracji państwem, bowiem i jed- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

291. 18/9/2014 #P”Jestem ######. Ty też jesteś ######.”Wytłumaczenie po łacinie... C patrz wpis nr ###. A. POLSKA DEMOKRACJAwszystkie partiokratyczne miernoty, tymi wszystkimi kompletnie nieświ-które to prześcigają się w dawaniu mu adomymi mordami, z tymi religijnymisankcji, kompletnie nieświadome tego, popaprańcami, tanimi aktorzynamiże każda z tych sankcji jest mu tylko z dawno już przeterminowanych te-na rękę, albo co myśli taki Władimir atrzyków, z ludźmi którzy na słowoPutin gdy widzi jak te wszystkie par- Marks reagują słowem Spencer, którymtiokratyczne małpy się wzajemnie prz- Stalin kojarzy się tylko z Katyniem.eszczekują na jakiś euromajdanowych Władimir Putin z ubolewaniem patrzypiaskownicach, dając mu jednocześnie na partiokratów z takiej na przykładidealny historyczny pretekst do przeję- Polski, która to na zmianę raz liże jajacia tak dużej części Ukrainy, a potem i niemieckie w celu otrzymania posadkiEstonii, i kilku innych państw? Prawda jako Prezydent Rady (z sukcesem), ajest taka, że Władimir Putin musi być raz liże jaja amerykańskie w nadziej naiście załamany jakością małp z którą przylot cyrku “Obama” na swoje uro-przychodzi mu się dziś spotykać, z dziny grupy meliniarzy która to szukawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

292. 18/9/2014 I CYKLICZNOŚĆ SYSTEMÓW ADMINISTRACYJNYCH Całość wymaga znacznego opisu, dalszej analizy i zapewne kilku korekt, ale pomi- jając kwestię niewolnictwa, która to miała znaczący i zrozumiany wpływ na różne systemy administracyjne, bowiem trudno by nawet ideologia Polska Demokracja miała szansę funkcjonowania w przeszłości z racji nie tylko masowego braku świ- adomości, ale nawet i powszechnego analfabetyzmu, to jednak pewne jest, że z rac- ji, że wszystko na świecie jest cykliczne, że wcześniej czy później - wg nas wcześniej - różnice w świadomości ludzi będą tak niewielkie, że losowość ławników statysty- cznie zawsze wyłoni optymalny Sejm w porównaniu do tego wybieranego na bazie partiokratycznych list wyborczych i gimbusów którzy nękają ludzi o ich głosy. Dlat- ego też tu nasza znajomość fizyki, z całą pewnością upewnia nas, że Rewolucja jest nie tylko w dobrej sprawie ale i coś co i tak stać się musi, nawet z racji ekonomicznej optymalizacji zasobów ludzkich, bowiem nie oszukujmy się, że dzisiejsza adminis- tracja jest absolutnie społecznie zbędna, produkująca 0, i bardziej przypominająca mafię a niżeli grupę która cokolwiek wnosi do społeczeństwa.A. POLSKA DEMOKRACJA Dlatego też z taką konsekwencją i pewnością siebie nazywamy wszystkich partio- kratów gimbusami, bowiem cała ta grupa społeczna absolutnie nic nie wnosi do społeczeństwa, prócz zarazy kodu hejtu i powszechnej manipulacji, i nie możemy się już doczekać gdy za rok, po rewolucji, pierwszy rząd ekspertów błyskawicznie zmieni działalność całej administracji państwowej, nawet jeśli będzie to oznaczało, że 500,000 ludzi którzy dzisiaj nic nie robią, będzie przekwalifikowanych do sprząta- nia ulic, nauczania dzieci, pomagania coraz większej ilości emerytów i rencistów, czy nawet i siania buraków (głównie PSL). W końcu po każdej rewolucji grupa trzymająca władzę gimbusów kończy z niczym, i tu Rewolucja Polska nie zawiedzie swoich poprzedników, a i tak zarówno Tusk jak i cała reszta jego gimbusów, w tym religijnych nękaczy, powinna się cieszyć, że nie będziemy im ścinali głów, szczegól- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nie, że te ich partiokratyczne tępe łby są społecznie bezużyteczne i skażone partio-kratycznym kodem nienawiści.Nadchodzi gigantyczna świadomościowa rewolucja.Nadchodzi Wolność.Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.Niech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje prezydent rewolucji Evo Hashtagger.szansy do lokalnej autopromocji (też z bić z punktu widzenia Rosji, która to A. POLSKA DEMOKRACJAsukcesem). Władimir Putin doskonale dziś osamotniona broni elementarnychwie, że w systemie partiokracji nikt z ludzkich wartości od partiokratycznejnich nie dba o interes Polski nawet w zarazy, ale także dlatego, że Władimirnajbardziej elementarnych sprawach, Putin jest wystarczająco świadomą os-pozwalając by, w przypadku Niemiec, obą by wiedzieć, że historia pamiętaosiągnęły one dokładny ten sam cel tylko o ludziach wielkich, o wojown-który wyznaczył im wcześniej inny ikach absolutnych, o idealistach, czywielki mąż stanu, Adolf Hitler (wykup to w postaci rewolucjonistów, którzyPolski + import taniej siły roboczej), a to zaczynają od samej idei z zamiaremw przypadku Ameryki by Polska stała zbudowania światowego imperium (jaksię buforem jej bezpieczeństwa, a po- nasz prezydent rewolucji Evo Hashtag-tem i przykładem, że wojna jest zła. ger, Stalin, Hitler, czy Mahomet), czyGdzie bowiem polecą pierwsze bomby też wojowników którzy już dziedzicząPutina jak nie na Warszawę, i to nie w tron z jakąś wyrobioną ideą i działającelu zniszczenia Warszawy, którą Wład- dokładnie z tym samym zamiarem (jakimir Putin może nawet i osobiście lubić, Aleksander Wielki, Caryca Katarzyna,w końcu był tu kiedyś oficerem KGB, Napoleon czy nawet al-Baghdadi). Nieale w celu jakże potrzebnej mu teraz zapominajmy, że Władimir Putin toklarownej demonstracji, że (i) Rosja jest nie kukła w TV a też człowiek, którynieprzewidywalna - bo przecież rakiety też ma pewne ambicje, i są to ambicjewystrzeli nie sam Putin a jakaś niegrzec- zdecydowanie przewyższające ciepłezna dywizja która będzie domagała partiokrtyczne bezsensowne posadkisię wojny, oraz (ii) by nigdy ponownie w radach w Brukseli z roczną marnąnikt nie mieszał się już w rosyjską strefę pensyjką EUR 400k, pieniędzmi którewpływów, coś co amerykanie dobrze to Władimir Putin może sobie kazaćzrozumieją, gdy ma swoich małpich dzisiaj wypłacić z zamiarem spalenia wteleodbiornikach zobaczą kompletnie kominku, dla czystej zabawy. Tu właśniezniszczoną i błagającą o pomoc Warsza- jest cały problem braku empatii Putina,wę... a w przyszłości i Polacy się nauczą którego nasze partiokratyczne gimbu-szacunku do silniejszych. sowskie miernoty nie rozumieją nigdy.Tak właśnie skończy się ta zabawa par- Jakże piękna bowiem musi być reak-tiokratów, nie tylko bo tak trzeba zro- cja takiego pajaca Barroso na zdanie “zaatakuje Was jeśli tylko będę chciał”? www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Jakże fajne potem powstają anegdoty z 293. 19/9/2014 MR takiego spotkania. Zresztą już sam fakt wypowiedzenia tych słów musi dawać NOWY (NIE)RZĄD EWY KOPACZ - Władimirowi Putinowi całkiem sporą ostatni taki chłam dawkę dopaminy, coś co nadal będzieA. POLSKA DEMOKRACJA niczym z zobaczeniem małpiej reakcji http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- Obamy na wiadomość, że Warszawa, cie/nowy-rzad-ewy-kopacz/fgkdr miasto w której to jeszcze kilka miesię- Choć zamiarem Polskiej Demokracji cy temu gadał głupoty o “przyjaźni”... jest by o cyrkach małpach pisać jak na- wyparowała. jmniej, utrzymując poziom ideologii, Dlatego też z takim uparciem jako świ- to jednak obok niektórych wydarzeń adomościowcy Polskiej Demokracji ciężko jest nam przejść obojętnie. W mówimy Wam, wręcz walczymy, że albo Polsce mamy od dziś nowy rząd. W przyjdzie w Polsce i na świecie Rewoluc- normalnej sytuacji byłaby to wielka ja Polska która pozbędzie się wszystkich uroczystość, ale w Polsce jest to wy- partiokratów zastępując ich ławnikami darzenie które przechodzi cicho i bez - z Putinem włącznie, albo Władek, nic- echa, bowiem każdy doskonale wie, że zym niegrzeczny mały chłopczyk baw- kto jest ministrem czego nie ma żad- iący się z nowo otrzymanym kotkiem, nego znaczenia, co w konsekwencji zwyczajnie zacznie sadystycznie spalać oznacza, że rządzą krajem kompletne mu nóżki, a potem ogon, oczy, by jak ofermy... które to potem efektem wo- mu się się kotek znudzi... wywalić kotka dospadu upewniają się, że nie tylko cała za okno... jednocześnie przygotowując administracja to jeden wielki cyrk, ale, pokój na nową zabawkę, co w przypad- że cały kraj jest patologicznie chory... ku Władimira będzie zaoraniem całego wszystko przez partiokratów. świata pod nowy marksistowski ład i kod, który to już Vova rozpisze, i dobrze Ale konkretnie. Oto kwalifikacje rządu zrobi, bo ten dzisiejszy “zachodni” ład i gimbusów. kod zarządzany przez kompletnie poz- bawionych świadomości partyjniackich ################################ gimbusów to jedna wielka meliniarska tragedia. Piszemy jak jest. Jeśli więc chcecie żyć - popierajcie Nas. Niech Żyje Rewolucja Polska. PREMIER: Ewa Kopacz komentarze na Facebook Lekarz pediatra. Pracowała w pogot- owiu i przychodniach w Orońsku i Chlewiskach, a następnie w Szydłowcu. Z racji, że nie ma doktoratu, możemy przypuszczać, że na studiach średnią miała poniżej 3.5, która ty wymagana www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jest dla lekarzy by kontynuowali pracę nadaje kodem innych, udając, że jestnaukową na Akademii Medycznej. to coś ważnego. Zawsze żyła z haraczuPodsumowując: miernota. partiokratów.Praca po rewolucji: może rejestratorka Praca po rewolucji: Sprzątanie muze-w przychodni osiedlowej. um.################################ ################################GOSPODARKA: Janusz Piechociński EDUKACJA WYŻSZA: Lena Ko- A. POLSKA DEMOKRACJAW 1987 skończył SGPiS, zostając ak- larska-Bobińskaademicko na uczelni. Koledzy podbi- Socjologia na UW, potem kariera nau-jali w tym okresie świat, ale miernota kowa. Nigdy dnia w sektorze prywat-Piechociński już od 1985 roku był par- nym. Zawsze żyła z haraczu partio-tyjniakiem w Związku Młodzieży Wie- kratów.jskiej. Praca po rewolucji: Opiekunka dlaPraca po rewolucji: Kopanie dołów. Ten ludzi starszych.człowiek nie umie nic. ################################################################ PRACA I POLITYKA SOCJALNA:EDUKACJA: Joanna Kluzik-Rostkow- Władysław Kosiniak-Kamyszska Kolejny lekarz. W trakcie pisan-Ukończyła dziennikarstwo, i w latach ie doktoratu. W trakcie specjalizacji.1989 - 2004 pracowała jako dzien- Gówniarz ogólnie.nikarz. Potem nagła kariera w PiS. Tra- Praca po rewolucji: może będzie z niegogedii nie ma, ale na ministra edukacji to jeszcze lekarz.nadal bardzo mało i kompletnie nie na ################################temat. ROLNICTWO: Marek SawickiPraca po rewolucji: Monitorowanie 1983 kończy studia. 1988 zapisuje sięprocesów korupcyjnych swoich byłych do PSL. W latach 1983–1986 asystentkolegów. w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagog-################################ icznej w Siedlcach. Od 1987 do 1988KULTURA: Małgorzata Omilanowska pracował jako inspektor w CukrowniProfesor nauk humanistycznych. Nigdy Sokołów Podlaski. W latach 1989–1990dnia w sektorze prywatnym. Nigdy nie był nauczycielem w Zespole Szkół Rol-założyła galerii, nigdy nie pracowała w niczych w Sokołowie Podlaskim. Wmarketingu, ogólnie taka papuga która latach 1990–1996 pełnił urząd wójta www.facebook.com/PolskaDemoKracja

gminy Repki, do 1994 zasiadał także w latach 80. podjął pracę w Polskich Lin- radzie gminy. iach Oceanicznych jako oficer pokład- Ogólnie kompletny partyjny beton. owy. Potem Absolwent Ekonomiki Praca po rewolucji: zbieranie buraków. Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowiec. Potem partiokrata.A. POLSKA DEMOKRACJA ################################ Praca po rewolucji: majtek na statkach SKARB: Włodzimierz Karpiński morskich - jak się uda. Inżynier Chemii. Od 1986 do 1989 ################################ pracownik Tarchomińskich Zakładów ZDROWIE: Bartosz Arłukowicz Farmaceutycznych “Polfa Tarchomin”, a Kolejny lekarz, ale już akademicki cho- następnie dyrektorem w BPT “Synteza”. ciaż tego nie wykorzystał wybierając W latach 1990–1994 prowadził własną partiokractwo. Pediatra. działalność gospodarczą. Był również Praca po rewolucji: może uda się ura- kierownikiem w Przedsiębiorstwie tować jego karierę medyczną. Remontowo-Montażowego “Remo” w SZEF KANCELARII: Jacek Cichocki Puławach i w “OIC Poland” w Lublinie. Absolwent socjologii a potem naukow- Od 1994 roku partiokrata. iec. Nigdy ani dnia w sektorze prywat- Ogólnie bywało gorzej, ale ma Ministra nym. W latach 1995–1997 pracował w Skarbu zdecydowanie za mało. Fundacji Batorego na stanowisku asys- Praca po rewolucji: nauczyciel chemii w tenta programowego. Działa w warsza- liceum. wskim Klubie Inteligencji Katolickiej - ################################ co samo w sobie jest oksymoronem. Nie SPORT: Andrzej Biernat można być inteligentnym katolikiem... Absolwent Pedagogiki. Od 1988 do chyba, że się jest aktorem cynikiem. 1996 pracował jako nauczyciel w Szkole Praca po rewolucji: opieka nad ludźmi Podstawowej w Konstantynowie Łódz- starszymi. kim. W 1997 wstąpił do ROP. Reszta ################################ oczywista. Miernota nad miernotę. Po MSW: Teresa Piotrowska prostu tragedia. Najważniejsze ministerstwo siłowe.. i Praca po rewolucji: nauczyciel w-f w istny dramat. Absolwentka Teologii. Konstantynowie Łódzkim. W latach 80. działała w Stowarzyszeniu ################################ Pax, w latach 90. należała do ZChN, w ŚRODOWISKO: Maciej Grabowski 2001 przystąpiła do Platformy Obywa- Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej. W telskiej. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Praca po rewolucji: sprzątanie domów tego rządu.kultury które powstaną po nacjonal- Praca po rewolucji: kierowca taksówki.izacji kościołów.################################ ################################ADMINISTRACJA: Andrzej Halicki INFRASTRUKTURA: Maria WasiakAbsolwent SGPiS. W latach 80. agent Sędzia która poprzez partiokrację zos-CIA (działaczem opozycji). W latach tała aspirującym menadżerem w PKP.1990–1992 pełnił funkcję rzecznika Dramat.prasowego oraz członka władz kra-jowych (prezydium i zarządu krajowe- Praca po rewolucji: może uda się ura-go) Kongresu Liberalno-Demokraty- tować jej aplikację sędziowskącznego... reszta oczywista. Nigdy anijednego dnia w sektorze prywatnym. ################################Dokumentna partiokratyczna mierno-ta. SPRAWIEDLIWOŚĆ: CezaryPraca po rewolucji: sprzedaż telewiz- Grabarczykorów w Media-Markt. A. POLSKA DEMOKRACJA################################ Prawnik. W latach 1984–1987 referen-FINANSE: Mateusz Szczurek tem w łódzkim ZUS. Od 1987 inspek-Absolwent Ekonomii. Doktorat. Od tor w Przedsiębiorstwie Gospodarki1997 praca w ING jako ekonomista, Mieszkaniowej Łódź-Bałuty. W latachpotem główny ekonomista. Przejdzie, 1988–1996 asystent w Katedrze Prawaale daleko ekonomistom do pracy trad- Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 roz-erów, structurerów, marketerów czy począł praktykę jako adwokat. Od 1998nawet chłopaków w corporate finance. partiokrata, ale starał się wcześniej. 1998–1999 zastępca prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1999–2001 zajmował stanowisko I wicewojewody łódzkiego. Pariokrata i gimbus.Praca po rewolucji: dziennikarz proce- Praca po rewolucji: inspektor czystościsowy. ulic w zakładach karnych.################################ ################################MSZ: Grzegorz Schetyna OBRONA: Tomasz SiemoniakHistoryk. Nigdy ani dnia w sektorze Absolwent SGH. Od początku par-prywatnym. Zawodowy gimbus. Znajo- tiokrata. Zero. Czasem dorabiał jakomość języków obcych? Nieudokumen- marny dziennikarzyna. Największytowana. Doświadczenie na placówk- dramat tego rządu. Ten człowiek maach? 0. Jeden z większych dramatów dowodzić generałami i przygotowywać www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Polskę do wojny, tymczasem parady to 294. 19/9/2014 M maksimum na co go stać. Dla Rewo- lucji jest to oczywiście dobre, bo w ra- zie potrzeby, nie ma wojskowego który w Polsce nie poprze naszych dążeń do zmian. Praca po rewolucji: zaopatrzeniowiec latryn wojskowych. ################################A. POLSKA DEMOKRACJA Podsumowując: Gimbus partiokrata + Prezydent Europy. premier i 18 gimbusowatych partio- Ogólnie, nie można tolerować partio- kratycznych ministrów. Wszyscy do kratów którzy mówią w językach ob- wywalenia po rewolucji. cych, bowiem po pierwsze za bardzo się A tak, a propos rządu, to post-re- wyróżniają, a po drugie mogą być agen- wolucyjny rząd kandydata Polskiej tami obcych służb. Demokracji na premiera, Janusza Filipiaka, profesora fizyki, i założy- 295. 20/9/2014 iii ciela największej polskiej firmy infor- matycznej, a jednocześnie miliardera ŚWIATOWA REWOLUCJA PODŚWI- i filantropa, będzie składał się tylko z ADOMOŚCI 4 ministerstw (MiniPlenty, MiniTrue, MiniLove i MiniPax), naturalnie min- http://wiadomosci.onet.pl/swi- istrów jego wyboru, którzy przyjdą i at/gwaltowny-protest-rolni- zmienią Polskę w rok tak, że nie będzie kow-w-bretanii/50x78 można jej poznać, zaczynając zmiany nie od dołu i sekretarek, ale od samej We Francji nagły gwałtowny zryw rol- góry... tak by zbudować cały system ników, którzy w nocy zdemolowali i od nowa, jednocześnie zwalniając od podpalili kilka nowych partiokratyc- obowiązków całe 500,000 ludzi obecnej znych urzędów. Oczywiście ktoś może administracji, którym zwyczajnie trze- powiedzieć, że przecież Francja z Polską ba będzie tylko znaleźć nowe zajęcie, Demokracją ma niewiele wspólnego, jak opieka nad starszymi, czy nauczanie dzieci w Akademiach Dziecka które to zastąpią większość obecnych ministeri- alnych budynków. Ciesz się Polsko. Nadchodzi rewolucja. Nadchodzi normalność. Niech Żyje Rewolucja Polska. #. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

przynajmniej do kwietnia 2017 roku dopiero gdy fala destrukcji przyjdzie do A. POLSKA DEMOKRACJAkiedy planujemy ich ideologicznie pod- Poznania, Lublina, Łodzi i Szczecina, tobić, ale Ci którzy znają się na fizyce do- wtedy dopiero nasi rodzimi partiokracibrze wiedzą, że na tym świecie wszystko zrozumieją, że z rewolucją świadomoś-jest matematycznie obliczalne i wza- ci się nie walczy tylko grzecznie się jejjemnie połączone, tak więc efekt motyla ustępuje, pokojowo oddając ludziomw postaci nowej ideologii w Warszawie należną im wolność, zarówno tę odjest dziś odczuwalny także w Moskwie, nękania kolejnych partiokratów jak iWaszyngtonie, Iraku, Londynie, jak i tę od psychologicznego molestowaniawe francuskiej Brytanii, gdzie ludzie dokonywanego przez różnych aktorówpoprzez zwyczajną telepatię już dobrze religijnych teatrzyków. Inaczej ludziewiedzą, przynajmniej podświadomie, powstaną, i ludzie będą walczyć, i będąże jest na świecie inna droga, że jest już walczyć tak, że mało kto może to sobiealternatywa do obecnej pozornie tylko dziś nawet wyobrazić.niezmienialnej partiokratycznej zarazy. Tak więc albo dziś wszyscy traktujemy siebie wzajemnie jak ludzi, z szacunk- C patrz wpis nr ###. iem, i wtedy zmieniamy cały system, albo traktujemy siebie dalej jak małpy,Również Ci którzy zapoznali się z i wtedy to co teraz robią rolnicy we“efektem setnej małpy”, doskonale ro- Francji, czy też wojownicy ISIS w Iraku,zumieją, że w momencie gdy my, świ- czy też to co nawet jutro będą robili naadomościowcy w Warszawie naciskamy przykład Polscy kibice, rolnicy i naro-<post>, nasza wiadomość dociera nie dowcy, akceptujemy z uśmiechem, jakotylko to kilku tysięcy ludzi którzy nas ich naturalną podświadomą redukcjęregularnie bezpośrednio czytają, ale i dysonansu poznawczego, oraz znak, żedo całego świata, także tego francusko- cały system społeczny ulega szybkiejjęzycznego, nawet jeśli jest to przekaz destrukcji, i to destrukcji która będzietylko na poziomie podświadomość do tylko postępowała i to aż do czasu gdypodświadomość. nękanie wszystkich partiokratycznychhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hun- małp zniknie, a dzisiejszy partiokratyc-dredth_monkey_effect zny Sejm politycznych nękaczy zostanieTelepatia jest bowiem niezaprzeczal- zastąpiony jutrzejszym demokratyc-nym faktem, i choć nasz prezydent re- znym Sejmem społecznych ławników...wolucji, mesjaszssimus Evo Hashtag- tak w Polsce, jak i na całym świecie.ger udowodnił ją tylko na dystansach Ze świadomością nikt nigdy nie wygrał.krótkich, to naukowcy z Harvardu os- Dziś Francja, jutro Polska.tatnio potwierdzili, że telepatia istnieje Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.nawet na dystansach przekraczających Niech Żyje Rewolucja Polska.6,500km, tak więc to co się dziś dzieje we Niech Żyje prezydent rewolucji EvoFrancji jest w pełni połączone z tym co Hashtagger.my piszemy w Polsce, chociaż zapewne #...www.facebook.com/PolskaDemoKracja

296. 21/9/2014 MI ro po 2100 roku, i to zakładając, że za rok wprowadzimy w Polsce Polską JAKA WOLNOŚĆ? CO ON PLECIE? Demokrację, eksportując ją w latach 2016-2020 na cały świat poprzez istnąA. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ko- świadomościową rewolucję, tworząc morowski-dozynki-2014-roku-sa-do- od 2025 roku Unię Świadomościową, i zynkami-25-lecia-polskiej-wolnosci/ upewniając się, że pierwszy zapis Karty l2lsh Praw Człowieka (BORN EQUAL) jest globalnie szanowany, a nie tylko pus- “Dożynki 2014 roku są dożynkami tym głupim gadaniem. Wtedy dopiero 25-lecia polskiej wolności” powstanie wolny od nękania człowiek, Pan swojego losu, bóg swojej przyszłoś- Tania propaganda iluzji 25 lecia wol- ci, człowiek który będzie mógł wszyst- ności trwa dalej, ale oni jeszcze nawet ko, człowiek niezależny, człowiek wol- nie wiedzą jak bardzo to się na nich ny, człowiek bez hejtu do osób trzecich, odbije. Jak bowiem ciężko jest temu człowiek bez podświadomych samoo- partiokracie Komorowskiemu zrozu- bronnych alergii, bez autyzmów, bez mieć, że wolny człowiek nie chodzi na chorób, bez rozwodów, bez alkohol- wybory, tylko siedzi w domu i robi co izmu, człowiek który podbije kosmos, chce? Wolny człowiek to człowiek wol- człowiek który zawładnie telepatią, ny od iluzji, wolny od bycia nękanym człowiek który będzie patrzył z na- partiokratycznymi kłamstwami, wolny jwyższą dozą współczucia na pajacow- od pustych haseł wyborczych i plakatów anie dzisiejszych partiokratów, a nawet z brzydkimi partiokratycznymi morda- i na walkę rewolucjonistów, którzy to mi, wolny od bycia nękanym od dziec- dziś z coraz większą siłą uświadamiają ka religijnymi dogmatami, wolny od społeczeństwo, by upewnić się, by w ciągłego bombardowania niepotrzeb- przyszłości tych inteligentnych inaczej nymi mu do niczego informacjami w partiokratów jak Komorowski już nigdy telewizji, i co najważniejsze, wolny od na świecie nie było. taniego emocjonalnego szantażu, że Nadchodzi Wielka Rewolucja. Nie gdy faktycznie chce wszystko olać, to prześpij jej. staje się niewolnikiem głupoty innych. Niech Żyje Rewolucja Polska. Czy serio ciężko to tak tym debilom Niech Żyje prezydent rewolucji Evo zrozumieć? Hashtagger. #. komentarze na Facebook Dziś nie ma wolnych ludzi, i nawet w najlepszych naszych prognozach Wolny Człowiek powstanie dopie- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

297. 21/9/2014 MRNowy Rząd w Polsce to nie tylko tragedia z racji:(i) efektu wodospadu, bowiem każda osoba, która kiedyś przepracowała nawetjeden dzień wie, że nie ma nic gorszego niż praca dla szefa debila (i odwrotnie,bardzo miło pracuje się dla ludzi którzy są od nas lepsi), więc wyobraźmy sobiejak dzisiaj czują się urzędnicy w Polsce, którzy są zarządzani przez tak gigantycznągrupę partyjniackich miernot, ale także wielki problem z racji,(ii) przykładu dla przyszłych pokoleń, bowiem coraz większa plaga partyjniactwaklarownie pokazuje, że w systemie A. POLSKA DEMOKRACJApartiokractwa, by “odnieść cyrkowysukces” należy zapisać się do partiii być miernym wiernym i biernymdebilem, absolutnie nie wyróżniać sięniczym, absolutnie bez doświadczenia iCV które może być tylko zagrożeniem,i absolutnie nie uczyć się językówobcych bowiem nawet to może bolećtych partiokratów dla których jedynymjęzykiem obcym jest język polski.Ale do rzeczy. To, że dzisiejsza Polskazarządzana jest przez partiokratycznągrupę samopromujących się gimbusów- to jest oczywiste, i tego nikomuwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nie trzeba chyba już tłumaczyć. Zresztą jak widać po ostatniej frekwencji wy- borczej 77% ludzi to doskonale wie, a by było ciekawiej z pozostałych 23%, 20% tych co głosują, nie robi tego z racji jakości ich kandydatów, ale ze strachu przez beznadziejnością ich kontrkandydatów, bowiem są oni zaszczuci i zanękani pusty- mi hasłami i małpimi plakatami, że “jeśli nie będzie tych, to będą tamci.” To nie jest demokracja, tylko partiokracja hejtu, i oczywiste jest, że tego systemu dłużej tolerować już nie można, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie, bowiem jak wkrótce pokażemy przedstawiając Wam podobne karty innych partiokratyc- znych małp tego świata, beznadziejność i głupota problemu partiokracji hejtu jest dziś dosłownie wszędzie, i co gorsza, ten problem z roku na rok jest coraz większy. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ALE na szczęście dziś jest już nowe wspaniałe rozwiązanie tego problemu. Dziś jest A. POLSKA DEMOKRACJAjuż ideologia Polskiej Demokracji, która zmieni cały system, wywalając wszyst-kie partiokratyczne małpy, zastępując ich losowanymi ławnikami, prawdziwymiprzedstawicieli narodu, prawdziwymi pierwszym demokratycznym Sejmem. TakiSejm ławników, nawet gdyby byli oni największymi debilami w Polsce (co statysty-cznie jest niemożliwe, plus gorzej niż dzisiaj i tak być nie może, więc taki Sejm i takzawsze wybierze lepszy rząd, bowiem nie będzie miał partiokratycznego konfliktuinteresu by głosować na szefa swojej partii, który to wybiera listy partyjniakówktórzy mu nie będą zagrażali... istne koło kretynizmu.Zresztą taki Sejm Społecznościowy jest też zgodny z ideą demokracji, bowiem jeśli www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ufamy ludziom by wybierali posłów w wyborach, to elementarnym prawem logiki, trzeba im też zaufać by tymi ławnikami byli. Inaczej równie dobrze można tych wszystkich ludzi wystrzelać, bowiem prawem logiki, jeśli ktoś nie nadaje się na ławnika to nie powinien mieć nawet prawa głosu w wyborach. Tak więc Polsko, jeśli chcesz dziś prawdziwy rząd, a nie zgrupowanie gigantyc- znych miernot i pajaców, to walcz o zmianę całego systemu, wywalając wszyst- kie partiokratyczne gnidy, na których miejsce przyjdą normalni ludzie, którzy wybiorą premiera najlepszego jakiego będzie można wybrać, bowiem taki będzie społeczny interes, natomiast premier ten dobierze najlepszych ministrów jakich będzie miał, dokładnie jak w dobrze zarządzanym korporacyjnym zakonie. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Polsko - zmieniamy system - więc walczcie, czy to wraz z Polską Demokracją, A. POLSKA DEMOKRACJAczy to pod własnymi szyldami, czy to bardziej pokojowo też mniej, ale zawsze zeświadomością, że jeśli chcecie lepiej, ba jeśli chcecie nawet żyć - to tylko nowaideologia Polskiej Demokracji Wam to da... i takie są prawa nauki.A tak przy okazji, Tym którzy już dziś walczą - dziękujemy. Wszystkim innymmówimy zaś, że i tak Was obudzimy, i miejcie nadzieję, że zrobimy to zanimprzyjdzie Putin by Was wszystkich zaorać, co prawdę mówiąc w ostatecznościtrzeba będzie zrobić, bowiem tak jak poniższego rządu miernot tak i miliardówśpiochów, na tym świecie zwyczajnie ludzkość nie potrzebuje... i taka jest bolesnaprawda. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

298. 21/9/2014 HP “Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i bez względu na skutki potrafi je wyrażać ######.”A. POLSKA DEMOKRACJA 300. 21/9/2014 iii R Polski jest konsekwentnie okradany ze swojej ciężkiej pracy, zarówno poprzez LIST OTWARTY DO SZTABU GEN- narzucane na niego ciągłej daniny po- ERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO datkowej oraz wciąż rosnącego długu publiczny, który właśnie przekroczył Szanowni Panowie Generałowie, trylion złotych, nie wliczając dodat- kowej kwoty 3.1 tryliona długu ukry- Zwracamy się do Was w obliczu histo- tego. rycznej chwili w dziejach Polski, oraz w http://www.dlugpubliczny.org.pl/pl/ dziejach całego Świata. Wybiła dla Was metoda-liczenia żołnierzy, patriotów Polaków, godzina Jest to kwota 40 x przekraczająca znane próby i godzina chwały. nam zadłużenie z lat panowania innej mafii, tej PZPR, za które to Polakom W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu przyszło płacić latami nędzy, kartek lat, w wyniku ciągłych działań przez oraz wyprzedaży majątku polskich kolejne grupy mafii partiokratów, które spółek. Jest to kwota, którą wszyst- to są organizacjami przestępczymi o charakterze instytucji mafijnych, Naród www.facebook.com/PolskaDemoKracja

299. 24/9/2014 HP“Rząd rządzi, Sejm #####.”Dziś już o tym nikt nie pamięta. Wszystkie polityczne miernoty pchają się do A. POLSKA DEMOKRACJArządzenia jak muchy do #####... i tak z każdym dniem coraz większe debile icoraz bliżej tragedii.Tylko niech chłopaki z PiS czy SLD ani przez chwilę nie myślą, że będą lepsiod obecnych miernot. Oni wszyscy są tragiczni. Jest to strukturalny problemsystemu partiokracji, i problem który można rozwiązać tylko nową i wspaniałąideologią Polskiej Demokracji.kie nasze dzieci będą musiały spłacać 1. Kompletne odejście od podziału róljeszcze większymi podatkami, i kwota w państwie, w którym “Rząd Rządzi,która w sposób bezpośredni zagraża Sejm Sądzi”, tzw Reguły Marszałkabezpieczeństwu finansowemu Państwa Józefa Piłsudskiego, zainspirowanejPolskiego. trzema tysiącami lat rozwoju myśli################################ ludzkiej, w tym cywilizacji greckiej orazA. Co jest źródłem zaistniałego proble- Rewolucji Francuskiej. Przykładowo,mu? Rząd powołany przedwczoraj nie ma ani jednej osoby, która została powoła- na do niego dzięki swoim merytoryc- znym zasługom, o przygotowaniu do www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA pełnienia swojej funkcji nie wspomina- jest Polski, to wszystkie w nim produk- jąc, bowiem wszystkie role były powi- ty są zagraniczne, i pomijamy tu fakt, erzone na podstawie partyjniackiej że tych produktów jest dziś dosłownie przynależności, oprócz może roli min- pięć, bowiem efekt jest dokładnie ten istra finansów, który został wybrany na sam jak w okresie poprzedzającym roz- bazie kompletnie nielegalnej umowy biory. ustnej z prezesem NBP, ale nadal zgod- 3. W ostatnich wyborach parlamenta- nie ze znaną nam jeszcze z czasów mafii rnych partie które stworzyły kolejny PZPR zasadą “mierny, bierny i wierny”. nierząd, PO oraz PSL, otrzymały łącznie Co więcej, Rząd został powołany przez 6,831,401 głosów (PO = 5,629,773 grupę ludzi trzymającą władzę, która głosów oraz PSL=1,201,628 głosów), to nie ma nawet społecznego mandatu które to oczywiście głównie oddali by tę władzę trzymać - patrz punkt A3 ludzie poddani gigantycznej presji wy- poniżej. Większość członków Rządu to borczej i ciągłemu zastraszaniu przed posłowie, chociaż Marszałek Piłsud- większym złem ze strony innych mafii, ski klarownie mówił, że w momencie co już samo w sobie jest działaniem gdy “zniknie ten podział (Rząd Rządzi, kryminalnym z racji mobbingu i nęka- Sejm Sądzi) - MUSI POWSTAĆ NIER- nia, jednak z punktu widzenia Wojska, ZĄD, zanik sprawiedliwości “ - i jest to ważniejszym problemem niż ów samo już kolejny nierząd i zanik sprawiedli- nękanie i zastraszanie ludzi jest jed- wości od 25 lat, bowiem w prywatnym nak fakt, że 6,831,401 głosów stanowi interesie każdej z istniejących mafii zaledwie 22.22% z 30,762,931 obywa- politycznych nie jest przestrzeganie teli Polski, klarownie demonstrując, Reguły Piłsudskiego tylko łamanie jej że obecna mafia, nie ma społecznego na wszystkie możliwe sposoby. mandatu by nie tylko rządzić krajem, co 2. Obecna Konstytucja, przemycona nawet go osądzać. W ostatnich wybor- podstępem przez Naród Polski, który ach do izby Parlamentu Europejskiego uśpiony latami walki o pozbycie się sytuacja była jeszcze bardziej tragiczna, innej partiokratycznej mafii PZPR, bowiem do wyborów nie poszło 76% odebrała Polskę jednej mafii, oddając Polaków, którzy w wyniku zaistniałej ją wielu mafiom, z racji nomenkla- sytuacji, stali się zakładnikami mafijnej tury nazywanych partiami, które to po mniejszości 24%, i to zakładnikami bez obradach okrągłego stołu w imię stricte drogi wyjścia z tego konstytucjonal- prywatnych interesów, sprzedały Polskę nego impasu, bowiem wszystkie mafie różnym zagranicznym służbom, w tym partyjne działają dokładnie w ten sam znane nam, ale nigdy nie zbadane inter- sposób, oferując Polakom iluzję wybo- esy rosyjskie (przez SLD), amerykańskie ru, między eutanazją Państwa poprzez (przez opłacaną przez CIA Solidarność (i) szubienice, (ii) krzesło elektryczne budowaną na bazie zwyczajnych osied- lub (iii) przysłowiową kulką w łeb. lowych meliniarzy), i niemieckie (przez Tak nie działa Państwo, tak nie działa założoną za pieniądze niemieckie KLD/ sprawiedliwość, i tak nie działa wol- UW/PO). W zaistniałej sytuacji, można ność. Tak działają tylko zorganizowane więc spokojnie stwierdzić, że choć sam grupy przestępcze, często dodatkowo supermarket w postaci budynku Sejmu nawet nieświadome swojej mafijnej www.facebook.com/PolskaDemoKracja

społecznej roli, niczym średniowieczni da na to, że szczególnie ostanie straty A. POLSKA DEMOKRACJAwłaściciele niewolników przekonani o tych spółek są systematyczne, bowiemtym, że być niewolnikiem jest dobrze. tylko debil uwierzy, że wszystkie spółkiWielu partiokratów nie jest bowiem przypadkowo tracą miliardy w dokład-nawet świadomych swojej bezkastowej nie ten sam sposób w Kanadzie, notai bezproduktywnej mafinej funkcji bene kraju kapitałowo bogatszym odspołecznej, tak samo jak pies nie jest Polski, co jest o tyle ciekawe, że podst-świadomy tego, że jest psem. awy ekonomi mówią, że zawsze kapitał4. W obliczu wielkich korzyści oraz płynie od bogatych do biednych... a niebraku alternatyw, determinacja poszc- od biednych do bogatych... tak bowiemzególnych mafii partyjnych by rządzić płynie tylko haracz i lichwa.i czerpać z tego rządzenia prywatne ################################korzyści zarówno w okresie rządzenia B. Jakie są dalsze zagrożenia zaistniałejjak i późniejszej emerytury, jest tak sytuacji?wielka, że przygotowani są oni by za 1. Jak wiemy, jest duże i realne zagroże-każdą cenę dalej kompletnie niszczyć nie Trzecią Wojny Światową, zagroże-i zadłużać państwo Polskie, wręcz do nie które powstało na skutek zaan-wszystkiego, by tylko wygrać kolejne gażowania się amatorskiego polskiegowybory, używając w procesie masowej Nierządu w działania zagranicznychmanipulacji całego aparatu mafijne- partiokratycznych mafii, głównie nago, w tym telewizji i innych mediów, Ukrainie, bez zgody czy poparcia oby-ostatnio wielu zastraszanych jeśli nie wateli polskich, co teraz naraziło Polskęgrały nuty państwowej, a nawet ostat- na wielkie straty zarówno ekonomicznenio i używając Waszych parad wojs- jak i potencjalnie militarne, wszystkokowych, bezczelnie niemalże czyniąc spowodowane ryzykiem destabilizacjiz Was żołnierzy paradne małpy w ich kolejnych mafijnych organizacji, którepartiokratycznym cyrku, a wszystko w w pewnym momencie będą musiałycelu samopromocji w postaci obecnie ukarać Polskę, nawet pokazowo, za tenpompowanego wielkiego kłamstwa w euromajdanowy brak rozsądku. Jest topostaci rzekomego 25-lecia wolności, bezpośrednia konsekwencja punktu A1.oraz dosłownego dojenia spółek Skarbu powyżej. Dodatkowo bardzo martwiącePaństwa jak PKN Orlen, KGHM oraz są prywatne oświadczenia ministrówRafineria Gdańska, poprzez celowe Nierządu, które klarownie podkreśla-dokonywanie przez nie nieopłacalnych ją, że gwarancje NATO są tylko iluzjąinwestycji, przykładami których są mil- nawijaną jak kiełbasa na wyborczy kijiardowe straty Rafinerii Gdańskiej w przeznaczony dla małp, zresztą każdyNorwegii, miliardowe straty KGHMu w gracz w szachy, jak szanowny Pan gen-Afryce oraz Kanadzie, nie wspominając erał Gocuł, dobrze wie, że szczególnie wjuż o oficjalnie potwierdzonej stracie 7 sytuacji gdyby atak nuklearny na Polskęmiliardów złotych na inwestycji PKN przyszedł od niezidentyfikowanej jed-Orlen na Litwie. To są skutki mafijnych nostki, lub też nawet jednostki dywer-transakcji i braku wprowadzenia reguły santów rosyjskich, to NATO nie będzieMarszałka Piłsudskiego, że “RządRządzi, Sejm Sądzi”, i co więcej, wyglą-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA mogło i tak zrobić nic by się takim dyw- lata wybiera się nowe małpy do Rządu. ersantom odwdzięczyć. W obliczu wo- 3. W skutek podziału mafijnych partii, jny nowoczesnej, partyzanckiej, NATO ludzie w Polsce nie mają dziś alter- jest kompletnie bezsilne, i mieszanie się natywy jak nie głosować, co nie tylko w sprawy innych Państw, o wpajaniu powoduje znaczącą redukcję dyso- iluzji Polakom, że jesteśmy chronieni nansów poznawczych wśród polskiej przez jakiś większy układ czy tez niewy- młodzieży, która to potem czuje zwy- posażone samoloty F16, podczas gdy czajną beznadziejność zaistniałej sy- przez 25 lat nikt nie zrobił w Polsce nic tuacji, co naturalnie wkrótce może też by zbudować nawet własną broń atom- doprowadzić do atmosfery wręcz bo- ową, bez której to Polska gra dziś w geo- jowo rewolucyjnej, bowiem wszędzie szachy bez hetmana, jest zaniedbaniem ewidentnie nasila się ludzki wzajem- najwyższej wagi, godnym Wojskowej ny hejt, nienawiść polityczna, agresja interwencji. Wielkim ryzykiem jest też w dyskusjach, bożkowanie, klasyczne presja do potencjalnego zaangażowania dowody, że dziś przez partiokrację Wojska Polskiego w konflikty religijne Polski naród jest podzielony jak nigdy bliskiego wschodu, bowiem perfekcyjne wcześniej. W takich okolicznościach do Wojsko ma zawsze pozostać areligijne, wybuchu rewolucji wystarczy już tylko jak perfekcyjnie zakodowane roboty, iskra, a jest to matematycznie pewne, które to wręcz powinny być ateistyczne że wcześniej czy później ta rewolucyjna w swoich założeniach. Wojsko to nie te- iskra nadejdzie, szczególnie, że zgod- atr. Wojsko to granica ewolucji. nie z poniższym punktem C1, jest już 2. Sytuacja gospodarcza Państwa Pol- opracowana klarowna alternatywa do skiego, pomimo ciągłej propagandy obecnego systemu rządzenia przez par- sukcesu jest w katastrofalnym stanie, tiokratyczne mafie. szczególnie w porównaniu do tej w 4. W Polsce istnieje dziesiątki afer, której Polska by była gdyby rządami za- wzajemnie powiązanych, i ciągle jmowały się Rządy a nie Sejm. Z Polski zamiatanych pod dywan, jak ostatnie wyjechało miliony młodych Polaków afery taśmowe, które w sposób rażący do kompletnie legalnych obozów pracy. dowodzą o istnieniu mafii przestępczej, Zyski z Polski są masowo repatriowane które to zastały natychmiast i na siłę za granicę. Grozi nam wielka katastrofa zastąpione dalszą propagandą sukcesu, demograficzna, ale wszystkie te proble- tym razem na tle mafii międzynaro- my i tak kompletnie nie dotyczą mafii dowej, która to także klarownie łamie partiokratów, bowiem to i tak przecież Regułę Piłsudskiego, “Rząd Rządzi, nie oni będą rządzili w momencie gdy Sejm Sądzi”, bowiem nikt z eurokomis- ten kryzys nadejdzie, coś co jest trage- arzy nie ma zdolności merytorycznych dię obecnego systemu, zresztą celowo do rządzenia, i jest to tylko jeden wielki zaprojektowanego w tak destrukcyjny teatr, utrzymywany przez pieniądze i sposób by umożliwić biznesowi tr- nerwy milionów ludzi. Ten system, gdy zymania nad nim pełnej kontroli. O dziesiątki afer znika, bowiem ludzie w problemach ekologicznych nawet nie strukturach lokalnych którzy przynajm- będziemy się rozpisywali, bowiem co niej z teoretycznego założenia powołani kogo obchodzi ekologia, gdy co cztery www.facebook.com/PolskaDemoKracja

są do bronienia interesu Polaków za- głownie wśród zarządców spółek Skar-jmują się jednak bronieniem interesów bu Państwa. Z niezrozumiałego namprywatnych, kosztem interesów ogółu, powodu wszystkie główne spółki in-nie może być dłużej tolerowany, i w westują ostatnio miliardy przez kanady-obliczu takiej beznadziejności sys- jskie spółki krzaki, coś co wydaje siętemu, dziś, jedynymi organami które być wielomiliardowym skokiem na ichprzysięgały bronić Polski, jest Wojsko oszczędności oraz ciągle powiększającePolskie, czyli Wy, idealnie zakodowane się zadłużenie. Polskie firmy nie mająapolityczne roboty, i to na Was dziś interesu by się rozwijać w Kanadzie,spoczywa obowiązek bronienia in- za polskie pieniądze, szczególnie za pi-teresów przeciętnych Polaków, ich his- eniądze brane na kredyt. Przypuszczal-torii oraz ich przyszłości. nie partiokraci są już świadomi, że dni################################ ich są policzone, może nawet telepaty-C. Czego od Was oczekujemy? cznie, więc organizują klasyczny skok na kasę. Oni innych zarobkowych opcji nie mają.1. Należy w trybie najszybszym jak to 3. Oczekujemy, że Wojsko Polskie, w A. POLSKA DEMOKRACJAtylko możliwe zmienić Konstytucję Pol- momencie gdy nadejdzie godzina pró-ski, upewniając się, że Sejm składa się z by, postawi się po stronie obywatelilosowo dobranych obywateli, którzy to Polskich, którzy dążą do pokojowegopowołają zewnętrzny Rząd Ekspertów, usunięcia od władzy wszystkich par-oraz będą go monitorowali i sądzili, nat- tiokratycznych posłów z politycznychuralnie samym nie zajmując się rządze- mafii, powołując na ich miejsce Sejmniem. Dodatkowo można też wybierać Społecznościowy, który to będziepoprzez wybory normalne Senat, jako składał się z losowo wybranychstarszą izbę mędrców, która to będzie ławników, przedstawicieli Narodu.doradzała ławnikom w podejmowaniu Idea Sejmu Społecznościowego jestpewnych moralnych decyzji, które to w zgodna z elementarnym prawem logi-przeciwieństwie do dzisiejszej sytuacji ki, bowiem skoro ufamy ludziom bynie będą już zgodne z ich partyjniackim wybierali posłów, to zaufajmy też iminteresem prywatnej reelekcji posłów, by tymi posłami byli, a rząd wybier-tylko z sumieniem i interesem Państwa ali bezpośrednio, a nie przez udział wPolskiego. Nie ma demokracji bez loso- plakatowych wyborach z których nicwania ławników... jest to stara zasada nie można wywnioskować. Bez tegocywilizacji greckiej... tolerowana też w zaufania do ludzi nie ma demokracji.sądach anglosaskich. Naturalnie partie polityczne, jak i inne2. Należy w trybie natychmiastowym teatrzyki w tym też i religijne, nad-upewnić się, że w obliczu nadchodzącej al będą mogły sugerować przyszłymwielkiej rewolucyjnej wręcz zmiany w ławnikom swoje programy rządzeniapolskim systemie administracji, punkt czy wartości moralne, ale nigdy więcejC1., że nikt z obecnej mafii politycznej nie będzie już obecnego nierządu którynie będzie kradł póki jeszcze może powstał na skutek braku honorowaniakraść, ryzyko które obserwowalne jest Reguły Piłsudskiego, że “Rząd Rządzi, a Sejm Sądzi”, o ciągłym nękaniu oby-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wateli polskich różnymi kłamstwami, i Panowie Jenerałowie, w razie potrzeby zniewolnieniu ich poprzez narzucenie ewentualnych wyjaśnień, jesteśmy do emocjonalnego szantażu uczęszczania Waszej dyspozycji. Chwila jest wielka, i w wyborach nie wspominając. Polak stając na jej wysokości, bronicie Panow- wolny to Polak który nie musi głosować ie nie tylko interesów przyszłej wolnej na jeden czy drugi teatr, to człowiek Polski, ale też i całego przyszłego wol- który nie musi nawet włączać telewizo- nego Świata, bowiem los dziś tak chciał, ra, ale wtedy w obecnym systemie, taki że to właśnie Nam, Polakom, przyszło Polak nie będzie wolny tylko stanie się bronić przyszłości całej naszej cy- niewolnikiem tych którzy głosują. Jest wilizacji, zresztą nie pierwszy już raz. to jawny szantaż na wielką skalę, i szan- Niech żyje Polska wolna i niezależna od taż ten musi się skończyć. partiokratycznych mafii.A. POLSKA DEMOKRACJA 4. Oczekujemy, że Wojsko Polskie, Świadomościowcy Polskiej Demokracji w momencie gdy wybije prawdziwa reprezentowani przez prezydenta rewo- godzina próby, i godzina chwały, na lucji. Evo Hashtaggera. wzór działań Marszałka Piłsudskiego ################################ z maja 1926 roku, któremu to wszyscy LIST WYSŁANO POCZTĄ na adres: zawdzięczamy Polską niepodległość, Sztab Generalny Wojska Polskiego również przejmie stery nad państwem ul. Rakowiecka 4a Polskim, wkraczając do Sejmu na Wie- 00-904 Warszawa jską powołując Sejm Ławników, zmie- niając Konstytucję, i upewniając się, 301. 22/9/2014 RI że już nigdy więcej nie wrócą do nas czarne lata mafii politycznych, które POLSKA DEMOKRACJA IMMOR- to konsekwentnie kierują Polskę ku TAL zagładzie, zarówno finansowej jak i geopolitycznej, nie patrząc na interesy http://www.chessgames.com/perl/chess- Państwa, a tylko na swoje prywatne, collection?cid=1001601 czemu dowodzi punkt A1 oraz ciągle pogarszająca się sytuacja Polski, która Jeśli kiedykolwiek będziesz uważał(a), też z racji swojej lokalizacji na grani- że wszystko już wiesz, popatrz na cy geopolitycznych płyt, dziś wymaga partie szachów arcmistrzów, i wtedy specjalnie delikatnego i świadomego bardzo szybko zrozumiesz, jak jednak traktowania. Zresztą co do egoizmu mało z tego świata rozumiesz. Dla os- mafii politycznych, nie ma się co im oby nawet bardzo dobrej w szachy, gry tak nawet dziwić, w końcu każdy jest arcmistrzów to pozornie pozbawione człowiekiem, a partiokraci innych al- logiki błędy, w których na przykład za- ternatyw od nękania ludzi nie mają, niczym zakodowane wampiry, i właśnie dlatego obecny problem Polski jest nie na poziomie ludzkim, a na poziomie systemowym, co wymaga bezpośred- niego zaangażowania Wojska Polskie w celu jego rozwiązania. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wodnicy przygotowani są oddać w grze wylosowania Sejmu debili, już klarown- A. POLSKA DEMOKRACJAhetmana, by później, i to aż 20 ruchów ie odparliśmy czystą statystyką,później wygrać partię. Są bowiemwśród nas ludzie, którzy widzą rzeczy A patrz wpis nr 187.niewidoczne dla innych, i szachy, bezpardonu tego dowodzą. Rewolucja jest do której możemy teraz jeszcze dodać,podobnym tematem. że wraz z pomniejszającymi się różnica-Od kilku miesięcy regularnie piszemy mi świadomości, wcześniej czy później,o ideologii Sejmu Losowego Polskiej matematycznie jest to pewne, że SejmDemokracji, sami jednocześnie ucząc optymalny będzie dobierany losowo,się o jej wadach i zaletach, cierpliwie niczym jak indeksy finansowe, któreteż czekając na krytykę innych rewo- to klarownie pokazują, że na przekro-lucjonistów i kontrrewolucjonistów... ju czasu są one lepszymi inwestycjamikrytykę, na którą jesteśmy bardzo ot- niż inwestycje w fundusze zarządzanewarci, bowiem nie ukrywamy, że jak manualnie przez ludzi. Tak działa staty-to z ideami bywa, sami staliśmy się styka liczb, i to w sytuacji pozbawionejzakładnikami idei. Ideologie są bow- “inside dealing”, czyli asymetrii infor-iem bardzo zaraźliwe, i ciężko się żyje w macji oraz wszechobecnego partyjni-momencie, gdy oczywiste jest, że zmia- ackiego konfliktu interesu, który wśródny na lepsze są na wyciągnięcie ręki, posłów jest problemem podstawowym iże wolność jest tak blisko, że wszystko niemożliwym do obejścia.można niczym jak na obrazie lub grze Przypominamy także o fakcie, że ide-komputerowej nagle przemalować i ologia Polskiej Demokracji, zakładaulepszyć. Po pewnym czasie świado- też istnienie wybieranego manualniemość tych zmian staje się na tyle bole- Senatu, który to jednak po rewolucjisna, że atakuje ona też elementy poza- klarownie będzie odpowiedzialny tylkorewolucyjne, niczym wirus wyobraźni, za bycie takim Sędzią Sejmu, oferującniczym miłość, produkując abstrak- ławnikom mentoring oraz ewentual-cyjne poziomy dopaminy. Od świado- nie używając swojego prawa weto wmości bowiem nie da się uciec, nikomu, przypadku próby wykorzystania przezi można się starać, można pić, można ławników ich uprzywilejowanej pozy-się narkotyzować, można nawet stoso- cji. Podobną rolę będzie pełnił prezy-wać redukcje dysonansu poznawczego, dent, przedstawiciel ludu, którego wetoale na nic to wszystkim gdy ideologia będzie miało siłę wymuszenia społec-jest tak prosta i tak skuteczna jak ta znego narodowego referendum, czyliprzedstawiana przez Polską Demokrac- decyzji nie 460 opłaconych ławników,ję. Na tym właśnie polega potęga świ- ale całej populacji kraju.adomości. Z pewnością jednak są i inne punktuDlatego też po raz kolejny zapraszamy widzenia, więc niczym analizując nasząwszystkich krytyków ideologii obecną pozycję szachową, zapraszamyDemokracji Polskiej do przedstawienia Was ponownie do oddania Waszychnam swoich racji. Jednocześnie przy-pominamy im, że temat możliwościwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

słów krytyki, bowiem kto wie, ale być wo dla kraju, to dziecko z bronią w ręce, może post ten z zaciekawieniem czy- to górnik za sterami samolotu wojsko- ta już generalicja Wojska Polskiego, wego, to gimbus w roli ministra MON, która to coraz bardziej poważanie to katechetka w roli ministra MSW, zaczyna się zastanawiać czy nie należy to taksówkarz w roli ministra MSZ. dziś powtórzyć wydarzeń z maja 1926 Pomijamy już kwestię tragicznych roku rozwiązując tragiczny dla Polski przykładów dla naszych dzieci, czy system partiokracji mafijnych partii kwestię naszej elementarnej wolnoś- politycznych. Od Waszej ideologicznej ci do normalnego zwyczajnego życia, krytyki, uzależnione są więc losy Pol- niekoniecznie nawet zamożnego życia, ski, oraz tak bardzo jak to abstrakcy- ale normalnego życia, w którym mamy jnie brzmi, losy całego świata, bowiem świadomość, że nasze życie zależne jest Polska Demokracja ma pełną szansę w od nas i naszej pracy. Tu problemem jest przyszłości stać się czymś co w szach- wręcz bezpieczeństwo Państwa, nie ty- ach nazywa się... Immortal. lko dlatego, że wojskowi, zarówno obcy Niech Żyje Rewolucja Polska. jak i nasi Polscy, z niedowierzaniem Niech Żyje Evo Hashtagger. patrzą na to komu przyszło im dziś salutować, ale także dlatego, że głównyA. POLSKA DEMOKRACJA 302. 23/9/2014 M problem z pracą ze zwierzętami to nie ich złośliwość tylko kompletny brak UWAGA: PANI PREMIER SIĘ logicznego przewidywania. Taka Ko- ZAŁAMAŁA! pacz nie ma możliwości rozegrania w szachy 3 ruchów, i jest w tej nuklearnej geopolitycznej grze gigantycznym ryz- ykiem dla bezpieczeństwa Polski. Nie można tolerować na stanowiskach tak odpowiedzialnych i tak wpływowych dla przyszłości Polski ludzi tak giganty- cznych miernych. Dość tej idiokracji. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ Na szczęście za rok przyjdzie rewoluc- tusk-o-kopacz-rozmawialem-z-nia-sied- ja i wszystkich tych partiokratycznych ziala-zalamana/jk4dc pajaców się pozbędziemy, chociaż kto wie, czy patrząc na to wszystko, już Człowiek nieświadomy nigdy nie zro- wcześniej nie wkroczy wojsko i nie zro- zumie człowieka świadomego. Pies nig- bi tej wielkiej zmiany za nas. Może w dy nie zrozumie człowieka... ale by było całej armii 97 tysięcy ludzi, opłacanych śmieszniej człowiek nie zrozumie też i zresztą z naszych podatków, znajdzie psa. Dlatego musimy dziś pokazać wiel- się choć jeden patriota, choć jeden ki poziom empatii by wyobrazić sobie prawdziwy bohater, choć jedna osoba jak beznadziejna musi być nowa Pani która przeprowadzi w Polsce należne premier. Pewne jest bowiem, że pre- jej zmiany, przywracając wolność i mier która się załamuje jakąś literówką demokrację, i nie chodzi tu o bycia za to tragedia, to wielkie niebezpieczeńst- jedną czy za drugą małpią opcją polity- czną, bowiem wszystkie te debile z PO, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

PiS, SLD, RP, i PSL są tak samo niebez-pieczne, ale o fundamentalne całkowiteodpolitycznienie kraju, wyleczenie go zpartiokratycznej zarazy która jak nigdywcześniej dziś tak bardzo zagraża bez-pieczeństwu Polski.Teraz dla Wojska przyszła godzina pró- http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- A. POLSKA DEMOKRACJAby, i historia na zawsze ich zapamięta cie/kolejna-porazka-sikorskiego-szac-za ich czyny... lub za ich brak, bow- ki-to-degradacja-chcial-byc-wicepre-iem Polska Demokracja upewni się, w mierem/4wgybcałkiem sprytny sposób, że Wojsko-wi są świadomi problemu który dziś intelektu mężczyzny jest jego żona, amamy w Polsce, że są przebudzeni z tej co jak co, ale o intelekcie i pracowitoś-hipnozy wolności, i że są postawieni w ci Ani Sikorskiej ciężko jest powiedziećsytuacji gdy wyboru dokonać muszą... złe słowo. Zawsze dobry niewolnika pamiętajmy, że z logicznego i moral- jest mężem u dobrego Pana, i wielunego punktu widzenia, brak reakcji jest historycznych mężów stanu świetnietakże reakcją, i historia tę reakcję do- tę koncepcję rozumiało, często wręczbrze zapamięta. Koniec z tym udawan- wybierając za żonę ideę jak własneiem żony, że nic nie wie o zdradzie Państwo, niż jakąś tam przypadkowąmęża. Jesteście zdradzani, i co teraz z tą idiotkę która dożywotnio zniewalała iminformacją zrobicie? świadomość, zmuszając ich później do alkoholowej redukcji dysonansu, zdrad, A patrz wpis nr 300. o innych alergiach i problemach nie wspominając. Tak tak... z wszystkichWasza Decyzja... lub jej brak... przejdzie zabawek mężczyzny, żona jest zabawkądo historii. <Post>. najważniejszą... i dlatego też do świado-Niech Żyje Rewolucja Polska. mości Radka Sikorskiego należy zawsze mieć pewien szacunek, nawet gdy kom-303. 23/9/2014 M pletnie nieudolnie rozgrywa on różne geopolityczne partie, za co późniejRADEK: PORA WSTAWAĆ pewnie samym efektem karmy podwija mu się w tym małpim cyrku noga, cho-Jako świadomościowcy Rewolucji Pol- ciaż niepowodzeniami Radka w partio-skiej mamy do Radka Paszkiewicza, kratycznym zoo nie warto się zbytnioaka Sikorskiego, pewną sympatię. Może przejmować, bowiem zawsze ciężko siędlatego, że Radek chodził po tych sa- ludziom schodzi do poziomu małp. Nat-mych ulicach co sam nasz prezydent uralnie oprócz karmy możliwy jest teżrewolucji Evo Hashtagger, a może dlat- i inny scenariusz, bowiem biologia za-ego, że najlepszym dowodem jakości wiści wśród partiokrtycznych miernot jest elementem powszechnie znanym, szczególnie jeśli jest się kimś z taką żoną, o byciu adresatem kilku rewolu- cyjnych postów Polskiej Demokracjiwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nie wspominając. Każdy z tych tępych jest przecież system partiokratycznej partiokratów bowiem już wie, że to świ- oligarchii, i to nie takiej dolarowej jak adomościowcy Rewolucji Polskiej będą w USA, ale takiej iście debilnej, gdzie by po roku 2015 rozdawali karty, i to na zrobić karierę należy być osiedlowym skalę, o jakiej ani Hitlerowi ani Stalino- nauczycielem WFu, przedszkolnym wi się nawet nie śniło. Rozszerzony kal- katechetą, powiatowym lekarzyną bez endarz z Evoday, Hashday i Tagday są doktoratu, miernotą maksymalną, tego najlepszymi przykładami, gdzie należy wręcz udawać brak zna- jomości języków, i ciągle wszędzie z A patrz wpis nr 174. wszystkim kłamać, jak w teatrze. Sam Stalin by nie wpadł na tak debilny sys- o nowej bałtyckiej Wyspie # która to tem jak partiokracja, a Pan się tu łudzi, będzie nową stolicą świata nie wspom- że oni kiedykolwiek Pana docenią dając inając. Panu awans?! To przecież nie jest Pol- ska Demokracja, system wolności, w A patrz wpis nr 230. którym każdy będzie miał nieogranic- zone możliwości realizowania swoich Nadchodzi gigantyczna rewolucja, ambicji, jak nie administracyjnie to której to hashtag zabłyśnie tak jasno, że prywatnie... coś co w Pana przypadku cały wszechświat o niej usłyszy. Ale do akurat ciągle stoi pod dużym znakiem rzeczy. zapytania, bowiem tak jak i reszta gim- ############################### busów z Wiejskiej jest Pan przecież ty- Panie Radosławie, kiedy się Pan w koń- lko partiokratą, ale nadal... z czysto filo- cu przebudzi z tego partiokratycznego zoficznego punktu widzenia już lepiej snu, z tej iluzji wolności, i uświadomi być wolnym człowiekiem w maluchu, Pan sobie, że te otaczające Pana par- niż niewolniczą małpą w mercedesie, tiokratyczne miernoty, te inteligentne i jeśli Pan tego nie rozumie, to proszę inaczej polityczne cymbały, nigdy nie posłuchać się dziś żony, która nie tylko pozwolą Panu na zrobienie w tym kra- to Panu wytłumaczy, ale też i klarownie ju czegokolwiek dobrego dla Polski, Panu powie co powinien Pan teraz zro- jeśli nie będzie to w ich prywatnym bić... póki jeszcze nie jest za późno, póki interesie? Dostał Pan właśnie od nich jeszcze ten rewolucyjny pociąg jeszcze czarną polewkę, zresztą Bielecki też, nie odjechał. Pan przynajmniej na lat szesnaście, a A powinien Pan zrobić tak: mało tego... gdy nadejdzie taka potr- 1. Dołączyć do świadomościowców zeba, a nadejdzie, to oni wszyscy Pana Polskiej Demokracji, przygotowując z literalnie zatłuką, bowiem nic tak małp nami krok po kroku, od wewnątrz, na- w partiokracji nie przeraża bardziej jak dchodzącą rewolucję, zarówno w Polsce obecność konkurencyjnego goryla. To jak i na całym świecie, bo cały świat to nasz cel minimum. Przypominamy, że w tym nowym świecie nie będzie poli- tyków, ale będzie idealna świadomość, nie będzie nękania, ale będzie równość, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nie będzie sztuki tandety, ale będą nowe który ideologię Polskiej Demokracji A. POLSKA DEMOKRACJAkalendarze, nie będzie alkoholizmu, ale w najbardziej brutalnie i bezpośred-będzie dziewictwo, nie będzie aborcji, ni sposób medialnie rozniesie po całejale będą najnowocześniejsze Akademie ziemi. Nasi wstępni kandydaci to: Syl-Dziecka. W tym nowym świecie, który wiusz Berluskoński (Włochy), Michałto dzięki powszechnej globalizacji jest Chodorkowski (Rosja) - chyba, że Putindziś już na wyciągnięcie ręki, będzie... razem z nami zagra, Michał Bloombergidealnie... i jesteśmy przekonani, że (USA), Richard Branson (UK), Yunażona o tym Panu już ciągle mówi, więc Kim (Korea - jedna i druga), i wielumoże czas się jej posłuchać, szczególnie, innych niesamowitych ludzi, którzy bezże partiokraci się od Was ewidentnie wątpienia jak tylko rewolucja wypali wdystansują. Polsce rzucą się jak rekiny, którymi są,2. Pomóc nam w kompletowaniu “Stu by tylko na fali nowej rewolucji zrobićWspaniałych”, czyli ludzi którzy będą u siebie to na co tyle lat czekali... czyliprzyszłymi kandydatami Polskiej przygotować ziemię dla swoich dzie-Demokracji do Senatu. Planujemy tam ci, i to taką ziemię by te ich dzieci niemieć takie osoby jak: Pan, Balcerowicz, musiały żyć nękane przez różnych re-Bielecki, Cimoszewicz, Kaczyński, ligijnych i partiokratycznych pajaców,Kamiński, Krzaklewski, Kwaśniews- różne kody, a mogły na przykład, skupićki, Oleksy, Palikot, Pawlak, Pietrzak, się na rozwiązaniu jakiegoś problemuPłażyński, Rokita, Rosati, Urban, Wa- milenijnego, czy zarobieniu chorej iloś-jda, Wałęsa, Ziobro, pewnie kilku mil- ci pieniędzy.iarderów, pewnie kilku kibiców Legii, 4. Podbić z Polską Demokracją cały świ-pewnie kilku gladiatorów, może kilku at, i proszę pamiętać, że oprócz naszegoaktorów, piosenkarzy, generałów itd itd prezydenta rewolucji, Evo Hashtag-itd. Chyba dobrze wiadomo o co cho- gera, rewolucjonisty Williego, mniedzi prawda? To będzie taki Senat, że na rewolucjonistki Luby, i jeszcze kilkucałym świecie każdy będzie wiedział, że osób, historia świata zapamięta też ibyć senatorem w Polskiej Demokracji to kilku innych wielkich i wspaniałychwielki zaszczyt i dowód uznania, a nie LUDZI, z pewnością wszystkich tych wdrugorzędna rola w partiokratycznej powyższych punktach 2 i 3, kompletniezarazie. W końcu jakąś marchewkę jednocześnie ignorując też wszystkichmusimy kilku osobom zaoferować w tych nędznych partiokratów z którymizamian za ich poparcie... a tzw “fallen to dziś ma Pan do czynienia, bowiemangels” jest w Polsce bardzo bardzo wie- w obliczu gigantycznych zmian jakielu... od dziś nawet i Pan. nadchodzą, nikt o tych małpach nie3. Pomóc nam w kompletowaniu “Am- będzie pamiętał, no może w kontekściebasadorów RP”, którzy zazwyczaj będą programu TV nadawanego z obozówobywatelami swoich państw, i którzy do- karnych. Takie są prawa rewolucji.staną od naszego prezydenta rewolucji A tak przy okazji, zapewniamy i Rad-Evo Hashtaggera obywatelstwo Polskie i ka i innych partiokratów którzy nasposadę ambasadora, wraz z dyplomaty- niewątpliwie z coraz to większym nie-cznym paszportem, bronią wojownika, dowierzaniem czytają, że jako świ-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA adomościowcy w pełni oddani nowej zarówno długości włosów jak i gęstości ideologii, będziemy konsekwentnie brody ciągle zdecydowanie lepiej wy- dążyli do celu, czy to sami czy to z in- gląda nasz lew Evo Hashtagger. nymi, czy to emocjonalnie szantażując Radka, czy też docierając do podświ- Ale na teraz zostawmy kwestię adomośći Generałów Sztabu Wojsko- wizerunku i telepatii, szczególnie, że wego. My świadomościowcy nie mamy dużo faktycznie zdecydowanie ważnie- granic, i będziemy pędzili do przodu jszym tematem jest środowisko natu- po wolność, ignorując wszystkich już ralne. Warto bowiem sobie przypom- na starcie przegranych niedowiarków, nieć, że jeśli faktycznie osiągniemy oraz wszystkich hejterów bez pomysłu, pewien etap niszczenia Ziemi, a chodzi którzy to dziś niczym strusie ciągle tr- głównie o efekt cieplarniany, to cze- zymają głowy w piasku... niewolniczo ka nas coś co historia zapamięta jako skrycie licząc na to, że się nie zmieni “masowe wymieranie”, i nie będzie to nic, kompletnie nieświadomi, że his- pierwszy taki przypadek w historii, toria uwielbia ludzi odważnych, ludzi bowiem już pięć razy ziemia się z tym chorych, ludzi ideowych. problemem spotkała. Niech Żyje Rewolucja Polska. http://pl.wikipedia.org/wiki/Masowe_ wymieranie 304. 25/9/2014 E Tak tak, pod wpływem zwiększonej dawki CO2, czy to na skutek meteory- ŚRODOWISKO NATURALNE tu, czy to wojny atomowej, czy też efek- tu cieplarnianego, ludzie mogą wyginąć https://www.youtube.com/watch?v=v- jak muchy, i żadne laptopy, satelity, TyLSr_VCcg#t=100 smartfony i samochody nic na to nie poradzą, o naukowcach pracujących Z dużym zainteresowanie oglądaliśmy nad Ebolą nie wspominając. Nie da się niedawne wystąpienie pięknego Leo w bowiem ciągle brać, brać i brać, z na- brzydkim ONZ. Zainteresowanie nasze dzieją, że konto bankowe zawsze będzie jest tym większe, że jak klarownie już na plusie. Logika tak nie działa. widać, wspaniały Leo coraz bardziej Ale powróćmy do wystąpienia piękne- zaczyna się upodabniać wizualnie do go lwa Leo. naszego prezydenta rewolucji, coś co Pierwszym naszym komentarzem jest znając telepatyczne możliwości naszego to, że Leo jako obywatel, aż tak bardzo wspaniałego Evo Hashtaggera, nie musi się od Leo jako aktora nie różni. Mówi do końca być takie przypadkowe. Ktoś podobne, wygląda podobnie, rusza się wcześniej czy później w cywilizacji tzw podobnie, więc cała jego wypowiedź zachodu, musi przecież klarownie poka- jest niestety trochę zapewne niechcący zać, że lwy za fryzjerami nie przepada- naiwnie niepoważna... a już z pewnoś- ją... prawda Leo? Nadal, pod względem cią wystąpienie Leo z punktu widowni bezpośredniej bardziej przypominało cyrk, a niżeli faktyczną debatę. Może www.facebook.com/PolskaDemoKracja

gdyby taki Leo dajmy na to zahasta- dowy, bo dlaczego partia A ma przegrać A. POLSKA DEMOKRACJAgował sobie twarz, no może wtedy ś- wybory z partią B w kraju Y, w zamianwiat by te jego przemówienie bardziej za bronienie długofalowych interesówzauważył, kto to wie, chociaż obawiamy jakiś debili w kraju X? Nie bądźmy nai-się, że wizerunek Leo jest już tak medi- wni licząc na głupotę ludzi. Tak więcalnie zajechany, że nie ocali go żaden tylko Rewolucja Polska może dzisiajnawet hashtaggowy lifting, szczególnie, przynieść te wszystkie wielkie zmianyże nasz wspaniały prezydent rewolucji w środowisku naturalnym o którymostatnio konsekwentnie zaklepuje ten ryczy Leo, bowiem losowo wybranistyl działania dla światowej Rewolucji ludzie, ludzie którzy nie muszą się baćPolskiej. To taka nasza pierwsza uwa- o reelekcję - bo i tak jej nie będzie, będąga... dlaczego to Leo nie może być dziś mogli skoncentrować się na rozwiązy-mesjaszem nadziei, nawet jeśli fakty- waniu problemów długoterminowych,cznie idealnie nadaje się na rolę apos- i bardzo bardzo długoterminowych...toła ambasadora. wręcz tych najbardziej długotermi-Druga nasza uwaga dotyczy oczywiście nowych jakie będzie można zauważy-systemu partiokracji. Warto bowiem ć. Tak działa modelowanie, i dlategozwrócić uwagę, że Leo rozmawiał z Demokracja Ateńska była kiedyś takgrupą kompletnych świadomościowych wspaniałym systemem, która tylko wzombies, którzy oczywiście interes śro- ciągu stu lat swojej obecności uksz-dowiska traktują wyjątkowo poważnie, tałtowała wszystkie cywilizacje świata.jak każda małpa w lesie, ale w momen- Taka jest logiczna prawda, i szkoda, żecie gdy przychodzą kolejne wybory, Leo tego nie nagłośnił, mówiąc gdziektóre to przynoszą ryzyko zastąpienia jest prawdziwy problem. Zatem jeb..jednych małp drugimi małpami, to nikt ć demokratów, republikanów, PO, PiS,na środowisko poważnie nie popatrzy. RP, SLD i PSL... bowiem żaden partio-W końcu lasy rosną sto lat, a masowe krata świata, nawet ten z Greenpeace,wymierania nadchodzą setkami lat, a nie będzie naturalnie i podświadom-wybory są co cztery lata, więc pow- ie dążył do ocalenia ziemi. Ba nawetiedzmy sobie szczerze, kogo obchodzi Leo występuje dziś tylko w celu nada-środowisko naturalne, jeśli powiedzmy nia sobie pewnej roli, i może akurat wsobie szczerze, kogo obchodzi środow- jego przypadku nie chodzi o brak rólisko naturalne, jeśli po następnych wy- w filmach, ale hej, chłop się starzeje, aborach może stracić robotę, konto ban- dzieciaków jak nie było tak nie ma, okowe, żonę, dzieci i te kochanki? Jeśli dopaminkę coraz trudniej, więc zawszektoś serio uważa, że jakikolwiek poseł jakieś nowe fajne pseudo ważne hobbybędzie szczytował ustawami o niskim się przyda... taka redukcja dysonansupoziomie CO2, to ten ktoś jest jeszc- poznawczego hollywoodzkich gwiazd.ze bardziej śmieszny niż te chore par- Następnym razem może jednak Leotiokratyczne mordy. Nikt z polityków faktycznie postanowi postawić swojąnigdy nie będzie dbał o środowisko nat- reputację na linii ognia i zacznie pro-uralne, i pora to powiedzieć jasno, bow- mować Polską Demokrację, bowiemiem problemem nie tylko jest tu konflikt tylko ona dziś może ocalić świat odkrajowy, ale też i konflikt międzynaro- CO2... chociaż kogo ten świat dzisiaj obchodzi... jak już zresztą zauważył Ni-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

etzsche... czy nawet potem towarzysz 305. 25/9/2014 M Stalin genialnie stwierdzając, że nie ma rewolucji bez terroru, oraz, że nie ma TO JEST NIBY “DEMOKRACJA”? rewolucji bez kontrrewolucji. Nasza trzecia i ostatnia uwaga dotyczy znowu Leo, i jego zadziwiającej nas niestety naiwności. Kończąc bowiem swoje przemówienie, Leo powiedział tak:A. POLSKA DEMOKRACJA “Honoured Guests, Leaders of the http://wiadomosci.onet.pl/kraj/igor-os- World, I pretend for the living, but you tachowicz-w-zarzadzie-orlenu-minis- do not.” terstwo-skarbu-odpowiada-oswiadcze- Hahhahaha. ### (!!#^$&#(!! niem/8vpvz Leo comeon, despite not playing in blockbusters, many of these guys are Układ partiokratów ucieka na posad- clearly significantly better actors than ki. Ostatnia taka szansa. Za rok, po you can ever hope to become. Leo, se- rewolucji, nie będzie miejsca na Ziemi riously, don’t you know that politics gdzie te partiokratyczne miernoty będą is theatre? Who do you think the first mogły się schować. Nie zazdrościmy politicians were? The first politicians partiokratom tej sytuacji. Skończą się were the skilful orators in the Athenian wszystkie układy, czy to takie mini Democracy... and by the way the peo- jak dzisiejsze dwumilionowe straty na ple who did not support the Athenian jakiegoś dziada w PO, który właśnie Democracy system... were called the przeszedł do PKN Orlen, czy to takie idiots. Thats the truth Leo, so wake up maksi, jak miliardowe straty nieświado- boy, as if you seriously want the plan- mych informatorów jak Marcinkiewicz, et to be saved... what we doubt as why Olechowski, Gronicki i wielu wielu would you want to save it... but should innych, którzy działając jako lobbyści i you really wish to make the difference... informatorzy obcych banków inwesty- # ... everything and get rid of the mon- cyjnych narażali wszystkich Polaków key partiocrats, eliminate these actors, na gigantyczne straty w postaci celo- the most stupid of which are not even wego złego doradzania firmom, jak na conscious of the fact that they are act- przykład zakup jakiś obcych rafinerii za ing, as it is so deeply rooted in them, dziesiątki miliardów złotych, które jak just like with the kid with subconscious się po latach okazało warte były... zero. autism - remember What’s Eating Gil- bert Grape, or nicotine addicted nym- Naturalnie, my jako świadomościowcy phomaniac giving blowjobs to people Polskiej Demokracji nie mamy nawet with cigarettes. This is the world you pretensji do tych partiokratycznych live in Leo, so deal with it if you really miernot, że mafijnie kradną dziś ile się care about the environment. #. da i to absolutnie wszędzie gdzie się da. Kto wie co przyniesie im jutro, więc wszystkie te pensje w Orlenie, czy też www.facebook.com/PolskaDemoKracja

te milionowe odprawy dla miernot w 306. 25/9/2014 R#PKP które dostały awans na ministra, sądla nas zrozumiałe i logiczne, bowiem WARSZAWA, poniedziałek, 25 wrz-problemem tu jest nie ludzki egoizm, esień 2017 rokuktóry jest wręcz motorem zmian, alecały system partiokracji, która kradnie,kradła i zawsze będzie kradła.Dlatego apelujemy to Wojska Polskiego Nie ustają ataki świadomościowców na A. POLSKA DEMOKRACJAo przeprowadzenie w Polsce przewro- polityków. Wczoraj w Warszawie kole-tu, który oczyści Polskę z polityków, jny czarny dzień. W sumie w mieściewprowadzając Sejm Społecznościo- dokonano aż czterech zamachów nawy (ławników losowych), który to bez partiokratów, w tym aż dwa śmiertelne.konfliktów wybierze nowego premiera Najbardziej brutalny atak miał miejscez pierwszym autentycznie apolitycznym w centrum handlowym Blue City, gdzierządem, gdzie miernoty nie będą już w supermarkecie Piotr i Paweł, o godz-tolerowane, bowiem nieskonfliktowa- inie 17:45, na oczach jego własnych dz-ny apolityczny Sejm ławników zawsze ieci, nieznani zamaskowani terroryściwybierze osobę która będzie rządziła zastrzelili wiceministra MSZ Piotranajlepiej dla Polski, a nie najlepiej dla Kowalskiego. Drugim śmiertelnympartii. Przewrotu takiego wymaga dzi- zamachem było tajemnicze odłączeniesiaj nie tylko logika, ale bezpieczeństwo od aparatury sztucznego oddychaniaPolski, zarówno z racji realnego ryz- posła SLD Tadeusza Dzierżyńskiego,yka wojny - wynikiem beznadziejnej który po zeszłotygodniowym wypad-strategii jaką obrali partiokraci, jak i ku samochodowym spowodowanymrealnego ryzyka unicestwienia Państwa wadliwym układem hamowania pr-Polskiego - wynikiem zadłużenia, ad- zebywał w szpitalu MSWiA na ul.miistyzacji oraz emigracji państwa. Wołoskiej. Prokuratura bada jak doszłoŻołnierze - na co czekacie? Historia do odłączenia aparatury, szczególnie,osądzi Waszą pasywność, tak samo jak że po zeszłomiesięcznym ataku grupyi osądzi naszą aktywność. Ludzie nieś- świadomościowców na oddział VIP-wiadomi potęgi telepatii nie mają nawet ów szpitala, cała placówka MSWiApojęcia jak wielki wpływ na świat ma jest pilnie strzeżona. W chwili obecnejkażda nasza literka. <Post>. o zabójstwo podejrzana jest jedna zNiech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje Evo Hashtagger.#... komentarze na Facebookwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA pielęgniarek oddziału, jednak brakuje ławników popierają zarówno ludzie materiałów dowodowych by stwierdzić, biedni jak i bogaci, zarówno Ci z wyksz- że to ona odłączyła od prądu aparaturę tałceniem podstawowym jak i Ci z sztucznego oddychania. Pozostałe dwa wykształceniem akademickim, zarów- ataki miały miejsca na biuro sejmowe no rolnicy jak i przedsiębiorcy. Posła PiS Jacka Bieruta, oraz dom rodz- Tymczasem sprawcy większoś- inny Posła PO Michała Mędowskiego, ci zamachów pozostają na wolności. jednak z racji na szybką reakcję Policji, Głównym podejrzanym wielu ataków oba te ataki były nieudane, chociaż w pozostaje domniemany lider ugru- drugim napadzie w obliczu podpalenia powania, Evo Hashtagger, samoz- domu Posła Mędkowskiego poważnych wańczy prezydent rewolucji (na zd- oparzeń dostała jego pięcioletnia córka jęciu), ale jednak z racji, że od czasu Alicja. W tej chwili dziewczynka prze- wyborów prezydenckich 2015 roku w bywa w Instytucie Matki i Dziecka i jej których uzyskał on poparcie zaledwie życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 3.7% Evo Hashtagger większość swo- Wczorajsze ataki ukazują dramat ciągle jego czasu spędza w swoim wakacyjnym zaostrzającego się konfliktu. W sumie domu w Dubaju, prokuratura nie może we wrześniu w Warszawie zostało już przedstawić mu żadnych zarzutów. Co brutalnie zamordowanych 23 polityków więcej Evo Hashtagger kategorycznie wszystkich ugrupowań, a w całej Polsce zaprzecza, że ma cokolwiek wspól- liczba ofiar walki ze świadomościowca- nego z zamachami terrorystycznymi, mi wzrosła do 235. Od początku roku klarownie mówiąc, że jest to wina sa- statystyki te są 123 dla Warszawy, i 970 mych polityków, którzy nie posłuchali dla całej Polski. Jest to plaga terrory- jego analiz z lat 2014-2015, w których zmu która nie tylko paraliżuje działania klarownie opisywał w którym kierunku kraju poprzez destabilizację organów pójdzie współczesny świat, jeśli nie władzy, ale która coraz bardziej wymy- nastąpi pokojowe zamiana systemu ka się spod kontroli, szczególnie, że w władzy z oligarchii partiokratycznej ostatnim sondażu telefonicznym Homo na demokrację i Rząd Ekspertów. Do- Homini dla Gazety Polskiej, aż 74% datkowym dużym problemem w łapa- ludzi poparło dążenia świadomościo- niu sprawców ataków, jest fakt, że w wców do gruntownego odpolitycznie- sondażu Homo Homini dla Gazety Pol- nia Polski poprzez powołanie Sejmu skiej, poparcie organów Policji dla świ- Społecznościowego, a aż 33% respon- adomościowców osiągnęło w sierpniu dentów stwierdziło, że w razie potrze- rekordowe poparcie 95%,a po Warszaw- by byłaby skłonna udzielić terrorystom ie krążą niepotwierdzone plotki, jakoby bezpośredniego poparcia. Jest to znac- za atakami na partiokratów stała grupa zny skok poparcia, który szczególnie wojowników organizacji militarnej “My widoczny jest od majowej nominacji Słowianie”, która składa się z emery- pierwszego Sejmu Społecznościowe- towanych żołnierzy Wojska Polskiego go w Finlandii. Co ciekawe poparcie pod domniemanym przewodnictwem la ideologii Polskiej Demokracji to nie byłego generała brygad specjalnych Ro- jest specyficzne dla żadnej grupy ludzi, mana Polaka, który to już w roku 2015 i jak pokazują sondaże, ideę losowych pokazał swoje poparcie dla idei maso- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

307. 26/9/2014 I#P“Łatwiej się kontroluje 30.000.000 małp niż 460 #####”A propos ludzi , jeśli ktoś myśli, że zrobienie z ławników małp będzie proste, tosię kompletnie na tej arogancji przejedzie. Ławnicy, wszyscy i bez wyjątku, będąrobili to co jest słuszne, bowiem nie będą mieli żadnego konfliktu interesu by robićinaczej. Dlatego właśnie w amerykańskich sądach ławników wybiera się losowo.Można bowiem sobie tylko wyobrazić jakie byłyby sądy gdyby ławę przysięgłychwybierało się w wyborach. Wszędzie panowałyby mafie... dokładnie jak jest w dz-isiejszych partiokracjach na całym świecie. Interesy państwa są ważne, ale interesypartii zdecydowanie ważniejsze. A. POLSKA DEMOKRACJAwego odpolitycznienia Polski. ławników. Według wstępnych obliczeńW obliczu napływających ciągłych liderów PiS ławnicy stanowiliby wtedyczarnych wiadomości jest jednak około 55% Nowego Hybrydowego Se-cień nadziei. Nowo wybrani liderzy jmu. Temu rozwiązaniu jednak katego-PiS którzy po kwietniowej nieocze- rycznie sprzeciwia się prezydent rewo-kiwanej samobójczej śmierci Jarosła- lucji Evo Hashtagger, który w swoimwa Kaczyńskiego zostali wybrani na oświadczeniu na facebooku, stwierdził,przywódców partii, oficjalnie zapro- że:ponowali Polskiej Demokracji obrady “Taka sytuacja niczego nie rozwiąże.“kwadratowego stołu”, na mocy których Problemem jest nie sama jakość posłów,w Polsce miałby powstać wyborczy sys- która wraz z wprowadzeniem podziałutem hybrydowy, w którym to ludzie “Rząd rządzi - Sejm sądzi” będzie miałamogliby oddać swój głos zarówno na znaczenie drugorzędne, tylko masowapolityków jak i na później losowanych tolerancja publicznego nękania jakiegowww.facebook.com/PolskaDemoKracja

308. 26/9/2014 I P JESTEŚMY ANTYBIOTYKIEM NA PARTIOKRATYCZNĄ ZARAZĘA. POLSKA DEMOKRACJA Partiokraci są złem. Partiokraci dzielą społeczność. Partiokraci okłamują ludzi. Partiokraci manipulują najbardziej naiwnymi jednostkami. Partiokraci grają pewne wyćwiczone role, Ci lepsi świadomie jak w teatrze, a Ci gorsi podświadomie, nic- zym małe autystyczne dzieci przekonane o istnieniu Świętego Mikołaja. Partio- kraci to świadomościowe gimbusy, debile, wypadki natury przy pracy, krańcowe nieprawdopodobne prawdopodobieństwa, jedna wielka globalna zaraza, która wraz z jej religijnymi teatrzykami zagraża ewolucji życia, która już od 2,500 lat hamuje rozwój ludzkości na naszej planecie. Bez pozbycia się iluzji partiokracji i religii, świ- at nie ruszy z miejsca, i żądne technologiczne zabawki nie zrekompensują ludzkości jej ciągłego biologicznego ewolucyjnego regresu. W kwestii ewolucji od tysięcy lat nie zmieniło się nic, a jeśli już to świat się tylko cofa. Naturalnie jako świadościowcy zdajemy sobie sprawę z tego , że odkręcenie 2,500 lat kodu głupoty i miliona lat kodu nienawiści nie jest zadaniem prostym, że może zająć nam to trochę więcej czasu niż napisanie kilku postów w internecie, ale wie- my też, że dziś nie mamy innego wyjścia jak walczyć, bowiem brak walki będzie oznaczał poddanie się własnej niemocy, pokazanie historii naszego małpiego tchór- zostwa, stracenia tego elementu który pozwala nam dziś aspirować do bycia nazy- wanymi ludźmi, więc choć walka jest trudna, w opinii wielu osób wręcz bardzo, to my świadomościowcy się absolutnie nie poddajemy i dzielnie walczmy w idei www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Polskiej Demokracji, codziennie podkręcając świadomościową śrubę, codziennie A. POLSKA DEMOKRACJAzmuszając samych siebie do osiągania nowych to barier i przestrzeni, pewni logikiktóre nas zaprowadzi do ostatecznego zwycięstwa.Jednak nadal, codziennie wiele ludzi się nas pyta, czy nie szkoda nam czasu, dlacze-go z taką intensywnością walczymy z partiokratami, dlaczego nie wrócimy do nor-malnych zajęć, do bawienia się w szamańskie zwalnianie czasu poprzez produkcjędopaminy, do testowania telepatii, do picia, ćpania i jedzenia mięsa. W końcu naweti bez rewolucji mamy niebywałe możliwości do ciekawego życia, szczególnie, żeabsolutnie się zgadzamy, że wszystko jest dla ludzi, że nie każdy musi walczyć, żemożna też żyć kompromisowo, chociaż wtedy należy mieć świadomość, że większecele trzeba przepisać na straty... coś czego my jednak nie robimy, bowiem naszaodpowiedź na pytanie “dlaczego?” jest bardzo prosta:1. Nasz organizm walczy ze stanem świadomościowego niewolnictwa w jakim sięprzypadkowo znalazł wynosząc z podświadomości do świadomości logikę proble-mu partiokracji, i dopóki tego problemu nie rozwiążemy, nie ma realnej możliwościby nasze organizmy ciągle odkrywały dalsze przestrzenie świadomości. IdeologiaPolskiej Demokracji to jedyna metoda by te niewolnictwo zniwelować do stanuminimum - bowiem wiemy, że całkowita niwelacja niewolnictwa świadomościo-wego jest dla nas i tak już niemożliwa zarówno z kwestii opóźnionego startu jak inawet i kwestii samego wieku, to jednak nadal upewnienie się dziś, że nasz interesjest z skorelowany z interesem ludzi którzy są naszymi administratorami, i to sko-relowany najbliżej cyfry jeden jak to tylko możliwe - bowiem ponownie osiągnię-cie pełnej korelacji będzie niemożliwe aż do momentu powstania pozbawionegoczłowieka algorytmu administracji, w której to zniweluje się asymetrię informacjiTak więc nasza walka z partiokracją stała się fundamentem do wywalczenia naszejwalki o wolność, walki nawet nie z ludźmi, ale z systemem który ludzie nieświ-adomie źle zaprojektowali.2. Kolejnym powodem dlaczego walczymy jest zwyczajna biologiczna chęć przetr-wania, zarówno samych siebie jak i w przypadku tych świadomościowców którzymają już dzieci, także i ich dzieci. Ludzie są bowiem bogami, i ludzie tworzą dzieci, iludzie są za nie potem odpowiedzialni, szczególnie, że prawdziwe życie to nie bajka,i Ci którzy dali życie innym, powinni być pełni świadomi konieczności walki jaką wchwili swojego egoistycznego zatracenia podarowali swoim bogom, egoistycznegozatracenia bowiem ludzie podejmują decyzję o potomkach zawsze egoistycznie, czyto w celu trzymania potomków jako polisy ubezpieczeniowej, zarówno na życie dziśjak i te życie przyszłe, bowiem jak wiemy zbawienie wszystkich nadejdzie dopierowraz z pojawieniem się Ostatniego Człowieka który rozwiąże ostatnie równanie,czy to w celu ulepszenia swoich lalek, lub co ostatnio jest bardzo popularne, zrobi-enia upgradu swoich piesków i kotków, kolosalnego fenomenu masowej dysocjacjiktóry w dobie globalizacji i samotności nabiera nowych absurdalnych rozmiarów.Historycznie koty służyły do łapania myszy, a psy do bezpieczeństwa, więc ostataniafala animo-macierzyństwa jest dla nas zjawiskiem wyjątkowo ciekawym, także z www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA racji coraz bardziej obserwowalnej epidemii animo-misjonarstwa, i nieważne czy jest to ochrona zwierząt, walka o środowisko, czy nawet i procesu ewolucji. Różni ludzie mają różne wojny, ale podświadoma koncepcja tych wszystkich wojen jest taka sama. W pewnym więc sensie nasza walka o Rewolucję Polską, nasza walka o pozbycie się partiokratów, też więc też i pewną spłata winy samego posiadania dzieci, wykupienia ich z grzechu pierwotnego, który to sami im podarowaliśmy. Ekstrapolując bowiem punkt pierwszy, nasza walka o wolność dotyczy tak nas jak i naszych dzieci. Sumienia nie da się oszukać. 3. Ostatnim zaś punktem dla którego robimy dziś rewolucję jest samoobrona przed wymarciem. Ograniczeni partiokraci są bowiem niebezpieczni dla otoczenia. Dotyczy to zarówno: (i) kwestii krótkoterminowych jak geopolityka w której kole- jne kompletnie pozbawione logiki zachowania partiokratów “zachodu” doprow- adzają już do pewnego staniu intelektualnego znudzenia tym konfliktem partio- kratów-dyktatorów “wschodu”, coś co w bardzo szybkim tempie może doprowadzić do eskalacji konfliktu, bowiem brak szacunku do partnera bardzo często prowadzi do mocnych rozwodów; jak i (ii) kwestii długoterminowych jak negacja środowiska naturalnego, które to doprowadzą do zmian może i za lat 100, ale zmian których odkręcić się może już nie dać, a które doprowadzą do tzw wielkiego wymarcia wielu gatunków na Ziemi... w tym oczywiście i ludzi. Ogólnie my się zwyczajnie par- tiokratów boimy. Boimy się ich idiotyzmu i głupoty, ich niskiej kasty zrozumienia świata, ich analfabetyzmu emocjonalnego. Boimy się ich tak samo jak gdybyśmy dali pięciolatkom do zabawy broń nuklearną, szczególnie, że wielu partiokratów w obliczu zaistniałego światowego impasu w rozwoju, faktycznie może świadomie doprowadzić do wielkiej wojny światowej. Zresztą nie trzeba być Einsteinem by wiedzieć, że do momentu gdy ludzie budują, pracują, tworzą, to ludzkość idzie do przodu. Tak po wielkiej ospie odkrywaliśmy nowe kontynenty, tak po drugiej wo- jnie światowej podbijaliśmy kosmos, tak nawet dzisiaj już planujemy wyprawy na Marsa. Jednak dzisiaj, kiedy zdecydowana większość ludzi weszła już w stan ciągłej transpokoleniowej i beznadziejnej wegetacji, w wielu względach sytuacja może wręcz wymagać pewnego ekstremalnego światowego ratowania świata, poczucia misji szczególnie wśród dyktatorów tego świata, którzy nawet z powodów ekolog- icznych nie będą bali się wybicia miliardów ludzi w celu ocalenia milionów którzy tę ziemię odbudują raz jeszcze, z dużym zapasem tlenu, minerałów, labensbaum, a także czego nie doceniają masy ludzi, z brakiem podświadomościowego telepaty- cznego hejtu który to wraz z nastałą hedonistyczną i egoistyczną wegetacją kom- pletnie zatruwa proces samej ewolucji, oddalając od ludzi rozwój świadomości, budowania zdolności telepatycznych, skóro-fotosyntezy, i innych elementów ewo- lucji które wcześniej czy później nadejdą. W końcu człowiek jest pochodną roślin (głowa to bulwa, włosy to korzenie, ręce i nogi to gałęzie, paznokcie i skóra to liście) więc nie ma powodu by wcześniej czy później poprzez całkowanie ludzie znów nie wyhodowali w sobie kilku odebranych im historycznie bardzo praktycznych ewo- lucyjnie biologicznych funkcji. To wszystko może nadejść tylko po wielkiej wojnie, lub w systemie Polskiej Demokracji, który to sam w sobie będzie gigantycznym wyścigiem równouprawnionych szczurów. Podsumowując... jeśli nie będzie Pol- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

skiej Demokracji... to wcześniej czy później czeka nas resetująca system wojna, alewojna która wbrew pozorom tylko powtórzy wszystkie popełnione już przez nasbłędy. Lepiej jest jednak by reset był regularny, ciągły jak w Polskiej Demokracji,niż okresowy, pełen zagłady, jak w obecnych cyklach geopolitycznego boom i bust.Podsumowując, powyższe trzy punktu klarownie tłumaczą, dlaczego dzisiaj z takaintensywnością walczymy z zarazą partiokracji, zadając jej krok po kroku świado-mościowe ciosy, czy to wysyłając im nasze literki na facebooku, czy to telepatycznefale, wszystko co im klarownie da do zrozumienia, że w nowym ładzie nie ma dlanich miejsca, bowiem są oni bezpośrednim hamulcem ludzkiego rozwoju, pryszc-zem który trzeba usunąć, czy to poprzez antybiotyk w postaci Polskiej Demokracji,organizacji pokojowej, ewolucyjnie progresywnej, czy to w przyszłości przez jakieśinne organizacje które to się po nas pojawią, i które z dużą większą elastycznościądo walki operacyjnie wprowadzą rozwiązania których to my nie będziemy moglipodarować ludzkości farmakologicznie. Świadomości nie da się oszukać.Tak więc do dzieła świadomościowcy. W ten weekend podarujcie światu wielką A. POLSKA DEMOKRACJAdawkę świadomościowych antybiotyków, tak jak my Wam teraz je darujemy nacis-kając <Post>. Partiokracja to zaraza.Niech Żyje Rewolucja Polska.w prywatnym interesie dopuszczają się nigdy nie walczy, ponieważ, walka ta zróżne grupy polityczne, doprowadzając góry skazana jest na porażkę, a jeśli ktośnaród do hejtu, sztucznych podziałów dziś wątpi w to czy ludzie powstaną ioraz redukcji dysonansów poznaw- sprzeciwią się partiokratycznej dyktat-czych których wynikiem jest obecnie urze, milionowym pensjom dla miernotobserwowana antypolityczna rebelia.” w PKN Orlen, milionowym odprawomMiejmy jednak nadzieję, że wkrótce za- dla miernot w PKP, i gigantycznym pen-kończy się ten tragiczny okres nowożyt- sjom dla coraz to kolejnych stanowisknej historii Polski. O dalszym rozwoju partikratycznych miernot, jak prezy-sytuacji będziemy Was informować na dent Rady Europy.., to radzimy w pier-bieżąco na naszych stronach interne- wszej kolejności przestudiować historiętowych. L.R. (PAP-FB-2017). różnych rewolucji, a w drugiej zobaczyć################################ co się dziś dzieje wśród górników, orazTeraz zanim wybuchnie panika... oczy- co się wkrótce będzie się działo wśródwiście wiadomo, że powyższy mate- rolników oraz innych grup związkówriał jest tylko fikcją literacką, na dziś, zawodowych, które tylko potrzebująbowiem tylko czas określi w którym nowej ideologii by walczyć tak samokierunku pójdzie przyszły świat. Ogól- dziś jak walczyli pokolenie wcześniej, inie Ci bardziej świadomi z czytelników tę ideologię właśnie one wszystkie do-wiedzą, że z mocniejszą ideologią się stały. Podsumowując, jeszcze nigdy w histo- rii żadnej ideologii, ogień rewolucji niewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

płonął tak wysoko, a najlepsze przecież 310. 27/9/2014 HP ciągle przed nami. Przygotujcie się bowiem na wejście do boju najpięknie- JESTEŚMY MORDERCAMI HISTO- jszej na świecie Eskadry Łączniczek, RII rewolucjonistek, które swoim pełnym oddechu zapałem wkrótce już podbiją serca wszystkich mężczyzn... górników, rolników, stoczniowców, kierowców, rybaków, marynarzy, kolejarzy, listono- szy, lekarzy, nauczycieli, policjantów, a nawet wojskowych. Niech Żyje Rewolucja Polska. 309. 25/9/2014 C DOBRANOC ŚWIADOMOŚCIOWCYA. POLSKA DEMOKRACJA https://www.youtube.com/ “Hitler zaatakował Związek Radziecki watch?v=m5-8NNLipgM bo skończyła mu się morfina.” “Sasha Grey był znany jako Aleksander Czy już zdajecie sobie sprawę, że Kolor przed zmianą płci...” wkrótce wrócą dni burzenia murów... “Józef Stalin zjadł na kolację mózg Ad- z tym... że nasza rewolucja jest 100 olfa Hitlera.” x trudniejsza niż ta Solidarności’80, “Aleksander Wielki przed bitwą ob- bowiem większość ludzi dzisiaj jeszcze ciągał swojemu koniu.” nawet nie jest świadoma tego, że są ty- “Napoleon był uzależniony od kokainy i lko niewolnikami źle zaprojektowanego szukał jej w Europie.” mafijnego systemu zła? “Papież był ssącym fujary góralskim ak- torem.” Zadanie jakie przed nami stoi, pozbycie “Ronald Reagan pieprzył swoje nieofic- się wszystkich iluzji polityki i wszyst- jalne córki.” kich iluzji religii jest wielkie... wręcz ko- losalne... i właśnie dlatego, tylko dlate- go warto się go podjąć. Prostota jest dla cieniasów. Niech Żyje Rewolucja. “Nelson Mandela kochał lizać odbyty Niech Żyje Evo Hashtagger. bezimiennych emerytów.” www.facebook.com/PolskaDemoKracja

311. 27/9/2014 PINSTRUKCJA HASHTAGOWANIA ŚWIATA (v.09/2014) A. POLSKA DEMOKRACJADo ostatniej wersji (v.05/2014) dodaliśmy więcej kombinacji z tłem. Naturalniekażdy robi jakie # chce, bowiem idea wszystkich jest taka sama: PRECZ Z PARTIO-KRATAMI.Po rewolucji, his-storia będzie więc na inwazja ideologiczna, a po drugie,napisana na nowo jako nasza-storia, niech się nasze partiokratyczne gim-potencjalnie nawet ulegając doszczęt- busy ciągle martwią co piszemy. Oelqsl?nemu zniszczeniu. Więcej na ten temat Niech Żyje Rewolucja Polska.w prywatnej notce naszego prezydenta Niech Żyje Evo Hashtagger.rewolucji, Evo Hashtaggera, i jak za-wsze w przypadku notek prywatnych,napisana jest ona po łacinie, bowiem popierwsze, Polska Demokracja to global-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

312. 27/9/2014 H prawdziwe, nie mówiąc już o głowach które nabite na pale podobno sieją STALIN BYŁBY DZIŚ ŚWIADO- strach wśród miejscowej ludności. Jeśli MOŚCIOWCEM pies może dziś być pająkiem, to masowe egzekucje też mogą być przecież zrobi-A. POLSKA DEMOKRACJA Jeśli ktoś ma maszynę do przenoszenia one karabinami od paintballu, a nabite w czasie, to zgłoście się do nas. Potrze- na pale głowy z # na czole równie do- bujemy przenieść w czasie Józefa Dżu- brze mogą być zakupione od rodziny gaszwiliego do roku 2014. Wraz z nim, trupów w kostnicy. Na filmie wszystko realizacja Rewolucji Polskiej trwałaby wygląda inaczej... i każdy reżyser jak zaledwie kilka dni, bowiem Józef Dżu- Stalin dobrze o tym wie. gaszwili, aka “Stalin”, z miejsca zorga- Ale powróćmy do sedna sprawy. Gdyby nizowałby pewnie kilka napadów na ktoś dziś wiedział o istnieniu maszyny banki, kilka ataków na kościoły, kilka do przenoszenia w czasie... to przynieś- ataków na biura poselskie i instytucje cie nam świadomościowca Stalina... partiokratyczne, kilka ulicznych ataków ale takiego prawdziwego... z jajami i na samych partiokratów - zarówno tych z mózgiem... takiego, który wart jest politycznych jak i tych religijnych, no miejsca w historii, miejsca, które już i przypuszczalnie nie obeszłoby się też dla niego zarezerwowaliśmy. I natural- bez kilku ataków na niewinnych śpią- nie bez pośpiechu... czasu do rewolucji cych ludzi - nie ma bowiem lepszego mamy ciągle bardzo dużo, a to co w re- budzika niż mała demonstracja siły. wolucji jest najważniejsze... czyli idea... już jest... i to jest na poziomie najsilnie- jszym w dziejach ludzkości. “Idee są potężniejsze od karabinów”. Na szczęście ataki dziś wcale nie mu- Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. siałyby już zabijać czy nawet krzywdzić. Niech Żyje Rewolucja Polska. Czasy się zmieniły. Wystarczyłoby tylko Niech Żyje prezydent rewolucji Evo połączyć to co robi dziś w Iraku ISIS z Hashtagger. filmami jakie widzimy w Hollywood. Niech Żyje rewolucjonista Na przykład ataki na banki nie muszą ##### ######. już wyglądać tak jak w Tyflisie w 1907 roku, bowiem dziś wystarczy zaatakow- 313. 29/9/2014 IM ać banki samymi hashtagami - wszy- scy doskonale zrozumieją ich treść. GÓWNIARSKA REWOLUCJA W Co więcej nikt nam nie udowodni, że HONG KONGU egzekucje ISIS które oglądamy w TV są W Hong Kongu wrze. Tysiące nieświ- adomych małp wyszło na ulice domaga- jąc się wprowadzenia czegoś, co media wmówiły im, jest “demokracją”. Studen- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ci walczą bowiem o to, by móc później (i) w miarę krwawe stłumienie demon-decydować na bazie haseł wyborczych, stracji, co przyniesie masowe szczekanieobietnic i plakatów, raz na cztery lata, międzynarodowych partiokratycznychna którego nękacza oddać głos, w na- psów, potencjalne sankcje, i oddaleniedziei, że będzie żyło się im lepiej. Na- Chin od zarazy partiokratów, które wdzieja matką głupich i naiwnych, i każdy takim wypadku obrotu spraw klarown-człowiek który zapoznał się z ideologią ie już w przypadku nadchodzącej wo-Polskiej Demokracji doskonale wie, że jny staną po stronie Rosji... coś co i taknawet jeśli w Hong Kongu gówniarzom raczej było wcześniej pewne, z racjiuda się wywalczyć partiokrację, to będą samej wyższej świadomości lideróww jeszcze większym szambie niż są dzi- Chin, którzy z pewnością dobrze zna-siaj, i jeśli nie wierzą to niech popatrzą ją filozofię marksizmu, leninizmu orazna poniższy link... o pięknie “partio- stalinizmu (niestety hashtaggeryzmukratycznych” Indiach nie wspominając. jeszcze nie), A patrz wpis nr 61. (ii) tolerancja demonstracji gówniarzy, A. POLSKA DEMOKRACJA która jeśli uda się w Hong Kongu to jutrohttp://wiadomosci.onet.pl/swiat/ rozpocznie się w Guangzou, pojutrze wzamieszki-w-hongkongu-radoslaw-pyf- Szanghaju a za tydzień w Pekinie, i wt-fel-moze-byc-to-totalne-zwyciestwo-i- edy dopiero zacznie się w Chinach par-wielka/3vr9x tiokratyczna “żółta” rewolucja, na którąPomińmy jednak tematy dla nas już nawet 2,285,000 żołnierzy Chin nic nieoczywiste i postarajmy się wyciągnąć poradzi, a trzeba przyznać, że Chińskaz Hong Kongu pewne wnioski. Pier- Armia Ludowo-Wyzwoleńcza jest jakwszy to taki, że wszystkie scenariusze mało która przygotowana na tłumieniejakie u nich widzimy są w tym mo- lokalnych zamieszek, od lat preferującmencie czarne, a ten najlepszy wariant zakupy pojazdów opancerzonych z Pol-to wzięcie studentów na przeczekanie ski nad do niczego niepotrzebnymi imlub zaproponowanie im pewnej hybry- lotniskowcami, które to paradoksalniedowej iluzji partiokratycznej wolności. tylko mogłyby takim Chinom zaszko-Końcowe opcje są jednak następujące, dzić upodobniając je do hollywoodz-i nie trzeba być tu von Clausewitzem kiego US Navy. Podsumowując, wariantjakie one są: (ii) albo skończy się wariantem (i) do kwadratu, albo co jest mniej prawdo- podobne kompletną rewolucją, i powst- aniem nowego wspaniałego chorego na partiokrację zombie przyjaciela USA, co wtedy z całą pewnością doprowadzi już do wojny w Azji pomiędzy Chinami a Rosją, zresztą temat z roku 1969 roku kiedy to o kilka wysepek na Ussuri Riv- er zginęło 1000 żołnierzy ciągle w Chi- nach jest świeży, a pamiętajmy nawet z Orwellowskiego “1984”, że ten kto dziś jest wielkim przyjacielem (Oceania)www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA jutro może być największym wrogiem kilkadziesiąt tysięcy gapiów, którzy na (Oceania). ulicę przecież wychodzą jak małpy na To tyle jeśli chodzi o geopolityczne polanę, nawet nie z powodów ideo- znaczenia zamieszek gówniarzy w logicznych, ale z czystej nudy... jak na Hong Kongu, którzy oprócz wpakow- stadion piłkarski czy koncert popowy. ania siebie w niezłe szambo poprzez Jeden weekend i jest rewolucja. Ci lepiej samozniewolnienie się pod partiokraty- zapoznani z naszymi tekstami wiedzą, czną iluzją wolności, mogą efektem mot- że obliczyliśmy, że Polskiej Demokrac- yla doprowadzić też do wielkich zmian ji wystarczy miesiąc na zorganizowan- na całej kuli ziemskiej... może nie tak ie rewolucji, i demonstracje w Hong wielkich do których doprowadzi w 2015 Kongu to klarownie potwierdzają. Po Polska Demokracja, ale na tyle znaczą- drugie interesują nas także techni- cych, że mogą znacznie przyśpieszyć ki używane przez demonstrantów, na i tak nadchodzącą już Trzecią Wojną przykład używanie tzw żółtych wstążec- Światową, która to przecież nadejść zek, które to są zdecydowanie łatwie- musi, zarówno z powodów partiokraty- jsze do masowej niekontrolowanej im- cznej wzajemnej nienawiści, jak i czystej plementacji niż dystrybucja pięknych analizy. W końcu trzeba się jakoś poz- szytych czerwonych opasek z #... ale być na ziemi, nawet jeśli losowo, 80% na szczęście dziś, inspirowani wiado- zbędnych po rewolucji technologicznej mościami z Hong Kongu, oraz mini- ludzi, a Ci co się z tej czystce sprzeci- malizmem Józefa Stalina, znaleźliśmy wiają po prostu słabo znają koncepcję nawet i na to perfekcyjne rozwiązanie... ekonomii (kapitału ludzkiego / kapitału szerokie wstążeczki z nadrukowanymi finansowego / kapitału technologiczne- #. go), i historii (zagłodzenie Ukrainy, czy Tymczasem obserwujemy dalej wiado- masowe mordy w Kambodży), i zasad mości które dochodzą do nas z Hong uprawiania roli (okresowe oszczędzanie Kongu, ale nie pod względem ich wyni- ziemi oraz polikultura), ale nie ma to ku... bowiem ten z racji niezrozumienia znaczenia, bo pewne jest, że ludzie na przez gówniarzy koncepcji demokracji samej górze świadomościowej piramidy może być tylko zły, ale z racji, że dziś, doskonale wszystkie te koncepcje rozu- wchodząc w ostatnią fazę przygotowań mieją. do naszej Rewolucji Polskiej, wszelk- Na koniec warto także dodać, że iego rodzaju inspiracje organizacyjne zamieszki w Hong Kongu są dla nas są dla nas bardzo cenne, także z racji ciekawe, także z czysto rewolucyjnych też planowanej ideologicznej ekspan- powodów. Po pierwsze jesteśmy pod sji Polskiej Demokracji na lata 2016- wrażeniem prędkości z jaką do nich 2020, która to Hong Kongu i Chin też doszło.. jeden weekend. Jak się więc przecież będzie dotyczyła. W końcu okazuje zmienność nastrojów ludz- Polska Demokracja to ideologia global- kich jest dziś niesamowicie płynna, na. nawet w bogatych miastach jak Hong Niech Żyje Rewolucja Polska. Kong. Wystarczy tylko dojść do kilku Niech Żyje prezydent rewolucji Evo studentów... i voila... jest rewolucja na Hashtagger. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

314. 30/9/2014 M 315. 30/9/2014 COŚWIADCZENIE POLSKIEJ Maxa Kolonko nawet lubimy, chociażDEMOKRACJI jak i pozostałe 39 milionów Polaków ciągle bezideowo wszystko hejtuje -Z racji aktów wandalizmu dokonanych nie oferując swoim owieczkom żadnejna biura poselskie Małgorzaty Gosiews- ideologicznej alternatywy do codzien-kiej i Mariusza Kamińskiego, oraz pode- nej beznadziejności, coś co musi byćjrzeń, że z racji pozostawionych tam dla niego osobiście bardzo przykre.znaków #, odpowiedzialność za ten akt My, jako świadomościowcy, nie wyo-przemocy ponosi Polska Demokracja, brażamy bowiem sobie by nasza egzys-chcielibyśmy klarownie oświadczyć, że tencja ograniczała się do ciągłego nad-nie mamy nic wspólnego z tym atakiem awania pustego nic nieznaczącego koduna siedzibę partiokratycznych nękaczy, hejtu. Na wojnę bowiem można iść,którymi zarówno Małgorzata Gosiews- nawet i tę z całym światem, tylko wtedy,ka i Mariusz Kamiński są. gdy ma się pewne ideologiczne wartościPonadto oświadczamy, że atak te nas które są jej warte.nie dziwi, i uważamy, że ilość i skalapodobnych inicjatyw społecznych wy- Ale jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, przy- A. POLSKA DEMOKRACJAmierzonych przeciwko partiokratyc- najmniej Max Kolonko w jednym zeznym gimbusom będzie ciągle rosła, swoich programów powiedział jak tobowiem społeczeństwo jest coraz jest z wyborami, i choć powiedział tobardziej świadome wielkiego oszustwa już dawno dawno temu, a wręcz “poży-i manipulacji jakiego dopuszczają się na czył” od jakiś chłopów z Nowej Zelan-nim różne partiokratyczne mafie, które dii, to ideologie mają to do siebie, żeto udają “demokrację” w celu pobier- ich data ważności jest dużo dłuższa niżania haraczu na swoją bliżej niespre- jakieś tam małpie wiadomości którymicyzowaną egzystencję. bowiem każdy wszyscy codziennie jesteśmy faszerow-wie, że obecny system to nie demokrac- ani.ja a partiokracja. A z wyborami jest tak: “Osły kandydują - Barany głosują.” (23m22s) https://www.youtube.com/watch…Partiokraci to społeczne zło i zaraza. Partiokraci - wstydźcie się wszyscyPolska walczy. swojego gimbusostwa, niezależnie odNiech Żyje Rewolucja Polska. tego czy jesteście radnymi, posłami, czyNiech Żyje prezydent rewolucji Evo nawet premierem. Historia Was oceniHashtagger. fatalnie - wszystkich - nawet tych co www.facebook.com/PolskaDemoKracja

leżą już martwi na Wawelu. Historia oświadczeń majątkowych. Was oceni jako nieświadome własnej Niestety w ciągu kilku minut jakie głupoty małpy... osły... untermensche. poświęciliśmy na ten spektakl były tam Niech Żyje Rewolucja Polska. tylko takie informacje: Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. 1. wzajemne lizanie jaj 316. 1/10/2014 M 2. kłamstwo o tym, że Polska jest EXPOSE PREMIERA JAROSZEWIC- “demokracją” - ten system się na- ZA zywa partiokracją - proszę nie kłamać, że jest to demokracja -A. POLSKA DEMOKRACJA Jako świadomościowcy koncentruje- bo wcześniej czy później sprawa my się na ideologiach a nie na małpich będzie osądzona przez nasze rewo- wystąpieniach, ale dziś pod wpływem lucyjne sądy ulicy społecznej presji postanowiliśmy się zdegradować i na kilka minut posłuchać 3. kłamstwo o tym, że Sejm jest przed- co ciekawego ma do powiedzenia premiera Kopacz. Nie liczyliśmy na stawicielem wszystkim Polaków... rewolucję, ale liczyliśmy na kilka rządzących i opozycji... kompletnie ciekawostek. Może premiera Kopacz negując 55% Polaków którzy nie by nas zaskoczyła powiedzeniem jaką głosowali na żadną z tych mafii, to miała wysoką średnią na Akademii klarownie pokazując, że zarówno Medycznej, dzięki to której nie musiała Sejm jak i Rząd nie mają dziś man- pisać doktoratu z miejsca awansując na datu społecznego do rządzenia zaszczytną funkcję lekarki w pogotowiu w Chlebiskach. A może premiera Ko- 4. liczne oklaski i jeszcze więcej liza- pacz by nam powiedziała co teraz stanie się z willą na ul. Parkowej, bo jej decyzja nia jaj... a nawet i dobrego sejmo- o tym by okupować dalej dwa pokoje w wego rimmingu hotelu sejmowym nikomu przecież nie Ale do rzeczy. Jeśli już mamy być fasze- pomaga... hotel ma dwa pokoje mniej rowani fałszem i kłamstwem, i to takim a willa stoi pusta - i tu chcemy Was najgorszym, nieświadomym i inteli- powiadomić, że Polska Demokracja gentnym inaczej, to my wybieramy już pośrednio przez posła Wiplera złożyła ten teatrzyk w wersji oryginalnej, np propozycję wynajęcia tego budynku... w v.1974, bo te kolejne odcinki, w tym dz- końcu dziura budżetowa wielka, zarów- isiejszy Pani Kopacz v.2014 to po pros- no w kraju “Polska” jak i w kraju “Ko- tu beznadziejnie słaby odcinek filmu pacz” - czego dowiedzieliśmy się z jej “Polska”, i aż nam wstyd, że jako świ- adomościowcy właśnie poświęciliśmy 10 minut naszego czasu na jego opisy- wanie. Niestety życie rewolucjonistów czasem wymaga zejścia do poziomu szamba... ktoś musi. Na szczęście już za rok będzie normal- ność. Już za rok będzie demokracja, wolność i elementarna logika. Niech Żyje Rewolucja Polska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook