Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

dwójkę, trójkę czy setkę, i ten element wa i narkomaństwa nie będą więc tole- A. POLSKA DEMOKRACJAjest klarownie opisany w punkcie 8 (b) rowane, i dotyczy to tak samo samychnotki poniżej kierowanej do przyszłych pijanych przechodniów jak i kierow-ławników: ców, bowiem już samo przebywanie złośliwie nieświadomej osoby w miejs- A patrz wpis nr 54. cy publicznym będzie groziło jej nawet i dożywociem, co jest oczywiście log-bowiem pamiętajmy, że to nie Polska iczne, bo przecież pijana osoba nie jestDemokracja, czy też Ty, Jarek i Evo, sobą, coś co wiele razy już omawialiśmy,będziecie decydowali o tym co jest do- i coś co wymusza prawną koniecznośćbre a co jest złe, ale ławnicy społeczni, na administracji przynajmniej pisaniaktórym to Polska Demokracja, Ty, Jar- ostrzeżenia na alkoholu, ze “alkohol ob-ek, Evo i każdy będzie musiał, niczym niża świadomość i grozi dożywociem”prokuratorzy i adwokaci, przedstaw- - co ewidentnie jest prawdą, szczegól-ić koncepcje oparte na logice, nauce, nie, że często jest tak, że ktoś traci filmskrajnych prawdopodobieństwach i i budzi się w więzieniu po przejechaninieprawdopodobieństwach oraz odpor- się autem po np 5 osobowej rodzinie.ności prawa na przyszłe zmiany tech- Ogólnie element świadomściowej au-nologiczne. Zapewniamy Cię Janusz, toagresji, jak alkoholizm czy narkomi-że jest to system znacznie łatwiejszy i ania, będzie w znaczny sposób wyelim-sprawniejszy niż partiokracja, zresztą inowany, bowiem jest to podstawowyzobacz co sami robimy tu... piszemy do składnik wielu dalszych problemówCiebie... a nie do 30 milionów zabie- (seksoholizmu, gwałtów, kryminal-ganych i zanękanych istot dla których izmu, wojen, zdrad, głupoty, a także iprawo głosu jest tylko szansą do czynie- przekazywania kodu głupoty innym...nia nieświadomego zła. W przyszłości np dając dzieciom rad), i dotyczy toteż łatwiej dogadamy się z grupą 460 tak miejsc publicznych jak i wszystkichławników, niż z 460 ludźmi którzy w miejsc z obecnością nieletnich, w tymcelu egoistycznej walki o reelekcję będą domów. Chcesz chlać - nie wychowujciągle maskowali prawdziwy rozmiar dzieci. Jasne, będzie gigantyczne lobbyswoich politycznych penisów. Polmosów, ale na szczęście Ty już swój4. Kwestia dekadencji społecznej doty- Porlnos sprzedałeś więc konfliktu jużczy Janusz również alkoholizmu i nar- nie masz... a lobby daleko z ławnikamikotyków, i tu także Polska Demokracja nie dojdzie, bo nie ma na nich haka.nie zawiedzie, chcąc być jednocześnie 5. Aborcja - też temat dla Ciebie Januszbardzo liberalna pozwalając prywatnie - a nie dla Jarka. Aborcja jest absolutniena wszystko, ale separując jednak ludzi niemożliwa do tolerowania, i nie ma toktórzy wręcz masochistycznie obniża- nic wspólnego z kościołem czy religią -ją sobie świadomość od ludzi którzy który to nota bene zanieczyszcza swoimitę świadomość budują, szczególnie w dogmatami cała dyskusję na ten temat,miejscach publicznych. Po Rewolucji ale zakaz aborcji to elementarna logikawszelkie więc publiczne pokazy pijańst- każdego życia, oraz logiką pierwszeńst- wa prawa przyszłości nad prawem prz- eszłości - coś co nota bene jest giganty-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA czną post einsteinowską zmianą całej całym świecie, jak to, i dlaczego się uś- rewolucji, bowiem na tej zasadzie końc- wiadomiłeś. Pamiętaj Janusz, że z nauką zymy z wszystkimi przeszłymi bożka- i logiką się nie walczy. mi, ale to jest rola Jarka. Powracając do 6. Punkt nr 5. wymaga oczywiście aborcji, oczywiście rozumiemy kon- pewnych reform prawnych oraz re- cepcję prawa matek, oraz problem jaki formy domów dziecka, które to po brak aborcji może kreować, szczególnie Rewolucji przerobimy na Akademie tych matek gwałconych, ale miejmy Dziecka. Absurdem jest wymusza- nadzieje, ale nie wolno złem naprawi- nie starego modelu rodziny, który nie ać zło, tak więc aborcja będzie surowo tylko krzywdzi dzieci robiąc z nich zakazana a matkom a matkom umoż- losowo alokowane pieski do nudzących liwi się spokojne zostawianie dzieci na się ludzi lub zawodowych hodowców, poczet Akademii Dziecka... w czym nie ale cały dzisiejszy systemem jest ko- ma nic złego... i Twoja rola będzie pole- szmarny nawet z punktu wiedzenia gała by matki to zrozumiały. Uważamy nauki, która wręcz wymaga Akademii też, że z racji samych punktów nr. 4 i nr. Dziecka by ludzkość mogła osiągnąć 7, niechcianych ciąży i tak będzie dużo nowe szczyty. Matki które będą wiec dużo mniej... zakładając, że po rewoluc- zgwałcone, nota bene ulubiony temat ji w ogóle będą dzieci. W kwestii aborc- mediów i to nie tak zupełnie bezpodst- ji jednak im pomożemy, bowiem sam awnie - chociaż zapewniamy Cie Janusz moment reakcji chemicznej połączenia że zjawiska gwałtów w ciągu 5 lat nie się spermy z jajeczkami jest tak nau- będzie (patrz punkty nr. 4 i nr. 7), tak kowo znaczący i nadal przez nas pewnie więc po Rewolucji wszystkie zgwałcone świadomościowo mało zrozumiały, matki będą miały opłaconą na koszt że nie wolno w ten proces ingerować, państwa ciążę, oraz Akademie Dziec- bowiem niszcząc, eliminując, pozby- ka bez kodu moralnej potrzeby by się wając się, zabijając, jak to zwał to zwał, tymi dziećmi potem zajmować, a na jednego układu chemicznego pozby- podstawie badań DNA my i tak szyb- wamy się logicznie też i całej ludzkości. ko dojdziemy do tego kto jest sprawcą Pamiętaj bowiem Janusz, że zgodnie z czynu zmuszając go do dożywotniego teorią względności czas nie istnieje, i płacenia odszkodowania, nawet jeśli jest tylko wymuszonym skutkiem uboc- będzie to oznaczało zastosowanie karty znym Twojej świadomości (zresztą jak i pozbawienia wolności... czyli zesłanie ja oraz ta notka), tak więc debatowan- do budowania kopalń na Syberii. Nota ie na temat ilości tygodni z fizycznego bebe trzeba będzie w sposób znaczny punktu widzenia jest kompletnie bez tak zreformować całą administrację sensu, i jeśli tego nie rozumiesz, to Evo publiczną, by połowę tych ministerstw Hashtagger zna pełno czołowych pol- przerobić na najlepsze na świecie Akad- skich fizyków którzy Ci wyjaśnią, że emie Dziecka, w których to opiekunami niczym się nie różni Palikot v2014 od będą nie tylko przedstawiciele obec- Palikota v1900. Będziesz więc absolut- nej 500.000 armii biurokratycznych nie musiał zrobić wielkie 180 stopni nierobów, w tym byli ambasadorzy i w kwestii aborcji, i starać się najlepiej inni popaprańcy którzy ewidentnie dziś jak możesz wytłumaczyć przyszłym udają cel swojej egzystencji, ale też i ławnikom, tak w Polsce jak i potem na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

senatorowie jak Ty i Jarek, a nawet i sam w kulturze islamskiej czy nawet w na- A. POLSKA DEMOKRACJAprezydent rewolucji Evo Hashtagger. jwyższych kastach społecznych. Oznac-Dzieci są bowiem przyszłością każdego za to także, że kobieta będzie chronio-Narodu, i trzeba o nie dbać w sposób na, a więc w przypadku posądzenia oszczególny, a zgodzimy się Janusz chy- gwałt, należy zmienić nastawianie oba, ze przynajmniej od 25 lat - jak nie 180 stopni, i przywilej korzyści dom-od 1.050 lat, każdy kolejny partiokraty- niemanej prawdy dać po stronie ko-czny rząd miał temat dzieci, jak i reszty biet, a nie mężczyzn jak obecne to jestPolski, delikatnie mówiąc w dxxxe. dzisiaj. Zmiana ta jest logicznie spójna,Na szczęście zmiany są już blisko: bowiem tak samo kobieta dziś nie może udowodnić że gwałt był, jak i mężczyz- A patrz wpis nr 132. na, że go nie było, co szczególnie w połączeniu z dekadenckimi problema-7. Punkt nr. 6 oznacza potrzebę kolejnej mi alkoholizmu i narkomanii powodujewielkiej zmiany prawnej, którą trzeba całkiem spore społeczne spustoszenie.będzie przeprowadzić. Zgadzamy się, że Naturalnie nikt z nas nie ma zamiaruz punktu widzenia fizyki, kobiety dzielą się wtrącać kto sypia z kim, za ile, i wsię na (a) dziewice i (b) niedziewice, a jakich okolicznościach, ale po prow-reszta ich opisu to tylko jakaś tam po- adzeniu domniemania winny, coś namchodna społecznego kodu, np w jakim się wydaje, ze mężczyźni będą musie-momencie kobieta staje się wyzwolo- li pokazać klarowne dowody “zgody”na... 1 partner, 10 partnerów, 100 part- na stosunek (sms, film, email, kartka),nerów, 10.000 partnerów? Zgadzamy tak więc wszystkie zabawy z półpijany-się też, że podczas niezabezpieczonego mi naćpanymi prochami zanękanymikontaktu seksualnego następuje wielka całym pornospołeczeństwem kobiet-epigenetyczna zmiana w jajeczkach ko- ami nie będzie już taka niewinna jakbiet, która dokonuje się na skutek kon- do tej pory, i przekazanie właśnie tejtaktu ów jajeczek ze spermą, coś co jeśli wiadomości ławnikom, których na 51%chcesz spokojnie może Ci wytłumaczyć będą stanowiły kobiety, będzie Januszkilka osób z działu anatomii oraz gene- na Twojej głowie, bo pewnie tematytyki na Akademii Medycznej w Lublinie seksu, pornoli, swingersów, homosi,(ale kropki obu dziedzin połącz sam). nie powinny Cię jakoś szczególnie de-Oznacza to oczywiście w proporcjach koncentrować... czego nie możemy byćkwantowych, że jajeczka kobiet które pewni w przypadku Jarka.są z jakimś tam przebiegiem będą już 8. Edukacja. Notka poniżej, plus kilkaw pewnej mikro mierze genetycznie innych ze spisu postów:zmodyfikowane przez wcześniejszychsamców, coś co jak się teraz domyślasz B patrz wpis nr 20.jak tylko ktoś to udowodni wywołataką publiczną panikę, że dziewictwo 9. Kultura. Notka poniżej, plus kilkakobiety ponownie stanie się “świado- innych ze spisu postów:mością” i normą, podobnie jak jest dziśwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

B patrz wpis nr 22. Ciekawe kto lepiej wypełni swoją wielką świadomą rolę, Jarek jako reformator 10. Finanse. Notki poniżej, plus kilka kościoła, czy Janusz jako psycholog innych ze spisu postów: dekadencji. Na kogo stawiacie? Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. A patrz wpis nr 324. Niech Żyje Rewolucja Polska. Niech Żyje senator rewolucji Jarosław B patrz wpis nr 19. Kaczyński. Niech Żyje senator rewolucji Janusz Pa- likot. Niech Żyje prezydent rewolucji Evo Hashtagger. ################################ 338. 16/10/2014 I iii Jak widzisz Janusz szykuje się takaA. POLSKA DEMOKRACJA społeczna rewolucja, że nawet naziści JAK DOBRZE PRZEKAZAĆ DALEJ i komuniści byliby pod wielkim wraże- WIEDZĘ niem jej skali oraz tempa... coś co aku- rat zadziała tylko na Twoją korzyść, bo Nie ma sztuki bez idei, jednak jak ar- razem, z Evo i Jarkiem, oraz przyszłym tysta ma się upewnić, że jego sztuka jest premierem technicznym, zrobicie dobrze zrozumiana przez innych, czy to zarówno dla siebie, jak i waszych rodz- kolor niebieskiego nieba, czy to dźwięk in, a pozbawieni konfliktów przy okazji przelatujących wokół Ziemi planet. Czy też i dla Polski, więcej niż wszyscy par- ktokolwiek na Ziemi jest dziś w stanie tiokraci świata razem wzięci przez przy- zrozumieć muzykę Bacha inspirowaną najmniej ostatnie 70 lat. Naturalnie jest przelatującymi wokół Ziemi planetami, też jeszcze też i wiele innych tematów to co dla niego odczuwalne było czy to omówienia, ale myślimy, że zrozumiałeś przez ciśnienie powietrza, czy symetrię już co w zamian za status apostoła świa- lotów ptaków, czy częstotliwość wiatru, towego formatu będzie wymagało zmia- czy też szeleście liści... a już z pewnością ny, zakładając oczywiście, że się z tymi podświadomie przez ludzki odbiornik zmianami zgadzasz, chociaż naturalnie GPS którego to istnienie udowodni- jeśli się nie zgadzasz to chętnie odpow- li tegoroczni Nobliści z medycyny. iemy Ci na wszelkie konkretne argu- menty i przynajmniej logiczne dowody tych argumentów - bo pamiętaj, że we wszystkich powyższych punktach, jak i w religiach, używanie wszelkich dog- matów będzie surowo zakazane. Koniec z powszechną schizofrenią. No to do dzieła Janusz. Nota bene www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Dokładnie ta sama koncepcja dotyczy nawet jeśli faktycznie dostęp do infor- A. POLSKA DEMOKRACJAtez i idei. Czy możemy być dziś pewni, macji jest dziś wyjątkowo powszechnyże myśli Sokratesa, Marksa, Nietzsche- - jak i paradoksalnie również i skalago, zostały wystarczająco klarownie nękania ludzi kradzącym wzajemnieprzez niech opisane by być odpornymi sobie czas spamem.na powszechną masową głupotę? Jak Dlatego tez czasem zastanawiamy się,artysta ma opisać to co myśli by być jako świdomościowcy rewolucji, jak na-powszechnie zrozumianym, nawet w jlepiej przekazać innym to co my samierze prywatnej drukarni oraz gazety wiemy na bazie własnych doświadczeń ijaką dla każdego jest dziś facebook. dyskusji, a co czasem ewidentnie wyjąt-Znana jest przecież nasza krytyka sys- kowo trudno nam się przekazuje. Logi-temu monarchicznego, ka ideologii Polskiej Demokracji, czyli sejm ławników, jest bowiem faktem A patrz wpis nr 61. niezaprzeczalnym, jeśli nawet teorety- cznie nie dziś to wraz z rozwojem ludz-który to jest kompletnie absurdalny, kości, bowiem nawet na elementarnąbowiem nawet jeśli sam pierwszy król logikę, gdy wszyscy ludzie będą wspan-jest cudowny, dobry i wspaniale świ- iali, to matematycznie losowo wybierzeadomy, coś co jest relatywnie możliwe się najlepszych możliwych ławników,nawet przez sam fakt zostania przez a nie tak jak dzisiaj słabe miernoty zniego nowym królem, i tu podkreślamy których zresztą możemy się potem cyr-słowo relatywnie, bowiem ludzie kowo śmiać - nieświadomi, że to onimasowo nigdy nie wybiorą lepszej od śmieją się z nas.siebie małpy, ale nawet jeśli już ten król, Warto też zwrócić uwagę, dla większościktóry dojdzie do władzy militarnie, np ludzi zdecydowanie zbyt abstrakcyjnie,taki Mahomet, już się zjawi, to i tak z że zastosowanie Polskiej Demokrac-każdym kolejnym pokoleniem świado- ji nie tylko jest idealnym systememmość nowych przywódców nie będzie administracyjnym, ale, że zastoso-już możliwa do odbudowania, bow- wanie jego odkręci milion lat durnegoiem nie ma świadomości bez bólu, a małpiego kodu szukania konfliktów najaki ból mogą odczuwać dzieci, wnuki siłę, tzw małpiego kompleksu małegoi prawnuki króla, oczywiście ponown- penisa polityków, co jednocześnie odbi-ie relatywnie do tych pierwszych króli, erze ludzkości zdolność do wzajemnejbo przecież zarówno stanie w kolejce do niewolniczej manipulacji poprzezwyciągu narciarskiego jak czy też po- same iluzję, co w konsekwencji wy-ranny kac się tu nie liczy. Temat kryty- musi na ludzkości realne realizowanieki monarchii - nota bene kompletnej się w świecie biznesu, nauki, oraz dlautopii złośliwie teatralnie promowanej większości ciężkiej pracy. Podkreślamygimbusom przez JKM jako złoty bowiem klarownie, ze homo sapiensiśrodek, jest tu o tyle istotny, że klarown- futurusi, nazwijmy ich ubermenscha-ie demonstruje on jak ciężko z pokole- mi, w obronie własnej świadomoś-nia na pokolenie przekazuje się samą ci oraz godności, nie będą tolerowaliświadomość (nie widzę, a świadomość), nękaczy, zarówno tych religijnych jak iwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA tych partiokratycznych, co oznacza, że przed przejściem do historii jako nic nadchodzą w Świecie wielkie wielkie nie znaczące nękające małpy goryle, jak zmiany, zresztą tak w administracji jak i wyobraźnię chciwości, czyli możliwoś- i w świecie finansów, kultury, edukacji, ci zapisania się do historii jako pierwsi seksuologii, historii, i dziesiątek innych świadomościowcy na świecie, wręcz dziedzin, których koncepcje są już daw- ludzie, co bez wątpienia uczyni ich na no przeterminowane i których świado- długo nieśmiertelnymi... bowiem czym mość wymaga powrotu do ewolucji, jest nieśmiertelność jak nie dobrze jeśli trzeba to nawet drogą rewolucyjną. skoncentrowanymi elementem chemic- Oczywiście jako rewolucjoniści, czy- znym pierwiastka świadomości (Con). li artyści - bowiem pamiętajmy słowa Natomiast nasi regularni czytelnicy Che, że “nie ma wielkich artystów dokładnie już wiedzą, oglądając otacza- którzy nie są jednocześnie wielkimi re- jący ich świat, że rewolucja świado- wolucjonistami” będziemy tak drążyli mości którą opisujemy, i tak zbliża się temat Polskiej Demokracji, aż nasza już wielkimi krokami, oraz, że wprow- sztuka zostanie dobrze zrozumiana, adzenie systemu Polskiej Demokracji najlepiej pokojowo, nawet gdyby w jest już bardzo bliskie, co zresztą wiele tej sztuce miały powstać role dla stu osób stara się wykorzystać, bowiem jak Evo Hashtaggerów i tysiąca mesjaszs- to zawsze w takich sytuacjach bywa, simusów czy nadmesjaszssimisów. pierwsze bakterie które na te zmiany Losowe wyłanianie przyszłych reprez- zareagują - jak my - na rewolucji zys- entantów, tzw ławników, oraz możli- kają najbardziej, podczas gdy reszta wość wetowania ich decyzji przez eli- jednostek która temat rewolucji małpio tarnopochodny senat wybierany raczej prześpi, zazwyczaj pijana nieświado- na bazie kast, jest bowiem strukturą ad- mym kodem szarej telewizyjnej cudzej ministracyjną która w swoim założeniu codzienności, będzie potem musiała się jest matematycznie zbliżona do admin- cicho dostosować do post rewolucyj- istracji optymalnej, strukturą pozbaw- nego świata, na swoje nieszczęście świ- ioną konfliktów interesu i kompletnie adoma swojej małpiej nieświadomości, odpartyjniaczoną, a jedynym powodem a także perspektywy krótkiego życia po dla którego ten system nie jest optymal- śmierci, bowiem wiadomo, że tak jak ny, jest nasze dalekowzroczne zrozumi- warto świadomość budować w celu dłu- enie, że idealna administracja to taka gowieczności rozkładania pierwiastków gdy jest jej brak... coś do czego również Con, tak niezbudowana świadomość dąży Polska Demokracja. sprawia, że świadomość mało złożonej grupy Con będzie trwała bardzo bardzo A patrz wpis nr 158. krótko, coś co klarownie widoczne jest w różnych filozofiach, chociaż może w Będziemy więc dalej kontynuowali trochę mniej naukowym podejściem. nasze dzieło, pobudzając wyobraźnię Świadomość Mahometa w końcu ciągle naszych czytelników, w tym Jarka i Ja- żyje wśród nas. nusza, i to zarówno wyobraźnię strachu Na koniec warto też dodać, że na szczęś- cie w całym tym problemie z przeka- zywaniem wiedzy, zawsze możemy się www.facebook.com/PolskaDemoKracja

pocieszyć faktem, trochę utopijnie, że zazwyczaj walczysz, ale w nowym ideo- A. POLSKA DEMOKRACJAwedług fizyki, z racji, że sam czas nie logicznym sporze “świadomościowcyistnieje, cały świat jaki tworzymy, w tym kontra partiokraci”, więc w taki sposób,to wszystko co tu teraz czytacie, oraz że będziesz się potem wręcz wstydziłnawet wszystkich ludzi jakich w życiu publicznie pokazać swoją partyjniackąspotkaliście to nic innego niż wymysły twarz... i to aż do końca swoich dni. Evowaszej wyobraźni... co ogólnie oznacza Hashtagger nie ma litości... w końcu jestteż, że na przykład promujący rewoluc- synem Józefa Stalina.ję świadomościowcy nie muszą się bać Naturalnie po części Cię Janusz Palikotbyciem niezrozumianymi, tylko powin- nawet rozumiemy, bowiem faktycznieni konsekwentnie, niczym jak mantrę, jest możliwość, że tak jak i większośćciągle powtarzać tę samą rewolucyjną dzisiejszych partiokratów, masz takwiadomość... aż stanie się ona faktem. dużo do ukrycia, że się Rewolucji Pol-Niech Żyje Rewolucja Polska. skiej zwyczajnie boisz... to wtedy startujNiech Żyje senator rewolucji #Ja- i staraj się jak możesz utrzymać obecnyrosławKaczyński. nękarski system partiokratów, głoszącNiech Żyje senator rewolucji #Janusz- jakie tam chcesz teatrzyki, bowiemPalikot. faktycznie po wyborach będzie jednaNiech Żyje prezydent rewolucji #Evo- #WielkaCzystkaPolityczna... i jeśli ktośHashtagger. dziś serio jest na tyle naiwny by myśleć, że przed tą czystką jakoś ucieknie, że339. 16/10/2014 M schowa się na Caymanach, że schowa swoją małpią historię do małpiej książ-h t t p : / / w w w. p o l s k i e r a d i o. p l / 7 / 1 2 9 / ki, to jest kompletnie nieświadomyArtykul/1260157,Janusz-Palikot-be- tego co już zaplanował post-rewolucy-de-startowac-w-wyborach-prezydenck- jnie nasz prezydent rewolucji. Po 2024ich roku nie będzie Caymanów, nie będzie trustów offshorowych, nie będzie bezimiennych kart kredytowych. Będą natomiast obozy pracy dla partio- kratów, obozy koncentracji dla chorych fanatyków religijnych, oraz przychod- nie odpartyjniaczenia dla tych tylko łagodnie zarażonych schizofrenią, że partiokracja to system demokratyczny.Ktoś nam podesłał właśnie nowinkę o A patrz wpis nr 81.deklaracji Palikota, więc odpowiadamy:Januszu Palikocie - nie rób tego, bo nasz Nikt przed rewolucją nie ucieknie Ja-prezydent rewolucji #EvoHashtagger nusz. Nikt. A Ci którzy do niej nieCię światopoglądowo w tych wyborach dołączą, będą do końca swoich dnirozjedzie... i to nie na starej płaszczyźnie“partia A kontra partia B” w której www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA potem siedzieli przed telewizorem i Co prawda nie rozumiemy co złego zastanawiali się... jak do tego mogło i jest z kolorem czerwonym, ale w tym to w tak błyskawicznym czasie dojść... co najważniejsze dobrze wiemy o co a może, bowiem nasz prezydent rewo- chodzi... a dokładnie chodzi o to, że lucji, Evo Hashtagger, meshaszssimus, od 2015 roku, Polska zaczyna swoją w życiu odstawił już zdecydowanie światową dominację, zarówno w kon- bardziej wymagające teatrzyki niż ten tekście ideologicznym - dzięki Polskiej całkiem prosty przejęcia ideologią całej Demokracji, jak i gospodarczym - dz- siedmiomiliardowej Ziemi, bowiem jest ięki mesjaszssimusowi Evo Hashtagge- to tylko kwestia IDEI (która mamy) rowi, który będąc Polakiem jak nikt na oraz logistyki (którą dostaniemy łącząc Ziemi będzie ikoną tego co jest dobre, kilka interesów ludzi którzy maja także prawe, logiczne i świadome, promując interes by się pozbyć całego układy par- polskie produkty, polski eksport, polską tyjniackiego, czyli kasy biznesu oraz as- jakość i polską oryginalność. pirujących apostołów rewolucji). Tak tak Kochani, już wkrótce #Pols- Nigdy nie walcz z ideą. ka stanie się najpotężniejszym krajem Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. na świecie, zastępując kolejno Jero- Niech Żyje Rewolucja Polska. zolimę, Rzym i Mekkę i Nowy Jork, Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. wprowadzając nowe standardy na każdej płaszczyźnie życia. Przygotu- komentarze na Facebook je cię na Rewolucję... szczególnie, że krok po kroku wchłaniana jest ona do powszechnej świadomości. W końcu te >40,000 odsłon tygodniowo gdzieś muszą się działać. 340. 16/10/2014 P Niech Żyje Rewolucja Polska. Niech Żyje prezydent rewolucji Evo DZIĘKUJEMY URZĘDNIKOM MIN- Hashtagger. ISTERSTWA GOSPODARKI 341. 17/10/2014 CM OTO SŁOWO POLSKIEJ DEMOKRACJI DO Kukiz - Paweł Kukiz. Komentujemy Wasz ostatni post, w którym to delikatnie się skarżycie na los, w tym, ze nie puszczają Was w Ra- dio, itd itd. https://www.facebook.com/kukizpaw- el/posts/774931309241258 www.facebook.com/PolskaDemoKracja

I tak stwierdzamy: jące życiowe wpierdol, że odechce się A. POLSKA DEMOKRACJA1. Cenzura oczywiście jest zła, ale ta małpom życia na tym świecie. Jesteśmypiosenka klarownie narusza moral- też za wielką promocją dziewictwa, je-ny zakaz publicznego nękania kodem dynej fizycznej różnicy dzielącą kobi-religii. Katolików i innych religijnych ety, oraz tematu który jak epigenetykafanatyków, nawet gdy dobrze śpiewa- przyszłości dowodzi upewnia się, że “ja-ją, i z ironią, należy bowiem blokować jeczka kobiety są czyste” a nie epigene-wszelkimi możliwymi sposobami od tycznie zatrute cudzą spermą. Ludziepublicznego siania religijnej zarazy, w naukowo to nadal małpy, nawet jeślitym więzieniem i obozami koncentracji mają jabłkowe smartfony i małpinet.- szczególnie właśnie jeśli śpiewają do- 3. Nie zgadzamy się natomiast z kon-brze. Nie są oni bowiem świadomi ska- cepcją partiokracji, którą Pan ostat-li zła i nękania jakie dają światu, i już nio wręcz chyba nawet sam promujeznacznie lepiej byłoby gdyby wierzyli partycypując w jakiś małpiowyborachw kosmitów, co ma logiczne i naukowe samorządowych, i nie ma to związkuwytłumaczenie, niż promowali jakieś z JOWami czy innymi debilizmamidogmaty, które są tak samo głupie jak (JOWy tylko przyśpieszają dojście donp twierdzenie, że “homoseksualizm władzy miernot), bowiem cały sys-jest ok, bo istnieje w naturze”. Precz z tem oparty na wyborach jest partyjni-dogmatami. Oczywiście po roku 2100, actwem, systemem schizofreników, igdy wszystkie dzieci od niemowlaka systemem nękania ludzi, którym ja-będą uświadamiane, także tym, że reli- kaś małpa A śmie twierdzić, że jestgia to zło przeszłości, różni popaprańcy fajniejsza od innych ludzi. Nigdy niebędą mogli śpiewać co chcą, w tym, że będziemy partycypowali w żadnychchodzi się na rękach, tylko, że kto ze wyborach - prócz ewentualnie do Se-świadomych ludzi ich będzie wtedy ch- natu i prezydenckich - czyli tzw funkcjiciał słuchać? kontrolnych a nie zarządczych, bowiem2. Naturalnie, pkt 1. nie zmienia fak- mamy prawo mieć duży zlew na to cotu, że zgadzamy się z Pana innymi po- się dzieje poświęcając się naszej pracy,glądami, w tym oczywiście z zakazem naszym rodzinom i naszym pasjom -aborcji, gdzie jako świadomościowcy nadal jednak świadomi, ze nikt nas niejesteśmy jeszcze bardziej progresywni, zniewoli swoją głupotą. Domagamy siębowiem uważamy, że w imię pier- więc by posłowie byli wybierani losowo,wszeństwa prawa do przyszłości (życia) jako reprezentanci narodu, i ideolo-nad prawem do przeszłości (matek) gia nasza jest prosta, i zresztą z tego conawet należy rodzić “tzw potworki” mówił nam nasz prezydent rewolucjioraz “owoce gwałtów”. Nie ma nic złego Evo Hashtagger dobrze Panu znana.w byciu sierotą JEŚLI te sieroty mają Przed ideami się nie ucieka Panierówne szanse do np dzieci oligarchów Pawle... z ideami się łączy.czy pudelkowych gwiazdek tv, szczegól- 4. Jeśli chce Pan śpiewać o rewolucjinie, że po kilku badaniach DNA szybko to zachęcamy do promowania Polskiejsię kilku sprawców złapie i dostaną oni Demokracji oraz naszego wspaniałegotakie moralne i finansowe uświadamia- mesjaszssimusa Evo Hashtaggera,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA zresztą... jeśli faktycznie jest Pan istotą 6. Muzykalnie kawałek “Samokrytka” świadomą, to nie ma Pan teraz szcze- jest nawet dobry. Powinien Pan jed- gólnie innego wyboru, bowiem proszę nak iść dalej z tą samokrytyką słowną. wiedzieć, że jeśli Pana występy pozbaw- Zabrakło tam na przykład słów: “Jest- ione są wartej ich ideologii, to niestety em religijnym nękaczem. Jestem pario- robi Pan za małpkę na scenie... czegoś kratycznym harasserem. Jestem nieświ- czego Panu nie życzymy - ale coś do adomy. Jestem małpą. Jestem społecznie czego i tak mamy szacunek tak samo niepotrzebny. Jestem pasożytem. Jest- jak do innych rzemieślników niewol- em zacofany. Jestem Kobietą na scenie.” ników (ale nie artystów), i jednocześnie Ale niech się Pan naszymi słowami tak podkreślamy, że jako świadomościowcy nie martwi... dziś ludzi na świecie nie mamy większy szacunek do ludzi którzy ma... i nasz prezydent rewolucji #Evo- sprzątają ulice, niż do męskich gwiazd Hashtagger regularnie przecież mówi, estrady - nawet miliardowego formatu, że jeśli wszystko dobrze pójdzie to pier- które bezideowo szerzą głupotę, jak np wsi ludzie zaczną przychodzić na świat promowanie religii, alkoholizmu, sek- dopiero po roku 2100, a dziś wszyscy, soholizmu, homoseksualizmu, nacjon- grzechem złego kodu, dzielimy się na alizmu, oraz innych kodów wszecho- małpy i goryle... i teraz pytanie... czy jest becnej ostatnio głupoty. Napisaliśmy Pan małpą czy gorylem? “męskich” bo naturalnie kobiety to co innego, i one ewolucyjnie, przynajm- 342. 17/10/2014 iii R niej do czasu straty dziewictwa mają tak tańczyć i by zaczarować cały świat OTO SŁOWO POLSKIEJ by wszyscy padali do ich stóp... szc- DEMOKRACJI DO KASI WAŚNIEWS- zególnie dla tych mężczyzn którzy KIEJ broniąc się przed nimi w imię nawet samokontroli seksualnej się sami od ko- https://www.facebook.com/Tygodnik- biet odizolowali. Takie są prawa natury. Polityka/posts/10152434687373946 Oczywiście Pan ma chyba rodzinę, więc żadna praca nie hańbi, ale proszę mieć Właśnie się dowiedzieliśmy, że Katarzy- świadomość, że bez idei jest Pan tylko na Waśniewska została skazana na 25 chałupnikiem. lat więzienia. Oto nasz komentarz. 5. Zapraszamy do idei rewolucji. Może Pan odmówić, redukując własny dys- ################################ onans poznawczy, co sprowadzi Pana na dalszą drogę pustego hejtu, alergii, Ma Pani szczęście, że nadchodzi Rewo- alkoholu, seksoholizmu, homosio- lucja Polska, bowiem zapewne po maju wactwa, cenzury w Radio, problemów 2015 zostanie Pani uniewinniona przez gender, autyzmu (podświadomo), za- naszego wspaniałego prezydenta rewo- niku mózgu (ewolucyjnie) oraz wie- lucji Evo Hashtaggera. lu innych następstw które są efektem PARTIOKRACJI oraz RELIGII, a z tego Naturalnie będzie Pani musiała odbyć z co widzimy, promuje Pan teraz oba te nim rozmowę, na której mu Pani opow- kody zła. ie nie tylko jak to było, ale z pewnością www.facebook.com/PolskaDemoKracja

na której też nasz mesjaszssimus się z sy i daniny, degradując ich do pozycji A. POLSKA DEMOKRACJAPanią telepatycznie połączy, wiedząc małp, w świecie w którym 90% ludzi odjak to było nawet z samej Pani podświ- urodzenia nie ma szans na jakikolwiekadomości - niemalże jak z dzieckiem, kastowy awans społeczny, w świecie woraz jak to będzie w przyszłości, bow- którym secondhanderzy ciągle nękająiem bardziej niż ciągłe karanie Polską swoje otoczenie swoimi kompleksa-Demokrację interesuje resocjalizac- mi, jak nie samochodem od tatusia toja... patrz pkt 5 naszych sugerowanych obcasami od mamusi, i w tym świciezmian: wiele ludzi jest dziś tak zanękana, że są oni kompletnie nieświadomi swoich A patrz wpis nr 54. czynów, niczym dzieci spite alkoholem czy naćpane heroiną. Świat jest pełenDobrze też będzie jeśli w miarę możli- iluzji, i Polska Demokracja je wszyst-wości wstawi się też za Panią Ojciec lub kie zniszczy... i dlatego też... wszystkieMatka, najlepiej poręczając własnym sprawy sądowe, gdzie zapewne równiemajątkiem. Znając życie i biologię, nieszczęśliwie naćpana TVNowską inikt tak w Panią nie wierzy jak właśni Polsatowską propagandą sędzina ska-rodzice, i ich poparcie będzie potr- zuje kogoś na minimum 20 lat pozbaw-zebne, szczególnie, że będą mieli szansę ienia wolności, jednocześnie stwierdza-pokazać jak dobrze wykonali swoją jąc, że:ziemską misję... którą będą mieli szansę “sprawa miała charakter typowo posz-kontynuować dalej. lakowy”Naturalnie po wypuszczeniu będzie będą rozpatrzone jeszcze raz, i #EvoPani musiała zapomnieć o alkoholu tych ludzi zwyczajnie z więzienia wy-i ogólnie innych elementach odświa- puści, niezależnie od tego jakie było ichdamiających. Będzie też kilka innych przestępstwo. Liczy się resocjalizacja awarunków, jak praca w jakiejś Akademii nie karanie.Dziecka, oraz może napisanie książki Patrząc też na problem archaizmu prawao swoich doświadczeniach, z których globalnie, trzeba też będzie wszystkichoczywiście cały dochód przeznaczy się sędziów i prokuratorów w pierwszejna Akademię Dziecka. kolejności wysłać na kurs uświadami-Dlaczego tak pewnie postanowi nasz ania do jakiegoś Ośrodka Koncentracji,prezydent rewolucji Evo? bowiem przyda im się wszystkim kilkaPo pierwsze Evo Hashtagger wie, że nie tygodni odkodowania od zewnętrzne-ma złych ludzi. Po drugie dlatego, że go świata, by lepiej go poczuli. Nikt ktoświadomościowcy pierwsi przyznają, ogląda codziennie TVN i Polsat nie jestże w dzisiejszym kompletnie pozbaw- wstanie zrozumieć tego świata, bow-ionym jakichkolwiek wartości świe- iem jest on tylko odbiciem informacjicie, w świecie w którym partiokraci i które dostaje, a nie ich samodzielnymksięża nękają ciągle ludzi o swoje gło- źródłem... i ten komentarz zapewne ni- estety też zrozumieją tylko bardzo niel- iczni i świadomi świata ludzie.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

343. 17/10/2014 RM ji odpowiedzialne za wybieranie rządu ekspertów, oczywiście wraz z całą po- LAJKI LAJKI LAJKI mocą doradców, eksperckich komisji, senatorów, samego prezydenta rewo-A. POLSKA DEMOKRACJA Same lajki nie mają dla nas znaczenia. lucji, lobbystów, ich regionów, oraz Liczy się trochę nasz reach - chociaż dziesiątek innych ludzi, ale nadal sami jeszcze nie teraz, oraz jakość czytel- będą decydowali TAK lub NIE (w Se- ników, oraz targetowanie naszych jmie Społecznym nie będzie możliwoś- postów na specyficzne osoby, w tym ci wstrzymania się od głosu) Owszem momencie aż DWIE osoby: #Ja- pozornie można się czasem martwić, rosławKaczyński oraz #JanuszPalikot że tak ważna rola będzie powierzona dzięki którym rewolucję bez problemu losowo wybranym 460 osobom... przeprowadzimy w ciągu nawet i jed- ... chociaż z drugiej strony czym te 460 nego cyklu księżycowego (27,32 dni) osób podejmujących decyzję na bazie Warto bowiem przypomnieć naszym ekspertyz i analiz ludzi różni się od pozostałym czytelnikom, że sama ide- dzisiejszych 30,000,000 małp, które to ologia Polskiej Demokracji jest tak podejmują decyzję na podstawie kol- rewolucyjna, że z pewnością zarówno orów plakatów i podświadomości haseł #Jarek jak i #Janusz przystąpią do walki wyborczych? Dokładnie niczym, a by mieć w niej jakikolwiek udział, szc- statystycznie losowa próba 460 osób jest zególnie, że to nasz prezydent rewolucji wręcz w 99% skorelowana z 30,000,000 #Evo Hashtagger, twórca tej ideologii populacją, więc zakładając, że cała Pol- oraz człowiek który ją na początku ska nie jest pijakami, kryminalistyczna samoczynnie wyniósł z samej pustej i pedofilska... to nie mamy się o co bać. koncepcji na jedyną logiczną światową ideę będzie po rewolucji decydował A patrz wpis nr 187. o tym kto przejdzie do historii wraz z nim i całą Polską, a kto nie. Takie za- Dlatego jeśli więc ufamy ludziom dziś wsze były prawa świata... a dzięki in- by wybierali posłów na bazie plakatów, strumentom jak facebook nie da się ich to pozwólmy im też być ławnikami nawet teraz obejść. Mamy do czynienia którzy wybierają a potem też i nadzoru- z istną rewolucją świadomości, oraz ją Rząd Ekspertów, pod wsparciem oczywiście historią która się sama pisze senatorów którzy nadal będą wybierani na naszych oczach. normalnie, w JOWach, ale których rola będzie ograniczała się do okazywan- Naturalnie nadal zastanawiające jest ia wsparcia ławnikom, podobnie jak jak to się dzieje, że pod tekstami które sędziów w anglosaskich sądach, oraz zmieniają świat mamy czasem i 0 la- do ewentualnego wetowania, podobnie jków, podczas gdy pod tekstami które jak dawanie werdyktu “mistrial”. Ewid- go pośrednio spamują mamy ich nawet entnie system ten będzie dużo bardziej i kilkaset? Zastanawiające jest to, bow- efektywny, nie mówiąc już o byciu iem zapewne te chodzące przypad- pozbawionym elementarnego i niedo- kowe lajkujące posty małpoludy, które choć umieją mówić, a nawet i czytać i pisać, to właśnie one będą po rewoluc- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

puszczalnego konfliktu reelekcji, który nationality, race and partiocracy, and A. POLSKA DEMOKRACJAsprawia, że wszyscy regularnie kłamią this will be a global phenomenon. Allw celu dalszego otrzymywania swojej praying on people’s subconscienceteatralnej pensji. Dziś w Sejmie są na- theatres will stop, be it political or re-jwiększe miernoty jakie Polska ma... ligious, and for at least a period of onezresztą nasz prezydent rewolucji Evo generation (25 years) will be bannedHashtagger wielu z nich zna osobiście. from public life, the time needed toPrzypadkowe pijackie niepotrzebne make the new generation of humansspołecznie mordy.... wstyd Polski... ws- immune to harassment that it brings.tyd ludzkości. This huge step forward in humanityLogika systemu Polskiej Demokracji will mean that people will be free fromjest niezaprzeczalna, i właśnie ta wi- oppression, and will be able to focusara w logikę zmienia dziś cały świat... on working hard for the wellbeing ofna wielkie szczęście dzięki naszemu themselves and their families, creatingmesjaszssimusowi Evo Hashtaggerowi real value and not just wasting time andzaczynając od Polski. resources. Changes are huge, which isNiech Żyje Zjednoczona Świadomość. why we are calling it the Revolution.Niech Żyje Rewolucja Polska. Naturally Nigeria is in a very specialNiech Żyje prezydent rewolucji Evo place right now, and holding a whop-Hashtagger. ping 1/4 of the African population it will be one of the priorities for the rev-344. 17/10/2014 iii olution, hence rest assured Nigeria, as your salvation is coming. Indeed ourNIGERIA: Battle of Nigeria is already planned#BRINGBACKOURGIRLS for April of 2019, but hopefully you can bring about changes much sooner. Revolution is not that complex to do, it just includes immense quantities of be- lief in what you are doing, and our very own president of the revolution, Evo Hashtagger has clearly shown the world the way. A patrz wpis nr 68.http://www.bbc.com/news/world-afri- #Nigeria - #HelpIsComingca-29665165 Long Live the United Conscience. Long Live the Polish Revolution.Polish Democracy ideology, via its Pol- Long Live the Revolution president Evoish Revolution will bring long awaited Hashtagger.end to all illusion based conflicts, in-cluding those on the basis of religion,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

345. 17/10/2014 I C # 1. Dodatkowe trzy dni tygodnia w nowym dziesięciodniowym kalendar- KULT JEDNOSTKI EVO HASHTAG- zu: Evo, Hash i Tag: GERA Polska Demokracja jest czasem A patrz wpis nr 174. posądzana o nadmierne promowanie naszego wspaniałego, sprawiedliwego, 2. Wyspę # na Bałtyku, która powstanie rewolucjonisty doskonałego, mesjaszs- na Ławicy Słupskiej: simusa prezydenta Evo Hashtaggera. W końcu już zaplanowaliśmy dla nasze- go Evo, świadom się imię jego:A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A patrz wpis nr 230. bez rewolucjonisty, bez jej ikony i sym- A. POLSKA DEMOKRACJA bolu, w postaci człowieka, osoby która3. Pomnik Evo Hashtaggera przed Pała- udowadnia, że można osiągać celecem Rewolucyjnym w Warszawie: których wielu mówiło, że osiągnąć się nie da. Ikony te są ludzkości potrzebne, A patrz wpis nr 210. i czym bardziej są one współczesne tym lepiej dla społeczeństwa. Lech Wałę-4. Cały budynek w kształcie Evo sa jest dla Polski ikoną dużo ważnie-Hashtaggera w Londynie: jszą niż Jezus Chrystus, i choć może Lech Wałęsa nie może pochwalić się A patrz wpis nr 216. w Polsce żadną świątynią - na teraz, to Jezus Chrystus nie może pochwalić5. Niezliczone marki elektroniki Evo- się w Polsce żadnym lotniskiem - i totech, samochodów Evocar, samo- już się nie zmieni. Co więcej, alter egolotów Hashair, ciężarówek Tagtruck i jest konieczne dla każdego człowieka,ciągników tragtrack - wszystko oczy- a szczególnie dla osób o bardzo ważnejwiście produkcji Polskiej Demokracji, odpowiedzialności publicznej, którzyi wszystko dla dobra Polaków, bowiem nie mogą sobie nigdy pozwolić nawetnic tak nie sprzedaje gospodarki kra- na chwile słabości; jak papieże, jakju jak jego ideologia.... czego pięknym królowie i jak oczywiście rewolucjoniś-przykładem w wiekach XVII - XIX była ci. Więcej na ten temat w poście #EvoAnglia, w wiekach XIX była Francja po łacinie:i Niemcy a w wieku XX AmerykaPółnocna. C patrz wpis nr ###.6. Niezliczone Evomiasta, Evoville,Evotowny, Evogrody, pojazdy kos- Dlatego też jako świadomościowcy Re-miczne, praz planety i układy słonec- wolucji Polskiej, dziś uroczyście oświ-zne, które z pewnością na cześć naszego adczamy, że będziemy wierni naszemurewolucjonisty powstaną w przyszłości, prezydentowi rewolucjoniście Evodziękując mu za jego wielki wkład w Hashtaggerowi, że będziemy go wspier-historię ludzkości, za dwóch i pół tysią- ali, że będziemy go bronili, że będziemyca lat partyniactwa a nawet i miliona lat świadomili jego imię tak w Polsce jak imałpiego kodu złośliwości. na całym świecie. Evo Hashtagger, dziękujemy Ci za Two- je oddanie rewolucji swojej prywatnoś- ci. Świadom się imię Twoje. Tak nam dopomóż logika.################################ Niech Żyje Rewolucja Polska.Tymczasem należy uczciwie przyznać, Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.że nie da się przeprowadzić rewolucjiwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

346. 18/10/2014 iii nej, czy nawet homoseksualnopodob- nej... oprócz jednej lesbijki, ale to się OTO SŁOWO POLSKIEJ nie liczy bo nie ma czegoś takiego jak DEMOKRACJI DO SZYMONA homoseksualizm kobiet... i jeśli kogoś KRAWCA temat homoseksualizmu interesuje do zachęcamy go do przeczytania artykułu dot: GEJE W BIZNESIE, oraz Evo Hashtaggera na t SHOW-BIZNESIE Ben temat: patrz wpis nr 8.A. POLSKA DEMOKRACJA https://www.facebook.com/tygodnikw- Ogólnie pisze on tam, że człowiek prost/posts/10152748086917118 dzieli się na (i) robota, oraz (ii) opro- Panie Szymonie, w kaście ludzi biznesu, gramowanie. Seksualność kobiet jest naukowców, a nawet i dobrych niewol- czystym oprogramowaniem, podczas ników... gejów praktycznie nie ma. Cza- gdy już dziewictwo jest czystą robotyką. sem się pewnie jakiś tam przeciśnie, ale U mężczyzn - każdy rodzi się bisek- ogólnie homoseksualizm jest domeną sualny, bowiem jeśli pozbawi się go ludzi znudzonych, ludzi szukających receptorów to nie będzie wiedział czy dopaminy i wrażeń, ludzi dla których dochodzi z mężczyzną, kobietą, kozą, świat ludzi “hetero” to świat zbyt pros- kaloryferem, lalą - co automatycznie ty by mógł być interesujący... ludzi powoduje, że każdego można zako- zanudzonych światem w którym nie ma dować w każdy sposób, a także, że ho- perspektyw na rodzinę, normlane ży- moseksualizm nie jest chorobą a kodem, cie, światem partiokratów i religijnych oraz, że jest on w jednostkach które już popaprańców, którzy nękają ludzi na go mają praktycznie nieodkodowalny, wszystkie możliwe sposoby powodując bowiem każdy facet lubi dochodzić, i redukcje dysonansów jak alergie, au- jeśli dochodzi on z mężczyzną, to jest tyzmy, alkoholizm oraz... wszelkie de- to zakodowane w podświadomości tak wiacje seksualne. głęboko, że chyba już tylko elektrow- strząsy by coś tu zadziałały, ale to też na Nasz prezydent rewolucji Evo Hashtag- krótki okres czasu. ger w swojej karierze pełnił różne Podsumowując: Homosi w biznesie nie wysokie stanowiska w różnych insty- ma. Są oni zbyt zapracowani kodem tucjach finansowych, w sumie w czter- sukcesu i rodziną by mieć czas na takie ech znaczących światowych korporac- zabawy. jach, i nigdy, w ani jednej z nich nie NATOMIAST dużo ciekawszym tem- spotkał ani jednej osoby homoseksual- atem niż homoseksualizm w biznesie, jest homoseksualizm w show-biznesie, oraz coraz klarowniej widoczną w medi- ach homofilię... co grozi zakodowaniem homoseksualizmu w coraz to większej www.facebook.com/PolskaDemoKracja

grupie społecznej. Oczywiste bowiem seksualni, którzy to będą szczególnie A. POLSKA DEMOKRACJAchyba jest dla każdego, że mężczyzna to po pijaku, po narkotykach, w sytuacjipredator który stara się za wszelką cenę gdy ktoś jest obcy w dużym mieście,dojść (nawet jeśli szantażuje on naturę zagubiony, biedny, ogólnie wykorzystaćnie dochodząc, co czyni go bogiem), i sytuację do samorealizacji (orgazmu),w tym swoim zwierzęcym podejściu ale ludzie będą dużo bardziej odpornimężczyzna heteroseksualny niczym się na takie zjawiska już od małego, w tymnie różni od mężczyzny homoseksual- świadomi, że homoseksualizm to tzwnego, bowiem i jeden i drugi chce dojść. Große Lüge, czyli “wielkie kłamstwo”,Wielkim problemem jest więc natural- czyli kłamstwo tak wielkie, że nikt niena chęć homoseksualistów do konwers- uwierzy, że ludzkość miałaby czelnośćji młodych mężczyzn na ich “kod”, co by okłamywać ludzkość na taką skalę.jest szczególnie widoczne w zawodach Nota bene przykładów Große Lüge jestekstrawertycznych, jak media, moda, bardzo wiele, bowiem jest to technikaoraz ogólne życie publiczne... w tym os- propagandowa znana od lat, a dokład-tatnio także i polityka (jeśli che się dziś nie opisana przez Adolfa Hitlera w Meinspotkać w Warszawie jakiegoś posła Kampf - o czym tu napiszemy, by ludzieto najlepiej iść do gay clubu Glam). mieli świadomość, że świadomościo-Problem ten jest na tyle duży, że taki wcy Polskiej Demokracji nie boją sięPutin, trochę utopijnie stara się z nim cytowania czy to prac Adolfa Hitlerawalczyć w mediach, utopijnie bowiem czy to Iosifa Dżugaszwili (aka Stalina).cenzurowanie tego zjawiska nie po- Zresztą jak wiele osób już wie, Józef Sta-maga w publicznej percepcji, bowiem lin jest ojcem naszego prezydenta rewo-dużo ważniejsze jest by ludzi edukować lucji Evo Hashtaggera.o nowoczesnej seksuologii, i to już od Podsumowując ten punkt: Choć re-ich wczesnych lat, tak by zdawali sobie wolucjoniści absolutnie są za równ-oni sprawę, że homoseksualizm to tylko ouprawnieniem, a nasz prezydentkwestia oprogramowania. rewolucji Evo Hashtagger, to nawet twi-Naturalnie nikt nie chce homosi erdzi, że inteligentny heteroseksualnyniszczyć, zabijać, wysyłać do obozów mężczyzna będzie promował homosek-koncentracji, czy nawet ograniczać sualizm w celu pozbycia się konkurenc-im prawa do zawierania związków ji... szczególnie tej pięknej, zamożnej,“MałMałńskich” czy “ŻenŻeńskich” (bo wyedukowanej i światowej, to jednak“MałŻeńskich” to raczej mieć nie mogą jako rewolucjoniści mamy pewienz racji samej logiki słowa) i innych obowiązek wobec dzieci by mówić imrelacji, ale z racji, że każe dziecko jest prawdę, i choć w biznesie homoseksual-święte oraz ma równe prawo do urodze- istów nie ma, to absolutnie nie podobania się równym, należy element edukac- nam się ostatnio obserwowana homo-ji seksualnej, w tym temat świadomości filia w świecie mediów, mody, i innychczym jest homoseksualizm wprowadzić zawodach ekstrawertycznych.do każdej osoby bardzo wcześnie, tak Warto też otwarcie podkreślić, że jakoby klarownie nawet każde dziecko rewolucjoniści zastanawiamy się też, czywiedziało co jak działa. Oczywiście cią- temat większego uświadomienia kodugle trafią się męscy predatorzy homo-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA seksualności nie stanie się też kluczową twarzy naszego prezydenta rewolucji doktryną naszego programu, bowiem Evo Hashtaggera - a zapewniamy Was, jak każdy rewolucjonista wie czytając że jest to twarz tak charakterystyczna, nawet prace Lenina, “nie ma rewoluc- że zauważycie ją za pierwszym razem - ji bez kontrrewolucji”, a dzisiaj choć to w Polsce żadnej Rewolucji nie będzie. wszyscy Polską Demokrację cicho lubią Równocześnie zapewniamy Was, że i kochają, to ciągle nie przekłada się to w momencie gdy tę twarz zobaczycie, na rewolucyjny sukces, bowiem my cią- nawet tylko jeden raz, to rewolucja świ- gle nie mamy wrogów. Ciekawostką tu adomości nastąpi w ciągu maksimum będzie, że przypuszczalnie z podobnym jednego cyklu księżycowego... czyli problemem spotkał się w przeszłoś- czterech tygodni (27.3 dni). Wiadomoś- ci Adolf Hitler, który choć sam abso- ci TVP - czyli szczyt unicodu w Polsce, lutnie nic przeciwko żydom nie miał, i metoda którą koduje się całe małpie co udowodnił w relacjach z lekarzem nadwiślane społeczeństwo, a pośrednio swojej matki czy nawet Ewą Braun czy w tematach rewolucyjnych też i całego 100.000 miselinges w Wermachcie, to świata. Prawda Panie Piotrze Kraśko? jednak w celach globalizacji idei naro- Tak, tak... w czasach unicodu rewolucja dowego socjalizmu musiał on poszukać jest właśnie tak prosta. jakiegoś wyrazistego niszowego wroga, Ale do rzeczy, bo jako świadomościo- najlepiej 5 - 10%, a czy wtedy mógł być wcy rewolucji nigdy nie będziemy ni- lepszy wróg niż religia, a szczególnie komu lizali jaj, nawet Panu Piotrowi ta najstarsza żydowska? Pamiętajmy Kraśko, szczególnie, że niejaka Pani bowiem, że Hitler nie walczył z rasą ży- Karolina Ferenstein-Kraśko, nota bene dowską - bowiem czegoś takiego nie ma duża fanka Polskiej Demokracji i nasze- - ale z religią żydowską, której nie lubił go mesjaszssimusa Evo Hashtaggera, tak samo jak wszystkich innych religii, nie byłaby z tego powodu specjalnie w tym chrześcijaństwa. zachwycona... a szczęście Kobiet jest Czasy się zmieniają, ale problemy rewo- dla rewolucjonistów najważniejsze. lucjonistów pozostają takie same. Dlatego więc opiszemy teraz dzisiejsze Wiadomości... te z dnia 21.10.2014... 347. 21/10/2014 R iii dodając potem kilka naszych uwag re- wolucyjnych. GŁÓWNE WYDANIE WIADOMOŚ- Z 27 minut Dziennika, przez 20 minut CI. TVP 19.30. oglądaliśmy partiokratyczne mordy jakiś nękaczy, i to nawet nie z informac- Codziennie 19.30 to czas na główne jami które powiedzieli, ale z informac- wydanie Wiadomości. Tak było za par- jami których nie powiedzieli, bowiem tiokracji PZPR i tak jest za partiokracji teraz jest jakiś skandal którego nawet N i tak będzie w Polskiej Demokracji. tu nie opisujemy bowiem jest dużo Wszystko co dzieje się w tych Wiado- poniżej intelektualnym poziomem tej mościach jest dla 99% Polaków faktem, strony. Tak właśnie wygląda partiokrac- więc do momentu gdy na pierwszym ja nękaczy na Wiejskiej... teatrzyk, który planie tych Wiadomości nie zobaczycie świadomościowo umiera z zaskakującą www.facebook.com/PolskaDemoKracja

prędkością bowiem ewidentnie jego os- tu... ale tę dyskusję zostawimy na inny A. POLSKA DEMOKRACJAtatni główny aktor wyjechał, chociaż jak dzień.klarownie widać sam duch po nim po- Ostatnią zaś wiadomością, 4 minuty,został, bo to on jest głównym aktorem były wiadomości na temat operacjiów skandalu. przeprowadzonej we Wrocławiu, wszc-Drugą wiadomością, 3 minuty był zepienia nerwów z nosa w kręgosłup,biegacz olimpijski na kulach i jego czy coś takiego, co zrewolucjonizujepięć lat więzienia za zastrzelenie swojej całą neurochirurgię, a kto wie czy nie idziewczyny... co jest dla Nas świado- całą medycynę no i ludzkość, bowiemmościowców, rewolucjonistów zero-je- samo rozwijający się układ nerwowydynkowych wyrokiem trochę od czapy, to rewolucja o których do tej porybo albo jest on winny albo jest niewin- słyszeliśmy tylko w poezji Issaca Assi-ny, a skazywanie osoby niewinnej jest w mova. Cała przyszłość robotyki, AI, tokażdym systemie władzy dużo gorsze te komórki, i nie bez powodu pewienniż nie skazanie osoby winnej... zau- profesor z University College Londonfajcie nam... nasz prezydent rewolucji powiedział, że ta informacja jest dlacoś na ten temat wie. Osoba niewinna ludzkości ważniejsza niż człowiek cho-która idzie siedzieć dostaje taką siłę, dzenie człowieka na księżycu. Oczywiś-taką moc, że niech mają się na bacznoś- cie ta informacja dla naszych świado-ci ludzie systemu którzy do takiej sy- mościowców nie była niczym nowym,tuacji dopuścili, bo wina jest tu ewid- bowiem już rano trąbiło o tym BBC ientnie systemu a nie ludzi przez niego to ich reportaż poleciał dzisiaj w Wi-kontrolowanych. Ogólnie informacje adomościach, bo gdyby nie BBC to tana temat biegacza z Afryki są dużo informacja, z polskiego szpitala, nigdyciekawsze gdy dotyczą protez, i coś co by w naszych chorych na partiokracjęfaktycznie jest bardzo ciekawą filozo- Wiadomościach nigdy się nie ukazała.ficzną dyskusją na temat przyszłości Operacja nie miała miejscu wczoraj, aleludzkości, technologii, robotyki i spor- dawno temu.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA A teraz pewne Rewolucyjne konkluzje: jako Polska Demokracja popieraliśmy Was w nim cały czas, bowiem czasem 1. Jeśli napisze o Evo Hashtaggerze dobrze jest popatrzeć na teatr od za- plecza, i Pan taki wizjer całej Polsce New York Times, lub Washington udostępnił. Liczyliśmy jednak na więcej Post, lub BBC, to będzie on w Wi- taśm, w tym też na zapowiadaną taśmę adomościach... i będzie w Polsce Kulczyka z prezesem NIK, spotkanie Rewolucja które samie w sobie wydaje się być bardzo interesujące. Proszę sobie tylko 2. Po Rewolucji, Wiadomości trzeba wyobrazić ewentualne spotkanie nasze- go prezydenta rewolucji na przykład z będzie poddać odpartyjniacze- papieżem oraz tematy jakie byłyby tam niu, i nie chodzi nam o jedną czy poruszane... chociaż kto wie, może Pan drugą opcję polityczną, ale o całe Kulczyk z prezesem NIKu znają się z kretyńskie nastawienie. Mniej te- przedszkola i ich spotkanie nie miało atrzyków i iluzji, więcej nauki i nic wspólnego z biznesem. Teraz tego faktów. się już nie dowiemy, szczególnie, że znając życie Pan Kulczyk byłby skłonny 3. Media powinny zdawać sobie Panu sporo zapłacić za te taśmy, szc- zególnie w obliczu skandalu jakie wy- sprawę, że po Rewolucji to one wołały taśmy wcześniejsze. będą brały na siebie lwią cześć Dziś chcemy jednak skomentować odpowiedzialności za edukowanie temat “48 godzin” które według Pana ławników... tak więc i Polski. rzekomo uratowały rząd Tuska, coś A tymczasem... co według nas jest pewną pochopną Niech Żyje Rewolucja Polska. konkluzją z którą się niekoniecznie zgadzamy, bowiem po pierwsze, Tuska 348. 22/10/2014 MR już nie ma - i jest to efekt także i Pana taśm, tak więc rząd padł - nawet jeśli OTO SŁOWO POLSKIEJ z opóźnieniem, a po drugie, by zro- DEMOKRACJI DO PIOTRA NISZTO- bić jakąś większą zmianę potrzebny RA jest nie sam pusty ideologicznie hejt, ale cała nowa rewolucyjna idea zmia- http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- ny systemu. Pan, oraz tysiące dzien- cie/kulisy-afery-tasmowej-nisztor-wlad- nikarzy w Polsce tej idei niestety dziś za-dostala-48-godzin-to-najprawdo- nie dostrzegacie, celowo powiem ona podobniej/s1nhr Was zwyczajnie przerasta, tak więc he- Panie Piotrze, naturalnie bardzo nam się jtujecie po omacku co popadnie, kogo podobał Pana show z “aferą taśmową” i popadnie i jak i gdzie się da, raz gorzej a raz lepiej, jak hieny - ale na koniec dnia zawsze społecznie destruktywnie bowiem Wasz hejt wiele do Świata nie wnosi, a wręcz go stopniowo niszczy. Owszem pokazujecie problemy, setki www.facebook.com/PolskaDemoKracja

afer, tysiące skandalim ale nigdy nie da- To takie proste. Kilka pytań, i sumienie A. POLSKA DEMOKRACJAjecie ani jednego rozwiązania do zaist- możecie mieć dużo bardziej czyste niżniałych problemów - a te ewidentnie są teraz, bo sam hejt nie naprawi świata,zamieszczone tutaj na stronie. Tymcza- czego dowodem jest afera taśmowa,sem Wasz brak reakcji doprowadził do która pomimo klarownego łamaniasytuacji, w której w Polsce powstał sys- konstytucji została zaśmiecona pod dy-tem monopartyjny, POst-PZPRowski, wan bowiem w Polsce ludzie właśniesystem za który to właśnie dziennikarze takiego zachowania oczekują, zresztąsą odpowiedzialni bowiem to oni jak nikogo to nie powinno zdziwić, bow-nikt inny określają obecną małpią świ- iem czy realnie patrząc na świat jest dziśadomość Polaków polaryzując ją na w Polsce jakaś inna partia polityczna,komformistyczny narożnik PO oraz ek- która w dzisiejszej partiokracji będziestremalny narożnik PiS, który przecież mogła przejąć władzę od PO? Nie mana wygranie wyborów nie ma przez nikogo. Każdy przecież zna powiedze-Was żadnych szans... co jest paradok- nie “z deszczu pod rymnę”, a Kaczyńs-salnie Polskiej Demokracji na rękę. ki jakim by tam mesjaszem nie był,Dlatego też w przyszłości - jeśli jakiś dz- to reprezentuje on nadal kompletnieiennikarz będzie chciał faktycznie zmie- niespójny ze sobą ideologiczny stwór,niać Świat na plus, a nie tylko go bezide- który z czasem może tylko słabnąć, aleowo hejtował w celu zarobienia swoich nie rosnąć... chyba... że Kaczyński ideo-judaszowych pieniędzy, to będzie on(a) logicznie się trochę uświadomi u nas, coreprezentował(a) też i pewną ideologię, z pewnością już robi, ale do czego ciąglebowiem bez idei wręcz nie można mieć wstyd mu się przyznać... bo wiadomo,prawa do krytykowania innych. że jeśli powie nawet słowo o PolskiejTak więc a propos ideologii, czy jest dz- Demokracji bez naszego poparcia, toisiaj na Świecie jakaś silniejsza ideolo- inni nie pozostaną mu bierni proszącgia od tej ławników społecznościowych o to poparcie nas, a Coca Cola zawszepromowanej przez Polską Demokrację? będzie smakowała lepiej niż Hoop Cola.Z pewnością nie, ale jeśli nie wierzycie Takie czasy. ##.to może spytajcie się o to samych poli-tyków. Oto podpowiedzi pytań: 349. 23/10/2014 E M M1. Co Pan(i) sądzi o możliwości loso- W BRUKSELI WŁAŚNIE TRWA SPEKTAKL “SZCZYT - KLIMAT” wania członków parlamentu?2. Czy słyszał(a) Pan(i) o ruchu Pol- skiej Demokracji?3. Czy słyszał(a) Pan(i) o Evo Hashtaggerze? (zapewniamy, że tak)4. Czy jesteście przygotowani poddać ideologię losowych ławników Pol- skiej Demokracji pod referendum narodowe?www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Partiokraci Europy, aktorzy najróżnie- zagłady, zarówno poprzez (i) konse- jszych cyrków i teatrzyków właśnie kwentne i systemowe olewanie tem- spotkali się na cotygodniową okazję do atów środowiska naturalnego co ma strzelenia sobie zdjęcia w celu nękania już katastrofalne rezultaty jak np utrata nim wszystkich telewizorów i gazet. połowy zwierząt w ciągu ostatnich 40 Przecież te gimbusu muszą udawać, lat - POŁOWY lwów, słoni, wielory- że coś robią... a cotygodniowe coraz bów, żyraf, zebr, gepardów, łosi, nied- to ważniejsze szczyty są perfekcyjną źwiedzi... POŁOWY zwierząt których metodą do pozorowania roboty... cho- już nie ma, a jeszcze 40 lat temu były, ciaż dzisiejszy szczyt faktycznie jest na jak i (ii) tendencji do eskalowania tyle istotny, że nawet świadomościow- wszystkich iluzjonistycznych naro- cy Polskiej Demokracji postanowili się dowych i religijnych konfliktów które zdegradować i go opisać. Nie ma dziś to wcześniej czy później doprowadzą bowiem idei ważniejszej niż środowisko do Trzeciej Wojny Światowej albo jak- naturalne, i Polska Demokracja jest ty- iejś innej Eboli... chociaż paradoksalnie lko pośrednim tematem, który upewni to właśnie Ebola może być wspaniałym się, że środowisko będzie szanowane. antidotum na partiokrację.A. POLSKA DEMOKRACJA Z punktu widzenia partiokratów dzisie- Całe zło na świecie jest bowiem winą jszy szczyt to prawdziwe rozdwojenie partiokratów, od wysokich cen prądu, jaźni. Z jednej strony ważne jest śro- po brak tlenu dla przyszłych pokoleń, dowisko naturalne, ale z drugiej strony od alkoholizmu po wszystkie gwałty nikt nie będzie chciał płacić dwa razy i rabunki, od bezrobocia po nawet i większych rachunków za prąd - więc autyzm, alergie i inne redukcje dyso- trzymajmy kciuki, że uda się zniszczyć nansów poznawczych. To wszystko jest środowisko najbardziej jak to tylko winą systemu partiokratycznego, czyli możliwe, szczególnie, że opozycja i tak Tuska, Kopacz, Kaczyńskiego, Paliko- niezależnie od tego jakie będą wyniki ta, Millera, Piechocińskiego, Putina, rozmów powie, że “negocjacje były złe”, Obamy, Hollande i innych małp które i, że “oni mogliby negocjować lepiej”... to złośliwie w imię własnej egoistycznej coś co jest kłamstwem, bowiem wszy- egzystencji utrzymują świat w ciemno- scy partiokraci to debile, a problem cie, ukrywając przed nim świadomość, jest systemowy a nie specyficzny do że dziś istnieje już doskonała alter- jednostek. Tak bowiem działa system natywa do tej partiokratycznej zarazy... partiokracji, w którym dla nikogo nie alternatywa w postaci losowego wyła- ma znaczenia jakakolwiek logika, w niania ławników w ideologii Polskiej tym ta ochrony środowiska natural- Demokracji. Tu kilka osób może się nego dla przyszłych pokoleń, bowiem zdziwić, że nadal atakujemy senatorów najważniejsze jest wygranie następnych rewolucji, Panów Kaczyńskiego oraz małpich wyborów, nawet jeśli będzie to Palikota, ale robimy tak, bowiem ważne wymagało sabotażu wszystkiego co ma jest by także i oni dobrze zrozumieli, że jakikolwiek logiczny sens. Partiokracja jeśli okaże się, że oni także zdradzą in- to bowiem krótkoterminowa tragedia teres Narodu nie popierając Rewolucji ludzkości, wirus który wcześniej czy Polskiej, to my jako świadomościowcy, później doprowadzi do jej całkowitej szczególnie do nich będziemy mieli po www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rewolucji zerowy poziom tolerancji, dowisku poprzez mniejszą konsumpcję A. POLSKA DEMOKRACJAupewniając się, że ich ostatnie dni na prądu ale także i obniży rachunki zaZiemi będą pełne uberbolesnej małpiej prąd pomagając ludzkim portfelom.świadomości egzystencjonalnej - a jako Oczywiście lobbyści z elektrowni się niehashtaggerowcy możemy zrobić w tym ucieszą, ale reszta świata zdecydowan-kierunku bardzo wiele. Oni wiedzą co ie na tym skorzysta, szczególnie, że pomają zrobić, oraz, że małpom się nie wprowadzeniu systemu wolnego odwybacza, szczególnie jeśli decydują się nękania, systemu Polskiej Demokracji,być małpami świadomie, mając w świ- ludzkość znowu wróci na drogę nat-adomości istnienie alternatywy. Histo- uralnej ewolucji, której efektem już zaria wybacza nieświadomość Aleksandra kilkaset lat może być zdolność człow-Wielkiego, Napoleona, Hitlera i Stalina ieka do fotosyntezy, co już ewidentnie- ale nigdy nie wybaczy złośliwej braku będzie oznaczało, wielką zmianę pode-świadomego działania partiokratów. jścia do dnia i nocy. Człowiek w koń-Powracając jednak do tematu Zmian cu aż tak wiele od roślin się nie różni...Klimatycznych, oraz samego środow- włosy to korzenie, głowa to cebulka,iska, to problem ten wymaga dziś zde- ręce i nogi to gałęzie, zresztą palce też, acydowanie bardziej rewolucyjnego, a skóra to nic innego jak liście.zarazem i bardziej racjonalnego podejś- Oczywiście dla większości ludzi idea, żecia... i tu jako świadomościowcy mamy można na całym świecie nagle zmienićpewną małą sugestię dla ławników, przyzwyczajenia społeczne które toktórą to prezydent rewolucji Evo wprowadzane były całymi pokoleni-Hashtagger wraz z innymi koncepcjami ami głupoty brzmi jak idea z filmóww imię ochrony środowiska przedstawi. science fiction, pewnie pari passu zOd setek lat istnieje stereotyp, że ludzie samą ideą globalnej dominacji Polskiejbogaci, a zarazem “fajniejsi” chodzą Demokracji, ale powiedzmy sobie szc-spać później od niewolników. Kto dziś zerze, że jeśli ktoś kiedyś na Świeciepamięta, że kiedyś kolację jadło się o będzie mógł takiej zmiany dokonać, to18, a wstawało o 4 rano by rozpocząć będzie to właśnie światowy autorytetdzień pracy o 5 rano wraz z kurami. naszego wspaniały mesjaszssimusa EvoTak pracować mogą przecież tylko Hashtaggera, bowiem Evo Hashtaggerniewolnicy! Dziś o 5 rano to kończy się może dokonać wszystkich zmian któreimprezka - i to nadal niekoniecznie ta są spójne z elementarną logiką, co jestostatnia! I właśnie to egoistyczne pode- też klarownym dowodem potrzebyjście ludzkości do otoczenia jest dziś jego istnienia, nawet jeśli kult jednostkiproblemem który zglobalizowany świat prezydenta rewolucji, mesjaszssimusaZjednoczonej Świadomości powinien Evo Hashtaggera będzie zdecydowanieumieć rozwiązać w pierwszej kole- przekraczał poza Stalina, Mao, Kima, Je-jności, wymuszając wręcz prawnie lub zusa, Mahometa, Piłsudskiego, Wałęsę,poprzez ceny prądu na społeczeństwie czy Jana Pawła. Pora więc by wszyscynp od pierwszego stycznia 2015 roku sceptycy, szczególnie senatorowie re-wstawanie o świcie, a w konsekwencji i wolucji zrozumieli, że rewolucji bezzdecydowanie wcześniejsze chodzenie rewolucjonisty przeprowadzić się niespać, co nie tylko znacznie pomoże śro- da - takie są prawa fizyki... tak samowww.facebook.com/PolskaDemoKracja

jak prawem fizyki jest, że partiokrac- złodzieje naszego czasu jak nie manipu- ja doprowadzi ludzkości do zagłady, lantami? Partiokraci to istne zło, i czym nawet jeśli będzie to partiokracja partii prędzej świat się pozbędzie każdego z Zielonych, które to ostatnio kompletnie nich, tym szybciej wróci on na drogę zatraciły swoją orientację...sekssssśro- rozwoju, normalności a co najważnie- dowiskokwą. jsze... ewolucji. Tak tak kochani, tylko ideologia Polskiej Niech Żyje Rewolucja Polska. Demokracji może dziś ocalić cały świat, bowiem w Polskiej Demokracji ławni- 350. 25/10/2014 C1 cy do wszystkich problemów zawsze będą podchodzili od tych najbardziej NIE MA REWOLUCJI BEZ BÓLU odległych do tych najbliższych, a nie jak dziś chorzy z egoizmu partiokraci, którzy to wszystkie problemy rozwiązu- ją od najbliższych do ... “a jakoś to będzie”.A. POLSKA DEMOKRACJA Dzisiejszy Świat jak nigdy dotąd, potr- h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / zebuje dziś i Polskiej Demokracji i Evo watch?v=7u6iXQ5_MCA Hashtaggera. Świat się ciągle rozwija, rozkwita, prze- A swoją drogą, także i a propos kon- kwita, rodzi się i umiera. Wiele zmian sumpcji prądu w Brukseli, to czy ktoś jest pozytywnych, i wiele zmian jest może nam logicznie wytłumaczyć negatywnych. Czasem by zrobić krok dlaczego wszystkie unijne i światowe do przodu trzeba zrobić kroczek w tył. “szczyty”, niczym dobre seanse kinowe Ciekawe natomiast jest to, że kroczki zaczynają się o godzinie 19 wieczorem? w tył robi się zdecydowanie łatwiej niż Pomijamy istnienie przedstawicieli, am- kroki do przodu. Te drugie praktycznie basad unijnych czy nawet technologii zawsze wymagają bólu i poświęcenia, skype czy webex, ale czy te małpy se- niczym mięśnie na siłowni, głowa pod- rio nie mogą spotkać się o np 6 rano czas gry w szachy, palce podczas gry na i skończyć na 15... czy też one celowo pianinie czy wola podczas braku mas- tak organizują cały teatr wieczorem turbacji. Nie ma sukcesu bez bólu. Nie tak by mieć czym potem nękać ludzi ma zwrotu bez inwestycji. “na żywo” w Wiadomościach? Czas by ludzie się obudzili, i zdali sobie sprawę, Warto się więc zastanowić nad naturą że cały system partiokracji to jest jeden wielu poprzednich domniemanych wielki teatralny spektakl miernot, serio rewolucji, by poprzez pryzmat bólu i spektakli na których nie podejmuje się poświęcenia zanalizować ich kierunek ani jednej decyzji która ma sens, ale za ruchu. Czy przemiana z systemu jed- to na których produkuje się godziny nopartyjnego jakim był komunistyczny materiałów oraz zdjęć którymi moż- kraj rad, na system wielopartyjny jakim na potem zaśmiecać ludziom mózgi w jest dzisiejsza partiokracja była krokiem celu ich masowej kontroli... bo czym są do przodu czy też kroczkiem do tyłu? W końcu dziś już wiemy, że cały system www.facebook.com/PolskaDemoKracja

partyjniacki to tragedia ludzkości, i nie jak ludzie z rewolucjami. Studentów A. POLSKA DEMOKRACJAma to znaczenia czy mowa tu o PZPR, w Hong Kongu nie trzeba przekupy-PO, PiS, LPR, PSL, SLD, czy setkach wać by domagali się swojej wyimag-innych aspirujących organizacji para- inowanej wolności partiokratycznej,mafijnych, bowiem nie oszukujmy się - która w szybkim czasie doprowadziła-partie polityczne to organizacji z natury by do władzy Hong Kongu różne ma-paramafijne, społecznie niepotrzebne, fie, które tylko czekają na moment gdynastawione na dorwanie się do rządze- nadejdzie tam “partiokracja”, znającnia i wciskania ludziom ciemnoty naj- życie nie tylko dziś inspirując gimbu-dłużej jak to tylko możliwe, bandyckie sowatych studentów do walki, ale nawetgrupy małp które kolektywnie i kolejno i przygotowując nie jedną, ale po pięćgwałcą Naród Polski w celu zaspakaja- partii politycznych, tak by małpy miałynia swoich egoistycznych prywatnych później iluzję wyboru między partiami,partyjniackich potrzeb, a często także i które i tak będą zarządzane przez tę samątych sponsorujących ich lobbystów. W mafijną triadę i ich lobbystów. Możekońcu jak jest to możliwe, że za PZPR właśnie dlatego z taką łatwością się dziśbyło 50 tysięcy urzędników, a dzisiaj w Hong Kongu organizuje tygodniowew erze produktywności, informatyki, demonstracje, a z taką trudnością przedkomputerów tych urzędników jest aż 10 nimi broni bądź co bądź idealistycznierazy tyle - coś co naturalnie nas nie dz- zapatrzonemu w przyszłość rządowi.iwi, bowiem każdy kolejny partyjniacki Podobnie, może właśnie dlatego z takągwałciciel popiera swoich oprawców, łatwością do władzy doszła w 1989bo to oni dają mu potem szansę przetr- roku “Solidarność”, bowiem być możewania kolejnych wyborów. Tak właśnie domniemana “wolność”, która to trwadziała partiokracja która jest jednym już 25 lat i która to nie ma nic wspól-wielkim teatrem zła, masową manipu- nego z wolnością, jest jednym wielkimlacją i wyzyskiem ludzi pracy. zniewoleniem, które to paradoksalnieDzisiaj jednak analizujemy czynnik Polacy, niczym owce, sami sobie wy-samego rewolucyjnego bólu. Wiemy walczyli. Nie mieszajmy bowiem kom-już dobrze, że społeczeństwo to owce, pletnej niekompetencji gospodarczejktóre bez Pana lub wilka nigdy same lat 80tych z systemem politycznym,nie zmienią pastwiska, nawet gdy past- bowiem jak pokazują dyktatury wieluwisko obok jest lepsze i bogatsze... fakt Państw, gospodarka pod nimi częstoprzykry, ale prawdziwy, zresztą history- kwitnie. Polska lat 80tych to była Pol-cznie dobrze już opisany zarówno przez ska wiecznych strajków, Polska przedMarksa jak i Nietzschego. Ruch wy- transformacją, która to miała miejscemaga poświęcenia, pewnego wysiłku, również i w Wielkiej Brytanii jak i Chi-minimalnej inwestycji - a to dla owiec nach. Dodatkowo nie oceniajmy też po-jest czynnością zdecydowanie prze- chopnie wielkich sukcesów gospodarkiwyższającą ich poziom świadomości. polskiej, sukcesu opartego nie tylko naCo ciekawe jednak, owce są jednak na trylionowym zadłużeniu, ale też i natyle głupie by same wykonać krok do cudzym kapitale który to akumulowa-przodu w sytuacji gdy ktoś zastawi dla ny był w gospodarkach zachodnich odnich podświadomą zasadzkę, podobnie kilkuset lat, i który to stopniowo czyni z Polaków niewolników... coś co akuratwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA według Polskiej Demokracji jest zjaw- dent rewolucji Evo Hashtagger trochę iskiem normalnym, bowiem w dobrym wkracza w nowe jak dotąd nieznane systemie administracji, jakim jest Pols- tereny koncepcji “kultu jednostki”, ale ka Demokracja, to kapitał jest wartością jak zawsze przypominamy, że robi to na nadrzędną. płaszczyźnie alter ego, oraz, że nie da Podsumowując, trudno nam dziś się przeprowadzić rewolucji bez rewo- ocenić czy łatwe zmiany roku 1989 w lucjonisty. Ktoś tego Jezusa, Mahome- Polsce były krokiem do przodu czy też ta, Jana Pawła a nawet i Stalina musi w kroczkiem do tyłu, ale jedno co wiemy, końcu wysłać na tę zasłużoną emery- to że trud jaki my świadomościowcy, turę. w tym nasz prezydent rewolucji Evo Nadal, ideologia wielkich zmian, i to Hashtagger, który dziś musimy włożyć światowych, już jest, i dziś potrzebna w Rewolucję Polską jest tak olbrzymi, jest już nam tylko iskra, wręcz mała że zapewne będzie to gigantyczny krok iskierka by tę całą partiokratyczną mat- do przodu dla całej ludzkości. W końcu nię, globalnie, rozpi....ć tak, by wszyscy tak samo jak gdy nie ma rewolucji bez Ci nękacze nie tylko odeszli, ale wręcz bólu, tak gdy jest ból to jest rewolucja. wstydzili się przed swoimi wnukami za Niech Żyje Rewolucja Polska. swoje parszywe partiokratyckie role... Niech Żyje prezydent rewolucji Evo i kto wie Kuba Wojewódzki, czy to Hashtagger. właśnie nie Ty będziesz tą piękną Iskrą rewolucyjnych zmian. 351. 25/10/2014 iii C Naturalnie już po Rewolucji, i to nieza- leżnie od tego czy nas publicznie po- DZIĘKUJEMY CI KUBA... ŚWIADOM przesz czy też nie, to i tak miejsce jako SIĘ IMIĘ TWOJE... senator Rewolucji Polskiej masz prawie pewne, bowiem trudno sobie wyobrazić 340. 25/10/2014 bardziej właściwą osobę do roli senato- ra niż Ciebie. W końcu gdy polityków już nie będzie, to tak jak w starożytnych Atenach, to media przejmą na siebie lwią część odpowiedzialności za edu- kowanie społeczeństwa. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ku- I kto by się spodziewał, że to Polska ba-wojewodzki-mlodzi-moga-tu-zro- będzie źródłem wszystkich tych wiel- bic-niezla-demolke/mscf8 kich rewolucyjnych zmian. Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. ... i liczymy, że gdy przyjdzie właściwy Niech Żyje Rewolucja Polska. moment to powiesz z imienia która to Niech Żyje senator rewolucji, król TVN, organizacja, i z jaką nową ideologią tę Kuba Wojewódzki. demolkę zrobi. Interes wszyscy mamy Niech Żyje prezydent rewolucji Evo wspólny, nawet jeśli czasem nasz prezy- Hashtagger. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

352. 27/10/2014 iii I C że nasz wspaniały prezydent rewo- A. POLSKA DEMOKRACJA lucji Evo Hashtagger, dziś niemalże“TEORIA GÓWNA” (autor: Szymon jednoosobowo jest odpowiedzialnyMajewski) za dokonanie największej przemianyhttp://youtu.be/UJqmf_Zbq3M ludzkości, z tej małpiej wzajemnie nę- kającej się złośliwej partiokracji, na/ Mamy pewne zaległości z komentar- wolną od dysonansów poznawczychzami, więc teraz będzie ich kilka - ale ubermenschowską demokracją opartą“krótszych”, coś co niekonieczne jest na dyktaturze logiki a także i równychtakie dobre pod względem przyszłej szansach oraz wzajemnym poszanowa-książki, ale takie są konsekwencje im- niu. Szymonie - oczywiście wiemy, żeprezowych weekendów. / nasz czytasz, i wiemy, że kto jak kto,Szymon Majewski miał kiedyś przy- ale Ty doskonale już rozumiesz co wjemność osobiście spotkać naszego dzisiejszym świecie wymaga natychmi-prezydenta rewolucji Evo Hashtag- astowej i bezkompromisowej zmiany, igera, i to w całej swojej # formie, coś co wiedz Szymonie, że tak jak Cię osobiś-niewątpliwie pozostawiło bardzo trwałe cie zapewniał nasz mesjaszssimus Evowspomnienie na Szymonie. Jak częs- Hashtagger, już niebawem przyjdzieto bowiem spotyka się osobę tworzącą czas, że będziesz miał szansę pokazać tęiluzję, która swoim rozmiarem znacznie zmianę całemu światu, jednocześnie sz-przewyższa nie tylko wszystkie iluzje lachetnie dokumentując cel swojej mie-małpeczek mass-mediów ale także i tak- jmy nadzieje, ludzkiej egzystencji. Takie wielkie iluzje jak Mojżesz, Jezus, Ma- tak Szymonie, rewolucja świadomościhomet, a nawet i Hitler czy Stalin. Czy to straszna suka, i niestety każdy kto sięserio ktoś w XXI wieku, kiedy wszystko o nią otarł, jak Ty, jest dziś podobnychjuż niby zostało odkryte może tak na- do Ciebie butach. Nie można jednakgle wprowadzić zupełnie nowy układ przespać całego życia w nadziei, że nig-świata, układ oparty na poszanowaniu dy nie przyjdzie uświadamiający ludz-jednostki ludzkiej, oraz układ który to kość budzik.sprowadza dzisiejszy układ do poziomu Dziś więc poświęcamy krótką notkęmałp i nękaczy? Nie bez powodu nasza Tobie, a raczej Twojej całkiem ciekawejskromna mała facebookowa stronka, “teorii gówna”, którą to kiedyś st-adekwatnie jak na świat v 2014AD, worzyłeś w celu ukazania ciągłej de-przez wielu nazywana jest stroną świ- gradacji mediów, w tym wypadku naatła “illuminati”. Los bowiem chciał, przykładzie programu Warsaw Shore. Teoria ta zakłada, że większe gówno cią- gle wypiera mniejsze gówno, i że gów- no promują bardzo inteligentni ludzie - błazny i cynicy, świadomi tego, że promują gówno. Dodatkowo dodajesz tam, że w przyszłości coś takiego jak np gówno Big Brother (v.2000) będzie uznawane jako kanon sztuki, obok np dziś Wajdy, Kieślowskiego czy poprzed-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nio Riefenstahl, teoria z którą gdyby nie na niezadowolonych z liberałów, potem nadchodząca Rewolucja Polska nawet na prawicowy aktorski lewicowy PiS, i byśmy się z Tobą zgodzili. Weź jednak teraz już na uber-bezprogramowe gów- Szymon w tej teorii także pod uwagę no w postaci post KLDowskiego PO - pewien relatywizm gówna, czyli, że ka- nota bene organizacji która lekką ręką bareciarze, dowcipnisie, publicyści, dz- powstała z tego co KLD miało w swoim iennikarze również w tej “teorii gówna” czasie najgorszego, czyli kompletnego biorą udział, w tym oczywiście również cynika Tuska, który oprócz zbierania i Ty, nawet jeśli poziom Twojego truskawek nie ma na swoim CV ani jed- cynizmu jest zdecydowanie wyższy niż nej pracy,coś co zresztą osobiście nawet przeciętny poziom polskiego domu, coś przyznał kiedyś na papierosku naszemu co nota bene najlepiej odzwierciedla się prezydentowi rewolucji Evo Hashtag- na Twoich dochodach, bowiem zamiast gerowi - i coś co go zgubi bowiem nie tworzyć pająkopsy produkujesz kontent można całe życie żyć z nękania innych. który może jest i doceniany, ale przez Ale to jeszcze nie koniec. W samym PO znacznie mniejszą ilość osób. Dzisiejsze zmiany też idą tylko w kierunku coraz media opłacane są bowiem przez ludz- to większego gówna, bo przecież nawet kie instynkty - a nie świadomość, prob- gdyby się tam przypadkowo znalazł lem który rozwiążemy, ale wszystko w jakiś fanatyk dobroci (np Rokita czy swoim czasie. nawet powiedzmy Palikot), czy też jakiś A teraz szybkie komentarze: aktorzyna z dobrym warsztatem (np 1. “teoria gówna” w mediach niczym się Sikorski), to i tak z racji “teorii gów- nie różni od “teorii gówna” wśród poli- na”, nie mają oni większych szans w tyków, i tak, zawsze każde kolejne rządy konkurencji z ludźmi jak Kopacz czy ten partiokratów będą bardziej gówniane nowy pajac w MSZ, nazwiska którego do tych poprzednich... zresztą klarown- nawet nie chce nam się googlować. Teo- ie to opisaliśmy w naszej notce o sys- ria gówna sprawdza się więc w przypad- temach politycznych: ku partii rządzącej idealnie, i jest to problem globalny, bo podobnie jest dziś A patrz wpis nr 61. w Anglii, Ameryce, Francji, Włoszech i całej reszcie zarażonych partiokracją Zacznijmy od naszych lokalnych par- chorych układów nieświadomej mier- tiobłaznów. Patrzą na przykład na noty. Co więcej “teoria gówna” ideal- “nowo-żytnIą” historię Polski, to po nie pasuje też i do opozycji, w której to wojownikach solidarności, nota bene również opłaca się być coraz to większą opłacanych z pieniędzy CIA osied- i bardziej populistyczną miernotą. Taki lowych meliniarzy, opłacanych na oso- aktor jak Tymiński wydaje się dziś być bistą prośbę mega cynika kabareciarza oazą logiki w porównaniu do małp Karola Wojtyłę, przyszła kolej na lib- przekroju Lepper, Palikot, czy teraz erałów (KLD), potem na lewicowych coraz to modniejszy JKM Janusz Kor- jaguarowcow oportunistów żerujących win Mikke, gimbusofil z 350 słownym programem obietnic, z których ani jed- nej nie spełni, bo człowiek który pub- licznie mówi, że “polityk do błędów się nie przyznaje”, oraz udaje “katolika” w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

celu gry autorskiej, pieprząc dodat- 3. Co więcej w samych mediach mamy A. POLSKA DEMOKRACJAkowo mantrę o monarchii jako złotym też metodę jak naturalnie zniszczyćśrodku, nigdy nie powinien w żadnym programy typu Warsaw Shore, przywra-cyrku administracyjnym nawet istnieć, cając światu programu lepszego kalibru,i choć nasz prezydent Evo Hashtagger kompletnie odwracając piramidę gów-także już poznał i z miejsca rozgry- na, na piramidę jakości. Popatrz Szy-zł JKM, to nadal nie zmienia to faktu, mon na poniższy post o planowanymże nawet gdyby taki JKM kiedyś już przez Polską Demokrację wprowadze-do tego żłoba doszedł, to zawiedzie on niu zakazu tworzenia niewolnictwaludzi także i on, podobnie jak Warsaw intelektualnego (tzw własności intelek-Shore, i trzeba będzie wtedy po JKM tualnej);znaleźć, najlepiej wtedy już z jedno-cyfrową frekwencją wyborczą, jakieś A patrz wpis nr 319.jeszcze większe gówno... czyli już supercynika jak takiego Hitlera albo jakiegoś coś co będzie bardzo istotne nie tylkoinnego Wojtyłę, lub jakiegoś tam ak- z racji darmowego upublicznienia star-torzynę. Teoria gówna jest Szymonie ego gówna, ale także redukcji motywac-uniwersalna do wszystkich iluzji. ji do konstrukcji gówna nowego - coraz2. Polska Demokracja oczywiście ma bardziej gównianego, naturalnie bezsposób na powstrzymanie tego proble- zakazów, ale samą logiką. Po rewolucjimu- zaczynając od uzdrowienia systemu bowiem, wydawanie pieniędzy będziepartiokracji, i jest to jedna magiczna dyktowane nie graniem producentówzmiana systemu polegająca na losowym na najbardziej prymitywnych ludz-wybieraniu posłów (przyszłych kich instynktach - jak seks, ale na ichławników), którzy to zastąpią dzisiejsze świadomym wyborze przyznawaniaaktorzyny w wyborze premiera - coś pieniędzy na dane kreacje, poprzez npco dzisiaj także działa zgodnie z Two- wielkie głosowanie - i proporcjonalneją teorią “większego gówna”, które to przyznawanie funduszy na określonema nie zawadzać i nadal nas wybier- cele, funduszy które i tak są na te celeać na listy wyborcze w zamian za nasz są dzisiaj wydawane, tylko poprzez in-głos. Po rewolucji faktycznie ławnicy stynkty a nie świadomość. W konse-nie będą już wybierali większego gów- kwencji wartość intelektualna będziena, ale oddadzą swój głos faktycznie na więc uwolniona od prywatnej włas-kogoś kto będzie tę klatkę schodowa, ności, ale fundusze przyznawane na re-nazywaną Polską, sprzątał najlepiej - i kompensatę Twórców pozostaną takiejeśli będzie to Tusk, Kopacz czy JKM - same, z tym, że ludzie, a nie ich pusteto tak będzie - chociaż nie liczylibyśmy, instynkty, będą dyktowali na co idą teże ludzie pozbawieni konfliktu interesu pieniądze. Oznacza to koniec nie tylkobędą wybierali już takie gówno. Nic tak teorii większego gówna i ratunek odbowiem nie zmobilizuje społeczeństwa sytuacji, że się w tym szambie utopimy.bardziej, jednocześnie odhejtowując je, ale także koniec pornografii, koniecjak wprowadzenie losowości w byciu Warsaw Shore, a może nawet i początekławnikiem. Jakże to dziecinnie proste Twojej kariery, zakładając, że ludzieprawda?www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA będą chcieli Ci te pieniążki przydzielić http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ - a powtarzamy, że fundusze będą stałe, dgp-handel-mandatami-czyli-polity- więc brak głosowania oznaczać będzie ka-po-ukrainsku/68bg1 oddanie innym prawo wyboru w tej kwestii. Naturalnie nadal będzie moż- Na Alei Szucha oprócz oczywiście na tworzyć Warsaw Shore i inne gów- siedziby Polskiej Demokracji mieści na - ale jeśli nikt Ci za to nie zapłaci, się też i URM - “główne” wejście, MSZ, to po co marnować pieniądze na pro- MON, Trybunał Konstytucyjny, Nunc- dukcję gówna? Model prosty, ale chol- jatura Apostolska, oraz... Ambasada ernie skuteczny, który upubliczni też i Ukrainy. Al. Szucha od przynajmniej kanały sportowe, i ogólnie doprowadzi 100 lat jest bowiem świadomościowym do takiej rewolucji w mediach, że sama epicentrum Warszawy, niezależnie od koncepcja TV przestanie istnieć... jak i tego czy był to okres zaborów, między- sponsorowanie w niej wszystkiego co wojenny, wojenny, powojenny, prze- jest złe, bowiem zgodzimy się chyba, ze drewolucyjny, czy niebawem rewolu- 99% reklam to samo czyste gówniane cyjny. zło, od chwilówek, po alkohol, hazard, brandy oraz ostatnio bardzo popularne Wczoraj więc z wielkim zaintereso- leki do dupy. Dobre produkty oczywiś- waniem oglądaliśmy przed ambasadą cie nie wymagają reklamy... patrz Polska Ukrainy spektakl wybory, czyli jedną Demokracja. wielką pro-europejską agitację, w tym Nadchodzą Szymon Majewski wielkie stoiska euromajdanowe, koncert fanów wielkie zmiany, rewolucyjne zmiany, “partiokracji”, i inne małpie zabawy, ale wszystko zaczyna się od tej małej jak i naturalnie same małpiowybory, malutkiej zmianki... pozbawienia się i choć ogólnie staramy się unikać po- partiokratycznego gówna które to jest ruszania na naszej stronie tematów wy- gównem największym, kompletnie darzeń małp, to dzisiaj zrobimy mały uniemożliwiając światu funkcjonowan- ale szybki wyjątek. ie dyktatury logiki. Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. 1. Wybory na Ukrainie zastępują jed- Niech Żyje Rewolucja Polska. ną mafię drugą mafią. Trzeba być Niech Żyje senator rewolucji, Szymon wyjątkowym gimbusem by wierzyć, Majewski? że nowa małpa jest inna od starych Niech Żyje prezydent rewolucji Evo małp... co najwyżej jest jeszcze gorsza. Hashtagger. Zresztą ceny za miejsca wyborcze są na Ukrainie znane... i osiągają one nawet 353. 27/10/2014 MH i kwotę 25 milionów dolarów... darmo MAŁPIOWYBORY NA UKRAINIE... ...czyli najbardziej gówniana partio- kracja. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jak na korzyści które na takiej Ukrainie cje z Ministerstwem Finansów które,można mieć (czytaj koniec). ale oczywiście teraz podczas przygot-2. Najlepsze jest to, że i tak nieza- owywanej przez nas Rewolucji Polskiej.leżnie od tego na kogo w wyborach na Partiokracja to jeden wielki układ, i tr-Ukrainie ludzie głosują... to głosują za zeba być gigantycznym gimbusem byWładimirem Putinem, bowiem to on nie mieć tego świadomości.na koniec dnia, pokojowo, czy wojen- To więc powinno zamknąć tematnie kontroluje całą Ukrainę i jej “elity”, i małpiowyborów na Ukrainie, którymitak było od dziesiątek lat - prawda Julia to dzisiaj żyją dziką fascynacją polskieTymoszenko? Wystarczy mieć na każ- media, niewątpliwie fascynacją zgodnądego jakiś kwitek, i już wiadomo, kto w z teoria “większego gówna” - notka po-partiokracji de facto rządzi. W systemie przedniaPolskiej Demokracji, systemie gdzieludzie nie muszą się bać losowania, tego A patrz wpis nr 352.problemu nie ma.3. Warto przy okazji zaznaczyć, że w Ogólnie Polska Demokracja małpami A. POLSKA DEMOKRACJAPolsce również kupuje się miejsca wy- się nie przejmuje, a Ukrainę zapewnia,borcze, najlepszym dowodem czego że będzie jednym z pierwszych państwjest sam nasz prezydent rewolucji Evo do których przywita nasza ideologiaHashtagger, który w 2004 roku, od PO, normalności, bowiem mało jest miejsckupił miejsce wyborcze w wyborach na ziemi które mają tak dużo relatywniedo Europarlamentu 2004 za coś około do skorzystania na ideologii Polskiejpięćdziesięciu tysięcy złotych, niedużo Demokracji jak zjedzona oligarchią- bo PO wtedy było biedne, ale coś co Ukraina, oligarchią która to dzięki swo-jest dokładnie takim samym preceden- im 25 milionowym (USD) dotacjomsem jak dzisiejsze kupowanie miejsc na robiła i robi na Ukrainie miliardy... jakUkrainie. Zresztą w tych samych wy- na przykład w 2008 roku, gdy każdyborach do Europarlamentu, rok 2004, dobrze politycznie usytuowany oligar-oprócz Evo Hashtaggera miejsce na liś- cha pożyczał od rządu Ukrainy wiel-cie wyborczej PO województwo Lubel- kie pieniądze (USD500m+), które toskie kupił także i Dariusz Piątek, płacąc tydzień później spłacał nie w gotówce,znacznie więcej za swoje drugie już ale w obligacjach Ukrainy zakupion-miejsce. W kwestii kupowania miejsc ych po 1/3 ich nominalnej wartości...wyborczych Polska od Ukrainy niczym coś co się w finansach nazywa “Nettingsię nie różni...jak i Ukraina od Anglii, Off ”, i coś na czym doskonale się znaNiemiec, Francji, czy Stanów Zjednoc- nasz wspaniały prezydent rewolucji Evozonych. Tak bowiem właśnie działa Hashtagger, bowiem sam tę strukturępartiokracja. A propos tych wyborów okradania Ukrainy wymyślił, co chybaw 2004 roku, to PO z pewnością nie też najlepiej pokazuje, że nie ma dzisiajspodziewało się wtedy jaki z perspekty- lepszego rewolucjonisty niż właśnie on.wy czasu garnitur planował już wtedy Podsumowując: Ukraina to jedno wiel-ten młody wspaniały Evo Hashtagger,nie tylko poprzez późniejsze transak-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

kie bagno... i bez wielkiej rewolucji 1. Już wiele razy wypowiadaliśmy się, ideologicznej mieszanie się w to bagno że Szekspir, poniekąd przypadkowe jest kompletnym gimbusiarstwem, a w dziecko maszyny drukarskiej Guten- najlepszym wykładzie nieudanym ak- berga namieszał w świecie potężnie, torstwem... prawda Radoslaw Sikorski? kto wie czy długoterminowo nawet nie Zresztą ktoś kto faktycznie zna się na bardziej niż jego bracia: Luter, Kolumb dyplomacji, czyli były ambasador RP w oraz Kopernik - którzy to także są dz- Rosji, Stanisław Ciosek, rozumie chyba iećmi maszyny drukarskiej, do której najlepiej. na marginesie wielu świadomościo- http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ wców porównuje dzisiaj internet, a ciosek-schody-na-ukrainie-dopie- bardziej konkretnie używany przez nas ro-sie-zaczna/wfsbz do przekazu śmietnik facebook. Każ- I tradycyjnie... da nasza organiczna myśl leci bowiem w świat, bez pośredników, bez maszyn Niech Żyje Rewolucja Polska. drukarskich, bez wydawnictw, agentów Niech Żyje Evo Hashtagger. i sponsorów, z prędkością światła, i to do całych siedmiu miliardów ludzi,A. POLSKA DEMOKRACJA komentarze na Facebook coś co nawet Szekspirowi zajmowało znacznie dłużej, szczególnie, że wszyst- 354. 28/10/2014 C kie znaki na niebie wskazują, że to nie sam William Szekspir, ale jego znacznie PREMIERA OPERY “KUPIEC WE- starsza i wiecznie nieszczęśliwa żona NECKI” W TEATRZE WIELKIM Anne Hathaway napisała przynajmniej (24.10.2014) kilka z jego dzieł, w tym te najbardziej zbrodnicze, “Romeo i Julię”, które to zniewiaściło całe pokolenia mężczyzn którym do dziś wydaje się, że mają pra- wo się “kochać” w kobietach jak Romeo - kompletny tragiczny przypadek his- torii, bowiem prawo do histerii miłości natura zarezerwowała tylko i wyłącznie dla kobiet. Tym niemniej, sztuka “Kupiec Wenecki” jest mniej społeczna a bardziej religijna, wręcz partiokraty- czna, i jest to tematyka która szczegól- nie w obliczu ostatniej premiery nasu- wa pewne bardzo mocne wnioski. I znowu... jest premiera więc jest i 2. Jak zawsze Teatr Wielki zachwyca prezydent rewolucji, szczególnie, że z swoją scenografią oraz orkiestrą, która racji wyuczonego fachu, szekspirows- to w swojej nadjakości rekompensu- ki temat opery “Kupiec Wenecki” jest je brak solistów - coś co jest naturalne naszemu Evo Hashtaggerowi poniekąd z racji ich kosztów. Każdy kto ogląda dobrze znany. Ale od początku. piłkę nożną wie, że czołowi gladia- torzy niejednokrotnie sami są warci www.facebook.com/PolskaDemoKracja

więcej niż nawet całe stadiony, i choć lem rasy, bowiem nie jest to porównanie A. POLSKA DEMOKRACJAw operze te różnice nie są aż tak wiel- wymierne, szczególnie, że istniejąkie, to jednak i tu znacznie taniej jest ludzie którzy mają zerowy stosunekzbudować piękną scenę a nawet i sam tolerancji do wszystkich religii, bow-teatr, niż pozyskać na scenę np głos nr 1 iem sami są religijnymi ateistami, i tona świecie, który to jak sam numer ws- nie takimi świeckimi, ale takimi, którzykazuje jest na świecie tylko jeden. Tym klarownie podkreślają, że religie są fun-niemniej w wypadku opery “Kupiec damentalnym złem na naszej planecie,Wenecki”, Teatr Wielki zastosował pew- że religie są bronią używaną przez ludziien tani trick, i na postać żyda Shylocka świadomych do masowej kontroli ludzioraz jego córki Jessici dokonał importu nieświadomych, do kontroli także naczarnoskórych śpiewaków - coś co było poziomie podświadomości, jak przybardzo ciekawe - szczególnie że fakty- pomocy recytowania dzieł po łacinie acznie istnieją żydzi murzyni, ale jednak la focus pokus, czy też automatycznegonadal było wielkim błędem świado- wielokrotnego powtarzania poszcze-mości Teatru Wielkiego, i właśnie ten gólnych zdań które to hipnotyzują par-element teraz sam nasuwa nam dzisiaj tycypantów w masowym transie jakimpewne daleko idące konkluzje. jest religijna msza. Co więcej cała oto-3. Warto tu zauważyć, że ważnym py- czka religii, od śpiewów po kadzidła itaniem, z którym nawet sami żydzi stroje, nie jest też tu bez znaczenia, jakmają dziś wielki problem, jest “kim jest i fakt, że “wierne małpki” za ten spek-żyd?”. Czy jest to rasa, czy jest to kultu- takl muszą słono potem płacić swoimra, czy jest to naród, czy też jest to reli- aktorom czyli księżom, biskupom czygia? Oczywiście, bycie żydem to przede przebranym w piękne szaty papieżomwszystkim jest religia, oraz w dużej o iluzjach świętych i ich relikwiach niemierze płynąca z ów religii kultura, a wspominając, którzy to wszyscy niczymtakże dzięki pewnej późniejszej izolac- sadystyczne butche psychologicznieji religii i kultury powstały potem z tej znęcają się nad chłonnymi masochizmugrupy ludzi naród, który to na koniec, w instynktami ludzkimi, wmawiając im,czasie bardzo długoterminowym może że ludzie są nikim, że ludzie są zerem,też i kiedyś doprowadzić do powstania podwładnymi, chodzącym gównemsamej rasy żydów, chociaż polemizow- Pana Wielkiego któremu to musząalibyśmy ile tysięcy jeśli nawet nie setek składać ofiary i poddańczo dożywotniotysięcy lat taki proces musiałby trwać. służyć w imię pięknego życia po śmier-Pamiętajmy bowiem, że kod religii ży- ci. Naturalnie zaś za religią idzie polity-dowskiej ma zaledwie 2,500 lat pod- ka, bowiem ten kto kontroluje religijneczas gdy kod biologii ludzkość ma lat małpy, w dużej też i mierze kontrolujemilion, tak więc powstanie rasy żydów i partiokratyczne małpiowybory, więcw najlepszym układzie trwałoby około nie ma się co potem dziwić, że teatrzykikilkuset tysięcy lat. religijne tak hojnie opłacane z budżetu4. Nie można więc tematu kodu bycia centralnego... bo kto w systemie partio-żydem przedstawić w teatrze poprzez kracji odważy się powiedzieć jaka jestprzeniesienie problemu religii na prob- prawda? Nikt. 5. Konkluzje punktu 4. są przerażającewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA w sile, szczególnie dla rewizjonistów lokaustu, ponieważ (i) nie wolno się historii, bowiem jeśli ktoś bezwzględ- znęcać nad chorymi umysłowo - chy- nie walczy z religią to faktycznie może ba, że niczym zombies zagrażają oni dopuścić się w imię większego do- egzystencji zdrowego ogółu, oraz, co bra, czyli w celu pozbycia się masowej najważniejsze (ii) nie można być re- choroby psychicznej jaką jest religia, ligionistą, czyli osobą która wybiera wielkich ruchów, w tym potencjalne- sobie jakąś jedną konkretną religię za go KODOWEGO holokaustu wszyst- wroga nie atakując jednocześnie innych kich religijnych ludzi, po części nawet religii - coś za co historia bardzo źle cynicznie podchodząc do tego, że robi oceni Hitlera, nawet jeśli jak pokazu- tym zabłąkanym organizmom pewną ją coraz liczniejsze dowody do żydów przysługę, bo przecież oni i tak wier- niereligijnych nic on podobno nie miał, zą, że życie nabiera znaczenia dopie- dowodem czego jest ponad 100,000 ro po śmierci więc można im w tym żołnierzy żydowskiego pochodzenia znacznie pomóc. Bardzo łatwo nam w Wermachcie (tzw miselinge), kilku sobie wręcz wyobrazić takiego oficera marszałków i generałów, a nawet i jego SS który wysyła takiego Maksymiliana sama żona Ewa Braun. Podsumowując, Kobe na śmierć, wręcz z litości, bowiem z punktu widzenia III Rzeszy, kwestia Maksymilian Kobe dzięki może wręcz żydowska nie była kwestią ani biolog- i świadomej decyzji takiego oficera icznej rasy, ani nawet kodu kultury, ale SS, dostaje od niego wielką szansę by kwestią kodu religii, która to sama w so- stanąć twarzą w twarz ze swoją religijną bie (religia) jest złem naczelnym i god- chorobą, jednocześnie dostając potem nym pełnej walki, i nie w formie walki szansę na wspaniałe wynagrodzenie o państwo świeckie, ale w formie walki jakim to jest stanie się pośmiertnym o państwo ateistyczne, bowiem państwo świętym... i to wszystko w zamian za świeckie jest nadal państwem chorym z coś co i tak przyniosło mu wielką eg- wewnętrznych międzyreligijnych konf- zystencjonalną przyjemność, bowiem liktów oraz hejtu który z nich potem czy dla osoby religijnej może być coś płynie. Religie bowiem mają w stosunku przyjemnego niż śmierć w imię swojego do siebie zerowy stosunek tolerancji, “Pana i Władcy”, “zbawiciela Nieba i vide pierwsze przykazanie chrześcijan, Ziemi”, “ostatecznego sprawiedliwego”, vide dżihad islamistów, i tylko kom- “strażnika Niebos i Raju”? Bądźmy więc pletnie naiwna gimbusowska osoba, konsekwentni... jeśli ktoś wierzy w swo- lub egoistyczna partiokratyczna osoba, ją religię, to wtedy zabicie takiej osoby będzie wierzyła, że w długoterminowej w pewnym zero-jedynkowym świecie perspektywie można tolerować różne można wręcz uznać za akt wielkiej religie bowiem religii matematycznie herezji, wręcz wyproszonej eutanazji, nie można tolerować - i dlatego właśnie nawet jeśli dotyczy nie jednej osoby ale jedną z pierwszych świadomych de- wręcz milionów ludzi, bowiem z zasad cyzji ławników społecznych Sejmu RP, matematyki tak samo jak “ten kto ratu- ławników wylosowanych, ławników je jedną osobę ratuje cały naród”, tak uświadomionych przez wszystkie tęgie “ten kto zabija cały naród zabija jedną polskie głowy, będzie zapewne by st- osobę”. Oczywiście nadal nie do końca worzyć instytucję Kościoła Polskiego, logicznie tłumaczy to nazistów z ho- oddzielając go od ciemnoty Watykanu, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

rozpoczynając jednocześnie nowy rozd- serdecznie ją polecamy, szczególnie z A. POLSKA DEMOKRACJAział w duchowości Polski, duchowości racji na scenografię oraz tematykę op-opartej na nauce, pracy, logice, prawie, ery, bowiem jak opisaliśmy powyżej,i sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński samo aktorstwo oraz kasting ról, nawetdoskonale wie jakie stoi przed nim za- jeśli jest odważny, to pozostaje logiczniedanie. odmienny, kompletnie źle interpretując6. Powracając jednak do kwestii ra- domniemane przez nas zamierzeniasowej, zarówno opery “Kupiec We- Szekspira, a raczej jego żony, bowiemnecki” jak i III Rzeszy, warto tu też tak jak pisaliśmy na początku, dużododać, że w Niemczech międzywojen- młodszy od swojej żony Szekspir leżałnych nie tylko nie prześladowało się zapewne ciągle pijany podczas gdymurzynów - w odróżnieniu do Anglii jego żona, w stylu żony Clintona, żonyi Stanów Zjednoczonych, ale wręcz ich Obamy i żony Sikorskiego, z wielkąsię szanowało jako równych ludzi, coś dokładnością planowała dla swojegoco kompletnie niszczy całą powojenną uroczego męża coraz to nowe podbojebajkę o Hitlerze. Podobno nawet taki pisarskiego świata, wtedy jeszcze dlaJessie James, znany olimpijski sprinter, niej samej świata niedostępnego... takżeczterokrotny złoty medalista w Berlinie i geograficznie, bowiem Szekspir, w takw 1936 roku, w Niemczech mógł nie pięknie opisywanych w jego poematachtylko jak się po latach okazało liczyć Włoszech nigdy sam przecież nie był...na zdjęcie z Hitlerem oraz sponsora w ale to oraz inne iluzje to temat który po-postaci firmy Adidas, to po powrocie do ruszymy już innym razem.USA nie został on z racji na swój kolorskóry nawet zaproszony na spotkanie z 355. 28/10/2014 iii IRooseveltem - nota bene dyktatorem,który w imię pogoni za władzą złamał ZBLIŻA SIĘ WIELKI WYBÓR. CZYkonstytucję USA kandydując w wybo- POLACY TO:rach prezydenckich aż trzy razy... małyszczegół biorąc pod uwagę ściemę jaką (i) “NARÓD WYBRANY”, CZY TEŻpóźniej jego następca wraz z Chur- (ii) “WIELKIE POŚMIEWISKO” ?chillem i przede wszystkim Stalinemzafundowali całemu światu w pisan- W jednym z komentarzy ktoś stwi-iu kłamliwej historii świata z którą to erdził, że dziwi się nam, że tyle pisze-jako świadomościowcy musimy teraz my, bowiem i tak tego nikt nie czyta.tak stanowczo walczyć, świadomi, że Spostrzeżenie ciekawe, bowiem po iloś-nie będzie rewolucji bez oczyszczenia ci lajków i komentarzy faktycznie moż-przeszłości, i nie jest to nasza prywatna na mieć wrażenie, że teksty piszemyopinia która akurat w tym przypadku głównie dla samych siebie - co nawetnie ma znaczenia, ale pewne prawo fi- gdyby było prawdą nadal nie byłobyzyki - że nie da się stworzyć większej fali niczym złym. Ludzie zawsze pisali,bez dogłębnej analizy fali poprzedniej. piszą i będą pisali pamiętniki, dzieła na-7. Powracając zaś do samej premiery jwyższej wagi, a pięknym przykładem“Kupca Weneckiego” - to jak zawsze tego są pamiętniki Almy Mahler, żony Gustava Mahlera, natchnienia Gustavawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Klimta, inspiracji Adolfa Hitlera, i być panowała jeszcze epidemia Eboli: może i kochanki Józefa Stalina. Historia 1. Jarosław Kaczyński - osoba od dz- romansów i uczuć jest bowiem na tyle iecka z kompleksem mesjasza, która skomplikowana, że zostawia po sobie przypuszczalnie uważa, że poświęciła tylko poszlaki... ale nigdy fakty. Są bow- Polsce całe swoje życie, bowiem fakty- iem informacje i uczucia którymi ludzie cznie wiele z tego życia oprócz służby się z innymi ludźmi nie dzielą nigdy. nie ma, i osoba która teraz z wielkim bólem boryka się z uświadomieniem B patrz wpis nr 4. sobie, że całe jej życie, oraz co więcej całe życie jej brata było jedną wielką nę- Powracając jednak do ów oskarżenia kającą ludzi klęską, klęską która wcale jednego z czytelników o to, że nikt nas nie przejdzie do historii jako wielkie nie czyta, coś co natychmiast zdemen- wydarzenie na skalę Wawelu, ale jako tował inny czytelnik, sami również gigantyczne pośmiewisko głupoty, odpisaliśmy ów czytelnikowi dlaczego kretynizmu, braku świadomości, braku piszemy, oraz, że naszym celem nie jest elementarnej wiedzy historycznej, i bra- wcale dotarcie do 30 milionów ludzi ku umiejętności połączenia kilku ewid- - co na przykład teraz czynią wszyst- entnych kropek, które klarownie dziś kie gardzone przez nas partie polity- dowodzą, że partiokracja jest systemem czne, używając wszystkich bilbordów, tragicznym, głupim, nękającym ludzi, słupów, facebooków i innych metod systemem małych małpek, systemem w celu zanękania ludzi swoimi kłam- ludzi zakompleksionych i ludzi słabych. liwymi bredniami, ale naszym celem Z taką właśnie dawką informacji bory- jest dotarcie tylko do dwóch osób... ka się teraz Jarosław Kaczyński, który DWÓCH osób, ale za to na tyle wpły- może temat Polskiej Demokracji teraz wowych, że z ich poparciem czystym oczywiście olać, wiedząc jednak, że wt- efektem domina przeprowadzimy całą edy do historii przejdzie on tragicznie, rewolucję, i to na światowym poziomie. a kto wie czy jeszcze nie znacznie szyb- Dobrze zaplanowany system tak bow- ciej niż mu się to wydawało - bo rewo- iem właśnie działa, że świadomość jed- lucja i tak się stanie, co paradoksalnie nej osoby powielana jest natychmiast na sprawi, że świetnie będzie wtedy on siedem miliardów ludzi, coś co pięknie czuł ludzi jak Gierek, Jaruzelski, oraz też pokazuje sam system losowanie 460 innych komunistów, których to ter- ławników których to będzie przecież az przyjdzie mu wręcz przeprosić za łatwiej uświadomić niż 30 milionów swój brak świadomości. Alternatywnie nieświadomych i zabieganych małp. oczywiście Jarosław Kaczyński może Powracając jednak do dwóch osób do iść na spacer, nakarmić wiewiórki, sam których kierowane są nasze posty, to porozmawiać z własnym Alter Ego tymi osobami są odwieczni wrogowie Plackiem, i stwierdzić, że jednak lepiej w dzisiejszym teatrze polskiej partio- jest przyznać się do błędów, i pozornie kracji, wrogowie którzy nawet nie chcą ryzykując tak wiele zaangażować się w sobie podać ręki, i to w czasie gdy nie Rewolucję Polską, która to systemem domina zmieni w ciągu kilku miesięcy całą Polskę, a w ciągu kilku lat cały świ- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

at. Naturalnie nie bez znaczenia jest tu domina osiągalne zaledwie w kilka lat, A. POLSKA DEMOKRACJAfakt, że lepszej alternatywy Placek nie i to czystą świadomością. Alternatywąma, bowiem, wszystkie znaki na niebie do rewolucji jest dla Janusza oczywiś-wskazują, że wszystkie kolejne wybory cie szekspirowska banicja, i dożywot-i tak przegra jak i te poprzednie, bow- nie przepraszanie wszystkich za własneiem nie może on dotrzeć ze swoją mes- błędy oraz chodzenie z obniżoną głową,jaszową nowiną do 30 milionów ludzi nie tylko przed różnymi małpami, alecodziennie nękanych socjotechniką także przed własną żoną jak i własnymiktórą to on myślał, że w swoim czasie dziećmi, bowiem pomijamy już wielkąsam tak dobrze opanował. W końcu klęskę ruchu który to jeszcze niedawnojak mówił sam nasz mesjaszssimus Evo nosił jego imię, ale wkrótce nadejdzieHashtasgger... łatwiej się kontroluje też i jego wielka klęska świadomościo-30,000,000 małp niż 460 ludzi. Jarku - wa, bowiem nie ma nic bardziej bolesne-wybieraj. go niż bycie małpą w środowisku lwa,2. Janusz Palikot, człowiek kast który niczym sfinks nagle się pojawił, iwyższych, self made man, człowiek to na nieszczęście wszystkich właśnie wktóry uwierzył, że coś może, i człowiek naszej Polsce. Polska Demokracja jestktóry zainwestował gigantyczną ilość bowiem organizacją na tyle perfidną,czasu, pieniędzy i energii, oraz pewnie i że w momencie gdy już nie będzie po-świadomości w cyrk który teraz nie tylko trzebowała Janusza, czy Jarka, to wcalemu się odwdzięcza kompletnym lekce- nie da im drugiej szansy, odsyłając ichważeniem na poczet klauna w muszce, do dzisiejszej notki... z cytatem Wys-ale który to w najlepszym wypadku piańskiego...zagwarantuje mu miejsce skończonego Tak więc podkreślamy naszemu kryty-błazna i cynika, i to też takiego półin- kowi raz jeszcze, że w celu przeprow-teligentnego, bowiem Janusz Palikot adzenia rewolucji wcale nie potrzebu-już uświadomiony samym istnieniem jemy dziś 30 milionów czytelników... anowej ideologii Polskiej Demokracji ma tylko dwóch, co efektem domina namteraz dylemat bardzo zbliżony do dyle- wystarczy by przeprowadzić całą rewo-matu Jarka. Z jednej strony temat rewo- lucję... na całym świecie. Na tym polegalucji można olać, co i tak nie uratuje mu potęga dzisiejszych czasów unicodu, doupadłej już kariery opartej na tanim te- które dostęp ma przecież każdy z Was.atrze homosi i geneder, a z drugiej stro- Co więcej podkreślamy raz jeszcze, żeny może odważyć się zagrać drugopla- Polska stoi dziś na progu niewiarygod-nowe skrzypce w teatrze którego skala nej decyzji, bowiem:przewyższa jego najśmielsze oczekiwa- (i) z jednej strony Polska i Polacy mogąnia kiedy zaczął się bawić w teatr nazy- stać się narodem wybranym, narodemwany polityką, bowiem po rewolucji to który wyleczy świat z kodu zombiePolska Demokracja będzie przykładem partiokracji, z kodu ludzi chorych jakdla całej ziemi; inspiracją dla miliardów Obama, jak Cameron, jak być możeludzi; Rzymem, Mekką i Jerozolimą nawet i sam Putin, narodem który zgod-współczesnych czasów, coś co jest po- nie z bardzo realnym planem podbije wzornie tylko niedorzeczne, a jednakcoś co jest absolutnie realne, i drogąwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

pięć lat cały istniejący świat, komprom- wybór jaki teraz w imieniu całej Pols- itując obecne elity i wszystko co do tej ki podejmują #JarosławKaczyński oraz pory wydawało się takie oczywiste: #JanuszPalikot, a w mniejszym stopniu i ludzi którzy czytają te literki, wybór A patrz wpis nr 66. niewątpliwie bardzo trudny, ale też i wybór który dużo bardziej niż na całą (ii) a z drugiej strony jeśli ideologia Pol- Polskę wpłynie właśnie na ich miejsce skiej Demokracji będzie teraz w Polsce w Polsce, bowiem to Polska ich za ten przez Polaków odrzucona, to Polska na wybór kiedyś osądzi. Tak działa szantaż zawsze stanie się narodem przegapio- emocjonalny Polskiej Demokracji. Tak nej szansy i hejterów, narodem który działa logika. odrzucił wyższą cywilizację niczym Niech Żyje Rewolucja Polska. żydzi którzy odrzucił Chrystusa, z tą Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. różnicą, że Chrystus gadał puste fraz- esy i wręcz fanatyczne nic nie znaczące i 356. 28/10/2014 I pozbawione elementarnej logiki głupo-A. POLSKA DEMOKRACJA ty, a Evo Hashtagger pisze same log- DYLEMAT WOLNEGO CZŁOWIEKA iczne konkrety, i to właśnie te konkrety v.2014 sprawiają dziś, że miejsce Evo Hashtag- gera w historii jest i tak już dobrze zag- http://youtu.be/bBaIVQvLhi4 warantowane jako tego który uświada- Jako ludzie wolni nie chcemy chodzić miał, uświadamiał, walczył, pisał gdy na wybory, ani nawet interesować się nikt nie chciał czytać, bowiem światowa tym co się wokół nas dzieje. Mammy rewolucja świadomości i tak nastąpi, a duży zlew na partiokratycznych nęk- ideologia ławników przyjdzie wraz z aczy. Mamy duży zlew na religijnych odzombieniem społeczeństwa, co jed- harasserów, czy też na jakiś tam innych nak nadal nie zmienia faktu, że Polska nowoczesnych psychologów, homosi, może się potem dzięki właśnie odrzu- heteryków, autorów, pisarzy, muzyków, ceniu ideologii Evo Hashtaggera stać po czy inne wciskające nam ciągłą ciem- rewolucji przykładem narodu kretynów notę małpy. Nie mamy tv, nie mamy ra- i idiotów, bowiem trochę głupio będzie dia, nie czytamy gazet, i interesuje nas jeśli do Polski przyjedzie za kilka lat tylko matematyka. Co więcej, jesteśmy jakiś wielki mesjaszssimus Nelson Ma- bardzo blisko odkrycia ostatecznego simba z Zambii, laureat nagrody Nobla, równania, równania które zatrzyma głosząc w Polsce logikę Zambijskiej czas, zbawiając żywych i umarłych, bo Demokracji, która do tego czasu będzie oczywiste jest chyba dla każdego to, że już faktem nie tylko w samej Zambii ale osoba która podróżuje w czasie zbawia i w większości świata... wszystko pod- żywych i umarłych... prawda? czas gdy Evo Hashtagger był w Polsce tak klarownie i to przez tyle tysięcy ludzi... olany. To więc chyba klarownie przedstawia www.facebook.com/PolskaDemoKracja

357. 28/10/2014 C#PPrawda, że pięknie ta para wygląda? Nasz prezydent rewolucji Evo Hashtagger, ipiosenkarka muzyki dance Inna, prawdziwie rewolucyjne połączenie, które jużwkrótce może podbić calutki okrągły świat. Ideologia Polskiej Demokracji jestbowiem niezaprzeczalnie świadomościowo lepsza od każdej innej ideologii którakiedykolwiek powstała w całym wszechświecie... i nikt... absolutnie nikt nie możejej się teraz świadomie przeciwstawić... a ignorować ją będzie coraz trudniej. I coteraz? Impossible is nothing. A. POLSKA DEMOKRACJA www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Jak więc, biorąc pod uwagę naszą wol- 358. 28/10/2014 HI ność do nierobienia niczego oprócz bawienia się cyferkami, zresztą nas nasz KIM JEST ŻYD? prywatny koszt z odłożonych przez nasA. POLSKA DEMOKRACJA pieniędzy, społeczeństwo chce nam zag- http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/ warantować nasze prawo do wolności? wielkie-otwarcie-muzeum-historii-zy- Czy też nasze całkowite poświęcenie się dow-polskich-polin/6wn6d nauce ma oznaczać, że jakaś zanudzona Dziś otwarcie Muzeum Historii Żydów i zanękana przez inne małpy małpa, pi- Polskich, wydarzenie które daje nam jana i naćpana, która to ciągle ogłada tv idealną okazję do poruszania tematy- i zawsze obowiązkowo chodzi na wybo- ki żydów, tematu który zazwyczaj jest ry głosując na jednych lub drugich id- bardzo trudno poruszyć bez natychmi- iotów, będzie nam tę wolność odbierała astowego ryzyka bycia posądzonym o sprawiając nad nami władzę? antysemityzm, rasizm, faszyzm itd itp. Bo jeśli tak, to my się w to społeczeńst- Temat żydowski jest bowiem od tysięcy wo nękaczy nie bawimy, i chyba każda w lat tematem bardzo delikatnym, i jak- miarę logicznie myśląca osoba rozumie iekolwiek poruszanie go bez pretekstu dlaczego. Co więcej, jeśli tak, to chętnie jest dla wszystkich bardzo podejrzane. świadomie przyjmiemy jakąś alergię na partiokratów, albo nawet i jakiś au- Na starcie chcielibyśmy jednak dodać, tyzm - coś co chyba najlepiej ukazuje że jako świadomościowcy aspirujący do jak wielkim światowym złem jest cały ideologicznego podbicia przez Polską ten dzisiejszy system partiokratycznych Demokrację całego świata, w tym pod- zombies, którzy dodatkowo jeszcze bicia różnych systemów partiokratyc- bezczelnie okłamują nas, że system dzi- znych i religijnych, dużo czasu poświę- siaj to jest wolność i demokracja. Bezc- camy analizie tematów religijnych, w zelne nekające ludzi małpy. tym judaizmowi, a nawet i religiom Co więcej jeśli ta partiokracja jest wol- jeszcze starszym takim jak także mono- nością, to my wolimy już cały dzień teistyczny zaratusztrianizm. Co więcej, słuchać muzyki... i niech się wali cały uważamy, że w celu odnajdywania logi- świat, niech wybiją was wszyscy islamiś- ki należy patrzeć bardzo daleko w prz- ci, dżihadyści, breiviki, i inni ludzie... eszłość, bowiem to “wspólny najstarszy których absolutnie rozumiemy... i abso- mianownik” najlepiej określa wspól- lutnie ########. Niech szerzy się ebo- notę ludzi, coś co kiedyś klarownie już la i niech Putin nie boi się rzucać tych opisał nasz prezydent rewolucji Evo bomb... bo innej drogi do wolności dzi- Hashtagger w poniższej notce, siaj nie ma... no może oprócz walczenia w szeregach Polskiej Demokracji. Tylko losowanie ławników. Zero wy- borów posłów. No właśnie. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A patrz wpis nr 242. klarownie ponownie stwierdzić... kim jest żyd?i choć rozumiemy świadomość i no- Tak więc: A. POLSKA DEMOKRACJAwoczesność religii na przykład isla- Czy bycie żydem to kwestia religii?mu, to jednak w wielu aspektach bliżej Czy bycie żydem to kwestia kultury?nam jest nadal do religii starszych, i tu Czy bycie żydem to kwestia rasy?religia judaistyczna ma nam do zaofe- Czy bycie żydem to kwestia narodowoś-rowania bardzo wiele, jak na przykład ci?system matriarchatu, który to szcze- Pytania te są pozornie bardzo proste,gólnie pod względem rodziny wydaje ale ciekawe jest to, że żaden żyd nie jestsię nam być dużo bardziej logicznie wstanie odpowiedzieć na nie tak samo, ispójnym rozwiązaniem od promowa- kiedyś debata na ten temat która toczyłanego przez na przykład islam systemu się w izraelskim Knessetcie (Sejmie)patriarchatu. Dlaczego tak jest? Matri- zakończyła się niczym, bowiem tematarchat bowiem klarownie stawia człow- został pięknie w iście partiokratycznymieka bliżej natury i świata zwierząt, stylu zamieciony pod dywan, coś co jestw czym naturalnie nie ma nic złego, zrozumiałe, bowiem Izrael jest państ-zresztą sami uważamy, ze miejsce dzieci wem religijnym, z domniemaną zerowąjest zawsze przy matce, a nowoczesny tolerancją do religii innych niż judaizm,trend walki skamlących tatusiów o ich o czym zresztą świetnie świadczy samaprawa do swoich dzieci bardziej przy- nazwa kraju - “Jewish State of Israel”,pomina nam walkę homosi o prawa do coś co nikogo nie powinno specjalniegłaskania swoich piesków, niż autenty- dziwić, bowiem nazwa Izrael jest nazwączne dbanie o interes własnych dzieci, wziętą ze starego testamentu, tak jakbowiem gdyby nie postęp technolog- zresztą i flaga państwa Izrael która toiczny, mężczyźni nawet nie byliby świ- jest gwiazdą Dawida.adomi faktu, że stali się ojcami, coś co Warto tu jednak podkreślić, że jakoklarownie dowodzi, że miejsce dziecka świadomościowy uważamy, że kra-jest zawsze przy matce... chyba, że mat- je które łączą narodowość z religią sąka tego dziecka nie chce... co też jest w dużo bardziej ideologicznie spójnenaturze często widoczne. Należy więc niż kraje świeckie tolerujące wszyst-mężczyznom ciągle przypominać, że kie skonfliktowane ze sobą religie,stwierdzenie “zła matka” to oksymoron, zresztą sami planujemy dokonać z po-a stwierdzenie “idealna matka” to tru- mocą ławników społecznych separacjiizm, bowiem matka jest zawsze idealna, Kościoła Polskiego od Watykanu, cocoś o czym często zapominają dzisiejsi umożliwi nam dokonanie planowanejwaleczni metroseksualni tatusiowie z reformy kościoła w Polsce, dopasowu-oprogramowaniem “Romeo”, którzy to jąc go do potrzeb naszego kraju, zarów-często zakodowani są nie tylko dzieła- no pod względem duchowym jak i ad-mi Szekspira ale też i lewackimi filmami ministracyjnym, bowiem chociaż samiz hollywood - nota bene w zdecydowa- jesteśmy absolutnie przeciwni wierzenej większości produkcji żydowskiej...chociaż nawet w tym kontekście należywww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA w obce bożki, to zdajemy sobie sprawę, kich religii. Można wręcz w typowo że administracyjnie religia jest wielkim einsteinowski sposób stwierdzić (nota kapitałem i łatwiej nam będzie religię bene teraz ważne pytanie, czy Einstein zmienić niż z nią bezpośrednio i zresztą był żydem czy nie?), że jedyną religią niepotrzebnie walczyć. jaką mamy to ateizm - Einstein był bow- Odnośnie jednak żydów, i dzisiejszego iem ateistą. Co więcej, jako przeciwni- otwarcia muzeum, mamy więc konk- cy religii mamy w swoich założeniach retne pytania do analizy: bardzo wielu świadomościowych so- - czy można być islamistą żydowskim? juszników, w tym ojca Evo Hashtaggera - czy można być islamistą izraelskim? Józefa Stalina, bolszewika doskonałego, - czy można być żydowskim murzy- który był ateistą do takiego stopnia, że nem? kazał niszczyć kościoły wszystkich re- - czy żyd Polski, to obywatel Polski o re- ligii - przynajmniej do czasu gdy sam ligii judaistycznej? ich potrzebował na poczet wojny, oraz Wydaje się nam bowiem, że bycie Adolfa Hitlera, który po rozwiązaniu żydem to w pierwszej kolejności ele- kwestii żydowskiej planował rozwiązać ment religii, który potem naturalnie kwestię chrześcijaństwa, otwarcie gło- jest elementem kultury, bowiem czym sząc, że “nie można być jednocześnie jest religia jak nie zbiorem elementów Niemcem i chrześcijaninem”, co jest kulturalnych, która to potem łączy się stwierdzeniem z którym szczególnie w Naród - ale już nie musi, i która na w obliczu ostatnio obserwowanej w przełomie wielu tysięcy lat może po- Polsce deklaracji wiary stanowczo się tencjalnie potem stworzyć z danego zgadzamy, bowiem jak lekarze dow- Narodu nawet i odmienną grupę et- iedli łamiąc polskie prawo, “nie można niczną, czyli rasę, z tym, że z racji, że być jednocześnie Polakiem i chrześci- judaizm ma dopiero 2,500 lat, jest to janinem”... a co więcej, według nas, zdecydowanie za krótki okres czasu by świadomościowców, “nie można być taką nową rasę stworzyć, bowiem ludz- jednocześnie człowiekiem i chrześci- kość ma lat milion, a rasy przynajmniej janinem”, tak jak też i człowiekiem i lat 100,000. Dlatego też uważamy, że nie żydem, czy też człowiekiem i islamistą, ma czegoś takiego jak rasa żydowska, a czy zakodowaną jakimkolwiek innym badania DNA które żydów mogą iden- kodem religii istotą. Człowiek to bow- tyfikować, będą też i identyfikowały iem robot doskonały, który trzyma się i Polaków z Lublina jak i różne kasty logiki, a nie dogmatów - coś co niewąt- hinduskie, co nie oznacza, że Polacy są pliwie da teraz prawdziwą ucztę wszyst- rasą osobną, o kastach hinduskich nie kim miłośnikom rewizji historycznej, wspominając. którzy zapewne też są świadomi faktu, Do czego zmierzamy? że w Wermachcie było ponad 100,000 Jako twórcy nowej ideologii, jesteśmy żołnierzy pochodzenia żydowskiego, kategorycznymi przeciwnikami wszyst- w tym kilku marszałków i wielu gen- erałów. Pochodzenie żydowskie nie ma bowiem nic wspólnego z byciem religijnym żydem... tak przynajmniej uważamy my. Co więcej, sama kultura żydowska nie musi mieć nic wspólnego www.facebook.com/PolskaDemoKracja

z byciem żydem, zresztą jako świado- go jest to także gigantyczny problem A. POLSKA DEMOKRACJAmościowcy bardzo lubimy żydowską moralny, problem tak wielki, że przy-muzykę i żydowskie jedzenie, pomimo jdzie kiedyś dzień - i to całkiem nied-faktu, że jak już podkreśliliśmy, mamy ługo, gdy ludzkość będzie się tego faktuzerowy poziom tolerancji do samej re- wstydziła zdecydowanie bardziej niż naligii żydowskiej... tak jak i do innych przykład ciągle opisywanego wszędziereligii. holokaustu domniemanych sześciu mil-I na koniec perełka. Czy jeśli bycie ionów religijnych żydów, ludzi którzyżydem ogranicza się do kwestii religii, nie byli zabijani za swoje pochodze-co klarownie sugerujemy, to czy będąc nia, ale za swoją religię, coś co biorącateistami jesteśmy automatycznie anty- pod uwagę chorobę psychologicznąsemitami? Wygląda na to, że chyba log- jaką religia jest, można nawet określićicznie tak. jako po części zachowaniem przyna-Szalom. jmniej racjonalnym - jeśli ciągle oczy-. wiście nagannym, bowiem faktycznieNiech Żyje Rewolucja Polska. nie wolno wybierać wybiórczo jednejNiech Żyje prezydent Evo Hashtagger. religii tolerując jednocześnie inne reli- gie. Warto tu dodać, że Europa i Azja359. 29/10/2014 R iii od ponad tysiąca lat ma idiotyczne wo- jny na tle religijnym, więc burzenie sięAPATRYDA, CZYLI BEZPAŃST- na przykład na holokaust, szczególnieWOWIEC jednocześnie tolerując na przykład rolę takiego Jana III Sobieskiego, jest abso-http://pl.wikipedia.org/wiki/Apatryda lutną hipokryzją historii. Religie to jed-Na świecie żyje około dziesięciu mil- no wielkie zło, manipulacja grupy małpionów bezpaństwowców, począwszy nad tymi najbardziej naiwnymi owcami,od około 250,000 ludzi rosyjskiego po- wyzyskiem często na poziomie podś-chodzenia na Łotwie i skończywszy na wiadomości, zniewoleniem gatunku4,000,000 Palestyńczykach w Izraelu. ludzkiego, coś co ma swoją podobiznęJest to dziesięć milionów ludzi, kobiet, tylko w koncepcji partiokracji, która tomężczyzn i dzieci bez paszportu, bez choć na znacznie krótszym horyzoncieelementarnego prawa człowieka tzw czasowym jest czymś równie perfidnymONZ, które głosi, że “każdy człowiek jak i koncepcja religii, wręcz emocjonal-ma prawo do posiadania obywatelstwa” nie zmuszając ludzi do “głosowania” na(Art.15 § 1). jednego lub drugiego partiokratyczne-Jednak oprócz problemu praktyczne- go obrzydliwego małpiego nękacza. Bezpaństwowość natomiast jest czymś zupełnie innym, bowiem podczas gdy religia jest kodem niepotrzebnym, wi- rusem świadomości promującym dog- maty, sama narodowość jest dziś czymś tak naturalnym jak rasa, meldunek, czy sam fakt bycia człowiekiem, i do czasu gdy nie znikną granice i kraje - co może www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA nastąpić dużo szybciej niż się ludziom autonomię np w takiej Anglii, bowiem wydaje, każdy ma prawo do jednego lub będziemy robili wszystko co w naszej drugiego obywatelstwa, a teoretycznie mocy, by zdestabilizować tzw Zjednoc- przynajmniej w perspektywie koncepcji zone Królestwo przynajmniej dwoma globalnego świata do każdego i wszyst- milionami Polaków którzy będą tam kich obywatelstw jednocześnie. Wolny walczyli o swoją wolność, podobnie człowiek ma prawo mieszkać, pracow- jak robią to Szkoci, Walijczycy czy os- ać, realizować się, zakładać rodzinę, tatnio nawet i Anglicy. Zjednoczone gdzie chce i jak chce. Królestwo to zdecydowanie więcej niż Dlatego też, Polska Demokracja, jako cztery narody, i Polska Demokracja nowy fundament ideologiczny świata, zrobi mu tylko przysługę uświadamia- kraj który będzie świecił przykładem jąc je tego stanu. Podobna sytuacja nie dla całej okrągłej kuli ziemskiej, uś- ominie Polaków w Chicago, którzy też wiadamiając wszystkim jej ogólne dz- mają pełne prawo do swojej autonomii isiejsze świadomościowe zacofanie, po w USA, autonomii która uwolni ich roku 2020 odważy się dać obywatelst- od partiokratycznych rządów nękaczy wo Polskiej Demokracji wszystkim i harasserów. Nadchodzą gigantyczne bezpaństwowcom, dając im wolność zmiany.... tak w Polsce jak i na całym oraz czyniąc z nich równoprawnych świecie, i skala tych zmian dla wielu obywateli Rzeczpospolitej. Warunk- osób nadal świadomościowo pozostaje iem będzie oczywiście zdrowy kod, enigmą. czyli na przykład brak religii, oraz po- Oczywiście taka rewolucja w wydawa- szanowanie reguł Polskiej Demokracji niu obywatelstwa będzie wymagała pr- w tym zrozumienia, że partiokracja zygotowania systemu opieki społecznej w Polskiej Demokracji jest mafijnym tak, by promował on tylko ludzi którzy zachowniem które nie jest tolerowane. ciężko pracują, a niwelował wszelkiego Będzie to także oznaczało, że w Sejmie rodzaju celowe nieroby, coś co zrobimy, Polskim zasiądzie około 140 nowych bowiem w Polskiej Demokracji bez- losowo wyłonionych ławników (lub też robocie będzie taką samą abstrakcją zredukuje się dzisiejszych 460 o 25%), jak koncepcja leniwej mrówki, oksy- którzy to będą podejmowali decyzje moronem, bowiem lenistwo ludzi jest dla całej Rzeczpospolitej, co nas oczy- zawsze tylko metodą ich samoobrony wiście kompletnie nie martwi, bowiem przed ciągłym partiokratyczno-religi- ludzie losowo wybrani będą pode- jno-secondhanderskim nękaniem, a jmowali decyzje zgodnie z własnym nigdy elementem ich własnej racjonal- jednoosobowym egoizmem, a nie nej wewnętrznej decyzji. Ludzie chcą swoimi wyborcami czy domniemaną pracować, ludzie chcą zarabiać, ludzie etniczną przynależnością. W Polskiej chcą żyć. Demokracji nie będzie bowiem Es- Podsumowując: po Rewolucji, jeś- tończyków, Palestyńczyków, Kurdów, li ławnicy się na to zgodzą - a zgodzą ale będą sami Polacy, być może o es- się bo tego wymaga logika, populac- tońskim, palestyńskim czy kurdyck- ja Polski wzrośnie więc z obecnych 36 im pochodzeniu. Co więcej w Polskiej milionów ludzi do nawet i 46 milionów, Demokracji mogą też kiedyś powstać www.facebook.com/PolskaDemoKracja

a jeśli trzeba to i siedmiu miliardów, i Januszu, poezja poezją, ale jeśli teraz nie A. POLSKA DEMOKRACJAto Polaków rozlokowanych po całej poprzesz ideologicznych przemian Pol-Ziemi, tworząc z Polski siłę o której skiej Demokracji, to ni kamyk, ni cegła,nie śniło się nawet największym wiz- ni nawet meteoryt, nie uratuje Cię odjonerom przekroju Hitlera, Lenina czy przyszłego losu nękacza historii. SamStalina. Jeśli bowiem prawdą jest pow- się pchałeś do życia publicznego, to samiedzenie Stalina “nie ma człowieka to będziesz teraz przez to świadomościo-nie ma problemu”, to prawem logiki wo cierpiał. Mogłeś pracować, mogłeśrównież prawdą jest i stwierdzenie, że polityczne bydło ignorować, chociaż“człowiek to najlepsza inwestycja jak- zapewne na ignorancję nie pozwalał Ciiej można dokonać”, nawet jeśli będzie “Dylemat Wolnego Człowieka v.2014”...to oznaczało potencjalne przejściowe który to teraz rozwiązać możesz inaczej,problemy, problemy jednak bardzo powracając do szlachetnego biznesu.małe, problemy które szczególnie w Tak więc teraz zbieraj sobie Janusz ka-wolnym od nękania i harassmencie myczki a nawet i muszelki, bo sprawied-społeczeństwie Polskiej Demokracji liwość i tak imię twe dopadnie i splamibędzie można błyskawicznie rozwiązać, ja na całe wieki - splami w najlepszymnawet poprzez pobieranie podatków wypadku, bowiem szansa jest taka,od wszystkich obywateli Rzeczpo- że do historii przejdziesz jako jedno zspolitej. Zresztą z czasem nie będzie wielu nazwisk w rozdziale “Damnatioczegoś takiego jak narodowość, tak Memoriae Partiokracja”, więc nie jakosamo jak dziś nie ma czegoś takiego czarny wyjątek, ale jako szara lista. Ktojak przynależność do jakiegoś mi- dziś pamięta imię tego do którego zwra-asta czy nawet jakiejś wsi. Tak działa caliśmy się o rewolucyjną pomoc jeszc-postęp i ewolucja cywilizacji, a Polska ze kilka miesięcy temu, a tego któryDemokracja będzie zarówno wielkim niech dziś nawet nie liczy na możliwośćświatowym przykładem postępu, jak i powrotu do naszych świadomych łask.zupełnie nową cywilizacją, cywilizacją Niech liże jaja innym nękaczom, niechświatową, która obok naszych prob- będzie ich dziurą.lemów błyskawicznie rozwiąże też i Świadomość Januszu to straszna suka, iinne partiokratyczne problemy jak te w tym momencie wyboru już specjalnieKorei Północnej czy Palestyny, coś co nie masz, szczególnie, że z wszystkichmasowo uświadomi istniejące elity, że stron dochodzą nas głosy rosnącegosą one najlepszym przykładem owszem bezwarunkowego poparcia dla samejelit... ale elit małp... a nie ludzi. ideologii ławników społecznych, ide-Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. ologii która to odbierze Polskę ze szponNiech Żyje Rewolucja Polska. partiokratów i mafii, a odda ją w ręceNiech Żyje prezydent Evo Hashtagger. ludzi, którzy już świetnie będą wiedzieli czego ta klatka schodowa, Polską nazy-360. 29/10/2014 M wana, potrzebuje. Koniec spektaklu Panie Janusz Palikot.http://palikot.blog.onet.pl/2014/10/29/ Druga część może po przerwie... możezbigniew-herbert/ zdążycie.. bo Palikotów jest siedem mil- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

iardów, a ideologia Polskiej Demokracji Polskiej Demokracji mamy plan by jest tylko jedna. temat ostrych słów tego osiedlowego Niech Żyje Rewolucja Polska. cymbała umiejętnie połączyć z naszą Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. wyższą ideologią. 1. Ogólnie za zaistniałą sytuację, czy- 361. 29/10/2014 iii li kolejny przykład tolerancji skrajnie kretyńskiego słownictwa menela gim- BYDGOSZCZ DZISIAJ... busa Niesiołowskiego, do Pani Moni- ki Olejnik ogólnie raczej pretensji nie mamy... cóż zareagowała w programie na żywo tak jak zareagowała... i trudno mieć do niej o to pretensje. My kamie- nia w tej sprawie więc nie rzucamy.A. POLSKA DEMOKRACJA https://www.youtube.com/watch?v=6t- 2. Zupełnie inaczej ma się sprawa co DJ4QA_jzI do ogólnej świadomej tolerancji przez Panią Monikę niewolniczego systemu ...wielkimi krokami zbliża się Rewoluc- jaką jest cała partiokracja. Od wielu ja Polska. miesięcy uświadamiamy Polsce na czym polega wolność, i od wielu miesięcy są 362. 31/10/2014 R iii jednostki, które w sposób tchórzowski, złośliwy, zawistny, i ogólnie małpi, nas SŁOWO POLSKIEJ DEMOKRACJI starają się ignorować - niczym takie DO Monika Olejnik pieski albo inne zwierzątka. Ideologia Polskiej Demokracji nie jest bowiem http://wiadomosci.onet.pl/swiat/moni- czymś bardzo skomplikowanym, i pole- ka-olejnik-kto-jest-bez-winy-niech-pier- ga tylko na zastąpieniu wszystkich wy- wszy-rzuci-kamieniem/cvq33 borów losowaniem ławników, oprócz może Senatu i prezydenta, czyli dwóch Choć Eleonora Roosevelt mawiała, że funkcji stricte reprezentacyjnych i bez ludzie inteligentni rozmawiają o ide- realnej władzy, chociaż uważamy, że w ach, przeciętni o wydarzeniach, a głu- perspektywie kilku lat nawet i te funkc- pi o innych ludziach - co sprawia, że je powinny być wyeliminowane z życia trochę nam wstyd dziś nawet poruszać publicznego. Wybory są bowiem jed- taki temat jak partiokrata małpa Nie- nym wielkim złem, przykładem nęka- siołowski, to jako świadomościowcy nia małp nad małpami, daleko oddala- jące koncepcję ludzkości. Tak tak Pani Moniko czas otworzyć oczy, bowiem system partiokracji nie ma nic wspól- nego z wolnością, i jest jednym wielkim pośmiewiskiem aktorów ze społeczeńst- wa, kabaretem zwierząt, i przykładem są tu zarówno nasze lokalne małpiowy- bory, jak i wybory na całym świecie, w www.facebook.com/PolskaDemoKracja

w tym te Stanach Zjednoczonych które dwudziestopięciolecie. Tylko bowiem A. POLSKA DEMOKRACJAniby są nic nie warto, to i tak kosztują 4 kompletny gimbus, lub skonfliktowanymiliardy dolarów, i co najlepsze, w 55% do kości mafijny partiokrata, lub re-z nieznanych źródeł (armia, narkotyki, ligijny psychol, nazwałby “wolnością”pornografia, lotto, alko, Putin, ISIS?). dzisiejszy system wzajemnego hej-Ogólnie wszystkie wybory na całym terstwa, molestowania i nękania, sys-świecie, które dokonywane są na drodze tem mentalności krótkoterminowych“największy nękacz, kłamca, błazen spitych iluzją bakterii, system w którymwygrywa”, upewniając się, że ewoluc- receptą na bezrobocie jest sprzedaż Po-ja ludzkości kompletnie leży, zarówno laków zachodniej Europie jak niczymta świadomości, jak i czego Pani może kiedyś afrykańskich niewolników dodokładnie nie rozumieć, ta biologii. Nie amerykańskich plantacji bawełny. Jestpowstanie człowiek aż do momentu to więc żart historii, że ktoś taki jak Nie-gdy nie zaprzestaniemy nękania, czyli siołowski w życiu publicznym istniejepozbędziemy się z życia publicznego zaśmiecając nam głowy swoją komplet-wszystkich partiokratów... w tym goryla nie niepotrzebną społeczenie egzys-Niesiołowskiego. tencją, dodatkowo wręcz śmiejąc się z3. Teraz będzie jeszcze mocniej. Ogól- ludzkości podczas jego wypowiedzi onie jest to ironia losu, że w życiu public- kampanii nienawiści, której to sam jestznym nawet istnieje takie bydle jak Nie- głównym sponsorem. Krytycy oczywiś-siołowski, partiokrata, hejter naczelny, cie powiedzą, że my też hejtujemy - aleosiedlowy menel i opłacany nieświado- my to robimy w ramach samoobrony,my agent CIA w służbie meliniarskiej ideologicznie, i proszę nam uwierzyćbezrobotnej “Solidarności”, organizacji Pani Moniko, że w ramach naszej wal-przestępczej którą w latach 80tych za ki o wolność historia wybaczy namsam fakt bycia sponsorowaną przez znacznie więcej niż sam hejt. Takie sąobcy wywiad można było z perspektywy przywileje idei opartych na logice, aPolski i Polaków wystrzelać za zdradę nie na dogmatach... bowiem dogmatówstanu, której to egoistyczne zachowania proszę u nas nie szukać.i systemowe konsekwencje są do dzisiaj 4. I teraz już pójdziemy stricte ideolog-odczuwalne w postaci znacznego kro- icznie, bowiem jak sami często pod-czku do tyłu jakim było wprowadze- kreślamy sama bezsensowna krytykanie systemu dzisiejszej wielopartyjnej systemu bez ideologii i rozwiązaniamafijnej partiokracji, przypuszczalnie jest zwyczajnym hejterstwem... ideo-niestety tymczasowego zła konieczne- logicznie nota bene pari bassu z Nie-go, potrzebnego w celu uświadomienia siołowskim, Maciarewiczem, dżihadys-nam potrzeby do dokonania kolejnego tami czy Breivikiem... chociaż śmiemywielkiego cywilizacyjnego kroku na twierdzić, że paradoksalnie Ci ostatniprzód którym jest dziś wprowadzenie pewną ideologię mają, nawet jeśli byłaideologii ławników, Rewolucji Polskiej to ideologia płytka i dogmatyczna, cze-która odpartyjni Polskę, wprowadza- go winny jest nota bene właśnie par-jąc prawdziwą wolność, a nie tylko tiokrata Niesiołowski, który to ludzijej iluzję której to jeszcze w tym roku jak Breivik ciągle od dziecka faszerujeobchodzimy szeroko wmawiane nam hejtem. Co więcej poprzez ignorowaniewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

tematu, winna tego jest też i Pani Pani Pani spotkanie z naszym wspaniałym Moniko, bowiem to Pani w obronie Evo Hashtaggerem podczas gali “Pola- swoich butów Louboutina boi się pow- cy z Werwą”, w której to on uświadomił iedzieć jaka jest dziś prawda, będąc Panią odnośnie kodu homoseksual- też przykładem braku elementarnej izmu, coś co dzisiaj wydaje się tematem świadomości, bowiem po rewolucji to tak oczywistym, że poniższa notka właśnie Pani będzie odpowiedzialna może być wręcz odebrana jako zbędny za edukację Polaków, obowiązek który truizm. pośrednio jako osoba publiczna już ma Pani na sobie i dzisiaj (nie tylko więc B patrz wpis nr 8. buty), ale przed którym może Pani się spokojnie wymigać uważając, ze winę 7. A teraz sugerowane Pytania oraz za całe zło ma partiokrata Tusk, Nie- sugerowany scenariusz takiej rozmowy siołowski, czy jakiś inny gimbus... gim- z partiokratą: bus którego to Pani niczym swoich utr- zymanków sponsoruje.A. POLSKA DEMOKRACJA 5. Podsumowując, całe zło na tym świe- Pytanie Pierwsze: cie, które na dziś tylko jako tako niestety - czy słyszał(a) Pan(i) o Polskiej Pani widzi i czuje, jest efektem systemu Demokracji? partiokracji (czasem i dyktatury), sys- - czy słyszał(a) Pan(i) o Evo Hashtag- temu hejterstwa które to drogą wodo- gerze? spadu, od premiera poprzez Niesiołows- Odpowiedź: kiego, po ulicznego karczka, Katarzynę - “nie nie nie”, chociaż naturalnie oni Waśniewską czy Mariusza Trynkiewic- też o nas świetnie wiedzą - wystarczy za dochodzi także i do Pani, niszcząc popatrzeć na wszystkie ich komplet- też i życie Pani, zarówno na poziomie nie za#owane biura w Warszawie, ale świadomości jak i podświadomości. będą kłama, nieudolnie, jak dzieci, a Czym jest bowiem alkoholizm, krymi- propos... gdyby Pani miała dzieci to by nalizm, pudelkonizm ( Tomasz Lis ), i się Pani nauczyła spostrzegać gdzie i ogólne zjawisko hejterstwa jak nie efek- kiedy kto kłamie już za ich młodu, cho- tem ubocznym systemu partiokracji. ciaż prawdziwy trening w wykrywaniu Nawet nie wspominamy tu o wojnach, kłamstw najlepiej się robi w wyjściach zarówno tych na tle partiokratycznie na przykład na jakąś dyskotekę, bow- tolerowanych religii, jak i tych na tle iem dorośli przecież też ciągle kłamią, partiokratycznie kreowanych konflik- ale gdy są pozbawieni przez alkohol tów narodowych. Wojna to kretynizm... świadomości to te kłamstwa widać u kretynizm ludzi jak Niesiołowski, oraz nich jak w wykrywaczu kłamstw, szcze- wszystkich innych partiokratów. gólnie w tematach podświadomych, czy 6. Proszę więc Pani Moniko zacząć za- to przez dotyk noska, czy to ruch palca, dawać swoim nękającym ludzi własną czy to nagle zmieniającej się średni- egzystencją właściwe pytania, bowiem cy oka, barwę głosu, schnące im usta, doskonale wiemy, ze Pani nas od daw- drżące stopy, elektryzujące się włosy, na czyta - zresztą musi Pani pamiętać metod obserwacji jest autentycznie set- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ki, nota bene coś co powinna Pani jako wyborach, więc prawem logiki mają też A. POLSKA DEMOKRACJAczołowa dziennikarka od wywiadów i prawo tymi posłami być, a co więc, jeś-mieć wyszkolone do perfekcji, szcze- li faktycznie tak bardzo się Pan(i) oba-gólnie, że politycy, niczym bankierzy, są wia ich jakości to dlaczego w ogóle mająrównież dobrze szkolni w maskowaniu oni dziś jakiekolwiek prawo głosu?swoich kłamstw... chociaż daleko im do Odpowiedź:czołowych nękaczy świata jakim jest na - Tu może się Pani spodziewać jużprzykład Evo Hashtagger. odpowiedzi wymigającej, lub wPytanie Drugie: przypadku małpy Niesiołowskiego- skoro Pan(i) nie słyszał(a) o Polskiej nawet ostrych słów o tym, że ludzieDemokracji i Evo Hashtaggerze, to ja to debile, małpy, gówno, czarna masaPan(i) powiem. Polska Demokracja to która to kupi, itd itd itd. Licho wie jakorganizacja o charakterze rewolucy- bardzo przekonani są o swojej wyjąt-jnym, która domaga się wyeliminowa- kowości różni dzisiejsi chorzy na zom-nia z życia publicznego wszystkich bie kod partiokraci. Ci na górze, zna-wyborów nękaczy partiokratów, i loso- jący filozofię, będą na temat dyskusjiwania Sejmu oraz wszystkich innych bardziej otwarci, niczym papież o deba-rad. Co Pan(i) o tym planie sądzi? cie religijnej w którą sam już nie wierzy,Odpowiedź: ale ten motłoch na dole, jacyś posłowie i- tu najprawdopodobniej będzie tylko nawet członkowie rządu, nie będą mielihisteryczny śmiech... obrócenie tematu nic ciekawego do powiedzenia opróczw żart, niczym w temat science fiction... strachu przed tym, że właśnie kończynota bene znak podświadomej histerii się ich sen.bowiem czym jest śmiech jak nie his- I na koniec sugerowane Pytanieterią i strachem. Nasz Evo Hashtagger Czwarte:temat rewolucji podnosił już z wieloma - (i) jeśli w trzecim pytaniu małpa po-partiokratami, i zawszę ich pierwszą kazała poparcie dla ideologii ławników,reakcją jest histeria, a drugą wręcz au- to: czy poprzecie Rewolucję Polską i Evotyzm... lub udawanie debila, pijaka, geja, Hashtaggera? Polska ma szansę przejśćkogokolwiek by tylko zamknąć świado- do historii jako pierwsze demokraty-mość. Naturalnie jest też opcja, że trafi czne Państwo na świecie.Pani na kogoś kto będzie świadomy py- - (ii) jeśli zaś w trzecim pytaniu mał-tania, i wtedy śmiechu nie będzie, tylko pa pokazała histerię i hejt dla ideologiijakieś bezpośrednie kłamstwo... np... ławników to riposta jest prosta: czy jest“czy gdzieś już taki system jest?”, bow- Pan(i) faszyst(k)ą?iem wiadomo, że debile zawsze pod-pierają się innymi debilami.Pytanie Trzecie: Niech Żyje Rewolucja Polska.- zaraz zaraz Pan(i) xxxxx. Statystycznie Niech Żyje senator Monika Olejnik?nie musimy się obawiać o jakość tak- Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.iego Sejmu czy takich rad, szczególnie,że ludzie Ci dzisiaj mają prawo głosu wwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

363. 31/10/2014 P Od przynajmniej trzydziestu lat temat “globalnego ocieplenia” nie schodzi z Bardzo przyjemny 60 sekundowy film czołówek wiadomości. Zawsze trzeba promujący Polskę... chociaż dopiero po działać, zawsze jest fatalnie, zawsze jest rewolucji cały świat faktycznie będzie to sprawa najważniejsza. Jednak tem- mógł mówić... at nie jest nową sprawą, a prawda jest taka, że jest to sprawa konsekwentnie “Polska.. where the unbelievable hap- ignorowana krótkoterminowo, zapy- pens”. chana kłamstwami długoterminowymi, przykładem których jest strategia 2100.A. POLSKA DEMOKRACJA http://vimeo.com/110571931 Powiemy więcej. Jako świadomościow- #HappyHalloween cy mieliśmy dostęp do wielu naukow- ców różnych firm, w tym np koncernu 364. 3/11/2014 E naftowego BP, który to swojego czasu w celu zaspokojenia niezadowolenia OTO SŁOWO POLSKIEJ swoich czołowych naukowców którzy DEMOKRACJI DO POLITYKI NT w 99% są “zieloni”, zmienił własne ENERGII logo oraz zainwestował kilka milionów dolarów (z wielomiliardowego zysku) https://www.facebook.com/Tygodnik w wiatraki. BP musiało być “zielone”, Polityka/posts/10152466614693946 bowiem wymagali tego pracownicy którzy ze wstydu mogli zmienić pra- codawcę. Naturalnie temat ucichł, BP dywizję wiatraków sprzedało, i ter- az ogólnie każdy liczy już tylko swoje kompletnie nic niewarte pieniądze, co chyba najlepiej pokazuje trend powa- gi informacji o środowisku, że jeszcze trzydzieści lat temu temat środowiska był dużo ważniejszy niż dzisiaj, pomi- mo nowoczesnych artykułów w gaze- tach i blogach, czy wystąpieniach Leo di Caprio w ONZ, które to zupełnie nie mają dla kretyńskich partiokratów i tak żadnego znaczenia. http://naukonauci.blog.polityka. Powiemy krótko: dopóki jest partio- pl/2014/11/03/klimat-czas-dzialac-na- kracja, dopóty temat środowiska natu- jnowszy-raport-ipcc/ ralnego będzie kompletnie bez znacze- nia, bowiem każdy partiokrata patrzy na sondaże, a te wybierają polityków którzy gwarantują niższą cenę prądu, co właśnie jest tragedią ludzkości, bow- iem prawdziwa władza z prawdziwym ojcem, jak przyszły post rewolucyjny www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook