Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore REWOLUCJA POLSKA

REWOLUCJA POLSKA

Published by Evo Hashtagger, 2015-03-12 05:58:01

Description: REWOLUCJA POLSKA

Keywords: Rewolucja Polska Evo Hashtagger Polska Demokracja Prezydent

Search

Read the Text Version

317. 1/10/2014 M Piękny widok prawda? Jak często jednak widzimy, że gdy dom jest już zbudowa-A propos małpich debat... ny, gdy dzieci są już zabezpieczone, gdy pieniędzy jest już na kilka pokoleń, to ich walka się kończy, a wraz z nią kończy też się i cel ich małżeństwa, no i samo małżeństwo. Dopóki jest walka - dopóty jest pokój. W momencie gdy walkę zastępuje nuda, stagnacja, cisza - pojawiają się problemy. Dziś ziemia jest właśnie w fazie tych problemów.318. 1/10 /2014 I iii E 2. Dzięki zakończeniu zimnej wojny A. POLSKA DEMOKRACJA technologie które były kiedyś tajne iWIELKIE SPOŁECZNE ZABURZE- strzeżone stały się własnością publiczną.NIE DWUBIEGUNOWE... Informatyka, komputery, satelity, in- ternet, automatyka, algorytmika, bio-... czyli dlaczego dziś Ziemia potrzebuje technologia, nanotechnologia - wpływwielkiego zaorania. postępu technologicznego na rozwójWiele ludzi zarzuca nam fatalizm wo- cywilizacji jest ciągle bardzo trudnyjenny, uważając, że nasza apokalip- do oszacowania, ale można spokojnietyczna wizja wojny atomowej oraz przewidzieć, że wraz z globalizacją inastępującej po niej 10 letniej zimy automatyzacją około 80% ludzi jest dziśnuklearnej to deluzja niezwiązana z na ziemi zwyczajnie egzystencjonal-rzeczywistością, bowiem nikt tej wojny nie niepotrzebna, nie tylko konsumu-nie chce. Dziś więc odpowiadamy tym jąc ograniczoną ilość surowców, ale coludziom w sposób taki by dobrze zro- gorzej degradując 20% ludzi którzy sązumieli otaczający ich świat. rozwojowi ziemi potrzebni, uniemożli-1. Wyobraźmy sobie młode małżeńst- wiając naszej cywilizacji dalszy postęp,wo, które buduje dom, wychowuje dzie- czy to społeczny, czy to nawet tech-ci, zarabia, wydaje, walczy z całym oto- nologiczny. Naturalnie jest to analizaczeniem dla dobra ich własnej rodziny. makro, a nie mikro, i nie chodzi nam konkretnie o jakiegoś tam specyficzne- go gimbusa czy Einsteina, bowiem nie- ma ludzi niezastąpionych i zakładając, że mamy czas, a ewolucji tego czasu nie brakuje, to z każdego można zro- bić Einsteina tak jak i z każdego można zrobić gimbusa, ale dzisiejszy problem jest natury strukturalnej, bowiem i tak nie ma potrzeby budowania Ferrari jeśli autostrady są wiecznie zakorkowane, i dokładnie z tym problemem przyszło się dzisiaj zmierzyć świadomościowym przywódcom tego świata. Osiągnięcie www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA pewnego maksimum, pewnego maraz- szerzy się plaga głupoty, plaga krzyku o mu, pewnej nudy, daje bowiem ewid- uwagę. Szczególnie jeśli weźmie się pod entnie znaki uboczne. Niczym zaraza uwagę punkty nr 1 i 2, że wszystko jest szerzą się dziś dewiacje seksualne - do już praktycznie zbudowane, że wartość których oczywiście każdy ma prawo, gammy jest bardzo niska, to klarownie i nie chodzi nam o temat LGBT, ale o jasne staje się, że ludzie v.2014, szcze- coraz to bardziej ekstremalne poszuki- gólnie te 80%, nie ma innej metody na wanie wrażeń w świecie który oferuje pokazanie swojej odmienności niż po- kompletny brak alternatyw. Facet który przez jakieś ekstremalne zachowania... jest kobietą ale ma brodę faceta to jeden zresztą których najlepszym dowodem z nielicznych takich przykładów, natu- jest też i nasza rewolucyjna działalność, ralnie ogólnie raczej nieszkodliwe jeś- z zaznaczeniem, że rewolucja obdarzo- li obserwowane z dużą ilością ironii, na nową ideologią, w świecie krzyku ale ciągle zanieczyszczające kod 20% jest na samej górze świadomości, zde- ludzi którzy mają tę ziemię budować cydowanie przewyższając bawienie się dalej. Ale co tam pornokultura. Dużo w teatrzyk partiokratów, czy walkę do większym problemem jest szerząca się wegetariański świat, czy dobro piesków, plaga ekstremalnego partiokractwa, czy kolor paznokci o innych przykład- bowiem oczywiste jest, że w ciągłym ach gigantycznej społecznej afektywnej poszukiwaniu szczęścia, wraz z nudą, dwubiegunowości nie wspominając. ludzie będą szli w coraz to bardziej ek- 4. Każdy świetny sprzedawca wie, że stremalne punktu widzenia, szczegól- światem rządzą dwa uczucia: chciwość nie, że partiokraci choć są gimbusami, i strach, z tym, że strach jest uczuc- to nadal są na tyle inteligentni by wyjść iem silniejszym. Można więc ludziom naprzeciw coraz to bardziej ekstremal- obiecywać góry złota, 300 milionów nym oczekiwaniom ludzi. Takie był i złotych dla każdego, Irlandię i eldo- są prawa natury, a pozbyć się ich moż- rado, co działa szczególnie w począt- na tylko poprzez wielką strukturalną kowej fazie cyklu budowy domu, ale zmianę całego systemu, uniemożliwia- już potem zamiast chciwości należy jąc ludziom nękanie na poziomie iluzji pobudzać strach i nienawiść. “Jak nie partiokratycznych, zmuszając wszyst- zrobisz tego to Ci nie zapłacę”. “Głosuj kich do walki na poziomie produkcji. na mnie by nie głosować na tamtych”. 3. Nuda przedostaje się też do innych W chwili obecnej ewidentnie wcho- dziedzin życia. Wszechobecne tatuaże, dzimy już w fazę agresywnego hejtu, a skrajne fryzury, krańcowe osiedlowe nie już obiecanek cacanek których lata wręcz metkowanie ubrań, podświ- odeszły. Różnica między tymi okresami adome błaganie by ktoś nas zaważył jest wielka, i dziś wszechobecny, jednak czy to przez konsumpcję alkoholu, kompletnie naturalny hejt, nie tylko narkotyków czy seksu, czy to przez do podziałów całych narodów, ale i do naszą aparycję, czy to przez nasze coraz podziałów rodzin. Przykładem tego jest liczniejsze zaangażowanie się w jakieś jakaś prowincjonalna polska rodzina tam krańcowe organizacje pseudo-ch- w której w akcie kompletnej desper- arytatywne, to wszystko sprawia, że acji, matka kandyduje w wyborach na pod przykrywką wolności sumienia burmistrza z ideologią PiS, a syn kandy- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

duje na burmistrza tego samego miasta temu, bowiem tylko poprzez wprow-z ideologią Nowej Prawicy. Trudniej adzenie nowej ideologii, można dziśjest o bardziej konkretny przykład cho- zredukować problem dwubiegunowościroby partiokracji, która rozwija się pod społecznej, która to ponownie umożliwijednym dachem. rozwój ziemi. Bez zmiany, nakierowany5. Dwubiegunowość społeczna wi- na niesprawiedliwość zombie hejt 80%doczna jest także przez płytkość tego zwyczajnie zakorkuje 100% populacji.społecznego krzyku, i wszechobec- Hejt jest zarazą, a partiokracja jest jejnej gigantycznej redukcji dysonansu najlepszym nośnikiem.poznawczego. Ilu to znamy obrońców Niech Żyje Rewolucja Polska.praw zwierząt, których los niepełno-sprawnych dzieci kompletnie już nie komentarze na Facebookinteresuje. Ile to znamy zdrowo odży-wiających się wegan, którzy wieczorem 319. 2/10/2014 IRchleją wódę i palą papierosy. Ilu toznamy ludzi tolerancyjnych religijnie, ŻEGNAMY PATENTY, ZNAKI TO- A. POLSKA DEMOKRACJAktórzy zaznaczają, że islam jest religią WAROWE I INNE ILUZJEnajgorszą. Ilu to znamy ludzi dla którychubrania są najważniejsze, podczas gdy Dziś przeczytaliśmy o regularnymto co jest w środku jest kompletnie poz- nękaniu dokonywanym przez polic-bawione jakiejkolwiek merytorycznej jantów na ludziach którzy ciężko pracu-wartości - w tym podstawowa higiena. ją na tzw Woli Kossowskiej.Dla dobrego obserwatora bardzo łatwojest wręcz zbudować piramidę świado- http://wiadomosci.onet.pl/mości poprzez samą broń którą posłu- warszawa/wolka-kosowska-na-gują się dziś ludzie, i tak choć Zielony jwieksze-w-polsce-centrum-pod-jest dziś każdy, to jednak umiejętność robek/1kj9gpostrzegania odcieni zieleni jest zu-pełnie inna dla ludzi którzy walczą z Z racji, że kwestie patentowe są namproblemem globalnego ocieplania, od bardzo bliskie, postanowiliśmy tenludzi którzy walczą o schroniska dla temat poruszyć. Zresztą Ci co czytalibezdomnych piesków i kotków. Ludz- sugerowane przez nas zmiany dosko-kość ma różne szachownice i różne nale już o tym wiedzą.problemy, które by dodatkowo byłojeszcze ciekawiej często są ze sobą pow- W pierwszej kolejności chcemy jed-iązane... Hitler był wegetarianinem. nak zaznaczyć, po raz kolejny, że jedy-Podsumowując: ktoś wcześniej czy nym postulatem Polskiej Demokracjipóźniej podejmie świadomą decyzję, że oraz Rewolucji Polskiej jest zastąpieniebez wielkiej światowej wojny, świat nie wszystkich posłów ławnikami, bowiemruszy już z miejsca. Polska Demokrac- ten pozornie mały krok zacznie gi-ja jest oczywiście świadoma logiki tego gantyczny proces przemian w wielu dz-punktu, dlatego też z takim zacięciem iedzinach życia, przemian których re-walczymy dziś o zmianę całego sys-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA zultaty dla większości ludzi, niczym gra ność iluzji nie będzie już tolerowana. w szachy Kasparowa, są dzisiaj ciągle Tak więc, dokładnie w ten sam sposób niewyobrażalne. Natomiast wszystkie w jaki pozbędziemy się religii oraz par- sugerowane przez nas zmiany, opisane tiokracji, pozbędziemy się też i znaków w tej notce, towarowych, patentów i ogólnie wszel- kiej tzw własności intelektualnej, czyli A patrz wpis nr 54. prawa do nękania iluzją, która dzisiaj wcale nie działa na zasadzie dawania są tematami otwartymi do debaty na ludziom własności idei, bowiem jest poziomie ławników Sejmu Społeczne- to absurdalne i fizycznie niemożliwe go, ludzi których ławnicy reprezentują do wykonania, ale jest wprowadzone oraz ich ekspertów i nawet lobbystów poprzez szantażowanie wszystkich po- a także mentorujących ich Senatorów. zostałych ludzi by tej idei nie stosowali, Polska Demokracja nie będzie dyktat- co jest pozbawieniem fundamentalnych urą, chociaż z racji, że logika i świado- praw ludzkich każdego człowieka, pra- mość będzie po rewolucji faktycznie wa do myślenia i tworzenia. Jeśli więc dyktowała warunki działania, możemy masz pomysł, i nie potrafisz sobie zag- już założyć, że logika przedstawionych warantować z niego korzyści, to znaczy, sugestii Polskiej Demokracji będzie że jest to słaby pomysł, i marnujesz ty- przez ławników zrozumiana, łącznie z lko ludzkości jej czas. Good bye Giorgio tematami których większość ludzi dzi- Armani. siaj zwyczajnie nie rozumie, jak omawi- Good bye all fashion harassers. any w tym poście temat prawa patento- wego. Tak więc na dzień dzisiejszy, jak zawsze ultra arogancko, nie oczekujemy zrozumienia od większości naszych czytelników, a tym bardziej od partio- kratycznych gimbusów, w tym posłów, ministrów i setek tysięcy urzędasów którzy dzisiaj tylko pozorują swoją potrzebę, i których po rewolucji prze- kwalifikujemy na ludzi którzy wreszcie będą robili coś co będzie miało logiczny sens...czyścili ulice, pomagali ludziom starszym, zbierali buraki. Tymczasem do dzieła... temat własności intelektualnej. Artykuł onetu opisuje rzekomą plagę jaką są tzw “podróbki’. Polska Demokracja globalnie zniesie ten tem- at, bowiem po rewolucji wszelka włas- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A teraz konkrety. do nich dostępu ludziom których na A. POLSKA DEMOKRACJAUBRANIA: każdy może produkować leki nie stać jest jedną z najczarnie-co mu się tylko podoba, w jakie chce jszych stron społeczeństwa v2014, iwzory i w jakim chce logo. Jeśli ludzie coś za co ludzie kiedyś będą nas nazy-będą chcieli docenić Twój produkt, to wali małpami... bowiem małpami ew-przyjdą do Twojego firmowego sklepu. identnie jesteśmy. Polska DemokracjaEwentualnie zaczniesz robić personi- w trybie natychmiastowym na tereniefikowane metki elektroniczne, itd itp. na początku Polski wykupi wszystkieMetod na dodanie unikalnego numeru patenty firm farmaceutycznych, nac-czy innego bajeru jest setki. Nikomu jonalizując je, rekompensując stratyjednak nie można zabronić produkow- firmom farmaceutycznym wypłatamiać co się chce. Wyjątkiem będą stro- z budżetu na podobnym poziomie doje wojskowe i policyjne, ale z czasem ich obecnych obrotów na terenie Polski,nawet i to przestanie obowiązywać.. bo plus szacowanych strat z tytułu utratyw przyszłości zarówno policji i wojska patentów w przyszłości. Z zamian zanie będize - ale to już wychodzi poza to, na terytorium Polski nie będzieobręb wyobraźni nawet i najbardziej limitu ilości wyprodukowanych lekówinteligentnych z naszych czytelników. dawanych obywatelom RP, na terytori-Nadal, brak zakazu produkcji czego się um Polski, i nie interesuje nas czy są tochce, natychmiastowo zniszczy koncep- leki po 5 złotych czy po 5,000 złotych -cję nękania ludzi markami, że ja jest- Polska ma konstytucjonalny obowiązekem fajniejszy od Ciebie bo mam ABC, chronienia życia swoich obywateli i tenbowiem ludzie którzy będą mieli drogie obowiązek Polska spełni, jednocześnieABC będą społecznie uznani za debili... dając światu przykład nowoczesnościi słusznie... bowiem po co przepłacać oraz logiki działania. Jeśli zaś chodzi oza ABC jeśli można mieć ABC? Natu- nowe patenty... negocjacje będą twarde,ralnie kłamstwa typu źle opisane pro- rząd obliczy przydatność leków, i jeślidukty (np 100% bawełna kiedy mamy ktoś nie będzie chciał sprzedać paten-do czynienia z 99% bawełną.. będą tak tu, to siłą go nie odbierzemy. Polskasamo ścigane jak dzisiaj). Okłamywać Demokracja nie jest przeciwna włas-konsumentów nie wolno. ności intelektualnej, ale jest przeciw-LEKI: idziemy z miejsca w temat, który na uniemożliwianiu innym by dążyćbędzie przez Was poruszony w pier- do rozwoju i ekspansji, a raz jeszczewszej kolejności... czyli potrzeba po- klarownie podkreślamy, że dzisiejszeniesienia inwestycji by coś wyprodu- prawo patentowe nie chroni Twórców,kować... jak badania naukowe w rozwój a karze ludzi którzy tworzyć chcą.leków. Oczywiście rozumiemy ten ar- Nikt nie ma prawa zabraniać ludziomgument, i tu powstaje naturalna potr- myśleć.zeba na istnienie działalności Państw, TECHNOLOGIE: Idea jest podobna doktóre to zapłacą wynalazcom za ich leków i ubrań. Jeśli uważasz, że fakty-produkt, powodując, że staną się one cznie masz coś co jest świetne... przed-własnością publiczną. LEKI są bowiem staw to Państwu, a Państwo podejmiewłasnością publiczną, i ograniczanie decyzję czy to od Ciebie odkupić czy nie. Ewentualnie może zrobić to nawetwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA i ktoś bardzo bogaty, prezentując świa- centom ograniczania dostępu do treś- tu pamięć po sobie. Pamiętaj jednak, ci które dokonywane są na podstawie że jeśli się nie zgodzisz, to zawsze masz umów cywilnych. Jeśli więc macie zau- ryzyko, że ktoś inny wymyśli to samo co fanie do kin, to dajcie im film do emisji, Ty i albo zarobi na tym mniej, ale zami- upewniając się, że nikt tych filmów nie ast Ciebie, albo wrzuci swój wynalazek nagrywa... a jeśli nagrywa... to możecie freewareowo jako zasłużony człowiek. spokojnie schować w każdą rolkę tajne Naturalnie nikomu nie będziemy też znaki by wiedzieć dokładnie które kino bronili wprowadzania technologii do złamało Waszą umowę i które kino jest ochrony własnych wynalazków, czy to cywilnie winne Wam odszkodowanie. poprzez specjalnie sklepy, czy też szyb- Nie oczekujcie jednak od Państwa by ką sprzedaż nowych wynalazków zanim ścigało dzieciaki które zgrywają Wasze konkurencja nadgoni, a szczególnie w filmy, bowiem tego robić absolutnie nie przypadku software, blokowania kodu. będziemy. Nie nasz problem - a wręcz Polska Demokracja nie zabrania ludzi- przeciwnie - niech każdy ogląda co om kombinować, Polska Demokrac- chce. Wyjdziemy jednak producentom ja zabrania ludziom zabraniać innym na przeciw, Tworząc fundusze artysty- kombinować - różnica w filozofii jest czne, które będą opłacały produkcję wielka. filmów, ale nie na podstawie wzajem- MUZYKA, FOTOGRAFIA, KSIĄŻKI: nego lizania jaj jak dzisiaj, ale na pod- Do roboty. Chcecie zarabiać, to zasu- stawie rankingów ludzi, czyli filmów wać na koncerty, czytania, robić zdję- które społeczeństwo chce wynagrodzić. cia, itd itp. Namnożyło się ostatnio tych Dzięki temu powstanie drugie źródło wszystkich raperskich nękaczy którzy dochodu producentów sztuki, opłacane szerzą tylko swoją zarazę, i jest tego tak z budżetu centralnego, które będzie dużo, że ludzkość jest przepełniona sza- miało na celu upewnienie się, że jakaś jsem i kiczem, i trzeba się klarownie za mała część filmów jest ciągle tworzona, tych ludzi zabrać. Jeśli nie śpiewanie nie ale to ludzie będą decydowali czy chcą sprawia Ci przyjemności... nie śpiewaj. te filmy oglądać czy nie, a co ważniejsze, Książki ogólnie też są ludziom nie po- czy filmy te są godne pieniędzy z tego trzebne, od Szekspira po Sienkiewicza, funduszu czy też nie. W ten sposób Pol- a jeśli ktoś pisze książki by zarabiać na ska Demokracja pozbędzie się wszyst- nich kasę... to wybrał zły zawód. Książki kich filmów kategorii B, C... Z, i słusznie, się pisze z powołania... z chęci zmiany bowiem wystarczy już tej masowego świata, dawania ludziom radości... a wciskania ludziom kretynizmów, czy nie dla pieniędzy. Państwo chętnie też to na poziomie świadomości czy jak zapłaci za książki które będą ludziom coraz częściej widzimy podświadomoś- potrzebne... chociaż takich będzie dużo ci. Horrory... ciekawe czy przetrwacie tę mniej niż nam się dzisiaj wydaje. czystkę, bo filmy Sci-Fi z pewnością tak. FILM: Pewien problem istnieje z Przygotujcie się na Rewolucję. A Wy filmem z racji wymaganego wkładu ka- myśleliście, że świat się wiele zmienić pitałowego, ale tu na pomoc idzie nam nie może, prawda? ## Czas się obudzić. technologia. Nikt nie zabrania produ- W listopadzie rusza Rewolucja. W maju nasz prezydent rewolucji, Evo www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Hashtagger zostaje prezydentem. W cie internet istniał wcześniej, ale dop-lipcu zmieniamy konstytucję na Polską iero facebook to masowo ujednolicił,Demokrację. Od października losujemy ale co jest najważniejsze... facebook dałnowy Sejm Ławników, raz na zawsze ludziom dużo głębszy wgląd do wza-pozbywając się wszystkich partiokraty- jemnych relacji, a nawet i wzajemnejcznych gimbusów, a od listopada mamy podświadomości. Nigdy wcześniej nienajlepszy Rząd Ekspertów w historii można było tak dokładnie obserwowaćludzkości, na którego czele stanie zna- tak dużej części świata, i to jednostron-ny już Wam Janusz Filipiak (jeszcze nie, jego trendów, przemian, i kierunkutrzeba będzie go do tego przekonać... tych przemian.chociaż kto jak kto, ale On rozumiepowagę zaistniałem geosytuacji) a w A. POLSKA DEMOKRACJAlatach 2016-2020 robimy wielką ideo-logiczną ekspansję Polskiej Demokracjina inne kraje, agresywnie i bez litości,bowiem wiele tematów wymaga pełnejglobalizacji by czysta logika mogła byćzastosowana. Na szczęście Ziemia jestokrągła, więc przed świadomością uciecsię nikomu nie uda.Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. Ostatnio np wyjątkowo modny stał sięNiech Żyje Rewolucja Polska. temat ochrony zwierząt. W sumie NasNiech Żyje prezydent rewolucji Evo to nie dziwi. Nigdy wcześniej dysoc-Hashtagger. jacja ludzi obserwowana poprzez chęćNiech Żyje rewolucjonista ##### posiadania zwierzątek nie była aż tak######. wielka jak dziś, bowiem historycznie posiadanie zwierząt miało cel prakty- komentarze na Facebook czny, a ostatnio, dzięki wszechobecnej samotności oraz ciągle pogłębiających320. 3/10/2014 RE się międzyludzkich różnic, posiadane zwierząt stało się masową desocjacją,PRAWA ZWIERZĄT dodatkowo jeszcze napędzaną przez hollywoodzkie filmy i kolorowe gazety.Większość ludzi ciągle nie zdaje sobie Sama zaś ludzka chęć pomocy bezdom-sprawy ze skali rewolucji jaką jest face- nym zwierzaczkom, najlepiej poprzezbook, rewolucji w komunikacji która pośrednią demonstrację chęci pomo-bez wątpienia w historii zostanie zapisa- cy a nie bezpośrednią pomoc, jest zaśna obok wynalazku papirusu (pierwsze spowodowana wszechobecnym świa-cywilizacje 4 tys lat p.n.e.) oraz książek towym marazmem w którym bardzostronicowych (pierwsza była biblia), ciężko ludziom pokazać własne istnie-druku (Kolumb, Kopernik, Szekspir, nie, zarówno przed innymi jak i przedRej, Luther, Darwin, Marks). Oczywiś- samym sobą. Wraz z rozwojem cy- wilizacji większość budynków została już wybudowana, większość idei została www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA już wymyślona, i możliwość rozwoju dobie wszechobecnej presji społecznej stał się dla ludzi coraz trudniejszy. Dlat- do bycia popularnym aktywistą, która ego właśnie obserwujemy tak wielką niemalże sugeruje by zwierzęta trak- redukcję dysonansu poznawczego, czy tować lepiej niż ludzi, uniemożliwiając to przez eksplozję popularności tatu- normalną debatę na ten temat. Tak więc aży, alkoholizmu, dewiacji seksualnych, chcemy klarownie podkreślić, że jako dziwnych fryzur i stroi, czy też poprzez Świadomościowcy uważamy zwierzęta działalność około charytatywną, a face- za stwory niższe ewolucyjnie do ludzi, book jest idealnym “wizjerem” tych co po pierwsze dowodzi, że nadmierne wszystkich redukcji dysonansu. Froyd, obcowanie ze zwierzętami jest dys- Jung, Hitler, Stalin, Jezus, Mahomet, ocjacją względem gatunku wyższego takiego wizjera nie posiadali. - ludzi, a po drugie ma wielkie prak- Prawa zwierząt. tyczne znaczenie, bowiem naturalne Jako Świadomościowcy jesteśmy jest, że w momencie gdy ludzie wyros- bardzo czuli na elementy ochrony śro- ną ze swojej dysocjacji, a po rewolucji dowiska, dbania o naszą jedną plan- będzie to zjawiskiem częstym, społec- etę, ludzi, zwierzęta, rośliny, surowce. zeństwo będzie miało spory problem w Większość z Nas, w tym nasz prezydent stosunku do już zakupionych i zaadop- rewolucji jest wegetarianami, większość towanych przez nie zabawek. Co zrobić z Nas nie pije, nie pali i nie ćpa, w tym z milionami psów i kotów, o żyjących nasz prezydent rewolucji, i większość 150 lat żółwiach nie wspominając, które z nas temat praw zwierząt odbiera to przyzwyczajone do życia w niewoli bardzo poważnie. Mówimy więc wiel- ludzkiej nie są przystosowane do bycia kie NIE testowaniu kosmetyków na lwami jeśli natura tego wymaga. Nawet zwierzętach, mówimy wielkie NIE mal- anakonda nie daje dziś sobie sama rady tretowaniu zwierząt, i mówimy wiel- w środowisku ludzkim, a co dopiero kie NIE wyrzucaniu zwierząt na ulicę, o głupich ociężałych kotach, czy nie- czego dowodem jest załączona do tego dorozwiniętych piesków chihuahua postu poniższa petycja. czy jakiś innych jamnikach. Trendy się h t t p : / / w w w. a v a a z . o r g / p l / p e t i t i o n / zmieniają, jak i dostępność do żywn- Sejm_Rzeczpospolitej_Polskiej_Zeby_ ości, i każdy kto spędził choć kilka dni surowo_karac_ludzi_ktorzy_wyrzu- na ulicach miast w Indiach doskonale caja_swoje_zwierzeta_na_ulice/?d- wie jak bardzo bezpośrednio bezdom- niVsib&pv=16 ni ludzie konkurują z psami o ogranic- Tym niemniej, jak na prawdziwych re- zoną dla wszystkich ilość jedzenia. wolucjonistów świadomości przystoi, Dlatego też, Polska Demokracja idziemy dalej w analizie tematu zwier- klarownie stwierdza, i poddaje pod de- ząt i ich ochrony, bowiem bardzo łatwo batę wśród ławników (nie osłów posłów się w iście gimbusowskim stylu dziś którzy w debacie zawsze kierują się in- zawiesić na programie “kocham zwier- teresem reelekcji), że: zątka bardziej niż siebie”, szczególnie w 1. Jesteśmy za obowiązkowym chip- owaniem wszystkich zwierząt, na koszt właściciela. Jeśli zwierzę jest za małe na www.facebook.com/PolskaDemoKracja

chipowanie trzeba wprowadzić specy- nikami własnych dysocjacji, docenia- A. POLSKA DEMOKRACJAficzny rejestr, i monitorować obecność jąc ich chęć wyleczenia. Każdy będziezwierząt u jego właścicieli , też na koszt więc mógł oddać swoje zwierze dowłaściciela. schroniska, i jeśli będzie chciał, opłacić2. Jesteśmy za obowiązkowym zakwaterowanie swojego pupilka aż dorejestrowaniem przyjścia na świat końca jego dni, albo jeśli nie będzie gonowych zwierząt, oraz rejestrowaniem na to stać, opłacić eutanazję zwierząt -ich zgonów, pod groźbą znaczących kar coś co klarownie popieramy, zarównofinansowych, a jeśli trzeba to nawet i w obronie praw ludzi, jak i w obroniewięzienia. Umarł Ci pies... powiadom o praw zwierząt - których często bardziejtym służby... nie tylko by nie płacić już ludzko jest uśpić niż katować i bić.podatku - który wzrośnie - ale także by 6. Ludzie dostaną pewnie okres na zach-umożliwić ludziom kontrolę nad zwier- ipowanie swoich pupilków, wszystkozętami. na ich własny koszt, lub bezpośrednie3. W przyszłości będziemy też za pobi- zastosowanie punktu nr 5, po którymeraniem materiału DNA od zwierząt, wszystkie złapane niezachipowane zwi-coś co klarownie ograniczy problem ich erzęta będą poddane eutanazji. Polskanielegalnego mnożenia, wszystko oczy- Demokracja nie boi się normalizacjiwiście na koszt właściciela. Pobieranie sytuacji, i jeśli komuś się to nie podo-próbek DNA nie jest już takie drogie ba, jest takie przysłowie po łaciniei skomplikowane - każdy kto był kil- “put your money where your mouthka razy zamykany do aresztu, jak nasz is”. Społeczeństwo bowiem nie będzieprezydent rewolucji, doskonale o tym odpowiedzialne za opłacanie zwierząt,wie. podczas gdy umierając dzieci w Afryce,4. Biorąc pod uwagę powyższe punk- a nasze własne maluchy nie mają fun-ty 1-3 kontrola zwierząt będzie dużo duszy na operację wzroku. Nigdy niełatwiejsza, tak więc jeśli ucieknie Ci pozwolimy na cofnięcie się rewolucji.Twój piesek - masz karę, a jeśli ucieknie Człowiek jest bogiem.Ci Twój piesek i nie powiadomisz o tym 7. Jesteśmy przeciwni sterylizacji zwier-służb - masz karę x 10. Jeśli będą jak- ząt, i wprowadzimy dodatkowe opłatyieś bezdomne pieski z DNA Twojego “społecznościowe” za dokonywanie pr-pieska - masz karę x 100. Wszystkie te zymusowych sterylizacji zwierząt, takdecyzje są nie tylko w obronie zwierząt, by ludzie wiedzieli co jest dobre a coale przede wszystkim w obronie nasze- złe. Jesteśmy też absolutnie przeciwnigo społeczeństwa, które wcześniej czy chirurgii estetycznej na zwierzętach,później się masowo obudzi, wywalając czy to poprzez obcinanie uszu czy teżwszystkie kundle na ulicę. ogonów, i ponownie, wprowadzimy5. Jednak z racji, że uważamy zwierzę- wielkie opłaty za możliwość znęcaniata za gatunek niższy od ludzkiego, nie się nad zwierzętami... coś jak opłata zazamierzamy zmuszać ludzi do bycia zabijanie zwierząt w ramach safari. Jakoniewolnikami zwierząt, czy też zakład- ludzie chcemy klarownie stwierdzić, że owszem zwierzęta są naszymi zabawka- mi, ale niech ludzie się nauczą braćwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

odpowiedzialność za swoje zabawki, su wyborów. najlepiej poprzez portfel, czyli formę A teraz wracamy do facebooka i do dobrze zrozumianą przez większość technologii obserwacji ludzkich zach- ludzi. owań jakie on oferuje. W momencie 8. Będziemy karać wielkimi mandata- gdy naciśniemy <Post>, wiadomość mi za niesprzątanie gówien swoich nasza dojdzie do tysiąca ludzi. Jest to zwierzaków, i jeśli trzeba będzie, zdecydowanie więcej niż minimum 100 będąc w posiadaniu banku DNA osób które są wymagane do masowego wszystkich zwierząt, będziemy robili rozprowadzania nowego kodu w podś- badanie nieposprzątanych gówien by wiadomości, poprzez tzw paranormal- znaleźć sprawców problemu, szcze- ny efekt setnej małpy. gólnie w miejscach publicznych. Jest http://en.wikipedia.org/wiki/Hun- technologia, i nie boimy się jej wyko- dredth_monkey_effect rzystać.A. POLSKA DEMOKRACJA 9. Polska Demokracja to najbardziej Oznacza to, że przynajmniej w podś- progresywna organizacja, która tem- wiadomości, nasza wiadomość dojdzie at zwierząt rozwiąże raz a dobrze i na zaraz do wszystkich ludzi na ziemi, wieki. Temat jest bowiem bliski ser- absolutnie wszystkich, chociaż czas do com wielu Polaków, w tym naszym wydobycia tej wiadomości z podświ- rewolucjonistom, a szczególnie os- adomości do świadomości może już tatnio widzimy eksplozję chęci po- trochę czasu zająć, i czas ten, tzw pręd- mocy zwierzątkom... co Nas bardzo kość karmy informacji, będziemy mogli cieszy, bowiem środowisko naturalne również monitorować poprzez właśnie jest dla Świadomościowców Polskiej facebook. Takiej technologii nie miał Demokracji tematem najważnie- w historii ludzkości jeszcze nikt, dlat- jszym. Ludzi mamy dużo, Ziemia jest ego też dobrze wiemy, że nadchodząca jedna. Rewolucja Polska, zarówno wśród ludzi 10. Jak zawsze, podkreślamy, że jedy- jak i zwierząt, jest dziś pewna. nym postulatem Polskiej Demokracji Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. jest zastąpienie posłów ławnikami, Niech Żyje Rewolucja Polska. bowiem tylko ławnicy będą mog- Niech Żyje prezydent rewolucji Evo li podjąć decyzje które są zgodne z Hashtagger. logiką, a nie z chęcią lizania jaj ludzi- Niech Żyje rewolucjonista ##### om którzy co kilka lat idą głosować na ######. jedną czy drugą małpią iluzję. Temat zwierząt będzie więc dany ławni- komentarze na Facebook kom do dyskusji, wraz z wszystkimi opiniami zarówno z ich regionów jak i różnych ekspertów oraz lob- bystów. Jedno jest pewne, ławnicy zrobią porządek z tym tematem błys- kawicznie... i to na wieki, a nie do cza- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

321. 3/10/2014 I się wtedy Sejmu w całości, albo zrobić klony Tuska i Kaczyńskiego zamiastJOWy (JEDNOMANDATOWE OKRĘ- robić kompletnie niepotrzebne wybo-GI WYBORCZE) ry w których wszystko będzie jasne i pozbawione jakiegokolwiek elementuTemat ten był już przez nas kilka razy zmienności... a Ci co się na matematyceporuszany, ale jak widać walka z igno- znają wiedzą... że zmienność jest jednąrancją intelektualną musi trwać dalej. z najbardziej cenionych właściwości ludzkiego życia, i zawsze ten kto maJeśli ktoś uważa, że JOWy rozwiążą w zmienność - ten ma szansę na wielki, A. POLSKA DEMOKRACJAPolsce jakikolwiek problem to kom- gigantyczny sukces... dlatego Polskapletnie nie rozumie zasad działa- Demokracja jest matematycznie tak do-nia matematyki. Jedynym wynikiem brym systemem, bowiem oprócz wiel-JOWów będzie kompletna polaryzacja kiej stabilności, superpremiera którysceny politycznej, i to na setki lat, jak w będzie urzędował nawet i po 20 lat,USA (Republikanie / Demokraci) czy w czasem pojawią się też i autentycznieWielkiej Brytanii (Partia Pracy / Kon- dobre ewolucyjne idee które drogąserwatyści) bowiem kompletną bajką i motyla trafią od ludzi po samą górę,naiwnością jest wiara, że wygra osoba bowiem nikt nie będzie się bał pow-najlepsza w okręgu, a nie ta która jest iedzieć co myśli... z racji, ze partii niewystawiona przez swoją partię (lub jej będzie wcale, albo tyle ile będzie ludzi...jedyną opozycję). Pójdziemy dalej... w przykład prawdziwej demokracji i logi-sytuacji gdy o wszystkim będą decy- ki działania.dowały nominacje na JOWy, zawsze Podsumowując: JOWy nie są rozwiąza-system będzie dążył do wyboru na fo- niem problemu partiokracji, a kolejnątel lidera najsłabszej jednostki, która iluzją pompowaną przez grupę chorychto potem wybierze BMW (biernych, z czystego hejtu do systemu ludzi,miernych i wiernych) kandydatów na którzy w desperacji braku alternatywyJOWy na podstawie procesu wzajem- łudzą się JOWami niczym magicznymnego lizania jaj - jak za czasów PZPR, zaklęciem, kompletnie pozbawienia co za tym idzie, bardzo szybko pow- możliwości perspektywicznej i log-rócą czasy kompletnych miernot, a icznej analizy problemu, coś co jestpotencjalnie... jeśli jakimś już cudem dziwne, bowiem wystarczy popatrzećraz na jakiś czas pojawi się jakaś nowa na system rządzenia Państw które dz-partia... to i Hitlera i Mussoliniego i Ty- isiaj JOWy stosują by zobaczyć z jakmińskiego, bowiem to liderzy tych partii gigantycznymi problemami władzy siębędą wybierali kandydatów na listy, a ciągle borykają: Wielka Brytania (byłapotem debaty już żadnej nie będzie. mocarstwem... jest?), USA (największyOwszem, może i wraz ze wprowadze- bankrut), Francja (była mocarstwem...niem JOWów zapadnie wyższa kultu- jest?) oraz przewspaniałe Indie (naj-ra debat, albo ich kompletny brak - co lepszy przykład beznadziejności funkc-będzie miało swoje plusy, no i zapewne jonowanie demokracji na świecie).będzie większa klasa polityczna (gar- Jeśli chcecie zmian i odpartyjniaczenianitury, wina, kompletny cynizm, Ko-pacz), ale równie dobrze można pozbyć www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Polski to musicie iść na całość, promu- 322. 4/10/2014 $R jąc system Polskiej Demokracji. Zresz- tą te zmiany i tak nadejdą... macie to POLSKA DEMOKRACJA WSPIERA jak w banku... więc jakakolwiek walka PRZEDSIĘBIORCÓW przeciwko Polskiej Demokracji skazaneA. POLSKA DEMOKRACJA jest na historyczne niepowodzenie...co https://www.facebook.com/ paradoksalnie czyni naszą rewolucję ul- events/675592822538427/?notif_ tra-trudną, bowiem każdy rewolucjoni- t=plan_user_invited sta świetnie zna słowa Lenina, że “nie ma rewolucji, bez kontrrewolucji”, więc Na wstępie chcemy jasno zaznaczyć. kompletny brak ideologicznych ataków Polska Demokracja nie jest organizacją na naszą Polska Demokracja, pomimo partyjną. Polska Demokracja nie jest wielkiego zainteresowania jej ideologią także kolejną polityczną mafią, która przez różne strusie, choć jest dowodem powstała w rzekomym interesie ochro- jej intelektualnej skuteczności, to jest ny interesów jednej czy drugiej grupy też i paradoksalnie wielkim utrudnie- ludzi. Polska Demokracja gardzi poli- niem wymagającym z naszej strony wy- tyką i wszystkimi politykami, a naszym jątkowo kreatywnych i innowatorskich JEDYNYM celem, który z pewnością metod walki, metod które oczywiście będzie osiągnięty, pokojowo lub rewo- mamy i które ciągle przygotowujemy... lucyjnie, jest zastąpienie wszystkich tak by zmiany przeprowadzić w iście re- partiokratycznych małp na losowo wolucyjnym stylu. wybranych ławników społecznych, coś Co do systemów politycznych, to więcej co jest Rewolucją Polską, ale wydarze- informacji o systemach politycznych w niem o światowym zasięgu, oraz coś co poniższym linku, oraz w załączonych ma 100% pewny logiczny sens. komentarzach: ################################ Tymczasem Świadomośćiowcy życzą Wam udanego piątkowego wieczoru. 1. Zgodnie ze słowami Piłsudskiego: Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. “Rząd rządzi - Sejm sądzi”, ławnicy Niech Żyje Rewolucja Polska. będą tylko sędziami systemu, a nie Niech Żyje prezydent rewolucji Evo jego administratorami. Absolutnie Hashtagger. sprzeciwiamy się obecnej sytuacji, gdy Niech Żyje rewolucjonista ##### największe krajowe miernoty, czyli ######. post-PZPRowskie sprzedajne komuchy, oraz opłacane przez kler i CIA post-sol- komentarze na Facebook idarnościowe humanistyczne osiedlowe meliniarskie miernoty, podsumowując, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

największe gimbusy i nieroby Polski i taksówkarzy, czy też by wciskać ludzi- A. POLSKA DEMOKRACJAdorwały się do żłoba, nie tylko doku- om jedną czy drugą partyjniacką ciem-mentnie niszcząc swoją egoistyczną in- notę. Rządy Kopacz to wstyd i hańba,teligencją zarówno całą Polskę (i resztę nie tylko tyle przed innymi krajamiświata - bowiem problem partyjniactwa co przed naszymi własnymi dziećmi,to problem globalny), ale stanowiąc bowiem jakie wartości promujemy?też i wielkie zagrożenie dla długotr- Partyjniactwo, lizodpustwo, miernotę iwałego bezpieczeństwa naszych rodzin, lenistwo.bowiem te partiokratyczne niedoxxby,niczym Theobald von Bethmann-Hol- A patrz wpis nr 297.lweg, partyjniacki kanclerz Niemiecz 1914r., zawsze wybiorą wojnę nad Po rewolucji jednak wszystko się zmie-ryzyko “haniebnej” utraty własnego ni. Posłów nie będzie, a ławnicy będąstołka - coś co wiele razy historia już losowani. Zmieni to metodę funkc-pokazała, i coś co dzisiaj jest ponownie jonowania całej administracji, odwra-klarownie widoczne w eskalacji prob- cając priorytety z tych partyjnych krót-lemu ukraińskiego czy islamskiego. koterminowych na te długoterminowe,Kreowanie iluzji wroga to podstawa niemalże efektem domina oczyszczającpartiokratów, bowiem pamiętajmy, że całą Polskę z głupoty, długu, plagi ad-te partyjniackie chxje nie mają włas- ministracji, i braku logiki, a potem,nej alternatyw na życie, niż to by żyć wraz z ekspansją rewolucji oczyszczającz wyzysku ludzi pracy, niczym legalna też i świat z wszechobecnej głupoty.mafia, niczym krwiopijne pasożyty, nie Dla tych którzy się nieracjonalnie bojąoferując społeczeństwu nic w zamian, losowania ławników, warto podkreślić,absolutnie nic oprócz kodu hejtu i kom- że statystycznie będzie to Sejm zdecy-pletnej intelektualnej głupoty. Polska dowanie lepszy od obecnego,Demokracja mówi temu systemowi, i toglobalnie, WYPIERXXXXĆ.################################ A patrz wpis nr 187.2. Jako świadomościowcy wierzymy wlogikę. ale nawet w przypadku gdyby SejmWraz z podziałem ról na “Rząd rządzi, składał się z samych dziwek, alfonsówSejm sądzi”, czego domagał się Ojciec i pedałów - co statystycznie i tak jestPolski Józef Piłsudski, oraz wraz z niemożliwe - i tak z racji ich brakuuniemożliwieniem ławnikom moż- konfliktu interesu, zarówno partyjnegoliwości rządzenia, ławnicy zawsze jak i reelekcji, będzie to Sejm dużo lep-zagłosują za taką administracją która szy niż obecna paidokracja gimbusów ito będzie optymalna dla Państwa, bow- miernot.iem pozbawieni braku możliwości by Podsumowując: pozbawienie możliwośzagłosować na samych siebie, nie będą ci czerpania osobistych korzyści z racjioni mieli żadnego logicznego interesu bycia losowymi ławnikami, upewni się,by wybrać rząd pielęgniarek, katechetekwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA że ławnicy będą robili to co jest słuszne że każdy miał równe szanse na starcie. dla Polski, dumni ze szczęścia jakie po- Cała podstawa ewolucji opiera się darował im los, bowiem niszczenie Pol- bowiem na kastach, i jest ona opisana ski będzie kompletnie nielogiczne, plus poniżej: ewentualne nielogiczne postępowanie przyniesie dla nich samych negatywne A patrz wpis nr 70. skutki w momencie gdy ławnikami przestaną być, o ich dzieciach i wnuk- Podsumowując, społeczeństwo to: ach nie wspominając. Tak więc koniec GIMBUSY - czyli ludzie komplet- z wzajemnym politycznym lizaniem jaj nie niepotrzebni społecznie, których i partiokratycznym rimmingiem party- pięknym przykładem są wszystkie dz- jnych szefów w trosce o własne posadki isiejsze partyjniackie mordy które na i miejsca na liście. Kończymy ten cyrk. siłę wciskają się do naszych domów. Polska Demokracja mówi temu syste- Gdyby jutro wszyscy posłowie, a nawet mowi WYPIERXXXXĆ... i jeśli trzeba... i rząd zginęli na cudowną chorobę par- gdy przyjdzie czas, zrobimy to bardzo tiokracji, to społeczeństwo nic by na bardzo dosadnie. tym nie straciło, a wręcz byłoby szczęś- ################################ liwsze i bardziej zamożne. Dość tych 3. Jako świadomościowcy przywracamy pielęgniarek, katechetek i taksówkarzy, społeczeństwu fundamentalne wartoś- o wszystkich akademickich debilach ci, którymi są: którzy w życiu w sektorze prywatnym (i) równy start dla każdej osoby w nie przepracowali ani jednego dnia nie wyścigu szczurów jakim jest życie - fun- wspominając. WYPIERXXXXĆ POL- dament praw człowieka, i jedyna możli- ITYCZNE GIMBUSY. Jest to dramat wość by upewnić się, że w społeczeńst- który nie tylko jest wielkim ryzykiem wie jedyny hejt jaki będzie istniał to hejt narodowym, wręcz godzi w społeczną względem własnej osoby prawość, i w obliczu którego nie ma się (ii) szacunek dla ludzi którzy w tym co dziwić ludziom którzy walczą, czy wyścigu szczurów odnoszą sukcesy, to świadomie (jak my, czy ISIS), czy też oraz społeczne wspieranie ich w tym podświadomie (poprzez kurewstwo, al- celu - co w skrócie oznacza, że Polska koholizm, alergie, choroby cywilizacy- Demokracja będzie szanowała przed- jne, rajdy na mońciaku, i inne społec- siębiorców i ludzi pracy, zakładając, że zne destrukcje). Nie można na ołtarze osiągnęli oni swój sukces dzięki własnej społeczne wynosić gimbusów, bowiem świadomości - coś co zagwarantuje el- od samej góry kreuje to wielkie redukc- ement (i). je dysonansu oraz społeczne dysocjacje. Dlatego też Polska Demokracja uświa- NIEWOLNICY - ludzie ciężko pracu- damia ludziom, że całe społeczeństwo jący na dobro swoje i swoich rodzin, składa się kast (klas), oraz, że nie ma w pracując, także na dobro innych, którzy tych podziałach nic złego, zakładając, im tę pracę organizują (przedsiębiorcy). Polska Demokracja ma wielki szacunek www.facebook.com/PolskaDemoKracja

do niewolników, zdecydowanie świado- ować się na wielką eskalację, bowiemmościowo traktując ich wyżej niż par- nawet kastowy gimbus ma pełne prawotiokratyczne miernoty, czy też ludzie olewać system który jest od samegoktórzy cały swój dobrobyt zawdzięcza- początku beznadziejny. Co ważniejsze,ją spadkom. Niewolnicy to fundament dzięki eliminacji wiary w duchy, up-naszego społeczeństwa, i wszystkim ewnimy się, że nie będzie podatków do-ludziom pracy należy się wielki szacu- chodowych, a ewentualnie tylko kon-nek, w tym zerowe podatki od pracy. sumpcyjne.PRZEDSIĘBIORCY - ludzie którzy ADMINISTRATORZY - bardzo wąska A. POLSKA DEMOKRACJAzatrudniają niewolników, kładąc im grupa ludzi wybrana przez ławnikówchleb na stół. Przedsiębiorcy to kas- do nadzorowania całego systemu, ita wymagająca wręcz maksymalnego zakładając, że ławnicy nie będą mieliwsparcia jak to jest możliwe, szczegól- konfliktu interesu, a nie będą go bie-nie w sytuacji gdy przedsiębiorcy Ci w li, to ławnicy zawsze wybiorą do tejprzyszłości nie będą już mogli nękać kasty najlepszych z kandydatów - a niespadkami innych ludzi, więc praca ich jak dzisiaj najgorszych gimbusów, na-będzie wielkim społecznym dobrodzie- jprawdopodobniej już bardzo bogatychjstwem, coś co jest drugim wielkim przedsiębiorców, którzy wręcz dopłacąelementem rewolucji jaką przyniesie do możliwość i przywilej należenia doPolska Demokracja, coś co umożliwi kasty administratorów. Bycie adminis-ludziom równy start. Oczywiście ro- trator to przywilej i wielki historycznyzumiemy, że ludzie mogą wtedy ch- honor. Warto też dodać, że w przyszłoś-cieć pracować mniej, i bardzo dobrze, ci administracji praktycznie nie będziejeśli ktoś nie będzie chciał pracować bowiem stworzy się przejrzysty algo-to niech nie pracuje - inni skorzystają rytm, który spowoduje, że organizacja- ale podkreślamy klarownie, że po re- setki bezsensownych szczytów i konfer-wolucji ławnicy upewnią się, że tak jak encji stanie się niepotrzebna. Świat jestkasta przedsiębiorców jest szanowana prosty, a technologia umożliwia pełnąa wręcz chroniona, tak przynależność jego automatyzację - chociaż nie ma codo niej będzie osiągalna tylko dzięki liczyć by dzisiejsze gimbusy te zmianywłasnej pracy i własnej świadomości.... wprowadziły, bowiem nie mają do tegoa nigdy dzięki loterii spadkom, które to intelektualnych możliwości, plus czymniszczą cały fundament społeczeńst- większa administracja tym paradoksal-wa... i ten zapis naszych sugerowanych nie dla nich lepiej.zmian jest najbardziej komunistyc- BOGOWIE - Polska Demokracja zabi-znym zapisem naszego ultraprawicowe- je wszystkich bogów, począwszy odgo schematu. Podkreślamy klarownie, partyjniaków których zniszczą loso-że możliwość nękania ludzi spadkiem wi ławnicy, i skończywszy na religiachniszczy cały układ społeczny, bowiem których unicestwi koncepcja “Ostat-nie tylko kompletnie niweluje możli- niego Człowieka” wraz z mega kon-wość stworzenia ewolucyjnego społec- triluzją mesjaszssimusa Evo Hashtag-zeństwa, prowadząc do wiecznych wo- gera, każąc wszystkim mesjaszomjen klasowych, którym zresztą nie ma klękać przed ludźmi a nie odwrotnie,się co dziwić a wręcz należy przygot-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA i nie ma to znaczenia czy człowiekiem do kasty przedsiębiorców tylko wraz z jest gimbus czy administrator - każdy partikratami i religijnym fanatykami do człowiek jest bogiem - więc jeśli po re- kasty świadomościowych gimbusów. wolucji jakiś chory umysłowo ubrany ################################ na czarno “Ojciec” będzie publiczne 5. Jednocześnie apelujemy do wszyst- wmawiał komuś by się modlił do jak- kich świadomościowców Rewolucji iegoś trzeciego bożka, będzie to karane Polskiej o regularne popieranie wszyst- na równi z nękaniem, tak więc kościoły kich eventów które mają na celu obronę - przygotujcie się na pełną delegalizac- praw przedsiębiorców, oczywiście tylko ję i konfiskatę mienia - bowiem Polska tych self-made, bo resztę możecie # Demokracja szybko wytłumaczy ławni- wraz z wszystkimi innymi gimbusami. kom dlaczego religia, obok polityki, jest Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. naczelnym złem, które społecznie wy- Niech Żyje Rewolucja Polska. maga natychmiastowej likwidacji (nie Niech Żyje prezydent rewolucji Evo świeckiej tolerancji, a siłowej likwidac- Hashtagger. ji). Gimbusowskie teatrzyki nie będą Niech Żyje rewolucjonista ##### tolerowane, a za fakt ich samego istnie- ######. nia, historia wyda wyrok na wszystkich przeszłych i obecnych partiokratów, 323. 4/10/2014 M którzy choć sami w religie nie wierzą, to egoistycznie aktorsko wciskają jej te- WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 atralną iluzję ciemnym masom w celu nabijania własnej kiecy. To się skończy. Religijne gimbusy - WYPIERXXXXĆ. ################################ 4. Dlatego właśnie, pełni świadomi http://wiadomosci.onet.pl/kraj/poje- podziałów kastowych, świadomościo- dynek-na-konwencje-partii-polityc- wcy Polskiej Demokracji będą walczyć znych-po-pis-i-sld-walcza-o-wyborcow/ o prawa przedsiębiorców, bowiem do- re0k3 skonale wiemy, że są oni fundamentem kraju, oraz, że dokładnie tak postąpiliby Ruszyły kampanie do lokalnych małpi- dzisiaj przyszli ławnicy, świadomi, że owyborów. Dziś małpiokonwencje PiS, pracowitość przedsiębiorców, która to PO i SLD. Naturalnie ani małpiowybo- daje ludziom pracę, wymaga w społec- ry ani małpiokonwencje nas specjalnie zeństwie specjalnej protekcji, czego na- nie interesują, bowiem jako świadomi jlepszym dowodem jest fakt, że przed- własnej wolności ludzie nie mamy siębiorcy odpowiedzialni są za 67% polskiego PKB. Takie są prawa ewoluc- ji, i każdy z 460 przyszłych ławników w Sejmie Społecznościowym z pewnością to zrozumie... naturalnie zakładając, że przedsiębiorcy są self-made, bow- iem jeśli tak nie jest, to nie należą oni www.facebook.com/PolskaDemoKracja

zamiaru żadnej partiokratycznej gnid- rok zrobi to czego nawet bolszewikom A. POLSKA DEMOKRACJAzie dać się poniżyć do poziomu nieś- zrobić się nie udało, czyli przywróciwiadomej owcy, tak więc tak jak i os- Światu ewolucję - jeśli będzie trzeba totatnim razem klarownie oświadczamy, nawet drogą rewolucyjną. Naturalnieże również i tym razem zamierzamy dziś Leszkowi Millerowi dziękujemy zawybory zbojkotować pięknym i wspan- # wiadomość, i zapewniamy go, że jeśliiałym rewolucyjnym #. w maju 2015 poprze Rewolucję Polską, to dzięki nam do historii jeszcze przej- A patrz wpis nr 121. dzie jako #człowiek, a nawet i #Senator #PolskaRazem (tej prawdziwej bezpar-Podkreślamy ponownie, tak by wszy- tyjnej), może nawet wraz z kilkomascy dobrze zrozumieli zarówno logikę swoimi kolegami, ale tylko kilkomanaszych działań jak i definicję wolności bowiem ilość miejsc jest ograniczona.i demokracji, że CZŁOWIEK WOLNY Naturalnie resztę z 36.329 członkówNIE CHODZI NA WYBORY, ALE JED- mafii SLD zamierzamy porzucić his-NOCZEŚNIE MA ŚWIADOMOŚĆ, torii na pożarcie. Dla nich pociąg jużŻE KRAJ JEST ZARZĄDZANY NA- bezpowrotnie odjechał... tak samo jakJLEPIEJ I NAJSPRAWIEDLIWIEJ JAK dla 123.624 członków mafii PSL, 40.300TO JEST TYLKO MATEMATYCZNIE członków mafii PO, 21.755 członkówMOŻLIWE. Wszelkie wybory “mnie- mafii PiS oraz 6.103 członków mafiijszego zła” są koncepcją chorą, wręcz TR, którzy to wszyscy tak bardzo licząabstrakcyjnie głupią z samego założe- na jakąś gimbusowską posadkę w nad-nia, skazującą Naród na kretynizm, ma- chodzących wyborach.nipulację i świadomościowe niewolnic- ################################two. Wszystkim wyborom “mniejszego Serio, czy jest dziś ktokolwiek na świe-zła” mówimy wielkie NIE! cie kto może być faktycznie przeciwny################################ naszej rewolucyjnej ideologi? Rozumi-Nadal, cieszymy się, że lider #SLD emy, że ludzie mogą nadal nie wierzyć#LeszekMiller tak klarownie popiera w nasz blitzrewolucyjny plan wdroże-dziś nasz #. W końcu nie ma się co dz- nia jej w życie, w końcu podbicie świataiwić. Tygodnik Polityka nazwała nasze- w pięć lat brzmi bardziej bajkowo niżgo prezydenta rewolucji Evo Hashtag- Hollywood, ale czy jest dziś choć jednagera “lewakiem”, osoba, na całym świecie, która ideolog- icznie może nam nie kibicować??? No właśnie. A patrz wpis nr 228. Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. Niech Żyje Rewolucja Polska.a duch Marksa, Lenina i Stalina też nam Niech Żyje prezydent rewolucji Evoprzecież bardzo mocno kibicuje, ze świ- Hashtagger.adomością, że Polska Demokracja zawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

324. 9/10/2014 RI $ WSZYSTKIE KREDYTY NIEZABEZPIECZONE BĘDĄ ANULOWANEA. POLSKA DEMOKRACJA Życie jest pełne iluzji, i to w najróżniejszych dziedzinach: miłości, religii, kina, pol- ityki, finansów, długów. Oto opis tych największych. 4. FINANSE Już same pieniądze są iluzją, pewną obietnicą przyszłego szczęścia; wymiany iluzji na produkty prawdziwe, czy to “galerianych szczęść” czy też zniewalających usług. Pieniądze to obietnica przyszłej dopaminy, to podróże, samochody, imprezy, kolac- je... to narkotyk który nam kradnie czas, odbierając możliwość budowania własnej świadomości - zjawisko szczególnie widoczne wśród secondhanderów którzy to ciągle narkotyzowani są dopaminą swoich rodziców niczym ich polepszona wersja piesków chiwawa. Niestety jednak ten problem wychodzi dalej poza same pieski, bowiem nieświadome chiwawy potem niedowartościowane i nieświadome szcze- kają i gryzą, w znaczący sposób negatywnie wpływając na cały otaczający nas świat. W psychologii nazywa się to redukcją dysonansu poznawczego, i jest to zjawisko widoczna zarówno na poziomie świadomym jak wakacje, imprezki, alkohol, shop- ping, metkowanie, czy też na poziomie podświadomym jak alergie, autyzm, depres- je, sekskultura w tym dewiacje seksualne, i inne zjawiska mające na celu przerzuce- nie własnych kompleksów niskiej społecznej przydatności na wszystkich dookoła, efektem motyla mnożąc potem cały kod hejtu. Każdy organizm będzie się bronił - tak działa natura w źle zaprojektowanym systemie społecznym. Nowoczesne finanse to jednak nie tylko sama kreacja iluzji pięniędzy czy nawet nowoczesna sztuka tworzenia iluzji i wiary w bitcoiny. Nowoczesne finanse to także umiejętność zmieniana percepcji wartości firm. Dobry bankier potrafi przyjść do www.facebook.com/PolskaDemoKracja

spółki, którą to tysiące ludzi budowało czasem i tysiące lat, i zbudować wokół tej A. POLSKA DEMOKRACJAspółki zbudować wielkie iluzje, patenty, prawa intelektualne, struktury podatkowe,optymalizację zadłużenia, oczekiwania wzrostu, goodwill, ogólnie piękną historię,którą potem się albo sprzedaje dalej, albo lewaruje. Banki inwestycyjne poprzezwyceny, analizy rynkowe i rekomendacje kupna i sprzedaży, a szczególnie poprzezcałe dywizje fuzji i akwizycji, to nowoczesne specjalne bataliony wojenne, mającena celu kreację a jeśli trzeba to i destrukcję kapitału. Dobry bankier który pomagafirmom kreować wielkie bajki to artysta, i nie tak bezpodstawnie najlepsi artyści ztej branży są za swoją sztukę tak hojnie opłacani... w pełni zasłużenie. Nasz prezy-dent rewolucji Evo Hashtagger coś o tej branży jednak wie.3. SZTUKATo, że sztuka jest iluzją nikogo nie dziwi. Obrazy Pablo Picassa to tylko płótno, farbyi.. iluzja. Rzeźby Michała Anioła to tylko materiał i ... iluzja. Ciuchy Versace to tylkomateriał i... iluzja. Perfumy Chanel to tylko woda, składniki i... illuzja. Teatr, muzy-ka, film, balet, opera to forma narkotyku, hipnozy, uśpienia... iluzją. Nawet program“dlaczego ja” na Polsacie to iluzja, i kto wie czy dzisiaj nie jest to sztuka największa,wręcz na najwyższym poziomie świadomości, bowiem dobra hipnoza miesza sięz życiem codziennym tak bardzo, że człowiek z pewnym trudem rozdziela senod codzienności, przykładem czego są wszystkie stroje religijne, czy wiadomościw telewizji, spektakle i teatry dla masy oglądających je małp, wierzących w każdesłowo “kroniki filmowej”. Czasy się zmieniają, ale ideologia manipulacji pozostałataka sama.W sztuce naczelną wartość stanowi zdolność do wmówienia komuś, że coś jestprawdziwe, gdy prawdziwe nie jest, lub warte znacznie więcej niż wykazuje to czystafizyka i logika, nawet ta kreatywna w bankach inwestycyjnych która to opisaliśmyw powyższym punkcie nr 4. Przecież nikt logicznie myślący nie wymieni jednegoobrazu Cézanna za 2,730,000 baryłek ropy naftowej - czyli tylu ile w rok zużywacały na przykład Gdańsk, chyba, że sam jest on na tyle świadomym twórcą iluzji,że wie że może jeszcze od siebie dodać trochę wartości do tego obrazu... I tu słowoostrożności dla wszystkich kolekcjonerów iluzji... bowiem nadchodząca RewolucjaPolska nie tylko uświadomi ludzi na tyle że pozbędzie się różnych Amber Goldów,Amwayów i innych piramid finansowych, ale także odbierze iluzję sztuce, zmusza-jąc ją do pewnej praktyczności. Giorgio Armani - jeśli chcesz przetrwać rewoluc-ję to skup się na produkcji kombinezonów dla astro-kosmonautów, ewentualnieprojektowaniu wnętrz, bo na samym brandzie w ubraniach i perfumach dalekow przyszłości nie zajedziesz, nawet z najlepszymi prognozami od najlepszych ar-tystów finansowych.2. POLITYKAŚwiadomość zmieniania świata, czy to poprzez pieniądze, sztukę czy władzę, tonajwiększy afrodyzjak i narkotyk każdego organizmu. Dopamina produkowana uczłowieka który posiada władzę daje mu możliwość widzenia świata tak unikalne-go, że wiele osób przez pokolenia traktuje ich potem jak psychopatów, przykładami www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA czego są Hitler i Stalin, ludzie którzy myśleli o świecie, w dobry czy zły sposób, ale z perspektywą tysięcy lat, a nie do następnych wyborów. Dziś tę dopaminę zapewne czuje Władimir Putin, który dla dobra mrowiska “Ziemia” może być skłonny nawet i wybić 80% ludzi, w pełni świadomy, że choć trzy pokolenia zapamiętają go jako tyrana, to te kolejne będą czciły go jako wizjonera a nawet i zbawcę. Zapewne żadne pieniądze i wciskanie teatralnej ciemnoty nie daje takiej dopaminy, którą czuł kiedyś Aleksander Wielki, Napoleon, Hitler czy Dżugaszwili, szczególnie ten ostatni który tworząc tak wielką rolę i to zza życia musiał wręcz używać kreacji roli Stalina by kompletnie nie zwariować od poziomu dopaminy, samemu się kontrolu- jąc rozdziałem na siebie i swoją kreację. Nasz prezydent rewolucji, Evo Hashtagger, świetnie tę koncepcję kreowania iluzji absolutnej rozumie. 1. RELIGIA Religia to teatr który swoim poziomem przewyższa praktycznie wszystkie iluzje, łącząc wiele ich razem. Religia to nie tylko wielkie firmy i pieniądze, banki, ale to również i stroje, obrazy, budowle, kadzidła, a także i wojny, wyprawy, podboje, pra- wo i oczywiście polityka, partiokracja zbudowana do takiego poziomu, że jest ona wręcz niekwestionowana przez fanatycznych wyznawców ów iluzji. zakodowanych do bezgranicznego posłuszeństwa, zakodowanych strachem, bowiem tak jak poli- tyka może opierać się na chciwości, tak religia zawsze opiera się na strachu (dobra polityka też). Religia to tak silny kod podświadomości, że nie bez powodu na jej tle dokonywane są ciągłe mordy, bowiem każdy religijny człowiek wie, że religia nie toleruje innych religii... samo pierwsze przykazanie chrześcijan to potwierdza, i choć w ostatnich latach ateiści zachodu stali się bardziej tolerancyjni do wielu religii, oraz wielu innych zjawisk, to z matematycznego punktu widzenia toleranc- ja jakichkolwiek religii jest zmuszona do akceptacji fanatyzmu wszystkich pozos- tałych. Religie to narkotyk, ale też i wielka broń w posiadaniu ludzi którzy wiedzą jak z niej korzystać. Paradoksem jest, że ludzie najwyżej z hierarchiach religijnych są zazwyczaj świetnymi aktorami, wierzącymi najmniej, ale gotowych, czy to w imię osobistych korzyści, czy to braku widocznych alternatyw do utrzymywania teatralnej iluzji. Warto też zauważyć na zmianę religii poprzez lata. Religią Zeusa był teatr. Religią Buddy były stroje. Religią Mojżesza było pismo. Religią Jezusa była pierwsza książ- ka (strona po stornie). Religią Mahometa były piosenki koranu. Religią nazistów było kodowanie i robotyka, ogólnie programowanie i psychologia. Religią komu- nistów był nazizm, rozszerzony o długowieczną logikę, często utopijną. Religią Polskiej Demokracji jest nazizm, komunizm i przede wszystkim idea “ostatniego człowieka”, A patrz wpis nr 243. ale to historia, a nie my, osądzi naszą skuteczność w dążeniu do zastąpienia wszyst- kich religii jedną spójną dla wszystkich ideologią, która też zrewolucjonizuje całą około religijną infrastrukturę... ale o tym kiedy indziej. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A TERAZ NAJWAŻNIEJSZE: KASACJA DŁUGÓW!Jak powyżej opisaliśmy, Polska Demokracja budząc świat z hipnozy zombie, oczyścigo z większości iluzji, może oprócz samej iluzji pieniędzy, bo tu nie ma alternaty-wy, chociaż i ten element także ulegnie znacznej modyfikacji, zarówno poprzez (i)zakaz nękania ludzi narkotycznymi pieniędzmi, bowiem czyni to z ludzi pieski chi-wawa, a także i pośrednio nęka całą ziemię, jak i (ii) kasację wszystkich długówktóre to są niezabezpieczone niczym oprócz iluzją, czyli niewolnictwem.Człowiek nigdy nie będzie już mógł być zniewolony, świadomie czy podświadom-ie żadną cudzą bajką, prawem, religią, partią polityczną, czy sztuką. Dotyczy totakże kredytów, i najbardziej bezpośrednio i nagle zyskają na tym wszyscy dzisie-jsi niewolnicy iluzji, wszyscy posiadacze chwilówek, kredytów gotówkowych, dar-mowych pożyczek ogłaszanych w telewizji , kart kredytowych, i wszystkich nieza-bezpieczonych niewidzialnych łańcuchów niewolnictwa.Naturalnie kredyt będzie istniał dalej, i ludzie mogą zastawiać domy ( do ich war- A. POLSKA DEMOKRACJAtości), złoto, samochody, ubrania, garnki, telewizory, samoloty i jachty, firmy i linieprodukcyjne, ale nigdy już nie będą zastawiali własnej duszy, i ten precedens zlik-widuje po rewolucji nowe prawo o bankructwie osobistym, które to, by nawet lep-iej brzmiało rewolucyjnie nazwiemy: “Wybaczeniem Finansowym” (W-F). Wbrewpozorom takie prawo nie jest nawet czymś zupełnie nowym, i wiele państw ma jużcoś takiego, np Wielka Brytania - personal bankruptcy law, ale w Polsce, a potem ina całym świecie, pójdziemy krok dalej, powiem Wybaczenie-Finansowe (W-F) niebędzie miało żadnego wpływu na wszelkie przyszłe kredyty zabezpieczone, bow-iem klarownie rozdzielimy te dwie sekcje, wręcz zakazując pod pretekstem ochronydanych osobowych by banki i inni kredytodawcy dokonywali decyzje kredytowe nabazie innych informacji niż samo zabezpieczenie. To klarownie uwolni przyszłych“wybaczonych” od pełnienia losu obywateli drugiej kategorii.Powyższa rewolucja w finansach, oznacza także, że jeśli jesteś niewolnikiem włas-nego domu, bowiem dzięki np apreceacji franka Twój kredyt przewyższa wartośćTwojego domu, w przyszłości będziesz mógł kupić sobie nowy dom, bez podanianawet swojego nazwiska, a potem przeprowadzić się do niego wysyłając klucze dostarego domu do banku który dziś zrobił z Ciebie niewolnika iluzji, coś co wykraczapoza elementarne prawa człowieka, i coś co Polska Demokracja naprawi.Więcej informacji o planowanej reformie B patrz wpis nr 19.finansowej poniżej, jak zawsze po łacinie,bowiem Rewolucja Polska to ruch światowy.A teraz idźcie i szerzcie nową nowinę, że po Rewolucji Polskiej, WSZYSTKIE DŁU-GI ZABEZPIECZONE SAMĄ ILUZJĄ BĘDĄ ANULOWANE.Niech Żyje Rewolucja Polska. #.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

325. 8/10/2014 R$ Wszyscy partiokraci są Polsce niepotr- zebni, a wręcz są dla Polski, i całego świ- 3,300,000,000 ZŁOTYCH STRAT ata, szkodnikami i pasożytami, i Polska (ROCZNIE) się teraz ich wszystkich, ABSOLUTNIE WSZYSTKICH, błyskawicznie i jed-A. POLSKA DEMOKRACJA http://youtu.be/hYlreMXol4s norazowo w przyszłym roku pozbędzie, Partiokraci sami się proszą o Rewo- przy pełnym poparciu społeczeństwa i lucję. 3.3 miliardów straty (rocznie) przy pełnej aprobacie policji i wojska. w “Ustwie o Rajach Podatkowych”, 7 Co więcej, niech te partiokratyczne miliardów straty na Litwie (Orlen), 1 gimbusy nawet nie liczą, że po rewoluc- miliard straty w Norwegii (Lotos), 1 ji dostaną jakieś ciepłe posadki w pry- miliard straty w Ameryce Południowej watnych firmach którym to od lat po- i Afryce (KGHM)... ogólnie wszecho- magali zarabiać 3,3 miliardów rocznie, becna amatorszczyzna i głupota par- bo przecież te dwa dni opóźnienia w tiokratycznych gimbusów na wszyst- tym tygodniu to pikuś w porównaniu kich szczeblach administracji, dramat do faktu, że Polska jest ostatnim krajem którego żadne szczyty i inne teatrzy- w Europie który wprowadza “Ustawę ki w Brukseli, Paryżu i Londynie nie o Rajach Podatkowych”, i to też tylko i zastąpią, bowiem ludzie już przejrzeli wyłącznie z racji jej wymogu z Brukse- na oczy, że wszystkie te małpie telewi- li... bez którego te partiokratyczne gnidy adomości ZE SZCZYTÓW SĄ PRO- by tej ustawy nigdy nie wprowadziły, bo DUKOWANE TYLKO W CELACH te 3.3 miliarda złotych rocznie to nie TEATRALNYCH, BOWIEM NIC, ALE ich pieniądze, tylko pieniądze ciemne- TO ABSOLUTNIE NIC ONE NIE WN- go ludu który to kiedyś spłaci... w końcu OSZĄ. Trudno by grupa przypadkow- jest już tysiąc miliardów zadłużenia, to ych gimbusów i osiedlowych meliniarzy ekstra trzy wiele nie zmienią... prawda cokolwiek mogła ustalić. Większość z gimbusy z PO, PiS, PSL, SLD, i innych tych ludzi nawet nie mówi po angielsku mafii? i dobra jest tylko do uśmiechu, zdję- Ale spokojnie. Sprawiedliwość te cia i wiadomości... teatr... teatr... teatr. wszystkie miernoty dopadnie i zamiast “Ciemny lud to kupi”... ale do pewnego narożnych gabinetów w sektorze pry- momentu. watnym, z którym nikt z nich nie ma I właśnie teraz przyszedł ten moment, nawet dnia doświadczenia, po rewoluc- w którym wszystkie te eksperckie po- ji mogą oni wszyscy liczyć na narożne wiatowe lekarki i szkolne katechetki cele w więzieniach, w których kamery się obudzą, i to w miejscu o którym na żywo będą nadawały całkiem nowy wcześniej nawet nie chcieli słyszeć. teatr, ‘Partiokrata w Więzieniu Show”. który to popularnością przebije nawet i oryginalny reality show Big Broth- era. Chciały te partiokratyczne gnidy nękać ludzi to im w tym pomożemy, i jako Polska Demokracja idziemy o każdy zakład, że ławnicy Sejmu Społec- zenościowego będą tu po naszej stronie, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

326. 9/10/2014 HPChe... pamiętamyw tym, umożliwiając też partiokra- 327. 9/10/2014 iii A. POLSKA DEMOKRACJAtom by w ramach ich prac społecznychczasem mieli możliwość szczytów na STARE ALE JARE... MAGIA I RELI-Syberii czy na Saharze, gdzie zamiast GIAdebilnego uśmieszku będą rąbać drew-no w temperaturze -/+40 ... i to w celu http://spoti.pl/dokument/2183/wiercins-przetrwania. Zobaczymy jak bardzo są ki-andrzej---magia-i-religiate partiokratyczne gnidy silne i która znich; Barrack, Cameron, Merkel, Putin, Każdy nowoczesny rewolucjonistaHollande czy Tusk czy jakiś inny debil powinien być bardzo dobrze zapoznanynajlepiej wymyśli jak się dobrze rąbie z wykładami Andrzeja Wiercińskiegodrewno, bo obiecujemy im, że będą na temat iluzji, zarówno w procesiemusieli w ramach pracy społecznej zrozumienia gdzie dziś jest człowiek,się sztuki rąbania drewna przed TV ale także tego gdzie człowiek będzienauczyć. To jest rewolucja, ale tak łatwo w przyszłości - albo gdzie nie będziejak w 1789 czy 1917 roku im nie będzie. bowiem nie da się ukryć, że dzisiejszyNiech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.#... www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA człowiek to pasożyt, i jest to problem ludzkiej egzystencji na ziemi, i dlatego nie wyboru religii czy partii politycznej, właśnie jako Polska Demokracja dziś ale samej tolerancji religii i partii poli- toczymy tak wielką walka z czasem by tycznych. rewolucyjnie przywrócić światu ewo- Nie da się też zaprzeczyć, i te różnice lucję, która to z czasem zastąpi koncep- stają się z każdym dniem coraz bardziej cję okresowego orania przez naturalną widoczne, że dzisiejszy świat podziel- drogę selekcji, bowiem nie miejmy wąt- ony jest ponownie i coraz bardziej na pliwości, że jeśli odbierze się ludziom dwie grupy: możliwość czynienia zła na poziomie SZKOŁA STARA (liberałowie, partio- iluzji, to ludzie bardzo szybko wymyślą kraci, Hitler, Obama, ogólnie zachód), możliwość czynienia zła, i kontroli, w której poprzez gigantyczny liberalizm na innych płaszczyznach, takich jak doprowadzamy do gwałtownego niszc- telepatia, intelekt, szybkość procesora. zenia czasu, bowiem wszystko staje się itd itd itd. krótkoterminowe, lub tylko na pokaz Dlatego rewolucja jest dziś tak bardzo długoterminowe. Wolność sumienia światu potrzebna... zresztą Evo Hashtag- jest głównym aspektem tej szkoły. ger też. Nie da się bowiem wprowadzić SZKOŁA NOWA (rewolucjoniści, rewolucji na wymaganą skalę bez kon- ewolucjoniści, prawdziwi demokraci, cepcji Evo Hashtaggera... ale to też zro- antyklerykały, marksiści, Stalin, Dar- zumieją tylko nieliczni nasi czytelnicy. win, przypuszczalnie Putin), w której Niech Żyje Rewolucja Polska. człowiek jest tylko nośnikiem oraz Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. narzędziem do implementacji celów długoterminowych, logiki i praw natu- 328. 10/10/2014 M ry. Podporządkowanie sumienia pod logikę jest głównym aspektem tej sz- JESTEŚMY NA SKRAJU KOLEJNEJ koły. WOJNY ŚWIATOWEJ Jeśli ktoś dziś nie rozumie jak wielk- http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one- ie są to różnice światopoglądowe tych cie/allen-b-west-jestesmy-na-skra- dwóch pozornie zbliżonych do siebie ju-kolejnej-wojny-swiatowej-zagrozo- szkół, to naturalnie osoba ta nie może na-jest-wolnosc-i/z0hqt też zrozumieć jak bliski jest dziś Putin by podjąć decyzję o “wielkim oran- Kimkolwiek ten Pan jest, to w tym iu”, którego implementacja oczywiście wypadku mówi prawdę - Świat jest na wymaga jeszcze trochę polaryzacji, budowy przyśpieszonego wzajemnego hejtu, oraz korzystnych okoliczności geopolitycznych, chociaż niestety oso- biście uważamy, że Putin tę decyzję już podjął, i nie chodzi tu o jakąś Ukrainę, ale o bardzo daleko idącą filozofię celu www.facebook.com/PolskaDemoKracja

skraju kolejnej Wielkiej Wojny, bow- od nas zależy jak szybko do niej dojdzie.iem faktycznie wszystkie te siły (Rosja, Wszystkim zaś gimbusom którzy dziśIslamiści, Chiny) się wkrótce połączą w w obliczu swojej partiokratycznegojedną anty-iluzjonistyczną i anty-gim- zaćmienia jaźni wierzą, że są wolni, debusowską całość. Kłopot tego Pana jest facto żyjąc w iluzji wolności, i jak zom-tylko taki, że z powodu swojej choroby bies przełączając kanały TV, myśląc,partiokratycznego zaćmienia jaźni, że że żadnej wojny nie będzie, przypomi-nie rozumie on dokładnie kto w tej wo- namy, że w Polsce za komuny też byłyjnie walczy i o co walczy, bowiem: wielkie piękne supermarkety w których################################ były dwa produkty... ocet i sok bu-1. Demokracji i Wolności o której on raczany. Ten supermarket to jest ichpisze dziś nie ma, i to nigdzie, i trze- demokracja.ba to klarownie powtarzać, aż się tęnafaszerowane mediami wszystkie ################################te zombies obudzą... a wcześniej czypóźniej się obudzą. Wielka Wojna nie 2. Dziś o wolność, przynajmniej o jejzagraża więc demokracji, a jest dla niej długoterminową szansę walczą:wielką szansą. To samo dotyczy wol- • POLSKA DEMOKRACJAności. Naturalnie większość z nas może (prawdziwie)tej wojny nie przeżyć, ale dla wolności • ROSJA A. POLSKA DEMOKRACJAświat poświęcił już miliony ludzi, więc • CHINYi teraz poświęcenie kilku miliardów nie • KOREA PÓŁNOCNAbędzie miało aż tak wielkiego znacze- • ISLAMIŚCInia - zresztą wartość ludzkiego życiajest przereklamowana, szczególnie, że bowiem wszyscy Ci ludzie którzy jed-po wojnie, w obliczu szukania winnych nostkami stoją na górze tych organi-po wszystkich stronach konfliktu, może zacji są na tyle świadomi teatru i cyrkuuda się wprowadzić nowy system świ- jaki tworzą by wiedzieć o problemieata, bez partiokratów i bez religijnych numer 1. powyżej, z którym walczy siępopaprańców, bowiem wtedy nagle się dziś bardzo trudno, bowiem aktorzy zokażę, że Polska Demokracja miała jed- drugiej strony nie są zawsze świadominak rację z tą wojną, i nawet jeśli nas tego co robią, że są aktorami innych,,już nie będzie, to nasze posty przetr- zachowując się jak zombies, szczerzewają, bo przetrwają serwery np takiego nawet wierząc w wolność i demokracjęfacebooka które to dziś są medium re- jaką wydaje im się bóg im podarowałwolucyjnie optymalnym i najbardziej dar reprezentować... podczas gdy w is-bezpiecznym w obliczu nadchodzącej tocie CI partiokraci są głównym złemWielkiej Wojny resetując kod świado- tego świata, istnym wirusem Ebolamości. Nasi rewolucjoniści dobrze pożerającym ludzką świadomość od jejwiedzą co robią, czy to w perspektywie pierwszych lat życia, uniemożliwiającroku, czy też dziesięciu lat czy też tysią- jej ewolucję. Paradoksalnie więc, jedy-ca lat. Jak już wiele razy mówiliśmy, ną metodą walki jest dziś ekstremalnenasza wygrana jest pewna, a teraz tylko pranie mózgów w stylu Korei Północ- nej i ISIS, które to zabezpiecza świado- mość ludzi przed Ebolą partiokracji,www.facebook.com/PolskaDemoKracja

i niestety koncepcja Trzeciej Wojny tysiące lat na walkę z religią, a teraz Światowej, jako tzw globalnego resetu może stracić nawet i dziesięć tysię- świadomości, bardzo tym ludziom cy lat na walkę z podświadomą cho- pasuje - w tym Polskiej Demokracji, robą partiokracji, nie wspominając nawet jeśli historia potem opisze ich już o destrukcji środowiska i innych jako barbarzyńców, bandytów, ludobó- problemach które są partiokratom są jców i tyranów, bowiem ta sama histo- bliskie, bowiem to partiokraci żerują ria opisze partiokratów i egoistycznych na podstawowych krótkoterminowych liberałów krótkoterminowego sumienia instynktach nieświadomych ciągle to jako nieświadome ewolucji małpy - masturbujących się w celu zaspokojenia zresztą małpy odpowiedzialne za tę wo- swoich instynktów małp, kompletnie jnę, a już chyba lepiej do historii przejść ignorując problemy długoterminowe jako świadomy barbarzyńca niż jako całych narodów czy ziemi, kompletnie nieświadoma małpa? ignorując potrzebę ewolucji;A. POLSKA DEMOKRACJA ################################ (ii) tolerancję religii, i nie chodzi tu o Raz jeszcze więc przypominamy, że dziś morderstwa wojowników ISIS, ale o odpowiedzialność za przyszłą Wielką wszystkie religie które są równie fa- Wojnę ponoszą wszyscy partiokracji, natyczne jak ISIS nawet jeśli dziś wolno poprzez: umierają na ateizm. Wystarczy przec- (i) kwestię głupią kwestię ukraińską... zytać pierwsze przykazanie chrześcijan temat który niestety nie ucieknie nic- by wiedzieć, że wszystkie religie z racji zym gangrena, i od samego początku konieczności przynależności do jednej pisaliśmy, że Euromajdan to jedna z są równie fanatyczne i bezmyślne, i tr- najgłupszych chwil obłąkania partio- zeba te wszystkie religie wyeliminować, kratycznych zombies, chwil, które też kompletnie i bez pardonu... zaczynając klarownie pokazały, że takie nieświ- od walki u nas w domu na tzw naszym adome ataki wirusa partiokracji możli- podwórku, z naszym chrześcijaństwem, we są dziś wszędzie, w Europie Wschod- a nie od walki z Islamem w Iraku. Ty- niej, na Kaukazie, w Azji Centralnej, lko naiwni myślą, że przywódca ISIS, Al nawet w samej Moskwie, a przecież Baghdadi jest fanatykiem religijnym, a Putin doskonale wie, że w momencie nie świadomym manipulatorem który gdy zabraknie ludzi wolnych od iluzji to religię świadomie wykorzystuje - is- partiokracji, jak on, to świat stanie się lamistą z doktoratem w sztuce, podob- wtedy Orwellowsko-Star-Wars’owym nie zresztą do roli papieża, jednej z na- koszmarem, bez możliwości jego jmniej wdzięcznych aktorskich funkcji naprawy przez może nawet i tysiące lat, na ziemi, którą sprawować mogą wy- bowiem będzie to koszmar podświado- jątkowe gimbusy luk aktorskie kanalie, mości a nie świadomości, i nasz rewo- które nie bez powodu muszą zmienić lucyjny trud jest pięknym przykładem sobie imię na ich nową rolę kata. Wal- jak ciężko się tę podświadomość uwal- ka z ISIS to walka z chrześcijaństwem, nia, nawet dochodząc do ponad 50,000 bowiem jeśli islamiści zobaczą, szcze- ludzi tygodniowo. Świat już stracił dwa gólnie Ci na dole, że walka z religia- mi jest uniwersalna, pan-regionalna i pan-religijna, a nie skoncentrowana www.facebook.com/PolskaDemoKracja

tylko np na żydach, czy tylko na ISIS, to Demokracja to rewolucja... inaczej nie A. POLSKA DEMOKRACJAwtedy dopiero Ci sami islamiści, w tym planowalibyśmy ideologicznego przeję-przede wszystkim Ci zmanipulowani cia całego świata w pięć lat.fanatycy na dole, zrozumieją, że zabi- Podsumowując: Wielka Wojna jest blis-janie chrześcijan na youtubie nic nie ko, i będzie to wojna która pochłoniedaje, bowiem ludzie wolności i tak się przynajmniej miliard i tak bezsen-tylko z tego powodu cieszą, wręcz idąc sownych żyć, i nie ma to znaczenia czydalej, rekwirując kościoły, paląc krzyże, są to życia w maluchu czy w mercedesie,niszcząc pomniki i zmieniając nazwy i odpowiedzialność za tę wojnę pono-ulic. Chrześcijanie, islamiści, żydzi, si świat liberalizmu partiokratycznegobuddyści - wszystkie religie są równie i tolerancji teatrzyków religijnych... ipopaprane, i dlatego Polska Demokrac- dziś, czytelnicy, waszą jedyną nadziejąja - oczywiście za zgodą losowo wyłon- na przeżycie jest zastąpienie tego sys-ionych ławników społecznych, którym temu partiokratów, systemem Polskiejto się logiką a nie pieniędzmi wytłu- Demokracji, w której to nie będzie animaczy gdzie leży dziś religijny problem, jednej partii politycznej (chociaż będąw pierwszej kolejności znacjonalizuje lobbyści z eks partii - i bardzo dobrze),kościoły jako domy kultury, i zreformu- i ani jednej religii (na początku pub-ją funkcję księży - być może nawet wy- licznie a za 75 lat nawet i prywatnie).syłając ich wszystkich do miejsca odo- I na koniec tradycyjnie, ale logicznie,sobnienia, tzw domów dla obłąkanych, gdyż rewolucji nie da się przeprowadzićgdzie niech sobie odprawiają swoje te- bez idei Evo Hashtaggera, i każda osobaatralne modły czy inne kody którymi do której kierowane są nasze posty jestsą oni zarażeni, bowiem tolerancja ich tego doskonale świadoma, nawet gdybyw naszym życiu publicznym to branie ta idea Evo Hashtaggera miała przyjśćodpowiedzialności za istnienie takiego dopiero za 100 lat, chociaż my wiemy, żeISIS, o aborcjach i innych problemach przyjdzie ona znacznie szybciej, i urządnie wspominając (aborcja to przecież Stalina jest tego pięknym przykładem...nie kwestia religii a logiki, i księża ro- Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.bią tu fatalną robotę mieszając w ten Niech Żyje Rewolucja Polska.temat swoje dogmaty uniemożliwiając Niech Żyje prezydent rewolucji Evoświatu dyskusję logiczną). Tak więc Hashtagger.nasza wewnętrzna walka z religiami to Niech Żyje rewolucjonista #####jest właśnie walka z ISIS, a nie samoloty ######.i bombardowania które to absolutnie #...tylko przybliżają świat do Wielkiej Wo-jny, która z każdym nalotem F16 nad- komentarze na Facebookchodzi do nas bliżej... a wszystko przezpartiokratów którzy są nieświadomiswojej destrukcyjnej społecznej roli,egoistycznie niszcząc cała pokroje świ-adomości i ewolucji, i których należysię trybie natychmiastowym pozbyć...wszystkich... jeśli trzeba także wysyłającich do obozów dla obłąkanych. Polskawww.facebook.com/PolskaDemoKracja

329. 10/10/2014 Nareszcie Jarek wprowadzasz jakaś kontrolę nad tym folwarkiem, ALE: EUROPA WG ROSJI ################################A. POLSKA DEMOKRACJA http://amerbroker.pl/?go=content&ac- 1. I tak musicie wprowadzić nową tion=show&id=426 strategię partii, oczywiście tę Polskiej Demokracji przed wyborami parlam- entarnymi - bo jeśli tego nie zrobicie, to Evo Hashtagger się upewni, że zrobi to ktoś inny, może bardziej ideologic- zny, a może bardziej zdesperowany od PiS - np Ruch Palikota albo Zieloni... a pamiętaj Jarek, że choć partii polityc- znych jest tak wiele jak sumień, to ide- ologia Polskiej Demokracji jest jednak tylko jedna jak logika, i czy to się ludzi- om podoba czy nie, to strategia Pol- skiej Demokracji będzie dyktowana na bazie daty przesłanych koncepcji, i tu - niestety dla wszystkich partii polityc- znych, Polska Demokracja ma klarown- ie pierwszeństwo ideologiczne, zresztą bardzo zasłużone, bo ktoś ten wózek do przodu pchał z nadludzką wręcz siłą i teatralną arogancją... w dużej mierze wbrew wszystkim. 330. 10/10/2014 M 2. Uważamy, że faktycznie niektóre tem- aty trzeba ludziom wprowadzać do wi- BRAWO KACZYŃSKI! adomości wolniej, tak by się nie pogu- bili, tak więc rozumiemy, że idea idei http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ nowej koncepcji partii po wyborach jest jaroslaw-kaczynski-ostrze- przedstawiona dzisiaj, ale już sama idea ga-poslow-pis-moge-wymienic-pol-klu- będzie przedstawiona wcześniej. Polska bu/kfzh6 nie może czekać - nawet gdyby zdarzył się cud i mógłbyś mieć rządy sam, bowiem (i) nie będzie to demokracja, (ii) Rewolucja jest unikalną history- czną szansą dla Polski, wynikiem pracy pokoleń Polaków, specyficznej loka- lizacji Polski, plus faktycznie istnieje pewne ryzyko Wielkiej Wojny, którą teraz nie tylko prowokują Rosjanie, ale której szansę wywąchali też i Niemcy, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

bo Putin po Sochi narzucił Światu pew- na skalę Imperium Rzymskiego, ba!... A. POLSKA DEMOKRACJAien wyższy poziom oczekiwań, których nawet mocarstwem na skalę Imperiumteraz nie da się już powstrzymać, tak Zła ze Star Wars, i to nie przez zdoby-u niego, jak i w Niemczech, Anglii, cie głowic neutronowych, ale przezAmeryce czy nawet w Polsce (vide punt ich globalne zlikwidowanie... co jest3). Każdy dzisiaj chce być jak Putin znacznie trudniejszym zadaniem... ii podziwia go za Krym, za zrobienie dziś Twoim obowiązkiem Jarek, jakotego czego zrobić się niby nie dało, za osoby która trochę przypadkowo sięzłamania status quo 1945 roku, i widać urodziła Polakiem, jest dbanie by toto po gasnącym Obamie który jakoś właśnie Polska stała się tym wielkimnie ma już tej wiary która miał kiedyś, mocarstwem, nawet gdybyś to nie Tyczy kompletnie rozhisteryzowanych miał być Evo Hashtaggerem. Nie miejinnych przywódców... a propos ... to bowiem Jarek wątpliwości, że codzien-powiedz proszę tej idiotce* Kopacz, nie jesteśmy atakowani przez różnychby brała przykład z Merkel i nie nosiła przedstawicieli ambasad o różne kawkiobcasów na spotkania, bo jest to zach- i obiadki, bowiem świat dramatycznieowanie godne co najwyżej sekretarki od ostatnio przyśpiesza, i wszystkim ide-robienia lodów prezesa a nie premiery ologia Polskiej Demokracji się bardzo40 milionowego państwa, w którym 20 podoba, szczególnie jej prostota, orazmilionów ludzi to kobiety, zresztą Evo oczywiście chęć każdego do bycia EvoHashtagger już dawno temu pisał co Hashtaggerem. Każdy człowiek chcepodświadomie oznacza chęć noszenia być przecież mesjaszssimusem - mamywysokich obcasów przez kobiety i skąd to w DNA - i Evo jest dziś przykładem,się ta głupota wzięła. Ogólnie niech ta że każdy człowiek może nim zostać. Uś-przypadkowa premiera sekretarka Tus- wiadom sobie Jarek jakie to jest wielkieka bierze wiele przykładów z Merkel, bo wydarzenie o znaczeniu wręcz nadre-choć Merkel jest także kobietą, to jed- ligijnym.nak ma wręcz gigantycznie świadomego 4. Jarek, nie zakazuj posłom się wypo-męża od którego zapewne wszyscy wiadać bezpośrednio, bo dzisiaj w Se-możemy się dziś uczyć, i bez wątpienia jmie była panika piesków które wręczjej mąż, jak i wszyscy fizycy tego świata, uciekały przed fotoreporterami - dobryjest marksistą, nawet jeśli niekoniecznie znak, ale powiedz im, że wprowadzaszpro-putinowskim, bo przynajmniej do między posłów NIE cenzurę, a spec-tego roku Putin sprawiał wrażenia liz- jalizację, bo trudno by każdy znał sięodupa oligarchów a nie męża stanu got- na wszystkim - domena lekarek i kate-owego poświęcić 90% ludzkości w imię chetek, tak więc:wyższych idei, odpowiedzialność którąz pewnością Putin albo już zrozumiał, • tematy z regionu posła idą do posłaalbo zrozumie wkrótce, bo takie są pra-wa pierwiastka Con (świadomości)... o z regionuktórym pewnie wiele może nam pow-iedzieć mąż Merkel. • tematy techniczne do grupy tech-3. Nigdy nie zapominaj Jarek, że Pol-ska może stać się dziś mocarstwem nicznej • tematy ideologiczne do grupy ideologicznej (nota bene trzon) ################################www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Ogólnie Jarek zobaczysz, jeszcze do- 331. 11/10/2014 SR staniesz wielką szansę na wielką rolę w Polsce, i choć premierem już nie POLSKA - NIEMCY 2:0... GRATULU- będziesz, choćiaż byłeś, plus faktycznie JEMY GLADIATOROM. tę rolę trzeba dać osobie technicznej,A. POLSKA DEMOKRACJA to będziesz senatorem, a może nawet Sport to ważne odzwierciedlenie świ- i Marszałkiem Senatu, a po rewoluc- adomości Narodu, ale sport to coś ji bycie senatorem będzie zaszczytem więcej niż szansa na pokazanie patri- wielkim, nie wspominając już o za- otyzmu i stanu ducha. Sport to także, a daniu bardzo ciekawym, bowiem może i przede wszystkim kwintesencja oprócz ewentualnego wetowania ustaw, procesu ewolucji, przykład jak ludzkość będziesz mógł też się skoncentrować na ciągle się rozwija, jak bije własne re- uświadamianiu 460 nowych i prawdzi- kordy, jak osiąga nowe cele, często wręcz wych ludzi, przedstawicieli ławników, wielopokoleniowo kreując gladiatorów uświadamianiu bezpośrednio, jak doskonałych, bowiem bądźmy ideo- Ojciec, a nie ciągle atakując 30 milionów logicznie nowocześni, w sporcie dziś ludzi kodem kontroli, którzy w zasadzie nie wystarczy już ćwiczenie dzieci od już i Tobą, i całą tą partiokratyczną urodzenia, a kreacja supergladiatorów zarazą po prostu rzygają - przynajmniej często wymaga wielopokoleniowego Ci bardziej świadomi. Zobaczysz Jarek, podejścia (vide Szczęsny, vide Nadal, będziesz jeszcze tu w Polsce wielkim vide Djokovic), szczególnie gdy sport mężem stanu, ale naszemu prezyden- jest na poziomie Mistrzostw Świata lub towi rewolucji, Evo Hashtaggerowi, daj Olimpiady. Zresztą podobnie jest także robić to w czym jest najlepszy, czyli w z innymi dziedzinami krańcowymi, byciu międzynarodowym aroganckim jak np naukowcy, i tu przykładem rewolucjonistą, strachem nieprzewidy- jest Grisza Perelman, który niemalże walności, człowiekiem z maską, teraz wielkopokoleniowo szkolony był na na- w Polsce ale później zgodnie z planem jlepszego matematyka ludzkości przez ekspansji 2016-2020 globalnie, bo ten swoją mamę... także matematyczkę. wariat, nasz wspaniały mesjaszssimus, Superludzi kształci się całymi pokoleni- autentycznie ma zamiar podbić cały ami, bowiem takich właśnie poświęceń okrągły świat, zaczynając od Polski - wymaga rozwój, i w przyszłości będzie bo jak Ty przypadkowo jest Polakiem, to coraz bardziej widoczne, zarówno w i kończąc na Wielkiej Brytanii - bo Polsce jak i na świecie. Więcej na ten ma tam do załatwienia pewną pry- temat w poniższej “olimpijskiej” notce. watną sprawę, zresztą dzięki której Evo Hashtagger powstał. Wiec jednak Jarek, że Rewolucja Polska jest wielką walką o polskie dzieci, o dusze świata, więc przyłącz się do niej... i pamiętaj, że każdy wielki artysta był wielkim rewo- lucjonistą. Niech Żyje Rewolucja Polska. Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A patrz wpis nr 2. stoi na przeszkodzie by reprezentacja A. POLSKA DEMOKRACJA Polski regularnie pokonywała NiemcyDzisiaj jednak warto poruszyć temat 2:0 i regularnie zdobywała najwyższesamej Piłki Nożnej i jaki mały dodatek światowe trofea - jak Niemcy. W koń-sugeruje tu Polska Demokracja w celu cu Polacy są dzisiaj świadomościowopolepszenia pomimo dzisiejszego wyn- współczesnym Narodem Wybranym.iku, wciąż całkiem ciężkiej sytuacji w Tak więc, choć dzisiejszy wynik nadjakiej znalazła się polska piłka nożna Mistrzami Świata jest bardzo dobry, to(nr 70 w rankingu FIFA to stanowczo Polska Demokracja zrobi wszystko byza mało jak na aspiracje Polski). Pols- po rewolucji do sztabu naszego wojska,ka Demokracja zapewnia więc, że po czy to na oficera czy nawet na naczel-Rewolucji zrobi wszystko by przede nego generała naszej narodowej kadrywszystkim wyeliminować wszelkie zwerbować ludzi którzy upewnią się, żewielkie kolesiarstwo jakie dziś istnieje takie wyniki będą normalką, osobę ww PZPN, gdzie podobnie zresztą jak w postaci (eks)Polaka, który jak mało ktochorobie politycznej partiokracji wszy- na świecie dziś zna się na piłce... samegoscy się wręcz boją osiągać sukcesy, bo Mirosława Klose; obecnego mistrzanajważniejszy jest święty spokój i brak świata, króla strzelców wszechczasówkonkurencji do posadek, system który na mistrzostwach świata (16 bramek)kreuje minimalizm a wręcz i negatywną oraz króla strzelców wszechczasówselekcję. Sam nasz prezydent rewolucji reprezentacji Niemiec (71 bramek), sna-Evo Hashtagger kilka razy przypad- jpera doskonałego. Jak wszyscy bowiemkowo oglądał mecze w tzw platynowej wiemy, Mirek jest zniemczonym Polak-loży PZPN wraz z wszystkimi jej dz- iem, który wyjechał w wieku 9 lat, któryiałaczami, i wie jak dramatycznie me- mówi po polsku, oraz który nie ukrywaliniarsko niski poziom na tych balan- swoich propolskich sympatii, i którygach reprezentują Ci ludzie, którzy w jak mało kto ma CV godne przyszłegotym momencie już pewnie ledwo co generała. Dlatego też ten supergladi-stoją na nogach, pomimo promowanej ator, świadom najnowocześniejszychprzez media ich iluzji kontroli. W ich sztuk wojny piłkarskiej - co świetnieobronie możemy tylko dodać, że em- udowodnił w meczu Brazylia: Niem-erytowani gladiatorzy faktycznie często cy (1:7) - dokładnie opisanego poniżejciężko się odnajdują, chociaż niestety (proszę popatrzeć na bramkę numer 1):ze znajomych nam też i kilku obecnychsportowców, też i ich przykład nie za- C patrz wpis nr ###.wsze jest idealny, czy to pod względemkonsumpcji alkoholu czy też palenia jest dziś priorytetowo celem do zwer-papierosów. Wielu z naszych gladia- bowania przez piłkarską armię Polskiejtorów nie aspiruje bowiem dziś do bycia Demokracji, zanim zrobi to jakaś inna“supergladiatorami” gdyż w dzisiejszej armia, np Niemiecka która jak widaćPolsce sam fakt bycia “dobrym” częs- po odejściu Mirka nie jest już tak sil-to jest już osiągnięciem. Po rewolucji na, i należy już dziś dokonać wszelkichto się musi zmienić, bowiem nic nie starań by Mirek się do tej roli w Polskiejwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA reprezentacji przynajmniej emocjo- scalony świat, ale pomagając też i wy- nalnie już wczuwał, i to długofalowo, dajności pracy, rodzinom, oraz meczą- bowiem biorąc przykład z Niemiec, cym się z ludzkim egoizmem środow- Polska Demokracje uważa, że gener- isku. Zresztą przedłużenie tygodnia ałów nie należy często zmieniać, tak w do dziesięciu dni jest też kompletnie piłce jak i w większości funkcji admin- zgodne z ideę ewolucji świadomości, z istracyjnych. W końcu Joachim Loew funkcjonowania krótkoterminowego, jest dopiero 10 generałem w historii jak bakterii, na planowanie długotermi- Niemiec (od 1926), podczas gdy Polska nowe, jak człowieka v.2100. w podobnym okresie czasu miała ich około 47. A patrz wpis nr 174. Reprezentacjo, dziś gratulujemy Ci suk- cesu, ale głośno też mówimy, że domag- Nadal, do rewolucyjnych zmian świato- amy się takich wyników regularnie, o wego formatu trochę czasu jeszcze zos- złotym medalu mistrzostw świata nie tało, prawie dziesięć lat, ale już dziś war- wspominając. Dla Polaków nie ma bow- to poświadomić kilka słów na opisanie iem rzeczy niemożliwych, jak udowod- reformy kościoła którą trzeba koniec- niliście Wy dzisiaj, i jak udowonił znie przeprowadzić, tak w Polsce jak i Mirek Klose wiele razy przypadkowo potem na całym świecie. Nienormalne trochę reprezentując barwy niemieck- jest bowiem to, że właśnie, niedzielnie ie... ale miejmy nadzieję, że wkrótce już przeglądając małpioteleodbiornik, na ponownie polskie. pierwszym kanale telewizji publicznej Niech Żyje Rewolucja Polska. leci właśnie jakiś gimbusowski kon- Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger. cert poświęcony sekcie Jezusa, i choć my jako świadomościowcy jesteśmy 332. 12/10/2014 RX już w durzej mierze uodpornieni na te- atralne nękanie chorych z kompleksów SŁOWO NA NIEDZIELĘ: REFORMA księży, to bardzo się jednak martwimy KOŚCIOŁA v.2015 o nasze dzieci, które to teraz tez w po- szukiwaniu relacji z wczorajszego mec- Niedziela, dzień ostatni tygodnia sied- zu supergladiatorów mogły trawić na miodniowego, chociaż po Rewolucji antyrozwojowe i antyludzkie nękanie Polskiej będzie to ostatni dzień pracy Panów w szatach, które jak mało jakie tygodnia dziesięciodniowego, poprzed- zjawisko degraduje znaczenie człowie- zony nowymi dniami weekendu, dnia- ka do nic nieznaczącej owieczki, zera mi Evo, Hash i Tag. Dla wielu osób idea, w porównaniu do wielkiego pana i że tydzień może nie mieć siedmiu dni władcy, superjezusa, supermojżesza, to istna abstrakcja o której nawet nie supermahometa czy innej tam dawno czytali u Bułhakowa, ale dokładnie tej już przeterminowanej zgniłej nękacjącą wielkiej praktycznej zmiany zamier- ludzkość iluzji. Prawdę mówiąc, jako zamy dokonać, oczywiście globalnie, świadomościowcy już wolelibyśmy zo- nie tylko synchronizując coraz bardziej baczyć jakiś koncert poświęcony Józe- fowi Stalinowi, czy nawet Ewie Kopacz, www.facebook.com/PolskaDemoKracja

o mesjaszssimusie Evo Hashtaggerze ################################ A. POLSKA DEMOKRACJAnie wspominając. Świat idzie ciągle do Dziś jednak idziemy krok dalej niżprzodu, i dziś jest on na tyle świadomy, uświadamianie. Dużo się w Polskiejże dobrze wiemy, że każdy człowiek Demokracji ostatnio dzieje. Bez wąt-jest bogiem, panem i władcą, oraz, ze pienia jesteśmy już czytani nie tylkopo rewolucji która to oprócz zakazania przez platformersów z którymi histo-nękania ludzi iluzjami (religie, partio- rycznie byliśmy relatywnie blisko, alekracje, i inne kodu głupty), wprowadzi ostatnio tez i przez pisiorów, korwin-też elementarne prawo człowieka do istów i palikotowców, którzy czy to wbycia urodzonym równym (zakaz sec- bólu uświadomienia, czy też w obawieonhanderstwa i gimbusów), już dokład- przed utraty własnych stołków, czytająnie upewniając się, że każdy człowiek każde nasze słowo starając się znaleźćnie tylko będzie bogiem, ale też i re- logiczną lukę, jak teraz np stwierdze-alnym panem własnego losu, osobą w niem, że “religia jest złem koniecznym”.pełni odpowiedzialną za swoje sukcesy Rewolucja Polska nigdy nie zgodzi się zi swoje niepowodzenia, pierwszą osobą koncepcją zła koniecznego, no chyba,którą będzie zarówno kochał jak i he- że ma ono na celu wprowadzenie samejjtował, bowiem po rewolucji nie będzie rewolucji, bowiem idea zła koniecznegojuż żadnych bożków i żadnych piłatów. istnieć może tylko w przypadku obronyTen stary kod przeszłości, my świado- wyższej ideologii... prawda księża pedo-mościowcy globalnie wymienimy, bow- file? prawda wyznawcy noża islamu?iem dziś każdy w miarę inteligentny Dziś więc idziemy dalej.człowiek dobrze rozumie łącząc kilka Po pierwsze wszystkie religie uno-kropek świadomości, że akceptując wocześniamy z wiary w dogmaty, nakretyńskie koncerty dla Jezusa, akceptu- wiarę w logikę, filozofię i naukę. Żeg-jemy jednocześnie także i ataki terrory- namy się więc z bożkowaniem zewnętr-styczne ISIS, bowiem jest to dokładnie znym... chyba, że ktoś udowodni nam,ta sama choroba, nawet jeśli z różnym że są kosmici, i witamy się z naszympoziomem gorączki. “Nie będziesz miał alter ego, bowiem każdy to alter egobogów cudzych przede mną.” posiada, nawet jeśli jest ono przytłumi- one tzw grzechem pierwotnym, kodem niewolnictwa czy kradnącymi nam czas mediami. Wszyscy będziemy więc wierzyli w logikę, i jeśli oznacza to, że homoseksualizm do kod redukcji dys- onansu, aborcja jest morderstwem, al- kohol ogłupia, eutanazja jest dozwolo- na, czy też, że Evo Hashtagger jest dziś światu bezwzględnie potrzebny, bow- iem tak głosi nauka i logika, to będzie- my się z tym musieli zgodzić, a nie jak pijane dzidy bronić się w obronie usłyszanego przez nas kodu głupoty.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Więcej na temat religii przyszłości, w 1. Zakaz nękania ludzi religijnymi te- tym pierwiastka Con (Świadomości) atrzykami publicznie. Dotyczy to wszel- który to ludzie tworzą i który to jest kich religii jak i partiokracji. Ludzie fundamentem ewentualnego życia po mogę oglądać teatry kościelne, czy też śmierci w poniższej notce... natural- spektakle z Wiejskiej na WiejskaTV, ale nie po łacinie, bowiem choć te posty jeśli kogoś to nie interesuje, to absolut- piszemy na poczet Rewolucji v2015, to nie nie wolno się wtrącać z tymi infor- nie miejmy wątpliwości, że świat v2200 macjami do jego domu, o wchodzeniu Język Polski będzie znał tylko jako anty- do jego podświadomości strachu po- czną sztukę naszych przodków... chyba, przez nawoływanie do takiej czy innej że... No właśnie. religii nie wspominając, czy też szan- tażując go do chodzenia na wybory w B patrz wpis nr 6. celu wyboru mniejszego zła. Koniec z nękaczami wszlkiego rodzaju, bowiem Po drugie, i w obliczu naszych coraz odpowiedzialni są oni za gigantyczne to bardziej wpływowych czytelników, społeczne zło (alergie, autyzm, redukcje musimy zacząć poruszać kwestie prak- dysonansów, alkoholizm, dekadencję, tycznej zmiany instytucji kościoła. kod głupoty) oraz brak procesu biolog- Wiele z tych tematów już poruszyliśmy icznej ewolucji, co jest dużo bardziej poprzednio, sekcja C naszych postów, martwiącym zagadnieniem. indeks poniżej: ################################ 2. Upublicznienie 10,114 kościołów A patrz wpis nr 227. jakie mamy dziś w Polsce, które świecą pustkami, a za które państwo dopła- szczególnie w notatce po łacinie “Reli- ca bezpośrednio miliardy, a pośrednio gion v.2015” jeszcze więcej (np poprzez brak vat które czyni kościół pralniami brudnych C patrz wpis nr ###. mafijnych pieniędzy - fakt!). Po upub- licznieniu kościołów wszystkie te mie- ale jak to nas uczył wujek Adolf, cza- jsca staną się Centrami Kultury (CK), sem informacje trzeba powtórzyć wiele multiteatralne, multiwyznaniowe, w wiele razy zanim ktoś je zacznie rozu- których będą tolerowane tak mszy teat- mieć. ru rzymsko-katolickiego jak i orgie sek- Tak więc raz jeszcze podkreślamy, jakie sualne swingersów, chociaż w których planujemy dla Polski, a potem i świata zakazane będzie pijaństwo i ćpanie, zmiany w kwestii religii i kościoła: zgodnie z naszą ideą utrzymywania świadomości oraz izolowania nieświ- adomości do specjalnych sektorów. A patrz wpis nr 281. ################################ www.facebook.com/PolskaDemoKracja

Kościoły będą więc dobrem pub- B patrz wpis nr 8. A. POLSKA DEMOKRACJAlicznym, zgodnie z ich pierwotnymzałożeniem, i oznacza to nie tylko de- Tak więc, musimy być świadomi, żebilne gimbusowskie piosenki “Kocham w perspektywie przynajmniej 75 latCię Evo”, ale także i rap, disco-polo, i będziemy musieli tolerować chorobęinne elementy nowoczesnej polskiej religii i obecność księży, owszem uwal-kultury. niając z tego kodu niewolnictwa wielu################################ z nich, plus broniąc miliony innych, ale3. Rozszerzenie działalności kościołów niestety w przypadku tych nieuleczal-na centra kontaktu, Przychodnie nie chorych fanatyków trzeba będzieŁawników, siedziby poczty polskiej, wypłacić im rentę, bowiem należy sta-siedziby banku, oraz innych funkcji nowczo podkreślić, że kod religii jestpubliczno-społecznych, które para- kodem praktycznie niemożliwym dodoksalnie uczynią kościoły znacznie uleczenia, i wymaga on pewnego czasubardziej finansowo wpływowymi or- - no chyba, że zrobimy z księżami holo-ganizacjami. W Polsce jest więcej kaust, ale jak znamy z historii to też niekościołów niż poczt, i trzeba to dobrze działa. Wypłacanie więc renty pokrzy-wykorzystać, szczególnie, że... wdzonym przez chorobę religijną wy-################################ daja się być jedynym rozwiązaniem,4. Niestety jest pewien problem z funk- ale w zamian za tę rentę, jako społec-cjami księży, bowiem w Polsce mamy zeństwo, będziemy jednak wymagalidziś 28,546 księży, 23,304 siostry, oraz od księży by zostali administratorami1,522 “braci”, i choć nikomu nie zabra- różnych Centrum Kultury, oczywiścieniamy prywatnego uczestnictwa, na jeśli społeczeństwo lokalne ich zaakcep-koszt własny oczywiście, w jakim to tuje, czyli do ich roli będzie należało:kto chce teatrzyku, operze czy balecie, rezerwowali sal, organizacja ślubówto niestety jako świadomościowcy jest- - także imprez - ale bezalkoholowych,eśmy świadomi, że wielu księży nie da dbanie o porządek i bezpieczeństwosię dziś przekodować na świadomościo- CK, a także organizacji pochodnych,wców, bowiem kod wiary jest po kodzie jak 1,240 szkół podstawowych, 417 sz-homoseksualizmu praktycznie nieulec- kół starszych, 33 szpitali, 267 domówzalny z racji produkcji wysokiej dawki opieki starości, 538 domów dziecka, czydopaminy, w przypadku wiary z racji 1.820 przychodni rodzinnych które tomiłości platonicznej (każdy był zako- dzisiaj ma pod sobą kościół, i coś co mychany jako nastolatek?), a w przypadku jako świadomościowcy potwierdzamy,homoseksualizmu z racji zwyczajne- że jesteśmy świadomi, że kościół togo orgazmu męskiego który sprawia wielka instytucja która choć jest zagu-nam zwierzęcą ulgę, temat który po- biona i przeterminowana, to nadal maruszaliśmy już wielokrotnie: w społeczeństwie wielką przyszłą rolę, o którą trzeba dbać, a nawet wykorzystać do ekspansji, bowiem czy istnieje dziś lepsza dystrybucja usług społecznych niż kościół? Patrząc na funkcjonowaniewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA administracji państwowej i jej 500.000 iny, księży, psychologów i administracji, gimbusowatych urzędasów, uważamy, połączenia mediów lokalnych, stworze- że kościół bez porównania lepiej nia nowego szkieletu dobrze funkc- wypełnia swoją funkcję niż wszystkie te jonującego społeczeństwa, coś czego urzędy, i jest optymalną przyszłą siatką klarownie za swoich czasów nie wyko- do dystrybucji ładu społecznego. rzystał np towarzysz Stalin, decydując ################################ się na burzenie kościołów co nie było 5. Oczywiście wszelkie krzyże, gwiazdy zgodne z ideą Sun Tzu “zawsze zostaw dawida czy księżyce nie będą tolerowane swojemu wrogowi drogę wyjścia”. w czasie neutralnym, ale podczas mszy ################################ proszę się bawić jakimi tam rekwizyta- 7. Jarosław Kaczyński - czytaj teraz mi chcecie. Tak samo nie będziemy się bardzo uważnie, bo to do Ciebie będzie upierali by wszędzie były #, a moglib- należało zadanie przekonania całej yśmy, i kto wie, czy towarzysz Stalin i kościelnej partiokracji do podporząd- Evo Hashtagger nie będzie mieli na ten kowania się pod reformę kościoła temat odmiennego zdania - a pamięta- v.2015. Polska Demokracja dobrze wie, jmy, że wszystkie nasze prezentowane że zarówno Ty jak i otaczający Ciebie tu punktu są tylko sugestiami do Sejmu ludzie jesteście bardzo antyreligijni i Ławników, bowiem tylko ta losowo wy- antyklerykalni, a taki Kamiński wręcz brana instytucja, na bazie między inny- równie fanatycznie jak i świadomościo- mi informacji czerpanych z kościołów wcy, oraz, że używacie tylko głupo- będzie podejmowała demokratyczne ty religii do własnych egoistycznych decyzje, zgodnie z wolą ludzi, a nie in- partyjnych celów, nota bene miejcie teresem partii politycznych. przynajmniej świadomość, że używa- ################################ cie gimbusów którzy obok homosi i 6. Reforma kościoła będzie oznaczała transów palikota stanowią najłatwie- separację kościoła w Polsce od Watyka- jszy cel do nękania i kontroli. Dziś nu - niestety tej zniewagi Polacy już nie będziecie mieli jednak szansę, by za te będą tolerowali... i jeśli już to Watykan lata nękania i wciskania Polsce ciem- i świat powinien się uczyć od Nas, a nie noty się zrekompensować, bowiem to odwrotnie. Na szczęście oznacza to, że do Was będzie należało przekonanie wiele z naszych obecnych kardynals- kościelnych elit, że w ich interesie jest kich, biskupich i arcybiskupich mier- reforma kościoła, dzięki której nie ty- not, dostanie pewną szansę na wyka- lko pomogą ludziom bardziej niż kie- zanie się swoją nową relatywnie wyższą dykolwiek, ale dzięki której także Ci rolą, bez nadzoru jakiś popaprańców liderzy organizacji zapiszą się w histo- udających aniołki, bez dwóch tysięcy lat rii rozwoju świata. Na Twoje szczęście spuścizny głupoty, będąc jednocześnie Jarek, kościół w Polsce też nas czyta, przykładem na cały świat jak powinna i też przechodzi przez pewną własną wyglądać nowoczesna forma adminis- metamorfozę, za wyjątkiem Dziwisza tracji duchowej, połączenia roli rodz- który jest po prostu chodzącą tragedią pewnie niereformowalnie już zanękaną przez Wojtyłę tak bardzo, że zaćpane www.facebook.com/PolskaDemoKracja

homosiowate dupcie butchy są przy myśl ławników społecznych, i ten okres A. POLSKA DEMOKRACJAnim wręcz okazami świadomości - i samokontroli to coś przy czym nadzo-męskości, i te elity kościelne nawet z rowanie rewolucji jest łatwo przewidy-racji strachu przed alternatywą, chętnie walnym pikusiem, nawet jeśli większośćprzystąpią do wielkiej religijnej refor- ludzi myśli, że Rewolucja jest abstrak-macji Polski, zakładając, że nie stracą cją absolutną. Tak więc z racji pewnejna tym finansowo. Każdy jest dziś ego- konieczności, Polska Demokracja opła-istą dbającym o własne konto, a celem ci księżom ich izolację, umożliwiającRewolucji Polskiej nie jest ścinanie im twórczą medytację mającą na celugłów - co niewątpliwie i tak się stanie umożliwienie im szantażowania natury,jeśli zmiany nie nadejdą pokojowo - ale rozumiejąc, że pewien rozwój musi byćpostęp i uświadamianie, i tu, szczegól- dokonany w izolacji. W zamian będzie-nie z tymi starszymi religio-gimbusami my natomiast domagali się, by “bracia”nie będziesz miał wielkich problemów, Ci pracowali nad telepatią oraz wszel-nawet jeśli faktycznie będą oni mie- kimi nowymi technikami świadomościli pewną rewoltę fanatyków na dole, z i paraświadomości, co uczyni z Polskiejktórą im oczywiście pomożemy, bow- Demokracji potęgę naukową obokiem... której nawet amerykańskie Ivy League################################ nie będzie się równało, o US Army i8. Wszelcy fanatycy religijni, którzy zielonych ludzikach Putina nie wspom-zagłębili się w świat medytacji kodu inając. Od dawna bowiem wszystkiereligii tak bardzo, że nie da się ich z armie świata pracują intensywnie nadtego stanu psychozy wyciągnąć, będą telepatią, ale my zrobimy to najbardziejodizolowani od społeczeństwa, nic- sprytnie. Naturalnie religijni niemas-zym prawdziwi zakonnicy. Będą mogli turbatorzy nie mają się o co martwić.tam się wykazać swoim wkładem do Ich monitorowanie będzie dokonywanespołeczeństwa. Polska Demokracja przez sterylnie odkobieconych męskichdostrzega bowiem pewne atuty pustel- naukowców, bowiem jak zapewniałników, ich intelektualną umiejętność nasz prezydent rewolucji, facet podo innego postrzegania rzeczywistości, trzech miesiącach nieszczytowania wy-a nawet i pewnego wkładu w rozwój czuwa kobiety na dziesiątki metrów, cośświata - zakładając, że księża nie up- co potwierdzili także w swoich badani-rawiają oczywiście masturbacji, coś co ach naziści, i coś co my zamierzamy wbędziemy wręcz monitorowali badani- sposób oczywiście naukowy rozwijaćami naukowymi na księżach regular- dalej. Może nawet bracia będą więcnie sprawdzając ich poziom żelaza we mieli (nie)przyjemność spotkania kilkukrwi oraz strukturę mózgu. Sam nasz najpiękniejszych kobiet świata, w tymprezydent rewolucji Evo Hashtagger Sashy Grey, bowiem niewątpliwie ek-miał w swoim życiu okres półrocznego stremalne ćwiczenie silnej woli będzienieszczytowania, co jak sam stwierdził wymagało takich badań klinicznych.jest najtrudniejszym szantażem biologii ################################jaki w życiu musiał dokonać - i co nota 9. Janusz Palikot - teraz punkt do Cie-bene uświadomiło mu rewolucyjną bie, bowiem to Ty będziesz miał rolęwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

pomocy dla wszystkich homosi oraz ################################ transów których tak cyrkowo wyko- To tyle na dzisiaj... i jak zawsze, nic- rzystałeś, i którym oczywiście w Pol- zym Mahomet, tworzymy natchnieni skiej Demokracji umożliwimy wszelkie duchem, tak więc powyższy tekst nie relacje partnerskie, śluby, zaręczyny i ulega korekcie. Po co marnować czas na obietnice, ale którym podobnie jak te- drobiazgi. atrzykom religijnym oraz partiokraty- Niech Żyje Rewolucja Polska. cznym w znaczący sposób ograniczy- my dostęp do mediów publicznych, 333. 12/10/2014 M uświadamiając naszym dzieciom, że spowodowane redukcją desonansu TAK WYGLĄDA STRONA WWW oraz samoobronną podświadomości WOJNY (ISIS) dekadencja jest zła, podświadomą ma- nipulacją, ripostą za nękanie, oraz sta- Jeśli masz mniej niż 18 lat to nie wcho- nem psychologicznym, który niestety dź na tę stronę. poprzez orgazm który to jest stanemA. POLSKA DEMOKRACJA fizycznym, jest jednak problemem re- http://khilafah.is/ alnym, a nie już samego kodu platon- Jest to podobno oficjalna strona organi- icznego jak u księży. Januszu - zarów- zacji islamskiej ISIS, absolutnego lidera no Evo Hashtagger jak i Jarek z chęcią w nowoczesnej propagandzie interne- zobaczą Cię zatem w Senacie, ale tak towej, propagandzie która specjalizuje jak Jarek będzie miał do spełnienia się w islamskiej sztuce nowożytnej, sz- ważną rolę, i tak jak Jarek jako pokutę tuce brutalnej, bezwzględnej, wojennej za nękani religijnych gimbusów będzie czyli takiej jaką właśnie są religie i par- odpowiedzialny za nadzór i reformac- tiokracje, niezależnie od ich lokalizacji ję w kościele, tak Ty jako pokutę za czy daty powstania, czy tymczasowych nękanie homosi i transów do swojego pseudopokojowych lecz zawsze pod- cyrku, będziesz odpowiedzialny za uś- progowo wrogich przekazów (przekaz wiadamianie ludzi w kwestii dekadencji papieża kadzidłem się podprogowo (kod homoseksualizmu, kod transów niczym nie różni od przekazu Al Bagh- - nota bene świetna produkcja dopami- dadiego AK47, a można nawet pow- ny co sprawdzał kiedyś nasz prezydent iedzieć, że jest bardziej perfidnie podś- rewolucji wychodząc z pomalowaną wiadomy). na # twarzą, alkoholizmem - biznes sprzedałeś więc konfliktu nie masz, oraz trawką - identyfikacja specjalnych sek- torów dla nieświadomych). A patrz wpis nr 281. ############################### 10. Niech żyje Evo Hashtagger. Jak wiecie Polska Demokracja klarown- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

ie sprzeciwia się istnieniu wszystkich ma moralnego prawa chcieć od nas par- A. POLSKA DEMOKRACJAreligii oraz partii politycznych, i kon- tycypacji w jakiś małpiowyborach, podsekwentnie pisze, że matematycznie je- emocjonalnym szantażem niewoli przezdyną możliwą do wygrania walką z ISIS innych, oraz wmawiać nam, że jest lep-jest walka z naszym własnym religi- szy od nas czy od kogoś innego... szcze-jnym fanatyzmem, bowiem akceptując gólnie, że Evo Hashtagger jest przecieżchrześcijaństwo, judaizm, islam, bud- mesjaszssimusem, tak więc oczywistedyzm, i inne podprogowe formy nęka- jest chyba, że żaden religijny mesjasznia, formy nękania unikalnego bowiem czy pariotkratyczny popapraniec niereligia z zasady jest jednowymiarowa, może być od niego lepszy? Czy jestakceptujemy też i ISIS, i wszelkie samo- bowiem dziś na świecie rola pięknie-loty F16, a nawet i bomby atomowe nic jsza i większa od roli mesjaszssimusa?tu nie poradzą, bowiem jest to prob- (naturalnie oprócz nadmesjaszssimusa,lem strukturalny, tak samo zresztą jak oraz arcnadmesjaszssimusa, czy też arc-i partiokracja która też poprzez nękanie nadmesjaszssimusapriomo... ale o nichludzi promuje kompletny idiotyzm... napiszemy już kiedy indziej). Na terazzresztą czasem zastanawiamy się czy jednak patrząc na stronę ISIS pamięta-np Watykan nie zaciera dziś rączek z jmy, że jest to dokładnie taki sam teatrpowodu istnienia ISIS, bowiem nie jak i air force one, jak Józef Stalin, jakbyłoby Batmana bez Jockera. ołówek Lecha Wałesy, jak wąsy Adol-Jeśli więc chcemy pokoju to musimy fa Hitlera, bowiem świadomościowowyeliminować z życia publicznego wszyscy ci nękacze są na dokładnie tymwszystkie religie, bowiem dopiero wt- samym poziomie egzystencjonalnegoedy islamiści zrozumieją, jak bardzo niedorozwoju. ##są w błędzie ze swoją monoteistyczną Niech Żyje Rewolucja Polska.religią. Pamiętajmy także, że dla ludzi Niech Żyje prezydent Evo Hashtagger.którzy stoją na górze tych religijno-par-tiokratycznych teatrzyków, jak papież, komentarze na Facebookjak Al Baghdadi, jak Obama, jak Tusk,jak Putin, jak Kaczyński, jak Palikot, to 334. 13/10/2014 MMco widzicie na tej stronie jest tylko ichsceną, ich spektaklem, tym co oni chcą ŚWIADOMOŚĆ BUDUJE SIĘ LATA-byście widzieli... i Polska Demokracja MInie przestanie z tymi wszystkimi te-atrzykami walczyć aż do czasu gdy ich https://www.youtube.com/watch?v=R-partiokratyczne wizje ulepszania świata JM6shbRpeQnie znikną z życia publicznego, bowiemkażdy ma prawo żyć wolny od nękania,zastępując Sejm losowymi ławnika-mi którzy się roli ławników podejmą,a Rząd wybieranymi przez ławnikówekspertami którzy się także tej roli do-browolnie podejmą, kompletnie depol-ityzując i odnękając cały świat. Nikt niewww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Głupio się tak małpio czepiać małpich nować, całkiem realnie, podbicie całego szczegółów, ale czasem małpie ekspery- świata w pięć lat menty dowodzą pewnej ludzkiej idei. Dziś więc klarownie podkreślimy, że A patrz wpis nr 66. ludzką świadomość buduje się latami, zazwyczaj w samotności, w pustelnic- to proszę sobie wyobrazić co zapla- twie, w próżni kodowej, a ostatnie wy- nować może taki Joachim Sauer. bryki premiery Kopacz z Berlina poka- Zanękani codziennością ludzie może zują klarownie, że jej świadomość jest gdzieś tam słyszeli o fizyce kwantowej, na poziomie gimbusa, i nie chodzi nam ale nigdy nie mieli czasu by przeczytać o same sekretarskie obcasy i prowincjo- prace o chemii kwantowej Joachima, nalny strój - coś co na podstawie gust i czy też samemu pomyśleć o polityce guścików jeszcze można na siłę obronić, kwantowej którą ciągle stosuje Putin, i plus czasem w teatrze są i gorsze role, którą z pewnością chętnie zastosowała- ale o jej całokształt zachowania. by też i Merkel, gdyby tylko urosła jej Premiera Kopacz ściska pięście jak para jaj. siedemnastolatka w liceum, chociaż Zostawiając jednak świat świadomości znamy wiele licealistek które zdecy- geniuszy, i powracając do dziecinnej dowanie lepiej kontrolują otoczenia niż świadomości premiery Kopacz, to po nasza premiera. Jej zachowanie bliższe obejrzeniu poniższego filmu można z istocie zombie, co uświadamia tylko 99% pewnością dziś stwierdzić, że ta taką Merkel, że biorąc swojego pieska kobieta to chodząca tragedia, której co Tuska do Brukseli zrobiła niesamowicie gorsza nie da się w perspektywie krót- strategicznie dobry ruch, przypuszczal- koterminowej nawet naprawić, bowiem nie kompletnie przypadkowo, bo kto jak klarownie pokazuje tytuł tego postu mógł przewidzieć, że Polska bez Tuska świadomość buduje się latami, i nawet to jedna wielka partyjniacka, mierna i tzw mahometańskie rewelacje przy- bierna żenada - chociaż do Merkel tr- chodzą tylko poprzez wcześniejsze lata zeba trzymać pewną rezerwę, bowiem medytacji, diety, i odkodowywania, ale pamiętajmy, że wraz z mężem tworzy jak widzimy premiera Kopacz jest tak ona trzon intelektualistów Europy, tak daleko od kontrolowania nawet samej więc wszelkie plany są w jej głowie siebie, że oczekiwanie od niej by miała możliwe. Może np już od dawna szli- jakąkolwiek świadomą kontrolę nad fowała Donalda by następną premierą jej otoczeniem jest wręcz nierealne.... była na wzór niemiecki kobieta, na- no chyba, że celowo publicznie uda- jlepiej obcasana lala (były dwie kandy- je niewinną idiotkę, powiem podświ- datki), co w perspektywie samozagłady adomie jest to już możliwe, i czego też opozycji można w perspektywie 20 lat naturalnie nigdy nie można wykluczyć przerobić na wielką niemiecką korzyść. (P=0.01). Wystarczy kilka bombek atomowych zrzuconych przez bliżej nieokreślone zielone ludziki, a Śląsk i Pomorze sami będą się prosili o niemiecką protekcję. Jeśli Polska Demokracja może zapla- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

#Kaczyński i #Palikot - przestańcie 335. 13/10/2014 MRdziecinnie walczyć, i dogadajcie się wkwestii wprowadzenia nowej ideologii KACZYŃSKI I PALIKOT SENATORA-#PolskaDemokracja, a także #religii MI REWOLUCJI POLSKIEJ?(Jarek) oraz #dekadencja (Janusz) - anie odwrotnie jak to było do dzisiaj, (notka wyjaśniająca) A. POLSKA DEMOKRACJAbowiem jak już zapewne wiecie, nigdy Nowożytna historia świata zna kilkuw dziejach historii Polski nie było lep- mesjaszy: #Zeus - twórca teatru; #Mo-szej okazji by upewnić się, że nasz kraj, jżesz - twórca prawa, #Mahomet - os-w dobie światowej globalizacji i deka- tatni wielki; #Robespierre, #Napoleon,dencji będzie od 2015 roku stanow- #Hitler i #Stalin - chociaż z ostatnimił trzon całego światowego systemu, kwartetem można trochę polemizować,całej świadomości, narzucając innym bowiem jednak nie udało im się nic tak-reguły gry, tak administracyjnie jak i iego zmienić na stałe, podczas gdy jakgospodarczo. Taka szansa przychodzi klarownie widzimy, wiara w Mahometadla każdego Narodu raz na milion lat, z dnia na dzień tylko przybiera w sile,i pracowało nad nią tysiąc lat Polan w dziś nie tylko licząc półtora miliar-setkach wojen i powstań, w setkach da owieczek, ale też i i kilkaset tysięcylat niewoli, w milionowych poświęce- kompletnie fanatycznych baranów, coniach które to teraz Wy możecie albo jest chyba najlepszym dowodem magiiwykorzystać, albo zaprzepaścić z racji i siły kodu jaką stworzył Mahomet.waszego ukrywanego przez Was “kom- Zresztą cała późniejsza czwórka byłapleksu mesjasza”, bowiem pamiętajcie, wysoce inspirowana dziełem Mahome-że jeśli nie macie klarownego planu ta w planowaniu swoich rewolucji, czyna to by zostać tymi mesjaszami, czy to francuskiej, nazizmu czy komu-też mesjaszssimusami, to wtedy jest to nistycznej, idee z których my też samichoroba partiokracji i tzw “kompleksu wiele ostatnio czerpaliśmy i którychmesjasza” a nie Wasze przeznaczenie. pewne elementy wykorzystaliśmy przy#EvoHashtagger klarownie ten plan ma, planowaniu naszej rewolucji (religia,tak bardzo jak gigantycznie niewiary- logika, kalendarz, ewolucja, symbolikagodnie może to się dziś całemu światu #, filozofia marksizmu, itd itp). Natu-się wydawać... co właśnie czyni go mes- ralnie chrześcijanie teraz się oburzą... ajaszem. gdzie jest w tej liście super #Jezus? Je-#MiłegoDnia. Dzisiaj już więcej nie zus Kochani nie był mesjaszem, tylkopiszemy. Jutro też. Pojutrze... kompletnym nawiedzonym popaprań-Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.Niech Żyje Rewolucja Polska.Niech Żyje senator rewolucji ##############.Niech Żyje senator rewolucji #############.Niech Żyje prezydent rewolucji EvoHashtagger.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA cem, dowodem, że historia uwielbia dan doskonale wie jak genialnie prosta miernoty, oraz, że socjotechnika może jest jego zasada, dająca ludziom radość działać wielkie cuda, szczególnie w z tak prostej rzeczy jak ćwiczenie włas- takim Imperium Rzymskim które na nej woli - i Ci co rzucili jakiekolwiek bazie kilku bajek stworzyło wielką anty- nałogi wiedzą o co chodzi. Naturalnie semicką broń. Branie jednak przykładu w tym naszym lizodupskim opisie Ma- z samego życia Jezusa jest dziś kom- hometa pomijamy, że dokonał on też pletnym nieporozumieniem, no chy- i pierwszego holokaustu na żydach, ba, że zainspirujemy się jego aparycją, gwałcił dzieci (Aisha miała 9 lat gdy w podobny sposób jak inspirujemy się została jego żoną), czy tolerował ter- strojami pierwszego fashion designera ror - ale cóż, osoba taka jak Mahomet #Budda, ale nadal zdecydowanie dale- naturalnie musiała być pełna sprzec- ko tym ludziom do bycia wielkimi bez zności, zresztą on sam bardzo szybko iluzji, co powoduje, że zarówno religia przyznawał się do własnych błędów, raz chrześcijańska jak i religia buddyjska nawet zamieniając coś co nazwał swoim tak ciągle odstają od tej muzułmańskiej, boskim objawieniem w objawienie sza- na który “poświadomościmy” teraz cały tana, co jak bardziej świadomi czytel- następny paragraf... miejmy nadzieję, że nicy wiedzą było późniejszą inspirację krótki. do Szatańskich Wersetów dekadenta Mahomet to w miarę godny przykład SzybkiejSmierci Rushdie’go. Podsu- naśladowania dla każdego człowieka, mowując - Mahomet powinien być świetny handlarz, dobry niewolnik, inspiracją każdego człowieka, i choć świetny właściciel, sierota, cudowny wszystkie religie są równie złe z racji mąż, twórca klanu opartego na idei a braku możliwości ich łączenia, to jeśli nie na krwi, wybawiciel niewolników, jednak założymy hipotetyczny model, mediator pomiędzy wieloma religiami że na świecie będzie wojna aż do mo- i klanami, wojownik, świadomościow- mentu przetrwania jednej religii (hi- iec, sędzia, rewelacyjnie dobry strateg potetycznie tylko, bo religie, jak cyfry który zaimplementował koran jako czy kolory, z definicji zawsze muszą być śpiew, wybudował świątynie z wierzą przynajmniej dwie - dlatego te wojny), którą nękał ludzi do modlitwy pięć razy to nasze pieniądze w każdym przypad- dziennie, zmienił kierunek czczenia z ku postawimy na Islam, nawet jeśli w Jerozolimy na Mekkę - na złość innym trochę zmodyfikowanej jego formie, religiom, wprowadzał nowe stroje, kon- kolejnej niesamowitej kreacji Mahome- cepcje rewelacji świadomościowych, ta, czyli możliwości modyfikacji inter- ogólnie świadomie i nieprzypadkowo pretacji jego kodu. zapoczątkował cały nowy kod myślen- Mahomet to oczywiście już historia, ale ia. Bądźmy bowiem szczerzy, że jak na z punktu widzenia ideologii Polskiej swoje czasy świadomość i zdolność do Demokracji, oraz co ważniejsze proce- manipulacji ludzi jaką prezentował Ma- su Rewolucji Polskiej, znajomość życia homet były czymś co faktycznie moż- Mahometa ma kluczowe znaczenie. Po na uznać za wielką inspirację, zresztą pierwsze klarownie pokazał on, że by każdy kto choć raz przeszedł też przez rewolucja miała światowy charakter, sam zapoczątkowany przez niego rama- potrzebne są w niej dwie osoby, na- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

jlepiej osoby już z istniejącym dużym sensie zarazi nią DWIE nowe osoby, co A. POLSKA DEMOKRACJAautorytetem, którymi w przypadku Ma- zapewni jej pewne fizyczne momentumhometa stanowili kłócący się ze sobą wzrostu (2^33=8,589,934,592) poprzezliderzy różnych klanów w Medynie, pewną konsumpcję świadomości. Nat-które to Mahomet połączył jako sędzie uralnie idea Polskiej Demokracji ma jużw jedną całość, jednocząc potem resz- znacznie więcej fanów niż dwie osoby,tę świata. Tak na marginesie, Traktakt czego dowodzi liczba wystarczającoMedyński, a nie Konstytucja USA, to odważnych do polajkowania naszej st-pierwsza nowoczesna konstytucja. I rony fanów (>1,000) nie wspominająctak dziś dla Rewolucji Polskiej natural- o liczbie niewystarczająco odważnychnym wyborem tych liderów są: (1) #Ja- ludzi którzy nas regularnie czytająrosławKaczyński, osoba która klarown- (zazwyczaj >40,000 tygodniowo - możeie wierzyła, że jest wybrana, pewnym nie tyle co ma strona Maffashion, alemesjaszem która ukradła księżyc, ale nadal wystarczająco dużo by samąniestety udająca katolictwo, niczym ideą zrobić wielką światową rewolucjęaktor, oraz (2) #JanuszPalikot, biznes- zapoczątkowaną głupimi publikacja-men który trochę później zapragną być mi na facebooku). Naturalnie, dodaniebogiem - zresztą bardzo słusznie bo dwóch osób takich jak #Jarek i #Janusz,lepiej być najsłabszym bogiem niż na- szczególnie skonfliktowanych, doda Re-jbogatszym biznesmenem, filozof który wolucji Polskiej takiego momentum, żeteż zapewne świetnie zna historię Ma- wraz z ich siłą iluzji, oraz ich grupą ow-hometa i Stalina, zresztą historię Mło- iec i socjotechnicznych speców, a takżedego Stalina oglądał wspólnie z naszym z ich życiorysami, mogliby oni fakty-mesjaszssimusem #EvoHashtagger’em, cznie przeprowadzić z samą ideą i kon-ale zostawiając świat bogów i powraca- cepcją #Evo wielką światową rewolucję,jąc do Janusz Palikota, to warto zwrócić czyniąc jednocześnie z siebie jeszc-uwagę, że jest on ostatnio znacznie uś- ze większe iluzje, jak i naturalnie zpiony, zapewne wpływami dekadencji, naszego prezydenta rewolucji, który totak jakby zapadł na pewną nowoczesną po rewolucji stałby się niewolnikiemchorobę z której dopiero teraz wyrasta, własnej roli, podobnie zresztą co miałoprzypuszczalnie pod wpływem swojej miejsce z Józefem Dżugaszwilim i kil-drugiej, bardzo świadomej żony - co koma innymi ostatnimi rewolucjonist-też na marginesie ostatnio bardzo ut- ami, bowiem tak działają prawa fizyki...rudnia mu jego partiokratyczną walkę że iluzję zwalczyć można tylko jeszczez partiokratami, ale w końcu człowiek większą iluzją... najlepiej taką którąwcześniej uczy się mówić, niż myśleć. można później szybko w stylu symfoniiA teraz zostawiamy mesjaszy i idzie- Mahlera nagle zabić, ##.my do nauk ścisłych, bowiem warto ################################też powyższą koncepcję 1 + 2 +....n Dlatego od dziś, będziemy konsekwent-opisać matematycznie, bowiem chyba nie walczyli o te dwa głosy #JarekiJa-dla większości nawet pierwszoklasistów nusz, świadomi, że z nimi Rewolucjaoczywiste jest to, że matematycznie każ- nagle staje się faktem, a także tego, żeda idea będzie faktem, jeśli jej źródło dzięki Rewolucji Polskiej te dwa głosyprzekona do niej, lub też w pewnymwww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA mają niesamowicie więcej do zyskania - który brał przykład z setek wielkich niż do stracenia, szczególnie, że świ- ludzi wcześniej. adomi jesteśmy też i faktu, że i w jed- Janusz Palikot - Ty zaś będziesz odpow- nym i w drugim przypadku, na zabawie iedzialny za zatrzymanie procesu w partiokrację Panowie Ci stracili już dekandencji całego społeczeństwa, bardzo bardzo dużo, tak więc z pewną paradoksalnie procesu z którego tak nadzieją powinni oni dziś patrzeć na bardzo osobiście czerpałeś korzyści, czy Rewolucję Polską, dzięki której cały ich to w Polmosie, czy też w Twoim Ruchu, wysiłek zacznie przynosić im post-re- w którym to przecież otaczałeś się no- wolucyjne dywidendy, i to w pewnie woczesnymi medialnymi cyrkowymi nadal w niewyobrażalnym dla nich małpkami - które nota bene nie będą już poziomie (ISIS, Korea, Ukraina, to nam potrzebne, bowiem jest to coś co malutkie problemy które rozwiążemy w działa na jedne wybory, ale nie mogło kilka dni). działać na dłuższą metę. Idąc bow- ################################ iem Twoją logiką, jako rewolucjoniści Naturalnie jednak nic za darmo. moglibyśmy np dziś codziennie wrzu- Tak więc Jarosław Kaczyński - Ty cać patriotyczne memy o zabitych na będziesz odpowiedzialny za przeprow- wojnie pieskach wojownikach, i do dziś adzenie reformy kościoła, z którym to mielibyśmy pewnie kilkaset tysięcy la- tak bardzo i trochę minimalistycznie jak jków jak nasza strona o III Wojnie Świ- z wiatrakami walczy dziś Janusz, bow- atowej, ale jendak lajków tak pustych iem wiedz Jarek, że jako nawet niech- jak i świadomość większości Twoich ciany i wymuszony świadomościowiec, wyborców którzy teraz głosują na Kor- nie będziesz mógł dalej poszerzać swo- wina, tak więc my nauczyliśmy się, że jej świadomości żyjąc w tym wielkim lepiej jest nasze posty pisać do dwóch religijnym kłamstwie, a świadomość osób - jak Ty i Jarek, niż do 30 mil- ta będzie Ci bardzo bardzo potrzebna, ionów ludzi którzy zabiegani i zanękani bowiem cała idea reinkarnacji oparta codziennością i tak nic z tego nie zro- jest na ciężkości nieodkrytego jeszcze zumieją... zresztą jest to kompletnie pierwiastka świadomości (Con) oraz zgodne z ideą Polskiej Demokracji, w umiejętności łączenia jego kwantowych której losowo wybrane 460 osoby będą cząsteczek w większe cięższe całości - odpowiedzialne za podejmowanie de- coś co jeśli chcesz wytłumaczy Ci mąż cyzji w imieniu całego Narodu, coś co Angeli Merkel, więc jeśli serio chcesz statystycznie i tak daje korelację 99% zobaczyć co jest po drugiej stronie, to z 30,000,000 społeczeństwem, i pomi- dziś musisz nieustannie budować tę jamy tu fakt, że najbardziej świadoma świadomość, i na szczęście od kilku część społeczeństwa i tak dziś nie par- lat faktycznie już to robisz... czego tycypuje w małpiowyborach, a jest to w najlepszym dowodem jest Twoja ab- zależności od wyborów 55%-75% ludzi, stynencja alkoholowa, do której możesz co na marginesie kompletnie odbiera też Jarku dodać teraz dobrą błonni- partiokracji jakiekolwiek moralne pra- kową dietę - tu bierz przykład z Hitlera wo do wykonywanie swojej funkcji, nawet w najbardziej udolny sposób - a wiec Janusz, że nikt z naszych świado- www.facebook.com/PolskaDemoKracja

mościowców nie zaprzecza Twoim i wiedzcie, że ten materiał jest też A. POLSKA DEMOKRACJAzdolnościom, które zresztą udowod- naszym back-up planem na wypadekniłeś w życiu prywatnym, coś co nota gdybyśmy ten polityczny łańcuszekbene jak już uporamy się z proble- musieli rewolucyjnie przeprowadzić wmem iluzji będzie znów zdecydowan- formie 1, 100, 10,000....N... coś co teżie ważniejsze od partiokracji i innych zrobimy, bo tak działa telepatia oraz tzwiluzji, i coś o powrocie do czego marzy Hundredth Monkey Effect... któregonawet i sam nasz Evo Hashtagger, i wyniki i tak już powinniście widziećpowrót ten zrobi jak tylko upora się z wszędzie... i to też jest nauka ścisła, nadproblemami które dziś z perspektywy którą po rewolucji mocno popracuje-nawet i jego dzieci są zdecydowanie my... nota bene używając do naszychważniejsze od milionów dolarów które eksperymentów księży.dla nich zarobiłby lub nie swoją ciężką A teraz wszyscy cieszmy się dalej nasząpracą. Evo Hashtagger dawno temu wspaniałą wiosenną jesienią.ogłosił bowiem świadomy strajk świ- Niech Żyje Zjednoczona Świadomość.adomości, niczym jak #RagnarDan- Niech Żyje Rewolucja Polska.neskjöld, bowiem został on absolutnie Niech Żyje senator rewolucji Jarosławzanękany przez system, i to na wszyst- Kaczyński.kich jego płaszczyznach - coś co nieś- Niech Żyje senator rewolucji Janusz Pa-wiadomie spotkało zapewne również i likot.miliardy także strajkujących dziś ludzi, Niech Żyje prezydent rewolucji Evoco powinno wszystkim uświadomić jak Hashtagger.ważna dla całego świata jest dziś ideolo-gia Polskiej Demokracji, która miejmy komentarze na Facebooknadzieję, będzie miała swoją rewolucjew Polsce. Januszu - wiemy, że nas czy- 336. 14/10/2014 M1tasz, tak więc będziesz miał teraz głowępełną zmartwień, zresztą już masz, ale PILNE: GROZI NAM EPIDEMIA...zakładając, że ćwiczyłeś za młodu ab- GŁUPOTY!stynencję seksualną, tę pełną - co niejest takie pewne, to w ciągu maks czter-ech tygodni też uświadomisz sobie jakbardzo odlegli od ludzi są dziś ludzie,oraz jak niesamowicie proste jest to byich na drogę ludzi nawrócić... coś za cowłaśnie w dziejach historii odpowied-zialny będziesz Ty.Ok, basta... czas na przerwę. Materiału http://wiadomosci.onet.pl/wiel-do przeczytania obaj macie przynajm- ka-brytania-i-irlandia/wielka-bryta-niej na miesiąc, nia-na-heathrow-od-wtorku-dodat- kowe-kontrole-w-zwiazku-z-ebola/33j6p A patrz wpis nr 227.www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA No i nie udało nam się mieć nawet jed- niezarażonej partiokracją osoby. nego dnia planowanego spokoju. Ebola Oczywiste jest bowiem, że w przypadku puka już do drzwi naszych rodzin. A światowej epidemii Eboli, izolacja Pols- przecież nie musiało tak być. ki będzie wręcz niemożliwa do wprow- Jako świadomi świata ideolodzy Pol- adzenia. Polska nie jest Koreą Północną, skiej Demokracji, wraz z prezydentem która nota bene na epidemii Eboli ma rewolucji Evo Hashtaggerem, który do zyskania najwięcej, wręcz tak dużo, nota bene jest też przecież najprawdzi- że chłopcy z Pjongjangu mogliby wręcz wszym “afrikanerem” , gdy tylko pojaw- sami zbudować jakiś wirus, np Ebo- iły się informacje o Eboli poprosiliśmy la2, którego okres inkubacji wynosiłby Radka Sikorskiego o interwencję w tej miesiąc, a nie 5 dni jak w Ebola1, co sprawie nawet u samego Obamy. Był 30 wtedy praktycznie uniemożliwiłoby lipiec 2014 roku. Notka poniżej. światu z nim walkę, bowiem w ciągu miesiąca jedna osoba mogłaby zarazić A patrz wpis nr 221. tyle osób, że cała planeta mogłaby być chora zanim nawet wybuchłaby jaka- Zdajemy bowiem sobie świetnie sprawę, kolwiek świadoma epidemia - szcze- że Ebola to nie choroba kodu mózgu gólnie, że można by w tym też planecie jaką jest na przykład partiokracja czy bardzo pomóc - patrz punkt 5 w notce religia, oraz, że przynajmniej krótko- poniżej (łac): terminowo kontrolowanie Eboli jest znacznie trudniejsze niż opanowanie C patrz wpis nr ###. religii, chociaż w perspektywie dłu- goterminowej różnie można te relaty- Tak więc brak możliwości izolacji Pols- wne choroby interpretować (biologia ki od np Niemiec czy Francji, oznacza, komórek kontra kod mózgu), coś co że każda osoba która ma choć trochę szczególnie teraz w obliczu globalne- wyobraźni wie, że problem Eboli w Li- go zagrożenia Ebolą, może trochę też berii to także i problem Polski, że droga oświetli ludziom pewne punkty wid- z paryskiego lotniska do gdańskiej dys- zenia pewnych różnych przywódców koteki jest krótka, oraz, że w przypadku XX wieku, bowiem ciężko jest dziś jakiegokolwiek zagrożenia taką chorobą zaprzeczyć, że wszyscy intelektualnie w pierwszej kolejności izoluje się centra ułomni współcześni partiokraci, którzy choroby, i to na różnych poziomach: lo- to dziś są bezpośrednio odpowiedzial- kalnych, regionalnych, narodowych, a ni za problem Eboli, sami nie są pewną jeśli trzeba to i kontynentalnych. zarazą, bowiem wszyscy oni, bez wyjąt- Dlatego też dziś rano z wielkim szokiem ku, w ich wszech-liberalnym lewactwie dowiedzieliśmy się, że w Londynie będą oraz fascynacją własnymi posadkami i robione kontrole i kwestionariusze dla teatrzykami w TVN24, kompletnie ola- pasażerów przylatujących z terenów na- li wielkie zagrożenie, które to przecież jbardziej dotkniętym wirusem Ebola; było ewidentne od samego począt- Liberii, Seria Leone i Gwinei. Nasz szok ku dla każdej nawet półinteligentnej www.facebook.com/PolskaDemoKracja

opiera się dwóch poziomach: Putina czy nawet Xi Jinpinga, bardzo A. POLSKA DEMOKRACJA poważanie rozważylibyśmy potrzebę1. że decyzja ta została podjęta wysłania naszych 8,500 głowic neu- tronowych na wszystkie międzykonty- wczoraj! 13 października 2014r. nentalne lotniska, jednocześnie będąc świadomi, że historia oceniłaby nas za2. że samoloty z tymi krajami nadal takie zachowanie przypuszczalnie jako zbawców świata a nie jako jego agre- nawet latają! sorów. Ktoś nie zareagował na poziomieJako świadomościowcy byliśmy wręcz lokalnym, regionalnym i narodowym...przekonani, że po naszym poście z dnia zresztą dalej nie reaguje, bo nie oszuku-30 lipca 2014r w którym to wręcz zada- jmy się... kwestionariusz dla pasażerówjemy bezpośrednie pytanie, czy prezy- z Liberii to jakiś żart a nie walka z Ep-dent Obama ma na tyle duże czarne idemią... tak więc dziś autentyczniejaja by w razie potrzeby wymazać taką trudno jest o lepszy pretekst do WojnyLiberię z mapy świata, naturalnie w Światowej, czy Rewolucji, niż identyfik-obronie jego reszty, skalę decyzji z acja partiokracji jako gigantycznej cho-którymi wielokrotnie stawali nawet roby głupoty które w obliczy dbania oi w swoich pozornie paranoidalnych własny “image” paraliżuje społeczeńst-światach ludzie przekroju Hitlera (kod wa jednocześnie uniemożliwiając ludzi-religii) czy Stalina (kod narodowy, kod om walkę z naturą ryzykując przetr-religii), którzy to postrzegali epidemię waniem całego gatunku ludzkiego...wirusa złego kodu ludzi (religie i par- tak bardzo jak armagedonistycznietiokractwo) jako zło pari passu do ep- może to brzmieć. Po Rewolucji nigdyidemii wirusa chorób jak Ebola, co za- żaden minister nie będzie się bał mówićdaje też wiele ważnych pytań odnośnie prawdy, a nie tak jak dzisiaj będzie robiłobecnych chorych na partiokrację “elit”, wszystko by masowo okłamywać ludziktóre to niezdolne są do jakiejkolwiek w nadziei, że problem przejdzie, takreakcji i brania odpowiedzialności za by przypadkiem nie stracił on swojejludzi, odpowiedzialności za którą nat- posadki i swoich małpiowyborców.uralnie pobierają oni haracz. Wygląda Jako świadomościowcy przyzwyczail-bowiem na to, że w obliczu tak ewident- iśmy się już do kompletnej kodowejnego ryzyka jakim jest wirus Ebola, na destrukcji na poziomie jednostek, iświecie nie ma ani jednego partiokraty w coraz większym stopniu też i rodz-który może dziś stanąć w obronie całej in - wszystko wina partiokracji, aleludzkości... ani jednego. dziś coraz bardziej klarownie widzimy,Tak więc warto sobie zadać pytanie, że destrukcja społeczna jest już naczy dzisiejsza cała zaraza partiokracji poziomie całych narodów i wręcz ga-jest nawet kolektywnie świadoma tego tunku ludzkiego, który jest kompletniejak działa świat, czy też serio mamy sparaliżowany swoim wszechobecnymjuż do czynienia z tak wielkim rozwo- partiokratycznym lewactwem, które niejem kodu światowej głupoty, że jedy- jest zdolne na administrację globalnymnym rozwiązaniem dla świata będzie światem v.2014. Rządzą nami bowiemwłaśnie Ebola, zakładając oczywiście, że grupy kompletnych debili, karykaturwcześniej nie wybuchnie Wielka Wojnanuklearna, bowiem w pozycji takiegowww.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA ludzi pozbawionych elementarnej świ- zaczną spadać na Wasze miasta... natu- adomości, przypadkowych miernot, i ralnie spadać z nieba, bo przecież jest- nie jest to #problem #PO, #PSL, #PiS, eście naiwni, jeśli uważacie, że kiedyko- #TR, #SLD czy innych partii polity- lwiek się dowiecie kto je będzie zrzucał, cznych, a całego systemu który kon- bo zapewniam Was, że Rosjanie z całą sekwentnie wybiera coraz to większe pewnością powiedzą, że nie mają z tymi leniwe i nieudolne miernoty które neutronami nic wspólnego... zresztą bardziej boją się o sondaże i pensyjki, partiokraci z rozwojem Eboli też nie. niż o otaczający nas świat, i tylko histo- Dziś ciągle mamy wybór. Pamiętajmy o ria oceni jak do takiej tragedii ludzkości tym. doszło (mamy na myśli system partio- Niech Żyje Zjednoczona Świadomość. kracji, bowiem na Ebole mamy jeszc- Niech Żyje Rewolucja Polska. ze czas, plus może tym razem się nam Niech Żyje senator rewolucji Jarosław “znowu uda”), i jakim cudem jest na Kaczyński. świecie taka ilość małp która w obliczu Niech Żyje senator rewolucji Janusz Pa- klarownie opisanego problemu... dziś likot. nie robi nic.... dosłownie nic... chowa- Niech Żyje prezydent rewolucji Evo jąc głowę w piasek jak strusie, włączając Hashtagger. jak zombie #TVN24 w wierze, że samo ... oglądanie telewizji pomaga. #Sikorski, #Tusk, #Kopacz, #Ko- komentarze na Facebook morowski - jeśli do Polski przybędzie #Ebola - to jest to bezpośrednio Wasza 337. 15/10/2014 R iii M wina, bowiem w klasycznie lewacki lib- eralny sposób “wolności” pozwalacie na ZADANIA JANUSZA PALIKOTA wszystko, dosłownie na wszystko by ty- JAKO SENATORA REWOLUCJI lko nie stracić swoich ważnych głosów, w tym także Eboli by dotarła do Polski. Wiadomość zaś do reszty naszych Januszu Palikocie - Rewolucja Was wzy- czytelników, a osób które przeczytają wa. Choć jesteście dziś słabi, i opuszcza- ten post jest tysiące - jeśli Wy nawet ją Was wszystkie partyjne szczury - cze- nie polajkujecie tego postu, o podzie- leniu się nim ze znajomymi czy o samym przyłączeniu się do rewolucji nie wspominając (a pamiętajcie, że by- cie rewolucjonistą nie wymaga kosztów, tylko czasu którego i tak większość z Was ma dużo za dużo), to pamiętaj- cie, by wszystkie późniejsze pretensje o to, że wasze rodziny będą jak mrów- ki umierały na Ebolę będziecie mogli mieć tylko do siebie... tak samo jak w przypadku bomb neutronowych które www.facebook.com/PolskaDemoKracja

go nie żałujcie, bo człowiek szczęśliwy wych wiernych (tzw zagubionych A. POLSKA DEMOKRACJAjest sam, a już z pewnością nie jest oto- chorych schizofreników), o ilości księżyczony jakąś gimbusową miernotą która i sióstr nie wspominając. Kościół czytylko odbiera mu świadomość - bierzcie tego chce czy tego nie chce, przejdzieprzykład z systemu kastowego w Indi- w Polskiej Demokracji przez wielkąach, to i tak wasz możliwy wkład do Re- reformę, ale świadomie zapewniamywolucji Polskiej jest wielki, bowiem już księży, że w przeciwieństwie do naszychsamo chemiczne połączenie pierwiast- bolszewików, czy nawet Twojego Ru-ka #Palikot z pierwiastkiem #Kaczyński chu, świadomościowcy nie będą zabi-wywoła reakcję chemiczną tak silną, że jali księży, chociaż pewna ich izolacjanie tylko powstanie znacznie cięższy w niektórych przypadkach niedostoso-pierwiastek #SenatorRewolucji ale i wania się do zakazu publicznego nęka-będzie wyemitowana gigantyczna ilość nia ludzi kodem religii będzie koniec-energii, którą to obaj przez lata zmag- zna, i paradoksalnie to Jarek, a nie Ty,azynowaliście, i którą to wraz z energią będzie za wprowadzenie tych zmiannaszego prezydenta rewolucji #Evo odpowiedzialny. Reszta planu dla JarkaHashtaggera zostanie wykorzystana poniżej:dla dobra całej ludzkości... odbierającjednocześnie wielkie podkłady świado- A patrz wpis nr 335.mości milinom partiokratom na całymświecie. Tak działa rewolucja. Tak dz- ################################iała #chemia. Tak działa #nauka. Natomiast dziś skupiamy się #JanuszDo Jarka Kaczyńskiego plan jego zadań, bardziej dokładnie na Twoich zadani-czyli reformy kościoła już napisaliśmy, ach, które to paradoksalnie będą doty-bowiem to on a nie Wy jest dziś na- czyły dziedzin w których to dziś #Jarekjlepiej usytuowany do przeprowadzenia myśli, że jest ekspertem, dziedzin deka-kościelnej rewolucji, która to musi iść denckich jak homoseksualizm, kwestiaznacznie dalej niż wręc kontrprodukty- gender, kwestia kodowania społeczne-wne pajacowanie z krzyżem w Sejmie i go, kwestia alkoholizmu, narkotyków ibędzie musiała zacząć się od oderwa- innych nałogów, o których de facto Jar-nia kościoła polskiego od Watykanu ek nie ma pojęcia.- historycznie nic skomplikowanego, i Ogólnie duża część tego instruktarzacoś co spokojnie zaakceptują ławnicy - jest już napisana po łacinie - po łacinieoraz następnie upublicznienia mienia bowiem nasz prezydent rewolucjikościelnego, które to stanie się podstawą planuje system Polskiej Demokracjispołecznej kulturalno-administracyjnej wprowadzić globalnie:struktury Polski, oczywiście struktu-ry publicznie apolitycznej i areligijnej. B patrz wpis nr 8.Upublicznienie mienia kościelnego jestteż konieczne z racji samych wydatkówutrzymania tej archaicznej organizacji,za którą to i tak dzisiaj podatnicy płacąmiliardy rocznie, i w której to niedługobędzie więcej kościołów niż prawdzi-www.facebook.com/PolskaDemoKracja

A. POLSKA DEMOKRACJA Kwestie zaś alkoholizmu i narkotyzmu predatorów, których niestety dziś jest opisane są już po polsku poniżej: coraz więcej, bowiem kod homosek- sualizmu, zresztą każdego nękania, się A patrz wpis nr 286. masowo powiela na skutek różnych redukcji dysonansów. W kwestii ho- Ale dobrze będzie jeśli też Janusz moseksualizmu jest to też problem zapoznasz się z naszymi innymi post- podświadomości, bowiem każdy kto ami dotyczącymi kultury, środowis- był nękany, podświadomie się później ka, destrukcji społeczeństwa, które w podobny sposób na społeczeństwie to zindeksowane są poniżej z datą mści, i czas przerwać tę spiralę kodu 31.07.14: nękaczy... nie siłą a uświadamianiem, tak ich, jak i ławników społecznych. A patrz wpis nr 227. 2. Podobny problem dotyczy dziś transów, tzw polityki gender, gdzie sama ################################ dopamina spowodowana bycia osobą w Do Ciebie bowiem będzie Janusz miarę odmienną, a jednak akceptowal- należało by: ną w swoim gronie, jest tak intensyw- 1. Uświadomić społeczeństwu, że wszy- na i tak uzależniająca, że do czasu gdy scy mężczyźni rodzą się z kodem bisek- cały świat nie będzie transseksualny to sualnym, Ty też, bowiem nikt z nich ciężko będzie się tego kodu tym ludzi- pozbawiony tzw receptorów (oczu, om pozbyć. Zresztą nasz wspaniały uszu, smaku, dotyku, węchu, telepatii) prezydent rewolucji Evo Hashtagger nie wiedziałby czy szczytuje z kobi- doskonale koncepcje przebierania się etą czy z facetem - co jest tylko kwest- rozumie, bowiem gdy wychodzi on ze ią społecznego kodu, i co klarownie swoim # na twarzy, to czuje się on zde- oznacza, że cała seksualność mężczyzn cydowanie jeszcze bardziej unikatowo jest nabyta społecznie, a co za tym idzie, niż nawet wszystkie “dziewczynki”, a że homoseksualizm faktycznie istnieje, co za tym idzie produkuje on poziom więc trzeba być tolerancyjnym wobec dopaminy o którym wszystkie królowe istniejących homosi, bo jest to kod nawet na koksie mogą sobie pomarzyć praktycznie niemożliwy, a przynajmniej - a zgodzimy się Janusz, że korelacja bardzo trudny, do wyeliminowania z między kodem gender a redukowaniem jednostek już go praktykujących - bow- dysonansów w postaci używek jest ko- iem ciało biologicznie uzależnia się od losalna. Dopamina mesjasza jest zjaw- poprzednich orgazmów, ALE jest abso- iskiem rzadkim w historii. lutnie realny do eliminacji od dzieci i przyszłych pokoleń które to szczytować A patrz wpis nr 226. mogą z myślą o Sashy Grey a nie nęka- jących ich seksualnie homoseksualnych 3. Punkty 1 i 2 naturalnie nie oznaczają, że nie będziemy tolerowali relacji part- nerskich, bowiem nie nasza sprawa co ludzie robią prywatnie w domu, sami, w www.facebook.com/PolskaDemoKracja


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook