Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

wybrany przez ławników premier, czy wiec Stalin tak świetnie rozumiał logikę A. POLSKA DEMOKRACJAnawet jak nasz prezydent rewolucji darmowej odnawialnej energii, budującEvo Hashtagger, mógłby otwarcie pow- w Związku Radzieckim wszędzie gdzieiedzieć, że “negocjacje w Brukseli na się dało hydroelektrownie, upewniająctemat klimatu skończyły się fiaskiem, się też, że do dzisiaj Rosja jest surow-bowiem cena prądu pójdzie w górę o cową potęgą, która woli węgiel ekspor-100%, a ja osobiście walczyłem o pod- tować niż spalać. Dziś jednak nikt takwyżkę 500%”, i ten Ojciec Narodu, nig- nie myśli, i bez zmiany całej ideologiidy nie powinien się nawet zastanawiać, nawet nie ma co liczyć na jakiekolwieka co powie na ten temat jakaś partio- zmiany, i nie jest to zła wola indywidu-kratyczna krótkoterminowa małpa w alnych małp, ale problem systemowy zjakiś małpiowyborach kłamstwi, haseł którym jeśli będzie trzeba to pójdziemyi plakatowych mord... problem dokład- walczyć zbrojnie, i wstyd, że tygodnikniej opisany poniżej: Polityka robi tak mało by ten problem nagłośnić. To od Was dzisiaj wymaga- A patrz wpis nr 349. my wzięcia odpowiedzialności za uświ- adamianie świata, i nie tylko hejtującNie miejcie świadomościowcy wątpli- poprzez opisywanie problemów, alewości, że jedyną szansą na przetrwanie poprzez klarowne opisanie tego co robigatunku ludzkiego na Ziemi jest dziś Polska Demokracja, w tym, że jest toideologia ławników Polska Demokrac- jedyna ideologia która jest proludzka,ja, i z całą pewnością świadomościow- proziemska, proekologiczna, bowiemiec Evo Hashtagger to świetnie rozumie, nas wybory nie będą interesowały uwal-natychmiastowo, wraz z ławnikami, niając dyktaturę logiki, a ta klarowniewalcząc o między innymi: mówi, że nie ma nic ważniejszego od(i) pełną budowę wszystkich możliwych środowiska naturalnego. Innej plan-globalnych elektrowni wodnych, w tym ety awaryjnej nie ma, i agresywonośćtzw zaporze Inga Dams, oraz oczywiś- Greenpeace to pikuś w porównaniu zcie całego Nepalu, Pakistanu czy Indii tym, do czego dla dobra ludzkości pr-(ii) pełną utylizację energii geoter- zygotowana jest jutro zrobić Polskamicznej, w tym budowę infrastruktury Demokracja, więc Polityka - proszę siędo jej przekazu tak nie chować od odpowiedzialności w(iii) zmianę nastawienia społecznego, tej sprawie.które powinno się cieszyć lokalnym ży- #.ciem, lokalnymi wakacjami, lokalnym BYŁO TO SŁOWO POLSKIEJjedzeniem, a nie ciągle szukać swojego DEMOKRACJI.szczęścia w łóżku u sąsiada komentarze na FacebookNiesamowite jest też to, że już prawie100 lat temu, towarzysz świadomościo-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

365. 4/11/2014 M$ Dziś bowiem w USA są wybory “mid term”. Do wzięcia 33 miejsca w Senacie DZIŚ MAŁPIOWYBORY, CZYLI ILU- (na 100), 435 miejsc w Izbie Reprezen- ZJA WOLNOŚCI W USA tantów (na 435), oraz 36 stanowych gu- bernatorów (na 50)... i wszystko za gro-A. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/swi- sze, bowiem około USD 3.7 miliardów at/amerykanie-glosuja-w-wybor- dolarów pompowania iluzji wolności, ach-do-kongresu-i-wladz-lokalny- bowiem tyle jakie wybory kosztują, z ch/89nr7 czego 55% jest finansowane z darow- izn prywatnych, których uwaga, źródła Ten kto stworzył iluzję wolności po- nawet nie znamy. Oznacza to tylko jed- legającą na partiokracji - król Anglii - no: ciąg dalszy epidemii broni, alko- doskonale wiedział co robi. Zakładamy holu, hazardu, chorób i leków, aborcji, dwie partie, czerwoną i niebieską, ale partiokracji, niszczenia środowiska, re- kontrolujemy obie, i dajemy małpom ligii, gwałtów, pornografii, hollywood, iluzję wolności pomiędzy jednymi a naturalnie nierobów partiokratyc- drugimi. Łatwiej się bowiem kontroluje znych, psychologii, nękania na każdym pośrednio miliony małp przy pomo- poziomie społecznym, podsumowując: cy iluzji, niż kilkaset osób przy pom- głupoty, i naturalnie możemy zapom- ocy konkretów, i nigdzie na Ziemi nie nieć o jakichkolwiek traktatach na rzecz jest to chyba bardziej widoczne niż we ochrony środowiska, czy czegokolwiek “wspaniałych wolnych USA”, bastionu co może mieć pozytywny wpływ na niewolnictwa i cynizmu które niczym świat w okresie dłuższym niż cztery złośliwy wirus zombie na siłę eksportu- lata. Tak właśnie działa “wolność”. Dla je swoją partiokratyczną ideologię gdzie przypomnienia USD 3.7 mld to PLN tylko popadnie, w tym także i do Pol- 12.5 mld złotych, znacznie więcej niż ski, sponsorując na prośbę arcycynika nasze osiedlowe wydatki, ale być może Karola Wojtyły w latach 80tych, sumą nasi partiokraci nie mają już nic do kilkuset milionów dolarów np taką “Sol- zaoferowania a co warto by kupić, no idarność”, czyli grupę kilkudziesięciu oprócz zrobienia komuś laski, ale pra- tysięcy osiedlowych alkoholików, wo do tej laski właśnie jest opłacane dz- nierobów i meliniarzy, którzy do dzisiaj isiaj w USA, a nie za półtora tygodnia w nota bene są przy żłobie... podczas gdy drugiej już w tym roku iluzji wolności powinni siedzieć w więzieniach za dz- w Polsce. iałanie na rzecz obcego wywiadu (CIA) Na szczęście Polska Demokracja, swoją promującej może i krótkoterminowo rewolucyjną ideologią która pozbędzie atrakcyjną ideologię, ale wewnątrz gwa- się wszystkich polityków jednocześnie rantującą wojnę i niewolnictwo. czyniąc świat demokratyczny, uratu- je świat, w tym i USA - i to już w roku 2016, bowiem ktoś z tym wirusem par- tiokratycznej głupoty musi przecież walczyć. Bez tej walki czeka nas nie ty- lko kontynuacja pochyłej, ale wcześniej czy później i dramatyczny koniec, w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tym najprawdopodobniej wojna, bo 366. 5/11/2014 iiiprzecież jak na dłoni widać co się dz-ieje dziś w Hiszpanii (ultra lewicowy POLACY W WIELKIEJ BRYTANIIPodemos), co się dzieje dziś w Anglii(narodowy UKIP), co się dzieje dziś w ht t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . A. POLSKA DEMOKRACJAcałej Europie a nawet i w całym partio- co.uk/2014/11/05/immigration-immi-kratycznym świecie nękaczy, gdzie jed- grants-taxes-benefits_n_6101462.htm-nostki szaleją, zanękane codziennością l?utm_hp_ref=uk&ir=UKi głupotą, bowiem cały system nie może http://www.huffingtonpost.co.uk/…/zwyczajnie podołać roli jaką może i immigration-immigrants-ta…partiokraci chcieliby pełnić, ale którejbez wielkich zmian, w tym wprowadze- I jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, w Wiel-nia ideologii Polskiej Demokracji oraz kiej Brytanii, imigranci ze wschodniejinstytucji Evo Hashtaggera pełnić się Europy, nie tylko płacą więcej w podat-po prostu nie da. Świat stoi na krawędzi kach niż otrzymują, ale jak pokazujągigantycznej zagłady, od środowiska, cyfry, mają mniejsze bezrobocie niż an-po niemoc w sprawie wirusa Ebola gielscy autochtoni czy nawet imigranci(google kwarantanna Kaci Hickox), o z innych państw.ciągle jak widać po Ukrainie trwają-cym konflikcie preambuły III Wojny Niby taka mała informacja, ale jest toŚwiatowej, która to jest przepustką do statystyka praktycznie zabójcza dla pro-wielkiej geoustawki zarówna dla ultra cesu deuniizacji Wielkiej Brytanii orazświadomego Władimira Putina, jak i anty imigracyjnej polityki UKIP. Logikętrochę aspirującego do niego Baracka jest znacznie trudniej oszukać niż iluz-Obamy, i świat ten, bez naprawy od ję, i ciekawe co na to ma do powiedze-podstaw ulegnie w gruzach, i to już nia UKIP i David Cameron?nawet nie spowodowanymi samym dłu-giem i graniem na zwłokę wszystkich ################################dzisiejszych partiokratycznych mier-not, ale działaniami tych miernot które A patrząc na temat globalnie, klarowniedopiero zamierzają przyjść, które jak to dowodzi, że migracja jest dobra, oraz,tylko zobaczą w jak beznadziejnym sta- że proces światowej unifikacji rynkównie jest świat, uświadomią sobie, że bez pracy zbliża się gwałtownymi kroka-wojny albo przynajmniej jakiejś eboli, mi. Ludzie ciągle nie są świadomi tegorozwiązać problemów się po prostu być jak po roku 2025 zmieni się świat, gdymoże już nie da... chociaż nawet i wt- każdy będzie mógł mieszkać i pracowaćedy bez fundamentalnej zmiany całegosystemu z partiokracji na demokracje,znów zwyczajnie rozpocznie się nowypowojenny partiokratyczny cykl za-wierszenia broni, który zakończy sięIV Wojną Światową albo jakąś Eboląv.2100. Albo zmiana systemu, albo niema ewolucji.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA gdzie chce, co wcale nie będzie oczywiś- dzą takie czasy, że partiokraci już się ich cie dawało mu możliwość do korzysta- już bardzo boją.... i Polska Demokracja nia z socjalu i darmowej opieki społec- się im wcale nie dziwi... żebranie nigdy znej... bo czegoś takiego w przyszłości nie było funkcją społecznie przyjemną. nie będzie wcale, nawet jeśli w okresie Tylko ławnicy. Zero wyborów. Tylko przejściowym trzeba będzie faktycznie eksperci. Zero partiokratów. te nieutrzymywalną głupotę utrzymać, Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. przynajmniej dla autochtonów, bowiem Niech Żyje Rewolucja Polska. prawem logiki, na takich warunkach Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. postanowili mieć swoje dzieci, więc #... odebrać im teraz prawo do darmowe- go alko, ćpania, papierosów, papier- 367. 6/11/2014 I R iii jedzenia i MTV jest trudne... ale to też w przyszłości ulegnie wielkiej zmianie, ZMIANA NAZW ULIC POPRZEZ LI- przyszłości która to dzięki ławnikom CYTACJĘ... będzie tak komunistycznie liberalna, że ... Czy Aleje Jana Pawła II będą Alejami dzisiejszy system będzie bardziej przy- Jana Kulczyka? pominał jedno wielkie pańszczyźniane więzienie, a niżeli wolny dla wszystkich kraj. Nadchodzi komunistyczny liberal- izm. Wszystko jednak musi zacząć się od https://www.facebook.com/Newsweek- ławników, którzy będąc wybieranymi Polska/posts/809648745741152 losowo, nie będą się już bali o swoje stołki, co sprawi, że podejmą oni takie Niby 25 lat po 1989, ale wciąż trwa decyzje jakie to są w Polsce, i na całym małpia dekomunizacja symboli, cały Świecie dziś potrzebne... w tym grun- proces, który idąc logiką partiokraty- towna dereligizacja, dekomunizacja, cznych małp należałoby wcześniej czy departyjniactwo, desecondhanderstwo, później odwrócić, bowiem mało która degenerostwo... jednym słowem pr- świadoma osoba nie przyzna dziś racji zygotuje się na wielką DYKTATURĘ Stalinowi, Róży Luksemburg, Leninowi, LOGIKI, i to taką, że sam Janusz Kor- oraz innym szerzej pojętym “bolszewi- win-Mikke się dziś nas świadomościo- kom”, wyznawców komunizmu, który wców boi, bo przecież on też jest Polsce choć gospodarczo był systemem raczej kompletnie niepotrzebny, nadając jak nawet współczesne czasy utopi- się bardziej do szorowania podłogi w muzeum, niż do jakiejkolwiek roli w przyszłej administracji... chociaż pamiętajmy, że to to nie my świado- mościowcy będziemy o tym decydow- ali, a losowo wybrani ławnicy, którzy to niewątpliwie pozbawieni konfliktów zrobią to co jest realnie dobre, a nie to co można sprzedać. Tak tak, przycho- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jnym, to świadomościowo był głównym mości, sztuki i nauki, że dziś wszyscy Ci A. POLSKA DEMOKRACJAciosem w niewolnictwo, feudalizm, ko- ludzie przeznaczeni do obozów pracylonializm, czyli wszystkie zjawiska zła piszą, czytają, pracują, a system niewol-z którym przyszło dziś kontynuować nictwa choć ciągle istnieje, to istnieje owalkę naszym świadomościowcom Pol- jeden poziom niżej niż na początku XXskiej Demokracji. wieku, i istnieć będzie zawsze, bowiemNaturalnie nas nie dziwi, że zako- takie są reguły funkcjonowania systemudowane tvnem, polsatem i youpornem kastowego.małpy nie mogą powyższego para- Ale do rzeczy. Wcześniej czy później,grafu zrozumieć, ale wiemy też, że z jak ludzie się już obudzą z obecnegochwilą spokoju i odprężenia, wolne zombie kodu partiokratów, należałobyod alkoholu, narkotyków, nękania i więc ponownie zmienić nazwę kilkukodem trzecim małpy te, cały temat ulic, coś co oczywiście się po Rewoluc-przemyślą i połączą kropki, rozumi- ji zrobi. W pierwszej kolejności pójdąejąc zapewne pierwszy raz w życiu, że wszystkie ulice polityków niepolskich,nie ma takiego poziomu zła którego jak Waszyngton czy Reagan, czyli par-zrobić nie można w celu popchnięcia tiokratycznych małp które z Polskąewolucji do przodu, i wybicie tu mil- nie miały nic wspólnego. W drugiejionów Ukraińców, czy zesłanie na Sy- kolejności pójdą wszyscy religijni nęk-berię milionów niewolników było tego acze, bowiem ich wpływ na zacofanienajlepszym przykładem. Bez głodu na jest tak wielki, że światu zajęło prawieUkrainie nie byłoby pierwszej pięcio- dwa tysiące lat by wydostać się z kinalatki kolektywizacji wsi, a bez dolarów o nazwie chrześcijaństwo, islam, ju-kolektywizacji oraz Syberii nie było- daizm, czy buddyzm, i czczenie za toby drugiej pięciolatki industrializacji wszystkich tych bożków jest wyjątkowąZwiązku Radzieckiego, bez której to głupotą, bowiem należy ich wręcz spal-nie byłoby trzeciej pięciolatki mili- ić na stosie ofiarując im “Damnatiotaryzacji Związku Radzieckiego, co w Memoriae”. Dwa tysiące lat kompletnejsumie skończyłoby się tak, że do dzisiaj ciemnoty, która nas nie przybliżyła docała Europa Wschodnia byłaby w naj- żadnej planety, a pamiętajmy, ze celemlepszym układzie gubernią niemiecką, nadrzędnym ludzkości jest by przygot-pari passu z brytyjskim Pakistanem i ować “arkę #”, która to w ciągu 2,6 mil-Indiami, francuskim Wietnamem i Al- iardów lat ma być gotowa na opuszc-gierią, belgijskim Kongiem i Rwandą, zenie życia z Ziemi, nawet w bardzoportugalskim Mozambikiem i Angolą. uproszczonej formie, kiedy to zwycza-Tak działa kolonializm, i gdyby nie jnie zgaśnie nam słońce... problem nibybezwzględność świadomościowca Józe- odległy, ale nie tak odległy jeśli popat-fa Stalina, nota bene ojca Evo Hashtag- rzy się na niego z perspektywy 4,5 mil-gera, niemiecka maszyna wojenna iardów lat które to już Ziemia istnieje.bez problemów pokonałaby ciągle wt- Logiki i matematyki nie da się oszukać,edy raczkujący system komunizmu, nawet jeśli obliczanie danych w takimktóry to uświadamiając gwałcicieli i okresie czasu jest bardzo bardzo trudneinne małpoludy stał się potem na tyle i względem przynajmniej małpiowy-ważnym światowym strachem świado- borców niepotrzebne. Powracając dowww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA zmiany nazw ulic, po obcych partio- nawet z jego wielkimi pomnikami, Sol- kratach, oraz wszystkich nękaczach orz-Żak to kolejna osoba która pomimo religijnych, w tym biednego Jezusa swojej SBeckiej przeszłości która abso- Chrystusa, kompletnego fanatyka który lutnie można mu wybaczyć, bowiem dla został stworzony niczym Coca Cola do dobra ewolucji każdy orze jak może, jest masowej kontroli małp, przykład oso- dziś wstanie podarować Polsce bardzo by poważnie zaburzonej, przynajmniej wiele, tak jak i Polska może jak widać na tyle, że została ona zabita na własne ciągle podarować Solorzowi- Żakowi. Z życzenie, co niewątpliwie relatywnie pewnością swoje miejsce na mapie Pol- pozwala ludziom dziś też czuć się lepiej, ski znajdą też i inni oligarchowie... szc- bowiem czym jest wzajemne nękanie zególnie Ci z miliardem dolarów, bow- jak nie relatywizmem poziomów iem taka pewnie będzie cena dzierżawy nieszczęścia, i tu trzeba przyznać, że ży- 100 letniej masowej świadomości, cie Jezusa nie jest specjalnie godne po- cena bardzo mała, która to będzie up- zazdroszczenia, tak jak dzisiaj jakiegoś amiętniała pracowitość, spryt, przed- niewidomego dziecka w Indiach które siębiorczość oraz ogólnie świadomość to wykorzystywane jest do ulicznego jednostek które całe życie pracowały, żebrania czy jeszcze tam jakiś gorszych nie mając nawet chwili spokoju by do- zjawisk, więc po zmianie ulic z Jezusa brze zastanowić się nad samym celem i innych religijnych nękaczy przyjdzie życia, problem który musiał rozwiązać kolej na inne krajowe ikony, zarówno za nich nasz sam prezydent rewolucji świata partiokracji, jak i muzyki, kina Evo Hashtagger. Co więcej pieniądze z i literatury, bowiem czym jest kultura ulic mogą iść na jakieś konkretne cele: jak nie także próba zanękania ludzi ko- domy dziecka, szpitale, domy opie- dem hipnozy... melodią... pornografią ki, autostrady, lotniska, infrastrukturę duszy... ogólnie złem... pięknym czy nawet i stadiony... tak by świado- przykładem którego jest sam Szekspir mościowcy wiedzieli, że nie będą to pi- który to tak namieszał w głowach ludzi, eniądze przejedzone przez ciągle to ros- że dziś cały masowy homoseksualizm nącą armię urzędasów, armie rosnącą, to w dużej mierze następstwo jego ro- bowiem takie jest logiczne założenie meozacji mężczyzn. systemu partiokratycznego, że nie moż- Jakie więc nazwy ulic pozostaną? Jest na mieć wrogów, więc wszystkim liże to temat bardzo prosty. Nazwy wielu się jaja równo. ulic, a może i wszystkich, da się w 100 To tyle na dzisiaj... ale jak zawsze... letnią dzierżawę, która będzie licytowa- spodziewajcie się wielkich zmian. Na- na. Aleje Jana Pawła II być może staną dchodzi Aleja Jana Kulczyka, lotnisko się więc Alejami Jana Kulczyka - czy to Krauzego, a może nawet i Solorzgrod pośmiertnie czy też nawet za jego życia, Mazowiecki... ten ostatni naturalnie i to te wszystkie Jana Pawła II, zarówno pochodzący od regionu Mazowsza a nie w Warszawie jak i w innych miastach, tego partiokraty kominiarza papiero- bowiem w celu symplifikacji najłatwiej sowego, który to jak mało kto zmienił będzie zmienić nazwy ulic grupowo. Polskę w to bagno hejtu które teraz Wszystkie zaś Place Zbawiciela mogą przyszło nam świadomościowcom nie- więc się stać Placami Solorza-Żaka, malże od podstaw naprawiać. Koniec z www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ciemnogrodem. Pójdziemy jednak krok dalej w tejTylko ławnicy. Zero wyborów. naszej analizie. Po Drugiej WojnieTylko eksperci. Zero partiokratów. Światowej, Polska w zamian za swojeNiech Żyje Rewolucja Polska. biedne rolnicze wschodnie kolonijneNiech Żyje prezydent rewolucji Evo kresy otrzymała duży kawałek dobrzeHashtagge uprzemysłowionych Niemiec, gest#... wręcz niewiarygodnie przyjacielski Polsce ze strony Stalina, który to jed-368. 6/11/2014 H noosobowo zmienił granicę bazując na najbardziej optymistycznych sce-SŁOWO POLSKIEJ DEMOKRACJI nariuszach polskiej historii, historiiDO Newsweek Polska dosłownie kilku lat przed pięciuset lat, coś co znane jest każdej osobie która widziała przemówienie strony polskiej z konferencji w Poczdamie, konfer- encji na której to decyzje o przyszłych ostatecznych (?) granicach Polski były podejmowane. Można zatem z całą pewnością stwi- A. POLSKA DEMOKRACJA erdzić, że przynajmniej geograficznie,https://www.facebook.com/Newsweek- POLSKA BYŁA NAJWIĘKSZYMPolska/posts/809738699065490 BENEFICJENTEM DRUGIEJ WO-Jeśli ktoś dziś w Rosji zapyta się “Czy JNY ŚWIATOWEJ, bowiem w zamianZwiązek Radziecki 17 września 1939 za swoje kolonijne kresy które i tak byroku zaatakował Polskę?” to powinien straciła, nawet jeśli w podobny sposóbprzygotować się na odpowiedź: “myśmy do dzisiejszego Krymu na Ukrainie,tylko wyzwalali zachodnią Ukrainę i Polska otrzymała ziemie które w błys-zachodnią Białoruś”, coś co nota bene kawiczny sposób zasiedliła, czyniąc jepatrząc nawet na urzędujące na tych dziś, dosłownie 70 lat po wojnie, tere-ziemiach języki, kultury czy religie, jest nami które niemieckie są tylko histo-w dużej mierze spójnym punktem wid- rycznie, niewyobrażalne zadanie, którezenia, i coś co i tak w Polsce v.1939AD stało się możliwe tylko właśnie dziękibyło wcześniej czy później nieunikni- temu Panu z wąsem w jasnej koszuli...one, bowiem tereny te nie chciały być którego to nota bene jest ojcem naszegow Polsce, i nawet dzisiejsze antypolskie wspaniałego prezydenta rewolucji Evomini demonstracje na europejskiej Lit- Hashtaggera.wie są tego najlepszym dowodem. A swoją drogą, jako świadomościowcy bardzo nie lubimy tematów historyc- znych, bowiem trudno o większą stratę czasu niż analiza tego co się kiedyś dz- iało, szczególnie w świecie w którym jest aż siedem miliardów wersji każdej historii. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

B patrz wpis nr 11. Więc do rzeczy. Żadna zbrodnia, nieza- leżnie od prawa, nie ulega przedawnie- BYŁO TO SŁOWO POLSKIEJ niu. To chyba powinno być dla każdej DEMOKRACJI. małpy oczywiste. Owszem, może pomóc administracji by sprawę zam- 369. 6/11/2014 iii knąć, ale nie oznacza to, że ktoś jest niewinny. Śmiemy wręcz twierdzić, że OTO SŁOWO POLSKIEJ prawo o uniewinnieniu zostało stwor- DEMOKRACJI DO Tomasza Lisa zone dla przekrętów finansowych, bow- iem za kilka lat, wszystkie prywatyzacje,A. POLSKA DEMOKRACJA oparte na łapówkach, szantażach, kwi- tach, staną się legalne... chociaż jako Polska Demokracja znajdziemy sposób i na ten problem. Będzie taka czyst- ka polityczna, że wszystkie nielegalne deale będą skasowane, na zasadzie paserstwa, i szok jaki przeżyje świat... nas nie interesuje... bowiem tego wy- maga dyktatura logiki. A patrz wpis nr 81. https://www.facebook.com/Newsweek- Ale idziemy dalej. Fakt, że zbrodnia Polska/posts/809490289090331 została wybaczona... po części jest po- Popychanie rewolucji dla dobra ludz- szlaką, ale może zanękana 13 latka kości to wyjątkowo niewdzięczne za- po prostu postanowiła na tym trochę danie. Zamiast chlać alko, spijać i dy- skorzystać, zarobić, co nadal nie świ- mać 13 letnie dziewice i ich koleżanki adczy o tym, że ktoś jest uniewinniony. to my tu się jak lwy staramy naprawić Nasz prezydent Evo Hashtagger kiedyś cały świat, uwalniając z systemowego potrącił rowerzystę. Naturalnie zatr- niewolnictwa całą ludzkość, darując zymał się, przeprosił, potem się spot- ludziom władzę i wolność, a w długo- kał, zapłacił za rower, i upewnił się, że terminowej perspektywie biologiczną rowerzysta podpisał oświadczenie, że ewolucję której to ludzi nie widzieli “wybacza”. Kilka tygodni później... puk już z milion lat. Popychanie rewolucji puk... policja, która robiła dochodze- to szczególnie niewdzięczna rola gdy nie w sprawie potrącenia roweru. Na opisuje się temat małp, a tu Pan Tomasz szczęście sprawa była oddalona, bow- Lis, osoba niby odpowiedzialna za wy- iem skrzyżowanie było pechowe, ale chowanie Polski, przynajmniej w sferze fakt, że rowerzysta podpisał papierek politycznej, głosi całkiem otwarcie, że absolutnie nie powodowało, że prz- Polański do dobro, oraz, że Naziści do estępstwa nie było, i jest to logiczne jak zło. 2+2=4 www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A na koniec perełka. Porównywanie latkami, zakładając oczywiście, że się A. POLSKA DEMOKRACJA“wybaczania” nazistom ich domnie- później bierze za swoje czyny męskąmanych zbrodni dokonanych na tle odpowiedzialność, jest aktem akcep-ideologicznym, do niewybaczania Po- towalnym, niż dokumentny brak tol-lańskiemu przez cięty na niego wymiar erancji do nazistów za ich komplet-sprawiedliwości USA, jest coś co albo ny ideologiczny brak tolerancji dojest religijnych popaprańców, których to w(i) aktorstwem ze strony Tomasza Lisa, obliczu beznadziejnej sytuacji posta-na przykład desperacką próbą byśmy nowili wszystkich uśmiercić, “zbawi-jako świadomościowcy rewolucji ając ich z ziemskiej egzystencji”... cośpoświęcili kilka naszych minut na jego co można i trzeba oczywiście okiemistnienie (był Kuba, był Szymon, była historii krytykować, ale coś czemu nieMonika... a gdzie Tomcio?), albo można odmówić pewnej logiki działa-(ii) przykładem kompletnego braku nia, bowiem zbrodnie w imię ideologiiświadomości Tomasza Lista, czegoś o są absolutnie tolerowane, zakładającco w sumie go nie podejrzewaliśmy, oczywiście, że ideologia jest spójnachociaż jest wysoce prawdopodobne, że logicznie... tak więc Panie Tomaszu...wszyscy reporterzy polityczni to głup- w tym krótkim i jakże prostym artyku-ki... w końcu kto z kim przystaje taki się le o Polańskim zaliczył Pan podwójnąstaje, i być może “Tomasz Lis na żywo” wpadę... ale spokojnie... da Pan jeszczenie będzie w przyszłości nadawał się na radę się poprawić, chociaż będzie tosenatora Rewolucji Polskiej, chociaż to wymagało dużo większej ilości wysiłkuludzie zadecydują, a Pan Tomasz Lis - niż siłownia czy bieganie w maratonach,blog natemat.pl zawsze ma szansę się bo mięśnie woli (i mózgu) działająnawrócenia, bowiem ludzie są dobrzy, zupełnie inaczej niż mięśnie innychwięc każdy nadaje się do każdej roli, członków... i ponownie w obu tych tem-chociaż od dziennikarza, ba! redaktora atach specjalistami są zapewne odpow-naczelnego pisma, spodziewalibyśmy iednio... naziści i Roman Polański.się wyższej świadomości niż pisanie ta- BYŁO TO SŁOWO POLSKIEJkich głupot. DEMOKRACJI.Ekstrapolując bowiem to porównanie, 370. 8/11/2014 MRmożna stwierdzić, ze patrząc na tesprawy okiem ideologicznym, proble- Jarosław Kaczyński... (PRAWIE) JAKmem nie jest sama sprawa ekstradycji JÓZEF STALINPolańskiego, ale fakt, że ta sprawa wogóle powstała, bowiem zaćpywan- Wczorajsze rewelacje o trzech posłach,ie 13 latek w celu ich dymania jest którzy to wolą do Madrytu jechać sa-absolutnie ideologią słuszną... jak i mochodem niż lecieć tanimi liniami(według Tomasza Lisa) nazizm jest lotniczymi, decyzja, która sama w sobieideologią niesłuszną... i tu zakończy- wzbudza wiele wątpliwości zarówno comy mocnym akcentem, że chyba bliżej do zdolności tych Panów do logicznegonam do uznania, że kopulowanie z 13 myślenia jak i co ważniejsze całej zasadywww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA funkcjonowania wydatków posłów, to założeniem, że “ciemny lud” kupiłby to prawdziwy cios w system partiokracji. tak samo jak ideę drukowania pieniędzy Jako świadomościowcy nie mamy bow- przez NBP na polityczne zamówienie iem wątpliwości, że zachowania posłów PO, teksty o rozbiorach Ukrainy Sikor- to nie jest niechlubny wyjątek, ale raczej skiego, czy inne zjawiska partiokratyc- systemowa norma, standard, który znych teatrów... telenoweli której kon- w tym wypadku wyszedł kompletnie tynuacją jest też zapewne i dzisiejsza przypadkowo na jaw, przypuszczalnie reakcja Jarosława Kaczyńskiego, chociaż wszystko przez meliniarskie zachow- miejmy nadzieję, że jest to już jego rola anie małżonek naszych meliniarskich stała, a nie tylko kolejne przedwyborcze partyjniaków, chociaż jest to wydarze- tymczasowe pozoranctwo, nawet jeśli nie, które w dłuższej perspektywie do- Jarosław Kaczyński ma do tych posłów bije tak na PiS, jak i na PO, SLD, PSL, pewne osobiste sentymenty, a być może TW oraz i innych paramafijnych grup nawet i partiokratyczne interesy. Trzeba partyjniackich egoistów okradających bowiem powiedzieć otwarcie, że osoba pod ukradzioną ideą “demokracji” przekroju Jarosława Kaczyńskiego, oso- Polskę. Partiokracja to bowiem istny ba aspirująca do osiągnięcia poziomu systemowy dramat, i z pewną niecier- świadomości posągu, monumentu na pliwością czekamy teraz na kolejne re- setki lat, powinna zawsze działać bezw- welacje o podróżach samochodowych zględnie, niczym robot pozbawiony naszych “wybrańców”, do Brukseli, Rzy- emocji, niczym Józef Stalin, niczym mu, Londynu, a kto wie, może nawet i Evo Hashtagger. Tego wymaga przyszła Tokio czy Waszyngtonu. Wypłacanie za historia, tak więc z pewną dumą ob- kilometrówki to piękna poselska furt- serwujemy dziś jak to na wysokości ka na drugą pensję, i jak widać, idea swojego zadania właśnie staje senator całkiem szeroko akceptowana, która to rewolucji Jarosław Kaczyński, nawet wyszła czysto przypadkowo na jaw. jeśli jego ludzka część pewnie bardzo dziś nad tym ruchem ubolewa, bowiem http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaro- szczególnie w przypadku Hoffmana był slaw-kaczynski-bede-domagal-sie-usu- to przecież dobry, agresywny i oddany niecia-z-partii-hofmana-kaminskiego-i/ sprawie aktor, artysta doskonale rozu- n57gr miejący koncepcję instytucji mesjasza, W tym całym bałaganie jednak god- partyjny sługa, który szczególnie w os- na wielkiej pochwały jest dotych- tatnich miesiącach jak mało kto zawsze czasowa publiczna reakcja Jarosława murem i bez słowa dyskusji stawał za Kaczyńskiego, który bądźmy szczerzy, wspaniałym prezesem mesjaszem Ja- mógł ten temat ogólnie zlekceważyć, z rosławem Kaczyńskim... który to teraz sam w najbliższej przyszłości, i w imię tej samej logiki oraz wyższego ideo- logicznego dobra, będzie równie odd- anie stawał murem za naszym wspan- iałym prezydentem rewolucji Evo Hashtaggerem, rewolucji polskiej, ale o światowej sile rażenia. Tego bowiem wymaga powaga sytuacji całej Ziemi, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

historyczna szansa dana właśnie Polsce, naszym ciągłym krótkowzrocznym A. POLSKA DEMOKRACJAby to właśnie Polska zbawiła cały Świat pełnym redukcji dysonansu zachowan-od wszechpanującej zarazy partiokraty- iem stworzyliśmy... redukcji dysonansucznych nękaczy, przywracając ludziom który jest niczym innym jak samoo-wolność i szacunek do samych siebie, a broną ludzi przed panującym systememludzkości biologiczną ewolucję, zjawis- partiokratycznym.ka dla większości naszych czytelników Jarosławie Kaczyński, senatorze Rewo-tak abstrakcyjnego jak koncepcje wid- lucji Polskiej - dobrze wiemy, że i Wy iziane w ostatniej perełce sztuki kina, Wasi podopieczni nas czytacie... i dzi-filmie Krzysia Nolena “Interstellar”, siaj dziękujemy Wam za zrozumieniefilmie który to genialnie i celowo uka- powagi sytuacji jaką przyjdzie Wam zazuje Świat, w którym to biała kreda na kilka miesięcy pełnić. Naturalnie pro-czarnej tablicy łączy się z podróżami szę nie żałować prywatnie ani Hoffma-międzygalaktycznymi, które to mają na, ani Kamińskiego, ani tego trzeciegouratować ludzkość, połączenie nie tak posła oszusta, zresztą po 2015 roku i takodmienne od tych, które to my tu sami nie będą już oni Polskiej administracjidzisiaj tworzymy, w tym łącząc dzisie- potrzebni, a tak, te ostatnie miesiącejsze pozbawione emocji bezwzględne systemu partiokracji mogą teraz swo-zachowanie Jarosława Kaczyńskiego bodnie oszukiwać, kraść, do woli, i toz przykładnym życiem misjonarza nawet bez płacenia partyjnych podat-Józefa Stalina, nota bene ojca naszego ków... zresztą nie ma się im co dziwić,prezydenta rewolucji Evo Hashtaggera. bowiem ich zachowania są takie sameMało kto bowiem dzisiaj rozumie, że jak i każdego innego normalnego ego-bycie Stalinem, że bycie Hitlerem, że by- isty, który to znalazłby się na ich uprzy-cie Franciszkiem, że bycie Hashtagger- wilejowanym miejscu, więc tu pretensjeem, to wyjątkowo trudne niewolnicze należy oczywiście mieć do całego sys-role, role dawania żywego przykładu temu rozliczania wydatków poselskich,do podejmowania nieograniczonych i może i ciągłej organizacji kretyńskichpoświęceń, do wielkich zmian, czy to spektakli, a nie do samego zjawiskaw sferze administracji, czy też wydat- egoizmu ludzkiego, który to jest zjaw-ków, czy też diety, konsumpcji alkoho- iskiem absolutnie normalnym i wręczlu, priorytetów moralnych, czy też co godnym promocji... co właśnie jestważniejsze w szerzej określonym lifes- partiokratycznym problemem syste-tajlu który to musi dziś istnie rewolu- mowym, które rozwiązać można tylkocyjnie niczym nowa religia zawitać na drogą rewolucyjną. Tak tak... nadchodziZiemi, i który to jest dzisiaj wymagany rychły koniec systemu partiokracji.nawet dla stworzenia w realu nolanows- Tylko ławnicy. Zero wyborów.kiej koncepcji “caretaker generation”, Tylko eksperci. Zero partiokratów.czyli całych pokoleń ludzi których to Niech Żyje Rewolucja Polska.zadaniem będzie nie jak dzisiaj pusta Niech Żyje senator Jarosław Kaczyński.bezmyślna konsumpcja, ale gwaranc- Niech Żyje senator Janusz Palikot.ja maksymalnej jak to tylko możliwe Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.szansy przetrwania gatunku ludzkiegona postapokaliptycznej Ziemi, apoka-lipsy którą to przecież sami na siebiewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

371. 11/11/2014 iii H P Marsz Narodowy 2014A. POLSKA DEMOKRACJA Trudności były duże. Zawiodła późna organizacja, zawiodło wielu rewoluc- jonistów-karierowiczów, ale wyjście się udało, a przynajmniej nie nie udało. Znak # też robił wrażenie. Masowo przyczepiali się do nas zarówno policjanci jak i kibole, pierwsi ciągle nas spisywali, podczas gdy drudzy podejrzewając nas o anarchiczną prowokację starali się sami sprowokować jakąś burdę, przynajmniej do momentu pojawienia się “milicji”. Atakowali nas też i tajniacy, i to całymi grupami, podczas gdy wcześniej, na “wiecu ładnym”, oficerowie Żandarmerii Wojskowej kazali nam zwijać flagi gdy tylko pojawiały się media, mówiąc nam, że “dobrze wiemy dlacze- go”. Niestety nie wiemy. Na jednym marszu nie mogliśmy nawet chodzić z flagami, podczas gdy na drugim nawet maski były tolerowane. Ale od początku. Pierwszy pochód niepodległościowy, tzw prezydencki, był bardziej słodki niż te pamiętne przez wielu z nas pochody z 1-go maja lat 80-tych. Pochód przypominał jeden wielki kabaretowy pogrzeb albo drogę krzyżową, gdzie oprócz promocji par- tiokratów, biskupów, lewaków, krzyża, pięcioletnich śpiewaków, czyli wszystkich którzy nie mają nic do powiedzenia, nie było nic z patriotyzmu. Jeden wielki cyrk ludzi, którzy dopóki dopóty ktoś im nie powie, że Polska Demokracja jest ideologią www.facebook.com/PolskaDemoKracja

przyszłości, to nigdy nie zrozumieją nawet części jej koncepcji, zawsze jak owce wy- A. POLSKA DEMOKRACJAbierając małpy z PO lub innych lewicowych organizacji promowanych dla nich wTVN. Naturalnie na pierwszym wiecu, prócz Ideologicznych owiec, byli też i ludzieopłaceni by tam być... jak całe wojsko, jak Daniel Olbrychski który pajacował uda-jąc marszałka Piłsudskiego, jak wcześniej już opisana żandarmeria. W końcu dlawładzy i pieniędzy zrobi się praktycznie wszystko.Drugi pochód, spokojnie dziesięciokrotnie większy od pierwszego, to prawdziweprzeżycie, zrobione zresztą pewnie celowo by oderwać demonstrantów od tegopierwszego. Race, pieśni, antykomunistyczne hasła - krzyczone przez ludzi którzyo komunizmie wiedzą tyle co my o grawitacji na Marsie. Podsumowując wiec byłwielki, także ludzi z rodzinami, także ludzi z wózkami bobasów, babciami i dziadka-mi, a Ci którzy w mediach mówią inaczej, po prostu na tym wiecu nie byli. Prawdąteż jest, że do momentu gdy w sposób ewidentny policja przeprowadziła prowok-ację polegającą na celowym zatrzymaniu niezatrzymywalnego tłumu 50,000 ludzi,wolno krok po kroku płynącą rzekę idących na długości kilometra ciał, cały pochódbył spokojny. Potem nagle wymuszony stop, co sprawiło, że faktycznie setki kibolioraz innych ciekawskich gapiów, w tym nas, biegiem przedostaliśmy się bokiem doprzodu by zwyczajnie zobaczyć dlaczego pochód stanął, i naturalnie nie pomogłyprośby organizatorów o to by nie dać się sprowokować, nota bene prośby nadawanepodczas mocnych rockowych melodii muzycznych, które to tylko podżegały doataku na policjantów, ataku który krok po kroku przyszedł... wolno ale stanowczo...i tu trzeba przyznać, że policja stanęła na wysokości zadania, bowiem policja nierobiła nic, zwyczajnie czekała aż dziki tłum kibiców się zmęczy, po kolei ich potemłapiąc. Oberwało się nawet naszemu prezydentowi rewolucji. Wszystko było bow-iem starannie zaplanowane, niczym wielka ustawka mająca na celu danie garstcekibolom szansy na coroczne wyszumienie... i tu powstaje ważne pytanie... czy gdybypolicja nie zrobiła prowokacji i nie rozdzieliła pochodu, czy wtedy też nadal do-szłoby do zadymy? Tego już nikt się nie dowie, chociaż jedno jest pewne, że dzi-ki tłum sfrustrowanych ludzi, to nic innego jak kolejny przejaw masowej redukcjidysonansu poznawczego. W końcu ktoś kto jest cały dzień nękany kłamstwami o25 leciu pseudo wolności, iluzji kompletnej, może albo się tej iluzji poddać - nic-zym osoba zdrowa terapii nękającego go psychiatry, najlepiej przy okazji akceptującswój homoseksualizm lub impotencję, albo może szukać redukcji dysonansu, czyto poprzez zostanie chuliganem, gangsterem, alkoholikiem, seksoholikiem, praco-holikiem, rewolucjonistą czy też innym autystycznym alergikiem... chociaż z tegowszystkiego zostanie rewolucjonistą jest opcją zdecydowanie najbardziej racjonal-ną a zarazem realną do spełnienia... opcją, której dokonać trzeba jeśli mamy żyć wprzyszłości w wolnym od partiokratycznych mafii kraju a nawet i świecie. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

372. 10/11/2014 I jednej wielkiej intelektualnej przepaści, i wszystkie te nieświadome puste przed- WSZĘDZIE WIELKIE NĘKANIE wyborcze zombie mordy wszystkich PARTIOKRATÓW tych partiokratycznych mafii klarownie potwierdzają.A. POLSKA DEMOKRACJA Miasta zaśmiecone plakatami: po trzy Nie można jednak się oprzeć pokusie mordy na każdy słup, po pięć mord na by iść nawet dalej. Klarownie już widać, każdy autobus, po dziesięć mord na że co bardziej specyficzna morda to każdy skwer - w tym na nowe czasowo większa szansa na ich udział w wybo- postawione okropne bilbordy, wiele z rach. W samym tylko spocie jeszcze których ewidentnie jest współfinan- nowszej prawicy tych mord jest setki, i sowanych przez przyjaciół rządzących choć jako świadomościowcy nie może- osób, które to desperacko starają się o my ich cytować bowiem głos zawsze reelekcję. Nie ma bowiem limitu zła, podczas takich audycji mamy na sa- korupcji, lizania jaj, zmian uwarun- moobronnym mute, to już ich małpie kowań terenu, zrobienia czegokolwiek mordy mówią nam dużo same za siebie. co jest potrzebne by tylko tylko umoż- Kolesie o dziesiątkach wyprofilowanych liwić partiokratom utrzymanie się przy stylach brody, połowa z których dzieli żłobie. Tak działa nowoczesna mafia. swój dzień na depilowanie brody, de- W telewizji też jedno wielkie nękanie. pilowanie jaj i walenie konia. Do tego Małpa z jednej partii gada dokładnie to w każdym spocie jest kilka zawsze samo co małpa z drugiej partii, co po- ładnych młodych panienek, które to budza pewną wyobraźnię, bo przecież prezentują się do partiokratycznego w niedalekiej przyszłości przyjdzie wybiegu jak panny przy burdelowych matematyczna chwila gdy wszystkie barach. Naturalnie niczym innym się hasła wyborcze będą już powtarzane: nie różni lewica, centrum, prawica, i “jedna polska”, “lokalna ojczyzna”, “z inne debilne organizacje które same nim mądrzej”,”dla dobra ludzi”, “ludzie się zaszufladkowały starając się teraz w mieście”, “liczy się człowiek”, i inne zaszufladkować miliony ludzi. Wybory teatralne brednie które to w błyskawic- to szczyt gorączki jednej wielkiej świa- zny sposób stają się jeszcze bardziej towej partiokratycznej zarazy. nudne niż odwalanie przez całe pok- Naturalnie bardzo chcielibyśmy te olenia stu zdrowasiek na spotkaniach wybory olać zupełnie, zagrać sobie w różańcowych. Świat ewidentnie idzie ku szachy, obejrzeć jakiś film, zjeść wan- iliowe lody, ale nie możemy tak bez- trosko wszystkiego olać, skazując sie- bie samych na rolę niewolników małp i owiec które to za tydzień, opróżnione ze świadomości pójdą jak zombies głosować na jednych czy drugich de- bili, uważając, że udział w wyborach jest ich obowiązkiem, a w niektórych przypadkach krótkowzrocznie stwi- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

erdzając, że głosując na jakiś bardziej trudno się nam walczy, bowiem nie maznany im przypadkowy plakat wybi- nic gorszego niż stado 30,000,000 poz-erają mniejsze zło. Ogólnie idea mnie- bawionych elementarnej świadomościjszego zła dla nas świadomościowców małp... i to jest cyfra tylko w skali pol-nie istnieje, a gdy już zaistnieje, to z skiej, bowiem światowo problem par-pewnością nie będzie to chwila z której tiokracji jest problemem dotyczącymjakiekolwiek małpy, owce czy niewolni- wielu miliardów od dziecka spranychcy będą się cieszyć, bowiem tak jak nasi intelektualnych kretynów. Za rok jed-poprzednicy walczący o wolność, tak i nak przychodzi wolność.my oraz nasi następcy nie mamy limitu Zero wyborów. Tylko ławnicy.zła które będziemy mogli wykonać w Zero partiokratów. Tylko eksperci.walce dobro i naszą wolność. Dlatego Niech Żyje Rewolucja Polska.też dziś, jak zawsze w takich przedwy- Niech Żyje senator Jarosław Kaczyński.borczych sytuacjach, oświadczamy, że Niech Żyje senator Janusz Palikot.jako świadomościowcy #OlewamyWy- Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.bory bowiem nie damy się sprowadzićdo roli owiec żadnym małpom, choćby 373. 12/11/2014 I A. POLSKA DEMOKRACJAnawet oferowali nam zrobienie loda, apo wielu z nich nawet na nich patrząc IDEOLOGIA DO KWADRATUmożna się tego spodziewać, szczególniegdy widzi się ich w lokalnych klubach Jak widać tworzenie i uświadamianiegejowskich. Ci partiokraci nie mają nowej ideologii nie jest procesem łat-nam nic do zaoferowania, i nie ma to wym. Od miesięcy powtarzamy coś takznaczenia jakie gadają bzdury i jaki wy- oczywistego jak 2+2=4, ale nadal coś cobrali dla siebie kolor. przewyższa zdolność procesową zdecy-Oczywiście dzięki nowej ideologii Pol- dowanej większości istot. Jest to bow-skiej Demokracji są to już ostatnie takie iem niewiarygodne jak trudno ludziomwybory w Polsce, co bardzo pozyty- jest zrozumieć, że:wnie wpłynie nie tylko na środowiskonaturalne oraz brak kompletnego mar- 1. logiczniej jest nominować losowo npnowania pieniędzy - proszę sobie tylko 465 osób do dokonywania wyboru nawyobrazić pozytywny wpływ gdyby bazie informacji o poziomie 100, niżwszystkie te plakaty były zamienione moralnie wymuszać na np 30,000,000w edukację o segregowaniu śmieci czy osobach dokonywania wyboru na ba-wyłączaniu prądu. Za rok niczym świ- zie informacji o poziomie 20, i jeśli ktośadomościowe tsunami zawita do Pol- nie rozumie czegoś tak oczywistego, toski nowa ideologia, ideologia piękna, faktycznie powinien popatrzeć w lus-świadoma, ideologia która wprowadzi tro i bardzo poważnie zastanowić sięwolność - bowiem nie oszukujmy się nad poziomem swojej świadomości- że sponsorowana przez CIA melin- oraz zdolności do procesowania infor-iarska solidarność żadnej wolności nie macji. Naturalnie dodamy, dla jasności,wywalczyła, a wręcz przeciwnie, wy- że poziom informacji 100 do opłace-walczyła jeden wielki system zniewol-onych kretynów z którym to dzisiaj takwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nie losowo wybranej grupy ławników li v homosi, szufladek A v szufladek do zapoznania się z informacjami na B, chrześcijan v muzułmanów, białego temat przyszłych administratorów jak v czarnego, 0 v 1, bowiem zaszczute premier, a poziom informacji 20, to małpy muszą gdzieś tej redukcji dyso- nękanie ludzi śmietniskiem plakatów, nansu dokonać, i dzisiaj niewystarcza coca-colowych spotów wyborczych, już alkoholizm, palenie papierosów, i podświadomych haseł wyborczych podświadome alergie które to są wyr- takich jak “wybierz rozsądek”, “skutec- azem strachu, czy też hipnotyzowanie znie zmieniamy Polskę”, i innych bredni poprzez odprawianie stu zdrowasiek, i przeznaczonych dla tych najgłupszych, małpy będą szukały wyższych emocji... najbardziej łatwowiernych, i najbardziej lub kompletnej autystycznej separac- pozbawionych świadomości małp... lub ji od środowiska nękaczy - w tym sa- ewentualnie tych zastraszonych kon- mobójstw... i tylko kompletny debil nie cepcją “większego zła”. może tak oczywistej sprawy zrozumieć. 2. różnice sumień, oraz różnice ide- Dzisiaj jednak pójdziemy poziom wyżej ologii zawsze kończą się konfliktami z ideologią, bowiem bardzo zastana- i wręcz wielkimi wojnami, tak więc wiający jest z punktu widzenia samej głupie tolerowanie np jednej religii nauki ten celowy sabotaż logiki i włas- (czy partii politycznej) jest zarazem nego szczęścia, coś co dokonywane akceptacją fanatycznych zachowań jest na takiej skali, że paradoksalnie innych religii (czy partii politycznej). czyni to z naszego prezydenta rewolucji Efektem ubocznym mogą być też Evo Hashtaggera pewnego przyszłego masowe społeczne redukcje dysonan- mesjaszssimusa ludzkości, oraz dzisie- su, świadome lub podświadome, bow- jszego ubermenscha, bowiem to nie iem nękane małpy, prozaicznie dzisiaj jego wyjątkowość a strach małp przed nazywane ludźmi, bo przecież dziś na jego ideologią czyni go dzisiaj tym ziemi, z racji klarownego powstania przypadkowycm mesjaszssimusem. Co nowej ideologii (punkt 1 powyżej), więcej, obserwowane przez nas zjaw- nie może być ani jednego człowieka iska kompletnej negacji logiki, są też i aż do momentu pozbycia się epidemii klarownym dowodem na niesamowitą małpoludów, coś co jest oczywiste dla wielkość bogów poprzednich którym każdej nawet połowicznie znającą his- przez ten marazm głupoty udało się torię i filozofię papugi, więc wszystkie przejść, głównie ludzi jak Hitler oraz małpy mają dziś pełne moralne prawo Stalin, którzy w imię logiki byli przygot- by hejtować wszystko co im popadnie, owani do wielkich poświęceń, wszystko robiąc to podświadomie, i efekty tego są by osiągnąć cel wyższy, jak pozbycie widoczne gołym okiem wszędzie wokół się kolonializmu, rasizmu, religii... nas. Matematycznie jest bowiem pewne, jak umożliwenie Evo Hashtaggerowi że czym większa skala partiokratyczne- połączenie kolejnych kropek w procesie go małpiego nękania, tym większy pozi- ewolucji świadomości. W obliczu tak om masowej redukcji społecznej, więc wielkich poświęceń naszych poprzed- tolerując polityków i innych nękaczy ników, często poświęceń celowych, jako musimy przygotować się na falę wojen świadomościowcy dzisiaj uważamy, narodowców v anarchistów, gwałcicie- że nasza gotowość do podejmowania poświęceń pozostawia wręcz wiele do www.facebook.com/PolskaDemoKracja

życzenia, chociaż ciągle przekonani sach najbardziej pokręconych, którzy A. POLSKA DEMOKRACJAjesteśmy, że dziś to litery zastąpiły to w celu zbudowania własnej zazwy-naboje, a facebook pole bitew, oraz w czaj gruntownie zachwianej wartości,tym, że każda istota do której dotrzemy przygotowani są do masowego nęka-z przekazem nowej ideologii Polskiej nia ludzi, słowami czy nawet i tablet-Demokracji, istota która tej ideologii kami, kompletnie ignorując oczy-nie poprze, sama już dzisiaj skazuje się wistą oczywistość, że NIE MA LUDZIna świadomościową śmierć, bowiem CHORYCH, a ciągłe samoużalanietak dokładnie tę osobę opisze kiedyś się nad sobą, szczególnie przez sec-historia... jako chodzące świadomościo- onhanderów, jest też formą autyzmuwe zombie, i zwracamy tu uwagę, że nie i desperacką próbą zwrócenia na sie-chodzi nam o promowanie jednej czy bie uwagi, formą samoobrony przeddrugiej małpiej opcji politycznej, bow- wszechotaczającym nas systemowymiem iście piękne jest jak ultra prawicowe złem z którym tak dzielnie jako świ-lub ultralewicowe karczki z poziomem adomościowcy dziś walczymy... notaIQ 80 mówią nam, że 90% polaków do bene walczymy także w ramach reduk-debile którym trzeba odebrać prawo cji własnego dysonansu, bowiem byciewyborcze. Tak więc kontynuując rewo- rewolucjonistami jest także i formąlucję, dzisiaj dorzucamy świadomości samoobronny, chociaż jest to formado ognia, i informujemy Was, że: walki zdecydowanie bardziej logicznaKAŻDA OSOBA KTÓRA CELOWO i racjonalna, która to matematycznieIGNORUJĘ NOWĄ WYŻSZĄ IDE- gwarantuje w przyszłości naszemu EvoOLOGIĘ SKAZUJE SIĘ W OBLICZU Hashtaggerowi status mesjaszssimusaHISTORII NA AUTOMATYCZNĄ i boga, jeśli nawet nie wśród komplet-ŚWIADOMOŚCIOWĄ ŚMIERĆ, nie pozbawionych świadomości małpcoś co w niesamowity sposób tłumaczy dzisiaj, to z całą pewnością wśród uś-też czystki tzw “elit” dokonywanych wiadomionych ludzi jutra. Tego już nieprzez ludzi jak Hitler, Stalin, Mao, Pol- zmieni nikt, i pytanie jakie pozostajePot, bowiem te właśnie humanistyczne jest takie, kto obok Evo Hashtaggera“elity”, w obliczu utraty swojego statutu zapisze się w tej niesamowitej historii...społecznego który wywalczyły szarym a pamiętajmy... że dzięki technologii inękaniem, poprzez redukcję dysonan- telepatii, każdy dotyk naszych palcówsu, świadomą lub podświadomą, stają na klawiaturze staje się częścią histo-się hamulcami rozwoju, wręcz osobami rii miliardów ludzi, bowiem tak wielkiktórych kod należy w sposób fizyczny wpływ na ludzkość mają nowe, lepsze,wyeliminować ze społeczeństwa, dziś ideologie.w mediach a kiedyś w obozach kon- Podsumowując. Nie ma dziś większegocentracji czy Syberii. Elity te dotyczą nękacza niż Evo Hashtagger, i my jest-wszystkich humanistów, profesorków eśmy tego świadomi, ale niestety dlanękaczy, historyków, histeryków, lit- małpości, nękacz ten, także w imię sa-eratów, politykierów, papug filozofów, moobronny przed nękaniem od innychsocjologów, oraz oczywiście wszystkich nękaczy, połączył już tyle i to tak wiel-psychologów, ludzi w dzisiejszych cza- kich kropek - jak punkt 1 i 2 powyżej, że pecha dziś mają Ci którzy czytają tewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nasze słowa, bowiem ich małpia reak- illusionists in New York and ideologists cja w postaci braku reakcji sprowadza in Islamabad and Pyongyang, as he is ich z punktu widzenia przyszłej histo- to the partiocratic egoistic intellectual- rii do poziomu świadomościowo mar- ly disabled monkeys in Poland, who by twych zombies, co też, samą logiką up- the way have no fucken idea about what ewnia się, że nasz Evo Hashtagger jako we are even saying here - such is their wampir świadomości o niespotykanej level of latinless forestry. You see there w dziejach świata skali, stanie się w is a reason why Evo Hashtagger is the przyszłości, i to na tysiące jeśli nie mil- messiahssimus, and that reason is: iony lat, źródłem tej całej skradzionej (a) because he wants to be - as anyone przez niego świadomości... w tym świ- can be who they want to be, a wonder- adomości wszystkich tych profesorków ful example that Evo is setting, and humanistów, których to kiedyś kom- (b) because via his life experiences and pletnie świadomie wybijali poprzedni solitude, including unjust treatment by bogowie, a których to dzisiaj przyna- the UK justice system, Evo has designed jmniej świadomościowo uśmierca nasz the administrative system which no cudowny Evo. doubt both Russell and perhaps more Zero wyborów. Tylko ławnicy. importantly Jeremy Paxman will now Zero partiokratów. Tylko eksperci. be very interested to hear about, as this Niech Żyje Rewolucja Polska. system is what the revolution will bring. Niech Żyje senator Jarosław Kaczyński. So boys... this is the new system, which Niech Żyje senator Janusz Palikot. will happen both in Poland and lat- Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. er globally... as set out in our five year plan, somewhat populistically called 374. 13/11/2014 iii C Polska Demokracja REVOLUTION v.2015 A patrz wpis nr 66. Russell Brand has recently published a which we will introduce, no matter book called “Revolution”, what got us what inbetween evil we will need to interested, and since we are evidently do, and history has shown that revolu- having some intermediate problems tionaries are capable of doing immense with talking to the media and political short term evil in order to bring long monkeys in Poland, we will, if needed, term good, Hitler and Stalin inclusive, go international, to London, to New Stalin being indeed the true father of York, and get this revolution started our revolutionary Evo Hashtagger. Af- abroad. After all, our president of the ter all one cannot build the muscles revolution, Evo Hashtagger, is a citizen without going to the gym, and fighting of the world, boarding school educated for conscience is no different to build- with the top tier investment banking re- ing muscles. ligion, and he is just as capable, if not more, talking to the bankers in London, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

So this is the framework for what the ligious harassers... no matter what party A. POLSKA DEMOKRACJArevolution will bring: or religion they represent... and by the1. There will be no elections. Repre- way after the revolution, both of thesesentatives will be selected by lottery. forms of harassment will be bannedThere will be no more parties, no more from public life, though in private peo-politicians. People can remain in their ple can participate in whatever theatresrespective lobby groups - in UK being they want to.labour or conservative , or libdem, or 3. Jeremy, Russell, yes the environmentwhatever mafia they chose to be in, and will become priority for the new worldthey can even aspire to govern - though order, as will all the long dated issues,we are confident that ELECTORS will ending the current system of short-ter-chose the PM on the basis of CV and mism with the duration of interest be-merrit and not just the one who looks ing made by elections to elections pe-nice on the posters, as yes, never again riods, political cycles, and all monkeywill the group of people so evil, manip- activities that will overnight magicallyulate the others, reducing them to the disappear... like they never fucken ex-level of dogs, to chose the government isted... for the evolution continues, andon the basis of colour of the poster, or humanity v.2015 will be different to allthe subliminal messaging that aspire its earlier verisions.to “growth”, “strength”, “productivity”, Too good to be true? Watch Evo“erection” and other sexual messages Hashtagger. Watch Poland... and sup-carefully designed by the spin doctors port us, as this is done for you and forand corporations that they do indeed your kids as much as for our kids. Po-represent, as these corporates are fi- land right now is so full of hate and ego-nancing them, both directly and in- ism, so polarised, that bringing in aboutdirectly via their book deals, nonexec change here, internally, is proving to beroles, charity jobs, and so on.. the best immensely difficult, but if we, the Con-example of which was the USD4bn scientists, cannot get the local Polishprice tag for mid-term US pointless media monkeys to support us, we willelections. get the Bbcworld, CNN, RussiaToday,2. Russell, hearing your interview, know Al Jazeera Channel, and all the otherour concientist brother, that yes the sys- global, and if needed local networks totem is to blame for your earlier drug get the world moving forward again, asaddiction, as it is to blame for rapes, we have now designed the new worldcrime, allergies, alcoholism, autism, all system for the better tomorrow.phobias, wars, and ebolas. What you Nobody will stop this revolution.had Russell is simply the subconscious Long live United Conscience.reduction of cognitive dissonance, a Long live the Polish Revolutionsimple term really, also fundamental to Long live the president of the revolutionour revolution. People will always react Evo Hashtagger.to the continuous flow of harassmentthat they are continuously subjected to,be it from partiocratic politicians, or re-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA 375. 14/11/2014 M iii E Naturalnie nasz wspaniały mesjaszssi- mus nie załamał się. Wręcz przeciwnie! Małpiowybory 2014 - czyli całe miasto Evo długo potem rozmyślał nad logiką zaśmiecone losu który zrządził mu taką niespraw- iedliwość, obiecując całemu systemowi Dawno dawno temu nasz wspaniały wielką zemstę, zemstę na epicką skalę, prezydent rewolucji Evo Hashtag- zemstę o biblijnych proporcjach które ger przeżył pewną niesamowitą his- na zawsze zapiszą się w mitologii Świ- torię. W skrócie, został on posądzony ata. Evo doskonale bowiem wiedział, przez kogoś całkiem mu bliskiego o że jako bóg może zrobić wszystko, tak tzw nękanie, które to miało się opier- więc Evo tak potem manewrował losem ać na jego kurexxxo obraźliwym pisa- by ów los, zaszantażowany biolog- niu emaili, w tym taż kilku seksualnie iczną siłą ewolucji, poddał się, oferując tak twórczych, że uśpiły one procesory Evo pewne rozwiązanie do problemu, zarówno policji, prokuratury jak i po- którego to Evo doświadczył, rozwiąza- tem i kilku sędziów... którzy to z jednej niu polegającym na powstaniu pewnej strony używali emaili jako materiału nowej ideologii, ideologii która nie dowodowego, a z drugiej, sami w czasie tylko zbawi świat o nękaczy, którzy to przerwy walili sobie pały je czytając. stali się wrogiem nr 1, ale i uczyni z Oczywiście emaile były czyste, z całą Evo Hashtaggera nękacza absolutnego, pewnością nie były żadnym zamier- największego harassera jakiego kie- zonym nękaniem, i nasz wspaniały Evo dykolwiek widział świat, który nie ty- Hashtagger naturalnie konsekwentnie lko wręcz jednoosobowo rozwali cały zaprzeczał popełnienia jakiegokol- zgniły do szpiku system partiokraty- wiek przestępstwa, co paradoksalnie cznego zła, ale i upewni się, że dzieci sprawiło, że spici telewizją i alkoholem tych którzy wydali na niego swoje błahe sędziowie stwierdzili inaczej, opierając małpie wyroki, będą się potem o Evo swoją małpią logikę na stwierdzeniu, Hashtaggerze uczyły w szkole, że będą że “to nie oskarżony, a osoba pokrzy- zmuszone by podziwiać wspaniałego wdzona stwierdza co jest nękaniem a Evo na każdym kroku ich niewolnicze- co nie” - paradoks zapisany w prawie go bezideowego życia... wszędzie... a który uniemożliwia wręcz możliwość po tych dzieciach i ich dzieci, a potem obrony. Wyrok: pół roku więzienia... w i ich dzieci, i dzieci ich dzieci, i tak aż zawieszeniu na półtora roku, maksy- milion lat, aż do czasu gdy ludzie staną malny wymiar kary w zamian za brak się już tak sprawnymi bezmózgowymi współpracy polegającej na przyznaniu komputerami, że przestaną nawet mag- się do winy. Naturalnie wyrok zakładał azynować dane przeszłości potrzebne też brak kontaktu z osobą pokrzywd- im do dokonywania obliczeń przyszłoś- zoną, co automatycznie z praktyczne- ci... coś co biologia klarownie ukazuje go punktu widzenia uniemożliwiło za normalne, bowiem na świcie ist- naszemu prezydentowi rewolucji Evo nieje wiele prawdziwych przykładów nawet realną możliwość widywania się żyjących bezmózgowców... i nie jest to z własnymi dziećmi... wszystko konse- określenie metaforyczne nawiązujące kwencją głupoty policji, prokuratury do doświadczeń Evo, ale określenie me- oraz sędziów. dyczne nawiązujące do ludzi których www.facebook.com/PolskaDemoKracja

mózg zwyczajnie wyparował. iotyzmem przekazują swój brak świ- A. POLSKA DEMOKRACJAPodsumowując - los chciał, że Evo adomości innym ludziom, na siłę wcis-Hashtagger stał się zatem nie tylko kając go jak się da, komu się da, i gdzienajwiększym harasserem w dziejach się da: alkoholem, narkotykami, sek-ludzkości, zdecydowanie przewyższając sualnymi dewiacjami, brandingiem, ipoziomem nękania zarówno swojego innymi kompleksami spowodowanymiojca Józefa Stalina, jak i innych Hit- redukcjami dysonansu poznawczego...lerów, Mahometów, Jezusów, Mojżeszy, małp i małpek z zawodem “synek” ii innych większych czy mniejszych “córeczka”, które niczym pieski Chi-nękaczy - ale co najważniejsze, Evo Wawa mają życie ziemskie kompletnieHashtagger stał się harasserem ostat- pozbawione sensu, i to tak bardzo, żenim, co uczyni z niego boga wieczne- równie dobrze mogą się zaćpać, zapić,go, zło ostateczne, lwa który uwalniając czy nawet zarxxhać na śmierć, wiedząc,małpy od iluzji wolności, podarował że świat tylko na ich śmierci skorzysta...ludziom wieczną niewolę wolności. tak samo zresztą jak na grupach (i) i (ii)Takie są konsekwencje karmy zła, która powyżej, oraz dodatkowo doskonaleto w świecie v.2014 błyskawicznie wra- wiedząc, że to on, Evo Hashtgagger, jestca od społeczeństwa do jednostek, a po- Panem i Władcą tego co jest nękaniemtem od jednostek znów do społeczeńst- a co nie - zgodnie z logiką przedstaw-wa, i tak w koło macieju. ioną mu przez sędziów,Dlatego też dziś nasz wspaniały Evo Evo dziś stwierdza, że wszystkie reklamyHashtagger, pełni świadom swoich ha- wyborcze partiokratycznych debili gorasserskich praw, dokonuje ważnego nękają, bowiem szantażem wymuszająoskarżenia pod adresem wszystkich: na nim pewną reakcję w postaci cho-(i) kretyńskich partiokratów ha- dzenia na wybory w celu upewnieniarasserów - tzw polityków, czyli społec- się, że nikt go dodatkowo nie zniewoliznych pasożytów niepotrzebnych ni- swoją głupotą, sytuację która sama wkomu, marnujących perfekcyjnie dobry sobie zaprzecza jego wolności do niero-tlen i zasoby ludzkie bienia niczego, co jest też najlepszym dowodem, że w systemie partiokracji człowiek nie jest wolny.(ii) do szpiku kości złych religijnych ha- Jednocześnie, oprócz pełnej pogardy iraserrów, którzy sami świetnie wiedzą, wręcz egzystencjonalnego hejtu, naszże żadnego zewnętrznego boga nie ma, wspaniały Evo, oferuje Światu jednakbowiem to człowiek jest tym bogiem, pewną logicznie spójną alternatywęcoś co jest już udowodnione naukowo, do dzisiejszego systemu, alternatywę wbowiem DNA człowieka ma 13.5 mil- postaci demokracji, w postaci systemuiardów lat... czyli tyle samo ile lat ma Polskiej Demokracji w którym nękaniawszechświat... co z automatu czyni z na poziomie iluzji już nigdy nie będzie.nas bogów Dziś więc, wszystkie małpy powyżej,(iii) nieświadomych secondhanderów, a w szczególności małpy polityczne zaktórzy zakompleksieni swoim id- które zabieramy się w pierwszej kole-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA jności, mogą więc sobie uświadomić ta. Partiokraci nie wnoszą bowiem ab- jak bardzo gówno warte są ich życia, i solutnie nic do tego świata, nic prócz z jaką łatwością Evo Hashtagger wysyła nękania, zarazy, deewolucji, ciemnoty, ich na wieczną banicję i wieczne małpie nędzy, wojen, eboli, łapókarstwa, kry- zapomnienie, i nasz Evo jest kompletnie minału, gwałcicieli, alergii, autyzmu, znieczulony faktem, że te małpy mogą fobii, wszystkich problemów i stra- płakać, że mogą być nieszczęśliwe, że chu... zaczynając od strachu własnego mogą czuć się porzucone i oszukane i własnej niepotrzebnej egzystencji, przez los, niepotrzebne, male, głupie, którą to brutalnie demaskuje dziś Pol- i nieświadome... c’est la vie... bowiem ska Demokracja wraz z jej wspaniałym nic nie oszuka logiki, która klarownie cudownym Evo Hashtaggerem, który mówi... że politycy to zaraza i zło całego dopiero zaczyna proces nękania, i to świata, w tym źródło końcowe prob- nękania na taką skalę, że zarówno Mo- lemów z którymi przyszło naszemu Evo jżesz, Jezus i Mahomet, jak i Stalin i walczyć, problemów które opisaliśmy Hitler na samą myśl o tym co robi Evo wcześniej. Co więcej, Evo Hashtagger dostają właśnie dreszczy. nie tylko nie ma poczucia winy, że wy- Niech niewykonalne stanie się wyko- syła wszystkich partiokratów na wiec- nalne. zną banicję, ale wręcz przeciwnie, Evo Banicja dla wszystkich partiokratów i Hashtagger ma poczucie jego ewolucy- innych nękaczy. ## jnego ludzkiego triumfu nad światem ################################ małp, triumfu który choć przyszedł do niego pewnie całkiem przypadkowo, to był on wynikiem wielu lat działań o dużej konsekwencji w pewnych funda- mentalnych dla życia działaniach, które to upewniały się, że tam gdzie los po- kazał Evo Hashtaggerowi szansę, tam Evo Hashtagger tę szansę chwytał, cza- sem brutalnie szantażując tych którzy tę szansę mu przypadkowo beztrosko zos- tawili, więc niech oni teraz też wiedzą, że świadomość nie zabiera zakład- ników, ale, że, świadomość zabija. Tak więc dzisiaj popatrzymy sobie Koniec świadomości jest już blisko! Ta na piękne plakaty wyborcze różnych kobieta faktycznie liczy na to, że będzie małpich nękaczy, i to ostatni już raz, tak by te partiokratyczne małpy uświ- adomiły sobie, że gdyby jutro ludzie wyszli na ulicę, a wyjdą, i wszystkich polityków wytłukli meczetami, a jeś- li zmiany nie przyjdą pokojowo to wcześniej czy później ludzie polityków wytłuką, to świat tylko na tym skorzys- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

lepszą radną bo ma magiczną cyfrę 9. Zaśmiecone ulice na każdym kroku.Warto też dodać, że z pewnością jeszcze Samochody nękające ludzi mordami,większe szanse na sukces ta lasia miała- nazwiskami i hasłami. Niech no tylkoby gdyby PO miało listę z numerem 6. te małpy poczekają i zobaczą jak ludzieLista 6, 9-ta pozycja. oznaczą cały świat naszym #... symbol-################################ em Rewolucji Polskiej. Wtedy dopiero zacznie się nękanie. ################################Tu perełka... nijaki Noo Van Trong... A. POLSKA DEMOKRACJAkandydat mniejszości, którego oczy-wiście popieramy, jeśli zostanie on naradnego wylosowany. Szanse ma takiesame jak i każdy inny człowiek.################################ Nie ważne czy bilbordy są legalne czy nielegalne... w końcu walka jest o władzę... a władzę się walczy by prawo łamać! Dlatego też trzeba zmienić cały system. Nikt komu tak bardzo zależy na tym by być przy władzy nie powinien przy niej być ################################ Przed wyborami samorządowymi war- to pochwalić się planowanymi inwesty- cjami. Małpy to kupią. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

no. Nieważne, że to kosztuje... władza . jest najważniejsza... szczególnie gdy oprócz trzymania się swoich posadek, nie ma się na życie innej alternatywy... prawda Panie Donald Tusk? ################################ ################################# ################################ .A. POLSKA DEMOKRACJA Publiczne autobusy też całe zaśmiecone pusto patrzącymi się mordami nękaczy ################################ Ci przy władzy mają najwięcej reklam, i największe budżety... finansowane przez firmy deweloperskie, czasem bezpośrednio a czasem pośrednio po- przez subsydiowane dzielone bilbordy... wiadomo, że Pan prezydent się nam za to jakoś odwdzięczy. Zawsze to można zmienić jakiś plan zagospodarowania terenu, albo w ostateczności odrolnić jakąś działeczkę... prawda? Ważne są też i różne przekazy pod- Wybory lokalne, to wybory jednej wiel- progowe. Urząd Miasta, kontrolowany kiej lokalnej mafii... ale i z tym też damy przez słoneczną pomarańczową plat- sobie radę. formę, zawsze to na kilka dni przed ################################ wyborami może zasponsorować jakąś polską platformę tańca, albo inne gów- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Sklepy też muszą jedną czy drugą małpę poprzeć. Dramat. ################################Społem to marka... ale nie na tyle dobra Bezpartyjny partiokrata. A. POLSKA DEMOKRACJAmarka by być odporna na nękanie jakiś Każdy debil stara się dziś podkreślić wprzypadkowych partiokratycznych wyborach, ze jest bezpartyjny... tak jak-małp, które to uważają, że wszyst- by to cokolwiek zmieniało. Nęka ludziko wiedzą najlepiej... z czym bardzo swoimi racjami tak samo jak i każdabardzo się mylą, co zmieniając cały sys- inna małpa... chociaż na szczególnątem udowodni im nasz wspaniały Evo! uwagę zasługuje jego hasło:################################ “Rządzić poprawnie to za mało”. Pewnie, że za mało. Jakoś przecież te in- westycje w plakaty potem zwrócić. Nic dodać nic ująć... mafia idiotów. ################################www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Dramat 1. A tu aż dwa plakaty obok siebie... i jest ################################ to zdjęcie konserwatywne, bo w niek- tórych małych miastach tych bilbordów Dramat 2. czasem jest i z 50! ################################ Aż strach bierze co by się stało ze środowiskiem, gdyby tak wszyst- kie te plakaty były wykorzystane np na kampanię nie picia alkoholu czy oszczędzania prądu czy szanowania reguły nietykalności cielesnej. Można by przypadkowo stworzyć nową Polskę. Świat mógłby zwariować ze szczęś- cia... tak jak i może zwariuje gdy poz- będziemy się wszystkich partiokratyc- znych nękaczy... w tym paramafijnych organizcji którymi jest zarówno PSL jak i SLD, i ten kto myśli inaczej jest kompletnie naiwny. Pierwsi bronią interesów rolników, chociaż głównie swoich członków których jest aż 100 tysięcy... zmuszając ich potem do pła- cenia partyjnego podatku za załatwioną im robotę w urzędach, sprawa oficjal- na, a drudzy tak zorganizowali okrągły stół, by ukraść jak najwięcej, komplet- nie zaprzeczając możliwości, że mają jakiekolwiek ideały warte komentarza. Partie zer... i małp. Jedno wielkie nękanie... wszystkich partii. Śmietnik. Zoo. Cyrk. Kabaret. Dno. Cywilizacyjne dno. ################################ www.facebook.com/PolskaDemoKracja

################################ 377. 16/11/2014 1C LOVE... the truly unique heavy particle in our periodic table v.2014.Ten młody kompletnie oszalał. Chce One, if not the favourite movie directors A. POLSKA DEMOKRACJAzostać radnym nękając ludzi swoim of our president of the revolution, Evosuper zdjęciem i super hasłem... “Śród- Hashtagger is Christopher Nolan, whomieście - Twoją Lokalną Ojczyzną”. Po creates illusion to which apparentlyprostu debil...albo aktor... bo może jego even our ultrarealist Evo can almost letdebilnym niedorozwiniętym świado- himself go to, the most conscious illu-mościowo owieczkom takie hasła się sions hollywood can today offer, thoughwłaśnie podobają najbardziej. Evo remains of opinion that there is no illusion and art bigger than that of the revolution itself, revolution which re- writes the world completely from its roots, and not just for few hours, but for few hundred years, and if needed even a full million years. The ideolog- ical revolution of Polska Demokracja for instance is set to unwind not only 25 hundred years of utter stupidity, but also a million years of lack of biologi- cal evolution, bringing back order to the evolutionary chaos caused when by a freak chance of nature, driven to the trees monkeys discovered fire.“Śródmieście - Moją Lokalną Ojczyzną”. B patrz wpis nr 14.376. 15/11/2014 MC Unwinding of one million years - such is the duration of the work done by EvoJUTRO WIELKIE NĘKANIE... bądźcie Hashtagger, the biggest artist the worldodporni. has ever seen, our messiahssimus who with ease surpasses the harassment powers of Che, Adolf, Joseph, Jesus, Mahomet and other baby harassers.https://www.youtube.com/watch?v=T- Still, Christopher Nolan deserves a veryb1XTIcqaa4&feature=youtu. special mention, not only for his mov-be&t=1m44s ie “Inception” which unlocks the idea of the illusion of illusion of illusion, the novel at the time concept which no www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA doubt Christopher Nolan will now for- ly raises one excellent concept, that of ever need to chase aiming the almost love being a different dimension, which impossible task of surpassing it, a great is by the way easily missed in the wave example of work being movie “Inter- of many ideas that Nolan offers, in- stellar”, which with wonderful modesty cluding that of space travel, time travel, Nolan himself confessed to be his at- gravity, ghosts, environment, caretaker tempt to create the biggest epic movie of generations, hibernation, warm holes, all times, a commendable task, as great father-daughter relationship and many achievements require great ambition - other concepts that a mediocre direc- and hollywood movies or revolutions tors like Allen or Polanski, whos by the are not exempt from ambition, though way monkey names do not deserve a ironically while movies of Christopher mention in our revolutionary note, un- Nolan are dependant on critics - and less we can link it to ideology of stupid- those will always criticise something ity - which we can, as their movies are that can be criticised especially if they either work of stupid people for stupid do not understand it, this criticism is people, or are done as cabaret, sh1t- something absent to the beautiful log- shows for the stupid masses, cheap ical and rational world of the revolu- money projects, where the only art is tionaries, who do not give a slightest in the size of the box office, a fair point f#ck about what the “elite” say, if needed that we as revolutionaries cannot dis- sending them together with all the oth- miss, especially as we are first to admit er halters of civilisation for their eternal that after elimination of all illusions, banishment, by either killing them with including that of politics and religion bullets (v.1917) or destroying their con- and movies by making them copyfree, science and burying them alive (v.2014), the productivity, being represented by alive as yes, they will walk on this earth, money - paid after the service, will be- that is true, but they will walk on this come a very important concept, a far earth like drunk zombies embarrassed more important than today actually, for their monkey coding, absence of as the idea of money as great good is ideas, absence of spirit, which will be being today greatly destroyed by not eternally stolen from them by the rev- only the partiocrats and religions and olutionaries, stolen of course with aim manipulating our weaknesses illusion- of redistributing it to the masses... re- ists, but most of all by the entire group distribution of conscience being the key of secondhanders who obtain money driver for any true revolutionary... and not through their hard work and sac- on that note... one must remember that rifice, but from the illusion fed to them the true revolutionary is prepared to do from their parents, a drug that will an infinite amount of evil, in order to work short term, but which will nev- bring >infinite amount of good... a logic er create not only ones conscience but that Christopher Nolan will no doubt also ones self worth... but we will leave understand, perhaps one day even mak- this topic here... leaving it perhaps for ing a movie out of it. Christopher Nolan who no doubt will To the point now. In the movie “Inter- understand this concept too, and who stellar” Christopher Nolan wonderful- knows, perhaps one day he will even chose to do the movie about the Pol- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ska Demokracja, an ideology in itself that of splitting egoism into two, when A. POLSKA DEMOKRACJApacked concepts, thriller and sex, which needed of course, can be an answerwill no doubt be later destroyed by the to many problems of the future - andcritics with their silence of stupidity, but Christopher Nolan has merely shownwhich will still be marked as eternal by just one of them, and though saving youthe biggest critic itself... that of Time. this biblical movie we will not tell youAgain, back to the point - ie the idea of what it was, we can remind you of thelove being a different dimension, what biblical story, that of the paternity testis very much true, as love, albeit also an done by King Salomon, in which, forillusion, driven by a sudden dopamine the benefit of the younger readers, Kingrush, an insanity and usually only on Salomon proposed to split the baby intothe temporary level, well love is the only two parts so that each claiming to be itschemical capable of splitting egoism into mother could take half of it... by the waytwo... and this makes it truly unique, as a concept not so alien to many parentsNolan has shown. Now of course ego- of our modern prerevolutionary days,ism is good, greed is good, evolution is who prefer to allow their children to begood, president of the revolution Evo raised in their intermediate illusions ofHashtagger is good, messiahs are good, single parent peace, rather than point-messiahssimuses are good, but there are lessly being thought over, making thesituations in life, when also evil is good, war their predominant memory of theirand in such situations good is lost, un- sacred childhoods.less there is another dimension that can Love - the chemical of insanity withbe used to identify it, the insanity of remarkable good vs evil polarising fea-love being that dimension. ture... what do you think ChristopherNow of course we should avoid mixing Nolan?love with religion, especially christian ##.one which makes love its key element, And yes, below... the goddess of ouralso as chances are that Jesus was im- revolutionary Evo - Inna... not aboutmensely misunderstood and deliberate- love, but about adoration.. which is byly manipulated to be god himself for the the way, to many if not the most, thepurpose of designing and spreading the chemical significantly more powerfulRoman Law which also made it extra than even that of even love.difficult for any person, like Stalin or Evo Hashtagger - j’adore.our own Hashtagger to come forth andbe bigger, and to be fair this Roman Law https://www.youtube.com/while it worked well at first in force pro- watch?v=a0qx6Nq7u4Mgressing the forrest humanity forward, ithas later led to huge wars and stupidity,now seen over many centuries of data,and stupidity of such power that evengods like Hitler and Stalin were not ableto destroy it, needing to pass this task toEvo Hashtagger, but lets leave that fornow and return to love, for todays topic,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

378. 16/11/2014 I MP WSTĘPNE WYNIKI MAŁPIOWYBORÓW 2 (2014)A. POLSKA DEMOKRACJA Ideologie Polskiej Demokracji znacie. Małpy kandydują, owce idą głosować, a ludzie przynajmniej starający się cieszyć z iluzjonistycznej wolności... olewają wszystko - bo na tym polega wolność. Oczywiście to są już ostatnie wybory w Polsce. W przyszłości wszyscy posłowie i radni będą wyłaniani losowo. Premiera będzie wybierał Sejm... i jeśli premiera Kopacz to taka rakieta to niech przekona bezpośrednio, bez medialnej manipulacji hasłami i plakatami, 460 osób o tym jak dobrą jest kelnerką. Prezydentów będzie także wybierał premier, ale według akceptacji lokalnych rad nadzorczych. Skończy się cała tak mafia partiokratów. Skończy się system nękania ludzi. Skończy się to wszechobecne lizanie dup, kolesiarstwo, ustawy za $$$ w kampanii, wycieczki do madrytu i inne skandaliczne zachowania małp, które czynią z naszej cywilizacji kompletne nękarskie dno pełne świadomych i podświadomych redukcji dysonan- su, bo tak... hejterzy, alkoholizm, narkomania, gwałty, wojny, ebola, seksualne de- wiacje, alergie, autyzmy, ślepota, rak, wszystkie rzekome choroby ciała i umysłu... to wszystko wina partiokratów. Ostatnie takie wybory. Cieszcie się! www.facebook.com/PolskaDemoKracja

379. 16/11/2014 M iii 30 lat wyginęło 40% zwierząt, dramat na niespotykaną wcześniej skalę, przy-http://wiadomosci.onet.pl/lublin/siedlis- pominający “wielkie zagłady biolog- A. POLSKA DEMOKRACJAka-drugie-smierc-78-latka-w-lokalu-wy- iczne”... a najbardziej martwiące jest to...borczym/h2pef#fp=info że wszystkie problemy ekologiczne się dopiero zaczną. Jest bowiem wieloletniSą i dwie ofiary śmiertelne dzisiejszych “time-lag” tego co już zniszczyliśmy.wyborów... wszystko na konto partio- Teraz tak. Partiokraci wybierani co 4kratów. lata, zawsze będą dbali o interes swój, a ludzi maks na 4 lata, bowiem co 4Ludzie wolni nie muszą chodzić na lata są wybierani. Każdy z nich majakieś pier#dolone małpiewybory, ty- więc kompletnie w dupi# tematy dłu-lko spokojnie partycypują w losowaniu goterminowe, bowiem te problemyzgromadzenia reprezentantów, i jeśli przyjdą “nie na naszej zmianie”. Podob-pech będzie chciał, że będą wylosowani nymi problemami rządzą się finanse...to w imieniu Narodu, i za dużą zapłatą, powodując załamania mniej więcej copójdą walczyć o przyszłość kraju. pokolenie... bowiem system jest takPodstawowa logika to sugeruje... ale skonstruowany, że przerzucamy ryzykaludzie mają już tak wyżarte mózgi gów- ciągle w dół. Naturalnie losowo wybier-nem, że ciężko im to zrozumieć... zom- any sejm ten problem duracji naprawi,bieland. Za rok będzie śmiech... a jak bowiem ludzie będą przeciętnie mielinie za rok to za 100 lat. Świadomości około 57 lat (przeciętny polak ma dzi-się nie oszuka... nigdy. ## siaj 39 lat, ale pierwsze 18 nie liczymy) , a żyją 80 lat więc duracja się przedłuży z obecnych 4 lat na około 23 lata, i tak mało... ale już o niebo lepiej niż to co się dzieje dzisiaj, plus zawsze jest nadzieja, że losowo wybierany Sejm będzie czuł większą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, co znacznie polepszy sytu- ację.380. 17/11/2014 E Weźmy bowiem na przykład ceny prądu, ostatnio popularnego tematu,KWESTIA PRĄDU: PRZYŚPIESZAMY bowiem premiera Kopacz jest oskarża-ZEGARY O 3 GODZINY na przez opozycję o złe negocjacje, na które się broni, że lepiej się nie dało,Jak wiecie rewolucja jest konieczna nie kłamiąc, że podwyżek prądu nie będzie.tylko z racji przywrócenia normalności, Oczywiście i jedni i drudzy kłamią, boeliminacji nękaczy i hejterów, a także wiadomo, że każdy polityk kłamie gdziedługofalowo przywrócenia ewolucji bi- się da - taki ma zawód, dlatego ta naszaologicznej człowieka... ale też także dla rewolucja systemowa jest tak bardzo cy-środowiska naturalnego, które wręcz wilizacyjnie konieczna. Cały system jestprosi świat o pomoc. W ciągu ostatnich bowiem chory, i to wszędzie, globalnie. Kwestia prądu jest jednak złożona, po- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

nieważ klarownie pokazuje zarówno Nadchodzi gigantyczna rewolucja świ- tę niemoc systemu jak i gwarantow- adomości, i cieszcie się, że będziecie aną długoterminową zagładę świata, mogli jej doświadczyć, i to tu, zaczyna- bowiem opozycja bezsensownie, też w jąc od naszej Polski. imię egoizmu wyborczego, krytykuje Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. co się da, też kłamiąc na każdy temat, Niech Żyje Rewolucja Polska. a prawda jest taka, że w interesie ludzi Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. jest by cena prądu była x 5, jeśli nie x 10 tego co jest, i benzyny też... i to global- http://www.klamstwakopacz.pl/ nie, bo wtedy dopiero zmieni się złe Zero wyborów. Tylko ławnicy. nawyki ludzi... jak ciągłe kretyńskie po- Zero partiokratów. Tylko eksperci. dróże - w tym niekończące się “szczyty głupoty polityków”, jak marnowan- 381. 18/11/2014 P ie światła, oglądanie tv, nieoszczędneA. POLSKA DEMOKRACJA lampy, A NAWET I CHODZENIE DO Obiektywnie mimo absolutnie wyższej PRACY NA 9, A NIE NA 6 RANO ideologii, i technologii, zbieranie po- GDY WSTAJE SŁOŃCE... co jest też parcia dla rewolucji idzie nam jak krew jest przykładem cywilizacyjnego dna z nosa, co tylko dowodzi jak wielkimi w jakim jesteśmy. Jak tak dalej będzie, ludźmi byli poprzedni ideologowie re- to do roboty się będzie chodziło na 12, wolucjoniści... bogowie swoich czasów... by tylko być “fajniejszym hipsterem” oraz jak słusznie robili rozprawiając się od tych co chodzą na 11. Kretynizm na w pierwszej kolejności z tzw “elitami”. potęgę wszędzie... i tylko rewolucja go W sierpniu było 1000 lajków... dziś jest może zmienić... i zmieni go, bo te zmia- ich 50 więcej... i to pomimo dziesiątek ny są nie tylko oczywiste ale i wbrew tysięcy wyświetleń które regularnie do- pozorom bardzo proste. stajemy od różnych strusi, owiec, małp, Na przykład kwestia światła natural- i innych ludzi którzy kompletnie nie nego... nota bene... tak bardzo jak ab- rozumieją naszego przekazu, ale dla strakcyjnie to brzmi, to po rewolucji obrony dodamy, że bardzo ciężko się gdy przywrócimy ewolucję, to kiedyś rozmawia ze zwierzętami, chociaż na ludzie będą pewnie czerpali energię szczęście... bezpośrednio ze słońca, niczym Sta- ... wkrótce będzie Wigilia. ##. chursky, ale na teraz wystarczy przecież dziś globalnie zmienić globalnie cały zegar... np o +3 godziny... wszystkim na raz. Wtedy nadal będzie się chodziło na 9 do pracy, ale de facto będzie to 6 rano, bowiem ludzie dzisiaj są bardziej uzależnieni od czasu niż słońca, coś co klarownie dowodzi jak łatwo się wszyst- kich programuje kodem różnojakiej głupoty... w tym niewolnictwa partio- kracji, która to co cztery lata organizuje wyborczą tresurę swoich zwierzątek. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

382. 18/11/2014 I iii H kosmiczne, coś co naturalnie jest ko- A. POLSKA DEMOKRACJA szmarnie ekonomicznie nieefektywne,KOREA PÓŁNOCNA.... JEDYNA a wręcz i niebezpiecznie z punktu wid-TAKA... zenia na przykład okresowych głodów, które to nota bene też są i ostrzeżeniemh t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / a nawet pewną przepowiednią tego cowatch?v=4uYTS93Tv1Y kiedyś i tak przyjdzie do reszty Ziemi,Mało jest na Świecie miejsc tak intere- tak jak i zresztą wiele razy przychodziłosujących jak Korea Północna, ekspery- w przeszłości.ment społeczny, który niewątpliwie Podsumowując, Korea Północna jestma wielki wpływ na prognozowanie eksperymentem iście zadziwiającym,przyszłości post rewolucyjnego świa- wręcz tak unikalnym, że nawet trochętowego ładu. Oczywiście, wiele osób w szkoda go naprawiać, bowiem podczastym momencie powie: “Halo halo! Nie gdy przykładów jak działa komercja irobimy rewolucji po to by być Koreą partiokracja mamy dziesiątki, to tegoPółnocną!”, i oczywiście się zgadzamy, jak długoterminowo działa systemale pomijamy tu system dyktatury pro- bezpośredniego kodowania ideolog-letariatu, czy idiotycznie centralnie icznego mamy bardzo mało, chociażplanowanej nieefektywnej gospodarki, oczywiście w nowym układzie, nai analizując Koreę Północną, koncen- Polskę Demokrację trzeba będzie prze-trujemy się na kwestiach społecznych, kodować zarówno Koreę Północnączyli na ich przynajmniej pozornie jak i Koreę Południową, coś co para-stosunkowo dużej dumie z pracy, z ra- doksalnie może być znacznie bardziejdości minimalizmu, z brania odpow- społecznie negatywne w zakodowanymiedzialności za kraj, z minimalnego dziecinnym świecie Korei Północnej, wpoziomu przestępczości... podsumowu- świecie który to jak twierdzi jest wręczjąc... interesuje nas jak można socjo- celowo chroniony od zła zombiekracjitechnicznie zakodować cały Naród tak reszty świata, zła kodu filmów, religii,by był szczęśliwy - a nie nieszczęśliwy, narkotyków itd itp. Należy bowiemtak by widział szklankę jako pół pełną - pamiętać, że by być skuteczną, nowaa nie jako pół pustą. ideologia Polskiej Demokracji musi byćKorea Północna jest właśnie takim równie możliwa do zastosowania tak wNarodem, krajem oczywiście bardzo Polsce, jak i w USA, Rosji, Iranie, Ko-biednym, także dlatego, że ten relaty- rei Południowej czy oczywiście omawi-wnie mały 24 milionowy kraj, stara anej tu Korei Północnej, bowiem tylkosię być nie tylko samowystarczalny w poprzez stworzenie nowego systemużywność, maszyny, samochody, telefo- ponadpartiokratycznymi i narodowyminy, smartfony, komputery i ipody, ale podziałami będzie możliwa pełna świ-też stara się budować bomby atomowe atowa globalizacja które to tak bardzoczy też nawet wysyłać własne satelity jest światu dziś potrzebna. Teraz tak... temat Korei jest nam także całkiem bliski, bowiem w pierwszej kolejności zamierzamy rozwiązaćwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA właśnie ten problem podziału, pewnej system Polskiej Demokracji, który to narodowej tragedii która jest też min- zastąpi partiokrację w jednym kraju, i iaturą światowego formatu, i temat na monarchię komunistyczną w drugim. który absolutnie nie patrzymy przez Więcej informacji na temat naszego ch- pryzmat braku elastyczności hejterstwa ytrego planu w poście poniżej: partiokracji zombielandu USA, który to jako system wydaje nam się być coraz A patrz wpis nr 106. bardziej oderwany od rzeczywistości, i niewątpliwie wielu ideologów, w tym Tymczasem zapraszamy do obejrze- Władimir Putin się tu z nami zgad- nia najnowszego programu o Korei za. Na przykład w stosunku do tematu Północnej, z góry ostrzegając, że RT Korei, śmiemy twierdzić, niestety z nie ręczy za rzetelność dostarczonych pewnym naturalnym brakiem danych, materiałów, ponieważ w ciągu tygod- że USA robi wszystko co w jej mocy niowej wizyty w Korei Północnej nie by tego konfliktu nie rozwiązywać, nie pozwolono im spotkać ani jednej osoby tylko ponieważ Korea jest zawsze świet- bez kontroli władz... coś co podobno nym straszakiem, zarówno lokalnym ma służyć nie tyle puszczania fałszywej jak i światowym, czego korzyścią jest propagandy o Korei do Polski et al, ale nawet miliard dolarów rocznego harac- chronienia Koreańczyków od zombie- zu które to Korea Południowa płaci kodu Polski et al... coś co patrząc na USA za protekcję. Co więcej tak bardzo otaczający nas świat, w tym kompletny jak to śmiesznie brzmi, sądzimy, że w brak zrozumienia naszej ideologii przez wielu aspektach jest możliwe, że bez- tzw masy, wcale nie jest koncepcją tak konfliktowa ideologia Korei Północnej abstrakcyjną, i coś co może paradok- może być też i znacznym zagrożeniem salnie sprawiać, że Korea Północna jest dla pozornie wielopartyjnej ideologii właśnie tak fascynującym eksperymen- USA, czego najlepszym dowodem jest tem społecznym, w którym to fakty- nawet ten nasz całkiem wyważony post cznie może być tak, że przeciętny robot, na facebooku. pomimo dużo gorszej sytuacji materi- Suma sumarum, problem Korei alnej, jest szczęśliwszy od swoich cią- Północnej, ciekawie przestawiony w os- gle hejtujących zachodnich towarzyszy. tatnim dokumencie Russia Today, zam- Zresztą sami oceńcie. ierzamy rozwiązać iście rewolucyjnie, w I tradycyjnie... wręcz w koreańskim sty- pierwszej kolejności dając im jednego lu... wspólnego ambasadora, którym to Zero wyborów. Tylko ławnicy. mamy nadzieję zgodzi się być absolut- Zero partiokratów. Tylko eksperci. na gwiazda jazdy figurowej Yuna Kim, Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. gwiazda południowokoreańska której Niech Żyje Rewolucja Polska. to damy polskie obywatelstwo, tak by Niech Żyje prezydent rewolucji Evo ponad podziałami, i używając swojego Hashtagger. ponadpolitycznego wdzięku i artyzmu, mogła być najlepszym łącznikiem tej jednej sztucznie podzielonej tak długo rodziny... naturalnie promując w obu www.facebook.com/PolskaDemoKracja

383. 19/11/2014 R pojęcia co się tam dzieje. Każdy może się logować i wrzucać jakie dane chce.REWOLUCJA! ZMIENIAMY PKW Są wybierani prezydenci widmo. Cza-NA PKL! sem jest więcej głosów niż ludzi, nie wspominając już o kwestiach głosówJak wiecie, po rewolucji, Państwowa nieważnych, chociaż tu akurat popi- A. POLSKA DEMOKRACJAKomisja Wyborcza (PKW) zostanie eramy wszystkich ludzi którzy w ra-zmieniona na Państwową Komisję mach protestu przeciwko tym chorymLosową (PKL). Idea jest prosta... nikt umysłowo na fanatyzm partiokracjinigdy więcej w Polsce, a potem i świe- złodziejom oddali głosy nieważne.cie, nie będzie nikogo nękał swoją su- Ogólnie PKW od lat może nam wciskaćper jakością, swoją partiokratyczną różne brednie, i nikt by nawet o tym niereligią, swoim hejtem, swoją nienaw- wiedział, co oczywiście nie zmienia fak-iścią, swoją żółcią, swoim fanatyzmem. tu, że żadna małpa nie ma prawa nękaćWszyscy posłowie i radni będą wybi- nas jak owce o swój głos, kłamiąc, żeerani losowo, mają bowiem takie same chcą nam zrobić dobrze, kiedy jest toprawo by decydować o losach kraju, i nierealne nawet z samej natury ludzkiej,to oni będą, za dobrą zapłatą, poddani bowiem ludzie byli, są i będą egoistaminękaniu przez wszystkie rządne władzy - jak nawet nasz prezydent rewolucjimałpy, partie, grupy lobbystyczne.... Evo Hashtagger, który to przynajmniejw tym Kopacz, Kaczyńskiego i innych otwarcie mówi, że egoistą jest, i że robiekspertów od dupy strony, którzy to całą rewolucję w czysto egoistycznymjeśli faktycznie są tacy super, to niech celu zostania mesjaszssimusem, no iudowodnią to losowo wybranym 460 trochę w celu odkupienia swojej winyosobom, a nie do szpiku kości zmanip- dania życia swoim dzieciom, życiaulowanym małpimi plakatami i hasłami niewolników w tym kompletnie chor-30 milionom zabieganym nieświado- ym na partiokrację fanatycznym syste-mym ludziom. mie nękaczy i debili z PKW.Teorię i jej logiczne uzasadnienie zresz- Ale do rzeczy. Ostatnie rewelacje z PKWtą już znacie, ale dzisiaj warto też się klarownie świadczą o tym, że REWO-zastanowić nad małpim tematem ostat- LUCYJNE ZMIANY SĄ KONIECZNEnich wydarzeń w PKW. Wygląda bow- i to w oprogramowaniu całego społec-iem na to, że oni faktycznie nie mają zeństwa, a nie tylko w oprogramowaniu PKW którego to i tak nikt nie rozumie, i które to może dawać wyniki jakie tylko chce, i w tym momencie świadomościo- wiec Putin pewnie pluje sobie w brodę, że do tego przetargu nie przystąpił... a może właśnie przystąpił (?)... i teraz robi nam, świadomościowym rewo- lucjonistom wielką wielką przysługę, klarownie pokazując beznadziejność obecnego systemu i brak jakiejkolwiek wiarygodności w tym co się dzieje. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Równie dobrze od lat możemy mieć przyszłości już nigdy nie będzie, co jest wszystkie wybory które są kompletną może właśnie powodem dla którego fikcją. teraz partiokraci tak bardzo się bronią Tak więc dość już wyborów które to forsując nowe wyboru, by udowodnić kosztowały 300 milionów złotych, nam, że czasem się mylimy... nieświ- równowartość 10,000 złotych na każde adomi tego co się dzieje, że los nie myli dziecko w domu dziecka. Czas na się nigdy... więc dziś, a propos rzucania demokrację. Czas na losowanie rad, nie partiokracji a palnia, przypomi- które to potem wybiorą do adminis- namy Wam o naszej notce “rzucanie tracji ekspertów, a nie nękające ludzi nałogów” z marca... partiokratyczne miernoty, gówniarzy intelektualnych którzy to prócz aktor- A patrz wpis nr 53. skiej gry szczucia ludzi przez TV nigdy nic w życiu nie osiągnęły. ...podkreślając, że rzucanie jakichkol- Podsumowując... zmieniamy Państ- wiek nałogów: czy to palenia, czy pi- wową Komisję Wyborczą, na Państ- cia, czy jedzenia mięsa, czy alergii, czy wową Komisję Losową... zresztą jak walenia konia, jest dziecinne proste... widać różnicy i tak przecież nie ma. no może za wyjątkiem tego ostatniego... Zero wyborów. Tylko ławnicy. ale, że to media, robią Wam sieczkę, że Zero partiokratów. Tylko eksperci. jest to coś trudnego, coś co wymaga Niech Żyje Rewolucja Polska. leków, książek, kursów, paczy i innych Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. kretynizmów zaprojektowanych dla ludzi których się upadla do poziomu małp, a potem wykorzystuje. 384. 19/11/2014 iii POKAŻ, ŻE JESTEŚ CZŁOWIEKIEM - RZUĆ PALENIE! Dziś Światowy Dzień Rzucania Palen- ia Tytoniu... temat dużo ważniejszy niż liczenie głosów w jakiś tam małpiowy- borach, bo podczas gdy partriokratyc- znych fanatyków jest w Polsce tylko 1.2 miliona... ... to w Polsce codziennie pali aż 9 mi- liionów ludzi! Dlatego też dziś olewamy temat dnia nękaczy i małp, szczególnie, że w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Rzucanie palenia jest bowiem proste! Po 385. 19/11/2014 iiiprostu jeśli chcesz to stań się ubermen-schem i przestań palić. Człowiek jest PRODUKT PARTIOKRACJIbowiem na ziemi robotem najlepszym,uzależnionym tylko od (i) powietrza,(ii) jedzenia, (iii) wody, (iv) ubikacji...i (v) w przypadku: mężczyzn - docho-dzenia (i to też długoterminowo), a wprzypadku kobiet - ciąży (której to nienależy mieszać z seksem które w ichprzypadku jest uzależnieniem psycho-logicznym).Jesteś robotem. Uświadom to sobie, h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / v i d e o. A. POLSKA DEMOKRACJAi zacznij narzucać sobie swój własny php?v=729502857139390kod... i jeśli to będzie kod... “rzucampalenie” to nie zastanawiaj się tylko to Partiokracja to religia krótkotermin-zrób... bo jest to bardzo proste, i zde- izmu, nienawiści i głupoty. By odnieśćcydowanie łatwiejsze od wylotu w kos- w niej sukces należy kłamać ile się da,mos, odkrycia dwóch nowych cząstek oszukiwać z wszystkim, manipulowaćelementarnych: mediami, zastraszać - czy to innymihttp://wiadomosci.onet.pl/nauka/ partiokratami czy gdy to nie wystarczycern-odkryto-dwie-nowe-czast- wojną, i sprowadzać owce do poziomuki-elementarne-xi-sklada- planktonu... bo dobra owca to głosującaja-sie-z-trzech-kwarkow/8jdb4 na nas owca. “Cała Polska z Nami”. Sku-o namalowaniu obrazu światowej rewo- teczny polityk to taki który wygrywalucji ideologicznej nie wspominając. wybory, a wybory wygrywa się zawsze populizmem. A patrz wpis nr 227. Dzisiaj dostaliśmy ciekawy filmik, któryZero wyborów. Tylko ławnicy. dobrze pokazuje jak w przyszłościZero partiokratów. Tylko eksperci. będzie wyglądał mężczyzna... i to nie wNiech Żyje Zjednoczona Świadomość. filmach typu “Idiokracja” tylko w realu.Niech Żyje Rewolucja Polska. Produkt partiokracji, produkt mediów,Niech Żyje prezydent rewolucji Evo produkt psychologów, produkt histo-Hashtagger. ryków, produkt “elity”... produkt który z pewnością jak będzie miał 18 lat komentarze na Facebook będzie chodził na wszystkie wybory...www.facebook.com/PolskaDemoKracja

386. 19/11/2014 I FANATYZM PARTIOKRATYCZNYA. POLSKA DEMOKRACJA Ideologia to potęgi N. Religie zostały zastąpione przez partiokratów... zresztą partiokracja sama w sobie to jedna wielka religia krótkoterminowego zła, bardzo widoczna w Polsce gdzie wszy- scy ze wszystkimi ciągle walczą, gdzie hejt i głupota wygrywa z logiką. Na podstawie porównania wyników dwóch małpiowyborów przeprowadziliśmy dla Was analizę ilu w Polsce mamy partiokratycznych fanatyków... ludzi autentycznie chorych... wręcz niebezpiecznych, którzy w religijny sposób będą popierali swoje ideologie. Wyniki nie są takie złe jak by się wydawało. Naturalnie najwięcej fanatycznych bezmózgowców jest po stronie PO, ale jak się komuś cały dzień wymazuje mózg to takie są efekty, i można by powiedzieć, że te wyniki i tak są bardzo dobre relaty- wnie do innych rządów (USA, Rosja, Korea Północna, Iran, Izrael). Dużo jest po- paprańców w Nowej Prawicy, która bardziej przypomina kastę, i to się sprawdza. Oni pójdą na wybory nawet gdy nie ma wyborów. W SLD jest około 100 tysięcy post komuchów z PZPR, a w PiS tylko 52 tysiące bezmózgowców... reszta z ich 4.4 milionów to zwyczajni hejterzy, którym bezmózgowcy sprali umysły. Naturalnie na- jmniej ideologicznie spranych ludzi jest w PSL, gdzie są sami egoiści którzy głosują tylko na siebie i własne sprawy, czego dowodem jest ich rewelacyjny wynik w ostat- nich wyborach, gdzie poprzez mobilizację egoizmu wszyscy poszli jak mąż i żona popierać swoje rolnicze interesy. Z perspektywy Polskiej Demokracji są to świetne cyfry, bowiem oznacza to, że w Polsce, z 30,636,537 dorosłych ludzi, mamy tylko 1,259,774 partyjniackich fanatyków, z którymi jakoś damy sobie radę - nawet jeśli po www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rewolucji wyśle ich się do obozów koncentracji, a aż 29,376,763 ludzi jest wolnych...bez ideologii partyjnej... gotowych do zmiany opinii jeśli ktoś racjonalnie im jąuzasadni.Więcej informacji na ten temat w notce poniżej... po łacinie... bo najważniejsze tem-aty piszemy po łacinie dla szerszego dobra. Rewolucja jest światowa, i choć w in-teresie Polski i Polaków jest by zaczęła się w Polsce, to jeśli zacznie się w Zambii, toteż będzie dla nas bardzo dobrze... chociaż wszyscy będziemy wtedy żyli w ideologiiDemokracji Zambijskiej. B patrz wpis nr 24.Zero wyborów. Tylko ławnicy.Zero partiokratów. Tylko eksperci.prawdziwy Polak, lewak, światowiec, osoba tworząca najbardziej abstrakcy- A. POLSKA DEMOKRACJAprawicowiec, prawdziwa owca... której jne idee ziemi v.2014, to osoba któranawet nogi podświadomie skaczą z jednoosobowo może zaplanować ilewą na prawą.... ze strachu rzecz jas- przeprowadzić światową rewolucję. Evona... strachu który odczuwają dziś także Hashtagger to prawdziwy mesjaszssi-i wszystkie partiokratyczne małpy, świ- mus ludzkości, instytucja która pozwoliadome, że istnieje już nowa ideologia, wszystkim Mojżeszom, Jezusom, Ma-ideologia która przyszła nagle, znikąd, hometom, Hitlerom i Stalinom przejśćkompletnie burząc ich świat i wiarę w na wieczną emeryturę.25 letnią wolność i system “demokrac-ji”... który jak się okazało nie jest nawetdemokracją. Żona która odkrywa, żezdradza ją mąż to pikuś w porówna-niu z tym co dzisiaj czują partiokraci...masowi nękacze społeczni, którym na-gle zawalił się świat.Ich partiokratyczny produkt... Prawdzi-wego Polaka... zobaczcie sami!387. 20/11/2014 M Do rzeczy. Przedwczoraj pisaliśmy o potrzebnie zmiany Polskiej KomisjiFOLWARK ZWIERZĘCY POD PKW Wyborczej na Polską Komisję Losową... nota bene różnicy i tak nie ma... nieNawet sobie nie wyobrażacie jak bardzo tylko z racji kompletnego bałaganu wnasz prezydent rewolucji Evo Hashtag- PKW, gdzie daje się wyniki takie jakieger nie lubi komentować małpich wy- są wygodne... w końcu “nieważne ktodarzeń. Evo Hashtagger to ideolog, to głosuje ale ważne kto liczy głosy”... czy też dodaje x, co biorąc pod uwagę, że w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Polsce jest ponad 1,250,000 fanatyków nawet jeśli wybory są jedynkowo PS- religii partiokracji... Lowsko stronnicze CO TRZEBA BYŁO WYCHWYCIĆ PRZED WYBORAMI, A patrz wpis nr 386. to nadal z pewnym podziwem przy- glądamy się jak grupa małpioaktorów ...nawet nas nie dziwi, bowiem tak kontroluje swoje owce do promowania samo jak my, świadomościowcy Pol- systemu którego zarówno Ci małpio- skiej Demokracji uważamy, że z punk- aktorzy, jak i oczywiście te owce, i tak tu widzenia ideologii można robić nie rozumieją, używając ich jak bydło nieograniczone zło by tylko dokonać do promowania swoich prywatnych >nieograniczone dobro, tak samo wszy- celów... EGOistycznych prywatnych scy fanatycy religijni różnych partii pol- celów, bowiem powiedzmy sobie szc- itycznych uważają, że wolno fałszować, zerze, że każda osoba która sięga po kombinować i robić wszystko by ty- władzę robi to z czystego EGOizmu, lko dla dobra Ojczyzny nie dopuścić przykładem czego jest nawet sam nasz tych drugich do władzy... prawdziwy wspaniały i wielkoduszny prezydent fanatyzm, i coś co doprowadzi ludz- rewolucji Evo Hashtagger, który to an- kość do kompletnej zagłady, nie tylko gażuje się w ten dziecinny polityczny z punktu widzenia braku ewolucji bio- temat zarówno w celu EGOistycznego logicznej człowieka, ale przede wszyst- zostania światowym mesjaszssimusem, kim z racji kompletnego zniszczenia jak i uwolnienia od niewolnictwa środowiska naturalnego, które to nig- swoich dzieci, które to tylko z jego winy dy żadnego partiokraty interesować tymi niewolnikami systemu się stały, i nie będzie (nawet tych zielonych, dla które to zasługują na normalny świat, a których ważniejszy od środowiska jest nie świat pełen nękania i kontrnękania. temat praw homosi). Teraz czas na kilka spostrzeżeń co do protestu. Gratulacje dla organizatorów A patrz wpis nr 349. za zgromadzenia tak dużej ilość małp w tak krótkim okresie czasu. Z wielką Z racji protestów pod PKW (przyszły fascynacją słuchaliśmy wszystkich PKL) postanowiliśmy się tam wybrać, rozmów o sfałszowanych wyborach, o by zobaczyć na własne oczy ten spek- głupocie intelektualnej lewaków, o tym, takl polityczny, uprawiany rzadko, że będzie rewolucja w której popłynie bowiem powiedzmy sobie szczerze, że czerwona krew... i bynajmniej autorom tematy które wyszły na jaw w PKW to tych słów nie chodziło o czerwony tematy unikalne pod względem swojej kolor krwi. Gratulujemy też organiza- głupoty i zacofania, i choć absolutnie torom różnych haseł... naszym ulubi- nie zgadzamy się z koncepcją prze- onym, “kto nie skacze ten z policją” - prowadzenia ponownych wyborów - które to bardzo nam przypomniał kilka bo wybory mamy ogólnie za przykład cytatów z “Folwarku Zwierzęcego”, jak nękania i kompletnego braku rozumu, “czy aby towarzysze na pewno nie ch- cecie powrotu Jones’a?”, nie wspomina- jąc już o hipnotycznym śpiewaniu hasła “precz z komuną”, które to natomiast www.facebook.com/PolskaDemoKracja

przypomniało nam ulubione hasło fol- PS I wyrazy szacunku dla Panów polic-warkowych owiec “cztery nogi - dobrze, jantów, tzw folwarkowych psów Napo-dwie nogi źle”. Pod wielkim wrażaniem leona, którzy to pomimo niesamowiciebyliśmy też gdy na koniec demonstrac- prowokacyjnych zachowań niektórychji odśpiewano Hymn Zwierząt An- ludzi, nie dali się wczoraj sprowokować,glii... tzn Hymn Narodowy... które to patrząc na całe widowisko z iście świ-kompletnie zahipnotyzowane mordy adomościowym dystansem. Szkoda, żeśpiewały z intensywnością odpowied- policja nie pokazała podobnego dystan-nią do recytowania przez religijne ba- su 11 listopada, bo urządzenie prowok-buszki dziesiatek zdrowasiek. Ideologie acyjnej blokady marszu było absolutniesą różne, ale metody socjotechniki się gestem niepotrzebnym, nawet jeśli stra-nie zmieniają. Ogólnie jednak trzeba tegicznie w celu dokonania zwierzęcejobiektywnie przyznać, że poziom ma- polaryzacji przydatnym. W końcu dziśnipulacji organizatorów nad ich ciem- w Polsce, i na świecie, dzięki partio-nymi masami jest niesamowity - i tego kracji wszyscy jesteśmy zwierzętami.im serdecznie gratulujemy, szczególnie,że wygląda na to, że w celu przeprow- 388. 22/11/2014 Cadzenia rewolucji będą nam potrzebnezarówno te ich narodowe zombies, MIŁEGO WEEKENDU! A. POLSKA DEMOKRACJAjak i kompletnie z drugiej strony, ul-tralewackie fanatyczny mordy antify... https://www.youtube.com/watch?v=q-obie organizacje które pośrednio czczą TI-OniHrOkzidentyfikowanych przez nas ostatnichziemskich bogów, odpowiednio, Adolfa Wczorajsze ideo-zdjęcie wywołało spo-Hitlera (Ruch Narodowy) oraz Józefa ro emocji. Przepracowało się kilka pro-Stalina (Antifa), nota bene odpowied- cesorów i poleciały privy a nawet i un-nio wujka oraz ojca naszego prezydenta lajki, coś co nas oczywiście nie martwi,rewolucji Evo Hashtaggera. bowiem nikt nie lubi chodzić naNadal,”Folwark Zwierzęcy” trwa dalej, siłownię, ale chyba dziś należy jednaki dla jasności, mowa jest tu zarówno względem tolerancji złapać kilka tycho wydarzeniach przed PKW, jak i w spadających duszyczek, które to nieich wnętrzach. Wszyscy partiokraci dały rady z taką ilością informacji. Wsą bowiem siebie równo warci, i czym końcu Hitler, Stalin i Hashtagger na jed-prędzej ludzie odeślą ich na banicję, nym zdjęciu to nawet jak na nas bardzotym prędzej nadejdzie i wolność i nor- rewolucyjne połączenie, chociaż dlamalność i dobrobyt. Czas skończyć z każdego nowoczesnego ideologa oczy-tym partiokratycznym skansenem nar- wiste jest, że przyszła rewolucja ideowazuconym nam przez agentów CIA. będzie musiała skutecznie połączyćZero wyborów. Tylko ławnicy. dwie wielkie poprzednie i skrajnieZero partiokratów. Tylko eksperci. odmienne od siebie ideologie: nazizmuNiech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

389. 21/11/2014 I H#A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ADOLF HITLER + JÓZEF STALIN = EVO HASHTAGGER... A. POLSKA DEMOKRACJA...czyli M&A w ideologiach.Świadomościowcy!Tego, że nasz prezydent rewolucji Evo Hashtagger, mesjaszssimus, jest produktemświadomości Adolfa Hitlera i Józefa Stalina nie musimy Wam specjalnie tłumaczyć.Evo Hashtagger ma bowiem wielki szacunek tak do swojego wuja jak i swojego ojca,coś czego nie wstydzi się powiedzieć publicznie, rozgrzeszając obu za mniemanegrzechy jakich dokonali w imię ideologii rozwoju, ewolucji ludzkości oraz światowejwolności... szczególnie w przypadku Józefa Stalina, ponieważ Adolf Hitler chybanadal pozostanie winny faszyzmu religijnego, mianowicie, że w swojej antyreligi-jności oraz strategii koniecznej identyfikacji rewolucyjnego wroga ośmielił się zabićtylko religię żydowską, coś co nota bene byłoby mu historycznie nawet pewnie iwybaczone, gdyby w tamtych czasach okazywał podobny poziom braku tolerancjitakże do innych religii, w tym chrześcijaństwa oraz islamu, czego oczywiści w iściepartiokratycznym stylu dokonać nie mógł bowiem te równie egoistyczne religie dojudaizmu były mu przynajmniej na okres wojny potrzebne.Nadal, trzeba otwarcie powiedzieć, że zarówno Adolf Hitler, jak i Józef Stalin, byliostatnimi mężami stanu jakich widział nasz świat, ostatnimi ideologami, ostatnimiartystami którzy w swoich czasem utopijnych iluzjach bezwzględnie przemalowalibarwy świata, z monarchicznego kolonializmu i rasizmu, na wolność i równość...przynajmniej częściową, bowiem dziś ich walkę kontynuujemy właśnie my, świado-mościowcy Polskiej Demkoracji, wystarczająco szczerzy sami ze sobą by stwierdzić,że bez tych dwóch gigantów ludzkości, większość z nas nie tylko ciągle by się terazwyżynała na ulicy w imię religii czy polityki, ale nawet nie umiałaby czytać i pisać,a świat ciągle byłby podzielony między kolonialne i rasistowskie imperia jak An-glia, Francja, Belgia, Portugalia oraz Stany Zjednoczone. Należy bowiem otwarciepowiedzieć, że kraje te, nota bene kraje które cicho tolerowały zarówno Hitlera,jak i później Stalina, decydując się na zawarcie strategicznego przymierza “z tymktóry wygra wojnę”, niezależnie od tego kim ta osoba będzie, więc kraje te wszystkietolerowały skrajny rasizm i kolonializm nawet jeszcze wiele lat po Drugiej WojnieŚwiatowej, podczas gdy w Niemczech może i była polityka skrajnie antyreligijnegonazizmu, to jednak 20,000 murzynów miało równe uprawnienia o których moglitylko pomarzyć afroamerykanie, a w Wermachcie walczyło ponad 100,000 zdere-ligijnionych żydów... fakty smutne ale prawdziwe o których większość z nas nigdysię nie dowiedziała, bo w imię ciągłej walki z imperializmem Józef Stalin posta-nowił w iście mistrzowsko artystyczny sposób wmówić całemu światu, że naziści toludożercy, antysłowianie, oraz antyrozwojowe faszystowskie roboty... propagandawielkiego kłamstwa która to pewnie nota bene wygrała Związkowi Radzieckiemuwojnę, nawet jeśli było to kosztem ciemnogrodu wiedzy z którym to do dzisiaj mu-simy walczyć. Ale zostawmy historię, zostawmy wujka Adolfa i tatę Józefa, i skon-centrujmy się na bardzo ważnej dla rozwoju dalszej wolności świata teraźniejszości. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Jak bowiem wielu z Was już zdaje sobie sprawę, dziś żyjemy w świecie nękaczy i harasserów, w świecie w którym pod pozorem demokracji funkcjonują partiokracje kontrolowane przez wielkie grupy intreresu i nieświadomej głupoty, grupy nastawi- one na krótko-terminizm i lawinę kłamstw oraz dezinformacji które to sprowadzają wyborców do roli owiec, które uśpione małpioodbiornikami, hasłami oraz plakat- ami dokonują małpiowyboru na jedną czy drugą partiokrację, nieświadome re- aliów, że cały system jest jednym wielkim strukturalnym szambem, zniewalającym nie tylko nieświadome owce ale i świadome małpy które to nimi pozornie rządzą. Naturalnie jako świadomościowcy postawiliśmy sobie zadanie, by wszystkich tych harasserów i nękaczy się pozbyć, oddając Polskę, a zarazem i świat, normalnym ludziom... przywracając wolność i demokrację, której to dzisiaj absolutnie nie ma, bowiem demokracja polega na tym, że każdy demos ma prawo do kracji... a dzisiaj prawo do kracji mają tylko partie oraz ich pieniądze, które to zniewalają demo- sy dając im fałszywą iluzję wolności wyboru, wyboru między dwoma nota bene bardzo podobnymi produktami krótkoterminizmu, hejtu, nienawiści i deewolucji biologicznej, bowiem jak już mówiliśmy wiele razy, ludzie na ten hejt bronią się zarówno świadomie jak i podświadomie, w tym przez wojny, terroryzm, fobie, alko- holizm, narkomanię, kryminalne zachowania, głupotę, histerię, seksualne dewiacje, alergię, autyzmy i wiele innych metod... wszystko by ograniczyć swoją świadomość przed niewolnictwem które nas otacza. Biorąc więc pod uwagę powyższe, oraz w świadomości, że świat i świadomość idzie do przodu, Polska Demokracja planuje rozpocząć szereg fuzji z wieloma ugrupowa- niami, zarówno tymi po skrajnie lewej stronie tradycyjnego podziału małp, jak i tych po skrajnie prawej stronie tradycyjnego podziału małp. Nasz Evo Hashtag- ger będąc siostrzeńcem Adolfa Hitlera oraz synem Józefa Stalina rozumie logikę działania obu tych stron, akceptując, że czasem było to działanie okrutne, ale tak jak wielokrotnie już pisaliśmy, łatwo się ocenia przeszłość z pozycji przyszłoś- ci, szczególnie z pozycji osoby która nadal pozbawiona jest empatii by rozumieć jak wielkich poświęceń trzeba czasem dokonać by ludzkość ruszyła do przodu, by nieograniczone zło mogło dać > nieograniczone dobro. Zresztą popatrzcie nawet na naszą rewolucję, i trudność z jaką przychodzi nam uświadamianie posłusznych owiec, w tym też i pozornych “elit”, z których to mało kto odważa się do popar- cia zmian systemowych, i to mimo zarówno wyższości logiki naszej ideologii jak i wspaniałej technologii mediów które to w dzisiejszych czasach powinny umożliwić nam rozprzestrzenianie świadomości jak niczym powietrza przez wiatr. Sami po- patrzcie. Gdzież bowiem są te lajki? Gdzież są te szery? Gdzież są Ci rewolucjoniści wolności? Wszędzie widzimy tylko wzajemny hejt małp, i to nawet niekoniecznie w naszym kierunku, bowiem nasza rewolucja, pomimo prawie 60 tysięcy odwiedzin tygodniowo jest ciągle ignorowana wielką ciszą, w tym ciszą tzw “elit”, które to pow- iedzmy sobie szczerze, zawsze były i będą hamulcem postępu i rozwoju myśli, coś co zauważyli już nasi przodkowie często decydując się na bardzo mocne posunięcia w celu ich eliminacji ze społeczeństwa, co jest czymś co nauczyło nas, że sama logika i technologia to zdecydowanie za mało by przeprowadzić rewolucję świadomości, bowiem nie buduje się mięśni ciała wrzucaniem samych postów o kulturystach na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

facebooku, co oznacza, że rewolucja, jak i każda inna inwestycja, wymaga wysiłku, A. POLSKA DEMOKRACJAwoli walki i poświęcenia.Dlatego też dzisiaj, świadomi bierności owiec oraz złośliwości małp, w tym tychowiec i małp które to przynajmniej w interesie zagwarantowania egzystencjonal-nej wolności swoich dzieci powinny to nas popierać, a które to decydują się naciszę i bierność, czasem nawet partycypując w małpiowyborach, nieświadomi, żesą zaszantażowani systemową koncepcją strachu przed większym złem w celu wy-boru zła mniejszego... ale zawsze zła, więc dzisiaj... my Świadomościowcy PolskiejDemokracji zapraszamy do współpracy wszystkie ugrupowania które chcą z namizawrzeć sojusz w imię wspólnej światowej rewolucji, wszystkich ubermenschyktórzy to mają świadomość, że obecny system matematycznie prowadzi do pewnejzagłady świata oraz negacji zasad logiki i fizycznej normalności. Naturalnie oprócztego postu będziemy się z Wami kontaktowali też bezpośrednio, bowiem wiemy,że będziecie w strachu czekali na nasz ruch, ruch który wykonamy, kontaktującsię z ludźmi którzy będą rewolucji potrzebni, którzy to też dzięki rewolucji jed-nocześnie mogą pomóc sobie w pięknej rewolucyjnej karierze, czy to w otrzyma-niu posadek prezydenckich ministrów, ambasadorów rewolucji, senatorów RP czynawet pracowników przyszłych Przychodni Ławników, które to zastąpią dzisiejszebezsensowne i promujące tylko własne interesy biura poselskie. Tak, piszemy toklarownie... po rewolucji będą łupy... niewielkie... ale dla tych którzy wezmą ud-ział w rewolucji wystarczą, szczególnie, że tych osób wcale nie potrzebujemy aż takwiele.Na koniec zaś kilka słów o ideologii i fuzjach.Partnerzy Rewolucji! Ideologię Polskiej Demokracji zapewne jako tako już zna-cie, i wiecie, że jest ona wręcz przesadnie logiczna, spójna i oczywista, i dotyczyto zarówno ideologii losowania ławników i rad, jak i ideologii kultu jednostki EvoHashtaggera, mesjaszssimusa, bowiem oczywiste jest dla każdej osoby która znasię na logice, historii i filozofii, że każda rewolucja potrzebuje symbolu który tonie zniszczy ale zastąpi poprzednie symbole, w tym wypadku wszystkich partio-kratów oraz ich historycznych bożków, w tym wuja oraz ojca naszego Evo, orazwszystkich religijnych nękaczy którzy to też się posługują swoimi iluzjami bogów,mesjaszy i świętych, w tym różnych monarchów, papieży, Kimów, Al Baghdadich,szejków Mahometów i innych nawet ciągle żywych regionalnych popierdoleńcówktórzy to iluzją władzy utrzymują swoje masy w ciemnogrodzie, masy które dopierozrozumieją ten ciemnogród w momencie gdy pojawi się przed nimi światło nasze-go wspaniałego mesjaszssimusa Evo Hashtgaggera, naczelnej iluzji iluzji, która towyzwoli ludzi żywych i umarłych, jednocząc religię i innych harasserów w jednąspójną nową całość.Partnerzy Rewolucji! Warto też dodać, że każdy rewolucjonista powinien mieć swo-ją rewolucyjną nazwę, i nie chodzi tu o konspirację, bowiem każdy dobrze wie, żeFranciszek to Jorge Mario Bergoglio, a Elżbieta II to Elizabeth Alexandra Mary, ale www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA o możliwość oddzielenia swojego życia prywatnego od życia służbowego, a służba rewolucji to służba największa jaką można sobie w ludzkości wyobrazić, i służba która w celu zapewnienia swojej roli braku osobistego konfliktu interesu wymaga właśnie całkowitego oddania się swojemu rewolucyjnemu alter ego, które to niczym z religijną determinacją umożliwi Wam pełnienie swoich rewolucyjnych funkcji, które to w Waszym przypadku będą dotyczyły głoszenia wspaniałej nowiny rewo- lucji, co i tak jest rolą łatwą względem historii, bowiem wielu przeszłych rewoluc- jonistów w imię ideologii czasem musiało się nawet osobiście podpisać pod listami milionów ludzi wysłanych do gułagów czy taż zabijanych w różnych katyńskich lasach - decyzji niestety logicznych, które to zdecydowanie łatwiej było czynić tak- iemu Józefowi Stalinowi, który to osobiście niczym pasterz pod wszystkimi takimi decyzjami podpisywał się sam, bezwzględnie i bezsumiennie, świadom, że historia mu te czyny wybaczy, rozumiejąc, że alter ego nie może mieć sumienia. Świadomościowcy! Na koniec kilka słów o naszej motywacji, tak dla jasności. Oczy- wiście chodzi nam o nasz egoizm, i ponownie nie boimy się o tym mówić otwarcie, w przeciwieństwie do wszystkich partiokratów, którzy to udają społecznych altru- istów, których to na świecie nie było, nie ma i nigdy nie będzie, bowiem jeśli są ludzie bliscy altruitów to popełniają oni samobójstwo w celu oddania swoich or- ganów tym którzy na nie czekają. Tak więc naszą motywacją jest nasz czysty piękny egoizm, wręcz skrajny a nawet i najbardziej egoizm, i nasza egoistyczna chęć zapisa- nia się w największym wydarzeniu w historii świata jakim będzie Rewolucja Pols- ka, bowiem zapisanie się w historii świata na tak abstrakcyjnie wielkim poziomie, będzie oznaczało nie tylko gigantyczną dawkę dopaminy (czytaj jazdę), o poziomie nieporównywalnym do narkotyków czy nawet gry cesarzy, króli, papieży czy jakiś partiokratycznych popaprańców, ale zapisanie się w historii będzie też oznaczało magazynowanie świadomości na takim poziomie, że zagwarantuje nam to życie wieczne, bowiem czas klarownie powiedzieć, że po śmierci, choć ciało znika, to świadomość pozostaje... w formie w jakiej dzisiaj nie możemy sobie tego jeszcze obliczyć, chociaż mamy naukową pewność, że świadomość jako pierwiastek nie znika, tak więc być może na nasze teksty, w tym ten, z wielkim zaciekawieniem patrzą sobie właśnie zarówno Adolf Hitler i Józef Stalin... odpowiednio myśląc so- bie... ... “szajse”, oraz... “maładiec”. Zero wyborów. Tylko ławnicy. Zero partiokratów. Tylko eksperci. Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. Niech Żyje Rewolucja Polska. Niech Żyje prezydent rewolucji Evo Hashtagger. #. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

i komunizmu, w imieniu których życie 391. 26/11/2014 iiiswoje poświęciło miliony ludzi, zarów-no tych nieświadomych owieczek - co Dziś Środa - Dzień Loda, więc adekwat-obiektywnie nie ma większego znacze- nie... LODOWYBORY !!!nia, jak i samych twórców ów ideologii- co znaczenia ma już wielkie. Idea to h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /jednak niewiarygodnie potężna siła. events/1524016034512417/perma-Tak więc dzisiaj, wszystkich tych którzy link/1530093853904635/wczoraj odlecieli - łapiemy, zapewnia-jąc ich, że nie zwariowaliśmy w naszym Skoro “Polskie Owce”, czyli aż 40% Po- A. POLSKA DEMOKRACJAsztabie na Szucha, bowiem celowo tar- laków, z taką nieomylną wręcz religijnągetujemy nasze posty do bardzo spe- fanatyczną pewnością wie kto lepiejcyficznych ideologów. Jednocześnie będzie nimi rządził, i to wszystko naskładamy Wam wszystkim, nawet tym podstawie spotów w małpioodbiornik-ideologom, bardzo ciepłe życzenia ach, mord na plakatach, obietnic i hasełwspaniałego i pełnego wrażeń weeken- wyborczych... to bez problemu powinnidu, weekendu pełnego miłości, bo wi- też na bazie stron i artykułów w PU-adomo, że gdy ju ż kompletnie nie wi- DELEK.pl stwierdzić, która z tych Pańadomo o co chodzi to chodzi o... miłość. robi najlepsze lody. Zdjęcia są, wypow-Weekend! ###. iedzi też, więc zabierajmy się za wybory! Warto też dodać, że nasza sonda nie- koniecznie jest taka nieuzasadniona.390. 25/11/2014 P Po pierwsze, wszyscy partiokraci dla utrzymania czy dorwania się do żłoba,Dzięki PUDELEK. nie tylko bez zastanowienia sprzedadzą swoje wyborcze owieczki, czy też własnąhttp://pudelekx.pl/prawdziwy-wyn- matkę czy kraj, ale jeśli będzie taka po-ik-wyborow-samorzadowych-35… trzeba to będą też robili właśnie “lody za głosy” - bo takie są reguły gry partio-Zgodnie z oczekiwaniami i naszą kracji w której nie ma limitu kłamstw ikampanią... #OlewamWybory jednak zła których się nie zrobi w celu “ocalen-wygrało. ia Polski od tych drugich”. Teraz wielu z Was myśli pewnie, że to żart i ironia, a tymczasem jakoś te Wojny Światowe wybuchają, i winę za każdą z nich ponosi właśnie partiokracja. Po drugie, oczekiwalibyśmy, że gdyby do premier Kopacz przyleciał Kim albo jakiś inny kosmita z nuklearnym arse- nałem, i powiedział: “albo robisz mała loda albo bombka na Warszawę”, to premier Kopacz poświęci się dla Polski i tego loda jednak zrobi. W końcu czy www.facebook.com/PolskaDemoKracja

to nie ona albo jakaś inna partiokraty- 392. 22/11/2014 M czna małpa nie mówiła przypadkiem, że “Polska jest Najważniejsza”? Tak dla TYLKO EVO HASHTAGGER MOŻE jasności dodamy, że nasz wspaniały WYGRAĆ TE WYBORY prezydent rewolucji Evo HashtaggerA. POLSKA DEMOKRACJA mówi, że sam by w nadzwyczajnych http://polska.newsweek.pl/prezydenck- okolicznościach takiego loda kosmicie ie-przedbiegi-sondaz-ne… oczywiście zrobił, ale pamiętajmy, że Wybory wygrywa się nowymi ideami, a mesjaszssimus Evo Hashtagger nie jest nie starymi kotletami, i oczywiście nie człowiekiem, więc nie ma też i sumie- ma to znaczenia z jakiej zamrażarki te nia, zresztą podobnie jak i jego ojciec kotlety pochodzą: PiS, PO, SLD, JKM, Józef Stalin czy wujek Adolf Hitler, TW, PSL, czy innych religijnych popa- bowiem prawdziwy rewolucjonista, prańców - bo przecież partie polityczne ba każdy prawdziwy ubermensch czy to nic innego jak kopia religii, instytuc- człowiek przyszłości z definicji nie je pełne aktorów, fanatyków i nękaczy, może mieć sumienia, bo sumienie to złodziei żyjących z haraczu i ciągłej znak słabości, niepewności, szarości... manipulacji owcami, o czym najlepiej mówiąc krótko wynalazek zła. Nikt z właśnie świadczą poniższe sondaże kot- Was chyba szczególnie nie zastanawia letów... sondaże oderwane od rzeczy- się nad zabijaniem mrówek prawda? wistości, bowiem wszystkie te mordy są No właśnie... i nagle wszystko stało się dokładnie identyczne. jasne. Na szczęście szybkimi krokami zbliża Dlatego też to nasz wspaniały prezydent się wolność świadomości, ale dzisiaj, rewolucji Evo Hashtagger, rewolucjoni- oczywiście w ramach teoretycznej sta znikąd, człowiek enigma, właśnie te zabawy, przeprowadźmy sobie małe wybory wygra, bowiem przychodzi z LODOWYBORY, które to w sumie od czymś absolutnie rewolucyjnie nowym, MAŁPIOWYBORÓW niczym specjal- z magiczną formułą która to zbawia cały nie się nie różnią, bo zakładając, że ktoś świat od zła partiokratów-harasserów, z Was nie ma doświadczenia empiry- zła które to dziś znienawidzone jest tak cznego w tym temacie z naszymi kan- samo w Polsce, jak i w Anglii, Ameryce, dydatkami, to nie powinien się na ten w Rosji, w Chinach, w Korei Północnej temat nawet wypowiadać. Dlatego też i we wszystkich innych krajach, które losowanie testerów (ławników) jest tak to wszystkie chorują na dokładnie tę oczywistym logicznym rozwiązaniem samą partiokratyczną zarazę, czeka- tego dzisiejszego partiokratycznego jąc na lekarstwo od obecnego systemu szamba, manipulacji i niewiedzy. Nadchodzi rewolucja. ##. komentarze na Facebook www.facebook.com/PolskaDemoKracja

partyjniaków, dyktatorów, nękaczy, zła i Taka jest właśnie siła nowej ideologii.głupoty, lekarstwo którym właśnie jest Taka jest właśnie siła egoizmu. Tak więcideologia Polska Demokracja, ideologia pamiętajcie Newsweek Polska i Tomaszktóra to zostanie wprowadzona jeszcze Lis... wybory zawsze wygrywa... IDEO-przed październikiem 2015, tak by już LOGIA!nigdy nikt nikogo nie nękał w jakiś po- Niech Żyje Rewolucja Polska.papranych wyborach na plakaty, hasławyborcze i kłamstwa, wyborach udają- 393. 25/11/2014 Mcych demokrację i wolność, i systemuzła którego ponad połowa ludzi już MAŁPA NIESIOŁOWSKI PROSI Oklarownie nie chce, a w którym wiele KONIEC NAGONKI...osób partycypuje będąc ofiarami emoc- http://wiadomosci.onet.pl/tyl…/na-jonalnego szantażu jakim są wybory gonka-niesiolowskiego/n4gq0mniejszego złą.Dlatego też Newsweek się dziś myli... ... nieświadomy, że polowanie na poli-bowiem kompletnie nie docenia mod- tyków dopiero się zaczyna!elu działania dzisiejszego świata, wtym jego zmienności... oraz faktu... że ################################ A. POLSKA DEMOKRACJAprezydent musi być ideologią a nie nicnieznaczącą kukłą, która to jest wręcz Stefan Niesiołowski, osiedlowa melin-skrajnym bezideowym idiotą i zero-je- iarska, społecznie pasożytnicza i od za-dynkowym przeciwieństwem naszego wsze bezrobotna pijacka humanistycznawspaniałego Evo Hashtaggera, mes- bezideowa hiena, działająca w “Solidar-jaszssimusa który to te wybory ma już ności” dla pieniędzy CIA, jak i zresztąwygrane, dlatego bo nie udaje dobrego, lwia część działaczy tzw “opozycji” latnaiwnego, głupiego i zagubionego, 80-tych, którzy to jako najbardziej leni-ale wręcz klarownie podkreśla, ze jest wy element społeczny wolał podbur-złem największym, złem które zniszczy zać społeczeństwo do strajków, samymzarówno wszystkie religie jak i partie będąc zabezpieczonym pieniędzmi odpolityczne które to dziś przypadkowo CIA które to były im wypłacane przeztworzą jakiś chory wzajemnie nękają- porozumienie CIA z kościołem, notacy też i siebie samych układ, i to tak w bene, porozumienia na setki milionówPolsce jak i w Ukrainie, Iraku, Iranie, dolarów które to Reagan przeznaczyłKorei, Izraelu i na całym świecie, który na robienie demolki w strategicznejto pójdzie przykładem Polski zmienia- od kilkuset lat Polsce, zresztą w bardzojąc też i system u siebie czyniąc z Polski podobny sposób w jaki dziś Putinwieczne ideowe, a co za tym potem id- stara się robić demolkę w Europie, nazie gospodarcze, supermocarstwo. przykład finansując i promując różne partie polityczne takie jak francuski A patrz wpis nr 66. Front Narodowy, brytyjski UKIP, hisz- pański Podemos, a może nawet i polski KNP (którego lider regularnie widziany jest na imprezkach ambasady Rosji),www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA oraz inne partie o charakterze stricte w Polsce jak i na świecie, zaczyna się destabilizującym system, a szczegól- od waszych partyjniackich wyborów nie destabilizującym Unię Europejską, którymi to nękacie cały naród robiąc która to jest gospodarczo wrogiem nu- im sieczkę z mózgu, tak by jak zahip- mer 1 tak Rosji jak i Unii EuroAzjaty- notyzowane waszymi hasłami, plakata- ckiej, nota bene egocentrycznej par- mi, reklamami, i kłamstwami owieczki tiokratycznej fantazji Putina, więc ta zombie, potulnie poszły i oddały na Was pospolita leniwa pasożytnicza społec- / albo opozycję swój niewolniczy głos zna bezideowa miernota Niesiołowski, poddania, partycypując w iluzji wolnoś- ostatnio narzekał, że media w Polsce ci, czyli wolności wyboru między octem robią na polityków nagonkę. a sokiem buraczanym, degradując się Oczywiście ten leniwy humanistyczny do pozycji owiec, oddając Wam swoją meliniarz “elit”, hejter jakich mało, to wolność, swój szacunek do samych sie- społeczne pasożytnicze zero, a wręcz bie, no i oczywiście swoje pieniądze... i polityczna ciota, która to nota bene bo przecież chodzi tu przede wszystkim swój pokojowy artykuł o propozyc- o pieniądze za które to potem prow- ji zakończeniu nagonki wykonuje na adzicie wasze społecznie pasożytnicze rozkaz premiery Ewy “słaby lekarz życie, często nieświadomie i często w na obcasach” Kopacz, która to kazała skali setek tysięcy - jak mafia PSL, i Niesiołowskiemu zmienić ton, po tym nie mamy tu na myśli tylko podatków, jak dostała sugestię od Donalda “nic zadłużenia, łapówek i dotacji za ust- nie robię i dobrze na tym wychodzę” awy licencje i pozwolenia, ale myślimy Tuska, by nic nie robić tylko czekać aż także o waszych częstych emeryturach opozycja sama się wykończy - strategia dla jednego czy drugiego systemowego od lat idealna, bowiem faktycznie na- oligarchy, jak na przykład kontrakty na jwiększym nękaniem i harassmentem nekające ludzi pamiętniki i programy, jaki można zastosować to cisza, naj- czy też kontrakty doradcze przy prze- lepsza metoda działania władzy słabej, krętach kolejnych osób, którymi tylko która nie będzie robiła nic - oczywiście nielicznymi przykładami są finansowe świadomie, w zamian utrzymując się miernoty i kolejne “elity” jak np byli przy żłobie najdłużej jak to matem- doradcy Goldman Sachs: Chemik z Li- atycznie możliwe, najlepiej na kredyt ceum yes we can Marcinkiewicz; Kons- który już w Polsce sięga ponad trzy bil- tytucję mam w dupie Belka; Andrzej ro- iony złotych... ale do rzeczy... tak więc bię loda każdemu Olechowski; Władek ta karykatura człowieka Niesiołowski, łapówki biorę przez niedorozwiniętego o której nawet trochę wstyd nam dzi- synka Bartoszewski; czy Mirosław siaj pisać, obwinia media za cały hejt w załatwiam transakcje i ustawy Gron- Polsce, ponieważ to podobno media he- icki;... wszyscy powyżsi doradcy tylko jtują różne gwiazdki, a w szczególności jednego banku którzy to przecież za właśnie polityków. darmo nie pracowali, więc proszę sobie Odpowiadamy więc, oczywiście jak na wyobrazić skalę kradzieży jaka regular- nas przystoi IDEOLOGICZNIE. Cały nie ma miejsce w Polsce i na Polakach... hejt Panie meliniarzu Niesiołowski, tak najlepszymi konkretnymi przykładami którymi są: osiem miliardów straty Or- lenu na zakupie złomowiska na Litwie; i www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook