Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

185. 13/7/2014 iii X bowiem nie było religii to ludzie sami, bez dogmatów, nauczyli by się anal-SPADA OGLĄDALNOŚĆ izować co jest dobre a co jest złe, jed-KOŚCIOŁÓW, ALE NADAL SĄ TO nocząc sumienie określone logiką a nieNAJWIĘKSZE POLSKIE MASS ME- zaklęciami Harry Pottera, i choć 99%DIA. postulatów religii, szczególnie takiej nowej jak ta Islamska, przechodzi testOd 30 lat spada oglądanie teatrzyków logiki, to jednak sama jej egzystencjaniedzielnych. już nie.W tym roku po raz pierwszy odsetek Zatem po rewolucji pozbędziemy się A. POLSKA DEMOKRACJAten spadł poniżej 40% społeczeństwa, wszystkich religii z życia publicznego.nadal jest to bardzo wysoka liczba ludzi Nie będzie możliwości by ludzie wza-żyjących na wirusowym kodzie, który jemnie się nękali swoim wspaniałymjak opium odbiera świadomość oferu- zachowaniem, katolickim, jehowym czyjąc fantazje równego świata ale już po jakimś tam innym, bowiem religia będącśmierci, jednocześnie usypiając od chę- produktem wzajemnie się wykluczają-ci dalszej poprawy życia na ziemi. Po co cym, jest produktem złym. Można jed-cokolwiek tu zmieniać, skoro i tak nic nocześnie mieć Ferrari, Porsche i Lam-zmienić się nie da, zresztą “po śmierci borghini, ale nie można jednocześnietwórca się nami zajmie”. Harry Potter x być Chrześcijaninem, Muzułmaninem100. i Buddystą, i to właśnie jest powód dlaZ punktu widzenia Rewolucji Polskiej, którego dopóty dopóki będzie istniałachociaż mamy już magiczną formułę chora publiczna tolerancja religijna,na pozbycie się partiokratów, to nie będą istniały wojny religijne, ataki ter-mamy jej jeszcze na religię, nie oferu- rorystyczne, o podświadomych prob-jąc ludziom wizji życia po śmierci, nie lemach nie wspominając. Nie ma się coodbierając ludziom wiary w siebie co dziwić, że raz po raz ktoś wysadza się wjak mało który element pośrednio kreu- powietrze, bo sami tolerując własne re-je hejterstwo i społeczne zło. Religia to ligie tolerujemy także i te inne, i gdybyw gruncie rzeczy jedna z najbardziej papież był człowiekiem powiedzmyokrutnych broni jakie stworzył człow- dobrym i nieegoistycznym, to by samiek, i nie mamy tu na myśli średniow- oznajmił, że rozwiązuje religię, i możeiecznych krucjat krzyżowych czy no- właśnie świadomość tego jest powodemwoczesnych ataków terrorystycznych, jego ciągłej choroby, o wcześniejszej ab-ale masowe podświadome upodlanie dykacji Benedykta nie wspominając - aludzi do poddania się i słuchania kogoś propos, dziś wielki papieski finał - Nie-“trzeciego”, co wymusza na ludziach miec Benedykt kontra Argentyńczykpodświadome redukcje dysonansu Franciszek.poznawczego, w postaci depresji, de- Niestety realistycznie patrząc sam-strukcji społecznych, uzależnień, nar- orozwiązanie się religii naturalnie niekomanii, alkoholizmu, a nawet i samej wchodzi w grę, a z racji, ze religia nie maobecności aborcji, z którą to pozornie nawet reguł połowicznie demokraty-religia tak bardzo niby walczy. Gdyby cznych, jak na przykład partiokracja, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA która dzięki temu, że takie reguły ma, (1) WOJNA, czyli delegalizację religii w latach 2015-2020 sama się przeksz- po 2015 roku, tolerancyjnie odroc- tałci w Polską Demokrację. Religia jest zoną o 20 lat, tak by całe nowe poko- dyktaturą, a więc w pokojowej rewoluc- lenie mogło się wychować bez religi- ji jest nie do tknięcia. Każdy organizm jnego wirusa, z wiarą tylko w siebie, jest perfidnie ekspansywny, w tym i nasi własną rodzinę i przyszłość - a nie rewolucjoniści, i każdy będzie walczył o przeszłość. Naturalnie delegalizacja swoją egzystencję, świadomie lub podś- będzie równorzędna z centralizowaną wiadomie, i księża nie są tu wyjątkiem, pełną ideologiczną wojną, zaczynając nawet jeśli tak jak i partiokraci, księża od wprowadzenie VAT, którego dzisiaj są coraz bardziej świadomi swojej kościół nie płaci, o podatkach, nacjon- negatywnej społecznej roli. Pod teatral- alizacji mienia i jego prywatyzacji nie nymi szatami i symbolami władzy, są wspominając. 10,114 kościołów to ide- bowiem ludzie, którzy jedzą, chodzą do alna sieć pod przyszłe domy kultury, ubikacji, uprawiają masturbację (albo pocztę, społeczne banki, przychodnie pedofilię), i ogólnie niczym nie różnią ławników, i inne regionalne usługi. Dla się od partiokratów, czy nawet i pod- porównania poczta ma tych placówek danych niewolników, którzy zmanipu- tylko 8,240, z czego ponad tysiąc planu- lowani na tych partiokratów głowsują, je zamknąć. czy też od pokoleń zakodowani chodzą (2) POKÓJ: zaakceptowanie i poparcie co tydzień do kościoła. Każdy człowiek, warunków Polskiej Demokracji, która każdy układ i każda planeta czy układ wraz z porozumieniem z kościołem już słoneczny ma wbudowany egoizm, teraz zamieni wszystkie 10,114 kościoły, który w przypadku religii nakazuje utr- oraz inne miejsca religijne jak meczety zymywanie maksymalnej ilość ludzi w i synagogi, w lokalne “Świątynie Ziemi”, hipnozie ciemnoty i zacofania, tak dłu- których członkowie sami będą wybi- go jak to tylko możliwe, jednocześnie erali swoich administratorów, przy- niczym kameleon zmieniając swoje puszczalnie księży, opłacanych nawet z kolory dostosowując się do nowych publicznych pieniędzy, co jednocześnie realiów jak na przykład zwiększona tol- będzie oznaczało, że “Świątynie Ziemi” erancja religijna samych religii... co jest wezmą na siebie nowe znaczne funkcje, przecież ewidentnym złamaniem pier- jak: wszego przykazania, ale... czego się nie (a) Przychodnie Poselskie (Przychodnie robi dla pieniędzy. Ławników) Nadal, Polska Demokracja, zdając sobie (b) pomoc w niereligijnej edukacji sprawę, że jeszcze dziś, aż 40% polskiej (żłobki, przedszkola, szkoły) populacji, regularnie, z desperacji i z (c) przejęcie roli poczty, czyli przy- nudy, co tydzień, niczym komputerowy jmowanie listów i paczek system operacyjny, robi sobie upgrade w (d) centra kultury, w tym koncerty, 10,114 kościołach przy pomocy 28,546 spotkania, oglądania finałów mistrzos- księży, 23,304 sióstr i 1,522 braci, będzie starała się uniknąć bezpośredniej kon- frontacji z instytucją kościoła, oferując jej tylko dwa wyjścia: www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tw świata, filmów, z nastawieniem na ki jak i innych państw które wyzwolimy A. POLSKA DEMOKRACJApromocję lokalnej sztuki i kultury która z religijnej i partiokratycznej opresji.wraz z globalizacją bardzo ucierpiała. Naturalnie oczywiście to nie my rewo-Już dawno kościół powinien sam prze- lucjoniści, a losowo wybrani ławnicyjść taką transformację, której natural- Sejmu Społecznościowego będą o tymnie z racji obawy przed wizerunkiem decydowali, ale pewne jest, że dużonikt by nie zaakceptował, ale po 2015 trudniej będzie się manipulowało 465roku kościół nie będzie miał wyjścia, przypadkowymi ławnikami którzy mająi Polska Demokracja pokaże, natural- pełny dostępem do ekspertów, infor-nie w demokratyczny sposób, zerową macji, ogólnie ŚWIADOMOŚCI, niż 30tolerancję do tej owszem kiedyś po- milionami małp które decyzje opierajątrzebnej ostoi kodu, a dziś już bardzo na bazie kolorów plakatów czy obietnickrzywdzącej całe społeczeństwa para- jednego czy drugiego nękacza partio-mafijnej organizacji nękaczy. kraty, dla którego składanie obietnic toOczywiście nadal nie rozwiązuje to przecież zawód.problemu kodowego opium dla mas, Dlatego też wiemy, że większość suge-a głównie potrzeby, by wszelkie swoje rowanych przez nas zmian, w tym teproblemy rozwiązać nękaniem innych dotyczące religii przejdą - a jeśli nieoraz filmem życia pośmiertnego, nieza- przejdą, to dlatego, że ktoś przedstawileżnie od tego czy w tym raju jest rodzi- ławnikom lepszą i bardziej logiczniena czy sto dziewic dla każdego, ale na spójną alternatywę, bo z pewnościąto też jest rozwiązanie, które z czasem tych 465 osób nie da się zanękać kodemogłosimy - czyli tzw Lista Zasłużonych, głupoty i zła.czyli ilość kredytów jakie ktoś w życiu Więcej informacji poniżej:osiągnął, tak jak w grach kompute-rowych (kredyty zastąpią pieniądze). C patrz wpis nr ###.Nie ma nic złego w zarabianiu pi-eniędzy, o gigantycznych pieniądzach Zaś dzisiejszy artykuł opisujący pop-nie wspominając, chociaż dopiero Pol- ularność mass mediów kościoła, któreska Demokracja poprzez likwidację przecież kiedyś były jedynym mediumusypiających młodzież harasserskich informacji na świecie, poniżej...spadków upewni się, że każdy człowiekrodzi się najbardziej równy jak to tylkomożliwe, nie tylko upewniając się, żena Ziemi panuje dobrobyt, ale też, żew znacznym stopniu przyśpieszy pro-ces ewolucji, i to tej z wyeliminowanymmilion letnim małpim kodem złośli-wości.Podsumowując - jedno jest pewne, Pol- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/badania-ska Demokracja będzie miała zerową coraz-mniej-wiernych-chodzi-na-msze/tolerancję do obecności religii w życiu sfy9xpublicznym, i dotyczy to zarówno Pols-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

186. 14/7/2014 M R 1 Ale do rzeczy. Owszem Boni był agen- tem, przyznał się nawet do tego po AGENCI, DONOSICIELE I INNI NIE- latach nacisku, ale nie rozumiemy o co LOJALNIE LOJALNI ten szum, bo przecież Janusz Korwin Mikke też podpisał lojalkę, i ze sta- rym systemem biernie czy niebiernie współpracował, co być może jest też i psychologicznym podłożem do jego tak skrajnego anty-agenturalnego zachow- ania.A. POLSKA DEMOKRACJA http://niezalezna.pl/37606-janusz-kor- Na szczęście wszystkich tych partio- win-mikke-podpisalem-lojalke kratów, i tak za rok wyrzucimy, wprow- adzając Rewolucję Polską, zastępu- Poruszając nawet ten temat wchodzimy jąc nękarsko wybieranych posłów do najczarniejszej małpiej dziury nasze- demokratycznie losowanymi ławnika- go polskiego zoo. Tam już wszędzie są mi, z których też kilku pewnie będzie hejterzy, zakompleksieni partiokraci, byłymi agentami, chociaż z pewnością nękacze, politycy udający przyjaciół, będzie ich znacznie mniej niż dzisiaj, ogólnie wszędzie zwyczajne małpy i bowiem statystycznie, nawet jeśli w trochę hien, które na siebie donoszą i PRL było 240 tysięcy agentów, czyli biją się po ryjach - dla jasności, małpy 0,8% całej Polski, a tylu podobno było, mają ryje, a ludzie mają buzie. to do Sejmu w ramach losowania do- stanie się statystycznie 4, a używając prostego kalkulatora łącznego prawdo- podobieństwa, Weźmy na przykład takiego ostatnio http://www.danielsoper.com/statcalc3/ popularnego prawicowego, i bardzo calc.aspx?id=71 antyagenturalnego Janusza Korwina którego polonista Boni może nie zro- Mikke, który wczoraj spoliczkował kari- zumieć, to na 99% do całego sejmu nie erowicza donosiciela Boniego, którego dostanie się więcej niż 9 agentów, a nie to kompletnie nieświadome i zmanipu- tak jak dzisiaj pewnie ponad połowa, lowane do szpiku społeczeństwo wybi- zresztą w Polskiej Demokracji nikogo erało na różne posadki, w których sam nie będzie to obchodziło. Co więcej Boni piastując nigdy nic nie robił, bo używając powyższego kalkulatora, przecież ten człowiek nic nie umie, więc polonisto Boni ucz się, takie oblicze- jak ma coś zrobić? Jak ktoś nie wierzy nia można zrobić też i na inne grupy to krótka notka biograficzna wystarczy społeczne, jeśli tylko zna się ich pro- (1977 ukończył studia na Wydziale Po- porcję w społeczeństwie. Pamiętajmy lonistyki Uniwersytetu Warszawskiego tylko, że losujemy 465 posłów. w zakresie kulturoznawstwa, potem 0. grupa (ilość / %), - na 99% NIEMOŻ- agent podziemia, i na koniec partiokra- LIWE by więcej niż X posłów: ta nowego systemu). www.facebook.com/PolskaDemoKracja

1. kryminaliści ( 100tys / 0.3%) - 4, http://www.danielsoper.com/statcalc3/ ale przypuszczalnie tych przebywa- calc.aspx?id=71 jących w areszcie się nie dopuści do Mamy 465 losowań. Jeśli więc znamy losowania. szansę na wylosowanie jakiejś specy- ficznej grupy społecznej, dla rozgłosu2. pedofile (30tys / 0.01%?) - 1 dajmy na to byłych agentów, to jeśli w3. emeryci (7,283m / 24,2%) - 134 Polsce mamy ich 240,000, a tylu podob-4. renciści (1,075m / 3.5%) - 26 no mamy, to jest to 0.8% dorosłej lud-5. mężczyźni (48.4%) - 250 ności, a szansa, że w Sejmie Polskiej6. lekarzy (115tys / 0,32% - 4 Demokracji znajdzie się ich więcej niż7. homoseksualistów (900 tys / 3%?) np 9 wynosi 0.48%, czyli MNIEJ NIŻ PÓŁ PROCENTA. Jest to bardzo proste - 23 obliczenie oparte na niezależności każ-8. tranwestytów (100 tys / 0.3%?) - 4 dego losowania.9. bezrobotni ( 2,25m / 7,5%) - 4910. analfabeci (50tys / 0,015%) - 1, itd, itd, itd.Nauka i statystyka jest tu nieubłagana, Mamy więc statystyczną pewność, że na A. POLSKA DEMOKRACJAco najlepiej pokazuje przykład nr 5. Na 99% w nowym Sejmie Społecznościo-99% w Sejmie nie będzie więcej niż 250 wym, na 465 ławników, nie będzieławników mężczyzn. więcej niż:Niech Żyje Wolna Świadomość. • 4 kryminalistów (100 tys. / 0,3%)Niech Żyje Rewolucja Polska. • 1 pedofil (30 tys. / 0,01%?) • 134 emerytów (7.283 m. / 24,2%)187. 14/7/2014 R1 • 26 rencistów (1.075 m. / 3.5%) • 250 mężczyzn (48,4%)LOSOWANIE ŁAWNIKÓW - JAKI % • 4 lekarzy (115 tys. / 0,32%)KOGO? • 23 homoseksualistów (900 tys. /Wiele osób krytykuje system Polskiej 3%?)Demokracji, obawiając się, że jeś- • 4 tranwestytów (100 tys. / 0,3%?)li ławników będzie się losowało, to “z • 49 bezrobotnych ( 2.25 m. / 7.5%)pewnością” wylosowani będą sami • 1 analfabeta (50 tys. / 0,015%)analfabeci, kryminaliści, pedofile i inni Statystyka nie kłamie. Ludzie tak.dewianci społeczni. Ta krytyka jest Naturalnie sceptycy powiedzą, a co zbzdurą, i przykładem ogólnego igno- pozostałym 1% szans?ranctwa, a nawet i dowodem dlaczego Od sytuacji ekstremalnych, czy też ja-tylu ludzi nie zdaje matury z matematy- kichkolwiek prób korupcji w Sejmieki. Społecznościowym będzie veto Senatu, który tak jak i dzisiaj nadal będzie wybi-Statystyka w tematach prawdopodo- erany w formie JOWów, lub referedum-bieństwa jest bardzo prosta. veto naszego wspaniałego prezydenta rewolucjonisty Evo Hashtaggera, któreOto kalkulator online. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

choć nie będzie blokowało ustawy, to Jednak to się skończy, i naturalnie za- będzie oznaczało, że decyzja na ten kończenie systemu partiokracji będzie temat zostanie podjęta w publicznym też oznaczało koniec Pana misji Panie referendum narodowym. ambasadorze, bo jeden połączony świat Niech Żyje Wolna Świadomość. to koniec podziałów i koniec ambasad. Niech Żyje Rewolucja Polska. Swoją drogą ciekawe czy jest Pan przy- gotowany oddać coś osobistego za to komentarze na Facebook by skorzystał na tym cały naród? Jeśli tak, to jest pan wyjątkiem w naturze, bo 188. 15/7/2014 M inni partiokraci z pewnością nie odd- adzą ani guzika, szczególnie jeśli na wy- IZRAEL - PALESTYNA chowaniu mają małe dzieci, do spłaty kilka kredytów, a umiejętności zero. AMBASADOR PALESTYNY w Nadal, jako Rewolucjoniści spokojnie WARSZAWIE: damy radę, i Palestyna będzie miała swój kraj, bo sądzimy, że normalnemuA. POLSKA DEMOKRACJA Ta wojna musi zostać zakończona. Izraelczykowi, ławnikowi, to wsio ryba, czy Wy jesteście, czy też Was nie ma, byleby był spokój i dobrobyt dla nich i dla ich dzieci. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/am- Za rok kończymy partiokrację, zastępu- basador-palestyny-ta-wojna-musi-zos- jąc ją systemem ławników społec- tac-zakonczona/4e02t znościowych i zewnętrznego rządu ekspertów. Wreszcie się okaże kto jest nękaczem a kto “przyjacielem”, rozdzie- lając raz na zawsze partiokratów od pa- triotów. Niech Żyje Rewolucja Polska! ODPOWIEDŹ POLSKIEJ 189. 16/7/2014 IX DEMOKRACJI: Ta wojna jest wynikiem walki o stoł- ABORCJA ABORCJA ABORCJA ki różnych partiokratów, w tym Pana, którzy w systemie “partiokratycznego Jak tylko wprowadzimy Polską zła” zawsze będą zwyciężali z dobrem, Demokrację, rola kościoła w życiu pub- bowiem używają tricków typu zas- licznym gwałtownie spadnie, bowiem traszanie, manipulacja, nękanie, ogól- nękanie ludzi kodem dogmatycznego nie wszelkie możliwe wykorzystywan- monopolu na sumienie będzie zwycza- ie naiwności ludzi do dbania przede jnie zakazane, tak bardzo jak autokraty- wszystkim o własne interesy. cznie to brzmi. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Dotyczyć to będzie zarówno religii jak tysiące, jeśli nawet nie miliardy, i to coi polityki, która to jest tylko instru- dla jednej osoby jest dobre dla innejmentem pochodnym religii lub religii jest złe, a to co dla kogoś jest fatalne,antyreligii. Nikt nigdy nie będzie więc dla kogoś innego może być wspan-mógł już powiedzieć, bez klarownego iałe, i nasz tolerancyjny system war-pokazania dowodu w postaci 0 - 1 nauki tości broni wszystkich tych logicznielub logiki, że ma racje w jakimś temacie, niespójnych ze sobą modelów sumieniaczy też, że ktoś inny tej racji nie ma. Po bez wchodzenia w dokładną, logiczną,prostu nękanie poglądowe stanie się sumienną i bezinteresowną debatę nadhistorią, tak jak i tolerancja na głupotę, tymi elementami. Jeśli więc ktoś nazwiei wszystko będzie zwyczajnie biało kogoś “kurxą” to zamiast uczyć ludzi byczarne, bez tolerancji na tandeciarstwo i nie kopiowali jak puste automaty czyiśszarość. W sumie nie powinno to niko- myśli, będziemy uczyć ludzi by pow-go dziwić - w końcu Polska Demokrac- iedzieli... “ale dlaczego?”.ja stworzy długo już opóźnioną epokę Dajmy na to temat aborcji i sumienia.ubermenschy.http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ Dlaczego na przykład pod pretekstem A. POLSKA DEMOKRACJAprof-chazan-aborcja-jest-tylko-pretek- “sumienia o walkę o psychologicznestem-do-rewolucji-kulturowej/s4ggm dobro matki, w tym jej wolności wy- boru” nie mogą zasłonić się lekarze,Weźmy na przykład kwestię “Deklaracji którzy w przeciwieństwie do profesoraSumienia”, z którą pryncypialnie ogól- Chazania regularnie wykonują aborc-nie jako Polska Demokracja się zgad- ję na życzenie jak to ma przecież mie-zamy stwierdzając oczywiście, że nie jsce w większości zachodniego “par-ma ona nic wspólnego z jakimś teatrem tiokratycznego świata”? Czy sumieniekościoła, symbolami krzyża, instytuc- angielskich lekarzy jest mniej warte odją Jezusa czy wyprodukowaną religią, sumienia profesora Chazania? Nawetbowiem sumienia tak jak i świado- w Polsce, czy tacy lekarze dokonującmości oszukać się nie da. Nie można aborcji, która nawet w świetle prawa jestkomuś nakazać być złym według włas- nielegalna, nie mogą i tak później stwi-nego sumienia i oczekiwać, że ten ktoś erdzić, że kierowali się dobrem matki,zły będzie, bez wcześniejszego prze- zasłaniając konstytucyjnym prawem dokodowania tej osoby, że jego definicja wolności własnego sumienia? Oczywiś-zła była... zła. Kłopot jest więc taki, że cie, że mogą, i niebawem tak pewniew dzisiejszym systemie propagowania zrobią, co już kompletnie pogrąży całyszarego kodu tolerancji różnych religii system społeczny, narzuci kolejny pozi-i polityk, tych permutacji sumień jest om samoobronnego hejtu, depresji, alergii i innych podświadomych reduk- cji dysonansów poznawczych, a potem i agresję, wojny, i inne małpie zjawis- ka. których w Polskiej Demokracji nie będzie. Dlatego właśnie dalsza walka o ludz-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA kie dusze i sumienia, przynajmniej na innych nękarskich stereotypach, cały forum publicznym - chociaż z czasem świat do podporządkowania się nowym wyplemiona będzie też i prywatnie, regułom gry, w tym wytłumaczenia będzie w Polskiej Demokracji mocno temu światu przez ławników dlaczego zakazana, co zdegraduje sumienie do te nowe reguły są słuszne. Takie samo poziomu pochodnej nauki i logicznej prawo będzie więc w Polsce co i w Ira- autonomicznej myśli, i ludzie którzy nie, nawet jeśli logicznie patrząc na kil- będą przegłosowani przez ławników w ka tematów, okaże się, że to Irańczycy kwestii A czy kwestii B, będą zwycza- mieli logiczną zero-jedynkową rację, jnie musieli zaakceptować monopol a nie my. Pięknym przykładem będzie większości na decydowanie o tym co tego zakaz bycia bardzo pijanym (jakiś jest zgodne z sumieniem, a co nie, przy- poziom promili) w miejscach public- najmniej do czasu, gdy ta mniejszość znych, dzisiejszy powszechnie akcep- nie zdobędzie logicznej prostej zero-je- towany w Polsce stan który nie tylko dynkowej argumentacji, by to sumie- jest narażeniem dla samej osoby która nie skorygować, przekonując do niego jest pijana i przez to małpio mniej świ- bezinteresowną większość niemających adoma albo wręcz kompletnie nieświ- żadnych konfliktów ławników. Takie adoma tego co robi, ale co ważniejsze, będzie prawo, i nie będzie w nim sza- stan który odbiera wolność bezpiec- rości. zeństwa ludzi którzy są trzeźwi, bow- Oczywiście wiele osób już dzisiaj stwi- iem dlaczego matka ma się obawiać, że erdzi, że będzie to trudne do zrobienia, jakiś pijak na przestanku tramwajowym że powstanie dyktatura większości nad się zachwieje popychając jej dziecko mniejszością, i my się z nimi zgad- pod tramwaj. Taki stan nie będzie w zamy - będzie to system bardzo dyk- Polskiej Demokracji tolerowany, i jeśli tatorski i dla wielu osób które dzisiaj ludzie chcą odbierać sobie masowo świ- “wszystko wiedząc” dowolnie nękają adomość, to niech to robią w miejscach wszystkich jak chcą będzie to system w domu, lub miejscach do tego desyg- bardzo nieprzyjemny, taki sprawdzian nowanych. głupoty ich własnego sumienia, ale Jednak powróćmy do naszego przykła- ludzie którzy uważają, że zmiany są za du takiej aborcji, której zakaz przyna- trudne, jeśli chcą zrozumieć, że tak nie jmniej w swojej podstawowej formie, jest, oraz, że zmiana jest konieczna, to jest podejściem wyjątkowo logicznie wystarczy by wyobrazili sobie nie Polski spójnym, bowiem nikt kto logicznie Sejm Społecznościowy, który powstanie myśli nie będzie w systemie logiki ze- po roku 2015, ale ten Światowy Sejm ro-jedynkowej bronił prawa przeszłości Społecznościowy, który powstanie po (matki) nad prawem przyszłości (dziec- roku 2025, i który globalnie już będzie ka), bowiem ekstrapolacja tej myśli jest decydował co jest zero-jedynkowo do- sprzeczna z naturą czasu i testem logiki, bre czy złe, a co nie, i czy na przykład bowiem w efekcie krańcowym oznacza aborcja jest słuszna, czy też niesłuszna, prawo do wybicia absolutnie wszystkich zmuszając swoją decyzją, opartą na log- ludzi na ziemi, łącznie z nami samymi, ice i nauce, a nie wyznaniach, kodach, bo kto powiedział, że nasze życie to nie politykach, opiniach publicznych czy jest ciąża do czegoś większego? Natu- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ralnie nikt nie będzie negował faktu, wołują wielkie emocje, jak na przykład A. POLSKA DEMOKRACJAże czasem ciąża będzie bardzo niechci- religia, narodowość, aborcja, eutanaz-ana, z bezczaszkowym póludkiem, i być ja, wojny, zwyczajnie nagle znikną, imoże czasem trzeba będzie nawet mat- będzie to zgodne z ewolucją człowieka,kom finansowo zrekompensować okres bowiem tak samo jak kiedyś ludzie zro-ciąży na przykład w sytuacjach gwałtu zumieli, że maczuga wyzwala zbędnestarając się później odnaleźć sprawcę na emocje, tak i dzisiaj ludzie zrozumieją,podstawie DNA, jednocześnie jednak że kodowanie może być proste zero-je-dając matkom jej pełne moralne pra- dynkowe i piękne, i taki właśnie wolnywo by oddawały dzieci po porodzie do od małpich emocji szczęśliwy światświetnego hospicjum, a nie tak jak dzi- wszyscy po rewolucji będziemy mieli, asiaj nękając je kolejnym subiektywnym ludzie którzy dzisiaj są jeszcze intelektu-sumieniem, że robiąc to będą fatalnymi alnie naturalnie zacofani jak zawsze na-matkami i pójdą do piekła, co sprzyja dgonią, i pozbawieni emocji z maczug iw kreowaniu winy i kontroli ludzi nad wzajemnego publicznego harassmentuludźmi właśnie przez religię i partie pol- nauczą się przeżywać emocje w relac-ityczne, a w konsekwencji, prowadzi do ji do tematów mniejszych takich jaksytuacji gdy matki wolą już zabić własne smak herbaty, głęboki oddech zimnegodzieci by same obronić się przed tym co powietrza, wielki księżyc, czy też cisza ipowiedzą “dobrzy ludzie”. W identyc- spokój, zostawiając raz na zawsze tem-zny sposób trzeba będzie przekodować at takiej aborcji do niechlubnej historiicałe społeczeństwa, że bycie sierotą nie untermenschy.jest stanem gorszym niż posiadanie Niech Żyje Wolna Świadomość.dwójki “kochających” rodziców którzy Niech Żyje Rewolucja Polska.często swoją krótkowzroczną miłością #.nękają dzieci własnym szczęściem onarkotycznych spadkach nie wspom- 190. 17/7/2014 Minając. Nie przez przypadek wszyscykapłanie tego świata byli odseparowani MOCNE “EUROPIERXXLNIĘCIE”od kodu własnych ojców, który częs- JANUSZA KORWINA MIKKEto blokuje synów w osiąganiu nowychewolucyjnych wyżyn. Naturalnie po Re- https://www.youtube.com/wolucji Polskiej ta sytuacja się zmieni, i watch?v=Tr6OkJbaXqQdzieci samodzielne będą mogły czerpaćpełną radość z możliwości samorozwo- Litery stanowią słowa, a słowa tylko sąju i wysokiej świadomości, w wielu as- naszą wyobraźnią i iluzją, bo jak twi-pektach będąc wręcz grupą uprzywile- erdził Nietzsche “fakty nie istnieją, je-jowaną. dynie interpretacje”.Tak tak, po rewolucji Świat sięgwałtownie zmieni, nagle wydorośle-je, w wielu aspektach oczywiście też izrobocieje posługując się efektywnymzero-jedynkowym kodem, bowiemwiele tematów, które jeszcze dzisiaj wy-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Dążąc jednak w kierunku faktów, należy do tego społecznie szkodliwy bowiem się małe sprostowanie co do wiadomoś- nie ma nic złego w byciu niewolnikiem, ci, które dzisiaj przeczytaliśmy na pol- a upewnienie się, że ludzie rodzą się z skich stronach odnośnie wystąpienia maksymalnie równymi szansami tak Janusza Korwina Mikke w Europarla- by mogli dzięki swojej ciężkiej pracy mencie, o które będzie teraz duży szum. wykupić się od niewolnictwa stając się http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kor- na początku nawet ultrabogatymi “self- win-mikke-w-pe-mamy-20-mln-mlo- made” przedsiębiorcami, następnie zaś dych-ktorzy-sa-murzynami-europy/ jeśli będą mieli też i dużo własnej woli r8v1q i historycznego szczęścia wojownika- JKM użył w swoim wystąpieniu w mi jakimi dziś na przykład są rewoluc- języku angielskim sformułowania “nig- joniści Polskiej Demokracji, a na koniec ger” , które raczej bliższe jest tłumacze- może i zostając kastą kapłanów, o czym niu na “czarnuch” a niżeli na “murzyn”, jednak będzie już decydowało społec- co faktycznie dla większości ludzi w zeństwo na bazie wojennych wysiłków XXI wieku brzmi całkiem mocno, dz- urodzonych jako niewolników ludzi. iałając na nic jak czerwona płachta na A tak a propos wypowiedzi JKM, czy- byka, czyli wywołując automatyczną, li połączenia murzynów, USA i różnic niekontrolowaną i podświadomą reak- między południem a północą, to JKM cję “rasista, rasista, rasista”. Kto wie, być mógłby dzisiaj błysnąć wiedzą i re- może taki właśnie był cel JKM, wtedy wizją historii, gdyby powiedział świa- mu gratulujemy, bowiem faktycznie tu, że Amerykańska Wojna Domowa JKM obiecał nam dobre aktorstwo 1861 -1865 nie miała nic wspólnego z jako europoseł i jak do tej pory słowa rzekomą walką o równouprawnienie, swojego dotrzymuje. Jest też możli- którego nie było w Stanach jeszcze we, że decydując się na tak drastyczne przez kolejne 100 lat, i dłużej niż np słowo, JKM świadomie starał się nawet w takiej ciągle krytykowanej III Rz- zwrócić uwagę na poruszany problem, eszy, a była efektem zwyczajnej zbrod- dochodząc do podświadomości ludzi, niczej agresji biednej północy na bogate chociaż tu sami nie bardzo rozumiemy, południe, bowiem Ci co znają historię co JKM miał na myśli stwierdzeniem świata okiem ekonomii wiedzą, że w “20 milionów czarnuchów”, bowiem po 1860 roku, kiedy nie było jeszcze po- pierwsze JKM się zasadniczo pomylił datków dochodowych czy vatu, federal- z liczbami, gdyż w UE jest dziś, na 507 ny rząd USA, tak jak dzisiaj większość milionów mieszkańców, przynajmniej państw w Afryce, w 85% utrzymywany 450 milionów niewolników, a po dru- był z akcyzy na eksport surowców, czyli gie, jest to sytuacja absolutnie normal- bawełny, którą płaciło tylko południe, na, bowiem niewolnicy byli, są i będą i z 15% z ceł na importowane produk- zawsze, mniej więcej w proporcji 90% ty przemysłowe, które wprowadzone ludności, a jedynym stanem do jakiego były w celu ochrony interesów raczku- JKM powinien dążyć to nie eliminacja jącej przemysłowej północy, i które samego niewolnictwa, bowiem to byłby też w postaci wyższych cen za lokalne cel bardziej utopijny niż komunizm a produkty opłacało bogate z eksportu aż 90% światowej produkcji bawełny www.facebook.com/PolskaDemoKracja

południe. Zatem jak domek z kart pada znie chciwi właściciele, zmotywowani A. POLSKA DEMOKRACJAkolejne wielkie kłamstwo historii, że własnym egoizmem wybierają na sta-Abraham Lincoln, nota bene republik- nowiska osoby, które będąc najbardziejanin, był patriotą i antyniewolnikiem, kompetentne gwarantują im kontynu-bowiem był on zwyczajnym partio- ację zysku i jeszcze więcej pieniędzy.kratycznym mafiozem i bandytą, któryw obronie przede wszystkim własnych http://wiadomosci.onet.pl/bez-decyzji-partiokratycznych finansowych in- na-szczycie-ue-w-sprawie-kluczowych-teresów doprowadził kraj którym stanowisk/7h6mzprzewodził do wojny, i to wojny która Administracja publiczna jest bowiemwybiła około 750,000 ludzi, czyli 2.5% teatrem, sztuką opłacaną przez pobi-ówczesnej populacji USA, podobną erany haracz od wszystkich obywateli,proporcję co Pierwsza Wojna Światowa który niby ma dawać obywatelom ra-w Europie, ale co tam historia USA, dziś dość i poczucie bezpieczeństwa, ale wnajważniejsze jest, że w europarlamen- praktyce daje im tylko cywilizacyjnecie JKM pokazał mocne “europierxx- choroby, problemy, i wszechobecne up-lnięcie”, dając znać, że przez następne odlenie. W konsekwencji system par-kilka lat Strasburg może faktycznie być tiokratyczny działa tak, że ciągłe są niccałkiem ciekawmy folwarkiem, chociaż nieznaczące szczyty do wyłaniania nici tak prawdziwa tragikomedia zacznie nieznaczących ludzi na nic nieznaczącesię dopiero po 2015 roku, kiedy Polska posady, o wszystkich regularnych spot-Demokracja doprowadzi świat do tak- kaniach międzypaństwowych w celuiego obłędu i małpiego zakompleksie- podania ręki i zrobienia wspólnej hap-nia, że partiokraci sami będą strzelali pyface fotografii nie wspominając. Wsobie w łeb, z wstydu przed własnymi wielu kwestiach jest to sytuacja niczymżonami i hańby przed własnymi dz- scena z tragicznej komedii, bo wszystkieiećmi, bo przecież nikt nie chce być dz- to prezydenckie orszaki, samochodoweieckiem nękającego bezbronnych ludzi bestie, berła władzy i przyklaskującemałpoluda. administracyjne pajace uniemożliwiają traktowanie tego spektaklu jako horror,191. 17/7/2014 MM nadając mu dzisiaj stan farsy i dowcipu. Weźmy na przykład taki zwyczajny targKLUCZOWE STANOWISKA DLA w postaci euroszczytu do obsadzeniaKLUCZOWYCH NIEROBÓW dwóch naczelnych stanowisk w Unii, z których żadne stanowisko i tak nicAdministracja publiczna to jedyna na nie znaczy, a który nadal zaczyna sięświecie paramafijna organizacja, wktórej od samej góry wybiera się na-jwiększe z możliwych miernot, ludzibez żadnych kwalifikacji, doświadcze-nia, zrozumienia ideologii pracy, i bezjakichkolwiek innych zdolności. Podob-na sytuacja byłaby nie do pomyślenia wfirmach prywatnych, w których wiec- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA o godzinie 18, i tak kończy się nic nie suje ich sam nasz język, który jak już dz- znaczącym fiaskiem, niemalże jak spot- ięki kelnerskim taśmom wiemy u nich kanie w celu obalenia wina osiedlowych samych jest na zdecydowanie niższym blokersów. ewolucyjnym poziomie, ale szokuje ich Z punktu widzenia Polski ten euroszczyt siła naszej ideologii, która poprzez plan ma jednak i drugie dno, bowiem o obie zastąpienia wszystkich nękaczy partio- te funkcje pretendują teraz dwie osoby kratów losowymi ławnikami jest ideo- w Polski: premier nic nie robię i dobrze logiczną rewolucją o której oni nigdy nie na tym wychodzę truskozbieracz Tusk słyszeli, i która całkowicie i kompletnie na jakiegoś prezydenta jakiejś rady i nieoczekiwanie niszczy nie tylko obec- Radosław Sikorski na eurokomisarza ne nękarskie partiokratyczne-religijne spraw zagranicznych. Oczywiste jest, status quo dla pospolitych małp, ale że i jeden i drugi, po odkryciu ideologii uświadamia ich jak wielkimi przegran- Polskiej Demokracji, oraz naturalnie po ymi są wszyscy partiokraci we własnym byciu również wyeksponowanym przez życiu. Na stos idą ich marzenia o mie- kelnerskie nagrania, marzy teraz o uc- jscu w historii, wszystkie osiągnięcia, ieczce z Polskiego folwarku do Bruk- medale, ordery, nagrody i tytuły, na stos selskiego zoo, gdzie niczym w kurorcie idzie ich iluzja, bowiem historia zami- na wakacjach przez wiele lat będzie ast jako bohaterów oceni tych wszyst- można nie robić już kompletnie nic, kich nękaczy walczących dzisiaj o nic zbierając za to pensje i diety wielokrot- nieznaczące kurortowe stołki jako nęd- nie większe niż te w Polsce. Naturalnie znych, głupich, miernych harasserów... szczegóły metody obsad pokojów w uttermenschy którzy jak mało która wakacyjnych kurortach do świata małp grupa społeczna, zresztą do niedaw- nie przechodzą, w podobny sposób jak na jeszcze kompletnie nieświadomie nie przeszła do świata metoda rozpar- przyczynili się do masowej destrukcji celowanie siedmiu lodówek General społecznej, do wszechobecnej depresji, Electric które Stalin otrzymał w latach alergii, autyzmu, i innych chorób cy- 30tych, ale oczywiste jest, że wielolet- wilizacyjnych, które są niczym innym nie podlizywanie dupy Angeli Merkel jak podświadomą redukcją dysonansu powinno teraz dać premierowi “nic społecznego, które ludzie budują w sa- nie robię i dobrze na tym wychodzę” moobronnie przed nękarskim kodem truskawkozbieraczowi Tuskowi jakieś partiokratów i religijnych harasserów. dywidendy, więc Polska Demokracja w Prawda bywa brutalna, szczególnie gdy pełni oczekuje, że Tusk wywalczy dla obraz w lustrze nagle zaczyna się odbi- siebie tę emeryturę, oddając następ- jać zupełnie inaczej, niczym krzywe nie rolę premiera Sikorskiemu, który zwierciadło zmieniając wszystko i to z przynajmniej w rok będzie miał za- prędkością, która jeszcze kilka miesięcy danie na dokonanie faceliftu układu w, temu wydawała się być niewyobrażalna. który w chwili obecnej jest na krawędzi Jak to się stało, że wszystko i tak nagle załamania. Większość z tych wszystkich się załamało? Kto i jak to zrobił? partiokratów bowiem z absolutnym A tymczasem Rewolucja Polska ciągle niedowierzaniem czyta nasze posty na się ideologicznie tylko rozkręca, w pełni jakimś facebooku, i nawet nie bulwer- świadoma faktu, że idee są mocniejsze www.facebook.com/PolskaDemoKracja

niż broń nuklearna, i że nasz doskonały głowie widzimy Ciebie jako wnuczka A. POLSKA DEMOKRACJAplan Rewolucji Polskiej podbije w ciągu “Królika”, który to przecież był przyja-najbliższych sześciu lat cały świat, nie ty- cielem Koby, a każdy kto miał tak bliskilko pozbywając się wszystkich nękaczy, kontakt z wujkiem Józefem musiał odreligijnych harasserów, partiokratów, dziecka mieć też i zaszczepioną bardzochorych umysłowo od urodzenia dużą dawkę wyższej ideologii, w tymksięciów i innych drobnych nowodyk- i gotowości do wielkich poświęceń,tatorów, ale i nadając światu wspaniałe nawet jeśli wynoszą one dziesiątki mil-ikony zmiany, przykłady wiary w człow- ionów ludzi, o jakimś tam samolocie nieieka, symbole, że wszystko jest możliwe, wspominając. Oczywiste przecież jestpoczucia wiary w samych siebie, które to, że w ewolucji nie ludzie są ważni, ato elementy wszystkie wspólnie dodat- czas, CZAS którego odkupić się nie da,kowo w znaczący sposób wspomogą też chociaż nie mamy też wątpliwości, żePolską tożsamość i Polską gospodarkę, wysyłanie milionów ludzi barkami dobo przecież nasz wspaniały prezydent Norilska nie jest też zadaniem łatwymrewolucji, Evo Hashtagger, choć sam nawet dla takiego stalinowskiego alterjest prawdziwym obywatelem świa- ego jakie miał Iosif Dżugaszwili.ta, to paszport ma tylko Polski, i tegopaszportu i tej rewolucyjnej świado- http://wiadomosci.onet.pl/swiat/pu-mości będą Polakom od 2015 roku tin-poinformowal-obame-o-katastrof-zazdrościć wszystkie narody świata, ie-malezyjskiego-samolotu/3ylw7które to nikt inny a Polska Demokrac- Dlatego też Polska Demokracja rozu-ja, tydzień po tygodniu, w ideologicznej mie, że wschodnia Ukraina jest dla Cie-wojnie wyzwoli od wszystkich małpich bie tematem samoobrony przed zwy-opresji partiokratów, nowodyktatorów, czajną agresją partiokratycznej hołoty,chorych królewiczów i innych religi- której to członkowie bardziej przypom-jnych aktorów. inają zahipnotyzowane zombies a niżeliNiech Żyje Wolna Świadomość. istoty świadome. Wystarczy przecieżNiech Żyje Rewolucja Polska. przypomnieć sobie sceny Majdańskie i nie trudno określić jak niski poziom komentarze na Facebook zrozumienia świata mają wszystkie te partiokratyczne gnidy czczące ciągle192. 18/7/2014 M ziemski Lebensbaum, zresztą jest to oczywiste, bowiem gdyby ich poziomOj Vova, Vova, ale tego cholernego zrozumienia świata był wysoki, to nig-samolotu to nie przewidziałeś dy by tymi partiokratami nie zostali - chociaż tu niesprawiedliwi bylibyśmy,Widzicie Władimirze Władimirowiczu,jako rewolucjoniści mamy bardzo dużyszacunek do innych ideologów, ludziktórzy przygotowani są by umrzeć zato w co wierzą, i gdzieś tam ciągle w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA gdybyśmy nie przytoczyli rozmowy pliwie jest, to nadal my nie możemy naszego prezydenta rewolucji Evo określić czy jesteś partiokratyczną Hashtagger z premierem “nic nie robię nowodyktatorską oligarchową marion- i dobrze na tym wychodzę” Tuskiem, etką, czy też mężem stanu z ideologią który to osobiście kiedyś dawał radę godną ubermenscha i naszego sojuszni- naszemu prezydentowi rewolucji by ka. Decyzję jak wiesz masz do końca ten “nie mieszał się w politykę”, uzasad- grudnia, i samo kręcenie się obok nas niając tę radę, własną spowiedzią, że Twoich agentów nic tu nie da, bo do- “ja sam nie miałem innego wyboru” skonale wiesz jakiej pomocy oczeku- - stwierdzeniem, które choć bije szcze- je od Ciebie i Twoich ludzi Rewolucja rością, to jest jednocześnie i samo w so- Polska, pomocy której nawet jeśli nie bie tragedią, bowiem jakże koszmarne dostarczysz Ty, to z największą chęcią musi być uczucie by żyć w świadomoś- dostarczy ją nasz przyszły ambasador w ci, że się jest premierem z braku alter- Moskwie Michał Chodorkowski. natyw, premierem z przypadku, coś co na ironię losu, chociaż w kompletnie A patrz wpis nr 63. innych okolicznościach, rozumie też dziś i sam nasz prezydent rewolucji Evo Tymczasem Vova, wracaj do gry, bo Hashtagger, który także nie ma innego faktycznie te szachy v2014 mają oprócz wyboru jak dla dobra ludzkości, w tym figur wieży, koni i gońców, też i samo- własnych dzieci, by przeprowadzić Re- loty, czołgi i wyrzutnie rakietowe, ale wolucję Polską, zarówno tu nad Wisłą pamiętaj, że nawet cały Twój arse- jak i globalnie - w tym także i u Ciebie nał głowic nuklearnych wraz z tymi Vova, w tym także i u Ciebie. 845 tysiącami wojskowych pionków Widzisz Vova, dobre intencje i super będzie bezradny na nasze szachy w strategię, możesz dziś wsadzić so- wersji v2018 “Idea”, które to Polska bie w dupę, bowiem, przypuszczalnie Demokracja rozegra u Ciebie tak, że jakiś przypadkowy matoł zniszczył Ci historia zamiast na godnego następ- właśnie całą świetną partię szachową cę wuja, oceni Ciebie jako chciwego z tymi patriokratycznymi zombies, i zakompleksionego nowodyktatora, partię którą naturalnie będziesz rozgry- wręcz nieudacznika, który starając się wał dalej, ale już bez tej olimpijskiej naśladować wielkiego Stalina, został aury “perfekcyjności” której Ci kiedyś na koniec osamotniony i klasycznie w tak gratulowaliśmy za pokaz Krymski. rosyjski sposób zdegradowany do roli Wiedz Vova, że ten nieszczęsny samo- nikogo, i to przez ludzi którzy jeszc- lot jest bowiem kolejnym przykładem ze cztery lata wcześniej podobno tak dlaczego wszyscy partiokraci muszą bardzo go kochali. Jak dzisiejszy dzień odejść, i to absolutnie wszędzie, więc pokazuje, los jest bardzo trudny do przypominamy Wam dziś Władimirze przewidzenia, chociaż zarówno Ty jak Władimirowiczu, o ciągle trwającym i my doskonale wiemy, że sprzyja on ultimatum Polskiej Demokracji w zawsze wojownikom przygotowanym, a stosunku do Was, byście się klarownie nie ma dzisiaj na Ziemi bardziej przy- określili ze swoimi zamiarami, bowiem gotowanych wojowników niż My, rewo- pomimo potencjału jaki w Was niewąt- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

lucjoniści Polskiej Demokracji, którzy jeśli nie o Chazanie, to o Pani, co jestsą w posiadaniu własnej ideologii, czyli dla mnie bardzo ważne, bowiem nienajmocniejszej broni jaka kiedykolwiek ukrywam, że po rewolucji to Pani wrazpowstała w dziejach ludzkości. z innymi przedstawicielami mediówNiech Żyje Rewolucja Polska. będziecie w dużej mierze odpowied- zialni za kodowanie narodu, w tym też i193. 18/7/2014 #X ławników, których losowo się wyłoni do przyszłego Sejmu Społecznościowego,Komentarz prezydenta rewolucji Evo który to przecież będzie decydował oHashtaggera do felietonu Moniki Ole- losach waszych dzieci - zakładając, że jejnik oczywiście macie. Tak tak, Sejm Społec- znościowy, uratuję też i Panią, ale o tym kiedy indziej, bowiem dzisiaj, niestety po przeczytaniu Pani felietonu przyz- nam, że trochę się zawiodłem, lub też ewentualnie nie do końca zrozumiałem Pani przekazu.http://wyborcza. Pani Moniko, ludzie, a w szczególności A. POLSKA DEMOKRACJApl/1,75968,16342328,Swiety_Chazan. ludzkość, oczekuje od Pani wyższychhtml#CukGW standardów i pewnej ważniejszej ide- ologii niż samo czepianie się małost-Pani Moniko, kowych cyferek ilości tygodni, czy też grzebanie komuś w jego bardzoW poszukiwaniu pewnych faktów do odległej historii. Profesor Chazan jestwątku poległych naukowców na Ukrain- przypuszczalnie starym, zagubionymie (lub ich braku), trochę przypadkowo człowiekiem, marionetką, produktemwpadłem na Pani felieton, który z uwagi kodowania jednych i drugich mari-na treść i nawet i samo zdjęcie (proszę onetek, zresztą jest to stan normalnypopatrzeć na nasz post przedwczoraj), dla większości naukowców którzy świ-przeczytałem. Nie bez znaczenia jest też at postrzegają bardziej dziecinnie niżfakt, że choć znam Pani iluzję wizualną, zawodowi nękacze, ale takie masowenawet osobiście, to nigdy nie miałem znęcanie się nad nim jakie przestaw-wcześniej okazji by zapoznać się z Pani iła Pani dziś nie ma zwyczajnie sensu,iluzją pisemną, a trzeba przyznać, że szczególnie, że akurat w tym przypad-litery są jednak znacznie wyższą formą ku profesor Chazan faktycznie broniłcywilizacji niż malowidła w jaskiniach, słusznej sprawy, owszem zapewne nieś-szczególnie gdy opisywany temat jest wiadomie, bo już samo identyfikowanietak bogaty w idee. Liczyłem więc, że się z kościołem jest kretyństwem, aledowiem się czegoś ciekawego, nawet jednak trzeba mu przyznać, że sprawy bronił słusznej, i za to faktycznie może mieć teraz poczucie pewnej emerytury a nawet i przebaczenia za ewentualne przeszłe grzechy popełnione przez brak świadomości a nie premedytację www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA do czynienia zła, i ta świadomość suk- próbą masowej manipulacji, o zaśmie- cesu jest teraz niezależna od tego czy caniu piękna natury nie wspominając. profesor wyleci teraz z pracy czy też Jeśli ktoś matce faktycznie współczuje, nie, a proszę nam wierzyć, że z jego to można jej te dziewięć miesięcy wyn- perspektywy, jak wyleci to wyleci, a jak agrodzić finansowo, tak jak rekompen- nie wyleci to nie wyleci, bo wiele to w suje się kalectwo rentą, ale z powodów jego życiu już nie zmieni - a tak może logiki, nie wolno pozwolić na zabicie i faktycznie kiedyś stanie się świętym jej dziecka, nie tylko dlatego, że logika za dokonanie jakiegoś tam cudu jak na tego zabrania, ale też bo kto wie... czy przykład przeprowadzenia aborcji bez po Pani śmierci nie okaże się, że całe aborcji w latach 90tych. Dla jasności Pani życie to też jedna wielka ciąża? może więc dodam, że kościoła nie lubię, Podsumowując... przyszłości nigdy nie a wszystkich nękających niewinnych poświęca się dla przeszłości. ludzi kodem religijnej głupoty księży Naturalnie Ja tu Pani nie osądzam, a z najchętniej bym zamknął do miejsc pewnością nie ostatecznie, ale po tym odosobnienia - coś co kiedyś pewnie się co przeczytałem trochę zastanawiam wkrótce stanie w obronie praw ludzi, ale się czy to co Pani robi, to taka medi- nadal nie zmienia to faktu, że aborcja alna poza w celu zakupienia kolejnych jest złem karygodnym, bowiem nigdy lajków i par butów, czy też faktycznie w logice nie broni się prawa przeszłości znak przemęczenia, i sygnał, że po- (matki) nad prawem przyszłości (dz- winna Pani sobie pojechać na miesiąc iecka, czyli przyszłej matki), i nie ma takiego jednoosobowego detoksu od to nic wspólnego z religią, kretyńskimi otaczającego Pani kodu nienawiści, deklaracjami wiary czy partiokratyczną komórek, internetu, by samej sobie zro- polityką zahipnotyzowanych jak zombi zumieć co jest w życiu ważne a co nie, przez własne lustrzane “ludzkie” odbi- chociaż owszem, pewnie Pani kariera, cia politycznych małpoludów, takich przynajmniej krótkoterminowo, raczej jak Tusk, czy Kaczyński, czy Miller, na takim miesięcznym “ramadanie” czy innych politycznych karykatur o nie skorzysta, ale powiedzmy sobie szc- których omawiając tematy ideologiczne zerze, że masowe ciągłe propagowanie nie warto nawet wspominać. W kwestii hejtu, ciężko jest uznać za karierę, szc- aborcji matka musi się po prostu zególnie dla osoby, która już w tej dz- poświęcić, nawet jeśli była zgwałcona, iałce i tak dużo osiągnęła. Proszę też czy nawet jeśli później urodzi ufoludka, pamiętać, jak wielką rolę dostanie Pani którego nigdy już nie zobaczy oddając po rewolucji, bo efektem motyla to co go do hospicjum, w czym nota bene Pani powie, będzie się działo, zresztą nie ma też nic złego, nawet jeśli dziecko logika ta będzie dotyczyła nie tylko Pani jest zdrowe i owocem wielkiej miłości. ale i każdej osoby, bo przecież każdy w Takie są prawa natury, i nie ma w tym przyszłości będzie mógł być ławnikiem, nic złego ani z perspektywy matki, ani Pani oczywiście też. z perspektywy samotnego dziecka, i Życzymy więc Pani więcej wyrozu- mieszanie do tego jakiś elementów miałości, i może bardziej felietonów psychologicznych czy religijnych jest głębszych ideologicznie a płytszych zwyczajnym nękaniem społeczeństwa kodem szarości, braku wiary w siebie i www.facebook.com/PolskaDemoKracja

plotkarsko, bo sam profesor Chazan nie zdesperowanymi ludźmi skupionymima tu znaczenia, ale ideologia, którą w jakimś Euro-majdanie, ale dlatego,zupełnie przypadkowo ten człowiek że cały konflikt na Ukrainie toczy sięnieświadomie rozwala od wewnątrz to dokładnie z powodów istnienia i obec-temat bardzo istotny, i wiatr tak silny, że ności partiokratów, takich jak właśniedługo jeszcze będą ruszały się pod jego Radosław Sikorski, jak Barrack Obama,wpływem różne flagi i chorągwie. jak Władimir Putin, jak Donald Tusk iPrezydent rewolucji Evo Hashtagger wszystkich innych harasserów, którzy postulując, że “chcę zrobić Wszystkim194. 18/7/2014 M dobrze”, de facto są źródłem całego he- jtu, nienawiści, chorób cywilizacyjnych,PANIE SIKORSKI... TEN SAMOLOT alergii, depresji, bratobójczych kodów,TO PRZECIEŻ PANA ROBOTA! homoseksualizmu, braku cnoty, alko- holizmu, narkomanii, wojen, i zestrzel- onych malezyjskich samolotów.http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sikor- Ukrainiec, Polak, Rosjanin, Szwed, to A. POLSKA DEMOKRACJAski-tak-sie-konczy-dostarczanie-bandy- tylko forma kodu, bowiem ludzie ogól-tom-zaawansowanej-broni/6b456 nie, od Argentyny po Zimbabawe chcą tylko ciszy i spokoju, niskich podatków,Partiokrata Radosław Sikorski bardzo elementarnej normalności, świadomoś-szybki jest do dawania komentarzy ci, że są kowalami własnego losu, alena temat zestrzelonego samolo- kowalami nie poprzez iluzję chodzeniatu na Ukrainie, bowiem faktycznie na jakieś plakatowe wybory, ale po-w sytuacji gdy ginie 300 kompletnie przez własną ciężką pracę i możliwośćniewinnych ludzi, zahipnotyzowanych wpływania nią na własną pozycję nanieszczęściem obrońców praw człow- społecznej piramidzie. Nikt nie chceieka zawsze znacznie przybywa. Nic tak się ekscytować teatralnymi pokazaminie buduje hejtu, jak... hejt. partiokratów i innych religijnych nęk- aczy, i jest to wręcz niewiarygodne, że osiągnięcie takiego stanu normalności jest takie trudne, ciągle uniemożliwiane przez dobrze zorganizowane paramafi- jne organizacje jakimi są partie polity- czne, z Radosławem Sikorskim na czele. Naturalnie wszystko do czasu.Tymczasem fakty są takie, że to Radosław Stan wolności może dać ludzi-Sikorski, tak jak i inni partiokraci, jest om tylko LOSOWE WYBIERANIEodpowiedzialny za ten przypuszczal- ŁAWNIKÓW, którzy pozbawieninie tragiczny ludzki błąd przy ciężkiej różnych wyborczych interesów, niewojskowej pracy, nie tylko dlatego, że będą nękali ludzi informacjami o tymw iście kretyński sposób wcześniej do- co jest w ich opinii słuszne a co nie,prowadził do rozpadu Ukrainy manip- ale, którzy opłaceni od codziennychulując nieświadomymi i do szpiku kości trosk, posługując się nauką, ekspert- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ami - w tym być może i opinią Pana Jest Pan inteligentnym człowiekiem, Sikorskiego, i elementarną logiką w więc chyba szybko Pan zrozumie podejmowaniu społecznych decyzji dlaczego oczywiste jest to, że ani Pana, bez konfliktu nękania ludzi, będą pode- ani Putina, ani Obamy ani innych jmowali takie decyzje jakie są słuszne, pariokratycznych małp nie powinno bez obawy, stracą posadkę czy przegrają na świecie po prostu być? Ktoś Wam małpiewybory, a ich rola oprócz tego by wmówił, że działacie w dobrej mierze, głosować zgodnie z własnym maksy- ale tak nie jest. malnie jak to możliwe uświadomionym Na szczęście po rewolucji to wszystko sumieniem, będzie też i taka by później zmienimy, oddając władzę ławnikom, niczym kapłani, przekazali społeczeńst- i wybieranym przez nich zewnętrznym wu z którego byli wylosowani powody ekspertom, i kto wie, może jeśli nauczy swoich decyzji, odwracając przepływ się Pan elementarnej pokory, to może informacji od ludzi najbardziej świ- ktoś Pana zaprosi do swojego grona ek- adomych w kierunku małp, a nie małp spertów... chociaż przynajmniej w Pana z bronią w postaci głosu w kierunku działce, przydałoby się wcześniej być ludzi najbardziej świadomych. Czy to przez kilka lat jakimś dyplomatą, albo jest faktycznie takie trudne do zrozu- ambasadorem, nawet jeśli jest to funk- mienia? cja ambasadora Rewolucji Polskiej... Mówiąc krótko, największymi ban- którą to może... jak już odzyska Pan dytami i zbrodniarzami dzisiejszego własną świadomość, dostanie Pan od świata nie są nic nie znaczący zmanip- naszego prezydenta rewolucjonisty Evo ulowani żołnierze strony A czy strony Hashtaggera, i to w takim na przykład B, ale partiokraci, których wszystkich Londynie. trzeba się zwyczajnie pozbyć, oddając Wcześniej jednak musi Pan wrócić do władzę wybieranym z ludzi ławnikom, nauki elementarnej filozofii, bo na Ox- oraz nominowanym przez nich na ba- fordzie bardziej zniszczyli Panu świ- zie informacji, obietnic, doświadczenia adomość niż ją uwolnili, tak więc na i państwoplanów ekspertom. Koniec tej początku powinien Pan zrozumieć to paidokracji politycznych, i religijnych zdanie: nękaczy. Tak więc nigdy więcej nie będzie w życiu “Polityk? Kto wymyślił coś tak publicznym już osób, które mają własny głupiego?”. interes by masowo kłamać, świadom- Niech Żyje Rewolucja Polska. ie lub podświadomie, by kontrolować i ogłupiać całe masy. Czas więc się komentarze na Facebook pakować Panie Radosławie, szczegól- nie, że świadomość, że ten zestrzelony samolot, z 300 ofiarami na pokładzie, w tym z setką czołowych naukowców od AIDS, jest efektem motyla właśnie Pana “ciężkiej” pracy, własnie zaraz do pana dotrze. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

195. 19/7/2014 MDziś, tylko Polska Demokracja gwaran-tuje Ci bezpieczne jutro.Popieraj Rewolucję Polską! #... 197. 19/7/2014 M A. POLSKA DEMOKRACJA I TEN CZŁOWIEK JEST REDAK- TOREM NACZELNYM?196. 19/7/2014 M Jak wiemy, w systemie Polskiej Demokracji posłów zastąpią ławni-UŚWIADAMIAMY OD SAMEGO cy, ludzie wybierani losowo ze swoichRANA okręgów. Następnie ławnicy, na bazieDziś tylko Polska Demokracja gwaran- opinii i ekspertyz, wybiorą niezależnytuje Ci bezpieczne jutro! od siebie zewnętrzny Rząd Eksper- cki, którego zadaniem będzie wyko- nywanie założeń przedstawionych przez ławników, w tym ograniczenia roli administracji do minimum - bo zgodzimy się chyba, że administracja jest złem koniecznym, i kto wie, może już nawet całkiem niebawem ktoś skon- struuję system administracji w całości oparty na algorytmie, który to wtedy, zakładając światowy system, w całości www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA zastąpi administrację ludzką, bo wi- tości ławników. Naturalnie, ławnicy, w adomo, że “tam gdzie nie ma człowieka, miarę możliwości, będą nauczeni by tam nie ma problemu”. Tak tak, już za być odpornymi na wszelką manipulac- rok zaczną się rewolucyjne zmiany o ję, w tym tę od Polskiej Demokracji, ale niewyobrażalnych dla wielu osób pro- nadal jeśli społeczeństwu od dziecka się porcjach, bowiem ten prosty mecha- mówi, że niebieski kolor jest niebieski, nizm ławników Polskiej Demokracji to trudno potem oczekiwać, że będzie w całości odwróci proces decyzyjny z można ludzi odkodować by mówili, że kierunku dzisiejszego, który idzie od niebo jest zielone, a trawa jest niebies- małp z głosem na ulubiony plakat w ka. Ludzie są niczym innym jak ewo- kierunku ludzi najbardziej świado- lucyjnie samotworzącymi się automat- mych, do systemu gdzie decyzje pode- ami, i pora się z tym faktem pogodzić, jmować będą najbardziej uświadomie- a nawet nauczyć czerpać z tego pewną ni losowo ludzie, tłumacząc ludziom przyjemność w postaci spokoju, bow- pozbawionym świadomości dlaczego iem robot nie ma zmartwień, nie ma ją podjęli, i mając na myśli ludzi poz- depresji, nie ma alergii, nie musi się bawionych świadomości wcale nie podświadomie bronić przed nękacza- mamy na myśli meneli z winem marki mi redukując swój dysonans poznaw- wino, których z racji samoobrony przed czy, nie ma kodu homoseksualizmu, wszechobecnym nękaniem faktycznie partyjniactwa, religii, partiokractwa, dzisiaj nie brakuje, ale przede wszyst- ogólnie będąc bardzo szczęśliwym z kim ludzi którzy z racji ważniejszych każdego nowego dnia jaki ma do czasu zadań i pasji, kompletnie nie intere- wykonania swojej ziemskiej roli. Ludzie sują się zagadnieniami administracy- ogólnie są istotami szczęśliwymi, szcze- jnymi, bowiem co to jest za wolność, gólnie jeśli ich egzystencja wzbogaco- jeśli zmusza się obywateli do chodzenia na i ustabilizowana jest obecnością ich na jakieś plakatowe wybory. Tak tak, alter ego, które to najlepiej uratuje ich obecny system nie ma nic wspólne- samych przed wszelkimi problemami, go z demokracją, a jest jedynie iluzją które to ciągle w ich kierunku wysyła wolności, wykreowaną przez angielską los, oraz niestety też i inni ludzie. Czas monarchię i nazwaną “demokracją par- powiedzieć sobie prawdę, że wbrew lamentarną” w celu zamknięcia głupim zapewnieniom religijnych nękaczy w małpom domagających się wolności teatralnych kościelnych scenach, to nie mord. jakiś zewnętrzne bożki, a alter ego jest Ale do rzeczy. Jak już również pisaliśmy nadrzędnym panem i władcą każdej os- wczoraj do Pani Olejnik, w nowym sys- oby, zdolne do osądu i podejmowania temie, elementarną rolę w społeczeńst- decyzji, co jest dobre a co jest złe. wie będą mieli przedstawiciele mediów, Religia może i jest opium dla mas, ale ale nie dlatego, że tak jak dzisiaj będą jest to nadal opium szkodliwe, nie ty- uwikłani w układy z partiokratami, lko dla samych zaćpanych ale przede którzy dziś potrzebują mediów do maso- wszystkim dla tych trzeźwych którym wego siania swojej niewolniczo-wy- przyszło dzielić ten świat z zaćpaną i za- borczej propagandy, ale dlatego, że to hipnotyzowaną grupą zombies. media będą własnie kształtowały war- Dlatego też, jako rewolucjoniści, w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

sposób szczególny ubolewamy dziś nad http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mich- A. POLSKA DEMOKRACJAfaktem, że taki Adam Michnik, redak- nik-o-zestrzeleniu-boeinga-to-rezul-tor naczelny Gazety Wyborczej, przy- tat-bezwzglednej-i-cynicznej-polity-najmniej na papierze pozornie inteli- ki-putina/9yffjgentny facet, jest de facto pozbawionymświadomości zombie, wygadującym Jeśli więc ktoś dziś twierdzi, że winnynazistowskie brednie za które wstydzić jest Władimir Putin, to również powin-się będą kiedyś jego dzieci i wnuki, w ien przyznać, że winny jest Barracktaki sam sposób w jaki dzisiaj dzieci Obama, Angela Merkel, Donald Tusk,wstydzą się SBeckiej przeszłości swoich Radosław Sikorski, i każdy kretyńskiojców, a ojcowie wstydzą się hitlerows- partiokrata, który kompletnie nieod-kiej przeszłości swoich dziadków. Czasy powiedzialnie i w celu autopromocjisię zmieniają, broń zastępuje maczugi, własnych interesów wspierał euroma-i myśli filozoficzne ewoluują, ale fakty- jdan, iskrę nienawiści, która zapalo-cznie dramatem jest dziś to, że ludzie na na wtedy trwa i trwać będzie jeszczektórych społeczeństwo w sposób szcze- bardzo długo... zdaje się także z winygólny będzie polegało jest nieświadom- samego Adama Michnika.ie manipulowane przez zmanipulow-anych ludzi takich jak Adam Michnik. Na szczęście po Rewolucji Polskiej, sy-Naturalnie to się zmieni, i choć po re- tuacja się drastycznie zmieni, politykówwolucji cenzury nie będzie, to z czasem nie będzie, a kwazipartiokraci, tacyPan Adam Michnik będzie się ośmieszał jak Pan Michnik, albo się uświadomiąmówiąc swoje głupoty promujące sza- i przestaną siać kod fanatycznej nien-rość, kod nękaczy religijnych i par- awiści, albo skończą na ulicy, bowiemtiokratycznych polityków. Naturalnie nikt nie będzie dłużej tolerował ichnagle okaże się, że prasa będzie mu- fanatycznych wypowiedzi. Naturalniesiała w dużej mierze się przestawić na podkreślamy, że cenzury nie będzie,pokrywanie tematów ideologicznych, ale tolerancji do publicznego głoszeniajak kultura pracy, jak woda na księży- głupot też nie będzie, ale o tym natural-cu Saturna Enceladusie, czy nadzieja na nie decyzję podejmie już Sejm Społec-życie na księżycu Jowisza Europa, ale znościowy, i Pan Michnik albo nas wnie będzie już tak kretyńskich jednos- tym teraz poprze, albo my upewnimytronnych oskarżeń, że ktoś jest moral- się, że jego imię zastąpi w historii tak-nie jednostronnie odpowiedzialny za ie iluzje jak Goebbels, Mołotow, Beria,takie tragedie jak ta na Ukrainie, bow- Himmler, i innych diabłów, którychiem, każdy trzeźwo myślący logiczny każde społeczeństwo mieć miało i miećczłowiek, pozbawiony jednostronnego będzie, by dać równowagę, nawet dlafanatycznego kodu, jest w pełni świado- ludzi takich jak Lech Wałęsa, Nelsonmy, że winę za taką tragedię na Ukrain-ie ponoszą wszyscy wzajemnie na siebieszczekający partiokraci, którzy manip-ulując ludźmi doprowadzają do sytu-acji, że człowiek skłonny jest na dru-giego człowieka podnieść jakąś rakietęantylotniczą buk.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Mandela, a szczególnie nasz wspan- Stalin ludzi zakodowanych bezpowrot- iały prezydent rewolucji Evo Hashtag- nie zwyczajnie zabijał, szczególnie tych ger, który jak mało kto, walczy dziś w po 40 rokiem życia, jak na przykład obronie wyzwolenia świadomości za- w takim Katyniu, bowiem uważał, że hipnotyzowanych od tysięcy lat ludzi, jest kod głupoty jest wirusem nieulec- czyniąc z nich długo już spóźnionych z zalnym, i że nic z taką osobą zrobić przyjściem ubermenschy. się już nie da. Naturalnie będąc dziś Niech Żyje Rewolucja Polska! w posiadaniu historii, których Stalin nie posiadał, obiektywnie można stwi- 198. 20/7/2014 MC erdzić, że tu Stalin się jednak pomylił, co mu zresztą już w czasie wojny poka- CZY MACIAREWICZ TO NAJLEPSZY zał Hitler konwertując z komunizmu na AKTOR CYRKU “SEJM POLSKI”? nazizm ponad pół miliona sowieckich żołnierzy, wysyłając ich później na wo- jnę z Sowietami, naturalnie po swojej Niemieckiej stronie. Niedowiarki potę- gi kodowania ludzi mogą sobie poczy- tać o Hilfswillige.A. POLSKA DEMOKRACJA http://pl.wikipedia.org/wiki/Hilfswil- lige http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ma- Oczywiście łatwiej konwertuje się ko- cierewicz-tragedia-nad-donieckiem-zac- munistów iluzją pieniądza i luksusu, niż zela-sie-nad-smolenskiem/54100 np takiego “brata” Maksymiliana Kolbe, który to padł ofiarą kodu tak mocnego, Ogólnie obecny partiokratyczny sys- że już nie dało się go uratować nawet i tem administracyjny, który uda- samym Niemcom, mistrzom w tym fa- je demokrację a w efekcie jest kon- chu, zresztą wielu historyków jest też trolowaną formą niewolnictwa, opartą podobnego zdania o milionach innych na plakatowej iluzji wolności przedst- potencjalnie zabitych ludziach. Natu- awianej w plakatowych wyborach, w ralnie Maksymilian Kolbe nie wiedział zdecydowanej większości nadzorow- wtedy, że sam padł ofiarą kodowan- any jest przez kompletnych debili i ia Rzymian, którzy poprzez pierwszą kretynów, czyli niezdolne do sklejenia masową religię opracowali perfekcyjny jednej samodzielnej myśli istoty zom- sposób do nie tylko kontrolowania swo- bie, zakodowane tak, że odkodować jego bardzo obszernego terytorium, ale się ich praktycznie już nie da, zresztą i edukowania różnych leśnych ludost- w podobny sposób jak kiedyś nie dało worków tak by wiedzieli co jest prawe się odkodować Nazistów czy wielu ko- a co nie, że zabijać nie wolno, kraść munistów w PZPR - nota bene geniuszy też nie wolno, cudzołożyć nie wolno... w porównaniu do obecnych zako- ale masturbować się wolno, itd itd itd. dowanych TVNem i Polsatem małpio- Chrześcijaństwo to niewiarygodnie wyborców. perfidnie zaprojektowany wirus, prze- kazany w piękny sprytny sposób. Zresz- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tą dzisiaj “Harry Potter” też sprzedaje 3. budowania “instytucji mesjasza”, A. POLSKA DEMOKRACJAsię zdecydowanie lepiej niż Gazeta “Smoleńsk”Prawna, zresztą “1984”, czy “FolwarkZwierzęcy” też sprzedawały się lepiej niż To jest właśnie dzisiejsza teatralna rolato co piszemy my tutaj - ale spokojnie, Antoniego Maciarewicza, rola którąbowiem na bycie błaznem za pieniądze wykonuje tak fenomenalnie, że samnigdy nie jest zbyt późno, a skoro jest- pewnie czasem jak dziecko z autyzmemeśmy przy błaznach i innych aktorach zapomina o tym, że jest to tylko rola,to powróćmy do dnia dzisiejszego, i którą sobie obrał w celu nie innym jakprzyznajmy, że jednak nie wszyscy dz- tym dla którego zostaje się zazwyczajisiejsi partiokraci to skończeni idioci, aktorem... czyli zarobienia trochę gro-alkoholicy i ogólnie niekontrolowalne sza. Pamiętajmy bowiem, że na koniecpotomki tych leśnychstworków których dnia, Maciarewicz dostaje za swojąopętali kodem chrześcijaństwa Rzymi- aktorską grę około 15 tysięcy złotychanie, bowiem wielu z dzisiejszych par- miesięcznie, plus pewnie jakieś do-tiokratów to także i gigantyczni cynicy, datki prasowe, może za jakąś książkę,którzy to opracowali dla siebie w tym czyli ogólnie minimum 3.5 x średniacałym cyrku pewną rolę, czasem nawet krajowa, całkiem niemało jak na os-rolę tak unikalną, że trzeba im wręcz obę, która oprócz politycznego teatrupogratulować siły i wytrwałości do nie umie wykonywać ani jednej roli. Cojej wypełniania, i roli której może od więcej, pamiętajmy też o tym, że przednich uczyć się nawet wielu oskarowych 1989 rokiem aktorzy opozycji też byliaktorów z Hollywood, o naszych loka- świetnie opłacani. Ludzie bowiem dziślnych serialowych postaci nie wspomi- często zapominają, że w Polsce bycienając. partiokratą to od lat był świetny biznes,Weźmy takiego Antoniego Macia- o członkach PZPR mówić nie trzeba,rewicza, nie bez powodu jednego ale też opozycjoniści od lat 80tych mie-z najbardziej zaufanych ludzi Jarka li rajskie życie, bowiem taka “Solidar-Kaczyńskiego (tak tego aktora od filmu ność”, paktem “JPII - Reagan”, o który“O dwóch takich co ukradli księżyc”). poprosił aktor Karol Wojtyła aktoraAntonii to człowiek który świetnie ro- Ronalda Reagana, otrzymała łączniezumie naturę politycznej gry, wiele razy od CIA w latach 82-89, ponad 7 mil-zmieniając się, ogólnie bazując swoje ionów dolarów w gotówce (oficjalnie,teorie na ciekawej, choć wraz z pojawie- bo pewnie było tego kilka razy więcej),niem się ideologii Polskiej Demokracji, nie wspominając o pierwszych komput-trochę już przestarzałej formie ideologii erach, kserokopiarkach, drukarkach iMein Kampf, a dokładnie ideach: innej broni, która w takiej Polsce była1. wielkiego kłamstwa, czyli, że ciem- dużo ważniejsza niż dziś na Ukrainie grady i buki (w końcu Gazeta Wyborcza ny lud to kupi, “Smoleńsk” to machina którą budowało się bardzo2. ciągłego powtarzania kłamstwa aż długo i wiadomo za czyje pieniądze). Ci co umieją liczyć, i co wiedzą, że w stanie się prawdą, “Smoleńsk” oraz tamtych latach np lekarz z doktoratem ciągle ważnej idei zarabiał 20 dolarów miesięcznie, jużwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA obliczyli, że nawet 7 milionów dolarów Rodacy, dziś więc możecie być dum- to wystarczająco duża kwota by przez ni, że jesteście Polakami, bowiem już osiem lat paktu “JPII-Reagan” utrzymać niebawem, już za rok, po raz pierwszy armię 43,750 polskich opozycjonistów, w dziejach ludzkości, będziecie pier- którzy oprócz hejtu nigdy nie nauczyli wszym wolnym narodem świata, i to się ani jednego fachu, a Antonii Mac- tym narodem, który potem uwolni całą iarewicz jest tu jednak wyjątkiem, bo resztę naszej planety od partiokraty- nauczył się także i świetnej klasy ak- cznej opresji, która oprócz tandetnego torstwa, którego mu dzisiaj, jako Polska teatru, funduje Wam także pełną de- Demokracja gratulujemy. strukcję społeczną, alergie, choroby Naturalnie wszystko co piękne się cywilizacyjne, kod homosi, kod wojny, kiedyś kończy, i tak jak padały imperia i wszystkie podświadome metody reduk- systemy, tak za rok padnie cała admin- cji dysonansu poznawczego jakie może- istracja partiokratyczna, i nie pomoże cie sobie wyobrazić, i wiele wiele innych w jej utrzymaniu nawet i siedem mil- problemów wirusowego kodu, który iardów amerykańskich czy rosyjskich już za rok, zniszczy antywirus Polskiej dolarów, bowiem świadomości nikt Demokracji. nigdy nie oszukał, a Polska Demokracja Niech Żyje Wolna Świadomość. też będzie miała sponsorów którzy gdy Niech Żyje Rewolucja Polska. przyjdzie czas upewnią się, że o naszej Niech Żyje prezydent rewolucji Evo ideologii Ławników dowiedzą się wszy- Hashtagger. scy. Tak tak, za rok wszystkich polityków komentarze na Facebook zastąpi się ławnikami, w tym także i takiego aktora Antoniego Maciare- 199. 20/7/2014 C wicza, który może sobie szukać roli w tanich serialach na Polsacie, ale nie w WORLD WAR Z... SCI-FI CZY FILM Sejmie Społecznościowym, bo chyba, OBYCZAJOWY? że zostanie do niego wylosowany. Mo- ment przewrotu będzie szybki, bez- Film “World War Z” to futurystyczne krwawy, i iście rewolucyjny, i chwila ta arcydzieło, które kiedyś obok innych przejdzie do historii jako Polska Rewo- kanonów sztuki jak “1984”, “Folwarku lucja, chwila wspaniała, szczególnie, że Zwierzęcego”, “Fahrenheit 451” i innych nasz prezydent rewolucji, Evo Hashtag- przepowiedni, przejdzie do historii jako ger, upewni się, że po Polsce, Rewolucja jedna z najbardziej cynicznych kreac- Polska pójdzie potem dalej, dobijając ji Hollywood, losu którego oczywiście system partiokratyczny w każdym kraju nie życzymy Polskiej Demokracji, bow- na świecie, od USA po Rosję, zgodnie iem my rewolucjoniści, nasze zmiany z tą piękną mapką w poniższym linku: przeprowadzimy na serio a nie jako cyniczną redukcję dysonansu poznaw- A czego. Jak powiedział nasz prezydent www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rewolucji Evo Hashtagger “na bycie robotne humanistyczne menele (ktobłaznem nigdy nie jest za późno, ale na opłacał Solidarność???), którzy opróczbycie rewolucjonistą często już tak”. nękania ludzi, nie mają w społec-Nadal, film World War Z to doskonałe zeństwie ani jednej przydatnej funkcjipodsumowanie tego, jak już dzisiaj społecznej.wygląda świat, pełen zakodowanych Nadchodzą wielkie rewolucyjne zmia-zombies, religijnych fanatyków, par- ny, i to w dramatycznie szybkim i pros-tiokratycznych nękaczy, spadkow- tym stylu.ych gimbusów, nieświadomych al- Niech Żyje Wolna Świadomość!koholików, śpiących narkomanów, Niech Żyje Rewolucja Polska!tprzekodowanych homosi i swingerów, Niech Żyje prezydent rewolucjonistaalergików, ludzi w depresji, ludzi którzy Evo Hashtagger!.jak tylko mogą świadomie i podświ-adomie bronią się przed wszecho- 200. 21/7/2014 Mbecnym hejtem i kodem głupoty, któryto zaczyna się w samym partiokratyc- PiS ZAPROPONUJE PROJEKT A. POLSKA DEMOKRACJAznym systemie administracji, który to NOWEJ KONSTYTUCJI?działa tak, że ludzie manipulują ludźmijak małpami w celu tylko uzyskania Jeśli będzie w niej zapisane, że par-ich głosów w plakatowych wyborach, tiokratyczne wybory posłów zastą-dzięki którym mogą później na tych pi się demokratycznym losowaniemludziach jak paramafijne organizacje ławników, a partie polityczne przestanążerować. Pierwszy człowiek z pewn- być opłacane z państwowych pieniędzy,ością pobierał bananowy haracz od to Polska Demokracja ten projektnieświadomej małpy, i wbrew komór- społecznie poprze.kom, ibookom i internetom, wiele sięod tamtych czasów nie zmieniło.Na szczęście za rok, tak bardzo jak Oczywiście, taka konstytucja będzienieprawdopodobne może się to dla wie- oznaczała koniec systemu partiokracji,lu osób wydawać, zmieni się wszystko, tak więc również i koniec teatru PiS,i drogą rewolucji w Polsce pozbędzie- ale Jarosław Kaczyński, jest potencjal-my się wszystkich nękaczy, zastępując nie jedną z niewielu osób w polskimich losowo wybieranymi społecznymi Sejmie, która może być wystarczającoławnikami, którzy pozbawieniu konf- świadoma i kryminalnie czysta by takiliktu interesu, będą działali na dobro ruch zrobić, bowiem interesy PO, SLDludzi, bo ich własne dobro to będzie i PSL są dziś tak głęboko zakorzenione,dobro ludzi. Nie będzie już wyborów, a że odcięcie tych ludzi od finansowejbędzie losowanie, idea prosta, ale idea pępowiny jest wręcz niewykonalne,tak mocna, że w ciągu pięciu lat nie podczas gdy teatr PiS ma przynajmniejtylko uwolni całą Polskę od zgnilizny na dziś, finansowo dużo mniej do stra-partiokratycznych nękaczy, niezależnie cenia, szczególnie, że ciągle jest teatremod tego czy są to post PZPRowskie opozycyjnym i to praktycznie z zerowąmiernoty, czy też post CIAowskie bez- szansą na plakatowy wyborczy sukces,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

bowiem w wyborach plakatowych za- na plakatach i hasłach wyborczych, i wsze wciska się największą ciemnotę iluzji której tak masowo tępo ulegają “jaką kupią masy” - co sam zresztą (23% w ostatnich wyborach). powiedział przecież Kaczyński. Tak więc bój się Obama, i bój się Putin, bo właśnie w Polsce trwa rewolucja, która dotrze też i do Was pozbywa- jąc Was władzy w bezprecedensowy sposób. Niech Żyje Wolna Świadomość! Niech Żyje Rewolucja Polska! http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ 201. 22/7/2014 M kaczynski-pis-sp-i-pr-przedstawia-pro- jekt-nowej-konstytucji/j84nl NO I WYSZŁO “PEESEL”OWSKIE SZYDŁO Z WORKA W jednej czy drugiej formie, RewolucjaA. POLSKA DEMOKRACJA Polska będzie miała za rok miejsce, na Dziś znowu upał, a tym samym kolej- początku w Polsce, a potem w reszcie na dawka iście kretyńskich wiadomości świata, a dziś dyskusja na temat zmia- płynących od wszystkich partiokraty- ny konstytucji jest absolutnie dyskus- cznych debili, które to już same tylko ją konieczną, nie tylko z racji obecnej siebie wyprzedzają w staraniach by postfeudalnej metody wyboru posłów ktoś jeszcze chciał ich umierający teatr z narzuconego wyboru, ale także z racji oglądać, niezależnie od tego, czy jest obecnych zapisów religijnych, które w to tragikomedia w postaci dzisiejszego świadomości XXI wieku nie są do przy- oświadczenia rzeczniczki partiokraty- jęcia i zarówno Jarosław Kaczyński jak cznego rządu, że “premier Tusk jest w i przede wszystkim Marek Kamiński są Polsce potrzeby”, czy też stwierdzenia tego dobrze świadomi (Pan Kamiński, byłego wicepremiera lizodupa Gowi- eks CBA, unika kościoła jak diabła). na, który po podpisaniu wczoraj wy- borczego porozumienia z PiS, dziś nie Pamiętajmy, że Polska Demokracja wyklucza już wyborczego porozumie- domaga się zaprzestania masowego nia z Kongresem Nowej Prawicy - na- nękania dokonywanego przez wszyst- jwyraźniej kompletnie nie pojmując, co kich partiokratów i religijnych nękaczy, podpisał wczoraj, chociaż, w sumie, co ponieważ uważamy, że ludzie nie są to za różnica, czy będzie z PiS czy KNP, małpami którymi można ciągle manip- bo przecież i jedni i drudzy to dokładnie ulować, i są wystarczająco świadomi by identyczni partiokraci, którzy codzien- oddelegować walkę o lepszą przyszłość nie nękają Polaków, a i tak sam Gowin innym ludziom, powołanym do tej bit- wie, że miejsce Gowina jest tam gdzie wy jak żołnierze, z loterii, i którzy jeśli dostanie dobry mandat, niezależnie od będą chcieli, będą walczyli profesjonal- tego czy jest to PZPR, Solidarność, PO, nie z bronią ekspertyz, niezależności, SLD, PiS, KNP, Putin, Obama, Jorge braku wyborczego interesu, a nie tak jak dzisiaj z wyborem opierającym się www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Mario Bergoglio (aka papież), bowiem PSL pięknie się odnalazł w Londynie,dzisiaj każdy może sobie kupić tak- szybko jednak w 1949 roku wracając doiego Gowina, i to nawet całkiem tanio Warszawy, bo przecież kto powiedział,jak na historyczne standardy, chociaż ze z towarzyszami Stalinem i Bierutemoczywiście nadal za drogo jeśli chodzi o nie można było działać? A no przecieżprzyszłe, bowiem za rok, po rewolucji, można było.wartość iluzji Gowina osiągnie wartość Dziś między innymi dzięki tej niesa-realną Gowina czyli 0 (słownie: zero). mowitej ideologicznej elastyczności, PSL liczy sobie 128 tysięcy członków, z których dziesiątki tysięcy siedzą w loka- lnej administracji, która to przecież wz- rosła od 1989 roku ze 120 tysięcy ludzi do prawie obecnych pół miliona, bo wi- adomo, że komputery powstały nie po to by pomagać efektywności, tylko po to by ktoś mógł na nich “pracować”.http://polska.newsweek.pl/psl-skladka- Dlatego to właśnie Polska Demokrac- A. POLSKA DEMOKRACJAna-psl-newsweek-pl,artykuly,344150,1. ja od dawna upatrzyła sobie PSL jakohtml piękny przykład beznadziejności sys-No dobrze, ale trzymajmy dziś klasę, i temu partiokracji, przykład jak to 128zostańmy przy ideologii, a raczej PSL, tysięcy ludzi regularnie, wraz z rodzin-czyli partii, która klarownie pokazu- ami, idzie i głosuje na samych siebie,je, że żadnej ideologii nie ma, zresztą w iście paramafijnym stylu upewniającwystarczy popatrzeć na jej nieistniejący się, że PSLowscy faszyści, będą późniejprogram wyborczy dla Polski by zrozu- dbali tylko o własne stołki i własnychmieć jak bardzo z ideologią jest w tej członków, w tym tych w administrac-partii źle. ji publicznej. Taka jest właśnie ideo- logia PSL, ale by być całkiem fair, toPSL to Polskie Stronnictwo Ludowe, taka właśnie jest ideologia każdej op-partia reklamująca się największym cji politycznej, tylko PSL wyjątkowostażem politycznym w Europie, par- nieumiejętnie to demonstruje. Dzisiajtia która działa 119 lat, bo aż od 1895 na przykład wyszło na jaw, że każdy ktoroku, sypiając kolejno absolutnie z dzięki PSL dostał pracę powinien płacićkażdym kto im za to płacił, na począt- 3% pensji jako podatek partyjny, opłatęku z zaborcami w Galicji, w okresie dla pośredniaka. Naturalnie pobieraniemiędzywojennym to z wszystkimi, po- takiej taksy wdzięczności to nic nowe-tem z PZPRem, po PZPRze z Wałęsą go, ale od posłów i innych wyborców,w “nocnej zmianie”, z SLD, teraz z PO tylko zawsze robiło się to mniej pub-itd itd itd. W dziejach PSL jedyny okres licznie, i nie od pozornie neutralnychkiedy ta partia w Polsce nie działała to urzędników, zresztą sam nasz wspan-okres III Rzeszy, bo wiadomo, że Niem- iały prezydent rewolucji Evo Hashtag-cy do łóżka przynajmniej jeszcze wtedy ger podpisywał przed Eurowyboramiz byle kim nie chodzili, ale wtedy też w 2004 roku, dla PO jakieś umowywww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA i weksle, które miały się upewnić, że atycznej definicji to zwyczajny nękacz, w przypadku jego wygranej, będzie harasser, społeczny gimbus i pasożyt, on znaczną część swojej europensji który odpowiedzialny jest nie tylko wpłacał do PO. Mafia przecież jakoś za ciągłe wojny i konflikty, w tym też i swój haracz zgarniać musi, i jest to w takie zestrzelenie samolotu na Ukrainie partiokracji absolutnie zjawisko nor- czy sopocji rajd po molo, ale także za malne, szczególnie, że sklepów i ofert wszystkie cywilizacyjne choroby jakie podróży jest coraz więcej, więc dziś nie zna świat, w tym alergie, depresje, al- wystarczają już same dotacje z budżetu koholizm, rozbite rodziny, autyzm, por- i składki członków i innych dawców z nografię, narkomanię, i inne świadome łapówkopodobnych źródeł. Zresztą i podświadome redukcje dysonansu i tak cały ten haracz to są tylko jakieś poznawczego, które powstały tylko jako milionowe grosze, bo nikt przecież nie biologiczna metoda samoobrony orga- wlicza w to 1.6 miliarda złotych rocznie nizmów przed ciągle i wszędzie nęka- płaconych przez Państwo na kościół, o jącymi je teatrami politycznych partio- dziesięciu miliardach złotych źle zain- kratów i religijnych harasserów. westowanych przez państwowe firmy Na szczęście za rok już koniec tego sys- jak Orlen, Lotos i KGHM w kanady- temu. jskie firmy krzaki nie wspominając. Na szczęście za rok to wszystko się Niech Żyje Rewolucja Polska! skończy, i nadejdzie Rewolucja Polska, a Niech Żyje prezydent rewolucjonista wraz nią ideologia Polskiej Demokracji, Evo Hashtagger! która szybko zastąpi wszystkich par- tiokratycznych polityków którzy non 202. 23/7/2014 H iii stop nękają ludzi o ich głosy, na losowo wybieranych ławników społecznościo- EUROPEJSKIE CENTRUM SOLI- wych, rozpoczynając tym samym proces DARNOŚCI? przemian nie tylko u nas w Polsce, ale i na całym świecie, proces który uwolni http://www.ecs.gda.pl/ ludzi od partiokratycznej niewoli i do historii przejdzie jako wielka REWO- W trybie ekspresowym, i ze znacznym LUCJA POLSKA. opóźnieniem, powstaje w Gdańsku Naturalnie wielu partiokratów już o tym Europejskie Centrum Solidarności, wie, i z absolutnym niedowierzaniem instytucja która nie tylko będzie przy- czyta już dziś to co tu jest napisane, pominała o naszej Solidarnościowej bowiem szczególnie dla nich, niczym przeszłości, ale będzie też i reprezen- domek z kart, sypie się właśnie cała ich towała w świecie pewną polską ide- wiara w coś co jeszcze wczoraj nazy- ologię, promując polski wkład w upa- wali demokracją, a coś co okazało się dek sowieckiego komunizmu i w rozwój być tylko narzuconą iluzją demokrac- “starej demokracji”. Z założenia ECS ma ji, co więcej uświadamiając samym być miejscem dialogu, pokazem pol- sobie, a co gorzej także swoim żonom skiej siły, pewną próbą by długofalowo i dzieciom, że każdy polityk z matem- budować polską tożsamość zarówno www.facebook.com/PolskaDemoKracja

lokalnie, jak i międzynarodowo, in- ważna, zakładając oczywiście, że są to A. POLSKA DEMOKRACJAstytucją mającą na celu utrzymanie ikony słuszne. Ikony są bowiem częściąi kreowanie pewnej legendy, społec- całego społecznego kodu, na który skła-znego kodu z którym w przyszłości da się wiele elementów, od mesjaszybędą utożsamiać się zarówno poko- po filmy kategorii C. Naturalnie kodlenia z przeszłych solidarnościowych mesjaszy zmienia się dużo rzadziej niżlat (wyborcy PO w Gdańsku), jak i repertuar telewizji, ale jednak się cza-przyszłych pokoleń (przyszli wyborcy sem zmienia, i naturalnie nie byłoby teżPO w Gdańsku), a sponsorem projektu mesjasza gdyby nie było i diabła, czylijest oczywiście, co jest zresztą zrozu- zazwyczaj poprzedniego mesjasza, takmiałe miasto PO-Gdańsk. Solidarność samo jak i nie byłoby filmów kategoriijest bowiem znakiem jak coca-cola, w C gdyby nie było filmów kategorii A,której zatrudniony chce być dziś każdy i jak z mesjaszami ten standard ciąglepartiokrata, chociaż by być sprawiedli- się zmienia. Mówiąc krótko, cały ludz-wym, inwestycja dla Gdańska ma też i ki system operacyjny to pewna płynnaswoją logikę, bowiem kto powiedział, składanka różnych kodów; najważnie-że Gdańsk, a szczególnie ul. Doki, nie jszych czyli bardzo ciężkich jak mesjasz,będzie w przyszłości odpowiednio Jero- ważnych czyli ciężkich jak królowie,zolimą i ścianą płaczu nowych czasów, średnioważnych o średmociężkich jakMekką z której polski mesjasz Lech losowo wybierani ławnicy, nieważnychWałęsa wyruszył w swoją wielką ideo- i lekkich jak gwiazdy pudelka, a nawetlogiczną podróż, a która to zakończyła i tych złych czyli gazów czyli partio-się upadkiem sowieckiego komunizmu kratów, kryminalistów i pedofilów, iw samym jego kremlowskim epicen- podział ten istniał zawsze i będzie ist-trum, i nie ma to większego znaczenia niał zawsze, niezależnie od tego czyczy historycznie tak było czy tak nie dotyczy on ludzi czy nawet i zwierzątbyło (zdania w Polskiej Demokracji jak na przykład mrówki. Swojego cza-są podzielone), a nawet czy też Lech su, Dostojewski twierdził nawet, żeWałęsa był agentem SB czy też nim nie zawsze w społeczeństwie będzie 90%był (zdania w Polskiej Demokracji są ludzi-niewolników i 10% ludzi-panów,również podzielone), bowiem historię i system który z pewną syberyjskątak zawsze pisze ideologia zwycięzcy, a dokładnością wprowadzał później to-na dzień dzisiejszy w post komunisty- warzysz Stalin pod nazwą komunizm, wcznej Europie, ideologia Solidarności i którym to elity składały się z ludzi pracy,Lech Wałęsa ciągle manifestuje swoje co w teorii jest słuszne, zakładając oczy-wielkie muskuły sprowadzając na scenę wiście, że jest efektywne, bowiem Pols-swojego teatru wielu współczesnych i ka Demokracja także zakładała, że jakciągle niekwestionowanych czołowych pracujesz to masz, a jak nie pracujeszcyrkowców świata. to nie masz z tą różnicą, że decydowaćTyle wydarzeń, a teraz przechodzimy o tym będzie rynek, a nie człowiek.do ideologii. Oczywiście kolejny kłopot StalinaOgólnie z pryncypialnego punktu wid- to statyczność komunizmu, bowiemzenia tworzenie ikon to idea bardzo każdy będąc kowalem własnego losu powinien idealnie mięć nieograniczony płynny wpływ na swoją pozycję społec-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA zną, czy to na bycie niewolnikiem, pa- w instytucjach finansowych są traderzy nem, władcą czy nawet i mesjaszem, instrumentów pochodnych, jednym z coś o co długoterminowo bardzo których był nasz prezydent rewoluc- mocno zadba Polska Demokracja, ab- ji Evo Hashtagger, którzy nauczeni są, solutnie nie wprowadzając żadnego że na koniec dnia ważne są tylko el- kapitalizmu czy socjalizmu, ale wręcz ementy: (i) czas oraz (ii) zmienność, bardzo kapitalistyczny system oparty chociaż by upewnić się, że te dwie na- na płynnych równych szansach, coś co czelne wartości są odizolowane, trader- dziś udaje się stworzyć tylko w specy- zy często muszą na bieżąco korygować ficznych momentach samej rewolucji, inne elementy układanki, jak właśnie jak np Solidarność w roku 1989 której kompozycja kodu wartości człowieka, następstwem były i trwające do dzisiaj na którą dziś w dużej mierze chce mieć ustalenia okrągłego stołu i pośpieszne wpływ przytaczana tu pewna nowocze- prywatyzacje budowanych przez poko- sna katedra w postaci Europejskiego lenia firm, ale jest to okazja chwili samej Centrum Solidarności (ECS). rewolucji, a nie chwili ciągłej. Pod- Naturalnie, choć jako Polska Demokrac- sumowując, w chwili obecnej system ja w pełni rozumiemy potrzebę tworze- zeruje się statystycznie co kilkadziesiąt nia nowego kodu i ikon, to w samym lat, i Ci którzy się na ten pociąg rewo- tworzeniu kodu ECS, popełnione zos- lucji załapią - wygrywają, a Ci co się tan tały jednak pewne dziecinne błędy, tak- pociąg rewolucji nie załapią - przegry- ie jak: wają. Naturalnie ten kompletnie arbi- 1. Nazwa “Europejskie” sugeruje, że trażowy system tasowania kart skończy albo ideologia Solidarności dotyczy się wraz z Polską Demokracją, bowiem tylko Europy, albo jest to organizac- po rewolucji, choć z koniecznym jed- ja światowa z podziałem na struktury nopokoleniowym opóźnieniem potr- kontynentalne, a więc nazwanie cze- zebnym dla zachowania pryncypiów goś ECS jest przypuszczalnie wynik- nie wprowadzania prawa wstecz, po- iem minimalistycznego zakompleksie- ciągi zmian będą kursowały regular- nia skrytych anty-solidarnościowych nie, może nawet i co rok, tak by każdy ludzi, którzy udają tylko jej przyjaciół, człowiek miał świadomość, że jeśli bowiem Gdańsk jest niewątpliwie świa- będzie ciężko pracował to się na ten towym centrum solidarności, ideologii pociąg załapie. To uczucie, że jest się światowej jaką swojego czasu bez wąt- kowalem własnego losu będzie miało pienia była Solidarność. znaczący wpływ na ludzką radość, ale 2. Pech chciał, że sam kod Solidarnoś- też i na cały system operacyjny, który ci padł zanim pojawiło się samo ECS, jak już stwierdziliśmy składa się z wie- które miało go promować, bowiem Sol- lu elementów, począwszy od mesjaszy, idarność będąc ideą partiokratyczną, ikon, i jednostkach, a skończywszy na nota bene będąc swego czasu też pewną kalendarzach, rytuałach, jedzeniu i organizacją ideowo-terrorystyczną wielu innych modułach, które razem sponsorowaną przez CIA, padła jak stworzą spójny 24 godzinny kod, który mucha wraz z pojawieniem się na świe- w idealnym świecie będzie też miał dynamiczną okresową autokorektę. Ci którzy znają się na finansach wiedzą, że www.facebook.com/PolskaDemoKracja

cie nowej ideologii Polskiej Demokrac- tym następnych świadomych i podświ- A. POLSKA DEMOKRACJAji, no chyba, że skutecznie połączy się adomych form samoobrony w postaciteraz jakoś obie te ideologie, tworząc z redukcji dysonansu poznawczego, bow-Solidarności pewne preludium do zde- iem nikt nie będzie miał już pretensji docydowanie mocniejszej ideologii jaką nikogo oskarżając ich o faszyzm, nawetjest Polska Demokracja, ale o tym nie i do garbatego o to, że jest garbatym -będzie już decydowała przeszłość, ale chociaż przynajmniej z tym garbatymprzyszłość, a w chwili obecnej bardzo to kto wie jak to będzie, bowiem z cza-mało wskazuje na to, że kod Solidarnoś- sem może się okazać, że ewolucyjnieci ma cokolwiek wspólnego z kodem posiadanie garba być równoznacznePolskiej Demokracji, który to nie tylko do dzisiejszego posiadania ogona, cośjest absolutnie przeciwny nękaczom co z pewnością świadomościowo niezarówno partiokratycznym jak i religi- napełni dziś ludzi na przykład niewido-jnym, ale też z dnia na dzień staje się mych poczuciem sprawiedliwości - aleideologią kodowo coraz bardziej pełną, pozostajemy nadal przy stwierdzeniu,złożoną od naszego mesjasza prezyden- że “każdy rodzi się na tyle równy nata rewolucji Evo Hashtaggera, poprzez ile jest to możliwe”, stanu do któregojego proroka Stalina, aż do maksymal- osiągnięcia nadal pozostaje wiele donego jak to tylko możliwe poszanowa- zrobienia, od przyszłorocznego poz-nia praw człowieka, a głównie prawa bycia się wszystkich partiokratów i re-numer 1, że “każdy rodzi się równym” ligijnych nękaczy, po następnie z pok-/ “all men are born equal”, niezaprzec- oleniowym opóźnieniem pozbawieniezalną maksymą dla każdej ideologii praw starszych by nękać ludzi młodychpozbawionej w sobie faszyzmu. Nat- świadomościowo-usypiającymi spad-uralnie stwierdzenie, że “każdy rodzi kami, o koncepcji blokującej rozwójsię równy” jest stwierdzeniem pustym ludzkości własności intelektualnej niei z prawa logiki ewolucyjnie utopijnym, wspominając, bowiem nie można sys-ale już stwierdzenie, że “każdy rodzi się tematycznie szantażować całej ludz-na tyle równy na ile jest to praktycznie kości poprzez zamrażanie kapitału czymożliwe” jest już stwierdzeniem abso- intelektualnej myśli, nie wspominająclutnie realnym do wprowadzenia, i pro- już o kompletnym absurdzie jakim jestszę też nie mieszać tego z komunizmem, prawnie utrzymywanie tego szantażuw którym do dla przypomnienia “każdy przez 70 lat po czyjejś śmierci. Tu dlanie tylko miał się urodzić równym, ale jasności trzeba dodać, że kod dzieli sięrównie utopijnie miał takim całe życie na ten świadomy prawy ale też i na tenpozostać”, kompletnie negując syste- podświadomy, przykładem czego jestmową potrzebę dynamicznej zmiany rola instytucji mesjasza, która ma za-o której pisaliśmy wcześniej, która to wsze polegać na nadaniu społeczeństwuz założenia też powoduje, że de fac- pewnego przykładu, najlepiej wiecznieto od momentu poczęcia nikt nie jest współczesnego, jak kiedyś Mojżeszarówny, ale jest przynajmniej w Polskiej i Mahometa jako ratowników ojcówDemokracji jest na tyle równy na ile jest całych narodów, a potem Józefa Stali-to fizycznie możliwe, założenie które na jako rewolucjonisty doskonałego,już samo w sobie zlikwiduje lwią część czy jak dzisiaj Evo Hashtaggera jakohejtu i poczucia niesprawiedliwości w przykładu, że człowiek ma siłę i moż-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

liwości by zmienić wszystko, co jest bra każdej osoby. Miesiąc “workaman” dowodem, że każdy człowiek nie ty- najlepiej oczywiście przeprowadzić w lko nosi w sobie element boga, ale co powakacyjnym wrześniu, ale takie de- ważniejsze też tym bogiem jest, coś tale jak i samo ewentualne dobrowolne co może nie będzie miało większego wprowadzenie miesiąca “workaman”, znaczenia dla wszechobecnych ludzi oczywiście ustali Sejm Społecznościo- sukcesu, ale będzie miało kolosalne wy - naturalnie w pełni demokraty- znaczenia dla resocjalizacji więźniów o cznie. edukacji dzieci nie wspominając. Takie I tak właśnie tworzy się nowy wspan- właśnie jest znaczenie stworzenie insty- iały świat kompletnego kodu Polskiej tucji mesjasza, coś co kiedyś doskonale Demokracji. rozumiał zarówno Lenin jak i Stalin, a Niech Żyje Wolna Świadomość. dziś świetnie rozumie wielu czołowych Niech Żyje Rewolucja Polska. światowych przywódców tolerując Niech Żyje mesjaszssimus Evo Hashtag- starych martwych mesjaszy bez umie- ger. jętności zastąpienia ich tymi współcze- snymi.A. POLSKA DEMOKRACJA Tak więc voila, oto na waszych oczach komentarze na Facebook trwa konstrukcja przyszłych pewnych kodów, czy to takich już trochę umier- 203. 23/7/2014 #P ających jak ECS, czy też takich właśnie powstających jak Polska Demokracja, PROMOCJA DLA MESJASZSSIMUSA w której nasz wspaniały prezydent re- EVO HASHTAGGERA wolucji, mesjasz a nawet i mesjaszssi- mus Evo Hashtagger, krok po kroku Dziś, 23 lipca 2014 roku, nasz wspaniały dokonuje kompletnej zmiany kodu, prezydent rewolucji Evo Hashtagger, w evolucjologii, seksuologii, filozofii, za ideologiczne zasługi dla ludzkości, religii, historii, a potem i administrac- w tym za opracowanie ideologiczne- ji, zarówno tej ludzkiej polegającej na go unikodu Polskiej Demokracji, zastąpieniu wyborców wylosowanymi niezaprzeczalnie jedynej logicznej i dla ławnikami i oddzielenia ich od eksperc- ludzkości słusznej ideologii, pozbaw- kich zarządców, jak i tej iluzjonistycznej ionej faszyzmu i dyskryminacji, która jaką jest zmiana kalendarza siedmiod- to już krok po kroku odnosi ważne niowego na ten dziesięciodniowy. Jed- zwycięstwa krok po kroku demaskując i nak nasz wspaniały prezydent rewoluc- pozbywając się wszystkich partiokratów jonista zamierza iść jeszcze znacznie i religijnych nękaczy, Evo Hashtagger, dalej, jak na przykład wymieniając otrzymuje promocję na rangę mesjaszs- przestarzały już kod miesięcznego pos- simusa (ang. messiahssimus), tytuł, tu jakim jest zarówno “ramadan” jak i który godnie będzie go reprezentował “post ścisły”, na nowy współczesny kod na ideologicznych polach bitwy całego miesięcznego pracoholizmu, “miesiąca workaman”, który choć jak post będzie równie ćwiczył mięsień silnej wolu, to nowocześnie przyczyni się tym do do- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

świata, nie tylko umożliwiając mu 204. 23/7/2014 R P X A. POLSKA DEMOKRACJAwalkę ze złymi kodami różnych religi-jnych nomenklatur, ale i również dając UWAGA! NOWE WAKATY W POL-ludziom wiarę, że to człowiek jest bo- SKIEJ DEMOKRACJI!giem, i że dla człowieka nie ma rzeczyniemożliwych. Dywizja Kontrreligijna (DKr) szukaPolska Demokracja życzy mesjaszssi- ochotników na następujące wakaty:musowi Evo Hashtaggerowi powodze-nia w pełnieniu swojej rewolucyjnej • PAPIEŻSSIMUS (ang. popessi-funkcji, zapewniając mu jednocześnie mus) x 1 ksiądzprawem post religijnej logiki, uni-kalność tego tytułu, którego to w • KARDYNAŁSSIMUS (ang. cardi-hashtaggach symbolem będzie pięć nalssimus) x 10 księżykropek (#.....). • BISKUPSSIMUS (ang. bishopssi- mus) x 100 księżySerdecznie gratulujemy!Niech Żyje Wolna Świadomość.Niech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje mesjaszssimus Evo Hashtag-ger.komentarze na Facebook Na początku nasza specjalna Dywiz- ja Kontrreligijna (DKr) będzie liczyła www.facebook.com/PolskaDemoKracja

205. 25/7/2014 IM # WIADOMOŚĆ OD PREZYDENTA REWOLUCJI EVO HASHTAGGERAA. POLSKA DEMOKRACJA Wiele się ostatnio dzieje, zarówno w ideologii Polskiej Demokracji jak i w działa- niach światowej geopolityki. Wszystkie dochodzące do nas informacje klarownie wskazują na to, że świat powoli szykuje się do wielkiej wojny, i najlepszym dowo- dem tego nie jest już samo zbrojenie się, recesja, wielkie bezrobocie, amerykańskie rządowe “shutdowns”, czy jakieś tam setne manewry wojskowe, ale płynąca już pro- paganda, że “my tej wojny nie chcemy”, przykładem której jest rosyjski “politrailer” przesłany wczoraj. Podstawowa psychologia pokazuje, że osoba która się tłumaczy zawsze ma coś do ukrycia, i każdy kto ma małe dziecko dokładnie wie jak ten prosty mechanizm działa, niezależnie od tego czy to dziecko jest bardzo nieświadomym gimbusem czy mniej nieświadomym prezydentem partiokracji. “My?... My wojny nie chcemy. To wszystko ich wina!”. Naturalnie sygnały te mogą być na poziomie już świadomym, co będzie bardzo złe bowiem oznacza, że daty partiokratycznej “geoustawki” są już wyznaczone, albo ma poziomie podświadomym, co daje nam jeszcze trochę czasu by uświadomić samych partiokratów jak ten ich teatr się skończy, dając im szansę na zmianę sys- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

temu na ławników Polskiej Demokracji, gdzie nie będzie już miejsca na geoustawki,bowiem ławnicy nie będą mieli interesu by zostać etatowymi biurokratami - a coważniejsze biurokracja nie będzie miała interesu by brać do siebie nieużytecznychdla niej ławników.Naturalnie taka “geoustawka” nie jest w naturze niczym nowym. Pierwsza wojnaświatowa była taką okopową ustawką, druga wojna światowa do czasu konfliktumesjasza zachodu Hitlera z mesjaszem wschodu Stalinem też taka była. Co więcejustawka taka ma precedensy też i w codziennym normalnym życiu, w biznesie, nagiełdzie, w małżeństwach, w łóżku, w fizyce, w biologii.. sam jako dziecko widziałemjak kocica, która urodziła za dużo małych, w istnym amoku udusiła najsłabszegokociaka dając innym szansę na przetrwanie. Ilość surowców jest ograniczona, więcnatury nie da się oszukać, zresztą świadomym partiokratom, którzy codzienniegrają w szachy ludzkich żyć, nie trzeba tego tłumaczyć. W sumie praca jak każdainna... czasem się przecina wstążki nowych żłobków, a czasem ustala partiokraty-czne geoustawki.Naturalnie z punktu widzenia Polski sytuacja ta jest o tyle tragiczna, że już tradycy- A. POLSKA DEMOKRACJAjnie to właśnie na naszym terytorium będzie toczyło się większość tej nie naszej wo-jny, szczególnie, że nasi wspaniali partiokratyczni wybrańcy. od lewicy po prawicę,nie robią nic by ją powstrzymać, jeszcze bardziej ciągle dolewając oliwy do ognia wzamian za zagwarantowanie sobie wygrania wyborów czy też posadek w bezpiec-znej eurobrukseli. Ludzie będą tylko ludźmi... my też.Obiektywnie jednak, w dniu dzisiejszym, tylko wprowadzenie do Polski ideologiiPolskiej Demokracji która to zastąpi partiokratycznych polityków demokratyc-znymi ławnikami, może nas uratować od pewnej zagłady, bowiem eksportującnasza nową lepszą ideologię odwrócimy całą tę geopolityczną iluzję, i Polska, zami-ast być miejscem światowej wojny stanie się miejscem światowego dowodzenia.Niech Żyje Wolna Świadomość. komentarze na FacebookNiech Żyje Rewolucja Polska.(CD 204) 111 księży, w praktycznym Polskiej Demokracji, ideologii którapodziale po dziesięć, ale później wraz z zakłada pozbycie się zarówno partio-globalną ekspansją Polskiej Demokracji kratycznych nękaczy jak i religijnychnie wykluczamy rozbudowy Dywizji by harasserów, i zastąpienie obecnegomogła ona sprostać lokalnym rewolu- postfeudalnego systemu partiokraty-cyjnym zapotrzebowaniom. cznej “iluzji wolności” , systememZadaniami papieżssimusa, kardynałs- demokratycznym, w którym zamiast nasimusów oraz biskupssimusów, będzie podstawie egoistycznego nękania poli-rozszerzanie jedynej i słusznej ideologii tyków, Sejm będzie składał się z losowo wybieranych ławników, kończąc zaraz-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

206. 25/7/2014 IP UWAGA! NOWY SONDAŻ OPINII POLAKÓW!A. POLSKA DEMOKRACJA Polska Demokracja miażdży partiokratów! Jako nowocześni rewolucjoniści bardzo liczymy się z opinią ludzi. W końcu czasy się zmieniły, i tak jak kiedyś rewolucję wprowadzało się siłą młotem i sierpem, tak dzisiaj wprowadza się ją demokratycznie hashtagami. Czasy się zmieniły, ale reguły gry nie. Dlatego z wielką radością witamy najnowszy sondaż Pfk Polonia, który klarownie pokazuje, że 48% Polaków absolutnie w wyborach partycypować nie będzie, pop- ierając tym samym ideę Polskiej Demokracji, by przedstawicieli Narodu losować a nie wybierać na podstawie nękania i manipulacja partiokratów. Tylko ławnicy. Tylko rząd ekspertów. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sondaz-gfk-polonia-pis-miazdzy-rywali-po-placi- cene-za-afere-tasmowa/39234 Naturalnie masowo mało kto o nas na dzień dzisiejszy słyszał, chociaż krok po kroku ludzie się uświadamiają. Jednak z uwagi na wcześniejsze osiągnięcia naszego prezydenta rewolucjonisty Evo Hashtaggera, tzw fotelowe elity, słyszały już o nas wszystkie, i wyniki są widoczne. Od początku naszej akcji mamy liczne skandale, roszadki, całą aferę taśmową której ciąg dalszy nadejdzie, liczne kom- promitacje i bezpretensjonalny atak mediów na partiokratyczne gnidy które nie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tylko okradają Polskę haraczem, ale nękają ją swoimi hasłami wyborczymi, co wkonsekwencji nie tylko ukazuje się w licznych tzw chorobach cywilizacyjnych jakalergie, depresje, rozwody, autyzm, które to są tylko podświadomą próbą ludzkiejobony od harasserów, pewną podświadomą redukcją dysonansu poznawczego,ale w konsekwencji, i to już nie tak już odległej, cała ta partiokracja w obroniewłasnych stołków zafunduje nam trzecią wojnę światową, bo dwie pierwsze, ba...wszystkie wojny to przecież ich zasługa... a wojna będzie przecież jak zawsze u nasw Polsce, podczas gdy oni uciekną na europosadki do eurobrukseli. A tak a proposucieczki premiera “nic nie robię i dobrze na tym wychodzę” Tuska, to czy ktośmoże nam powiedzieć co ten człowiek będzie w tej radzie robił? Przecież on nawetżadnego obcego języka nie zna, co jest akceptowalne u ławników, ale absolutnienie do akceptacji u jakiegokolwiek urzędnika w normalnym systemie.Ale nie stresujmy się miernotą, najważniejsze, że za rok przychodzi Rewolucja Pol-ska, a wraz z nią długo oczekiwana normalność. Przy okazji dziękujemy Gfk Polo-nia za opublikowanie pierwszy raz także informacji ile osób deklaruje całą niechęćdo tego systemu. Niewątpliwie pomagają tym zarówno Polskiej Demokracji, jak iprzede wszystkim sobie i własnym dzieciom.Niech Żyje Wolna Świadomość. komentarze na Facebook A. POLSKA DEMOKRACJANiech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje rewolucjonista Evo Hashtagger.em obecne faszystowskie podejście znych ławników, odseparowana zosta-do administracji, że wśród Polaków nie rola nadzoru (ławnicy, przy wska-są ludzie, którzy są wystarczająco świ- zówkach i hamulcach senatorów orazadomi by oddawać swój głos na przed prezydentssimusa), od roli zarządzaniastawiony im wyborczy małpoplakat, ale (ekspercki premier i powołana przezktórzy jednocześnie są niegodni by sami niego najmniejsza jak to tylko możliwezostali ławnikami w kraju do którego administracja).mają takie same prawa jak i każdy inny ZADANIA:obywatel. Naturalnie jak nasi sympatycy na początku papieżssimus, kardynałssi-już wiedzą, wraz z powołaniem społec- musi oraz biskupssimusi będą testowa- li naszą ideologiczną broń w mediach internetowych, ale wraz z początkiem 2015 roku planujemy znaczną medialną inwazję naszego kodu świadomości też i na media mainstreamowe, jak telewiz- ja, radio oraz prasa DOSTĘPNA BROŃ: komentarze, memy, lajki, posty, twity, noty.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

POLA BITWY: Dalsze wakaty w Polskiej Demokrac- facebook, twitter, google+, instagram i ji będą ogłaszane na bieżąco, ale inne. zapewniamy, że 2015 rok będzie rokiem Ochotników zapraszamy na priv, i pro- iście rewolucyjnym, a nasz wspaniały szę się niczego nie obawiać, nasze słowo mesjaszssimus prezydentssimus Evo “priv” nie ma nic wspólnego ani z tań- Hashtagger, codziennie swoją ciężką cem, ani tym bardziej z zachrystią. uświadamiającą go pracą, jaką na przykład jest eksperymentowany przez niego ramadan, pracuje by wolność od zawodowych nękaczy dotarła nie tylko do wszystkich Polaków, ale także i na cały świat, od Moskwy po Waszyngton, i od Bangkoku po Londyn. Niech Żyje Rewolucja Polska. Niech Żyje prezydentssimus Evo Hashtagger.A. POLSKA DEMOKRACJA Naturalnie oprócz powyższej listy komentarze na Facebook wakatów w Dywizji Kontrreligijnej (DKr), Polska Demokracja ciągle po- 207. 24/7/2014 PM szukuje wielu kandydatów do innych dywizji, w tym ogłoszonych już NOWA JAKOŚĆ POLITYCZNEJ PRO- wcześniej w wielkanocnej liście pro- PAGANDY mocji etatów wysokopłatnych, które to zawierają: https://www.youtube.com/watch?v=Sm- • przyszłych ambasadorów RP (Re- V4z0CT3S4 wolucji Polskiej) Nie oceniamy kto ma rację a kto nie, • ministrów kancelarii prezydentssi- bowiem jako Polska Demokracja domagamy się usunięcia od władzy musa Eva Hashtaggera wszystkich nękających ludzi swoimi • zarys 380 powiatowych Eskadr głupotami partiokratów. Rewolucyjnych (więcej informacji Jakość przekazu jest jednak imponują- wraz z mapką już pokrytych po- ca. Uczmy się rewolucjoniści! wiatów już wkrótce), które po Re- wolucji będą miały duże szanse na posady w nowopowstałych stałych Przychodniach Ławników, które to zastąpią kompletnie zdezor- ganizowaną sieć obecnych Biur Poselskich w których oprócz rodzin i kochanek posłów ciężko kogokolwiek odnaleźć ( bo po co) • zarys wojowników AK (Armii Kreatywnej) www.facebook.com/PolskaDemoKracja

208. 25/7/2014 I innych cywilizacyjny chorób opartych na bazie podświadomej redukcji dyso- nansu poznawczego, bowiem już za rok, i to na zawsze, znikną z telewizorów i prasy wszystkie te polityczne partio- kratyczne i religijnie nękające ludzi ak- torskie mordy zła.48% - aż 48% ludzi powiedziało, że na Przez miesiąc będzie odwyk, ale po A. POLSKA DEMOKRACJAwybory nie pójdzie, a uwaga, tylko 21% miesiącu ludzkość nareszcie odetchnie,powiedziało, że pójdzie (a kolejne 31% wróci do rodziny, a Polska ponowniejeszcze się zastanawia), sugerując, że też zacznie się rozwijać, zarówno gospo-ten teatr już jest bardzo bardzo nudny, darczo jak i ideologicznie, bo Polskaby nie powiedzieć ciężko chory. Demokracja to przecież nasza włas-Co ważniejsze, jaki to system, w którym na, polska ideologia, którą to poprzez21% ludzi, zazwyczaj najgłupszych i światową Rewolucję Polską, to właśnienajbardziej naiwnych, którym można Polska zbawi cały świat od partiokraty-wmówić, że na Ziemi są kosmici (są cznych debili, którzy są właśnie na na-opinie, że podobno sam nasz prezydent jlepszej drodze by w obronie własnychrewolucji Evo Hashtagger jest kosmitą), stołków doprowadzić świat do Trzeciejna bazie plakatów wybiera ludzi, którzy Wojny Światowej, i jeśli ktoś nam niepóźniej w imię własnych interesów i wierzy to podkreślamy... że dwa razy jużwłasnych stołków decydują o tym, czy się im udało.już teraz będzie Trzecia Wojna Świa- Oczywiście Polska Demokracja im natowa, czy też jeszcze nie teraz, bowiem to nie pozwoli, ratując ich samych przedmuszą się wcześniej wyprowadzić do ich własną podświadomością i nieulec-Eurobrukseli czy też jakieś inne Hawaje. zalnym małpim kodem złośliwości. Niech Żyje Rewolucja Polska.Dlatego właśnie Polska Demokracja, za 209. 25/7/2014rok, zastąpi wszystkie tę nękające ludzipartiokratyczne gnidy, losowo wybier- Miłego weekendu!anymi ławnikami, którzy bez konflik-tów, bez nękania, z pełnym podziałemna role nadzoru (ławnicy, senatorzy iprezydent) oraz zarządzania (premieri jego państwoplan) upewnią się, żewszystko w kraju wróci do normy, żebędzie wzrost, że będzie bezpieczeńst-wo, że nie będzie Trzeciej Wojny Świ-atowej, i że powoli zaczniemy leczyćludzi z ich alergii, depresji, autyzmu, i www.facebook.com/PolskaDemoKracja

210. 27/7/2014 R P# PAŁAC REWOLUCJI POLSKIEJA. POLSKA DEMOKRACJA Po przeprowadzeniu Rewolucji Polskiej, w znaczny sposób zostanie ograniczona administracja publiczna, z końcowym celem kompletnego zastąpienia jej zau- tomatyzowanymi i prostymi algorytmami, które zautomatyzują przetargi oraz sys- tem kontroli nad usługami i produktami dokonywanymi przez firmy prywatne. Jak bowiem mówił inny rewolucjonista, Józef Stalin tam gdzie “nie ma człowieka, nie ma problemu”. Ograniczenie administracji publicznej będzie oznaczało nie tylko wielki wzrost gospodarczy i ogólnej zamożności Polaków, ale także i zwolnienie wielu ministerialnych gmachów, które po rewolucji albo się wydzierżawi na bi- urowce w celu płacenia odsetek na prawie bilionowym już długu, który to będzie naszą partiokratyczną spuścizną dla naszych dzieci (www.dlugpubliczny.org.pl), ale z którym Polska Demokracja w ciągu 15 lat się bez problemu upora niwelując go do zera poprzez przewidywany 6 -krotne pomnożenie Polskiego PKB, nie ty- lko z oszczędności w administracji, ale też i produktywności, nowego kalendarza a także co nie jest bez znaczenia wpływu jaki dla polskiej gospodarki będzie miała nasza przewodnia ideologiczna rola w uwalnianiu świata od niewolnictwa. Po re- wolucji mercedesy, bmw i bombardiery, zastąpią samochody Evo, samoloty Hash i ciężarówki Tag, oraz wiele wiele innych produktów. Zarysy planu nasz wspaniały prezydent rewolucji opisał w komentarzach do poniższego postu: A patrz wpis nr 181. Powracając jednak do tematu, czyli wolnych gmachów ministerstw i urzędów, które albo się wynajmie na cele biurowe w celu spłaty partiokratycznej bilionowej spuści- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

zny, lub też przerobi na najnowocześniejsze Akademie Dziecka, które to będą szko- A. POLSKA DEMOKRACJAliły przyszłych Polskich ubermenschy, to chcemy klarownie podkreślić, że decyzjew tym temacie, oraz wszystkich kwestiach administracji, podejmie nowy wspaniałyi wybrany na podstawie swoich realnych osiągnięć i sukcesów Pan premier, zaak-ceptowany oczywiście przez Sejm Społecznościowy. Raz jeszcze przypominamy, żew Polskiej Demokracji nie będzie miejsca dla partiokratów, no może ewentualnie wSenacie który będzie pełnił rolę doradczą Sejmu Społecznościowego, ale już z góryostrzegamy, że każdy senator będzie zarabiał tyle co i prezydent rewolucji, czylidokładną jedną średnią krajową. Skończy się kandydowanie zarobkowe, i zaczniekandydowanie misyjne, ale co najważniejsze, senatorzy oraz prezydenci, którzybędą zarabiali dokładnie tyle samo co standardowy Polak, będą mieli znacznie lep-sze połączenie z rzeczywistym życiem, od którego dzisiaj są ewidentnie oderwani.Duże zmiany będą też miały miejsce w obecnych siedzibach prezydenckich. W pier-wszej kolejności wylecą obie kaplice, zainstalowane tam dopiero w 1990 roku przezreligijnego fanatyka Lecha Wałęsę, co już wtedy powinno być klarownym znakiemalarmowym dla Polski. Kaplica w Belwederze, nowym biurowcu prezydenta i jegoministrów, zostanie przerobiona na Salę Bilardową, bowiem dużo produktywniejbędzie jeśli prezydent rewolucji Evo Hashtagger będzie zabawiał swoich gości grą wsnookera, a niżeli klęczeniem i modłami, bo to nie jakiś iluzjonistyczny bóg, a tenrealny ludzki bóg jest nadzieją dla naszego kraju. Natomiast znacznie większa ka-plica w obecnym Pałacu Prezydenckim będzie przerobiona na Salę Rewolucyjną ocharakterze muzealnym, bowiem cały ten budynek zostanie przerobiony na otwartydla ludzi całego świata, Pałac Rewolucji Polskiej, symbol zmian jakie dokonały sięw roku 2015 w Polsce, oraz w latach 2015-2025 na całym świecie, zmian którezapoczątkowała Polska, wyzwalając tym samym cały świat od małpiego kodu iopresji partiokratycznych nękaczy i religijnych harasserów, jednocześnie ratującnasze dzieci od wszystkich cywilizacyjnych psychologicznych chorób podświado-mości które zostały albo nam na siłę wkodowane, albo które są tylko samoobronąorganizmu w postaci podświadomej redukcji dysonansu poznawczego. Dodatkowonie będzie już jakiś kretyńskich małpich wojen, a co więcej to właśnie ideologiaPolskiej Demokracji uratuje cały świat przed pewnie nadchodzącą geoustawką par-tiokratów w postaci Trzeciej Wojny Światowej, która jest na rękę wszystkim stronąoprócz oczywiście Polsce, bowiem jak już to miało miejsce dwa razy to u nas iwinnych krajach naszego regionu ta geoustawka będzie miała miejsce.Adekwatnie, przed Pałacem Rewolucji Polskiej powstanie też i nowy pomnikwzorem zdjęcia poniżej, pomnik naszego wspaniałego prezydenta rewolucji EvoHashtaggera, stojącego i analizującego rewolucyjne ideologiczne memy na telefonieBlackberry, które to właśnie uwolniły świadomość świata od między innymi iluz-ji wolności jaką był system postmonarchicznej partiokracji, o wielu wielu innychproblemach nie wspominając. Naturalnie koszt pomnika przypuszczalnie poniesiefirma RIM, która dzięki sponsorowaniu Rewolucji Polskiej od jej początku który tobędzie towarzyszył wypuszczeniu nowego telefonu BlackBerry Revolution, uchronisię od bankructwa, jednocześnie stając się symbolem nowoczesnej rewolucyjnej www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ręcznej broni oraz dochodów potrzebnych do dalszych światowych działań rewolu- cyjnych. Oczywiście rozumiemy, że wiele osób stwierdzi, że budowanie pomników ku czci naszego wspaniałego prezydenta rewolucji Evo Hashtaggera to kolejny po wprowadzeniu nowych dni tygodnia Evodzień, Hashdzień i Tagdzień znak despo- tyzmu naszego Evo Hashtaggera, ale zapewniamy, że Ci krytycy są kompletnymi ignorantami historii i logiki, kompletnie nie rozumiejąc, że Evo Hashtagger to ab- solutnie konieczny światowy symbol rewolucji świadomościowej, symbol Rewoluc- jonisty Doskonałego, a co najważniejsze forma przekazu, że dla człowieka nie ma rzeczy niemożliwych, bowiem to człowiek jest bogiem. Nadchodzą gigantyczne światowe zmiany, a Polska Demokracja o wszystkich tych zmianach Was klarownie informuje już teraz, tak by później nikt nie mówił, że tak jak wszyscy partiokraci - mówiliśmy jedno a robiliśmy drugie, bo tak nigdy już nie będzie, bo po co? Niech Żyje Wolna Świadomość. komentarze na Facebook Niech Żyje Rewolucja Polska.A. POLSKA DEMOKRACJA 211. 28/7/2014 R WIDZISZ RÓŻNICĘ? Wielu z Was myślało, że tego zrobić się nie da, że nikt na to nie wpadnie, że Polska nigdy nie będzie silna nawet u siebie, a co dopiero nadrzędnym globalnym mo- carstwem. Tymczasem ideologia pozwala osiągnąć wszystko. Jak mówił rewolucjonista Stalin, “idee są bardziej niebezpiecznie niż karabiny”, a dziś taką naczelną bronią ideolog- iczną jest ideologia Polskiej Demokracji, która bez większych problemów usta- nowi od 2015 do 2020 nowy światowy administracyjny ład, i to bez ani jednego strzału oraz ani jednej bomby atomowej. Broń ideologiczna jest bowiem mocnie- jsza od najpotężniejszej nawet dziś broni atomowej, bowiem nikt, nikt przecież nie chce pozostać małpą wśród ludzi. A wszystko to dzięki naszemu wspaniałemu prezydentowi rewolucji Evo Hashtag- gerowi, który oprócz tego, że tak jak i my jest obywatelem Świata, to w dodatku, tak jak i my, jest też i Polakiem! Niech Żyje Rewolucja Polska. komentarze na Facebook Niech Żyje Evo Hashtagger. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

212. 25/7/2014 M dotyczy to tak samo bakterii jak i ludzi a czy ten system składa się z jednej WSZYSTKICH PARTIOKRATÓW partii takiej jak NSDAP czy PZPR, czy WYŚLEMY W KOSMOS? też tysiąca partii jak PZPR1 - 1000 to nie ma ideologicznie żadnego znacze- O ideologii ławników jest coraz głośniej. nia, bowiem oni zawsze wszystko wid- Nas to nie dziwi, w końcu znamy staty- zą najlepiej i choć czasy się zmieniały, styki strony Polskiej Demokracji. Sam to sama ideologia niewolnictwa i iluzji ten tydzień to: reach: 28,500, engage- wolności już nie. Każdy kto ma w domu ment: 5,300, post clicks: 21,300. Nied- zwierzaka wie co się z nim dzieje w syl- owiarki mogą popatrzeć w komentarz. westra gdy wszędzie jest wojna. Z podś- wiadomością ludzi jest tak samo.A. POLSKA DEMOKRACJA Oczywiście szczególnie partiokraci są Dlatego też dzisiejsze sondaże są dla załamani taką sytuacją, bo nie tylko tych partiokratów szokiem. Popiera za rok będą wszyscy bezrobotni, ale nas 48% Polaków którzy klarownie także ponieważ nasza ideologia jest powiedzieli, że do wyborów już nie dla nich bardzo bolesną filozoficzną pójdą, coś co dla Polskiej Demokracji zmianą swojej życiowej pozycji. Kiedyś jest bardzo dobre, bowiem bardzo łat- byli wspaniałymi wybrańcami narodu, wo będzie nam uświadomić tych ludzi mężami stanu, liderami, pisarzami his- gdzie jest problem, i voila... w 2015 roku torii, a teraz, po swojej świadomościo- będzie Rewolucja Polska... zresztą te wej aktualizacji, którą zafundowała im 48% to dopiero początek. Do maja 2015 Polska Demokracja, nagle okazało się, poprze nas 90% Polaków, w tym żony że są zwyczajnymi nękaczami społec- i dzieci wszystkich tych partiokratów, znymi i źródłem absolutnie całego czy to oficjalne od polityków, czy też zła jakie jest na ziemi, którzy do his- nieoficjalne od religijnych harasserów. torii przejdą obok nazistów i innych Cały plan rewolucji już jest, ideologia masowych nękaczy, bo tak samo samo już jest, nomenklatura już jest, ikony jak kiedyś naziści myśleli o ludożer- już są i kilka się tworzy, zespół rewoluc- cach, tak my myślimy o nazistach, i tak jonistów aktorów się zbiera, więc nasza ubermensche przyszłości będą myśleć o rewolucyjna scena z każdym dniem sta- partiokratach i religijnych nękaczach - je się coraz bardziej gotowa i wyrazis- ZŁO. ta. Sami popatrzcie na historię naszych zdjęć, mem, postów oraz koniecznie ich Co więcej politycy to źródło nie tylko komentarzy. To jest rewolucja. masowego nękania, ale także i większoś- Ale do rzeczy. Właśnie rewolucjonista ci chorób psychologicznych, alergii, Marcin, przesłał nam info, że już się o depresji, autyzmu, całego złego kodu naszej ideologii mówi w mediach... wol- przed którym ludzie podświadomie no bo wolno, bowiem na dzisiaj ludzie bronią się jak tylko mogą, redukując boją się nawet naszego Hashtaggowego swój dysonans poznawczy alkoholem, logo, które podobno przypomina im narkotykami, głupotą, swingowaniem, loga innych rewolucjonistów - i słusznie rozwodami, zakupami, samymi marka- - bo takie jest założenie, by ludzie mi ciuchów, itd itd itd. Żaden organizm nie chce być niewolnikiem systemu, i www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wiedzieli, że nadchodzą wielkie zmiany. Film ciekawy dopiero od 2m51s, resztaWięc, na weekend ucieszycie się, bow- to bezsensowny bełkot jakiś politykówiem podobno jest plan... by wszystkich których nigdy w tv nie powinno być bopartiokratów wysłać w kosmos. My się z nie są ani naukowcami, ani gladiatora-tym planem po części zgadzamy, zresztą mi, ani showmenami, ani odkrywcamisami właśnie ten plan od wielu miesięcy nowych planet, czy nawet i potraw, alerealizujemy, i kto wie czy w przyszłoś- historia popełniała różne błędy... odci więzień dla ludzi co brali w łapę nie obozów zagłady po politycznych par-nazwie się kosmosem, czy jakąś czarną tiokratów.partiokratyczną dziurą.Naturalnie premiera “nic nie robię i 213. 28/7/2014 H M $dobrze na tym wychodzę” Tuska tenkosmos chyba na teraz ominie, bow- LEKCJE WIELKIEJ WOJNYiem on już sobie błagalnie i w żenują-cym stylu załatwia posadkę u Angeli Brawo dla Stanisława Bielenia za próbę A. POLSKA DEMOKRACJAMerkel, która swoją drogą to musi połączenia kropek. Kilka mu się nawettakiego Tuska to mieć za kompletnego udało połączyć, przede wszystkim tępajaca i nieudacznika, a już jej mąż, główną, żeczołowy chemik kwantowy świata, tonawet nie będzie chciał marnować na DZIŚ WOJNA JEST PARTIOKRATOMTuska liter, więc dramatem jest, że fak- NA RĘKĘ!tycznie za dobrze wykonywane od latpolityczne minetki dla Angeli Merkel, Naturalnie Pan profesor nauk human-Tusk teraz tę europosadkę dostanie, istycznych nadal ma problemy, jakbo widać, że jest tak zdesperowany, że pewnie zawsze z elementarną matem-sam jak dziecko paraliżuje wszystkie atyką i logiką, bowiem:rozmowy, naturalnie jak dziecko robito płaczem, bo przecież ten koleś nawet 1. Dziś Putin ma 80% poparcia, małynie zna żadnych języków obcych - co w dług, surowce, i wojny nie potrzebuje.eurobrukselskim cyrku jest akurat ok, Putin to taki Szejk, który dziś potrze-bo oni i tak nic tam nie robią, a jak po- buje tylko ciszy, czasem dając ludziomkazuje nam Cirque du Soleil, najlepsze mięso w postaci takiej olimpiady, albocyrki są... nieme. Krymu, którego przejęciem było nas-Niech Żyje Rewolucja Polska. tępstem euromajdańskiej agresji, orazNiech Żyje Evo Hashtagger. co nie jest bez znaczenia, bezpodst-#... awnego masowego bojkotu wielkiej wspaniałej olimpijskiej fetty w Sochi,https://www.youtube.com/watch?v=S- zorganizowanej astronomicznym kosz-fA5ARnIuDg&feature=youtu. tem by pokazać Rosję Światu, zaprosze-be&t=2m51s nie które świat olał mówiąc, że w “Rosji bije się gejów”. Za cztery lata znowu Rosji będzie można przyłożyć bojko- tując im Mistrzostwa Świata, a jeśli się zachodnim partiokratom uda, to moż-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA na im je nawet odebrać. Tak czy siak, okres, bowiem z pewnością Rząd Ek- Putin wojny nie potrzebuje. spertów nie da im ani grosza na dalsze nękanie ludzi swoimi głupotami, plus http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- przekształci znaczną porcję admin- cie/lekcje-wielkiej-wojny/07v5pt istracji na edukację dzieci i uświada- 2. Obama ma dziś $17 tr długu, miane dorosłych. Koniec psycholog- okresowe shutdowns całej administrac- icznego nękania, koniec partiokratów, ji, wrogich mu innych partiokratów na i religijnych harsserów. Jak ludzie będą każdym rogu, karczków i redneków, chcieli zobaczyć dobry film, to sami pó- bezrobotne 30% zoo w domu utrzy- jdą do kina. Nie trzeba im się wpieprzać mywane przy ładzie dzięki tanim pro- do domu z różnymi humanistycznymi duktom z Chin, papierowym jedzeniu, i iluzjami. Przede wszystkim Pan Bieleń shows z cable TV, które to narzuca iluz- powinien wiedzieć, że w 1914 roku ję “demokracji”. Niemcy były jednym z najbardziej par- tiokratycznych narodów w Europie, i że to nie kajzer wywołał wojnę, tylko ober partiokrata, nadprezydent, Theobald von Bethmann-Hollweg, który wojnę wywołał jednym “serbskim” ultimatum napisanym gdy kajzer był na urlopie, ultimatum które z definicji było nie do przyjęcia. 3. Liberalizm i radość przychodzi po 5. Tylko Polska Demokracja ocali świ- wojnie, chociaż faktycznie zarówno at przed Wielką Geoustawką, którą “mesjasz” Hitler, jak i “mesjasz” Sta- wywołuje USA, naturalnie manipulu- lin, źle zaprojektowali administrację, jąc poprzez media swoimi wyborczy- zastępując postmonarchiczną par- mi “wolnymi” małpami by myślały, że tiokrację dyktatorską jednopartyjną jest to wina Putina. Daty się zmieniły, monarchią, kiedy powinni pomyśleć, i ale ideologie wciąż są te same... ale do zrobić dokładnie to co proponuje Pols- czasu... bowiem za rok ideologia też się ka Demokracja, która zastępuje tysiące zmieni. Koniec politycznej partiokracji, małpich partii, jednym Polskim Naro- wchodzi Polska Demokracja. dem. Naturalnie problemem też było Niech Żyje Rewolucja Polska. powstanie dwóch “mesjaszy”, podczas Niech Żyje Evo Hashtagger. gdy z definicji “mesjasz” może być jeden, i dziś Polska może mówić o wiel- 214. 29/7/2014 M kim szczęściu bowiem jest nim nasz wspaniały mejsaszssimus Evo Hashtag- GEOUSTAWKA: USTALAMY BROŃ ger, Polak. 4. Po rewolucji, humaniści tacy jak Kilka dni temu klarownie pisaliśmy, że Pan Bieleń, a już szczególnie wszyscy jeśli nie zostanie zmieniony partiokraty- nękacze chorobami psychologicznymi, czny system na ten Polskiej Demokrac- będą mieli w Polsce bardzo ciężki www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ji, to w 100% pewna jest partiokraty- klarownie widać, że system bipolarnyczna geoustawka w postaci Trzeciej działa lepiej w partiokracji, niż obecnyWojny Światowej, bowiem wszystkim mit “Pax Americana”. Irak się sypie, Iz-się to będzie opłacało - oprócz oczywiś- rael się sypie, północna Afryka się po-cie Polski, bowiem to my, jak zawsze, sypała, Tajlandia i Azja też się sypie. Paxbędziemy polem bitwy tej geoustawki. Americana okazała się być utopią - co jest oczywiste - bowiem hegemonia po- trzebuje mesjaszssimusa, którego USA nigdy mieć nie będzie.http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ Tak więc dziś zgodnie z naszymi ocze-usa-rosja-naruszyla-uklad-nuk- kiwaniami dowiadujemy się, że geoust-learny-konieczne-natychmiastowe-roz- awka będzie zakazywała całkowitegomowy/q23q0 używania broni nuklearnej, bowiem nie ma sensu niszczyć Polski, jeśli ona później nie może się odbudować, wchłaniając kapitał i produkty z USA oraz Rosji. Takie są realia gospodarki.Dla przypomnienia, partiokratyczna Naturalnie niedowiarki wciąż będą A. POLSKA DEMOKRACJAgeoustawka ma na celu: myślały, że My żartujemy. Większość(a) z filozofii, oczyszczenie organizmu tych niedowiarków to jednak nasy-ze zbędnych elementów. Kotka zosta- ceni kodem hejtu idioci - których mywia swoje małe, ludzie też czasem taką chcemy uratować przekodowując ichbardzo trudną decyzję muszą pode- na stronę logiki, a partiokraci chcą ichjmować, a młode pokolenie jest i tak już poświęcić, ale niestety są wśród naszychstracone. czytelników i czołowi partiokraci w(b) z gospodarki, uratowanie USA po- Polsce, którzy jak to klarownie wid-przez dewaluację dolara więc i jej za- zimy w zamian za bezpieczną posad-dłużenia, a następnie odbudowanie pro- kę są przygotowani poświęcić Polskę,dukcji USA oraz Rosji poprzez eksport a przecież są oni już uświadomienijaki będzie potrzebny na odbudowanie w globalnej geopolityce. Wiemy kimpowojennego świata w postaci sprawd- jesteście. Zresztą sam Radosław Sikor-zonego już tzw “Planu Marshalla”. ski udowodnił całkiem wysoki poziom(c) z geopolityki, utrzymania systemu swojej geopolitycznej świadomości, wbipolarnego, w którym USA utrzyma to swoim ostatnim wywiadzie w “u kel-co ma, a Rosja odzyska panowanie nad nera”, stwierdzeniem, że “układ z USACentralną Azją, Kaukazem, Bałkanami jest nic nie warty” - co jest absolutnąoraz częścią wschodniej Europy - ale prawdą - tak więc dlaczego Radek terazbez Polski bowiem tych “fanatyków” to znowu zaczyna tak nieudolnie grać woni już nie będą chcieli. Zresztą patrząc ich grę sankcji i eskalacji konfliktu?na wszystkie otaczające nas konflikty, “Radek, dobrze wiesz, że nigdy jakiś przypadkowy dziennikarz nie powin- ien zostać ministrem MSZ, ale czy seriowww.facebook.com/PolskaDemoKracja

wraz z Anią jesteście teraz tak przeko- 215. 29/7/2014 C# dowani, że nie widzicie tego co się świę- ci? Owszem, jeszcze rok temu nie było PREZYDENT CAMACHO MIAŁ pewnie realnego wyjścia z tej całkiem SWOJEGO MESJASZA “NOT SURE”... trudnej sytuacji, ale dzisiaj już jest to ... A MY MAMY NASZEGO MES- wspaniałe rozwiązanie, i jest to ideo- JASZSSIMUSA EVO HASHTAG- logia Polskiej Demokracji wraz z mes- GERA! jaszssimusem Evo Hashtaggerem.”A. POLSKA DEMOKRACJA Tylko Polska Demokracja gwarantu- https://www.youtube.com/ je globalny powrót ideologii jednoś- watch?v=S5wHRryA2aw#t=98 ci, ideologii “Pax Polonica”, ideologii naszego wspaniałego mesjaszssimusa, Wiele największych dzieł sztuki bezw- prezydenta rewolucji Evo Hashtaggera, zględnie przewidywało przyszłość. Fol- która to zastąpi bipolarne kłócące się wark Zwierzęcy, 1984, Fahrenheit 451, partiokratyczne małpy, bowiem chyba a ostatnio film Idiokracja, film który po logiczne jest, że lepiej jest mieć jednego jego produkcji był uznany przez wid- mesjaszssimusa, niż kilku mesjaszy, o zów za tak słaby, że przez wiele lat nie dziesiątkach przypadkowych partio- wypuszczano go publicznie, a nawet kratach nie wspominając? potem zrobiono to cicho i tylko na dvd. Ci którzy jeszcze tego nie zrozumieli, Większość z Was zapewne o tym filmie ewidentnie nie powinni nigdy grać w nigdy nie słyszała, ale to jest właśnie to polityczne szachy jakie właśnie obser- dzieło sztuki, które za dwa pokolenia wujemy, bowiem jak już klarownie wid- będzie miało status “świętego”. Legendy zimy trwa już ustalanie zasad na par- przyśpieszają wolno. Fizyka już tak ma. tiokratyczną geoustawkę, i to nagle w trybie natychmiastowym, bowiem Biały W filmie Idiokracja, klarownie widać Dom już świetnie wie, że wojna będzie, jak działa świat partiokratów, i do czego a teraz tylko ustala jej warunki. on zmierza. Wojny, nędza, wszechobec- Tylko Polska Demokracja i mesjaszssi- na głupota, wszechobecni partiokraci mus Evo Hashtagger może teraz ocalić z “rozwiązaniem”. Na szczęście Polska świat przed nadchodzącą wielką wojną. Demokracja ten problem rozwiązała Niech Żyje Wolna Świadomość. raz a dobrze, i partiokratów już nigdy Niech Żyje Rewolucja Polska. nigdzie nie będzie. Niech Żyje Evo Hashtagger. #... Niech Żyje Wolna Świadomość. Niech Żyje Rewolucja Polska. komentarze na Facebook Niech Żyje mesjaszssimus Evo Hashtag- ger. #... www.facebook.com/PolskaDemoKracja

216. 29/7/2014 P C # tanowiła, że oprócz oczywiście przed- stawionego poniżej już zarysu pomnikaTHE MESSIAHSSIMUS BUILDING prezydenta rewolucji przed PałacemIN LONDON Rewolucji Polskiej w WarszawieZamiast stawiać Evo Hashtaggerowi A patrz wpis nr 210.tysiące bezużytecznych pomników, cobyło klasyczną domeną epoki małp powstanie jeszcze tylko jeden innyz którą tak ciężko nam się teraz roz- pomnik mesjaszssimusa Evo Hashtag-stać, bowiem spuścizna tego kodu ha- gera, ale za to pomnik bardzo użytecznyrasserów trwa już z nami milion lat, a i o takich rozmiarach, by wszystkie inneprób było kilka... od koncepcji Marian- pomniki partiokratów jakie powstałyny po alter ego Józefa Stalina czy nawet w dziejach ludzkości można było jużsymbol krzyża, księżyca czy swastyki,naczelna rada Rewolucji Polskiej pos- A. POLSKA DEMOKRACJAwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

bez problemu przetopić na samochody 217. 29/7/2014 M1 i inne potrzebne codzienne zabawki, a okupujące przez nie skwery zamienić “GEOUSTAWKA” TO KWESTIA DNA na piękne publiczne zasadzone ziel- I PODŚWIADOMOŚCI... onymi drzewami skwery. Naturalnie pomniki naukowców i sportowców zos- ... TAK WIĘC W SYSTEMIE PARTIO- taną nietknięte, a nawet zrobi się kilka KRACJI WOJNA JEST PEWNA. nowych. Nigdy na przykład nie wid- zieliśmy pomnika Alberta Einsteina, co Na naszej partnerskiej stronie “III Wo- wydaje nam się być bynajmniej bardzo jna Światowa - bądź na bieżąco”, która dziwne, o innych wielkich naukowcach nas delikatnie wspiera w naszych rewo- jak James Clerk Maxwell czy Nikola lucyjnych staraniach, oraz na 273,145 Tesla nie wspominając. osobach, zarówno testuje różne elemen- Tak więc monumentalny 35-piętrowy ty naszej ideologii, jak i podświadomie pomnik dla 35-letniego mesjaszssi- dystrybuuje informacje o nadchodzącej musa Evo Hashtaggera powstanie w Rewolucji Polskiej, ktoś na naszą in- Londynie, w miejscu, które to w sie- formację o “geoustawce partiokratów” demnastym wieku rozpoczęło epokę napisał taki komentarz: postmonarchicznego partiokratyczne-A. POLSKA DEMOKRACJA go nękania, kreując iluzję wolności i “Takie pierdoły to się nawet bajkopisar- demokracji, i w miejscu w którym to w zom nie śniły, siejecie panikę i pierdoły Maiu 2020 roku zakończy swoje podbo- wylewacie w publikę”. je rewolucja Polskiej Demokracji. Innych pomników nasz wspaniały Z jednej strony faktycznie piszemy rzec- prezydent rewolucji Evo Hashtagger zy, które bajkopisarzom się nie śniły, sobie nie życzy, bowiem puste pomni- choć my, w przeciwieństwie do nich nie ki to symbol nękania i czarnego okresu błaźnimy, a piszemy prawdę - czyli tak harassmentu ludzkiej historii z którym jak świat dziś wygląda. Naturalnie na- Evo Hashtagger nie chce być utożsami- dal koledze Łukaszowi dziękujemy za any. Te dwa pomniki mesjaszssimusa jego komplement, bowiem przynajm- będą jednak koniecznym wyjątkiem, niej należy się naszej ekipie redakcyjnej jeden w Polsce przed Pałacem Rewo- jakiś Nobel z literatury za oryginalność, lucji Polskiej, który to podkreśli sym- chociaż nie jest to absolutnie naszym bolikę tego specyficznego dla całego celem, a zresztą i tak musieli byśmy Świata miejsca w Polsce, a drugi w takiego “zaszczytu” odmówić, bowiem Londyńskim City of London, który jako prawdziwi rewolucjoniści jesteśmy to umożliwi wysłanie wiadomości do pryncypialnie przeciwni wszelkim wszystkich poprzednich mesjaszy, że niewolniczym tatuażom, niezależnie od nadszedł już czas na zasłużoną dla nich tego czy pochodzą one od Alfreda No- emeryturę. bla, Josepha Pulitzera czy bikera z lo- Niech Żyje Rewolucja Polska. kalnej tatuażowni. Tatuaże są dobre dla Niech Żyje Evo Hashtagger. zakompleksionych faraonów oraz ich niewolników, a nie dla ewolucyjnych rewolucjonistów, którzy dążą do zmian znacznie przewyższających historię. www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook