Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

kiego superbezpiecznego orszaku Bar- racka Obamy to kompletna medialna fikcja i teatralny cyrk, tak bardzo jak abstrakcyjne może się to wszystkim telelczytelnikom wydawać. Nasz prezy- dent rewolucjonista wyszedł na spacer i strzelił Barrackowi Obamie zdjęcia które klarownie to potwierdzają (szcze- gólnie te w komentarzu).. A patrz wpis nr 142.Z drugiej zaś strony wypowiedź Łu- Co za tym idzie. Zarówno Barrack jak A. POLSKA DEMOKRACJAkasza daje nam dobrą okazję, by jed- i Putin będą dążyli, czy to im się podo-nak wytłumaczyć ludziom podstawowe ba czy nie, do pewnej podświadomejdziałania praw biologii, chemii oraz fi- chłopięcej konfrontacji, jeśli nawet niezyki, które tak przy okazji są jedynymi ze sobą wzajemnie, to z pewnością zdziedzinami nauki, które zasługują na całym otaczającym ich światem, bow-prawdziwe profesorskie tytuły, a już iem jak już musieli to podświadomiewszystkim tym humanistom, wszystkie zauważyć, ich organizmom, zarównotytuły umożliwiające im dalsze nękanie tym indywidualnym jak i tym naro-ludzi swoimi wypocinami powinno się dowym, wojna się zwyczajnie opłaca,wręcz odebrać. bowiem ani jeden ani drugi nie jest na1. BIOLOGIA dzień dzisiejszy w stanie się drugiegoŻycie dąży do przekazania swojego pozbyć, nie zastępując go Barrackiemkodu najszerzej jak to tylko możliwe, Obamą bis lub Władimirem Putinemaż jeden kod zje wszystko co ma do bis. Partiokracja to system w którymzjedzenia i nie dotyczy to tylko hard- zmieniają się tylko twarze, ale głupotaware w postaci DNA ale też i naszego pozostaje ta sama. W konkluzji więc,software w postaci oprogramowania. musieli oni dojść podświadomie doJest to element podświadomości zarów- porozumienia podziału świata na dwieno naszego prezydenta rewolucji Evo bipolarne części, likwidując innychHashtaggera, jak i partiokratów Bar- przeciwników z gry, co będzie zarównoracka Obamy oraz Władimira Putina. dobre dla nich osobiście, jak i dobre dlaWszyscy ludzie są fizycznie identyczni ludzi którzy im płacą za podejmowanie- przynajmniej dla ludzi którzy nie wyz- takich decyzji, tak więc przynajmniejnają faszyzmu, ale ich iluzje faktycznie do momentu nadejścia globalnej imple-są różne - zarówno wewnętrzne jak i mentacji ideologii Polskiej Demokracji,zewnętrzne, zresztą już kiedyś w naszej zarówno Barrack jak i Władimir, będąnotce pokazaliśmy, że iluzja królews- tkwili w swoim starym małpiopochod- nym oprogramowaniu nastawionym na partiokratyczną geoustawkę, czyli wojnę... zresztą po rzetelnej analizie te-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA matu nawet świadomie będą uważali, Naturalnie lepiej będzie dla wszyst- że wojna to dobra sprawa, i nawet będą kich, a już szczególnie dla Polaków, to umieli sobie to wmówić jak robią to jeśli system administracji zmienimy palacze papierosów czy inni, hazardziś- przed III Wojną Światową, zastępując ci. Jest to system podświadomej reduk- system partiokratów systemem Polskiej cji dysonansu poznawczego, i dotyczy Demokracji, który to natychmiast w on zarówno każdego naszego czytelni- postaci wielkiej bomby ideologicznej ka, jak i prezydentów USA czy Rosji. wyeksportujemy z Polski na cały świat, 2. CHEMIA pozbywając się ludzkiej podświadomej W Chemii nie ma takiej cyfry jak 2. chęci do zrobienia partiokratycznej Są tylko 0,1, i ∞. “geoustawki”, jednocześnie też zastępu- 2. FIZYKA jąc wielu starych i już znacznie prze- W fizyce wszystko dąży do 0 lub ∞. terminowanych plus skonfliktowanych Jedne jest stanem złym, ale dwa to ja- ze sobą mesjaszy, jednym wspaniałym kaś anomalia, ale trzy to już choroba, współczesnym mesjaszssimusem Evo a dzisiaj tych mocarstw jest pewnie z Hashtaggerem, prezydentem rewolucji 10, więc trzeba koniecznie zrobić coś i rewolucjonistą doskonałym. Takie są by wrócić do poziomu przynajmniej prawa natury. 2... nawet jeśli na koniec dnia i tak na Tak więc albo się przygotowujcie na wszystkich czeka poziom 1, czyli ten wojnę lub pakujcie do wyjazdu, albo klarownie przedstawiony przez Polską popierajcie Polską Demokrację. Demokrację. Innych opcji nie ma i nie będzie. Tak więc jeśli świat nie zmieni systemu Niech Żyje Wolna Świadomość. na system Polskiej Demokracji, to woj- Niech Żyje Rewolucja Polska. na światowa jest pewna, i hipotetycznie, Niech Żyje mesjaszssimus Evo Hashtag- nawet jeśli naszym rewolucjonistom za ger. rok się nie uda zmienić systemu - co jest mało prawdopodobne biorąc pod 218. 30/7/2014 iii H uwagę siłę ich ideologii oraz ciągle przyśpieszający świat, to kiedyś i tak CO TO JEST “GEOUSTAWKA”? historia, pewnie pisana przez powojen- nych następców Polskiej Demokracji, https://www.youtube.com/watch?v=K- oceni tę wojnę jako “III Wojnę Do- kaeAvYtj2c mową”, a mesjaszssimus Evo Hash- tragger i tak dostanie te dwa potrzebne Nasz wspaniały prezydent rewolucji, ludzkości pomniki. Przeznaczenia nie mesjaszssimus Evo Hashtagger wy- da się oszukać, a przeznaczenie domaga się dziś by dla dobra ludzkości powstał mesjaszssimus “rewolucjonista do- skonały”. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

chowywał się na osiedlu w Lublinie, Geoustawka jest oczywiście naturalną A. POLSKA DEMOKRACJAosiedlu surrealnego socjalizmu pełnym ekstrapolacją tej natury, i najlepszymbloków, blokersów, wina marki wino, dowodem takiej geoustawki jest I Wo-oraz... ustawek. Były to lata 80te czyli jna Światowa, do której świat przygot-przed youpornowskim wynalazkiem, owywał się przez lata zimnej i ciepłejktóry to technologicznie znacznie wojny, wyścigu zbrojeń, konkurencji orozwiną definicje ustawek, i dzisiaj globalne wpływy, kolonializmu i gos-ludzie swingują nogami już znacznie podarczych sankcji, i którą to Anglicy,inaczej niż nogami swingowali nasi Francuzi oraz Niemcy dokonali na tere-dziadkowie do murzyńskiego muzyki nie... Belgii oraz Holandii. Wojna tes-blues’a. Czasy się zmieniły, ale biologia towała nową broń, trwała w okopach,nie. ale na święta zamieniała się w meczeNa osiedlu w Lublinie ustawki były piłki nożnej między Anglią a Niemcamiróżne, począwszy od tych klasycznych, i wspólnym śpiewaniem kolęd, i ogól-staroświeckich “mano e mano”, poprzez nie ustawka ta trwałą długo za długo,tych trochę większych klatka v klatka ale wystarczająco długo by wykosić(o wykręcanie zawsze brakujących za bezrobotnych przyszłych komunistówsocjalizmu żarówek), czy blok v blok i wrogów systemu, a także i partiokratę(o zdejmowanie poręczy na zrobienia Theobald von Bethmann-Hollwegatakich sanek domowej roboty składają- który bezpośrednio tę ustawkę ust-cych się z deski i dwóch poręczowych alił, oraz by zastąpić partiokratycznenóżek - kto pamięta ich nazwę?), czy cesarstwo niemieckie na partiokraty-osiedle v osiedle (o kradzież rowerów czną republikę weimarską. Ta ustawkakuzyna), a czasem nawet i dzielnica v była wtedy wszystkim na rękę, chociażdzielnica (oczywiście o to co najważnie- faktycznie nikt nie przewidział, że jejjsze, o honor). Naturalnie nasz prezy- następstwem będzie powrót kajzera wdent rewolucji miał w tym okresie 7-9 roli już mesjasza Hitlera, którego cho-lat i wielu tym ustawkom bacznie po sz- ciaż pierwsze Europejskie podboje ust-kole się przyglądał z boku, szczególnie awką były, to ta rozpoczęta ze Stalinemtym dzielnica v dzielnica które o dziwo w czerwcu 1941 roku, raczej ustawkąchociaż miały miejsce na naszym osied- już nie była, a prędzej wojną mesjaszy,lowym boisku, na osiedlu Chopina a jedynym ustaleniem jakie miało tam(Czechów, Lublin), to nie dotyczyły jed- miejsca, to Stalina z Churchillem i Roo-nak naszej dzielnicy a dzielnicy Kalina seveltem, że nikt nie zgodzi się na kapit-oraz LSM. Każdy wie, że ustawek nigdy ulację Niemiec, bowiem mesjasza Hit-nie robi się na własnym podwórku bo lera trzeba było zlikwidować, oczernić,to się źle może skończyć. Finał ligi mis- zbestwić i wymazać, i tak naprawdę wo-trzów też gra się na boisku neutralnym, jna ta, była pewnie jedynym elementemzresztą bezcnotna cnotka też nigdy do historii XX wieku o której za milion latswojego domu faceta nie przyprowadza, będą pamiętali nasi potomkowie. Byłaa jak już przyprowadza to trzeba na nią to bitwa bogów o globalną ideologicznąwtedy bardzo uważać. Od takich ust- dominację... chociaż jak to zazwyczajawek są hotele, wyjazdy firmowe i wak- bywa, tam gdzie dwóch się bije tam trze-acje. Takie były, są i będą prawa natury. ci korzysta, i nawet wśród goryli częste są przypadki, że dwóch wielkich goryliwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

biję się o piękną gorylkę, podczas gdy normalnie taką ustawkę podejmuje trzeci niepozorny w miedzy czasie mały sam, decyzję tę tym razem podejmą goryl ją zdobywa i... zdobywa. Dzisiaj ludzie w prawdziwej demokracji jaką zresztą jest podobnie - popatrzcie na jest przedstawiona im ideologia Polskiej Obamę, Putina i prezydenta rewolucji Demokracji. Evo Hashtaggera, chociaż warto dodać, Pierwsze wybory już w maju 2015 roku, że wojna bogów to zawsze ważniejsze a referendum rewolucyjne już kilka wydarzenie niż jakaś tam osiedlowa czy miesięcy później we wrześniu 2015 nawet i międzynarodowa ustawka. Wo- roku. jna bogów to wojna na śmierć i życie... Niech Żyje Rewolucja Polska. to duet, nawet jeśli jego bronią i pocis- Niech Żyje Evo Hashtagger. kami są milionowe komórki. Ale do rzeczy. W ustawce najważnie- komentarze na Facebook jsze jest określenie jaka broń jestA. POLSKA DEMOKRACJA dozwolona. Czy przychodzimy z noża- 219. 30/7/2014 HM mi, pałami, siekierami, samolotami czy bronią nuklearną. W przedstawionej KONWENCJA GENEWSKA...CZYLI poniżej ustawce kibiców, która nie jest KONSTYTUCJA “GEOUSTAWEK” hollywoodzką kreacją a prawdziwym wydarzeniem z naszego lokalnego pod- Jakim trzeba być skończonym partio- wórka, chłopaki ustalili, że ustawka kratą, by zamiast umów pokojowych będzie na pięści - i tak zrobili. Z pewn- negocjować reguły wojny? Tylko chory ością poszło wiele zębów, z pewnością system może ustalać takie ustawki. Kto poszło wiele kości, ale kobiety żołnierzy kiedy kogo może, a kiedy nie może, co w domach otuliły potem swoich wo- zrobić z poszkodowanymi a co nie ro- jowników, i następnego dnia w pracy, bić, kto jest żołnierzem a kto nie jest na przykład w takiej eurobrukseli, też żołnierzem, itd itd itd? już było weselej i radośniej. W końcu każdy jest człowiekiem. Jeśli więc ktoś ciągle wątpi w obecność “geoustawki”, to radzimy się przestać przyglądać refleksji własnego lustra, i dobrze przyjrzeć temu co się dzieje tam czego lustro nie widzi, a później wy- ciągnąć z tego wnioski. Partiokraci za- wsze wcześniej czy później do ustawki doprowadzą, bo są... tylko... partiokrat- ami. Dlatego też wybór jest dziś prosty... Pol- http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwenc- ska Demokracja albo III Wojna Świa- je_genewskie towa, ale najpiękniejsze jest to, że zami- ast osiedlowego karczkolidera który www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Świat jest ciężko chory, a to, że ktoś miał 220. 30/7/2014 IRjeszcze na tyle siły by takie kretynizmyprzegłosować jako “prawo” na cały świ- ALE CO Z MOIM PRAWEM GŁO-at jest załamujące. SU???Na szczęście, w maju 2020 wybór w Bardzo nieliczni przeciwnicy Polskiej A. POLSKA DEMOKRACJAPolsce będzie bardzo prosty: Demokracji dzielą się głównie na trzy1. Polska Demokracja, z mesjaszssi- grupy:musem Evo Hashtaggerem; systemem 1. OBECNY UKŁADktóry zastąpi wszystkich obecnych par- Pierwsza to istniejący układ partio-tiokratycznych i religijnych skonflik- kratów i ludzi którym idea sprawied-towanych ze sobą nękaczy; nową ide- liwości zwyczajnie nie służy, bowiemologią pozbawioną mesjaszy i innych łatwiej im żyć w równoległym świeciefaszystów których wraz z pojawieniem cynizmu, niż przejść przez świado-mesjaszssimusa wyślemy wszystkich na mościowy odwyk, który przekształciniechlubną emeryturę historii. ich, oraz ich dzieci, z małp w ubermen-2. Partiokracja, czyli układy, euro- schy. Świadomość boli, więc normalneposadki, łamanie konstytucji, drukar- jest, że ludzie będą chować głowy w pias-nie pieniędzy, masowa manipulacja ek tak długo jak to tylko możliwe, reak-małpioludami, układy lokalne, Krusy cję podobną do alkoholików, ćpunów,/ Zusy i inne podatki, gigantyczną bi- czy innych ludzi z świadomościowymiurokrację, ustawki globalne, a w konse- uzależnieniem. Przykładem jest tu 128kwencji i pewną prawem fizyki, biologii tysięcy delegatów PSL, którzy co wybo-i chemii, tak jak 2+2=4, nadchodzącą ry, głosując wraz ze swoimi rodzinamiwielka “geoustawkę” w postaci III Wo- sami na siebie upewniają się, że czerpiąjny Światowej. bezpośrednie korzyści z administrow-Jak myślicie, co wybiorą Polacy, szc- ania państwem, i to w iście paramafi-zególnie w obliczy, że mesjaszssimus jnym stylu. Ci ludzie głosują zawszeEvo Hashtagger jest naszym polskim na siebie, a nie na dobro Państwa - ichłopakiem, który umożliwi Polskiej prawdę mówiąc - trudne się im dziwić,Demokracji ideologiczne podbicie nawet jeśli partia domaga się od nichcałego świata, a wraz z nim wielkie haraczu w postaci 3% od załatwionejkorzyści dla naszej gospodarki, której im roboty. Dodatkowo, wiele osóbnawet Niemieckie firmy będą nam będzie też bolała oczekiwana nacjonal-zazdrościły. izacja pasersko otrzymanych firm, któreDla nas wybór jest bardzo prosty. choć często zmieniły właścicieli to nad-Niech Żyje Wolna Świadomość. al oryginalnie pochodzą z nielegalnychNiech Żyje Rewolucja Polska. prywatyzacji, opartych na łapówkach iNiech Żyje mesjaszssimus Evo Hashtag- celowych niedopatrzeniach, które jeśliger. udowodnimy, to ponownie znacjonal- izujemy, i chociaż niewątpliwie będzie duży nawet międzynarodowy spór o takie na przykład domy Towarowe Cen-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA trum które zostały sprzedane na podst- zaliśmy, że taki Sejm jest statystycznie awie wyceny przepływów pieniężnych a niemożliwy do wylosowania, ale abso- nie wartości gruntów, czy nawet takiej lutnie możliwy do wybrania w wybor- firmy jak PZU która została sprzedana ach. za mniejszą kwotę niż sama posiadała gotówki, to logika konfiskaty dóbr po- A patrz wpis nr 187. chodzących z paserstwa jest normą we wszystkich rozwiniętych cywilizacjach, 3. ŻYJĄCYCH W “ILUZJI WOLNOŚ- i nikt, absolutnie nikt nie podniesie na CI” Z WYBOREM A lub B Polską Demokrację głosu w przypad- ku takiej nacjonalizacji, szczególnie, https://www.youtube.com/ że same te państwa będą oczekiwały watch?v=G81_S13g3tE rychłego przyjścia ideologii Polskiej Ostatnia grupa przeciwników ideologii Demokracji do siebie. Trzeba też dodać, Polskiej Demokracji, to masa komplet- że już teraz wielu ludzi uwikłanych w nie nieświadomych ludzi, dla których różne afery lat post 1989, jak na zbaw- jedyną wartością jest zakodowana ienie już liczy dni do magicznej daty w nich iluzja “wyborczej” wolności, 30 lat, które to przedawnią ich prz- pewną złość którą mogą raz na jakiś estępstwa, co jest prawem kretyńskim czas okazywać poprzez możliwość oso- prawo, i które przypuszczalnie jako bistego partycypowania w plakatowych pierwsze zlikwiduje przyszły Sejm wyborach, i chociaż na szczęście aż 77% Społecznościowy, upewniając się, że ludzi w Polsce z tego prawa nie korzys- żądne przestępstwo w Polsce nigdy nie ta, to jednak wiele osób zniewolonych będzie ulegało autoprzeterminowaniu, w tej iluzji uważa, że “demokracja” po- chyba, że będzie to przeterminowanie lega na tym, ze to prawo sobie zatrzyma zrobione na mocy świadomej amnestii na specjalne czasy, równocześnie sami - takiej jak tych które wprowadzi Sejm się oszukując, że ich głos jest rezultatem Świadomościowy w celu wyłapania ich własnych myśli, a nie manipulac- wszystkich partiokratów którzy kie- ji myśli i pracy partiokratów nad ich dykolwiek brali w łapę. myślami. Naturalnie, faktycznie do dnia dzisiejszego lepszej ideologicznej A patrz wpis nr 81. alternatywy dla układu partiokracji nie było, bowiem dyktatura jest moralnie 2. NIEDOINFORMOWANI TECH- bardziej niewolnicza, o samej monar- NICZNE chii nie wspominając, ale obiektywnie Druga grupa przeciwników naszej ide- zdecydowana większość z tych ludzi ologii opiera się na ludziach, którzy nigdy też wcześniej nie spotkała się z zapoznali się z naszymi postulatami, i uważają, że losowo wybrany Sejm będzie składał się z samych debili, leni, analfabetów, pedofilii, złodziei i kry- minalistów. Już raz klarownie poka- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ideologią Polskiej Demokracji, która to, zym cieć w bloku, ale z założeniem, że A. POLSKA DEMOKRACJAchociaż odbierze prawo do głosowania cała machina demokracji działa, i toludziom którzy dziś podejmują decyzję działa najbardziej sprawnie jak to tylkona bazie koloru plakatów i tandetnoś- jest możliwe, dając wszystkim obywate-ci haseł wyborczych, to jednak w iście lom maksymalne prawa do bycia kow-demokratyczny sposób przekaże to pra- alami własnego losu, w tym do ciężkiejwo wyborcze mniejszej ilości wybra- pracy, do wolności od iluzji różnychnym losowo ławnikom, którzy to zos- partiokratycznych i religijnych nękaczy,taną opłaceni za poświęcenie swojego do ogólnego spokoju który umożliwi imczasu by zapoznali się z tematami nad by realizowali się w swoich przydatnychktórymi głosują, takimi jak państwopla- dla ludzi karierach i innych pasjach.ny zewnętrznie starających się o pracę Naturalnie jeśli ktoś będzie chciał cośadministratorów, którymi mogą nawet powiedzieć, to nadal może zostać ek-pozostać i dzisiejsze partie polityczne, spertem, albo nawet starać się wpłynąćchociaż wątpimy by choć jedna z tych na opinię ławnika, który to jednakparamafinych oraganizcji przetrwała będzie w znacznym stopniu, z racjitaką świadomościową rewolucję - bo po powagi pełnionej funkcji, uodpornionypierwsze nie mają do tego kwalifikacji, na codzienne krótkoterminowe nękaniea po drugie po co być administratorem różnych osób, w podobny sposób w jakiw bloku w którym nic nie można już ławnicy w sądzie uodpornieni są na me-ukraść. dia które często domagają się wyrokówDla przykładu, proszę popatrzeć na śmierci, chociaż sami nie znają faktówostatnią desperację ludzi w Tajlandii, danej sprawy.którzy w masowych demonstracjach Tak więc, jeśli obawiacie się utraty gło-domagali się poszanowania swojego su, to przestańcie, bowiem nie tylko sys-“prawa głosu”, kompletnie nieświadomi, tem losowej wybory ławników będzieże zostali do szpiku kości zmanipulow- działał sprawniej i bardziej demokraty-ani przez kilku lokalnych oligarchów, cznie, ale też na czystą logikę, dla każdeja teraz jak te zwierzęta stoją na ulicy osoby... czym mnie wyborów tymze swoimi dowodami by oddać głos prostsze życie.na osobę której ich los jest kompletnie Niech Żyje Polska Demokracja.obojętny. Znacznie lepiej byłoby dla Ta-jlandii, i tak się też i stanie w lipcu 2019 221. 30/7/2014 M1roku gdy Rewolucja Polska przybędziedo Tajlandii SIKORSKI - WEŹ SIĘ DO ROBOTY! A patrz wpis nr 68. Wiemy, że łatwiej jest bredzić o jakiś sankcjach dla Rosji, przygotowującGdyby 99% tych ludzi nie musiało się cały świat to manii wojny, i geoustawkinigdy przejmować jakimiś wyborami która pomoże Wam utrzymać władzę,czy nawet istnieniem administracji, pozbywając się jednocześnie pokoleniaktóra powinna być niewidzialna - nic- młodych ludzi które sami zresztą swo-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

222. 31/7/2014 IP MANIFEST REWOLUCJI POLSKIEJ...A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

czyli prototyp naszych plakatów do referendum idei i referendum konstytucyjnego A. POLSKA DEMOKRACJAPolska Demokracja to najpotężniejsza ideologia jaka istnieje, to najnowsza brońideologiczna o mocy rażenia siedmiu miliardów ludzi, to prawdziwa światowaświadomościowa rewolucja... i to wszystko “Produkt Polski”, który zagwarantujePolsce światowe ideologiczne a następnie i gospodarcze przodownictwo.Jednak wielu ludzi nadal Nas krytykuje, nie wierząc naszym planom ideolog-icznego podboju całego świata, drwiąc z naszych 945 lajków, jednocześnie nigdywcześniej nie zapoznając się ani z tym co robimy, ani z wartościami, które toRewolucja Polska wprowadzi na cały świat.Naturalnie w dniu, gdy takie plakaty i całostronicowe ideoreklamy pojawią się wewszystkich gazetach w Polsce, wszyscy Ci hejterzy nagle oprzytomnieją, a wraz znimi na zawsze ucichną też i wszystkie partiokratyczne hieny, polityczni nękacze iinni religijni harasserzy, których to Rewolucja Polska wyślę na emeryturę, zarazemkończąc setki tysięcy lat małpiego kodu nękania.Czy teraz już rozumiecie na czym polega wyjątkowa siła naszej ideologii? #.ją nieudolną partiokratyczną robotą powrocie do Europy czy USA są takżezmarnowaliście, ale wygląda na to, że na przetrzymywani w kwarantannie.kontynencie nie tak od nas odległym, a 3) może warto wręcz zbudować lub pr-dokładnie w afrykańskiej Liberii, jest zygotować całe lotniska/hotele do tak-dziś dramatyczna sytuacja z wirusem iej kwarantanny, bowiem, tym razemEbola, gdzie zresztą swoje przedst- pewnie dramatu nie będzie bowiemawicielstwo ma też i firma naszego Ebola rozwija się szybko, ale jeśli pow-prezydenta rewolucji Evo Hashtaggera. stanie wolniejsza mutacja wirusa, aRząd zamyka tam szkoły, biura, robi powstanie bo organizm coś wymyśli, tokwarantanne całych miast, i nie ma się sytuacja się znaczni pogorszy. Tak więcmu co dziwić - Ebola zabija 90% ludzi pokaż zdolność przewidywania Radek iktórych zaraża, a zaraża szybko i bezli- zmień jakąś wysepkę na wyspach RZPtośnie. Sytuacja wydaje się być absolut- na taką bazę hotel, bo jest okazja bynie dramatyczna, tak więc dobrze by uzyskać na to fundusze a w przyszłoś-było, gdybyś: ci może być dużo trudniej szczególnie1) wysłał im samolot z jakimiś prezent- z czasem. Kto wie... może zbawisz tymami, i może i dolarami w gotówce... ale ruchem całą ludzkość.nie ludźmi!... zresztą jak to mówił Stalin Polska Demokracja, rewolucja, wol-“ludzi u nich nie brakuje” ność, świadomość, mecze piłki nożnej,2) upewnił się, że ludzie którzy wra- samoloty na Ukrainie... to wszystkocają z Liberii na cały świat, w tym 340 może trafić szlag jeśli ktoś nie zadba oochotników organizacji Peace Corp, po to, by ten wirus nie mógł się wydostaćwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

z Liberii do reszty świata, a tych 340 ochotników którzy właśnie być może wracają też i do Polski, bardzo Polską Demokrację martwią. Świat jest tak mały, że ktoś wczoraj mógł być w Libe- rii a dzisiaj obskoczyć połowę warsza- wskich dyskotek... o Paryżu, Londynie i Lagosie nie wspominając.A. POLSKA DEMOKRACJA Masz telefon, znasz język, to zacznij dz- http://www.bbc.com/news/world-afri- iałać, bo do tej pory, oprócz rozwalenia ca-28576010 Ukrainy, stracenia Krymu, i upewnie- nia się, że Polska jest już kompletnie ig- Tylko tego nie spier...ol Radek, bo to norowana pomimo wszystkich Twoich nie jest jakiś tam humanistyczny euro- małpich wysiłków, to nie zrobiłeś jeszcze majdanek, tylko nauka ścisła... i to w nic co można by nazwać jakimkolwiek najbardziej potwornie pięknej swojej sukcesem Wizy do USA jak były tak są, formie. i to pomimo robienia im laski czy opła- cania wizyt ich cyrkowców, a Unia też Niech Żyje Rewolucja Polska. nic nie robi w tym kierunku a podobno Niech Żyje Evo Hashtagger. już dawała USA sześciomiesięczne ulti- matum. Jedyny, teoretycznie, Twój suk- 223. 31/7/2014 M ces oraz tysięcy ludzi którzy dla Ciebie kompletnie nic nie robią, to zniesienie PARTIOKRACJA USA TEŻ SIĘ SYPIE wiz do Emiratów... ale to też jest bardziej zasługa naszego prezydenta rewolucji http://wiadomosci.onet.pl/usa-iz- Evo Hashtaggera niż Twoja, bo Ty ty- ba-reprezentantow-za-wyto- lko upewniłeś się, że wizy są zniesione czeniem-procesu-obamie-za-re- dla posiadaczy paszportów dyplomaty- forme-zdrowotna/e3h8d cznych, wprowadzając skandaliczny podział na paszporty różnej kategorii, Obama będzie miał wytoczony proces szczególnie, że paszport dyplomatyc- za przekroczenie swoich konstytucjo- zny służy zapewnianie immunitetu a nalnych uprawnień przy wprowadzaniu nie ruchu bezwizowego. Naturalnie od ustawy “Obamacare”. To są wszystko partiokraty dziennikarza niczego więcej klarowne znaki, że bardzo szybko zbliża nie można było się spodziewać, ale na- się czas naszej rewolucji, którą przy- dal weź się chłopcze teraz do roboty, bo Ebola to jest temat bardzo poważny, i jasne, rozumiemy, że Afryka to dział dla mężczyzn, ale minie jeszcze przyna- jmniej rok zanim nowy premier Rządu Ekspertów, wybrany przez Sejm Społec- znościowy, powoła nowego ministra MSZ, więc na teraz niestety musisz dać sobie radę Ty. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

pominamy, Polska Demokracja planuje rewolucji Evo Hashtagger poradzi sobieprzeprowadzić w USA już w listopadzie znacznie sprawniej.2016 roku, czyniąc USA pierwszym Tylko czas pokaże kto wygra ten wyścigznaczącym podbojem ideologii Polskiej - Polska Demokracja czy geoustawka,Demokracji, co jest bardzo istotne, bow- ale wygląda na to, że losy aktora Obamyiem wraz z ideologicznym opanowan- są już przesądzone w każdym planieiem USA, Polska Demokracja przejmie rozwoju tego cyrku.także ich wszystkie myśliwce, lotnis- Niech Żyje Rewolucja Polska.kowce, łodzie podwodne, rakiety nuk- Niech Żyje Evo Hashtagger.learne, satelity, i cały ich arsenał zbrojnyktóry Polskiej Demokracji może być 224. 31/7/2014 Ipóźniej potrzebny w przypadku wojnyz partiokratami państw trzecich, którzy PARTIOKRACTWO TO ŚWIADO-nie będą chcieli wprowadzić ideologii MOŚCIOWE KALECTWOławników, utrzymując ich nękające, ha-rasserskie i niewolnicze stany dyktatury A. POLSKA DEMOKRACJAi regionalnych mini mesjaszy, którzywraz z pojawieniem się mesjaszssimu- Jednym z najważniejszych założeń bi-sa Evo Hashtaggera muszą odejść na znesu i negocjacji jest zostawienie wro-zasłużoną emeryturę. Z jednej strony gowi drogi ucieczki (Sun Tzu). Wielewielu z nich się ucieszy, że może już bardzo wpływowych osób z którymiodejść (np taki Kim il Un), ale wielu w życiu negocjował nasz wspaniałymoże stawiać opór (np taka królowa prezydent rewolucji nie trzymało siębrytyjska wraz z jej arystokratycznym tych reguł, i zawsze osoby te na tympodziałem, którą to Polska Demokracja później poważnie traciły, bowiem ry-zostawia sobie na sam koniec Rewolucji wal bez drogi ucieczki to najgroźnie-Polskiej). jszy wojownik na świecie, i dotyczyA poniżej daty innych wojen: to tak firm które są przejmowane, czy korporacji bez możliwości odnowienia A patrz wpis nr 68. linii kredytowej, jak i ojców którzy nie widzą swoich dzieci, czy Pań posłanekMiejmy tylko nadzieję, że do czasu i Panów posłów, którzy wraz z innyminaszej ideologicznej inwazji na USA, nie partiokratami będą już za rok walczylibędzie wcześniej “geoustawki” w posta- jak te hieny tylko by nie stracić swoichci “III Wojny Światowej”, bowiem z tego bardzo dochodowych posadek opła-co widzimy, to coraz bardziej jest to ab- canych z ich bananowych haraczy, któresolutnie wszystkim na rękę. Obama nietrafi do więzienia, Putin nie trafi na Sy-berię, a nawet taki Tusk nagle okaże siębyć w czasie wojny mężem stanu a nieeuroposadkowym minetkarzem AngeliMerkel, z którą to naturalnie prezydentwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

225. 31/7/2014 # I CP DAWN of the PLANET of the PARTIOCRATSA. POLSKA DEMOKRACJA Ci co nie widzieli jeszcze filmu to polecamy. Jest tam bowiem klarownie pokazane jak wyższa ideologia rozprawia się z ideologią niższą. Świadomości nie da się oszu- kać. Niech Żyje Wolna Świadomość. Niech Żyje Rewolucja Polska Niech Żyje prezydent rewolucji Evo Hashtagger. Na zdjęciu od lewej: #Matteo Renzi #Donald Tusk #François Hollande #David Cameron #Barack Obama #Władimir Putin #Angela Merkel #John D. Rockefeller #Kim Jong-un z przodu zaś nasz Evo Hashtagger... Uwagi końcowe: wszelkie podobieństwa wizualne są przypadkowe. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

226. 31/7/2014 I 1 iiiCZY CHCESZ POCZUĆ SIĘ JAK REWOLUCJONISTA?Dzisiejsze gimbusy pewnie myślą, że Che Guevara ze 100% pewnością wiedział, że A. POLSKA DEMOKRACJApo śmierci stanie się światowym symbolem rewolucji w Ameryce łacińskiej. Dzisie-jsze gimbusy pewnie też myślą, że Jezus Chrystus ze 100% pewnością wiedział, żeświat 2,000 at po jego życiu oceni go za mesjasza i syna bożego. Dzisiejsze gimbusysię jednak mylą... nikt z tych ludzi nie wiedział na 100% jak oceni ich przyszłość,chociaż przypuszczalnie mieli pełną świadomość, że tak się może stać. Nawet wdzisiejszych czasach nikt kto działa na krawędzi, nie może mieć 100% pewności, żena tej krawędzi działa, chociaż są zachowania które tej pewności pomagają. Wieluaktorów nigdy nie widział własnego filmu, a wielu artystów świata wychowywałosię z minimalną ilością własnego lustrzanego odbicia. Czy gdybyś nie miał lustra, towiedziałbyś czy jesteś biały, czarny, czy różowy?Dlatego przedstawiamy Wam wykres, na którym widzicie poziom dopaminy po-szczególnych grup ludzi, coś co ma znaczny wpływ na ich świadomość, bowiemwysoki poziom dopaminy powoduje wolniej przebiegający czas, tak więc 10 ze-garowych sekund osoby z niskim poziomem dopaminy będą wydawały się jak 5sekund, podczas gdy 10 zegarowych sekund osoby z wysokim poziomem dopa-miny będą wydawały się jak 20 sekund. Teraz wyobraźcie sobie ile więcej infor-macji wasz mózg mógłby otrzymać gdyby czas płynął wolniej. Cały świat stoi, aTy widzisz wszystko. Widzisz podświadome ruchy ludzi. Widzisz jak się pocą i jakzmienia się ich kolor skóry. Widzisz szerokość ich średnic oraz widzisz ich językciała którego oni sami nie są nawet świadomi. Cała ich podświadomość staje się dlaCiebie otwarta. Co więcej słyszysz odgłosy wszystkich ptaków, oraz widzisz ruchy www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA skrzydeł małych much, a jak weźmiesz głęboki oddech to odczuwasz czy kobieta ma w danym czasie okres czy też okresu nie ma. W nocy zaś wychodzisz na dwór, patrzysz w niebo i widzisz dziesiątki spadających na niebie gwiazd... i to są tylko bardzo nieliczne zalety wysokiego poziomu dopaminy, bowiem zalety dużej ilości czasu są nieograniczone. Jeśli więc chcesz uwolnić swój potencjał, załóż sobie alter ego konto rewolucjonisty i napisz do naszego koordynatora od rekrutacji rewolucjonistów, SuperOrdynatora Piotra Majewskiego. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008205783891&fref=ts Szczególnie mile widziani są wszyscy muzycy, niezależnie od stylu walki jaki reprezentują, oraz różne informatyczne cwaniurki, dla których rewolucja to tylko kolejna okazja by pokazać światu ich wielki potencjał. Napisz do nas, zostań rewolucjonistą i poczuj się jak Neo w filmie Matrix. Każdy może to zrobić. Ty też. komentarze na Facebook Niech Żyje Rewolucja Polska. to utrzymują nie tylko ich, ich własne 50,000 na głowę. Polska Demokracja nie dzieci, żony i kochanki, ale też i wiele powiększy tej kwoty bowiem nie jest to innych pośrednich posadek, które to ich w interesie ani Polski ani samych posłów później popierają. Partiokracja to jeden których takie pieniądze mogą znacznie wielki złożony układ, od partiokratów rozleniwić i jeszcze bardziej intelek- naczelnych takich jak Obama i Putin, tualnie rozpić, ale Polska Demokracja bo partiokratów meliniarzy takich jak upewni się, że posłowie i posłanki będą post solidarnościowe i meliniarze i miały specjalne kursy przygotowawcze mierni i wierni pzprowscy opportuniś- do powrotu do świata normalności, ci, czy ciecia każdego domu oraz redak- w których to posłowie nauczą się na torzyny w każdej lokalnej gazetce osied- przykład obsługiwać komputera, opro- lowej. Partiokracja jest bowiem bardzo gramowania power point, excel, word, ciężką chorobą, z której podczas prze- czy też freewareowe oprogramowanie prowadzenia Rewolucji Polskiej wylec- kompatybilne PolArkusz, PolSlowo, zyć będzie trzeba cały świat... chociaż w PolPrezi, które to Ministerstwo Infor- Polsce jesteśmy w świetnej pozycji... bo matyzacji wypuści w celu obniżenia już 77% ludzi nie głosuje i z partiokracji naszych kosztów licencyjnych. Kursy jest wyleczona. te będą konieczne w celu ponownego W pierwszej kolejności na odwyk pó- wyuczenia posłów i posłanek ich real- jdą posłowie którzy zastąpieni zostaną nego zawodu, zakładając, że taki zawód ławnikami. W chwili obecnej odprawka mają, chociaż może kilku przypadkow- posłów i senatorów wynosi trzy jedno- ych naukowców się w Sejmie znajdzie, a miesięczne pensje, czyli na oko po około natomiast jeśli szanowni posłowie real- nego zawodu nie mają, jak w przypad- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ku wszystkich humanistów, to kurs pr- kolejności rozwiąże też i dziwnie pod- A. POLSKA DEMOKRACJAzygotowawczy da im jakiś nowy realny pisany konkordat, który to jest funda-fach typu “fotograf ”, “kelner”, “asystent”, mentalizmem filozoficznym z którego“budowlaniec”, “kierowca”, “selekcjon- sami Rzymianie by się z nas śmieli...er śmieci”, “urzędnik poczty”, i inne przynajmniej Ci z okresu gdy Repub-bardzo ważne funkcje społeczne, przy lika Rzymska była światową potęgą.których już po 2015 roku będzie można Dla przykładu, Polska Demokracjazobaczyć wszystkich partiokratów typu przedstawiła wiele razy kwestię aborc-Ziobro, Gowin, Tusk i inne miernoty ji, tematu którego by nie było gdybyktóre nic oprócz masowego nękania nie było kościoła, bowiem to właśnieludźmi nie umieją, i nadal będzie to dla kościół kompletnie hipnotyzuje a nas-nich wielki zaszczyt, bowiem wielu ich tępnie sztucznie polaryzuje ludzi w tejsprytniejszych kolegów którzy brali w kwestii, uniemożliwiając zarówno jegołapę lub łamało prawo, na przykład Bel- zwolennikom jak i przeciwnikom naka, skończy w więzieniu. Taki stan rzec- dokonanie własnej logicznej analizy,zy nikogo nie powinien dziwić, bowiem która jest prosta jak 2+2=4, czyli, żerewolucja tak zawsze działała, chociaż aborcja nie może być legalna, bowiemmy przynajmniej idąc z duchem cza- nigdy nie broni się praw przeszłościsu, pokazujemy nasz ludzki wymiar, nad prawem przyszłości, co jest takżebowiem nasi rewolucyjni poprzednicy i przykładem dlaczego tak ważne dlamieli dla swoich ideologicznych przeci- świata jest dziś pojawienie się naszegowników znacznie tańsze metody lecze- wspaniałego prezydenta rewolucji, mes-nia. jaszssimusa Evo Hashtaggera, któregoPodobne “Przychodnie Odpartyjni- sama obecność umożliwi nam wysłanieaczenia” (PO) wprowadzimy dla księży wszystkich przeszłych mesjaszy nai innych mocno zakodowanych religi- zasłużoną już dla nich emeryturę.jnych fanatyków, których dziś, jedynym Podsumowując. Polska Demokrac-źródłem utrzymania jest nękanie ludzi ja apeluje, by podczas Rewolucji Pol-hipnotyzującymi bajkami z ambony skiej nie atakować ani jajkami ani tymna temat ich nieszczęść, śmierci ich bardziej kamieniami partiokratów orazbliskich, mszy w intencji ich zdrowia, religijnych harasserów, bowiem są toi innych zwyczajnych kłamstw, które ludzie z wielką ujemną inteligencją,to wprowadzają w społeczeństwie gi- ale nadal inteligencją, których możnagantyczny zamęt, choroby psycholog- wyleczyć poprzez dobre “Przychod-iczne, brak wiary w siebie i podziały. nie Odpartyjniaczenia”, czasem zloka-Polska Demokracja od dawna pod- lizowane w miejscach medialnego odo-kreśla, że obecny stan Polskiej Konsty- sobnienia, nadając tym ludziom nowytucji łamie prawa człowieka, bowiem sens ich istnienia i zrozumienia ich rolikażdy może wedle własnego sumie- w postpartyjniackim świecie.nia być tak księdzem jak i pedofilem, Niech Żyje Rewolucja Polska.czy innym sumiennie wierzącym, a Niech Żyje Evo Hashtagger.przyszły Sejm Społecznościowy opróczzniesienia prawa o przeterminowaniuprawa, co jest absurdem, w pierwszejwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

227. 1/8/2014 I Zresztą historia lubi się powtarzać, i tak jak pierwsze farby służyły do rysowa- WAKACJE SIERPNIOWE I INDEKS nia jaskiniowych obrazków, a dopiero POSTÓW z czasem ludzie nauczyli się malować litery, tak i przypuszczalnie z czasemA. POLSKA DEMOKRACJA Idąc z postępem czasu postanowiliśmy facebook przejdzie przez podobny pro- wiadomości o naszej rewolucji przeka- ces despamizacji i specjalizacji. Ludzie zywać w formie postów na facebooku, się znudzą ciągłymi linkami do tego co bowiem jest to medialna rewolucja na jakiej piosenki teraz słucha, bo ciężko skalę tych, które poprzedzały poprzed- większą formę małpiomediów niż ta. nie rewolucje: Poniżej przedstawiamy Wam długo oczekiwany indeks postów, który ułat- • malowidła w jaskiniach (tora) wi Wam nawigację na stronie, chociaż • pisanie książki stronami, a nie na chronologicznie też bywa ciekaw- ie...nawet jeśli trochę nudno. Tak zwijanych papirusach (biblia) czy inaczej, indeks jest gotowy, więc zapraszamy do czytania strony... chociaż • książka w formie pieśni muzyc- mocno też zalecamy Wam przyłączenia się do nas i odbycie pełnej miesięcznej znych (koran) dekodyfikacji od mediów. Człowiek bez mass mediów jest szczęśliwszy. • książka drukowana (rewolucja #... https://www.facebook.com/notes/pols- francuska, rewolucja bolszewicka) ka-demokracja/polska-demokracja-in- deks-postów/473064722830148 • radio i film (nazizm, komunizm, kult jednostki) Naturalnie nie utożsamiamy się z powyższymi ideologiami, ale z racji, że z naukowego punktu widzenia, rewo- lucja zazwyczaj towarzyszyła rewolucji w przekazie medialnym, oraz, biorąc pod uwagę, ze dziś to facebook jest taką rewolucją, skupiającą już 1,4 miliar- da ludzi którzy tworzą istny naturalny monopol przepływu informacji, a co ważniejsze oferując ujednoliconą formę pisania multimedialnego pamiętnika – postanowiliśmy rewolucyjnie postawić właśnie na facebook. Naturalnie zdajemy sobie sprawę też i z pewnych ograniczeń jakie ma ta forma komunikacji, jak braku funkc- ji “poszukaj” oraz indeksu postów, ale z czasem facebook też pewnie zmieni swoje oblicze z obecnego założenia, że jest to jeden wielki śmietnik spamu, na przyszłe założenie, że jest to źródło zaawansowanej specjalistycznej wiedzy różnego rodzaju. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

228. 13/8/2014 #I wszechobecne małpie stereotypy z którymi przyszło mu rewolucyjnie wal-CZY TO NASZ PREZYDENT REWO- czyć w celu edukacji własnych dzieci.LUCJI EVO HASHTAGGER? Tym samym, chcielibyśmy zauważyć niektóre z błędów takiego potencjalne- go szufladkowania, o których nawet nie ośmieliłby się napisać tygodnik . Polityka: 1. Prezydent rewolucji nie pije, nie pali A. POLSKA DEMOKRACJA i nie ćpa - co kategorycznie odróżnia go od klasycznego półświadomego własnej egzystencji przysłowiowego “lewaka”, który to paradoksalnie nie jest winny wypadkom drogowym dokonanym w stanie urwania filmu - bo przecież nie był świadomy tego, że zabił 10 osób na przestanku autobusowym, w momencie gdy jego małpi mózg sądził, że gra tylko w FIFA 69.http://www.polityka.pl/tygodnikpol- 2. Prezydent rewolucji jest egoistyc-ityka/kraj/1588877,1,sprawdz-ja- znym wegetarianinem, ale nie ma prob-ki-masz-swiatopoglad.read lemu z łapaniem i usypianiem nieoczip- owanych zwierząt czy też testowaniu naI znów od rana mamy telefony, że nich chemii i leków (ale kosmetykówpodobno tygodnik Polityka inspirował dla dobra niuń już nie).się naszą rewolucją nie tylko w samym 3. Prezydent rewolucji jest kategory-artykule o “światopoglądach”, i w kilku cznie przeciwny aborcji, ale nie jestinnych też, ale także w samym dob- przeciwny zapłodnieniom in-vitro.orze okładki na której podobno wid- Aborcja podchodzi pod logikęnieje ktoś przynajmniej przypomina- (i) nauki big bang,jący naszego prezydenta rewolucji Evo (ii) preferencji do prawa przyszłościHashtaggera. nad prawem przeszłości, oraz (iii) o eutanazji dzieci - co jest niedo-Dla jasności chcielibyśmy więc dodać, puszczalne, chociaż sama eutanazja dlaże nasz Pan prezydent rewolucji, Evo dorosłych jest jak najbardziej ok, bow-Hashtagger, nie powinien być szuflad- iem brak umożliwienia komuś dokona-kowany do istniejących okładkow- nia samobójstwa, chociaż nie jest aktemych małpich stereotypów, o dzieleniu który powinien być promowany, jestsię okładkami z innymi małpami nie klarownym przykładem dyskryminac-wspominając - bowiem reprezentuje ji niepełnosprawności tej osoby bow-dokładnie opisany w artykule światopo- iem jeśli każdy dorosły może pójść igląd holistycznego patrzenia na światprzez pryzmat nauki i logikę a nie przez www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA dokonać na sobie eutanazji, to dlacze- większością, coś co naturalnie po prze- go ktoś chory nie? Co więcej a propos prowadzeniu światowej rewolucji może aborcji, prezydent rewolucji uważa, że nie mieć już znaczenia. każda matka ma prawo urodzić dziecko 6. Prezydent rewolucji ma zerową toler- i oddać je bezimiennie do domu dziec- ancję do iluzji religii, które nękają ludzi ka - a nawet, że powinna za to dostać do fanatycznego wierzenia w kogoś od państwa pieniądze - zakładając, ze trzeciego, plus że jest to jedyna słuszna się ładnie sprawowała w czasie ciąży religia (vide pierwsze przykazanie). Te- by zmaksymalizować przyszłe powsta- atrów jest wiele, i kościół musi otwar- nie ubermenscha. Dodajmy jeszcze, że cie to przyznać, a nie wkręcać ludzi w prezydent rewolucji jest dużym fanem tysiącwieczne choroby przestarzałego akademii dziecka, a jest przeciwny eg- już kodu, które potem są wykorzysty- zystencji rodzin zastępczych (hetero wane przez różnych partiokratów w czy homo), bowiem dzieci nie są po to celu zbijania własnego partiokratyczne- by ktoś mógł wymienić sobie świnkę na go kapitału, w tym do organizacji wojen dziewczynkę, czy dla dopłat hodować i innych geoustawek... wszystko dla utr- chłopców, którzy potem kończą na zymania władzy nad małpami. tyłach plebanii. Ta loteria rodzin zastęp- 7. Prezydent rewolucji logicznie czych się skończy. uważa, że biseksualistą rodzi się każdy 4. Prezydent rewolucji jest za wręcz sk- mężczyzna, bowiem gdyby każdego z rajnym liberalizmem gospodarczym, z nich pozbyć oczu, uszu, nosa, palców, zerowymi podatkami dochodowymi, o samej świadomości nie wspominając ale z zaznaczeniem, że obowiązkiem (alko, narkotyki) to facet by nie wied- rządu jest zakazanie dziedziczenia iluzji ział czy szczytuje z kobietą, mężczyzną, (czyli 100% podatek spadkowy) oraz by dzieckiem, małpą, kozą, czy kalory- znajdować ludziom bezrobotnym pracę ferem. Zdanie to klarownie dowodzi, - nawet jeśli jest to uczestniczenie w że homoseksualizm jest więc tylko el- bezsensownych paradach wojskowych ementem kodu społecznego, masową czy cyrkach na 100 000 ludzi. Szczęś- społeczną redukcją dysonansu poznaw- liwszy będzie taki człowiek, niż pod- czego. Kobieta natomiast homoseksu- człowiek ciągle nieszczęśliwie hejtujący alistką logicznie być nie może, bowiem wszystko i wszystkich bez umiejętności osiąga fizyczny orgazm tylko w celu połączenia jakichkolwiek kropek nawet zmuszenia faceta by doszedł i skończył dla swojego dobra. - coś czego nie doświadczyło 99% ko- 5. Prezydent rewolucji jest z natury pa- biet, którym na bazie konsumowanego cyfistą, ale uważa, że Polska Demokrac- kodu tylko się wydaje, że mają orgazm, ja powinna dążyć do uzyskania włas- który to kiedyś opierał się na książkach nej broni atomowej, coś co pewnie nie Jane Eyre, dzisiaj filmach Sashy Grey, a spodoba się wielu naszym sąsiadom, ale za lat sto może opierać się na bazie rosy- albo wszyscy mamy w naszym cyrku jskiej ruletki. podobne rekwizyty albo zamykamy 8. Prezydent rewolucji uważa, że dz- ten cyrk kompletnie. Obecny stan iewictwo u kobiet jest jedyną fizyczną jest faszyzmem mniejszości nad www.facebook.com/PolskaDemoKracja

różnicą która je różni. Z psycholog- dziecka też uświadamianie dzieci, że: A. POLSKA DEMOKRACJAicznego punktu widzenia łatwo komuś zakodować można każdego na każdegowmówić, że sypianie na lewo i prawo na kogo chce się go zakodować (religię,jest bardzo złe, czy też, że 1000 part- rasę, narodowość, definicję koloru, sek-nerów to standard, lub nawet, że spon- sualność, etykę, estetykę) tak więc tesoring jest ok, bowiem są to tylko el- małpki co są w kościołach i pornolach,ementy oprogramowania człowieka. szczególnie faceci, to debile...i ogólnieKwestia fizyki jednak jest tu nieugięta, świadomościowe podludzia, z którymii albo się jest dziewicą albo nie... zero- w przypadku np pornoli te kobiety niejedynkowo. Jeszcze ważniejszy element powinny się zadawać, ale skoro “frajer”dziewictwa to nauka o epigenetyce czy- płaci, a dziewictwa i tak już nie ma, plusli wpływie spermy na zmianę układu zabawa jest nieinwazyjna - to niech pła-genetycznego jajeczek kobiety które ci. Dużo gorzej jest z kościołem, któryjeszcze jej organizmu nie opuściły, czyli za opowiadanie teatru każe sobie płacić,przyszłych dzieci które będą zapłodni- bowiem jest to nękanie ludzi na pozio-one przez być może zupełnie inną sper- mie ich podświadomości, od znakówmę za np 20 lat. Oznacza to, że po zmi- teatralnych, bo zapachy i inne formyanach epigenetycznych takie dziecko manipulacji - co jest ok, ale ludziema trzech rodziców, a czasem nawet i muszą być powiadomieni, że jest topewnie 100 - coś co naukowo klarown- spektakl i film.ie zrewolucjonizuje podejście świata do To tyle na dzisiaj a propos artykułu wtego tematu. Naturalnie mężczyzna nie Polityce, z zaznaczeniem, że nie jestmoże być dziewicą z powodu na punkt tak, że światopoglądów jest siedem7 (pierwsze zdanie), ale może być dz- miliardów, ale, że jest tylko jeden je-iewicą w rozdziewiczaniu kobiety, coś dyny logiczny światopogląd, bowiemco niesie za sobą wielką odpowied- świat jest zero-jedynkowy czy to sięzialność bowiem zmienia jej fizyczną komuś podoba czy nie, i świat natural-formę jako człowieka. nie będzie dążył do naukowej harmo-9. Antykoncepcja jest ok. Nie wolno nizacji tego światopoglądu. Naturalniewalczyć z nauką. Jeśli ktoś uważa, że te- nie dotyczy to etyki, estetyki i innychoria Darwina to bzdura to lepiej niech elementów kodu - bo różnie są ludziema na to jakieś dobre rewolucyjne ar- kodowani, więc na przykład dla Hisz-gumenty, bowiem wpajanie w ludzi pana kolor czerwony będzie się kojarzyłdogmatów jest bardzo szkodliwe i w inaczej niż dla Kambodżyjczyka, ale toprzyszłości choć nie będzie cenzurow- jest oczywiste i nikt na ten temat nieane to będzie pewnie uznane jako dyskutuje. Wmawianie jednak ludzi-klasyczne zachowanie podludzi, co też om, że Jezus jest specjalny i mamy sięnie będzie cenzurowane. do niego modlić jest elementem up-10. Znaki religijne, bajki, i inne ele- odlenia ludzi do pozycji małp, podob-menty teatru są ok, bowiem nie można nie jak oczekiwanie, że Mojżesz, Jezus,wprowadzić cenzury nawet na temat Mahomet i inni mesjasze będą terazHitlera czy Stalina. Pornografia i edu- klękać na widok naszego wspaniałegokacja seksualna od dziecka... ale od mesjaszssimusa Evo Hashtaggera... coś co w samej osobie najlepiej demaskujewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

teatralność religii jednocześnie pokazu- ników (PO, PSL, PiS i SLD) jest oczy- jąc, że każdy człowiek jest bogiem. wiste i nie ma się co temu dziwić. Nikt Wracamy do wakacji. Prezydentowi re- kto co cztery lata walczy o głosy w wolucjoniście raz jeszcze gratulujemy plakatowych wyborach nie będzie in- nieoficjalnej okładki, chociaż wiemy, westował w coś co będzie widoczne za że to tylko początek rewolucji, bow- lat 20. Wyjątkiem są tu oczywiście au- iem nadchodzące miesiące przyniosą tostrady, wybudowane przez prywatne kilka wyborów, które rozstrzygną o południowo-afrykańskie firmy, wy- przyszłości świata być może i na całe budowane na kredyt, którego spłata jest eony. Nikomu nigdy nie udało się pow- gwarantowana pozabilansowo przez strzymać świadomości, a ta klarownie Polski Fundusz Drogowy, organizację zaczyna już się przenosić z naszej strony która jest wykorzystywana przez pry- na strony małpich mass-mediów... cho- watnych inwestorów na lewo i prawo ciaż najlepsze dopiero przed nami. w celu negocjacji świetnych warunków. Niech Żyje Rewolucja Polska. Pospólstwo się cieszy, że jest autostrada, ale kompletnie jest nieświadome kosztuA. POLSKA DEMOKRACJA 229. 14/8/2014 E1 tej autostrady, zarówno jej budowy jak i spłat kredytów jakie przyjdzie Polsce DZIŚ WAKACYJNIE: WYSPA SŁUPS- płacić przez następne pokolenia. Rza- KA na ŁAWICY SŁUPSKIEJ dko gdzie afrykańskie firmy inwestują kapitał ze zwrotem 14% i to aż do 2039 roku, a co najpiękniejsze.... z gwaranc- ją Skarbu Państwa. Naturalnie nie ma w tym nic dziwnego, bowiem przek- upny i niewyedukowany partiokrata zawsze przegra negocjacje z prywat- nym biznesem na czele którego stoją wyspecjalizowane ekipy łapówkarskie oraz innowacja idei banków inwestycy- jnych. Miejmy tylko nadzieję, że są na te łapówki jakieś dowody, bo wtedy Polska Demokracja, zgodnie z naszym planem Wielkiej Czystki Politycznej anuluje wszystkie te przetargi na autostrady i inne prywatyzacyjne szwindle i okaże się, że inwestorzy oraz finansujące je banki stracą w Polsce miliardy mafi- jnych pieniędzy, bowiem tylko mafia specjalizuje się w paserstwie. To, że przez 25 lat nie dokonano w A patrz wpis nr 81. Polsce żadnej znaczącej inwestycji in- frastrukturalnej, przejadając prawie Na dzisiaj jednak zostawiamy temat bilion złotych kredytów na prawie dz- iesięciokrotnie większą armię urzęd- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

czystki, i patrzymy w przyszłość, a tu 20 km, czyli 800km2, ale wyspa będzie A. POLSKA DEMOKRACJAwidzimy ciemność... i to dosłownie. naturalnie trochę mniejsza. BudowaPodczas gdy Tuskorząd bawi się w eu- ta nie będzie skomplikowana, bowiemromajdańskiej piaskownicy, komplet- głębokość morza na terenie dzisie-nie nie rozumiejąc globalnej stawki tej jszej ławicy wynosi od 8m do okołogry oraz, że III Wojna Światowa, czyli 20m, czyli mniej niż głębokość wysptzw geoustawka, będzie dokonana dużo budowanych przez Dubajczyków uponad jego szczekaniem, chociaż może swoich wybrzeży.dwie ciepłe emerytalne posadki uda mu Naturalnie będzie gigantyczny sprzeciwsię w Brukseli wywalczyć, to w Polsce zarówno (i) międzynarodowy (zapanuje bałagan na taką skalę, że dz- przejście za teren wód terytorialnychiesiątki już lat, kompletnie bez żadnego ALE wewnątrz wyłącznej strefy eko-pomysłu nie rozwiązuje się podstawo- nomicznej), ale to zignorujemy takwego problemu elektryfikacji Polski. samo jak zignorowano kiedyś naszeStare elektrownie są już bardzo stare, obiekcje do puszczenia gazociągu nordnowe nie powstają, a zapotrzebowanie stream na dnie Morza Bałtyckiego, jak ina prąd rośnie, i będzie rosło, szcze- (ii) organizacji zielonych, ale tylko nagólnie, że napęd elektryczny z tego co początku, bowiem im wytłumaczymy,nam ciągle wmawia TVN jest podobno że dzięki wybudowaniu na wyspie na-bardziej ekologiczny, bowiem nie wy- jwiększej w Europie elektrowni atom-dziela spalin... kretynizm biurokratów owowej, Polska nie będzie już zaniec-jest tu kolosalny... bowiem jak ten prąd zyszczała powietrza spalaniem węgla cojest produkowany to już nikogo nie in- w znaczący sposób polepszy standardteresuje. W sieci jest masę artykułów życia ludzi w Polsce, także w znacznyna temat nadchodzących dla Polski sposób obniżając cenę prądu. Dodat-wyłączeń prądu. kowo też upewnimy się, że tereny ławi-http://wyborcza.biz/bi- cy słupskiej pozostaną czyste, bowiemznes/1,100896,15216511,Strate- bardzo zależy nam by część Wyspygia_pod_napieciem__Czy_w_Polsce_ Słupskiej służyła jako kurorty turystyc-zabraknie_pradu_.html zny, coś co nie powinno nikogo dziwićDlatego właśnie, Polska Demokrac- jeśli popatrzy na obecne proponowaneja, już tradycyjnie jako jedyna grupa lokalizacje pod budowę elektrowni ato-ludzi, która nie trzyma głowy w piasku, mowej. W końcu prezydent rewolucjirozwiąże problem elektryfikacji Polski Evo Hashtagger jest absolutnie pro eko-raz a dobrze, i to na wiele wiele lat. logiczny, i projekt ten jest zdecydowan- ie lepszym pomysłem niż budowa elek-Od 2015 roku, Polska Demokracja po- trowni atomowej w trójmieście.prosi Sejm Ławników, by zlecił Rządo- Tak więc Rodacy, od 2020 roku tery-wi Ekspertów wybudowanie sztucznej torium Polski powiększy się o okołowyspy na Bałtyku, Wyspy Słupskiej, 500km2, a od 2030 roku nasze prob-która to powstanie na obszarze istnie- lemy energetyczne staną się historią,jącej dziś Ławicy Słupskiej, oddalonej a cena prądu spadnie przynajmniej ood Polski około 45 kilometrów. Rozmi- połowę. #.ar ławicy wynosi dziś około 40km nawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

230. 14/8/2014 E1 DECYZJE NRR W SPRAWIE WYSPY # Naczelna Rada Rewolucyjna (NRR) postanowiła, że projekt Wyspy #, będzie jed- nym z flagowych projektów Rewolucji Polskiej, który w wielu aspektach klarownie połączy różne części naszej rewolucyjnej ideologii, jak innowacyjność, światowa ekspansja, produktywność, kreatywność i wszystkie superlatywy z którymi od 2015 roku będą utożsamiani Polacy jaka nowy Naród Wybrany.A. POLSKA DEMOKRACJA Specyficzne decyzje dotyczą: 1. Po dyskusjach technicznych, stwierdziliśmy, że znacznie szybciej, taniej i bezpieczniej będzie wybudować wyspę w kształcie #, bowiem wyspa będzie wybudowana na technologii pali głębinowych które nie tylko zagwarantują jej stabilność, ale także umożliwią w przyszłości konstrukcję na palach wysokich wieżowców, coś co niewątpliwie będzie w zapotrzebowaniu na zewnętrznych częściach Wyspy #. 2. Środek Wyspy # będzie stanowił akwen, tworząca naturalny basen i idealne miejsce do pływania jak i do cumowania ekologicznych jachtów, bowiem woda wewnątrz wyspy z racji jej płytkości będzie tak samo ciepła jak woda w Morzu Śródziemnym, a w lecie nawet i jak na Malediwach. 3. Cała wyspa będzie rajem podatkowym, nawet jeśli ktoś postanowi w niej spędzić jeden dzień. W ten sposób wymusimy na reszcie świata formację Unii Ziemia, naszego długoterminowego rewolucyjnego planu. Jesteśmy też przekonani, że znaczna część ludzi na Ziemi poprze tę ideę, bowiem nienor- malna jest obecna sytuacja by nie można było stwierdzić, czy właściciel Celtic, bankier Dermot Desmond zapłacił właścicielom Legii (przypuszczalnie Kul- czyk Holding) za wypuszczenie zawodnika w 86 minucie czy też nie, bowiem wszechobecność offshorowych bezimiennych trustów uniemożliwia monitor- owanie jakichkolwiek przepływów finansowych nawet między ludźmi którzy nie są dziś uznawani za bogatych. Ten system musi się skończyć. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

4. Jednak do czasu utworzenia Unii Ziemia, Wyspa # będzie nowym Monako A. POLSKA DEMOKRACJA i nowym Dubajem, i to na znacznie lepszych warunkach bowiem wystarczy sześć jednodniowych wizyt na wyspę na rok by dostać status jej rezydenta, i w przeciwieństwie do Dubaju nie trzeba będzie nawet kupować własnego miesz- kania. Naturalnie oferta podatkowa nie dotyczy obywateli Polskich, tak samo jak oferta podatkowa Monako nie dotyczy obywateli francuskich.5. Wyspa # będzie światowym centrum turystyki jachtowej, windsurfingowej oraz kitesurfingowej. Jest to też zgodne z obietnicą naszego prezydenta rewo- lucji Evo Hashtaggera, że do 2035 roku każda rodzina w Polsce będzie mogła kupić sobie modularny jacht rodzinnego rozmiaru (oraz prywatny samolot).6. Wyspa # będzie też światowym centrum nowych technologii, bowiem cała północno-wschodnia część Wyspy #, będzie wielkim centrum technolog- icznym. Będzie to wyspa o najwyższym średnim IQ na ziemi, z idealnymi warunkami to rozwiązywania problemów milenijnych i innych kluczowych dla ludzkości problemów. W terenie północno wschodnim będzie też wy- budowane lotnisko.7. Południowo-wschodnia część Wyspy #, będzie przeznaczona głównie dla turystów z Polski lądowej, z dobrym regularnym dostępem do bliskiej Ustki. Miasta będą podzielona na zony w zależności od zainteresowań turystów.8. Tradycyjnie z racji wiatrów na północnej półkuli, południowo-zachodnia część Wyspy #, będzie kolebką ludzi bardzo bogatych, którzy doceniają najnowsze trendy mody, samochody oraz zerowe podatki. Z myślą o nich powstaną najlepsze na świecie modularne restauracje,która zawsze przyciąga- ją ludzi bardzo bogatych. W lecie regularnie też będzie można docenić naszą Operę Narodową oraz Balet Narodowy, która dzięki kolaboracji z wieloma instytucjami światowego formatu już dzisiaj jest na najwyższym światowym poziomie.9. Północno-zachodnia część wyspy #, będzie kolebką artystów z całego świa- ta, którzy również doceniają twórczą energię wyspy jak i jej zerowe podat- ki. Powstaną tam miasta jak Jay Z, Riri oraz Warren G, które będą mogły korzystać zarówno z luksusów południa jak i technologii wschodu Wyspy #.10. Cała Wyspa # będzie wybudowana w dwóch technologiach. Głębinowe pale które umożliwią konstrukcję wysokich budynków które niczym Wenecja północy nigdy się nie osuną w morze jak dzieje się to na wyspach świata w Dubaju. Dodatkowo będą skonstruowane zapory na piasek które upewnią się, że z powstaną najpiękniejsze naturalne dziewicze plaże na świecie, a wszystko z racji głębinowego prądu który ten piasek na wyspę, szczególnie od jej zach- odniej strony dostarczy.Naczelna Rada Rewolucyjna (NRR) będzie Was informowała z kolejnyminowinkami dotyczącymi Wyspy #, wraz z jej kosztorysem oraz harmonogramembudowy. Spodziewamy się, że z racji, że wykorzystana zostanie technologia paligłębinowych oraz budynków modularnych, koszty budowy oraz ich utrzymaniabędą bardzo bardzo niskie.Niech Żyje Rewolucja Polska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

231. 17/8/2014 MM to przecież na samą logikę istnieć nie może bo później masz takich partio- RADEK, ZADZWOŃ DO SWOICH kratów jak PO, jak PZPR, jak NSDAP, EUROMAJDANOWYCH KUMPLI BY jak HAMAS, czy jak teraz Prawy Sektor. SIĘ OPANOWALI... 2. Wejście Rosjan na całą Ukrainę w celu uporządkowania sytuacji, boA. POLSKA DEMOKRACJA http://wiadomosci.onet.pl/swiat/nowy- przecież jeśli masz choć jedną znajomą klopot-dla-ukrainy-itar-tass-prawy-sek- osobę żyjącą na wschodzie Ukrainy, tor-grozi-wladzom-marszem-na-kijow/ to powinieneś już wiedzieć, że po w6fjd półrocznym konflikcie zdecydowana większość ludzi którzy tam mieszkają ... chociaż sorry, oni też przecież mają ma gdzieś cały ten konflikt i wszystkich Cię głęboko w dupie, bo wolność par- partiokratów, i chce tylko by powróciła tiokracji musi być. normalność, by powrócił prąd, woda w kranie, produkty w sklepie, możliwość pracy, itd itd itd. Byłeś przecież w Af- ganistanie, pewnie najbardziej świado- motwórczym okresie Twojej egzystenc- ji, więc powinieneś skumać jak wygląda życie podczas konfliktu zbrojnego. Istny dramat, że mamy takich szach- 3. Wielka wdzięczności tele-Ukraińców istów jak Ty, którzy najzwyczajniej dla wyzwalających ich Rosjan za na świecie są intelektualnie niepr- wprowadzenie normalności, bo 99% zygotowani by zrozumieć elementa- ukraińców będzie grało do takiej muzy- rne zasady geopolityki, które się nic- ki jaką się im zagra. Tu przypomina zym od szachów nie różnią, no może nam się anegdota o Rabinie i Kozie... oprócz wielkości planszy, ilości figurek pewnie ją znasz. i ich ograniczonych możliwości ruchu. 4. Powtórka schematu 1-3 w krajach Mówiąc krótko Radek, jeśli nie umiesz bałtyckich, bałkańskich i nawet w niby grać w szachy to nie wpieprzaj się w na dziś nie do tknięcia centralnej Eu- tematy, które są zwyczajnie poza Twoją ropie, i tak aż do wybuchu Trzeciej intelektualną świadomością. Wojny Światowej, bo Putin się nie Więc teraz Radek Polska Demokracja zatrzyma, i powiemy Ci więcej, sam Ci trochę pomoże. gdybyś dzisiaj był Putinem to byś zro- Będzie tak: bił dokładnie tak samo, bo wątpię byś 1. Zamieszki na zachodniej, le- w obliczu wielkości nagle postanowił wackiej-religijnej-gejowsko-liberal- zatrzymać mecz i niczym Ghandi pow- nej-proeuropejskiej zachodniej Ukrain- iedzieć “koniec zabawy, kochajmy się”. ie, czyli Twoim euromajdanowym Ale do rzeczy Sikorski, bo prawdę poligonie poparcia, gdzie dziś panuje mówiąc małpia Ukraina nas nie in- ideologia “każdy robi co chce”, która teresuje. Pogadaj ze swoimi pijanymi www.facebook.com/PolskaDemoKracja

półświadomymi partiokratami z PO, i 232. 18/8/2014 I H R A. POLSKA DEMOKRACJAuświadom ich, by dla dobra własnychrodzin i własnych czterech liter, naty- POLSKA PILNIE POTRZEBUJEchmiastowo poparli ideologię Pol- BRONI ATOMOWEJskiej Demokracji wprowadzając i tui na całym świecie Rewolucję Polską, http://wiadomosci.onet.pl/prasa/syl-czyniąc z Polski naród wybrany, bo za wester-kaliski-bombowa-legenda-gener-rok nasza rewolucja i tak stanie się fak- ala/7plx4tem (wystarczy jeden telefon od chłopa- Patrząc na piątkową paradę naszychków z PiS, albo chłopaków z SLD, albo wojskowych cyrkowców, trudno niechłopaków nawet z Ruchu Palikota - i oprzeć się wrażeniu, że Ci biedninagle, tzw overnight, cała nasza ideolo- niewyspani mundurowi chłopcy robiągia stanie się globalnym fenomenem). za nieświadomych przebierańców zeUświadom więc te tępe goryle w PO, że swoimi cyrkowymi samochodzikami ijeśli oni nie poprą pierwsi nadchodzą- samolotami kupowanymi od naszychcych rewolucyjnych zmian, to połowa “bezinteresownych sojuszników” zaz Twoich ziomusiów od wódy wyląduje coraz to większe daniny pobierane odw więzieniach wraz z innymi partio- polskich przedsiębiorców, emerytówkratami, którzy od 25 lat meliniarsko i rencistów. Tymczasem zamiast tychokradali Państwo na wszystkie możliwe wszystkich ciągle nieuzbrojonych 48sposoby, i nasz prezydent rewolucji Evo supersamolotów F-16, które kosztowałyHashtagger osobiście tych wszystkich Polaków bagatela 11 miliardów złotych,Twoich pijanych nieświadomych zio- dodatkowo z celowo przyjaźnie oszu-musi do tych więzień odwiezie... zaczy- kaną źle podpisaną pseudo offsetowąnając od Sienkiewicza i Belki, i wszyst- umową, bardziej byłaby Polsce przy-ko legalnie, z dowodami, oraz ze 100% datna nawet jedna brudna bombkapoparciem pierwszego demokratyczne- atomowa, której już samo posiadaniego społeczeństwa na świecie którym już klarownie wysłałoby naszym przeci-za rok stanie się Polska. wnikom, i sojusznikom, sygnał, żeObudź się Sikorski, bo Polska ten kto odważy się zrzucić na PolskęDemokracja nadchodzi wielkimi kro- nawet jedną bombkę zostanie z auto-kami by zrobić ostateczny porządek z matu potraktowany identycznie przezcałą tą partiokratyczną zgnilizną której nasze oddziały specjalne, które jeślitak dzielnie całe życie nieświadomie będzie trzeba to nawet przebrane zabroniłeś. pracowników DHL będą mogły pod-A teraz my wracamy do naszych wak- jechać swoim vanem marki Ford Tran-acyjnych szachów, a Ty się dobrze sit np pod taki moskiewski Kreml, azastanów jak chcesz by zapamiętałaCię historia, bo zapewne domyślasz sięjuż, że to Polska Demokracja będzie jąpisała... a w dużej mierze już to nawet irobi. Może chcesz się dowiedzieć jakieto uczucie?www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA jeśli historia zacznie nam splatać figle http://en.wikipedia.org/wiki/Shock_ to nawet i takie londyńskie Houses of and_awe Parliament, by zaparkować dla miejscu Czyja to wina? Ano tych postsolidar- przeznaczonym dla niepełnosprawnych nościowych, utrzymywanych z dotacji i jednym ruchem wysadzić w powietrze CIA, winiarskich osiedlowych melin- przynajmniej sam ich budynek symbol- iarzy, których niczym plagę stonki, zaf- icznej władzy. Nie ma bowiem większej undował nam niedoszły aktor oportuni- broni niż zawładnięcie wyobraźnią sta unikający pracy w kamieniołomach przeciwnika, i w geopolityce kwestia Karol Wojtyła, doprowadzając w kon- posiadania broni nuklearnej jest be- sekwencji do sytuacji, gdy premierem zlitosna. Nikt nigdy nie wygrał gry w świadomościowo zacofanej religijnej szachy grając bez hetmana. Polski została taka miernota jak “nic Rozumiał to Gierek, rozumiał to Jaru- nie robię i świetnie na tym wychodzę” zelski, i rozumie to i nasz prezydent Tusk, wraz ze swoją równie kompletnie rewolucji Evo Hashtagger, ale kom- pozbawioną elementarnej świadomości pletnie nie rozumieją tego nasi partio- grupką pijanych klakierów. kraci, którzy od dwudziestu pięciu lat Na szczęście nie wszystko jest jeszcze zdołali zapoznać się z tajnikami palenia stracone i Polska Demokracja ma konk- cygar, zapijając swoją świadomość fran- retny plan by ten stan polskiego niewol- cuskimi winami, których i tak nie są nictwa zmienić, co zrobimy, nawet jeśli wstanie odróżnić od nafaszerowanych będzie to oznaczało, że w celu jego re- siarką bułgarskich sikaczy, podczas gdy alizacji będziemy musieli się wycofać tajniki geopolityki dalej pozostają dalej z obecnych traktatów międzynaro- dla ich upośledzonych umysłów wielką dowych. W końcu od dawna wiadomo, nieodkrytą tajemnicą, co dziś w obliczu że “pakt jest tak długo ważny, jak długo narastających na świecie konfliktów służy celowi”, a celem Polski jest dobro- oznacza, że nie tylko z Polską nikt się byt Polaków, a trudno o ten dobrobyt serio nie liczy - nawet jeśli dostanie- dzisiaj zadbać, gdy inwestorzy są świ- my jakiś tam emerycki eurofotelik w adomi, że pierwszym krajem, który w Brukseli, ale że Polska jest goła, wesoła przypadku wojny będzie zbombardowa- i kompletnie nieprzygotowana na jaki- ny jest Polska, bo przecież nikt chyba kolwiek większy światowy konflikt, a co serio nie myśli, że jakakolwiek bombka więcej, że to przypuszczalnie właśnie spadnie na taką Łotwę,w której przecież Warszawa będzie pierwszym miastem, mieszka 26% “mniejszość” rosyjska. które w przypadku Trzeciej Wojny Świ- Apelujemy o trochę elementarnej logi- atowej zostanie zbombardowana, i to ki mości Panowie, a jednocześnie pro- bez konsekwencji, w celu nawet samego simy naszego prezydenta rewolucji, Evo zastraszenia przeciwników - coś co nie Hashtaggera,by brał przykład z gener- tylko jest zgodne z logiką historii, ale ała Sylwestra Kaliskiego, i podarował też i idealnie pasuje do nowoczesnej naszemu kraju wielki prezent w postaci strategii militarnej “shock and awe”, z prawdziwej niepodległości. którą to również powinni się zapoznać Niech Żyje Rewolucja Polska. nasi partiokraci... www.facebook.com/PolskaDemoKracja

233. 20/8/2014 R# zewnętrznego Rządu Ekspertów jak i w określaniu dla niego kluczowych iWIADOMOŚĆ OD PREZYDENTA strategicznych kierunków, oraz w pode-REWOLUCJI EVO HASHTAGGERA jmowaniu uchwał poprzez tak lub nie z rekomendacji tego Rządu, które toPOLSKA BĘDZIE MIAŁA BROŃ będą także konsultowane przez różnych A. POLSKA DEMOKRACJAATOMOWĄ. wewnętrznych oraz zewnętrznych kon-Naturalnie zanim wybuchnie krajowy sultantów i tzw inne środowiska opin-i międzynarodowy skandal, warto iotwórcze (czytaj lobbystów typu PSL),zapoznać się jaką strategię obejmie Pol- w tym organizacje Polskiej Demokracjiska Demokracja w celu jej zdobycia. oraz wszystkich dzisiejszych party-Wszystko bowiem odbędzie się legalnie jniaków czy to z PO, PiS, PSL, TR, SLD,i w pełni demokratycznie, zresztą zde- KNP i wszystkich innych obecnych icydowanie bardziej demokratycznie niż przyszłych wszystkowiedzących par-w obecnym u nas systemie partiokracji tyjniaków którzy to pierwszy raz wpolitycznej, który to ma z demokracją swoim gimbusowym życiu wreszcietyle wspólnego co dzisiejszy sklep mo- będą musieli pokazać, że faktycznie cośnopolowy z monopolem. merytorycznie umieją, oprócz oczy-Na początku warto zauważyć, że wszyst- wiście nękania i kołowania niewinnychkie decyzje w Polskiej Demokrac- ludzi swoimi głupkowatymi plakatamiji będą dokonywane przez losowo i pustymi hasłami wyborczymi, którewyłonionych ławników społecznych, to celowo redukują ludzi do poziomuktórzy to zastąpią dokumentnie skonf- nieświadomych telemałp, bowiemliktowanych ze swoimi prywatnymi każdy wie, że głupiego psa się łatwiejcelami posłów, zarówno w wyborze kontroluje, czy to poprzez dawanie mu michy, czy to poprzez zmuszania go do chodzenia co cztery lata do urn w celu wybrania opcji bananów lub też op- cji cytryn. Naturalnie za rok ten post- monarchiczny przypadkowy system wymyślony w celu stworzenia “iluzji wolności” się zakończy, i zostanie on zastąpiony ławnikami społecznymi, Senatem od weta, oraz prezydentem od weta referendalnego - czyli takiego, które nie zablokuje ewentualnej ust- awy ale oddeleguje ją zgodnie z rolą prezydenta jako przedstawiciela Naro- du do narodowego referendum. Natu- ralnie zmiany te zaczną się od kolebki obecnej cywilizacji - Polski, ale szybko pójdą w cały świat - co zagwarantuje Polsce status ideologicznego supermo- carstwa na wiele lat, a nawet i epok. Powracając jednak do tematu broni www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA atomowej, powyżej opisana rewolucja - nawet jeśli tylko kilka razy. Natural- systemu administracyjnego, którą Pol- nie nikt w Polskiej Demokracji wojny ska Rewolucja wprowadzi w Polsce od nie chce, wręcz przeciwnie - dążymy przyszłego roku, jest o tyle czynnikiem do globalnej jedności i zakończenia istotnym w kontekście zdobycia przez wszystkich obecnych dziecinnych par- Polskę ów broni atomowej, że decyzja tiokratycznych i religijnych szczeni- w tej sprawie nie podjęta jakimś dyk- ackich konfliktów i konflikcików, ale tatem jednego czy drugiego potencjal- uważamy, ze granie w szachy bez het- nego oszołoma, ale omówiona przez mana jest grą bezsensowną, więc albo w pełni demokratyczny Sejm Społec- jako Polska wycofujemy się z zabawy znościowy, i każdy kto będzie miał na w grę NATO kompletnie starając się przykład 100,000 członków w “swojej zachować neutralność, albo gramy partii”, będzie mógł przedstawić w Se- jako równoprawny partner będąc kow- jmie także i swoją “rację” w tej sprawie, alem własnego losu, bowiem tysiąc lat czy to dla dobra Polski, czy też własnych historii naszego kraju klarownie nam interesów, a co więcej, nawet i indy- udowodniło, że Polska nigdy jeszcze widualnie każdy obywatel będzie mógł na nikogo liczyć nie mogła, i trzeba być odwiedzić swojego lokalnego ławni- wyjątkowej klasy frajerem by teraz ro- ka wyrażając swoją opinię w specjalne bić wszystkim laskę, kompletnie nie do- do tego celu po rewolucji stworzonych stając za to nic oprócz pustych obietnic, Przychodniach Ławników, które to których nikt w USA nigdy nie spełni, zastąpią obecne kompletnie kretyńskie bowiem prezydent USA jest prezyden- biura poselskie, które zamiast do kon- tem USA a nie Polski. Jeśli więc nie taktu ze społeczeństwem wykorzysty- wprowadzimy wielkich zmian do naszej wane są wyłącznie do celu samopro- geopolityki, jako kraj graniczny NATO, mocji własnych czterech liter posłów, robimy za pierwszy cel ataku np tak- oraz zatrudniania przez nich kochanek, iej Rosji - czy sympatyzującej z nią np synów oraz innych wybitnych rodz- Białorusi, i nie jest to nasza jakaś tam innych ekspertów - co też się skończy. paranoja, ale ostatnio sam deputowany Tak więc w kwestii broni atomowej, Pol- rosyjskiej Dumy Władimir Żyrinowski Dem będzie sugerowała ławnikom by sam powiedział, że “pierwszym celem z racji na obecną beznadzieją sytuację Rosji będą państwa bałtyckie i Polska”, bezpieczeństwa kraju, Sejm ławników słowa których nie zdementował potem w trybie natychmiastowym upewnił nawet prezydent Rosji Władimir Putin się, że Rząd Ekspertów zdobędzie naszą - a wręcz cicho je poparł, i słowa które własną polską bombę atomową, czy to jeśli się mylą z prawdą, to tylko poprzez poprzez badania organicznie czy też błędne wymienienie państw bałtyckich, poprzez jej zakup od naszych wspan- bowiem wiadomo, że z racji, że żyje w iałych sojuszników, bowiem samo nich ponad 20% mniejszości rosyjskiej, już posiadanie przez nas takiej broni w wypadku wojny ani jedna rosyjska klarownie pokaże naszym potencjal- bombka na nich nie spadnie, zostawi- nym wrogom, ze w przypadku ich ataku ając ten zaszczyt, zresztą nie pierwszy na nasz kraj, Polska będzie mogła agre- już raz w historii, naszej Polsce. Tak sorom oddać ze zbliżoną siłą rażenia tak Rodacy, od przynajmniej 25 lat Polska zachowuje się tak naiwnie geo- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

politycznie, że Ryc Śmigły i Zygmunt konfliktu, ale do pokoju, czego dodat- A. POLSKA DEMOKRACJAIII Waza wydają się być strategami ge- kowym dowodem może nawet być chęćniuszami przy tych naszych obecnych Polskiej Demokracji do odsprzedaniado kupienia za stołki w Brukseli wszyst- komuś tych przestarzałych już w czasiekich partiokratach. technologii dronów, 48 złomowatych iDlatego też bezpieczna Polska musi up- co śmieszniejsze ciągle nieuzbrojonychewnić się, że jest sama kowalem własne- zabawek F16, które to w przyjacielskiejgo losu, w posiadaniu broni która to na oszukanej pseudo offsetowej umowie,poziomie przynajmniej minimalnym za cenę 11 miliardów złotych, zapewneumożliwi jej oddanie ewentualnego ponownie w celu podlizania się jakiegośkontrataku, i to nawet niekoniecznie partiokraty, na kredyt kupiła naszarakietami odpalanymi z jakiś tam na- biedna Polska od bogatej USA, nasze-jnowocześniejszych łodzi podwodnych, go sojusznika, który to nawet nie raczyale poprzez nawet zwyczajnie przero- znieść dla swojego największego przyja-bione na mobilne bomby atomowe np ciela wiz, traktując nas na tle Schengenwany DHL, które to w razie koniecznoś- jako ewidentnie obywateli drugiej kat-ci będzie można przetransportować na egorii. Temat wiz nie jest dziś naszymterytorium wroga, czy też sojusznika głównym egzystencjonalnym zmartwie-- który wrogiem może nieoczekiwanie niem, tylko przykładem jak puste mogąbyć jutro, i zdetonować. Czasy się zmie- być obietnice przyjaciół - którzy szcze-niają, a Polska z racji swoich NATOws- gólnie w obliczy nadchodzącej wojnykich obowiązków, oraz starań różnych nawet mogą się wręcz bać zniesieniakretyńskich oberkarierowiczów typu dla Polaków wiz, coś co jak już kilkapartiokrata Aleksander Kwaśniewski, razy podkreślaliśmy, w obliczu naszegoczy też partiokrata Radosław Pasz- członkostwa w Schengen jest otwartąkiewicz (znany jako hrabia Sikorski), dyskryminacją Polaków, która jeśli nieostatnio wielu państwom nadepnęła na zostanie zniesiona, to po przeprow-odcisk, a wszystko nie w interesie Polski, adzeniu rewolucji, Polska Demokracjaale przede wszystkim w interesie wyżej poprosi ławników o wprowadzenie dlawymienionych partiokratów, którzy to amerykanów pochodzących ze stanóww celu uzyskania dla siebie jakiejś fajnej Texas, Oklahoma, Floryda, Ohio orazemerytalnej posadki zrobią wszystko co Arizona, specjalnego pozwolenia Polic-tylko się da - bowiem tak właśnie działa ji na wyjazd poza obręb miasta Warsza-partiokracja, i nie ma się temu zresztą wa. Decyzja ta będzie podjęta w obawieco dziwić, bowiem partiokrata też jest przed flinstonowatym światopoglądemtylko człowiekiem. tych regularnie dokonujących karyNaturalnie w kwestii broni atomowej, śmierci stanów, plus może gdy kilkuantycypując protesty różnych partio- redneków odwiedzi Polskie więzieniakratów, którzy to od 25 lat nie zrobili za wyjazd bez pozwolenia poza terennic w celu zagwarantowania Polsce bez- Warszawy, to nasi przyjaciele zza Atlan-pieczeństwa, chcielibyśmy raz jeszcze tyku zrozumieją dlaczego sama logikazaznaczyć, że Polska ubiegając się o nakazuje im traktowanie strefy Schen-broń atomową absolutnie nie dąży do gen jako jednej strefy wizowej, czyli tak samo jak Schengen traktuje ich rożne czasem i biedne i flinstonowe stany.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A na koniec mały apel do wszystkich 234. 20/8/2014 M postkomunistycznych miernych, bi- ernych i wiernych lizusów, oraz do WSZYSCY PARTIOKRACI JED- wszystkich postsolidarnościowych NOCZCIE SIĘ opłacanych kiedyś przez CIA meliniarzyA. POLSKA DEMOKRACJA osiedlowych, by przestali na każdym http://wiadomosci.onet.pl/swiat/dzien- możliwym kroku wmawiać Polakom nik-gazeta-prawna-rosja-usa-i-syria- ciemnotę, że mamy w Polsce “25 lat wol- po-jednej-stronie/pv09c ności”, bowiem, jest to kłamstwo, gdyż system partiokracji nie ma nic wspól- W naturze gdy znajdzie się wspólny nego ani z wolnością ani z demokracją, wróg, wszystkie zwierzęta się przeci- bowiem w wolnym i demokratycznym wko niemu jednoczą. By to zrozumieć kraju, każdy jego obywatel nie jest proszę sobie wyobrazić jaka jedność moralnie zmuszany do oglądania w tv opanowałaby Ziemię gdyby nagle oka- politycznych małp w celu dokonania zało się, że w kosmosie istnieje bardziej wyboru poprzez chodzenie na jakieś technologicznie zaawansowane od nas plakatowe bananowo-cytrynowe wybo- życie. Nagle wszystkie lokalne ziemskie ry ludzi o których ów obywatel nie ma histerie stałyby się historią. pojęcia, a w wolnym kraju wolny oby- watel jest w pełni oddany czy to swo- Podobną sytuację obserwujemy już jej rodzinie czy to swoim pasjom, jed- na bliskim wschodzie, gdzie samo po- nocześnie jednak mając świadomość, jawienie się ISIS spolaryzowało scenę że system dla niego działa najlepiej jak polityczną, jednocząc interesy Syrii z to jest tylko możliwe... i to z minimal- USA, a Iranu z Irakiem (co do Rosji nym poziomem administracji, której nie jesteśmy przekonani, i uważamy, że matematycznie w dzisiejszym systemie poniższy artykuł się myli). Nic tak bow- partiokracji ograniczyć się nie da, i ty- iem nie jednoczy, czy to partiokratów lko osoba bardzo naiwna będzie wier- czy to nawet przyjaźni lub małżeńst- zyła, że jakakolwiek dbająca o reelekcję wa, jak identyfikacja wspólnego wroga. partyjniacka morda będzie gotowa na W końcu od NSDAP, przez PZPR do przeprowadzenie w systemie w którym PO jest z administracyjnego punktu inna partyjniacka morda ją zatakuje, ja- widzenia bardzo blisko, bowiem sys- kichkolwiek reform które to wybiegają tem partiokratyczny działa identycznie poza horyzont następnych wyborów. niezależnie od jego geolokalizacji i prz- Partie będą partiami, a ludzie będą estrzeni czasowej. Ludzie zawsze byli, ludźmi, i dlatego też za rok, Rewoluc- są i będą egoistami, gdyż takie jest fun- ja Polska pozbędzie się z administrac- damentalne założenie samego prawa ji państwowej wszystkich teatrzyków ewolucji. Kogo więc obchodzą dzieciaki partii politycznych, a w przyszłości w Gazie jeśli rządząca Izraelem partia zrobimy też i wszystko, by z samej ad- Likud notuje wielkie wzrosty popular- ministracji państwowej pozbyć się tez i ności ludzi, bowiem cytując ostatniego uber- menscha... tam gdzie nie ma człowieka, tam nie ma problemu. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

http://www.timesofisrael.com/likud- codziennym życiem telemałpami, niż A. POLSKA DEMOKRACJAbeytenu-jumps-15-seats-…/ opłaconymi losowo wybranymi 460a przywództwo Hamasu może liczyć ławnikami, którzy to bez interesu włas-na wielkie dotacje od zasypanych pet- nej reelekcji oraz wspierani przez Senat,rodolarami szejków, jak na przykład prezydenta, oraz ekspertów i grupy lob-US$400m od Emira Kataru, które bystyczne (w tym partie) upewnią się,przecież trzeba jakoś potem skutecznie że nikt im żadnej ciemnoty już nigdywydać nie wciśnie.http://www.foxnews.com/…/hamas- Wraz z naszą Rewolucją Polską nadcho-backers-spend-fortunes-on-r…/ dzą proszę Państwa gigantyczne zmia-Tak działała, działa i zawsze będzie dz- ny, zarówno w Polsce jak i na całymiałała partiokracja, bowiem ludzie są świecie, i nawet jeśli przeciwko naszejtylko ludźmi. Polskiej Demokracji zjednoczą się terazDlatego Polska Demokracja wraz ze wszyscy partiokraci świata, a tak się sta-swoimi nielicznymi niezależnymi rewo- nie, to i tak nie mają oni żadnych szanslucjonistami, od przyszłego roku zmie- by Nas pokonać, bowiem w 13.8 mil-nia cały system, pozbywając się wszyst- iardach lat historii świadomości, niktkich partiokratów i religijnych nękaczy, jeszcze nigdy tej świadomości nie oszu-wprowadzając losowo wybierany Sejm, kał. Nieprzypadkowo Iosif Dżugaszwiliktóry zamiast sztucznie szukać pod- mawiał, że...ziałów będzie szukał rozwiązań, no- ... “IDEE SĄ POTĘŻNIEJSZE ODminując bezpartyjny Rząd Ekspertów, KARABINÓW”.który nie będzie musiał się już kierować Niech Żyje Wolna Świadomość.wyborczym interesem partyjniaków, a Niech Żyje Rewolucja Polska.będzie mógł robić to co administracja Niech Żyje prezydent rewolucji Evorobić powinna, i jeśli to zrobi, to dodat- Hashtagger.kowo zostanie za to bardzo dobrze wyn- #...agrodzony. Oczywiście dla wszystkichpolitykierów nasza rewolucja jest istną 235. 21/8/2014 Mtragedią, jakimś armagedonem bibli-jnego formatu, bowiem nagle, w ciągu JEŚLI NIE WIADOMO O CO CHO-dosłownie jednego miesiąca, wszyst- DZI TO CHODZI O... €€€.kie ich teatry zostaną zamknięte, a ichwybierane na podstawie kolorowych Po Lidii Geringer de Oedenberg, któraplakatów i pustych haseł wyborczych trzy tygodnie po wyborach to €uropar-egoistyczne rządy zostaną zastąpione lamentu odeszła z SLD - podobno cho-merytoryczną debatą na konkretne dziło o program, dziś przyszła kolejcele, założenia, PaństwoPlany, stosowne na kolejnego partiokratę, Mirosławadoświadczenie i pokryte obietnice. W Piotrowskiego który odchodzi z ramie-końcu łatwiej jest raz na cztery lata ma- nia PiS, bo wiadomo, po co się dzielićnipulować 30 milionami zadręczonymi €urokasą kiedy można wszystko spoko-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA jnie, łącznie z pieniędzmi na €urobiura, banku inwestycyjnym, i jego zaintere- zabrać tylko dla siebie. Do miesięczne- sowanie wyborami do PE wydawało się go haraczu 42,000 złotych (prosimy, nie Tuskowi bynajmniej podejrzane, szc- nazywajmy tego pensją) doliczamy więc zególnie, że europoseł zarabiał wtedy dodatkowe 20,000 złotych i voila...w tyle samo co poseł krajowy...czyli pięć pięć lat kadencji mamy oprócz dwóch razy mniej niż dzisiaj. Naturalnie pre- milionów złotych łącznego haraczu, mier Tusk słabo wtedy rozumiał dłu- dodatkowy bonusik w postaci miliona gofalowe intencje naszego prezydenta złotych z wynajmowanego biura i asys- rewolucji, który nie tylko już wtedy tentów, a wiadomo, że w Lublinie bez- ćwiczył swój rewolucyjny warsztat, ale robocie wielkie, a rodzina Mirosława też jednocześnie świetnie inwestował Piotrowskiego nie mniejsza, a i koszt w swoją przyszłość, i nie mamy tu na remontu mieszkania będzie można ład- myśli nawet samej dzisiejszej świado- nie zamortyzować. W sumie nie ma co mości Polskiej Rewolucji, ale głównie się dziwić, pieniędzy jeszcze żadnemu wszystkie te transakcje które Minis- partiokracie nie było za dużo - chociaż terstwo Finansów dokonało z bankiem nasz prezydent rewolucji klarownie Merrill Lynch w 2006 roku, które na- podkreśla, że po rewolucji zarówno dzorował wtedy w imieniu banku nikt prezydent jak i wszyscy senatorowie inny a nasz prezydent rewolucji, które będą zarabiali dokładnie średnią kra- to z nawiązką zwróciły prezydentowi jową - tak by lepiej poczuli więź z Naro- rewolucji jego kilkuset tysięczną in- dem Wybranym, który to przecież sami westycję w regionalne struktury Plat- dobrowolnie zdecydowali się reprez- formy Obywatelskiej... nota bene też w entować. Ławnicy oczywiście dostaną Lublinie, mieście z którego pochodzi znacznie więcej, sugerowana stawka opisywany dziś Mirosław Piotrowski. to formuła: 2 x ostatni PIT, min-max Naturalne cała opisana struktura była 10 tysięcy - 100 tysięcy złotych, tak by w 100% legalna, zresztą podobnie jak przypadkowo wylosowany na przykład dzisiejsze odejście Mirosława Piotrows- bardzo bogaty człowiek nie musiał kiego z PiS... bowiem ludzie będą tylko odmawiać losowemu powołaniu z rac- ludźmi i nie można mieć za to do nich ji pobudek finansowych, bowiem w pretensji, a należy wręcz docenić ich przeciwnym razie znowu wylądujemy kreatywność i chciwość, w tym dzisie- z negatywnie wyselekcjonowaną grupą jsze odejście Mirosława Piotrowskiego. kretynów i osiedlowych meneli, którzy Bądźmy sprawiedliwi - każdy logicznie stwierdzą, jak to kiedyś pięknie sam myślący człowiek zrobiłby dokładnie to mówił naszemu prezydentowi rewolucji samo co Piotrowski, zresztą tak samo Evo Hashtaggerowi, premier nic nie ro- jak i każda logicznie funkcjonująca bię i dobrze na tym wychodzę Tusk, że, partia, czy to PiS, czy PO, czy PSL, czy “ja nie miałem innego wyboru jak zos- SLD, czy PZPR, czy też nawet i NSDAP, tać politykiem - ale Pan to co innego - będzie kłamała tyle ile się da by tylko Londyn, City, szkoda Pana na polityka”. utrzymać się przy haraczowym żłobie. Faktycznie w 2004 roku, gdy Tusk wy- Ludzie będą tylko ludźmi, a partie będą mawiał te zdumiewająco szczere słowa, tylko partiami. nasz prezydent rewolucji Evo Hashtag- ger był wtedy traderem w londyńskim www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wie, że za pięć lat żadnych wyborów do €uroparlamentu już nie będzie, bowiem tam też w 2019 roku będziemy losowali ławników, i zgodnie z założeniami ek- spansji Rewolucji Polskiej nie będziemy w tym sami.http://wiadomosci.onet.pl/kraj/miro- A patrz wpis nr 68.slaw-piotrowski-odszedl-z-delegac-ji-pis-w-parlamencie-europejskim/2zdp0Konkluzja. Za rok Polska Demokrac- Logika musi być, i teraz naciskamy A. POLSKA DEMOKRACJAja, rewolucyjnie zmienia cały system click, tak by oprócz Piotrowskiego, poadministracji zastępując wszystkich raz kolejny zrozumiał tę logikę naiwnyskonfliktowanych posłów społecznymi Jarosław, który otoczony jest miernotąławnikami, którzy to wybierani losowo i meliniarzami, a który to teraz, wręczi bez statystycznej szansy na reelekcję, jednoosobowo, może Rewolucji Pol-także nie będą mieli interesu by kie- skiej znacznie pomóc, jednocześnierować się niczyim interesem aniżeli zapewniając sobie miejsce w historiiwłasnym - trzymanym asekuracyjnie świata o którym nie mógł pomarzyćpod kontrolą, przez weto wybieranych sobie nawet jego pochowany na Wawe-w wyborczych JOWach senatorów, oraz lu brat, a jeśli nawet Jarosław nam niereferendumweto naszego prezydenta. będzie chciał pomóc, to zawsze pozos-Taki system zminimalizuje konflikt in- taje Leszek, Janusz, Janusz2, Janusz3,teresów, oraz upewni się, że Polską będą a może nawet i Donald, który teraz porządzili tylko zewnętrzni i apolityczni dziecięciu latach nareszcie zrozumie oeksperci, a ich wybór wśród ławników co w 2004 roku chodziło wtedy temubędzie opierał się na PaństwoPlanach, młodemu ultrakarierowiczowi Krzy-konkretach, zapewnieniach, poręczeni- siowi Sambergerowi, którego to spot-ach, zaświadczeniach... ogólnie jakości, kał pod lubelskim teatrem, a który toa nie jak dziś plakatowych mordach dzisiaj został ultrarewolucjonistą Evoi pustych hasłach wyborczych, które Hashtaggerem.raz na kilka lat wybiera kompletniezdezorientowany, zabiegoany i zanęka- Niech Żyje Wolna Świadomość.ny codziennością przeciętny Pan Kow- Niech Żyje Rewolucja Polska.alski, i to i tak ten najbardziej naiwny Niech Żyje prezydent rewolucji EvoKowalski, bowiem całą reszta inteli- Hashtagger.gencji kraju wybory klasycznie olewa... #i słusznie... bowiem trudno by matem-atycy i fizycy zaśmiecali sobie swoje ...głowy jakimiś obietnicami i plakatami komentarze na Facebookmeliniarzy histeryków humanistów jakMirosław Piotrowski... który nota bene,będąc z Lublina jak nasz prezydent re-wolucji Evo Hashtagger, doskonale jużwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

236. 22/8/2014 iii w których kasę dostaje się przez walkę o te teległosy, a nie przez mówienie nie- “Gdyby Adam i Ewa byli zboczeńcami, koniecznie popularnej logiki. Idziemy to nie byłoby świata” nawet o zakład, że gdyby dziś społeczną normą było np dymanie bezdomnychA. POLSKA DEMOKRACJA http://www.tokfm.pl/Tok- psów w parku, to nikt by nic w tym fm/1,103088,16502415,Po_ho- złego nie widział... a co więcej, ko- mofobicznym_komentarzu_ mentarze przeciwne wykorzystywan- Skrzecz_nie_bedzie_zapraszany. iu parkowych bezpańskich suk byłyby html#BoxSlotI3img?utm_source=face- pewnie uznane nawet sądowo za “in- book.com&utm_medium=SM&utm_ gerencję w prywatne seksualne pref- campaign=FB_TokFm erencje ludzi, bowiem w końcu tylko idiota nie rozumie, że jeśli jemy zwi- Trudno się z tym zdaniem Skrzecza nie erzęta na kolację, to dlaczego przed zgodzić, chociaż jest to ostatnie zdanie kolacją nie możemy ich sobie solidnie jakie już on publicznie powie, przyna- wypatroszyć - szczególnie, że sprawia jmniej do czasu Rewolucji Polskiej. im to biologiczną przyjemność”. Logika jest tu bardzo mocna, nawet jeśli dziś Trudno też nie zgodzić się z faktem, że społeczna akceptacja takiego kodu jest masowo powróciła cenzura, oczywiście znacznie mniejsza, by nie powiedzieć w innej, bardziej nowoczesnej delikat- zerowa (chociaż podobno w Walii wali nej formie, ale ideologicznie nic się od się owce), ALE już dmuchanie dmuch- tej starej betonowej cenzury nie różnią- anych plastikowych lalek jest zdecy- ca - a wręcz będąc w dużo bardziej nie- dowanie zjawiskiem bardziej pospol- bezpiecznej szarej formie. Wtedy nie itym, o prostytucji, sponsoringu czy wolno było mówić źle na kod komu- praktycznie codziennych zdradach nie nistyczny, a dzisiaj nie wolno mówić źle wspominając. Utrudnianie prostytucji na kod homoseksualny, religijny, czy = przegrane wybory, więc nie obawia- nawet alternatywnie historyczny. jcie się mężowie czegoś takiego. Ale powróćmy jednak do meritum W końcu nie daj “boże” ktoś się oburzy, sprawy. Kwestia homoseksualizmu to zrobi aferę którą puszczą w TV, i zaśle- zarazem wspaniały wynalazek natury, pione teleludy zmienią swoje preferenc- jak i jej wielki podstęp. W pierwszej je wyborcze, zabierając partiokratom kolejności należy zrozumieć, że wg bi- kilka być może bardzo ważnych głosów. ologii, każdy mężczyzna jest biseksu- Tak właśnie działa system partiokracji alny, bowiem jeśli odbierzemy nawet super alfa-mężczyźnie Rydzykowi wszystkie jego fizyczne zmysły, jak wz- rok, węch, dotyk, słuch, to nie będzie on wiedział czy dochodzi dzięki uroczemu sensualnemu dotykowi afrodyty Na- talii Siwiec, czy też przypadkowo za- kotwiczył się o dwa żeberka nagrza- nego kaloryfera... bo niby skąd miałby www.facebook.com/PolskaDemoKracja

to wiedzieć skoro nie ma oczu, uszu, poprzez puszczanie im od dziecka por- A. POLSKA DEMOKRACJAnosa, a nawet dotyku. Naturalnie facet noli, kodując że afrodyta Saha Grey jestbez zmysłów to scenariusz raczej hipo- piękna, a kaloryfer jednak nie. Natural-tetyczny, chociaż mniej niż większości nie jest to kolejny problem - kodowa-się to może wydawać - wystarczy o 4 nej społecznie i równie nieuleczalnejrano wpaść do jakiegoś podmiejskiego pornografii, ale ten temat poruszymyklubu nocnego, więc możemy z góry kiedy indziej, bo patrząc na statysty-założyć, że z racji, że dla mężczyzny ki internetu, jeśli zaczniemy walczyć zsam fizyczny orgazm to wielka fizyczna pornografią to rewolucji, przynajmniejulga, jeśli facet nauczy się, niczym pies w formie demokratycznej, nie będziePawłowa, że ta wielka fizyczna ulga = nigdy, no chyba, że odbierze się facetomobecność drugiego faceta, to będzie ho- prawo głosu.moseksualistą, i nic, absolutnie nic go W tym momencie procesory większoś-z tego kodu nie zmieni, może oprócz ci naszych czytelników pewnie już sza-kubrickowych elektrowstrząsów czy- leją, a piana im cieknie z suchych ust,li kodu negatywnego, ale to też tylko szczególnie tym wszystkim wszyst-na krótką metę. Zresztą tak samo nic kowiedzącym heterykom, bo przecieżnie zmieni trzeźwego heteroseksual- TVN mówił dokładnie co innego...isty - prócz ewentualnie desperacji, czy ale bądźmy sprawiedliwi, i zaakcep-pedofila, zoofila, czy kaloryferofila z tujmy, że TVN mówi dokładnie to coczerpania orgazmicznej przyjemności większość ludzi chce usłyszeć, bowiemz odpowiednio kobiet, dzieci, zwierząt wtedy sprzedają się im reklamy, i wtedyczy kaloryferów. Jest to kompletnie log- ITI zarabia na spłatę swoich obligacji,iczne założenie elementarnej robotyki, więc TVN z zasady ogólnie, nie będzieczyli biologii ludzi, bowiem jeśli się w mówił Wam kochani nic co Was będziemężczyznę wpoi iluzję, że kaloryfer = budziło... bo po co to im potrzebne.orgazm, to będzie on zakochany w ka- Sami właściciele TVN z pewnościąloryferze... i nic... absolutnie nic tego telewizji w domu nie mają, bo wiedząnie zmieni... bowiem orgazm mężczyz- jakie to narzędzie diabła, i zaufajcieny jest elementem fizyki, a seksualizm nam, Polskiej Demokracji, że każdy ktojest połączeniem świata fizycznego ze cokolwiek wie o sile iluzji wie jak bardzoświatem iluzji, stawiając iluzję seksual- jest ona niebezpiecznym zjawiskiem.ną na samej górze fizycznego kodu, i nie Idee są potężniejsze od karabinów.zastąpią tego kodu żadne ludzkie prawa, Ale zostawmy już TVN i jej Kró-żadne partie polityczne, żadne religie la i idźmy dalej. W świecie zwierząt,czy nawet żadne pieniądze. Dlatego też np w świecie lwów, homoseksualizmhomoseksualizm jest zjawiskiem dla jest nagminny. W końcu są lwy alfa,osób które w nim partycypują, nazwi- które kontrolują dużą część samic - tojmy to niezmienialnym, którego więc znaczy samice same przychodzą donie można ludziom zabronić... ale już nich w wiadomym celu, i reszta lwówod którego można bardzo znacząco beta musi się zadowalać samymi sobą,chronić dzieci i młodzież, która jeszcze zresztą podobnie jak z ludźmi, i tak jakw tę spiralę iluzji seksualnej nie wpadła, i z ludźmi, jest to z pewnością dla tychktóre w ekstremalnych sytuacjach moż-na kodować heteroseksualnie nawetwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA lwów całkiem przyjemna zabawa - w które to ultra liberalnie i zapewne ze końcu na tym polega biologia. Orgazm szczerym dobrym blairowskim sercem, to wielka ulga, przyjemność, chwilowy no i za pieniądze swoich złych kapital- brak świadomości dużo większy niż istycznych tatusiów, chciały by murzyni, litr importowanego alkoholu, gram przepraszamy afro-amerykanie, mog- jointów czy nawet kaloryczne czekolad- li wrócić ze złej Ameryki do dobrej owe ciastko jedzone palcami do pier- Afryki, do swojej naturalnej niezaniec- wszej symfonii Mahlera. Należy jednak zyszczonej afrykańskiej dżungli z której zwrócić uwagę, że w naturze, homosek- to kiedyś siłą ktoś ich odebrał od ich sualizm w ten sposób reguluje zarów- rodzin... niczym małpy czy żyrafy w no (i) biologiczną selekcję naturalną zoo. Grupa tych wspaniałych kobiet, - pozbywając się kodu DNA samców zapewne przyszłych feministek, wyk- beta na korzyść samców alfa, oraz sam upiła więc dla nich w Afryce wielki (ii) element samej ilości prokreac- teren ziemi, wolną Liberię, do której ji wg Malthusa, bowiem prawda jest puste statki przywoziły wyzwolonych taka, że zaraźliwość homoseksualizmu już przez nich eks niewolników, którzy (nękanie między ludźmi) jest wielka, to natychmiast po przypłynięciu do mi- dokładnie tak samo jak i zresztą zaraź- asta Monrowia (nazwanego na cześć liwość seksu heteroseksualnego, więc urzędującego wtedy wspaniałomyślne- naturalne jest, że kod ten może istnieć go demokratycznego-republikańskiego nawet i miliony lat, poprzez samą dys- amerykańskiego prezydenta Jamesa ocjację spowodowaną podświadomą Monroe), uwaga, założyli na siebie bi- redukcją dysonansu poznawczego. Co ałe garnitury i w zabójczym 40 stopnio- więcej z homoseksualizmem dochodzi wym słońcu zniewolili ludzi z wszyst- jeszcze element podświadomej agresji kich podliberyjskich nieświadomych i środowiskowej zemsty, bowiem jeśli jeszcze świata wsi. Oto piękny przykład ktoś komuś po pijaku pomógł “wyjść działania homo sapiens, zarówno ich z szafy”, to ten już nawrócony ktoś też szlachetności jak i ich naiwności. kogoś potem nawróci, nawet jeśli zgod- Zresztą nie trzeba pisać o Liberii XIX nie z ewolucją technologii będzie mu- wieku. Wystarczy dziś odpalić internet, siał zastąpić alko pigułą - zjawiskiem włączyć TV, czy nawet wyjść na dwór, normalnym np w londyńskim klubie by zorientować się, że świat się wcale Heaven, Zresztą popatrzmy na inne tak bardzo nie zmienił. Wszędzie są le- działki społeczne. Dokładnie tak samo wicowo-prawicowi partiokraci masowo bity za dziecka dorosły często bije swoje nękający ludzi do poziomu wyborczych dzieci, oraz podobnie drugoroczni wo- małp, o religijnych teatrzykach nie jskowi znęcają się na pierwszorocznych wspominając, a najlepsze jest to, że wojskowych... którymi sami jeszcze rok tak jak kiedyś niewolnicy nie byli świ- temu przecież byli. Zresztą przykładów adomi swojego stanu niewolnictwa - bo tego typu cyklicznego kodowego zach- przecież Pan był dobry i dawał pracę, owania jest setki, w tym kilka iście ab- jedzenie i nawet leczenie, tak i dzisiaj, strakcyjnych. Liberia to kraj w zach- większość tych wyborczych telemałp odniej Afryce, który powstał z racji na nie jest świadoma tego, że jest tylko wielki humanitaryzm zapewne kilku wyborczą zmanipulowaną telemałpą, pięknych demokratek z północy USA, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

bo przecież w telewizji powiedzieli, że 237. 23/8/2014 HMjest 25 lecie wolności, a to, że ta wolnośćto ciągła iluzja, i, że w wyborach bierze ANDERS NATO “DZIWNE OCZY”udział 23% społeczeństwa, i to tych na- RASMUSSEN ZNOWU CZARUJEjbardziej naiwnych, głosujących by nieprzyszli tamci, to już jest o kilka krokóww szachach za daleko dla przeciętnegogracza.Na szczęście za rok nastąpi rewolucja http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- A. POLSKA DEMOKRACJAo gigantycznych świadomościowych cie/na-linii-frontu-zbliza-sie-szczyt-w-rozmiarach, uświadamiając masowo newport/f9cnzludzi na początku w Polsce a potem na Dziś sobota, więc jak na nasze możli-całym świecie, i pozbywając się wszyst- wości będzie trochę krócej, zresztą ma-kich partiokratów od Putina bo Obamę, cie jeszcze do przeczytania setki innychbowiem jak już zapewne wiecie, wraz z ideologicznie rewolucyjnych postówcoraz liczniejszą grupą bardzo wpły- Polskiej Demokracji.wowych rewolucjonistów, za rokwprowadzimy system losowego Sejmu A patrz wpis nr 227.Polskiej Demokracji, i wszystkich, ab-solutnie wszystkich nękaczy zarówno Za dwa tygodnie zbliża się kolejnatych politycznych jak i tych religijnych, zaSzczytnia dwudniowa kolacja partio-demokratycznie usuniemy z życia pub- kratów, tym razem w Newport, Walia,licznego. Już za rok Rewolucja Polska, UK, podczas której NATO będzie mu-najbardziej patriotyczna chwila w 1000 siało obrać jakąś medialną strategię,letniej historii naszego kraju, bowiem tak by dalej trzymać ludzi w masowejnie bójmy się tego powiedzieć, że to my kontroli, by szczególnie Polacy jeszczePolacy, niczym współczesny naród wy- nie obudzili się ze swojego demokraty-brany, wyleczmy cały świat z wszecho- cznego snu “25 lat wolności” - komplet-becnych teatrzyków. Bój się Barack nej iluzji, bowiem z oparciem 23% ludziObama i bój się Władimir Putin, bo system partiokratyczny z prawdziwąsprawdzają się właśnie słowa, że... demokracją nie ma nic wspólnego, tak...IDEE SĄ POTĘŻNIEJSZE OD KAR- samo zresztą jak obecność Polski wABINÓW. NATO z bezpieczeństwem. Dla wszyst-Niech Żyje Wolna Świadomość. kich ludzi z dobrymi procesorami oczy-Niech Żyje Rewolucja Polska. wiste jest bowiem, że Polska w NATONiech Żyje prezydent rewolucji Evo robi za tzw “southparkowy batalionHashtagger. 5” ze specjalizacją “operation human shield”, czyli ten kraj który w pierwszej komentarze na Facebookwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA kolejności idzie na wyparowanie. partiokratyczne małpy dostaną pewnie https://www.youtube.com/ jakiś tam tatuaż z tytułem “dowódz- watch?v=AQnEBSwdAXw two batalionu 5”, który to partiokraci Naturalnie jeśli ktoś dziś jeszcze łudzi ogłoszą w telewizji wielkim sukcesem się, że jest inaczej, że wojny wcześniej i znak rosnącej w NATO roli Polskiego czy później nie będzie, że to wszystko to batalionu nr 5, to Wy Rodacy nie bądź- jakiś hollywoodzki film, że po co, lub, cie już tak naiwni, i nie dajcie się już tak że to nie Polska ale kraje bałtyckie pójdą łatwo czarować ani to coraz większym na pierwszy ogień, to ten ktoś zwycza- oczom Rasmussena, ani też coraz jnie za dużo ogląda w TV innych a za bardziej rozhisteryzowanym przez na- mało myśli sam. Kraje bałtyckie mają jnowsze sondaże i nową ideologię Pol- >20% mniejszości rosyjskiej co czyni skiej Demokracji gębom wszystkich je z punktu widzenia Moskwy.... nie do naszych lokalnych harasserów i nęk- tknięcia. Od początku zaś cały cel Pols- aczy. W końcu jak tak dalej pójdzie, za ki w NATO to stworzenie przeciwrosy- rok wszyscy partiokraci będą bezrobot- jskiej (lub sowieckiej / komunistycznej ni i bez żadnych perspektyw. / wschodniej / nacjonalistycznej / ato- A Wy, czytający nas połączeni w mono- mowej / mafijnej / przypadkowej) zony lit miernoty postPZPRowscy członkow- buforowej NATO, zresztą w identyczny ie oraz opłacani przez CIA osiedlowi sposób w latach 30-tych zachód trak- winni meliniarze Solidarności Watyka- tował III Rzeszę i Sowiecki Sojuz, poz- nu, pamiętajcie, że powrót z Newport z walając III Rzeszy na masowe zbrojenia tarczą to będzie powrót nie z nowymi i inne ekscesy, i wszyscy wiemy jak to nic nie znaczącymi tatuażami i pens- się i dla Polski i dla Niemiec skończyło, jami na buty dla waszych i tak pewnie chociaż tym razem, dzięki nowej ide- paskudnych kochanek, ale z bronią ato- ologii Polskiej Demokracji, oraz coraz mową, i to własną i z niezależnym od bardziej świadomym Polakom, może innych państw prawem użycia. Polska, być zupełnie inaczej bowiem teraz to przynajmniej do czasu zakończenia nie III Rzesza, ale Polska Demokracja pokojowej ideologicznej rewolucji, pil- ma faktycznie realną szansę by podbić nie potrzebuje własnej broni atomowej, cały okrągły świat, i to nie prymitywnie tak by nikt nie wpadł już na pomysł militarnie jak w XX wieku, tylko no- uczynienia z niej architektonicznego wocześnie ideologicznie jak powinna eksperymentu na wzór roku 1944. wyglądać wojna w wieku XXI: Naturalnie Wy wszyscy nękacze niewinnych ludzi - partiokraci, sami A patrz wpis nr 66. zaraz znajdziecie tysiące różnych re- dukcji dysonansu dla których taki sce- Więc, choć jak wskazuje poniższy ar- nariusz własnej broni nuklearnej jest tykuł, choć w Newport nasze szukające niemożliwy, bo przecież xxx no i yyy, nie na gwałt własnej emerytalnej posadki wspominając już o zzz. W końcu jako i zarazem intelektualnie nienadążające partiokraci, i to wszystkich orientacji, zawsze byliście mierni, bierni i wierni temu Panu, który najbliżej Was rzuca www.facebook.com/PolskaDemoKracja

przysłowiowym psim mięsem... czy też system losowego Sejmu ławników A. POLSKA DEMOKRACJAw przypadku szczególnie naszych rodzi- Polskiej Demokracji, i wszystkich, ab-mych polskich partiokratów... kocim solutnie wszystkich tych nękaczy ha-whiskas. Tymczasem jest to Waszym rasserów, zarówno tych politycznychnarodowym obowiązkiem - którego jak i tych religijnych, demokratyczniebędąc świadomościowymi małpami usuniemy z życia publicznego. Tak tak...mimo naszych słów i tak pewnie nie WSZYSTKICH.zrozumiecie, by w obliczu zaistniałej Już za rok Rewolucja Polska, najbardziejsytuacji, i kompletnego paraliżu w patriotyczna chwila w tysiącletniej his-NATO - bowiem trudno nazwać kola- torii naszego kraju, który dziś istniejecyjkę u jakiegoś chorego od urodzenia między innymi dlatego, że nigdy w prz-na kod pochodzenia “księcia” Karola eszłości na nikim nie polegał - bowiemFilipa George jako jakąkolwiek reak- nigdy nikt nam w obliczu wojny jeszczecję do pięknej partii szachów którą nie pomógł, i żadne duże oczy Rasmus-spokojnie i w sposób godny pozazdro- sena tej tysiącletniej historii Polski nieszczenia intelektu rozgrywa śmiejąc zmienią, ale na szczęście jest już ideo-się z waszej partyniackiej dziecinady logiczna broń Polskiej Demokracji,Władimir Putin - więc właśnie teraz która dzisiaj sprawi, że to my Polacy,jest to waszym samo wziętym na siebie niczym współczesny naród wybrany,obowiązkiem, by upewnić się, że nasi ideologicznie podbijemy cały świat, kusupersojusznicy taką nuklearną broń i jego radości wyzwalając go z wszecho-to na naszych warunkach użycia nam becnych politycznych teatrzyków, wdostarczą, czyniąc z Polski nie batalion tym takich jak tego na dworze “księcia”nr 5, ale batalion nr 1, z którym będzie Karola Filipa George. Bój się Barackwiadomo, że wojna będzie oznaczała Obama i bój się Władimir Putin, boIII Wojnę Światową... a nie kolejny dra- sprawdzają się właśnie słowa, że...matyczną zaSzczytną kolacyjkę z świet- ...IDEE SĄ POTĘŻNIEJSZE OD KAR-nym koniecznie francuskim winem dla ABINÓW.wszystkich światowych meliniarzy by Niech Żyje Wolna Świadomość.omówić kolejny odległy problem w jak- Niech Żyje Rewolucja Polska.iejś tak Ukrainie czy też Polsce. Niech Żyje prezydent rewolucji EvoNa szczęście za rok nastąpi rewolucja o Hashtagger.iście gigantycznych świadomościowych #...rozmiarach, uświadamiając masowoludzi na początku tu w Polsce a potem komentarze na Facebooki na całym świecie, w tym w wszystkichkrajach NATO, że jest inny system,który pozbędzie się teatrzyków wszyst-kich partiokratów, od Putina po Obamęo jakimś technokracie Rasmusseniewielkie oczy nie wspominając, bowiemjak już zapewne coraz liczniej wiecie,wraz z grupą kilku bardzo wpływowychrewolucjonistów, za rok wprowadzimywww.facebook.com/PolskaDemoKracja

238. 23/8/2014 I1 III Rzeszy. Ukraina to kraj, który był regularnie sprzedawany na wszystkich #FinalSolution #Perelman #72Virgins “geokonferencjach”, w tym tej kon- ferencji na Wersalu w 1919 roku, na 239. 25/8/2014 HM której to temat Ukrainy był kompletnie zapomniany, chociaż Ukraina już odA. POLSKA DEMOKRACJA RIBBENTROP-MOŁOTOW, 1939 1918 była samodzielnym krajem wal- MERKEL-PUTIN, 2014 czącym z Armią Czerwoną o prawo do swojej niepodległości, robiąc tym http://wiadomosci.onet.pl/swiat/der- samym wielką przysługę Polsce, bow- spiegel-berlin-nie-chce-tarczy-antyraki- iem gdy Armia Czerwona po dwuletniej etowej-przeciw-rosji/mw3pk wojnie o Ukrainę zawitała nad Wisłę, była już tak wykończona, że nawet pół W szachach gra się pionkami, figurami i amatorskie i celowo nie zaopatrzone hetmanami, ale zacznijmy dziś od małej przez zachodnich aliantów Wojsko Pił- dawki historii. sudskiego dało jej radę przywracając Polsce jej miejsce na mapie, także i ko- U-kraina, to dziś taka istna “kraina sztem Ukrainy. Ogólnie wiek XX był dla na krawędzi”, stworzona na bazie Rusi naszych wschodnich sąsiadów wyjąt- Kijowskiej, która to też później dała i kowo tragiczny, bowiem nie wliczając początki Rosji, z którą to potem przez wojny z Sowietami w latach 1918-1920, setki lat Ukraina walczyła o swoje mie- represji stalinowskich lat 30-tych, to w jsce na mapie świata, kolejno też dobi- samych tylko latach 1939-45 Ukraina jana przez Polskę, Tatarów, Austriaków, straciła 10 milionów ludzi - czyli 25% Węgrów no i oczywiście i Niemców swojej całej ludności, plus większość jej miast i infrastruktury była kompletnie zniszczona, zarówno przez wycofujące się wojska sowieckie w 1941 roku, jak i przez wycofujące się potem wojska nie- mieckie w 1944 roku. Jednak wszyst- ko co złe dobrze się kończy, i koniec XX wieku przyniósł Ukrainie całkiem niespodziewaną pierwszą w historii jej kraju wolność, oraz świadomość, że to właśnie deklaracja niepodległości Ukrainy w 1991 roku była wydarze- niem, które to ostatecznie rozwiązało Związek Radziecki - bowiem nie może być Związku Radzieckiego bez Rusi Kijowskiej. Należy też pamiętać, że los był dla Ukrainy dodatkowo łaskawy bowiem dziś Ukraina to największy geograficznie kraj w Europie, co nie zmienia faktu, że w geopolityce Ukraina się nie liczy, i jest dziś pionkiem w grze, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

na który zarówno polują jak i skłonni są jąc poprzez zaangażowanie mas, do A. POLSKA DEMOKRACJApoświęcić wszyscy jej sąsiedzi, od Rosji, pewnej reakcji i inne partie które topo Polskę, Niemcy a nawet i Węgry. w systemie partiokratycznym walcząPolska natomiast w geopolityce jest dziś o wszystkie głosy. Przykładem takiejtaką szachową młodszą figurą, pow- reakcji mogą być na przykład (i) dotac-iedzmy gońcem, a czasem i skoczkiem, je przesiedleńcze dla Niemców, którzybędąc usytuowanym na skraju europejs- chętnie zakupią w zachodniej Polscekich płyt geopolitycznych, ale już w lep- tanie mieszkanie w celu pracy w pow-szej lokalizacji niż sama taka Ukraina, stłych niemieckich zakładach, o (ii)dając nam pewną świadomość bezpiec- dokładnej analizie podpisanych przezzeństwa, że dopóki walczy Ukraina, Niemcy z Polską traktatów o akceptacjiPolsce nic nie grozi. Pewnie dlatego granic nie wspominając, bowiem trak-właśnie nasze władze tak jednostronnie taty te są klarownie niezgodne z nie-wspierają dziś Ukrainę, czasem nawet miecką konstytucją, i przypuszczalnie,przez półlegalne euromajdany i inne przy pierwszej szczerej chęci ich anal-pozornie głupie inicjatywy, bowiem w izy, ktoś to zauważy... zmieniając naglenaszym polskim interesie jest, by nawet nastawienie Polski z tej proniemieck-kosztem wojny, Ukraina była Europejs- iej na proputinowską, bo to on wtedyka, ale i słaba, i biedna, i osamotniona, będzie mówił, że obroni Polskę przedi zdesperowana, i zadłużona, i afrykańs- Niemiecką niekontrolowaną inwazją.ko wolna. Dlatego właśnie dziś, z geopolitycznegoJednak oprócz figur jak gońce i skoczki punktu widzenia, Polska pilnie potrze-w szachach są też i hetmani, a tu niestety buje:rolę tę od ponad dwustu już lat pełnią 1. wprowadzenia ideologii PolskiejNiemcy i Rosja, czy to militarnie w Demokracji, która to podbije zarównowielkich wojnach, czy też gospodarczo Niemcy jak i Rosję, czyniąc wszelkiegona przykład poprzez budowę strategic- rodzaju partiokratyczne walki o gło-znych gazociągów Nord Stream. Natu- sy historią, bowiem komu się będzieralnie oba te kraje zdają sobie sprawę, chciało walczyć, jeśli nikt z tego nieże wcześniej czy później ponownie do- skorzysta (lub nie straci nie walcząc) wjdzie między nimi do konfliktu, czy to wyborach.militarnego czy to gospodarczego, ale 2. broni atomowej, przynajmniej doto się stanie dopiero gdy rozstrzygnie czasu globalizacji ideologii Polskiejsię sytuacja na Ukrainie, Białorusi, Lit- Demokracji, bowiem w nieformalnymwie, Łotwie, Estonii, Czechach i oczy- nowoczesnym pakcie Merkel - Putin,wiście i w Polsce. Wcześniej Rosjanie klarownie widać jak bardzo niezjed-muszą ponownie odbić dla siebie ich noczone i niejednogłośne jest dzisiejszestare granice, a Niemcy muszą wyk- nienieskonfliktowane ze sobą wewnątrzupić Polskę i Polskie przedsiębiorstwa, NATO.zaczynając oczywiście od odkupywa- Na szczęście za rok nastąpi Rewolucjania tzw ziem zachodnich, o których Polska o iście gigantycznych świado-wcześniej czy później przypomną sobieniemieckie partie prawicowe, zmusza-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

mościowych rozmiarach, uświadamia- jąc masowo ludzi, na początku tu w Polsce a potem i na całym świecie, w tym w Rosji, Niemczech i na Ukrainie, że jest inny system administracji pań- stowej, który pozbędzie się teatrzyków wszystkich partiokratów, od Putina po Merkel, bowiem jak już zapewne coraz liczniej wiecie, wraz z grupą kilku bardzo wpływowych rewolucjonistów, za rok wprowadzimy system losowego Sejmu ławników Polskiej Demokracji, i wszystkich, absolutnie wszystkich tych nękaczy harasserów, zarówno tych pol- itycznych jak i tych religijnych, już za rok, i to demokratycznie, usuniemy z życia publicznego.A. POLSKA DEMOKRACJA Niech Żyje Rewolucja Polska. Polska Demokracja nie może być w tym Niech Żyje prezydent rewolucji Evo aspekcie gorsza, szczególnie, że wczoraj, Hashtagger. jeden z naszych warszawskich świado- #... mościowców został nazwany “kaz- nodzieją”, co choć może i adekwatnie komentarze na Facebook przedstawia pewną misyjność zadania przed jakim czasem stoją nasi świado- 240. 25/8/2014 I X P mościowcy, to z perspektywy nomen- klatury jest to określenie niemożliwe DZISIAJ WSZYSCY JESTEŚMY ŚWI- do akceptacji, szczególnie, że Polska ADOMOŚCIOWCAMI ! Demokracja ma zamiar demokraty- TODAY WE ARE ALL CONSCIEN- cznie wyeliminować z życia publiczne- TISTS ! go nie tylko wszystkie nękające ludzi Każda nowa ideologia potrzebuje partie polityczne, ale też i wszystkie ka- własnych symboli w tym nowej no- znodziejskie praktyki wszechobecnych menklatury, bowiem wymazując stary religijnych teatrzyków, które to dziś kod musimy zapisać go kodem nowym, wspólnie z partiokratami odpowied- gdyż komputery nie mogą operować bez zialne są za lwią część kodu światowych oprogramowania. Dlatego na przykład wojen, konfliktów i masowego świ- Rewolucja Francuska miała “rewoluc- adomościowego niewolnictwa ludzi, jonistów”, III Rzesza “nazistów”, a Re- a w przyszłości ze 100% pewnością wolucja Rosyjska “bolszewików”. doprowadzą do III Wojny Światowej, która to szczególnie dla Polski będzie wydarzeniem tragicznym. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Dlatego też dzisiaj, Naczelna Rada (iii) Temat społecznej piramidy świado- A. POLSKA DEMOKRACJARewolucyjna (NRR), postanowiła by mościowej, i powszechnej akceptacji, żeprzynajmniej sami działacze Polskiej zgodnie z ideą samej ewolucji człowieka,Demokracji nie byli już nazywani “re- będą wśród nas ludzie ze świadomościąwolucjonistami”, co czasem miało też i większą, jak i będą ludzie ze świado-niepotrzebne siłowo-wywrotowe sko- mością mniejszą, coś co szczególnie dojarzenia, z którymi Polska Demokracja czasu zakończenia Rewolucji Polskiejnie ma nic wspólnego bowiem Rewo- niestety często spowodowane jest ce-lucja Polska będzie przeprowadzona w lowym niedoinformowaniem ludzi - jakpełni legalnie i demokratycznie, a ŚWI- na przykład poprzez różne religie, a cośADOMOŚCIOWCAMI, czyli ludźmi co w przyszłości będzie efektem pracydla których świadomość jest wartością człowieka nad własną świadomością,nadrzędną, bowiem ludzie Ci wierzą, czy to poprzez unikanie alkoholu, nar-że naczelnym celem i szczęściem egzys- kotyków, czy to poprzez bardziej długo-tencji człowieka jest ciągłe powiększa- terminowe metody jak adekwatna dlanie swojej świadomości. W końcu to rozwoju mózgu dieta, brak masturbacjiświadomość rozróżnia człowieka od u mężczyzn, o najwyższej jakości eduk-małpy. acji trenującej mózg od młodego wiekuNowy nasz termin, ŚWIADOMOŚCIO- nie wspominając. Akceptacja istnieniaWIEC, jest też i zgodny z kilkoma dz- społecznej piramidy świadomościowejiedzinami Polskiej Demokracji, które z będzie też ważnym elementem budzą-przyczyn koniecznych, czyli by umoż- cym ludzi z wszechobecnego problemuliwić wszystkim masowe połączenie braku tolerancji, jakim jest postrzeganiewielu kropek, będą musiały być konse- przez świat tylko przez pryzmat własnejkwentnie przedstawiane, w tym: świadomości, która to szczególnie w(i) Temat religii “Ostatecznego ostatnich czasach narzuca wiele bardzoRozwiązania”, którego obliczenie przez szkodliwych społecznie egoistycznychostatniego człowieka zatrzyma czas, demokratycznych dogmatów.jednocześnie zbawiając wszystkich ży- Ponadto, Naczelna Rada Rewolucyjnawych i umarłych, niezależnie od tego (NRR) ogłasza program przeprowadze-czy są to ludzie, zwierzęta, rośliny czy nia konsultacji społecznych nad innymikamienie. Temat religii jest bardzo is- elementami nomenklatury i symbolikitotnym bowiem jak zauważył bolsze- ideologii Polskiej Demokracji, i powi-wik Stalin, nie da się pozbyć religii, nie adomienia na ten temat będą ogłoszonezastępując jej nową religią. wkrótce.(ii) Temat prawa ochrony świadomoś- “MY JESTEŚMY ŚWIADOMOŚCIO-ci ludzi, szczególnie młodych, przed WCAMI, A CZY TY JESTEŚ JUŻ ŚWI-narzucanymi dla nich iluzjami, czy to ADOMOŚCIOWCEM?”takich jak narkotyki, alkohol, spadki fi-nansowe, media, religie i inne elementy komentarze na Facebookograniczające ich możliwość rozwojuwłasnej świadomości.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

241. 25/8/2014 I H P niczego systemu kastowego, i dołączyć do ideologii Marksa niewidzialną rękę MAŁPOLUD WŚRÓD MAŁP gospodarki rynkowej, która to przecież oparta jest na starych jak wszechświat (APE AMONGST THE MONKEYS) zasadach grawitacji, ciężkości pierwi- astków, i zasadach biologii. Mao wied-A. POLSKA DEMOKRACJA ział, że zbudowany na powyższych składnikach przepis, z czasem, gwa- rantuje mu ugotowanie przepysznej chińskiej zupki, która z łatwością pod- bije cały źle funkcjonujący świat. W końcu gotowanie od gry w Go dużo się nie różni, a kto wie, może Mao miał też i za młodu czas by zrozumieć też i zasady gry w Go na nieograniczonej rozmiarami planszy (wszechświecie), na której biało- czarna zabawa choć ma nieograniczone możliwości rozbudowy, poświęcenia, niszczenia i rekonstrukcji, to gra grana bezbłędnie przez zarów- no białe jak i czarne strony zawsze na koniec czasu i tak skończy się remisem. Młody Mao, zafascynowany komu- Dziś Polska Demokracja postanowiła nizmem oraz grą Go, szybko połączył iść śladami Mao, i ułatwić matematy- kilka kropek, zmieniając Chiny z bi- cznie ludziom zrozumienie proble- tych przesz wszystkich wielkie cesarskie mu ewolucji, degradując człowieka do państwo środka, w największe na świe- poziomu małpoluda i małp, umożliwi- cie pod względem zasobów ludzkich i ając jednocześnie przyszłą jego perfek- produkcji przemysłowej nuklearne su- cyjną rekonstrukcję. Wszyscy bowiem permocarstwo, odpowiedzialne zarów- jesteśmy tylko małpoludami i małpami, no za neokolonizację Afryki jak i niszc- i daleko nam do iluzji człowieka która zenie mocy produkcyjnych zachodnich sami sobie wykreowaliśmy, i którą aro- partiokracji, wolno przywracając Chi- gancko wielu z nas codziennie utrzy- nom jej historycznie świadomościowo muje iluzjami alkoholu, narkotyków, bogatą przeszłość. sztuki, partiokracji czy religii. Dla Mao łączenie kropek nawet nie Tak więc: Jorge Mario Bergoglio (aka było takie skomplikowane. Marks pow- papeż) to małpa, Barrack Obama (aka iedział mu, że partiokracja nie działa, przywódca partiokratów) to małpa, a Stalin, że stare religie trzeba zastąpić Władimir Putin (aka przywódca dykta- jedną nową, do czego sam dołączył kil- torów) to małpa, o całej reszcie innych ka własnych przemyśleń, w tym, że trze- pochodnych od partiokratów nęk- ba dołączyć element destrukcji starego aczach nie wspominając. Natomiast, jak imperium chińskie kodu niewol- Evo Hashtagger i inni Świadomościo- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wcy ideologii Polskiej Demokracji to 242. 26/8/2014 I # Pmałpoludy, a człowiek... cóż człowiekdopiero przyjdzie jutro, i według nawet WIADOMOŚĆ OD PREZYDENTAnaszego najbardziej optymistycznego REWOLUCJI EVO HASHTAGGERAplanu NAJSTARSZY WSPÓLNY MI- A patrz wpis nr 68. ANOWNIKnie stanie się to przed około rokiem A. POLSKA DEMOKRACJA2110, kiedy to statystycznie będą jużumierały ostatnie małpy, które pow-staną nawet i jeszcze aż w roku 2025, akto wie czy nie i później jeśli rewolucjanapotka pewne przeszkody na przykładw kontrolowanych przez szejków kra-jach bliskiego wschodu, którzy mogąjuż nie chcieć zamienić swoich koni fer-rari na konie arabskie.Rok 2110 to nadal jest cel lepszy niż 1. Jak powiedział nam Wspaniały Al-żaden, i jak widać skala planowania bert, czas jest tylko obiektem TwojejPolskiej Demokracji przy wprowadze- wyobraźni, prędkością obliczeniowąniu światowych zmian unikodu jest Twojego mózgu. Gdy masz sny zmie-tak wielka, że nawet sam Mao byłby niasz wszystko, ludzi, okres history-dziś pod wielkim wrażeniem tego co czny, lokalizacje, języki, i nie jesteśrobimy, chociaż w przeciwieństwie do świadoma, że to tylko sen, bo to niejego planu poświęcenia będą znacznie jest sen tylko znacznie lepiej działającymniejsze, a znaczne korzyści z imple- niezaśmiecony codziennością procesor,mentacji ideologii Rewolucji Polskiej łączący wiele kropek, zarówno tych świ-będą już odczuwalne od pierwszego adomych jak i podświadomych, prze-jej dnia, czyli od połowy 2015 roku, kazywanych czy to na bazie kodu zdo-bowiem jest to moment kiedy zagubi- bytego klasycznie czy też przez telepatięone i skonfliktowane amatorskie rządy lub wiele innych wymiarów o którychpartiokratów zostaną zastępione przez jeszcze nie wiemy. Dlatego też maszy-bezkonfliktowe z nastawieniem na na do podróżowania w czasie jest wdługofalowe zmiany eksperckie rządy Twojej głowie, i dlatego też ostateczneławników społecznych. równanie, które zatrzyma czas zbawiNadchodzi rewolucja, i nawet grające wdługoterminowe gry Chiny Mao, będąmusiały się do niej dostosować.Nich Żyje Rewolucja Polska.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

wszystkich żywych i umarłych, i nie jest kwestii ze pioruny są pochodną słońca, to wynik jakiegoś religijnego dogmatu, bo resztę kontroluje już grawitacja (świ- a obliczeń, wiedzy i wiary w naukę. adomość).A. POLSKA DEMOKRACJA 2. Z racji na punkt 1., czym większa świ- Więcej informacji na ten temat jest adomość tym więcej jest czasu, a w efek- dostępna w mojej notce, napisanej jak cie końcowym, całej świadomości, jest zawsze po łacinie, najbardziej prawdo- to cały czas. Zatem duża świadomość podobnym dziś języku przyszłości... = dużo czasu (i dużo grawitacji), dlat- chyba, że Koreańczycy (patrz mój ostat- ego też najstarszy wspólny mianownik, ni post prywatny - punkt 5) albo Polacy będzie zawsze tym najmocniej zako- odstawią jakiś kompletnie nieoczekiwa- dowanym w naszej świadomości oraz ny numer. przede wszystkim w podświadomości. Ekspedientka nie ma problemu z poz- B patrz wpis nr 14. byciem się klienta, z rozstaniem się z przyjaciółmi czasem bywa trudniej, zaś Polska Demokracja, mając świadomość z mężem lub żoną znacznie trudniej, ale tego mianownika, ma więc stuprocen- to nadal są małe problemy w porówna- tową pewność, że wcześniej czy później niu z wyzbyciem się w Polakach kodu rozbudzi w ludziach świadomość, która polskości, religijności czy nawet była zakodowana w nich już bardzo małpiego człowieczeństwa, wymaga już bardzo bardzo dawno temu, milion lat identyfikacji abstrakcyjnie wysokich temu, ale której nawet jeśli ludzie nie są wspólnych mianowników, i tym samym jej dziś świadomi, to ona istnieje. Oso- świadomości... i czasu. biście na przykład nie mam pojęcia co 3. Najstarszy wprowadzalny wspólny robiłem o 12:12, 11 lipca, 1983 roku, ale ludzki mianownik ma dziś ideologia wiem, że moja podświadomość musiała Polskiej Demokracji, która zamierza to zarejestrować, mimo iż miałem wt- poprzez stosunkowo niewielkie zmiany edy tylko 4 lata. w ludzkości, naprawić błąd kodu który 4. W geopolityce najstarszy wspólny mi- był dany małpom przypadkowo ponad anownik ma bardzo duże znaczenie. W milion lat temu. Małpy nigdy nie były każdym konflikcie gdy skończą się różne królami dżungli, ale stały się tymi króla- iluzje, na koniec zawsze wygra świado- mi dzięki zwyczajnemu szczęściu, bow- mość, czyli jej długość istnienia. Angela iem przepędzone z sawanny na drzewo, Merkel nie ma wiec szans w sporze z były pierwsze które doświadczyły potę- Władimirem Putinem o taką Ukrainę gi ognia, a wraz z nim zmian w projek- czy nawet Polskę, bowiem Polska jest cie bardziej energooszczędnego układu od 1000 lat świadomościowo słowiańs- pokarmowego, który to w efekcie otrzy- ka, a tylko do 500 lat i to połowicznie mały wraz z piorunem który im spadł z Krzyżacka, chociaż obecna fascynacja nieba od boga niebios który jak im się przez Polaków Niemcami ma lat tylko później wydawało kontrolował słońce 100, czyli tyle ile lat mają marki Hugo jak ludzie lampę, co nota bene z nau- Boss, BMW, Mercedes i NSDAP. Tak kowego punktu widzenia wcale nie jest tak odlegle od prawdy, przynajmniej w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

więc gdy tylko Władimir Putin będzie a różnice rasowe podzieliły ostatnio A. POLSKA DEMOKRACJAchciał, uświadomi w Polakach ich nat- świat, bowiem są one jeszcze starszymuralną świadomościową przynależność, wspólnym czynnikiem, umożliwiającnawet poprzez organizacje jakiegoś prostą identyfikację podziałów “my”Konkursu Piosenki Słowiańskiej (KPS), kontra “oni”. Naturalnie podział ten dziśktóry naturalnie wygra piosenka Do- wydaje się być abstrakcyjny, chociażnatan&Cleo “My Słowianie”, wraz z jeśli nie powstanie większy wspólny mi-małą nagrodą np dziesięciu milionów anownik umożliwiający podział “my”dolarów, tak by Donatan&Cleo naro- kontra “oni” to wcześniej czy późniejbili potem wystarczająco dużo słowi- ten problem wróci. Takim wspólnymańskiego uświadamiania. Naturalnie mianownikiem może być np teorety-Angela Merkel wraz ze swoim mężem czne odkrycie życia w kosmosie, któremogą później szukać większych mi- to natychmiast zjednoczyłoby całąanowników, ale czy jest taki, który doty- ziemię przeciwko złym zagrażającymczy tylko Niemiec i Polski, ale już samej naszej supremacji kosmitom, stając sięRosji, bo inaczej mianowniki Angeli wtedy zdecydowanie automatycznieMerkel skazane są najwyżej na świado- najstarszym wspólnym mianowni-mościowy remis, bowiem zrozumienie, kiem. Podobnym rezultatem byłobyże wszyscy od 14 miliardów lat dzielimy powszechne fanatyczne uznanie, że ko-ten sam wszechświat nie wystarczy w biety pochodzą z Wenus a mężczyźni zcelu wygrania jej konfliktu. Marsa, bowiem jest to absolutnie praw-5. Przed powstaniem sztuki iluzji re- dopodobne, że w jakiejś formie życieligii był jej brak, i w dużej mierze tak przyszło na Ziemię z dwóch różnychjak stare religie są bardziej wpływowe zewnętrznych meteorytów, które toniż młode religie, i nie przez przypadek stoczyły kiedyś na Ziemi gigantycznąwiększość amerykańskiej listy Forbes walkę, wynikiem której są dwie płcie, i1000 to żydzi, choć stanowią oni zaled- jest wysoce prawdopodobne, że kiedyś,wie 2.2% amerykańskiej populacji, tak w obliczu możliwości partenogenezy,nie przez przypadek wiele osób było stoczą tę walkę raz jeszcze, i byłaby toświadomych, że w celu pozbycia się re- próba odkręcenia cyklu biologicznego,ligii ogólnie, wystarczy pozbyć się tylko który przypuszczalnie ma 4.54 miliardypowszechnej najstarszej religii, co jest lat, czyli tyle ile ma Ziemia. Wcześniejcelem całkiem racjonalnym, bowiem jednak trzeba będzie zamknąć wieledużo bardziej świadomi będą ludzie innych fizycznych cykli.którzy wierzą w przedreligijne prawa 7. Polska Demokracja, bazując więcnauki, a pozbycie się błaznów z kościoła na logice oraz swoich doświadczeni-makaronu jest znacznie łatwiejsze niż 3 ach, postanowiła, tak jak dla większoś-tysięcznych rabinów z judaizmu, który ci ludzi abstrakcyjnie to brzmi, byto nie tylko jest kodem bardzo starym, podzielić kod na zasadzie “my” czyliale tez i jak widać po samych statystyk- ludzie od roku 2100 i lwy, które to zach listy Forbes, kodem bardzo relaty- ewolucyjnego punktu widzenia miaływnie do innych skutecznym, a zarazem być królami dżungli, kontro “oni” czy-trudnym do zmiany. li czyli małpy i małpoludy, w tym też i6. Jednak to nie różnice iluzji religii, ja, Evo Hashtagger. Jest to podział cał-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA kowicie logiczny, bowiem tak jak iluzja już większej przeszkody, i nawet nie wy- człowieka pochodzi od małpy, tak mał- maga jak jeszcze w XX wieku czołgów, pa jednak tylko przypadkowo odebrała samolotów, i łodzi podwodnych, a tylko lwom ich status świadomościowych palców, klawiatury i czasem też i czasu. panów i władców, z racji na punkt 3., i 9. Optymalizacja kodu. Świadomościo- każdy kto spędził trochę czasu w Afryce wo, czyli w okresie czasu istnienia da- doskonale rozumie jak wielką kontrolę nego kodu, milionletni podział na kod nad otoczeniem mają lwy, które nie ty- “ludzi&lwy kontra małpy” jest jednym lko niczym się nie martwią, ale przed wyżej niż ostatnie dokonywane pod- którymi też na przykład, o dziwo nie ziały rasowe, o tych religijnych nie uciekają zwierzęta, jeśli lwy nie polują, wspominając, ale nadal poziom niżej niż przykład ich telepatycznych zdolności. możliwe do identyfikacji inne podziały, Podsumowując punkt 7, uświadomie- typu nawet przedstawione tu “kobiety nie ludziom nowego podziału “1” kon- kontra mężczyźni”, “zwierzęta kon- tra “0”, nie tylko ich zjednoczy w celu tra rośliny”, czy “życie szybkie kontra rozwoju, ale i jednocześnie pozbędzie skały” - bo przecież skały też są takimi się wszystkich zbędnych dzisiejszych samymi składnikami chemicznymi jak małpich podziałów na liniach partii lew, małpa, małpolud czy w przyszłości politycznych, religii, ras, narodowości, człowiek czy nawet i ostatni człowiek. oraz nawet i kalendarzy, jednocześnie Oczywiście w przeciwieństwie do pod- lecząc ludzkość od złego kodu wydziel- ziałów rasowych, nowy podział na kod anego podczas podświadomych re- “ludzi&lwy kontra małpy”, oczywiście dukcji dysonansu poznawczego, jak np nie podobieństw wizualnych, to nadal alergie i inne choroby cywilizacyjne - i jest on jednak następnym podziałem w naturalnie mam pełną świadomość jak kolejce nauki, tak więc z punktu wid- abstrakcyjnie te słowa dla większości zenia naukowych cykli, jest to podział czytelników muszą się wydawać. następny, czy to się komuś podoba czy 8. Celem Polskiej Demokracji jest też nie podoba. Czas ciągle przyspiesza, nagłaśnianie nowej ideologii na wszyst- a świadomość wraz z nim, wiec w ciągu kie możliwe sposoby, i jest to zadanie następnych 100 lat, dzięki ideologii niewątpliwie bardzo trudne z powodów Polskiej Demokracji, odkręcimy błędy ewolucyjnych, nawet z obecnością kodu które powstały aż milion lat temu, prawie wszechobecnego dziś uniko- i ten kto dziś nie przystąpi do naszej du, czyli systemu gdzie zdecydowana KODOLUCJI, wcześniej czy później większość ludzi jest wzajemnie połąc- umrze może i w postaci iluzji człowieka zona, choć jeszcze nie przez w pełni ale jako kodowa małpa, a nie kodowy nieopanowane paranormalne łącza lew. telepatii - która jest faktem, to przy- 10. Człowiek ostatni będzie człowiek- najmniej przez łącza fal, komórek, iem, który połączy dalsze stopnie świ- smartfonów, laptopów, internetu i face- adomości, i to nie tylko te kodowana booka. Cały świat, ku swojemu zarów- ale też i te genetyczne (podział kobiety no szczęściu jak i zagładzie, jest dziś tak kontra mężczyźni), i dalsze podziały, aż połączony, że kontrola nad nim przez do momentu wielkiego wybuchu sprzed jednostki uświadamiające nie stanowi www.facebook.com/PolskaDemoKracja

14 miliardów lat temu, czyli momentu 244. 28/8/2014 Mgdy powstał czas. Człowiek ostatni zatr-zyma wtedy czas, zbawiając tym samym TRAGIKOMEDIA POLSKAcałą świadomość, czyli zarówno już his-torycznych wtedy ludzi, w tym małpy,lwy, rośliny, kamienie, planety, słońca, icały wszechświat, bowiem zatrzymującczas zatrzyma się też i grawitacja.Niech Żyje Wolna Świadomość. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cbos-w-Niech Żyje Kodolucja Polska. sierpniu-23-proc-zwolennikow-rzadu-Niech Żyją Świadomościowcy. 44-proc-przeciwnikow/03yjw komentarze na Facebook RADEK: Widziałeś Donald ostatnie po- parcie Rządu? Rekord. 23%.243. 25/8/2014 I DONALD: Jebie mnie to. Właśnie do- A. POLSKA DEMOKRACJA stałem telefon, że jednak będę tym Pre-#OstatniCzlowiek #CzyToTy#Zbawiciel 1 mierem Rady Europy. RADEK: Prezydentem Rady Europy. Pensyjka dobra? DONALD: Morda, 10 x tyle ile dzisiaj wyciągam nawet z premią. RADEK: Czyli ja teraz przejmuje firmę?Niech Żyje Wolna Świadomość. DONALD: No jeszcze zobaczymyNiech Żyje Kodolucja Polska. Raduś, jeszcze zobaczymy. Kom-Niech Żyją Świadomościowcy. binować Ty umiesz, ale ta Twoja Anka... w Polsce bez jakiejś większej świado- mościowej rewolucji taki numer nie przejdzie. ################################komentarze na Facebook Na szczęście za rok Rewolucja Polska stanie się już faktem, i takich cyrków już nie będzie. Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. Niech Żyje Rewolucja Polska. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

245. 28/8/2014 M 246. 28/8/2014 M TRAGIKOMEDIA BLISKIEGO REALKOMEDIA W... ZACHODNIEJ WSCHODU ROSJI Rządząca partiokracja w Izraelu, partia Likud, od czasu wybuchu konfliktu ma o 18% większe poparcie.A. POLSKA DEMOKRACJA Tymczasem partiokratyczny Hamas, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/na- dzięki wojnie ma kilkaset milionów to-ponad-1000-rosyjskich-zolnierzy-dzi- dolarów dotacji więcej... a dotacje na ala-na-ukrainie/683bj Hamas, szczególnie w okresie Ramada- nu, obowiązek ma dawać cały Islamski Żołnierze Armii Rosyjskiej poprosili o świat. Sam Emir Kataru dał 400 mil- urlop i pojechali na wakacje do wschod- ionów USD. niej Ukrainy. Efekt widać gołym okiem. I tu ważna lekcja dla Ukrainy i innych http://wiadomosci.onet.pl/swiat/za- Państw jest taka, by następnym razem, konczyla-sie-wojna-w-strefie-gazy-pal- grzecznie i posłusznie pozwolić estynczycy-wyszli-swietowac-na-ulice/ własnym obywatelom przeprowadzić kzmks referendum niepodległościowe, a nie jak Ale co tam partiokraci z Likudu i małpy z euromajdanu za wszelką cenę Hamasu. Ogłosili koniec konfliktu, bronić tego czego się nie ma, bo kon- więc małpy i tak dziś świętują, i to nic, sekwencją tego teraz jest to, że Ukraina że zginęło setki ludzi, w tym niewinne pozostanie z całą rolniczą nędzą zach- dzieciaki, które jak pamiętamy nieświ- odnich ziem, i długiem kilkudziesięciu adome nawet egzystencji partiokratów miliardów dolarów do IMFu i innych i ich systemu, odważnie grały sobie zachodnich inwestorów, a jej przemy- w piłkę na boisku w które przywaliła słowy bogaty zachód przyłączy się, bez jakaś tam rakieta. W partiokracji te długu, do relatywnie jeszcze bogatszej “bachory” się nie liczą, no chyba, by matki Rosji, i nic... absolutnie nic tego użyć ich do manipulacji telemałpami nie powstrzyma. Nota bene... wschod- TVN24. nia Ukraina, i to bez długu, o świetny Na szczęście za rok Rewolucja Polska interes. stanie się już faktem, i takich cyrków już nie będzie. A można przecież było nie szczekać na euromajdanie, poczekać na przewid- ziane zgodnie z terminem demokraty- czne wybory prezydenckie, a nawet iść dalej i samemu zorganizować demokratyczne niepodległościowego referendum, przy okazji których moż- www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook